4. Txoj Kev Coj Zoo Yam Dawb Huv uas Cov Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Muaj

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ua neeg li ib txwm muaj ntawd ho muaj cov yeeb yam dab tsi nyob rau hauv? Kev nkag siab, kev txawj xav, kev paub xav txog yam tsis yog, thiab tus yeeb yam. Yog koj muaj peev xwm ua tau raws li txhua cov yeeb yam no lawm, koj ua tau zoo heev. Koj yuav tsum muaj tib yam li tib neeg muaj, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Koj tsis tas yuav tau ua kom tiav ntau yam, los sis tsis tas yuav tau tham lus cog phooj ywg; koj tsuas coj ib yam li ib tug tib neeg coj xwb, muaj kev txawj xav ib yam li ib tug neeg xav xwb, muaj peev xwm pom tshab tej yam, thiab qhov tsawg kawg ces ua tau ib yam li ib tug tib neeg ua xwb. Ua tau li no xwb ces yeej txaus lawm. Txhua yam uas xav tau hnub no muaj nyob hauv rab peev xwm; qhov no tsis yog qhov tav ib tug os mus tsaws saum ib tug ceg ntoo. Koj txhob lam hais tej lus uas siv tsis tau los sis txhob ua tes dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Yuav tsum txo txhua yam tshwm sim phem los sis pom qhia tshwm qhov tsis zoo hauv koj lub neej txoj sia mus kom tag. Nej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua kom qias vuab tsuab thiab tsis tau muab Ntxwgnyoog tej toj taug ntsaws kom puv nkaus rau nej. Txhua yam uas hais ntawm koj ces yog kom muab tus moj yam phem qias vuab tsuab pov tseg mus kom tag. Tsis thov kom koj ua tau neeg muaj meej mom, los sis muaj koob nrov npe los sis ua ib tug neeg tseem ceeb. Qhov ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li. Tes dej num uas ua tiav nyob rau hauv nej mas yeej xam tag nrho tej uas yeej muaj xeeb txawm nyob rau hauv nej. Qhov Kuv hais ntawm cov tib neeg ntawd mas txhais nyob rau hauv qhov chaw xaus kawg. Yog tias koj xyaum ua raws hauv txoj kev thiab lub suab uas cov neeg ntse hais lus ntawd, ces qhov no yuav tsis ua hauj lwm; koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau nws li. Raws li nej rab peev xwm, qhov tsawg kawg nej yuav tsum muaj tswv yim hais lus thiab txawj hais thiab piav qhia tej yam kom meej thiab nkag siab tau. Tej no xwb ces yeej yog li tej uas kom nej ua lawm. Yog hais tias, yam tsis muaj kiag, nej muaj kev nkag siab thiab txawj xav, ces yeej tau lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws tam sis no yog ntiab nej tus moj yam phem coj tsis ncaj tawm mus. Koj yuav tsum ntiab qhov phem uas tshwm sim rau hauv koj tawm mus kom tag. Yog koj tsis ntiab tej no tawm mus kom tag, koj yuav muaj peev xwm tham txog kev txawj xav zoo thiab kev nkag siab tob tau li cas? Coob leej ntau tus pom tias thaum lub hnub nyoog hloov pauv lawm, yog tsis muaj kev txo hwj chim los sis kev ua siab ntev, thiab ces tsis tas yuav muaj kev hlub los sis tus cwj pwm zoo, ib yam nkaus li thiab. Cov neeg zoo li no mas ruam kawg! Lawv puas muaj txog ib oos ntawm qhov ua neeg li mas? Lawv puas muaj ib lo lus hais txog ua tim khawv? Nws yog cov lus hais uas tsis muaj kev nkag siab los sis tsis muaj kev txawj xav. Muaj tseeb, qee yam ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua uas tau nrug mus deb thiab ua yuam kev ntawd mas yuav tsum tau kho; lawv lub neej txoj sia sab ntsujplig qub hloov pauv nyuaj thiab lub cev uas loog thiab ruam, piv txwv—tag nrho tej no yuav tsum tau hloov pauv. Kev hloov pauv tsis yog txhais tau tias yuav cia koj dhau los ua tej yam tsis zoo los sis ua raws yus tus kheej qhov xav tau raws hauv cev nqaij daim tawv, hais qhov uas koj xav tau. Koj yuav tsum txhob tham tej lus dog dig. Yuav hais lus thiab coj tus cwj pwm kom tau li yog ib tib neeg ib txwm hais yuav tsum hais lus kom muaj paus muaj ntsis, hais “yog” thaum koj txhais tias “yog,” thiab hais “tsis yog” thaum koj txhais tias “tsis yog.” Hais raws li qhov muaj tseeb kom tsim nyog. Txhob coj tsis ncaj, txhob hais dag. Theem peev xwm uas ib tug tib neeg ib txwm to taub kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Tsis li ntawd, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Tsim Peev Xwm Ntxiv Muaj Txiaj Ntsig Rau Kev Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Ib txwm tib neeg tus moj yam yeej tsis muaj kev coj tsis ncaj los sis kev txawj ntxias dag li, tib neeg muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog lwm leej lwm tus, lawv tsis nyob lawv ib leeg twm zeej xwb, thiab lawv lub neej kuj tsis zoo los kuj tsis phem thiab. Yog li ntawd, ib yam nkaus, txhua tus puav leej tsa Vajtswv nyob rau qhov chaw siab; Nws cov lus txeem mus nyob hauv tib neeg, neeg ua neej nyob thaj yeeb ua ke thiab nyob hauv qab Vajtswv kev saib xyuas thiab kev tsom kwm, lub thiaj teb muaj kev sib raug zoo puv npo, tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam, thiab Vajtswv lub koob meej yog qhov tseem ceeb tshaj rau tib neeg. Cov neeg zoo li ntawd yog cov tub txib qaum ntuj: ntshiab huv, muaj zog zis, tsis yws dab tsi txog Vajtswv li, thiab muab tag nrho lawv lub zog rau Vajtswv lub koob meej nyob rau hauv ntiaj teb no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 16

Kuv muaj kev cia siab ntau heev. Kuv cia siab tias nej tuaj yeem coj nej tus kheej kom zoo thiab tus cwj pwm-zoo, ncaj ncees ua kom tiav nej lub luag hauj lwm, muaj qhov tseeb thiab kev ua neeg, yog cov tib neeg tuaj yeem tso txhua yam uas lawv muaj tseg thiab lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Tag nrho cov kev cia siab no yog los ntawm nej cov kev tsis muaj txaus thiab nej txoj kev coj tsis ncaj thiab kev tsis mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

Cov tib neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig tshwm sim nyob rau sab nraud uas tsis tsim nyog thiab tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, txawm tias lawv hais lus zoo, tsis hais lus yam tsis saib xyuas, thiab tuaj yeem tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nov yog kiag hom neeg uas raug siv yam txaus siab hlo los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus neeg “tsis muaj qab hau” uas Vajtswv hais txog no zoo li tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, thiab lawv tsis muab laj thawj vim kev hlub sab nraud los sis kev coj ua sab nraud, tab sis thaum lawv sib txuas lus ntawm sab ntsuj plig lawv muaj peev xwm qhib lawv lub siab thiab muab txoj kev pom meej thiab kev qhuab qhia uas lawv tau los ntawm lawv tiag tiag rau lwm tus yam siab dawb paug nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog txoj hau kev uas lawv qhia lawv txoj kev hlub rau Vajtswv thiab ua kom haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum lwm tus thuam thiab hais lus saib tsis taus lawv, lawv muaj peev xwm zam dhau kev tswj hwm los ntawm cov neeg, tej teeb meem los sis lwm yam sab nraud, thiab tseem tuaj yeem nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv muaj lawv qhov kev xav txawv. Txawm hais tias lwm tus yuav ua li cas los xij, lawv lub siab yeej tsis ncaim Vajtswv li. Thaum lwm tus tab tom tham muaj siab ntxiag thiab muaj kev zoo siab, lawv lub siab tseem nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xav txog Vajtswv txoj lus los sis thov Vajtswv ntsiag to nyob hauv lawv lub siab, nrhiav Vajtswv lub siab nyiam. Lawv yeej ib txwm tsis saib rau nqi rau kev tswj hwm kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neeg nyob. Nyob rau sab nraud, tus neeg no yog cus ciav, txaus nyiam, thiab dawb huv, tab sis kuj muaj ib txoj kev txawj xav ntawm lub siab tus thiab. Qhov no yog qhov qauv ntawm hom neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig. Tej yam zoo li lub tswv yim rau kev nyob los yog “lub laj thawj li ib txwm” tsuas yog tsis ua hauj lwm rau hauv hom neeg no; qhov no yog hom neeg uas tau muab lawv lub siab tag nrho rau Vajtswv txoj lus, thiab zoo li tsuas yog muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm xwb. Qhov no yog hom ntawm cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog ib tug “tsis muaj laj thawj,” thiab yog hom neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv. Lub cim ntawm tus neeg uas tab tom raug siv los ntawm Vajtswv yog: Tsis hais thaum twg los sis nyob rau qhov twg, lawv lub siab yeej ib txwm nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis hais lwm tus yuav liam npaum li cas los xij, txawm lawv yuav ntshaw fab kev ua plees ua yi npaum li cas los xij thiab lawv cev nqaij daim tawv ntau npaum li cas los xij, tus neeg no lub siab yeej tseem tsis ncaim Vajtswv li, thiab lawv tsis ua raws pawg neeg coob. Tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li phim rau Vajtswv siv, thiab tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li raug ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau tej no, koj tsis tsim nyog raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vjantsujplig Dawb Huv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv

Cov tib neeg uas muaj qhov tseeb yog cov uas, nyob rau hauv lawv txoj kev ntsib kev pom tiag, yeej sawv tau khov kho rau lawv tej lus tim khawv, sawv khov kho rau lawv qhov chaw, sawv rau ntawm Vajtswv sab, yam tsis txav taw li, thiab cov uas muaj tau ib txoj kev sib raug zoo nrog cov tib neeg uas hlub Vajtswv, cov uas, thaum muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau lawv, muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus txog qhov tuag. Koj txoj kev xyaum thiab tej uas qhia tshwm hauv lub neeg tiag tiag yog tej lus tim khawv rau Vajtswv, thiab qhov no yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub; thaum koj tau ntsib tau pom los txog theem no, ces twb yog caum cuag qhov hloov lawm. Koj muaj txoj kev ua neej tiag thiab txhua yam koj ua yuav ua rau lwm tus saib thiab hwm. Koj tej tsoos tsho thiab qho sab nraud tsis tseem ceeb, tab sis koj ua lub neej uas muaj lub siab npuab Vajtswv tshaj plaws, thiab thaum koj tham Vajtswv tej lus, Nws coj thiab qhia koj. Koj muaj peev xwm hais Vajtswv lub siab nyiam los ntawm koj tej lus, tham qhov tseeb, thiab koj to taub ntau txog qhov uas ua num hauv tus ntsujplig. Koj ncaj ncees hauv tej lus koj hais, koj zoo thiab yog, tsis tawm tsam thiab paub cai, muaj peev xwm mloog Vajtswv tej kev npaj thiab sawv khov kho rau koj tej lus tim khawv thaum muaj ntau yam ua rau koj ntog, thiab koj nyob twj ywm thiab tswj tus kheej txawm koj yuav ua dab tsi los xij. Hom tib neeg zoo li no tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm tiag. Ib txhia tib neeg tseem hluas, tab sis lawv coj li ib tug ntawm ib nrab neej; lawv paub tab, muaj qhov tseeb, thiab lwm tus fwm—thiab cov no yog cov tib neeg uas muaj tej lus tim khawv thiab yog qhov tswm ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

Qhov Dhau Los: 3. Nyob rau hauv Kev Ntseeg Vajtswv, Koj Yuav Tsum Tsim Kom Muaj ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

Ntxiv Mus: 5. Kev Ntseeg Vajtswv Mas Yuav Tsum Tsis Txhob Yog rau Kev Nrhiav Kev Kaj Siab thiab Koob Hmoov Nkaus Xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No