4. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Tej Kev Sim Siab thiab Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus yam ntxwv dab tsi uas nyob sab hauv tib neeg uas yog tej kev sim siab tsom ntsees rau? Lawv tsom ntsees rau tus moj yam uas ntxeev siab hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua rau Vajtswv txaus siab. Muaj ntau yam uas tsis dawb huv nyob hauv tib neeg, thiab ntau yam uas ua siab phem, thiab yog li Vajtswv muab tib neeg cob rau tej kev sim siab kom thiaj ntxuav lawv kom dawb huv. …

Yog tias koj tsis paub Vajtswv tus moj yam, ces koj yeej yuav ntog rau thaum muaj kev sim siab xwb xwb li, vim tias koj tsis faj seb Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, los ntawm lub ntsiab dab tsi uas Nws ua kom lawv zoo tiav log, thiab thaum Vajtswv txoj kev sim siab los rau saum koj thiab lawv tsis zoo li koj tej kev xav, koj yuav tsis muaj peev xwm sawv khov kho. Vajtswv txoj tseem kev hlub yog tag nrho Nws tus moj yam, thiab thaum Vajtswv tus moj yam tag nrho raug muab qhia rau tib neeg, qhov no coj dab tsi los rau koj cev nqaij daim tawv? Thaum Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees raug muab qhia rau tib neeg, lawv cev nqaij daim tawv yuav txom nyem heev rau qhov mob xwb xwb li. Yog tias koj txom nyem rau qhov mob no, ces koj tsis tuaj yeem yuav muab kho tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis koj tsis muaj peev xwm muab txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Yog tias Vajtswv kho koj zoo tiav log, Nws yeej yuav qhia Nws tus moj yam tag nrho rau koj tiag. Txij thaum lub sij haum tsim txhua yam los txog ntua rau hnub no, Vajtswv yeej tsis tau qhia Nws tus moj yam tag nrho rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm kawg Nws qhia tshwm tus moj yam rau pab tib neeg no uas Nws tau npaj thiab xaiv tseg lawm, thiab los ntawm qhov kho tib neeg zoo tiav log, Nws qhib lug Nws tus moj yam, los ntawm qhov Nws ua tiav log ib pab tib neeg. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj tseem kev hlub rau tib neeg. Kev ntsib kev pom Vajtswv txoj tseem kev hlub cheem tsum kom tib neeg tiv kev mob uas mob heev, thiab them ib tug nqi siab. Tsuas yog tom qab qhov no xwb lawv thiaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab muaj peev xwm muab lawv txojtseem kev hlub rov qab rau Vajtswv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv lub siab thiaj txaus siab. Yog tias tib neeg xav ua raws Nws lub siab nyiam, thiab muab tag nrho lawv txoj tseem kev hlub rau Vajtswv, ces lawv yuav ntsum ntsib kev txom nyem thiab kev tsim txom ntau los ntawm lawv tej xwm txheej, los txom nyem rau tej kev mob uas phem tshaj kev tuag. Thaum kawg lawv yuav raugmus muab lawv lub siab tiag tiag rov qab rau Vajtswv. Txawm tias ib tug hlub Vajtswv tiag los tsis hlub yeej qhia tshwm rau thaum muaj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo. Vajtswv ntxuav tib neeg txoj kev hlub kom dawb huv, thiab qhov no kuj tsuas yog ua tiav rau hauv txoj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws tiag tiag. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav–tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Vajtswv muaj peev xwm ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm tag nrho sab yeeb yam zoo thiab sab yeeb yam phem tib si. Nws nyob ntawm qhov seb koj puas muaj peev xwm paub los sis tsis paub, thiab seb koj caum los sis tsis caum kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj yeej mob siab nrhiav kom raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag, ces sab kev phem yuav tsis muaj peev xwm ua rau kom ntsib kev txom nyem, tab sis yuav txhawb nqa tej yam muaj tseeb ntau zuj zus rau koj, thiab yuav ua rau koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv tias qhov koj tsis muaj txaus yog dab tsi, yim ua rau koj to taub koj tus yam ntxwv tseeb, thiab pom tias tib neeg tsis muaj dab tsi, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kiag li; yog koj sis paub tej kev sim siab, koj yuav tsis paub, thiab yuav xav tias koj nyob siab tshaj lwm tus thiab zoo tshaj txhua tus. Los ntawm txhua yam no koj yuav pom tias txhua yam uas tau los ua ntej yeej raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv lawm. Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob hauv qhov nruab nrab ntawm qhov no s koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yam uas tib neeg nrhiav yog xav kom tau txais koob hmoov rau yav tom ntej; qhov no yog lawv lub hom phiaj hauv lawv txoj kev ntseeg. Txhua tus tib neeg muaj qhov kev npaj siab thiab kev cia siab no, tab sis txoj kev lwj liam hauv lawv tus yeeb yam yuav tsum raug daws los ntawm tej kev sim siab. Hauv yam twg los xij uas koj tsis tau raug ntxuav kom dawb huv, ces tej no yog tej yam nyob hauv uas koj yuav tsum raug lim kom dawb huv—qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Vajtswv tsim ib puag ncig rau koj, yuam kom koj raug lim kom dawb huv rau qhov ntawd kom koj thiaj li tuaj yeem paub koj tus kheej txoj kev lwj liam. Thaum kawg, koj thiaj li mus txog ib theem uas koj xav tuag thiab tso koj tej kev npaj ua thiab tej kev ntshaw tseg, thiab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj. Yog li ntawd, yog tib neeg tsis muaj kev lim kom dawb huv ntau lub xyoos, yog lawv thev tsis taus ib qho kev txom nyem li, lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej kom dim txoj kev khi ntawm txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv hauv lawv tej kev xav thiab hauv lawv lub siab. Hauv tej yam twg los xij uas koj tseem zwm rau Ntxwgnyoog txoj kev khi, thiab hauv tej yam twg los xij uas koj tseem muaj koj tus kheej tej kev ntshaw thiab koj tus kheej tej kev xav tau, tej no yog tej yam uas koj yuav tsum ntsib kev txom nyem. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev txom nyem nkaus xwb thiaj li kawm tau tej kev qhuab qhia, uas txhais tau tias muaj peev xwm tau txais qhov tseeb, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav. Qhov tseeb tiag, muaj ntau qhov tseeb raug to taub los ntawm txoj kev ntsib kev pomtej kev sim siab uas mob heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab Vajtswv txoj kev xav li, lees paub Vajtswv qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim, los sis qhuas Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum nyob rau hauv ib puag ncig uas kaj siab lug thiab yooj yim los sis thaum muaj tej xwm txheej zoo. Qhov ntawd yuav tsis muaj li!

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Qhov Dhau Los: 3. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Ntxiv Mus: 5. Koj Yuav Tsum Ntseeg Vajtswv Li Cas Thiaj Li Yuav Raug Cawm thiab Raug Ua Kom Zoo Tiav Log?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No