5. Koj Yuav Tsum Ntseeg Vajtswv Li Cas Thiaj Li Yuav Raug Cawm thiab Raug Ua Kom Zoo Tiav Log?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hauv lub ntsiab lus, kev taug Petus txoj kev rau hauv yus txoj kev ntseeg txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis los ntawm tej yam tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus los—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Vajtswv txoj kev xav rau Nws txoj dej num, Nws cov lus txib ntawm tib neeg ntiaj teb—los ntawm cov lus no los nws thiaj li tau los paub Vajtswv tiav hlo lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau los rau nws lub neej txoj sia thiab lawv yog qhov tseeb, Petus muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas lawv tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv coj lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Petus qhov kev ua dej num raug raws li Vajtswv txoj kev xav vim hais tias nws tau ua qhov no lawm.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Yuav ua kom raug tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, lawv yuav tsum xub nkag siab tias qhov ua neeg zoo tiav log los ntawm Nws yog txhais li cas, thiab tus yam ntxwv uas lawv yuav tsum ua kom tiav thiaj yog tus neeg zoo tiav log ntawd yog dab tsi. Kiag thaum ib tug neeg muaj kev nkag siab txog tej yam zoo li no lawm, ces nws yuav tsum tshawb nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Yuav ua kom tau neeg zoo tiav log, nws yuav tsum yog ib ntawm yam qauv ua tau zoo. Coob leej ntau tus yeej tsis muaj kev zoo txaus, nyob rau kis twg los xij koj yuav tsum tau them ib tug nqi thiab mob siab ua tes dej num. Koj qhov zoo yim phem npaum li cas, koj yim kub siab ua kom ntau npaum li ntawd. Koj yim to taub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas thiab koj yim xyaum ua tej ntawd ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm npaj txoj kev taug ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau sai npaum li ntawd. Los ntawm kev thov vajtswv, koj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log rau yam koj thov vajtswv; koj kuj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, nkag siab lawv lub cev ntaj ntsug, thiab ua neej raws li lawv qhov muaj tseeb. Kev paub Vajtswv cov lus txhua hnub, koj yuav tsum paub txog yam tsis muaj nyob hauv koj tus kheej; ntxiv rau qhov no, koj yuav tsum lees paubb koj qhov tsis zoo thiab koj tej kev qaug zog, thiab thov vajtswv thiab thov rau Vajtswv kom ntau. Yog ua li no, koj thiaj li yuav maj mam raug ua kom tau zoo tiav log. Txoj kev mus rau qhov ua kom tau zoo tiav log yog: kev thov vajtswv; kev noj thiab haus Vajtswv cov lus; kev nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus; kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus; kev los paub txog yam koj tsis muaj yog dab tsi; kev zwm rau Vajtswv tes dej num; kev mob siab rau Vajtswv lub nra thiab kev tso cev nqaij daim tawv tseg los ntawm koj txoj kev hlub rau Vajtswv; thiab nquag koom sib qhia nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, qhov ntawd thiaj pab txhawb nqa koj txoj kev paub. Txawm tias nws yuav yog koj tus kheej lub neej los sis sawv daws lub neej los xij, thiab txawm tias nws yuav yog neeg coob los sis neeg tsawg los xij, lawv muaj peev xwm tso cai rau koj tau txais kev paub thiab tau txais kev cob qhia yog li koj lub siab thiaj muaj peev xwm nyob tau ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tig rov qab los cuag Nws. Tag nrho qhov no yog tus txheej txheem ntawm kev ua kom tau neeg zoo tiav log. Kev paub txog Vajtswv cov lus, raws li tau hais los ua ntej lawm, txhais tau tias kev muaj peev xwm saj tej ntawd tiag tiag thiab cia koj tus kheej ua neej nyob nrog lawv, yog li ntawd koj thiaj yuav tau txais kev ntseeg ntau dua thiab kev hlub rau Vajtswv. Hauv kis no, koj yuav maj mam tso koj qhov coj tsis ncaj tseg zuj zus, tso tseg ntxwgnyoog tus moj yam; tso koj tus kheej dim los ntawm kev txhawb siab txhawb ntsws tsis raug; thiab ua neej nyob tau zoo li ib tug neeg tiag. Koj yim muaj kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas—uas hais tau tias, koj yim raug tsim ua neeg zoo tiav log tau ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv—koj yim muaj Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tsawg npaum li ntawd. Los ntawm koj qhov kev xyaum ua, koj thiaj yuav maj mam taug mus raws txoj kev ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau zuj zus. Yog li, yog koj xav raug tsim ua kom tau neeg zoo tiav log, qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws ces mob siab rau Vajtswv txoj kev xav thiab paub Nws cov lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log

Yog koj ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, ces koj yuav tsum ntseeg hais tias txhua txhua qhov kev tshwm sim, tsis hais zoo los phem, mas tsis yog lam nyob lam tshwm sim xwb. Tsis yog ib tug neeg twg txhob txwm ua nyuab rau koj los sis tsom ntsoov koj xwb; qhov no ces puas leej yog Vajtswv npaj tseg. Vim li cas Vajtswv thiaj coj tag nrho tej yam li no? Nws tsis yog yuav nthuav tawm koj seb koj yog leej twg los sis muab koj lub qe nthuav tawm; kev nthuav tawm koj ntawd tsis yog lub hom phiaj kawg. Lub hom phiaj yog yuav ua kom koj zoo tiav log thiab cawm koj. Vajtswv ua li ntawd tau li cas? Nws piv qhov ua kom koj paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab, txog koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, txog tej yam koj ua tsis tau zoo, thiab txog tej yam koj tsis muaj. Tsuas yog paub tej yam no thiab muaj kev to taub meej txog lawv xwb mas koj thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb thiab maj mam muab koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshem pom tseg. Qhov no yog Vajtswv muab ib lub cib fim rau koj. Koj yuav tsum paub hais tias yuav txeeb kiag lub cib fim no li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsoo tob hau nrog Vajtswv. Qhov thaj hwm, ces thaum ntsib tib neeg, teeb meem, thiab tej yam uas Vajtswv npaj rau ib ncig ntawm koj, tsis txhob xav tas mus li hais tias cas txhua yam yuav tsis zoo li qhov koj kav kom lawv zoo li; tsis txhob xav khiav kom dim lawv tas mus li los sis cem tas mus li thiab to taub yuam kev Vajtswv. Yog koj pheej ua li tej no tas mus li xwb, ces tsis yog koj tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov ntawd yuav ua ib qho nyuab rau koj los to taub qhov tseeb qhov muaj tiag. Thaum twg los xij uas koj ntsib tej yam koj tsis to taub tag nrho, thaum ua muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, koj yuav tsum kawm nyoo. Koj yuav tsum pib ntawm qhov kev los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv ntxiv. Ua li ntawd, ces ua ntej koj nco ras, muaj ib qho kev txawv txav yuav tshwm sim rau koj tus yam ntxwv nruab nrog, thiab koj yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws koj qhov teeb meem. Zoo li ntawd, ces koj yuav muaj peev xwm tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm. Thaum qhov no tshwm sim, qhov tseeb qhov muaj tiag yuav tshwm sim tuaj nyob rau hauv koj, thiab qhov no yog qhov uas koj yuav nce qib thiab mus dhau qhov kev pauv hloov no thiab muaj qhov tseeb qhov muaj tiag, koj kuj yuav muaj tus yeeb yam, thiab nrog tus yeeb yam ntawd los ces yog txoj sia. Yog ib tug twg pheej ua neej nyob raws li ib tug moj yam phem qias vuab tsuab xwb, ces tsis hais lawv yuav kub siab los sis muaj dag zog loj npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis tau raug xam tau hais tias muaj tus yeeb yam, los sis txoj sia lawm. Vajtswv yeej ua hauj lwm rau hauv txhua tus tib neeg, thiab tsis hais Nws yuav siv txoj kab ke twg, hom neeg twg, tej teeb meem twg, thiab yam twg li uas Nws siv nyob rau hauv Nws qhov kev ua hauj lwm, los sis Nws tej lus muaj lub suab zoo li cas li, Nws tsuas muaj ib lub hom phiaj kawg xwb: cawm koj. Ua ntej cawm koj, Nws yuav tsum muab koj hloov tso, yog li ntawd ua cas koj thiaj yuav tsis raug kev txom nyem ib qho me me li mas? Koj yeej yuav raug kev txom nyem hos. Qhov kev txom nyem no mas kuj muaj ntau yam. Qe zaus mas Vajtsev tsa tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam nyob ncig koj sawv es kom koj thiaj los muaj peev xwm los paub koj tus kheej, hos tsis li ces tej zaum koj kuj yuav raug qhuab ntuas, raug qhuab qhia thiab raug nthuav tawm ncaj qha. Zoo ib yam li ib tug neeg pw saum lub rooj phais mob—koj yuav tsum tau ntsib qee yam kev mob nqaij rau ib qho kev kho tau kom zoo. Yog hais tias txhua zaus uas koj raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia thiab txhua zaus uas Nws rub tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam ub yam no sawv, nws ua rau koj txoj kev xav sawv tuaj thiab txhawb koj zog, ces qhov no yog lawm, thiab koj yuav muaj tus yeeb yam thiab to taub qhov tseeb qhov muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Kom Tau Txais Qhov Tseeb Mas, Yus Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ze Yus

Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuav ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Yog tias tib neeg xav los ua neeg nyob muaj sia thiab kom ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab raug pom zoo los ntawm Vajtswv, ces lawv yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum zoo siab hlo los zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab yuav tsum zoo siab hlo lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Nws. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab txhua txoj kev tseeb uas Vajtswv xav tau coj los xyaum siv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab dhau los ua neeg nyob muaj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Cov neeg uas tsis muaj kev mloog Vajtswv lus me me li, cov uas tsuas yog lam lees paub Nws lub npe, thiab muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab kev hlub, tab sis tseem tsis ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab tsis ua raws li kev ua hauj lwm tam sim no thiab cov lus ntawm Tus Ntsujplig—cov neeg no ua neej nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab yuav tsis raug txais los yog ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Qhov Dhau Los: 4. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Tej Kev Sim Siab thiab Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv

Ntxiv Mus: 1. Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi? Lub Ntsiab Tseeb ntawm qhov Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No