Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag

Kev tau txais kev paub ntawm tej yam uas tshwm sim kiag thiab kev nkag siab zoo txog Vajtswv txoj hauj lwm—ob qho no tau pom nyob hauv Nws cov lus, thiab tsuas yog los ntawm cov lus hais tawm no xwb koj thiaj li tuaj yeem tau txais kev tig ras to taub. Yog li ntawd koj yuav tsum ua kom ntau ntxiv los npaj koj tus kheej txog Vajtswv cov lus. Tham koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv cov lus rau hauv kev sib qhia, thiab nyob rau hauv txoj kev no, koj tuaj yeem qhia lwm tus thiab muab txoj kev tawm rau lawv—qhov no yog ib txoj kev uas muaj qab hau. Ua ntej Vajtswv npaj ib puag ncig rau koj, nej txhua tus yuav tsum xub npaj koj tus kheej txog Nws cov lus tso. Qhov no yog qee yam uas txhua tus tsim nyog ua; nws yog ib qho tseem ceeb uas maj rawm. Ua ntej tshaj plaws, ncav kom cuag ib theem uas kom koj paub noj thiab haus Vajtswv txoj lus li cas. Rau txhua yam uas koj tsis muaj peev xwm ua tau, tshawb nrhiav Nws cov lus rau ib txoj kev xyaum ua, thiab luam cov lus hais tawm no rau txhua yam teeb meem uas koj tsis nkag siab los sis tej yam kev nyuaj uas koj yuav muaj. Muab Vajtswv cov lus los ua koj cov khoom siv, thiab tso cai cia cov lus ntawd los pab koj daws koj cov kev nyuaj thiab tej teeb meem uas muaj qab hau; kuj tso cai cia Nws cov lus los ua koj txoj kev pab hauv lub neej thiab. Tej no yuav cheem tsum lub dag zog ntawm koj feem. Hauv kev noj thiab kev haus Vajtswv txoj lus, koj yuav tsum ua kom tshwm sim cov txiaj ntsig; koj yuav tsum muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag, thiab koj yuav tsum xyaum ua raws li Nws cov lus hais tawm thaum uas koj ntsib ib qho teeb meem twg. Thaum koj tsis tau ntsib ib qho teeb meem twg li, koj yuav tsum txhawj xeeb txog koj tus kheej txoj kev noj thiab kev haus Nws txoj lus. Tej zaum qee zaum koj thov Vajtswv thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub, sib faib sib qhia koj txoj kev nkag siab txog Nws cov lus, thiab sib tham txog kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb uas koj ntsib nyob hauv koj tus kheej thiab cov kev xav uas koj tau muaj thaum tab tom nyeem cov lus hais tawm no. Tshaj ntawd ntxiv, koj tuaj yeem muab ib txoj kev tawm rau tib neeg. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov muaj qab hau. Lub hom phiaj ntawm txoj kev ua qhov no yog tso cai cia Vajtswv cov lus los ua koj cov khoom siv uas muaj qab hau.

Nyob rau hauv ib hnub, koj siv pes tsawg teev los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag? Nyob rau hauv ib hnub koj muab ntau npaum li cas rau Vajtswv? Muab ntau npaum li cas rau sab cev nqaij daim tawv? Kev muaj ib lub siab yeej ib txwm tsom rau Vajtswv yog thawj kauj ruam uas los rau txoj kev yog ntawm txoj kev raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Yog tias koj tuaj yeem fij koj lub siab, lub cev, thiab tag nrho koj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, muab lawv tso rau ntawm Nws xub ntiag, mloog Nws lus txhua yam, thiab xav yam zoo heev txog Nws lub siab nyiam—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tsis yog rau tsev neeg, thiab tsis yog rau koj tus kheej tej kev ntshaw, tiam sis yog rau cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg, coj Vajtswv txoj lus yam li txoj kev qhia thiab lub hauv paus hauv txhua yam—ces los ntawm qhov ua li ntawd, koj cov kev xav thiab cov kev vam tag nrho yuav nyob rau hauv thaj chaw yog, thiab ces koj yuav yog ib tug neeg uas tau nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag tus uas tau txais Nws txoj kev qhuas. Cov tib neeg uas Vajtswv nyiam yog cov uas muab siab npuab Nws; lawv yog cov uas tuaj yeem fij tau lawv tus kheej ib leeg rau Nws. Cov uas Vajtswv tsis nyiam kiag li yog cov uas muab lub siab-ib nrab rau Nws thiab cov uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tsis nyiam cov uas ntseeg Nws thiab tas zog xav los muaj kev lom zem rau Nws thaum tseem tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv tus kheej fij rau Nws. Nws tsis nyiam cov uas hais tias lawv hlub Nws tiam sis ho yog tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws hauv lawv lub siab; Nws tsis nyiam cov uas siv lus zoo, hais cov lus ntaug zoo los koom rau kev dag ntxias. Cov uas tsis mob siab rau Vajtswv tiag tiag los sis cov uas tsis zwm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag yog cov ntxeev siab thiab khav theeb heev los ntawm tus yeeb yam. Cov uas tsis tuaj yeem zwm tiag tiag rau ntawm qhov uas ib txwm muaj, tus Vajtswv uas muaj qab hau yog yim huab khav theeb, thiab tshwj xeeb tshaj lawv yog cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj. Cov tib neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag yeej muab lawv tus kheej tag nrho rau Nws thiab muab lawv tus kheej tso rau ntawm Nws lub xub ntiag; lawv zwm tau rau tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm, thiab muaj peev xwm muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Lawv tuaj yeem txais yuav Vajtswv cov lus thiab muab cov lus ntawd los ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj sia nyob, thiab lawv muaj peev xwm rau siab ntso tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus kom nrhiav tau feem uas yuav coj los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag. Yog tias koj xyaum ua li no, ces nws yuav muaj txiaj ntsig rau koj lub neej txoj sia, thiab los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus koj tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau thiab tsis txaus ntseeg kom koj lub neej tus yam ntxwv raug hloov pauv, ces qhov no yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj ua raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum lawm, thiab yog tias koj tsis ua raws li sab cev nqaij daim tawv tiam sis ho ua raws li Nws lub siab nyiam lawm, ces hauv qhov no koj yuav tau to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Qhov paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus ces txhais tau tias koj ua tau koj tes dej num thiab ua tau raws li tej lus txib ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog cov dej num uas muaj qab hau zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem hu tau tias kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Yog tias koj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb no, ces koj yuav muaj qhov tseeb. Qhov no yog txoj kev pib ntawm kev to taub qhov tseeb; koj yuav tsum xub pib txoj kev cob qhia no, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm los to taub tob zog ntxiv txog cov kev tseeb. Xav txog tias yuav khaws cov kev cai li cas thiab yuav muaj lub siab ncaj ncees li cas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag; tsis txhob tas zog xav txog tias thaum twg koj mam li yuav muaj peev xwm nkag mus rau hauv lub teb chaws. Yog tias koj tus yam ntxwv tsis hloov pauv li, ces txhua yam uas koj xav txog yuav tsis muaj qab hau dab tsi li! Kev to taub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, koj yuav tsum xub mus kom txog theem uas tag nrho koj cov tswv yim thiab cov kev xav yog rau Vajtswv nkaus xwb tso—qhov no yog qhov cheem tsum tshaj plaws.

Tam sim no, muaj ntau leej tib neeg uas tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab thiab tsis nkag siab txog Vajtswv txoj hauj lwm, tiam sis Kuv qhia rau koj tias: Yog tias koj tsis nkag siab nws, ces zoo tshaj koj tsis txhob muaj cov kev txiav txim txog nws. Tej zaum yuav muaj ib hnub thaum qhov tseeb yuav los rau txoj kev kaj rau hauv nws qhov tag nrho, thiab tom qab ntawd koj yuav nkag siab. Tsis txhob muaj cov kev txiav txim yuav muaj txiaj ntsig rau koj, txawm li ntawd los koj tsis tuaj yeem yuav cia li nyob tos twj ywm xwb. Koj yuav tsum rau siab ntso nrhiav kom to taub; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas to taub tiag tiag. Vim yog lawv cov kev ntxeev siab, tib neeg thiaj li muaj cov kev xav phem txog tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no ua rau nws yog ib qho cheem tsum rau txhua tus tib neeg yuav tsum tau los kawm tias yuav zwm rau li cas, rau qhov tus Vajtswv uas muaj qab hau yog ib txoj kev sim siab uas loj heev rau noob neej. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv kom khov kho, ces txhua yam tag li ntawd lawm; yog tias koj tsis muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces koj yuav tsis muaj peev xwm raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Ib kauj ruam tseem ceeb ntawm qhov uas tib neeg tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws thiab tsis raug ntawd yog lawv txoj kev nkag siab txog Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag. Tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los rau hauv lub ntiaj teb yog ib txoj kev sim siab rau txhua leej thiab txhua tus tib neeg; yog tias koj muaj peev xwm sawv khov kho rau hauv qhov hais no, ces koj yuav yog qee tus neeg uas paub Vajtswv, thiab koj yuav yog qee tus neeg uas hlub Nws tiag tiag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv khov kho rau hauv qhov hais no, thiab koj tsuas yog ntseeg tus Ntsujplig thiab tsis muaj peev xwm los ntseeg hauv Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag, ces txawm hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav loj npaum li cas los, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yog tias koj tsis tuaj yeem ntseeg tus Vajtswv uas pom tau, ces koj puas yuav tuaj yeem ntseeg tau Vajtswv tus Ntsujplig? Tsis yog koj lam sim dag Vajtswv xwb lov? Koj tsis zwm rau ntawm tus Vajtswv uas pom tau thiab tuav tau lub xub ntiag, yog li koj puas yuav muaj peev xwm zwm tau rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag mas? Tus Ntsujplig yog tus ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau, yog li thaum koj hais tias koj zwm rau Vajtswv tus Ntsujplig, puas yog koj lam tham tej yam uas tsis muaj qab hau xwb? Tus yawm sij los khaws cov kev cai yog kev muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau. Thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau lawm, koj yuav muaj peev xwm khaws cov kev cai. Muaj ob txoj kev los khaws cov kev cai: Txoj ib yog kev tuav txog lub ntsiab tseeb ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag, kev muaj peev xwm los txais tus Ntsujplig txoj kev tshuaj xyuas; lwm txoj yog kev muaj peev xwm muaj ib txoj kev nkag siab tiag tiag txog ntawm lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, thiab kev ua tiav txoj kev zwm rau tiag tiag, tsis hais rau ntawm sab cev nqaij daim tawv lub xub ntiag los sis ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag, ib tug yuav tsum muaj kev zwm rau thiab kev huab hwm rau Vajtswv. Tsuas yog ib tug zoo li no xwb thiaj li tsim nyog los raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tias koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau—qhov ntawd yog, yog tias koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces tsis muaj ib yam dab tsi yuav ntau dhau rau koj.

Ib txhia tib neeg hais tias, “Cov kev cai ntawd mas yooj yim khaws heev; koj tsuas cheem tsum hais lus kom zoo thiab kom muaj siab dawb thaum nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab tsis txhob ua ib yam yeeb yam piav tes kiag li; qhov no yog qhov khaws cov kev cai.” Qhov ntawd puas yog? Yog li, yog tias koj ua ob peb yam nyob tom qab Vajtswv lub nraub qaum qhov ntawd yog kev tawm tsam Nws, qhov ntawd puas suav tias yog kev khaws cov kev cai? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab kom meej tiag tiag txog yam uas kev khaws cov kev cai cuam tshuam nrog. Nws cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm Vajtswv los tsis muaj; yog tias koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag thiab tsis dawm thiab tsis ntog thaum lub sij hawm kev sim siab no, ces tuaj yeem suav tau tias koj muaj lus tim khawv zoo heev. Kev hais ib lo lus tim khawv meej meej rau Vajtswv yeej pib cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau los tsis muaj, thiab tsis hais koj muaj los tsis muaj peev xwm los zwm rau ntawm tus tib neeg no lub xub ntiag uas tsis yog dog dig xwb, tiam sis zoo li ib txwm muaj, thiab zwm rau tab txawm mus txog ntua hnub tuag. Yog tias, los ntawm txoj kev ntawm txoj kev zwm rau no, koj hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, qhov ntawd txhais tau hais tias koj tau raug Vajtswv muab tau lawm. Yog tias koj tuaj yeem zwm rau kom mus txog ntua hnub tuag thiab, rau ntawm Nws lub xub ntiag, tsis muaj cov lus yws, tsis muaj cov kev txiav txim, tsis hais lus phem, tsis muaj cov kev xav phem, thiab tsis muaj tej yam kev txhawb siab uas nyob zais ntshis, ces raws txoj kev no Vajtswv yuav tau txais koob meej. Kev zwm rau ntawm ib tug tib neeg dog dig lub xub ntiag uas raug tib neeg saib tsis taus, thiab kev muaj peev xwm los zwm rau mus kom txog ntua hnub tuag yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li—qhov no yog lus tim khawv tseeb. Qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg to taub txog yog koj muaj peev xwm mloog Nws cov lus, muab cov lus ntawd coj los xyaum ua, nyo hau tim ntsej tim muag rau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab paub koj tus kheej txoj kev coj tsis ncaj, qhib koj lub siab tim ntsej tim muag rau ntawm Nws, thiab, thaum kawg, thiaj li raug Nws muab tau los ntawm Nws cov lus no. Vajtswv tau txais koob meej thaum cov lus hais tawm no kov yeej koj thiab ua rau koj mloog Nws lus tag nrho lawm; los ntawm qhov no, Nws ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm. Thaum koj tsis muaj ib txoj kev xav phem txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg—qhov ntawd yog, thaum koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces koj twb tau hais cov lus tim khawv no zoo heev lawm. Yog tias muaj ib hnub thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab tag nrho txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tuaj yeem zwm rau mus txog ntua hnub tuag ib yam li Petus tau ua lawm, ces koj yuav raug Vajtswv muab tau thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua uas tsis mus raws li koj cov kev xav phem ces yog ib txoj kev sim siab rau koj. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm mus raws li koj cov kev xav phem ces, nws yuav tsis cheem tsum kom koj raug tsim txom los sis raug lim kom daub huv li. Nws yog vim tias Nws txoj hauj lwm muaj qab hau heev thiab tsis mus raws li koj cov kev xav phem nws thiaj li cheem tsum kom koj tso cov kev xav phem zoo li no pov tseg mus. Twb yog vim li no nws thiaj li yog ib txoj kev sim siab rau koj. Nws yog vim Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag tib neeg txhua tus thiaj li tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab; Nws txoj hauj lwm yeej muaj qab hau, tsis yog tshaj ntuj tsim. Los ntawm kev nkag siab tag nrho txog Nws cov lus uas muaj qab hau thiab Nws cov lus hais tawm uas muaj qab hau yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li, thiab kev muaj peev xwm los hlub Nws tiag tiag yam li Nws txoj hauj lwm loj hlob uas muaj qab hau zuj zus ntxiv, koj yuav raug Nws muab tau. Pawg tib neeg uas Vajtswv yuav muab tau yog cov uas paub Vajtswv; qhov ntawd yog, cov uas paub Nws tej yam uas tshwm sim kiag. Tshaj ntawd ntxiv, lawv yog cov uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tes dej num uas muaj qab hau.

Thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, txoj kev zwm rau uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg tsis koom rau kev cais tawm ntawm kev muaj cov kev txiav txim los sis kev tawm tsam, raws li lawv xav; tiam sis, Nws cheem tsum kom tib neeg siv Nws cov lus tam li lawv txoj kev qhia ua neej thiab lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj sia nyob, kom lawv thiaj li muab lub ntsiab tseeb ntawm Nws cov lus coj los xyaum ua tiag tiag, thiab kom lawv thiaj li ua tau zoo raws Nws lub siab nyiam tiag tiag. Ib yam ntawm kev cheem tsum tib neeg kom los zwm rau tus Vajtswv yug los ua neeg yog hais txog kev muab Nws cov lus coj los xyaum ua, hos lwm yam yog hais txog kev muaj peev xwm los zwm rau qhov uas Nws ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag. Ob qho no yuav tsum yog tseeb tiag. Cov uas tuaj yeem ua tiav ob yam no tag nrho yog cov uas muaj txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv hauv lawv lub siab. Lawv yog txhua tus tib neeg uas tau raug Vajtswv muab tau lawm, thiab lawv txhua tus puav leej hlub Vajtswv ib yam li hlub lawv tus kheej txoj sia. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau hauv Nws txoj hauj lwm. Hauv txoj kev no, Nws daim plhaub sab nraud ntawm ob qho li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau dhau los ua ib txoj kev sim siab uas loj tshaj plaws rau tib neeg; nws dhau los ua lawv txoj kev uas nyuaj tshaj plaws. Txawm li cas los xij, qhov uas Vajtswv ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag tsis tuaj yeem yuav zam dhau li. Nws tau sim txhua yam los nrhiav ib txoj kev daws, tiam sis thaum kawg tsis tuaj yeem tshem tau Nws Tus Kheej tawm ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no yog vim tias, tom qab txhua yam lawm, Nws yog tus Vajtswv uas dhau los muaj cev nqaij daim tawv, tsis yog tus Vajtswv ntawm tus Ntsujplig uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsis yog tus Vajtswv uas tib neeg tsis tuaj yeem pom, tiam sis yog tus Vajtswv uas hnav daim plhaub ntawm ib tug neeg ntawm txhua yam uas tau tsim tseg. Yog li, kev tshem tawm Nws Tus Kheej ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi uas yooj yim. Yog li ntawd, txawm li cas los xij, Nws tseem ua txoj hauj lwm uas Nws xav ua los ntawm txoj kev vam ntawm sab cev nqaij daim tawv. Txoj hauj lwm no yog kev nthuav tawm txog tus Vajtswv uas ib txwm muaj thiab muaj qab hau, yog li tib neeg yuav tsis zwm rau tau li cas? Yam dab tsi hauv ntiaj teb uas tib neeg tuaj yeem ua tau cov dej num ntawm Vajtswv? Nws ua txhua yam li Nws xav ua; txhua yam uas Nws zoo siab rau yeej yog raws li txoj kev ntawd. Yog tias tib neeg tsis zwm rau, yog li lwm yam kev npaj dab tsi uas lawv tuaj yeej muaj? Deb heev, tsuas yog kev zwm rau nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm los cawm tau tib neeg; yeej tsis muaj leej twg muaj lwm yam tswv yim ntse li lawm. Yog tias Vajtswv xav sim tib neeg, lawv yuav ua li cas? Txawm li cas los xij, txhua yam no Vajtswv tsis tau xav txog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; nws yog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xav tawm xwb. Nws xav ua qhov no, ces tsis muaj leej twg yuav hloov pauv tau li, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis cuam tshuam rau yam tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua, yog li qhov no tseem tsis yog qhov laj thawj uas tib neeg yuav tsum zwm rau Nws thiab lov? Txawm hais tias Nws yog tag nrho ob qho uas muaj qab hau thiab li ib txwm muaj los, Nws yeej yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Raws li Nws tus kheej cov tswv yim, Nws ua txhua yam li Nws xav ua. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab tag nrho cov hauj lwm rau Nws lawm; koj yuav tsum zwm rau txhua yam uas Nws ua. Txawm hias tias Nws muaj kev ua neej thiab yeej zoo li ib txwm muaj tiag tiag los, Nws yeej tau npaj tseg txhua yam ntawm no yam zoo heev li lawm, yog li yog ua cas tib neeg thiaj li ua ntsej muag npau taws vog nrog rau lawv cov qhov muag qhib loj loj nrog rau kev tsis pom zoo rau Nws? Nws xav kom zoo li ib txwm muaj, ces Nws zoo li ib txwm muaj. Nws xav ua neej raws li kev ua neej, ces Nws ua neej raws li kev ua neej. Nws xav ua neej raws li neeg qaum ntuj, yog li Nws thiaj ua neej raws li neeg qaum ntuj. Tib neeg tuaj yeem ntsia nws raws li lawv xav, tiam sis Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv thiab noob neej yeej yuav ib txwm yog noob neej. Nws lub ntsiab tseeb tsis tuaj yeem raug tsis lees paub vim yog qee yam ntxaws uas me me, los sis Nws tsis tuaj yeem raug thawb tawm ntawm “tus neeg” ntawm Vajtswv vim yog ib yam me me xwb. Tib neeg muaj kev ywj pheej ntawm kev ua noob neej, thiab Vajtswv muaj lub meej mom ntawm Vajtswv; cov no tsis sib cuam tshuam. Tib neeg yuav tsis tuaj yeem muab kev ywj pheej me me rau Vajtswv li lov? Lawv tsis tuaj yeem ua siab ntev rau qhov uas yog Vajtswv me ntsis ntxiv li lov? Tsis txhob coj nruj nruj rau Vajtswv! Ib leeg yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau ib leeg; txhua yam yuav tsis xaus li ntawd lov? Puas yog kev sib cais tseem muaj nyob? Yog tias ib tug neeg twg twb tsis tuaj yeem ua siab ntev rau ib txoj kev sim siab zoo li no, ces ua li cas lawv haj tseem hais tau tej yam zoo li no tias “Ib tug nom lub siab mas yeej loj txaus mus nquam ib lub nkoj rau hauv mas”? Lawv tuaj yeem ua tau ib tug tib neeg tseeb li cas mas? Nws tsis yog Vajtswv uas tsim kev nyuaj rau noob neej, tiam sis yog noob neej uas tsim kev nyuaj rau Vajtswv. Lawv ib txwm saib xyuas txhua yam los ntawm kev tsim cov roob tawm los ntawm pawg pleb. Lawv yeej tsim kom muaj qee yam tawm los ntawm yam uas tsis muaj dab tsi, thiab nws yog yam uas tsis tsim nyog kiag li! Thaum Vajtswv ua hauj lwm raws li yam ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau, yam uas Nws ua tsis yog txoj hauj lwm ntawm noob neej, tiam sis yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, noob neej tsis pom lub ntsiab tseeb ntawm Nws txoj hauj lwm; lawv tsuas yog pom daim plhaub sab nraud ntawm Nws txoj kev ua neej xwb. Lawv tseem tsis tau pom ib txoj hauj lwm loj zoo li no li, txawm li ntawd los lawv ua tau pov thawj rau hauv kev pom Nws txoj kev dog dig thiab kev ua neej, thiab yuav tsis tso nws mus li. Qhov no yuav tuaj yeem hu tau li cas tias yog kev zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Tam sim no tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau “tig los ua” tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb lawm, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv ntiaj teb tam sim no yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj lawm. Nws tsis tseem ceeb yog tias Nkawv cov kev tshwm sim sab nraud zoo ib yam, thiab tsis tseem ceeb txawm tias Nkawv ua hauj lwm ib yam nkaus. Thaum kawg, Tus uas ua Vajtswv tus kheej txoj hauj lwm yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj yuav tsum zwm rau txawm hais tias koj xav los sis tsis xav—qhov no tsis yog ib qho tseem ceeb uas koj muaj ib txoj kev xaiv! Noob neej yuav tsum mloog Vajtswv lus, thiab noob neej yuav tsum zwm rau Vajtswv yam tsis muaj ib qho kev lam ua txuj me me kiag li.

Pawg tib neeg uas tus Vajtswv yug los ua neeg xav muab kom tau hnub no yog cov uas ua raws li Nws lub siab nyiam. Lawv tsuas yog yuav tsum zwm rau Nws txoj hauj lwm nkaus xwb, thiab tso tseg qhov txhawj xeeb txog lawv tus kheej tas zog nrog rau cov tswv yim ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, kev ua neej nyob hauv txoj kev uas pom tsis meej, thiab kev tsim tej yam nyuaj rau tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas muaj peev xwm mloog Nws lus yog cov uas yeej mloog Nws cov lus tiag tiag thiab zwm rau Nws cov kev npaj tseg. Cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau yam uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej nyiam tshaj plaws los sis yam hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tab tom ua rau hauv noob neej kiag li; lawv muab lawv lub siab tag nrho rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab lawv muab tag nrho txhua yam ntawm lawv tso rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv yeej tsis muaj ib txoj kev xav txog lawv tus kheej txoj kev nyab xeeb kiag li, thiab lawv yeej tsis tau tsim ib txoj kev txhawj xeeb rau qhov uas ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas zwm rau tus Vajtswv uas nyob sab cev nqaij daim tawv tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no vim tias nws tsis yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tshej, tiam sis yog tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, yog tus muab cov lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj dua thaum uas tab tom pom tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yam li ib tug neeg nruab nrab xwb; qhov no tsis ncaj ncees. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj thiab zoo kawg nkaus nrog rau lub tswv yim uas zoo kawg nkaus, txawm li ntawd los qhov no tsis muaj nyob kiag li; tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb mas yog dog dig xwb thiab tsis tseem ceeb li, thiab kuj yog qhov uas ib txwm muaj thiab. Nws tsis muaj ib lub siab xav uas zoo tshaj plaws los sis ua cov dej num tawg thoob-ntiaj teb; Nws tsuas ua hauj lwm thiab hais lus li ib txwm muaj thiab yam uas muaj qab hau xwb. Thaum Nws tsis hais lus los ntawm lub suab xob nthe los sis hu cua thiab nag, Nws yeej yog kev yug los ua neeg ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag, thiab Nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob nrog noob neej tiag tiag. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus uas lawv muaj peev xwm to taub thiab tus uas haum rau lawv tus kheej cov kev xav loj ib yam li Vajtswv, thaum uas tab tom pom tus uas lawv tsis tuaj yeem lees txais thiab xav tsis tawm kiag tias cas yuav qis ua luaj li. Txhua yam no los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab; tag nrho puav leej yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev tawm tsam Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No