1. Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi? Lub Ntsiab Tseeb ntawm qhov Kev Yug Los Ua Neeg Yog Dab Tsi?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov “kev yug los ua neeg” yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg. Nws lub neej yog los ua neeg thiab tes dej num muab faib tau ua ob theem. Thawj theem yog lub neej uas Nws ua neej nyob ua ntej ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws ua neej nyob hauv ib tsev neeg dog dig, hauv kev ua neej tag nrho, ua raws li tej kev coj ncaj ncees uas ib txwm muaj thiab tej kev cai ntawm tib neeg lub neej, nrog rau tej kev cheem tsum ntawm tib neeg (zaub mov, ris tsho, pw, chaw nyob), tib neeg tej kev qaug zog, tib neeg tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, nyob rau thawj theem no Nws ua neej nyob tsis muaj hwj chim qaum ntuj dab tsi li, kev ua neej tag nrho xwb, koom rau txhua yam ntawm tib neeg tej hauj lwm. Theem ob yog lub neej uas Nws ua neej nyob tom qab pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws tseem nyob hauv kev ua neeg dog dig nrog ib lub plhaub tib neeg li ib txwm, tsis qhia cim sab nraud ntawm qhov tshaj ntuj tsim li. Tab sis Nws tsuas ua neej nyob rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no Nws txoj kev ua neej muaj puv ntoob kom los txhawb tau tes dej num ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, rau qhov thaum ntawd Nws txoj kev ua neej tau loj hlob tiav los txog rau theem ntawm qhov muaj peev xwm los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm. Yog li, theem ob ntawm Nws lub neej no yog los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv Nws txoj kev ua neej, thaum nws yog ib lub neej ntawm kev ua neej thiab yog lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si. Qhov laj thawj hais tias vim li cas, nyob rau thawj theem ntawm Nws lub neej, Nws ua neej nyob rau hauv kev ua neeg dog dig tag nrho yog qhov tias Nws kev ua neeg tseem tsis tau muaj peev xwm los tuav tag nrho ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, tseem tsis tau hlob tiav; tsuas yog tom qab Nws kev ua neeg loj hlob tiav, rais los muaj peev xwm kwv Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, ces Nws thiaj npaj txog qhov ua tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tsum tau ua. Vim Nws, li lub cev nqaij daim tawv, yuav tsum tau loj hlob thiab paub tab, thawj theem ntawm Nws lub neej yog qhov ntawm kev ua neej—hos nyob rau theem ob, vim tias Nws kev ua neeg muaj peev xwm ntawm qhov ua Nws tes dej num thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lub neej tus Vajtswv yug los ua neeg ua neej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm yog ib qho ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj tag nrho. Yog tias, txij thaum lub sij hawm ntawm qhov yug Nws los, tus Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm tshaj tawm yam kub siab lug, ua tej cim uas siab tshaj piav tsis tau thiab tej txuj ci phim hwj, ces Nws yuav tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv. Yog li ntawd, muaj Nws kev ua neeg rau tus txiaj ntsim ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv; yeej tsis muaj lub cev nqaij daim tawv tau yog tsis muaj kev ua neeg, thiab ib tug tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg tsis yog ib tug tib neeg. Nyob rau txoj kev no, kev ua neeg ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yeej yog ib yam khoom ntiag tug ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Qhov hais tias “thaum Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv Nws yeej muaj lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsis yog tib neeg kiag li,” ntawd yog lus thuam, rau qhov kab lus no yeej tsis muaj nyob, thiab txhaum qhov keeb laj fai ntawm kev yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm los xij, Nws yeej tseem nyob hauv Nws lub hwj chim qaum ntuj nrog tib neeg daim plhaub sab nraud thaum Nws ua Nws tes dej num; nws tsuas yog tias nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws txoj kev ua neeg ua dej num rau lub hom phiaj ntawm qhov tso cai rau Nws lub hwj chim qaum ntuj los ua tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li tus neeg sawv cev ntawm tes dej num yog lub hwj chim qaum ntuj uas nyob hauv Nws txoj kev ua neeg. Nws lub hwj chim qaum ntuj, tsis yog Nws txoj kev ua neeg, yog tus ua hauj lwm, tab sis lub hwj chim qaum ntuj no nyob nraim nkoos rau hauv Nws txoj kev ua neeg lawm; hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws tes dej num yeej yog ua tiav los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si, tsis yog los ntawm Nws kev ua neeg. Tab sis tus neeg ua hauj lwm ntawm tes dej num yog Nws lub cev nqaij daim tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws kuj yog ib tug tib neeg thiab kuj yog Vajtswv thiab, rau qhov Vajtswv rais los ua ib tug Vajtswv uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nrog ib lub plhaub tib neeg thiab ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog tib neeg tab sis kuj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv thiab, Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim los, siab tshaj txhua tus tib neeg uas muaj cuab kav ua tau Vajtswv tes dej num. Thiab yog li, ntawm cov uas muaj tib neeg lub plhuab zoo li Nws li, ntawm tag nrho cov uas muaj kev ua neeg, tsuas yog Nws xwb thiaj yog tus Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg—tag nrho lwm cov puas leej yog tib neeg uas tsim los. Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij, cov tib neeg uas tsim los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb, hos Vajtswv yug los ua neeg mas txawv: Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg yeej pom tau nyob sab nraum qhov kev tshwm sim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv thiab hauv Nws lub neej txhua hnub, tab sis Nws lub hwj chim qaum ntuj mas pom nyuab. Vim tias Nws lub hwj him qaum ntuj tsuas nthuav tawm rau thaum Nws muaj kev ua neeg xwb, thiab tsis zoo tshaj ntuj tsim li qhov tib neeg xav tias nws yog, nws nyuab heev rau tib neeg pom. Txawm niaj hnub no kiag los, tib neeg yeej muaj kev to taub nyuab txog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Kuv twb tau hais txog nws ntev loo lawm los xij, Kuv yeej xav tias nws yeej tseem yog ib qho tsis to taub yooj yim rau feem ntau ntawm nej cov ko. Qhov tseeb, qhov xwm no mas yooj yim xwb: Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Lub neej uas Yexus ua neej nyob rau hauv ntiaj teb yog ib lub neej li ib txwm ntawm lub cev nqaij daim tawv. Nws ua neej nyob hauv txoj kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws lub hwj chim—qhov ua Nws tes dej num thiab hais Nws txoj lus, los sis qhov kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, qhov ua ntau yam tseem ceeb zoo li no—tsis yog cia li tshwm los nws tus kheej xwb, rau qhov tseem ceeb tshaj, txog rau thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws lub neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cauj xyoos, ua ntej Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, yeej qhia tseeb txaus tias Nws tsuas yog ib lub cev uas yog nqaij tawv li ib txwm xwb. Vim ntawm qhov no, thiab vim tias Nws tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, tib neeg tsis pom dab tsi uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws li, tsis pom dab tsi ntau tshaj li ib tug tib neeg li ib txwm, ib tug tib neeg dog dig—ib yam li lub sij hawm ntawd, ib txhia tib neeg ntseeg tias Nws yog Yauxej tus tub. Tib neeg xav tias Nws yog ib tug tub ntawm ib tug neeg dog dig, lawv tsis muaj hau kev qhia tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg; txawm yog thaum, hauv qhov ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws ua ntau yam txuj ci tseem ceeb los, tib neeg feem ntau tseem hais tias Nws yog Yauxej tus tub xwb, rau qhov Nws yog Khetos uas muaj lub phlaub sab nraud ntawm txoj kev ua neej. Nws txoj kev ua neej thiab Nws tes dej num muaj los ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug, los qhia tias Vajtswv tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv tag nrho lawm tiag, tias Nws tau rais los ua ib tug tib neeg dog dig lawm tiag. Nws txoj kev ua neej ua ntej Nws pib ua Nws tes dej num qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb; thiab tias Nws ua hauj lwm tom qab ntawd kuj qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb thiab, rau qhov Nws ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm hauv lub cev nqaij daim tawv nrog rau txoj kev ua neej. Qhov laj thawj uas Nws muaj cuab kav ua tej txuj ci tseem ceeb yog qhov tias Nws lub cev nqaij daim tawv muaj Vajtswv lub hwj chim, yog lub cev nqaij daim tawv hauv qhov Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Nws muaj lub hwj chim vim ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, thiab nws tsis txhais tias Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv. Qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm yog tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, nws yog ib qho nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj uas muab zais rau hauv Nws txoj kev ua neeg, thiab txawm tias Nws qhia tej cim dab tsi los sis Nws qhia Nws lub hwj chim li cas los xij, Nws yeej tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev ua neej thiab tseem yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Los txog rau theem uas Nws raug tsa sawv rov los tom qab tuag rau saum tus ntoo khaub lig, Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Qhov pub txoj kev hlub tshua, qhov kho cov muaj mob zoo, thiab qhov ntiab dab ntawm yog ib feem ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lawv puas leej yog tes dej num uas Nws ua hauv Nws cev lub nqaij daim tawv li ib txwm. Ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yeej tsis tau ncaim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv tib neeg li ib txwm li, tsis hais txawm Nws ua dab tsi los xij peem. Nws yog Vajtswv Tus Kheej ntag, ua Vajtswv tus kheej tes dej num, tab sis vim tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg, Nws noj zaub noj mov thiab hnav ris tsho, muaj kev cheem tshum li tib neeg, muaj laj thawj li tib neeg, thiab muaj kev xav li tib neeg. Tag nrho ntawm qhov no qhia tau tias Nws yog ib tug tib neeg, uas qhia tau tias Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yog ib lub cev nqaij daim tawv nrog txoj kev ua neej, thiab tsis yog tshaj ntuj tsim. Nws txoj hauj lwm yog los ua tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg thawj zaug ntawd kom tiav log, los ua tes hauj lwm tshaj tawm uas kev yug los ua neeg thawj zaug yuav tsum ua ntawd kom tiav log. Qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg yog qhov tias ib tug dog dig, ib tug tib neeg ua tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej; ntawd yog, tias Vajtswv ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv txoj kev ua neeg thiab yog li thiaj kov yeej Ntxwgnyoog. Kev yug los ua neeg txhais tias Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua ib lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv; tes dej num uas lub cev nqaij daim tawv ua yog tes dej num ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov raug paub nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug nthuav tawm los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis muaj leej twg li tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tiav log; ntawd yog, tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg xwb, qhov kev ua neej no—thiab tsis muaj leej twg lawm—muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Kev ua neeg ntawm Vajtswv yug los ua neeg yog muaj los tuav tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv lub cev nqaij daim ntawv; Nws txoj kev xav li tib neeg pab txhawb Nws txoj kev ua neej thiab tag nrho Nws tej hauj lwm uas yog cev nqaij tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws txoj kev xav li tib neeg yog muaj los kom pab txhawb tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim ntawv. Yog tias lub cev nqaij daim ntawv no tsis muaj ib lub siab zoo, ces Vajtswv ua tsis tau hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab yam Nws yuav tsum ua rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd yeej yuav ua tsis tau tiav log li. Txawm tias tus Vajtswv yug los ua neeg muaj ib lub siab li tib neeg zoo los xij, Nws tes dej num tsis yog ua tiav yam tsis dawb huv los ntawm tib neeg txoj kev xav; Nws ua tes dej num hauv txoj kev ua neeg nrog ib lub siab li sawv daws, nyob rau hauv ib qho kev cheem tsum ntawm qhov muaj kev ua neeg nrog ib lub siab, tsis yog los ntawm qhov ua ntawm tib neeg txoj kev xav. Txawm tias tej kev xav ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv siab npaum li cas los xij, Nws tes dej num tsis raug tsuas los ntawm tswv yim los sis kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, Nws tes dej num tsis raug dag ntxias los ntawm lub siab ntawm Nws lub cev nqaim daim tawv, tab sis yog ib qho nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws kev ua neeg. Tag nrho ntawm Nws tes dej num yog tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tau ua kom tiav log, thiab tsis muaj ib qho uas raug dag ntxias los ntawm Nws lub siab li. Piv txwv li, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tsis yog tej khoom ntawm Nws lub siab tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav ua tau tiav log los ntawm ib tug tib neeg twg uas muaj ib lub siab tib neeg. Zoo ib yam nkaus, niaj hnub no txoj kev txeeb tau yog ib tes hauj lwm tshaj tawm uas yuav tsum tau ua los ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tab sis nws tsis yog tes dej num ntawm tib neeg txoj kev xav, nws yog tes dej num uas Nws lub hwj chim qaum ntuj yuav tsum ua, tes dej num ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas muaj cev nqaij tawv yuav muaj peev xwm ua tau. Yog li tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj ib lub siab tib neeg zoo, yuav tsum muaj kev ua neej, vim tias Nws yuav tsum ua Nws tes dej num hauv kev ua neeg nrog ib lub siab zoo. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm tus Vajtswv yog lus ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Ua ntej Yexus ua tes dej num, Nws lam ua neej nyob hauv Nws txoj kev ua neej. Tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws yog Vajtswv, tsis muaj leej twg tshawb pom tias Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg; tib neeg tsuas paub Nws tag nrho li yog ib tug tib neeg dog dig xwb. Nws ua neej dog dig uas qhib lug, kev ua neej yog qhov qhia tau tias Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tias Tiam Hmoov Hlub yog tiam ntawm tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg, tsis yog tiam ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws qhia tau tias Vajtswv tus Ntsujplig raug paub tag nrho rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg Nws lub cev nqaij daim tawv yuav ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig. Tus Khetos uas muaj kev ua neej yog ib lub cev nqaij daim ntawv hauv qhov uas tus Ntsujplig raug paub, thiab muaj kev ua neej, kev xav zoo, thiab kev xav li tib neeg. “Qhov raug paub” txhais tias Vajtswv rais los ua tib neeg, tus Ntsujplig rais los ua lub cev nqaij daim ntawv; muab hais kom meej dua, nws yog thaum Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej, thiab los ntawm nws nthuav tawm Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj—qhov no yog qhov txhais tias raug paub, los sis raug yug los ua neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Thaum lub sij hawm ntawd tus Tswv Yexus tab tom ua tes dej num, cov neeg tuaj yeem pom tias Vajtswv muaj ntau yam kev nthuav tawm tshwm sim ntawm tib neeg. Piv txwv li, Nws tuaj yeem dhia lom zem, Nws tuaj yeem mus koom kev ua tshoob ua ke, Nws tuaj yeem sib txuas lus nrog cov neeg, hais lus nrog lawv, thiab sib tham ntau yam nrog lawv. Ntxiv rau qhov ntawd lawm, tus Tswv Yexus kuj tau ua tiav ntau tes dej num uas sawv cev rau Nws lub hwj huaj, thiab tag nrho ntawm tes dej num no yog ib qho kev nthuav tawm thiab ib txoj kev qhia tshwm ntawm Vajtsw tus moj yam. Thaum lub sij hawm no, thaum uas Vajtswv lub hwj huaj raug lees paub raws hauv cev nqaij daim tawv dog dig hauv ib qho uas cov neeg tuaj yeem pom thiab tuav tau, lawv tsis hnov ntxiv li lawm tias Nws muaj kev nkag siab ceev npaum nkaus tib ntsais muag thiab rua muag los sis hnov tias lawv tsis tuaj yeem los ze rau ntawm Nws tau lawm. Qhov txawv, lawv sim los tuav Vajtswv lub siab nyiam los sis to taub Nws lub hwj huaj los ntawm txhua txhua txoj kev txhawb, los ntawmcov lus, thiab los ntawm Neeg Leej Tub tes dej num. Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tau nthuav tawm txog Vajtswv lub hwj huaj los ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab muab Vajtswv lub siab nyiam coj los txhais qhia rau tib neeg ntiaj teb. Thiab los ntawm Nws txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub siab nyiam thiab tus moj yam, Nws kuj tau nthuav tawm rau cov neeg tias Vajtswv mas yog tus uas tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau nyob hauv sab ntsuj plig. Yam uas cov neeg pom yog Vajtswv Tus Kheej hauv lub cev uas tuav tau, muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav. Yog li Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj tau tsim txhua yam xws li tus yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv lub meej mom, daim duab, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog, qhov ruaj khov thiab qhov yog tib neeg. Txawm tias tus yeeb yam sab nrauv ntawm Neeg Leej Tub muaj qee yam tsis txaus phim raws Vajtswv daim duab los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yogtag nrho yeej sawv cevrau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom lawm—muaj qee yam sib txawv raws hauv qhov kev nthuav tawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais tias Neeg Leej Tub tau sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, ob yam rau hauv lub cev ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab hauv Nws lub hwj huaj. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm no, Vajtswv leg tes dej num los ntawm cev nqaij daim tawv, haislus tawm hauv cev nqaij daim tawv tuaj, thiab tau los sawv rau ntawm tib neeg xub ntiag uas yog Neeg Leej Tub lub cev yeeb yam thiab lub meej mom kiag, thiab qhov no ua rau tib neeg muaj caij los ntsib thiab los paub cov lus tseeb thiab Vajtswv tes dej num rau ntawm cov tib neeg. Nws kuj qhib siab rau tib neeg kom to taub sab hauv Nws lub hwj huaj thiab Nws qhov zoo tshaj plaws rau hauv kev txo lub hwj chim, nrog rau muab kom tau txoj kev to taub uas tseem ceeb thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv qhov muaj tiag thiab qhov muaj tseeb. Txawm tias tus Tswv Yexus tau ua tiav tes dej num lawm los xij, Nws cov kev ntawm txoj kev ua tes dej num, thiab txoj kev xav los ntawm yam uas Nws tau hais yeej sib txawv ntawm Vajtswv tus neeg tiag rau hauv sab ntsuj plig, txhua yam hais txog Nws tau sawv cev tseeb rau Vajtswv Tus Kheej, cov tib neeg uas yeej tsis tau pom ua ntej dua li—qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li! Qhov ntawd hais tau tias, txawm Vajtswv yuav tshwm sim los li cas los xij, txawm Nws yuav hais txog txoj kev dab tsi los xij, los sis Nws yuav ntsib tib neeg tus yam ntxwv dab tsi los xij, Vajtswv yeej tsis sawv cev rau ib yam dab tsi li tiam sis rau Nws Tus Kheej xwb. Nws tsis tuaj yeem sawv cev rau txhua tus tib neeg, los sis txhua tus ntawm cov tib neeg lwj liam. Vajtswv yog Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Txawm tias qhov kev tshwm sim rau sab nraum Vajtswv uas yug los ua neeg yeej zoo raws nraim ib yam li tib neeg los xij, thiab txawm tias Nws kawm tib neeg txoj kev paub thiab hais tib neeg hom lus los xij, thiab qee zaus tseem nthuav tawm Nws tej tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb tus kheej tej kev xav los sis cov tswv yim ntawm kev hais lus, txawm li no los xij, qhov uas Nws pom tib neeg thiab pom lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam yeej tsis zoo ib yam li cov neeg lwj liam pom rau tib neeg ntiaj teb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam ntawd. Nws txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa rau ntawm qhov chaw Nws sawv yog qee yam uas ib tug neeg lwj liam tsis muaj peev xwm muab tau. Qhov no vim hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, vim hais tias cev nqaij daim tawv uas Nws looj ntawd kuj muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tej kev xav thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Nws qhov kev ua neeg kuj yog qhov tseeb. Rau cov neeg lwj liam, yam uas Nws nthuav tawm hauv cev nqaij daim tawv yog tej kev nthuav qhia ntawm qhov tseeb, thiab ntawm qhov muaj peev xwm loj hlob tau. Tej kev nthuav qhia no tsis yog siv rau ib tug neeg nkaus xwb, tab sis siv rau tag nrho tib neeg ntiaj teb. Hauv ib tug neeg lwj liam lub siab, nws tsuas muaj ob peb tug neeg no uas yog cov ntsig txog rau lawv xwb. Lawv tsuas saib xyuas thiab txhawj txog cov neeg no nkaus xwb. Thaum muaj kev puas tsuaj nyob tim qab ntug, lawv xub xav txog lawv tus kheej cov me nyuam, tus txij nkawm, los sis cov niam cov txiv. Feem ntau, tus neeg uas muaj kev hlub tshua ntau dua yuav xav rau qee cov kwv tij neej tsa los sis tus phooj ywg zoo, tab sis tej kev xav ntawm tus neeg muaj kev hlub tshua zoo li no puas nthuav dav dua qhov ntawd tau? Tsis tau, yeej ua tsis tau li! Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj huaj, los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ib qho li. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tsuas yog raug teb thiab txiav txim siab los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam

(Ib Tshooj Uas Xaiv Los Ntawm Vajtswv Txoj Lus)

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej yuav tsis muaj hnub ua ib teg hauj lwm uas yuav chuam tshuam Nws tus kheej qhov kev cawm tib neeg li. Qhov ntawd yog qhov uas sawv daws yuav tsum tau to taub. Qhov tseem ntsiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog cawm tib neeg, thiab yog ua rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Zoo ib yam li ntawd, Khetos tes hauj lwm kuj yog cawm tib neeg thiab, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vim hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws paub Nws lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws lub cev nqaij daim tawv yeej zoo txaus los mus ua Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, tag nrho tej hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig ces raug muab hloov rau Khetos tes hauj lwm thaum lub sij hawm yug los ua neeg lawm, thiab nyob rau qhov nruab nrab ntawm tag nrho txhua yam hauj lwm ntawm Khetos. Nws yuav muab sib xyaws tsis tau nrog tes hauj lwm ntawm lwm tiam. Thiab vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm nyob rau lub npe ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; vim Nws los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws thiaj li muab tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd ua tiav hlo nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Txawm yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis txawm yuav yog Khetos, ob tug puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab Nws ua tes hauj lwm uas nws tsim nyog ua thiab ua tes dej num qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua.

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kiag mas yeej muaj hwj chim lawm, tab sis Nws kuj muaj cuab kav zwm thiab ua raws li lub hwj chim uas los ntawm Nws los thiab. Txawm yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, ob qho ntawd puav leej tsis sib cov nyom dab tsi li. Vajtswv tus Ntsujplig ces yog lub hwj chim kav tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Lub cev nqaij daim tawv uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd kuj muaj hwj chim tib yam nkaus li thiab, tab sis tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ua tau txhua yam hauj lwm uas yoog raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam thiab. Qhov no ib tug neeg twg yeej ua tsis tau thiab tsis to taub li. Vajtswv Tus Kheej kiag yog lub hwj chim tab sis Nws lub cev nqaij daim tawv yeej nyoo zwm tau rau Nws lub hwj chim. Qhov no yog qhov uas hais txog thaum hais tias “Khetos mloog lus raws Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.” Vajtswv yog ib tug Ntsujplig thiab muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, ib yam nkaus li Vajtswv muaj peev xwm rais los ua tau neeg thiab. Nyob rau qib twg los xij, Vajtswv Tus Kheej ua Nws tus kheej tes hauj lwm; Nws tsis cuam tshuam los sis khuam, Nws haj yam tsis ua tej hauj lwm uas rov qab sib rhuav, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes hauj lwm ces yog tus Ntsujplig ua thiab lub cev nqaij daim tawv ua tib yam nkaus li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig los sis yog lub cev nqaij daim tawv, ob leeg puav leej ua hauj lwm kom raws li tib lub siab nyiam thiab tswj tuav tib txog hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv nyias yuav zoo nyias sib txawv, los nkawv lub ntsiab tseem ceeb yog tib lub; ob leeg puav leej muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab lub npe ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li. Tsis hais tes hauj lwm txawm yuav nyuaj npaum li cas, los sis lub cev nqaij daim tawv txawm yuav sab npaum li cas li, Vajtswv, thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag li, haj yam tsis tso qhov Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam pov tseg rau hauv tej kev tsis mloog lus li. Nws xum tiv kev mob kev ntsaj ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li qhov uas yuav ntxeev siab rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; nws yog ib yam nkaus li qhov uas Yexus hais nyob rau hauv cov lus thov Vajtswv, “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Neeg xaiv raws lawv siab nyiam, tab sis Khetos tsis ua li ntawd. Txawm hais tias Nws yog kiag Vajtswv Tus Kheej, los Nws yeej tseem nrhiav qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Nws yuav ua raws li qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab ua yam uas Leej Txiv Vajtswv txib Nws ua ntawd kom tiav hlo, los ntawm qhov kev xav ntawmlub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ua tsis tau. Tej uas los ntawm Ntxwgnyoog los ces tsis muaj cuab kav yuav muaj tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv; nws tsuas muaj tau qhov uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Nws tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus, haj yam tsis muaj peev xwm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Tag nrho cov tib neeg uas tsis yog Khetos ces yeej yuav tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj ib tug ib neeg twg uas yuav ua tes hauj lwm Vajtswv txib ntawd ncaj qha tau li; tsis muaj ib tug uas yuav xam tau hais tias Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd yog nws tes dej num rau nws ua. Khetos lub ntsiab teem ceeb yog kev zwm rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; kev tsis mloog Vajtswv lus yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Ob qho yam ntxwv no mas tsis sib haum, thiab tus uas muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv ces hu tsis tau ua Khetos. Qhov laj thawj uas tib neeg ua tsis tau Vajtswv tes hauj lwm sawv cev Nws ces yog tib neeg tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tib neeg ua hauj lwm rau Vajtswv kom tau tej yam uas nws tus kheej ntshaw thiab tej nws xav tau yav tom ntej, tab sis Khetos ua hauj lwm raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.

Khetos qhov kev ua neeg mas raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Nws qhov kev ua neeg yeej tsis zoo li lub cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg li. Nws muaj Nws tus yam ntxwv uas tsis zoo li lwm tus neeg, thiab qhov no los yeej yog raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwjchim qaum ntuj mas tsis muaj ib qho uas yuav tsis khov li; qhov tsis khov ntawm Khetos ces tsuas yog hais txog Nws qhov kev ua neeg xwb. Yeej txog ib nyuag theem thiab, qhov tsis khov no kuj tau muab Nws lub hwj chim qaum ntuj tuav tseg me ntsis thiab, tab sis qhov uas raug kaw tseg ntawd kuj tsuas muaj nyob rau ib nyuag cheeb tsam thiab ib lub sij hawm nyuag thiab xwb, thiab kuj tsis yog yuav tsis muaj chaw kawg li. Thaum txog sij hawm ua Nws tes hauj lwm siv lub hwj chim qaum ntuj lawm, ces yeej ua tau txawm hais tias Nws yuav nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg los xij. Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Dhau ntawm qhov uas ua neej nyob raws Nws qhov kev ua neeg lawm, ces tag nrho Nws tej kev coj kev ua uas ua ntawm Nws kev ua neeg ntawd ces yeej raug haub ntxias, cuam tshuam thiab coj qhia los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias Khetos muaj kev ua neeg, los qhov ntawd yeej tsis tab kaum Nws tes hauj lwm ntawm lub hwj chim qaum ntuj li, thiab qhov no ces yog vim Khetos qhov kev ua neeg ntawd raug coj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj; txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd tsis loj hlob paub tab rau tej yam uas nws ua nrog lwm tus, los qhov ntawd yeej tsis cuam tshuam dab tsi txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li. Thaum Kuv hais tias Nws qhov kev ua neeg tsis tau raug qias vuab tsuab, Kuv ntaus nqi hais tias Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj ncaj qha los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab hais tias Nws yeej kev txawj xav ntau tshaj tej neeg dog dig ntawm tej. Nws qhov kev ua neeg mas haum kom raug coj los ntawm lub hwj chim qaum ntuj ntawm Nws tes hauj lwm tshaj li; Nws qhov kev ua neeg yeej muaj peev xwm yuav nthuav tawm kom pom txog tes hauj lwm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj peev xwm yuav zwm rau tes hauj lwm ntawd tau zoo tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv lub cev qaij daim tawv, Nws yeej tsis plam lub zeem muag ntawm tes dej num uas ib tug tib neeg nyob hauv lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua kom muaj tiav; Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej. Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Nws lub npe yeej yog Vajtswv Tus Kheej lub kiag. Tsuas yog hais tias Nws tau los rau ntiaj teb thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm, uas muaj lub plhaub sab nraud li ib tug uas raug tsim tawm los thiab, tam sim no mas muaj kev ua neeg uas ua ntej ntawd mas Nws tsis muaj xwb. Nws muaj peev xwm pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tau; qhov no yog qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej thiab tseem ho yog ib tug uas zoo txawv tshaj es tsis muaj ib tug tib neeg yuav xyaum tau li thiab. Nws ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog hais tias muab saib ntawm sab cev nqaij daim tawv tib neeg tuaj ces Nws thiaj li pe hawm Vajtswv xwb; yog li ntawd, kab lus “Khetos pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej” yeej tsis yuam kev kiag li. Qhov Nws kom tib neeg ua ces yog kiag qhov uas Nws ua ntag; Nws twb ua tau txhua yam uas Nws kom tib neeg ua ntawd tiav tag ua ntej uas yuav hais kom lawv ua lawm. Nws yuav tsis hais kom lwm tus neeg ua tej yam uas Nws Tus Kheej tsis tau ua li, vim qhov no ces yog tag nrho Nws ntag. Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li, Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li. Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg. Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg; yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag, qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag, uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag. Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis hais Nws yuav hais lub fab twg tuaj thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li, yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Cov neeg ruam thiab tsis paub mas thiaj xav hais tias Khetos qhov kev ua neeg yog qhov tsis zoo xwb. Tsis hais Nws yuav hais qhia li cas los sis nthuav tawm li cas txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav lees paub hais tias Nws yog Khetos. Thiab yog Khetos haj yam ua kom pom txog Nws txoj kev mloog lus thiab kev txo hwj chim, ces cov neeg ruam haj yam tsis xav tias Nws yog Khetos tiag. Tseem muaj ib txhia uas tseem muaj ib tug yam ntxwv cais Nws thiab saib tsis taus Nws, tab sis ho tseem muab tej niag duab ntawm “cov neeg zoo heev” coj los tso siab siab rau saum rooj coj los pe hawm thiab. Tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm qhov uas lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntawd rau Vajtswv lub siab nyiam, ib yam nkaus li qhov uas los ntawm Khetos qhov kev ua neej los thiab; qhov no yog lub hauv paus keeb cag ntawm tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus. Yog Khetos tsis muaj Nws qhov kev ua neeg ntis Nws lub ntsej muag los sis tsis siv tib neeg txoj kev nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, tab sis tsuas siv hwj chim qaum ntuj loj tshaj qhov kev ua neeg xwb, ces yeej ntxim yuav tsis muaj qhov uas tib neeg yuav tsis mloog lus li. Qhov laj thawj uas tib neeg yeem ntseeg ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ceeb tsheej mas yog vim tus Vajtswv saum ceeb tsheej tsis muaj qhov kev ua neeg, los sis Nws tsis muaj ib qho yam ntxwv dab tsi ntawm tej uas raug tsim tawm los li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li hwm Nws tshaj plaws li, tab sis tseem ho muaj tus cwj pwm saib tsis taus Khetos.

Txawm hais tias Khetos nyob hauv ntiaj teb txawm yuav muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag, los Nws tsis tau npaj siab yuav los muab Nws tus duab tso rau tib neeg kom pom tag nrho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis tau los kom tag nrho tib neeg pom Nws; Nws los siv Nws ob txhais tes los coj tib neeg, thiab kom tib neeg nkag tau mus rau tiam tshiab. Tes dej num ntawm Khetos lub cev nqaij daim tawvces yog yuav ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, qhov ntawd yog, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog yuav ua kom tib neeg to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Tsis hais Nws yuav ua hauj lwm li cas li, tsis muaj ib yam Nws ua uas yuav mus tau tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tau li. Tsis hais Nws ua hauj lwm li cas li, Nws ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej ib yam li txhua tus xwb, thiab tsis muab Vajtswv lub ntsej muag tiag coj los nthuav tawm tag nrho rau tib neeg pom. Ntxiv qhov ntawd, Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv mas yeej tsis muaj hwj huaj loj los sis muaj nqis tshaj qhov uas tib neeg xav hauv siab li. Txawm hais tias Khetos sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nqis tes kiag ua tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej tsim nyog yuav tau ua, los Nws yeej tsis tau yuav tsis lees paub hais tias muaj Vajtswv nyob saum ceeb tsheej li, los sis Nws yeej tsis tau yuav phov ciaj phov tuag los tshaj tawm tej uas Nws tus kheej ua li. Tab sis, Nws nyob zais nkoos, txo hwj chim, nyob twj ywm rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Dhau ntawm Khetos lawm, cov uas dag hais tias yog Khetos mas yeej tsis muaj tej yam ntxwv zoo uas Nws muaj li. Thaum muab tso sib piv ze ze kiag nrog tus yam ntxwv khav theeb thiab qhuas yus tus kheej ntawm cov Khetos cuav, ces nws yeej pom kiag meej meej hais tias lub cev nqaij daim ntawv zoo li cas thiaj li yog Khetos tiag. Yog lawv yim yog cov cuav, ces cov niag Khetos cuav ntawd haj yam qhuas lawv tus kheej, thiab lawv haj yam muaj peev xwm siv txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv los dag tib neeg. Cov Khetos cuav tsis muaj Vatjswv tus yam ntxwv zoo; Khetos mas tsis dub tsuas tej yam tseem ntsiab uas yog cov Khetos cuav tug li. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsis yog lam cia tib neeg pom Nws. Tab sis, Nws cia Nws tes hauj lwm qhia hais tias Nws yog leej twg tiag xwb, thiab cia tej uas Nws thuav tawm qhia ntawd ua pov thawj rau Nws lub ntsiab tseem ceeb xwb. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis yog lam hais xwb; qhov uas Nws yog leej twg tiag ntawd mas tsis yog Nws ob txhais tes mus txeeb los; qhov ntawd yog los ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm hais tiab Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv Tus Kheej kiag thiab yeej muaj peev xwm ua tau Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los thaum kawg, Nws yeej tseem yog cev nqaij daim tawv, tsis zoo li tus Ntsujplig. Nws tsis yog tus Vajtswv uas muaj tus yam ntxwv zoo li tus Ntsujplig; Nws yog tus Vajtswv uas muaj lub plhaub ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis hais Nws yuav zoo nkaus li tej neeg xwb thiab tsis hais Nws yuav tsis muaj zog npaum li cas, thiab Nws txawm yuav nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam npaum li cas, los Nws lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas sawv daws yuav cia li tsis lees paub tsis tau. Nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas txawm hais tias yeej muaj tej kev ua neeg thiab muaj tag nrho tej kev tsis muaj zog li sawv daws; los nws yeej muaj tej hwj huaj zoo thiab qhov uas piav tsis tau kom to taub li ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, ib yam nkaus li Nws tej kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Yog li ntawd, tag nrho qhov kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj yeej puav leej tshwm sim nyob rau haus Khetos tib si, ob yam yeej muaj tiag thiab siv tau tib yam nkaus. Qhov no mas tsis yog tej yam uas tsis muaj dab tsi li los sis hwj huaj phem li dab ntxoog tej. Nws los rau hauv ntiaj teb no vim muaj lub hom phiaj loj yuav ua tes hauj lwm; nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tsum muaj kev ua neeg los ua tes hauj lwm ntawd nyob rau hauv ntiaj teb; tsis li ntawd, txawm yuav yog lub hwj chim ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj loj npaum li cas, los nws qhov kev ua hauj lwm thaum pib ntawd yuav tsis zoo coj los siv. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd mas yeej tseem ceeb heev, los qhov ntawd tsis yog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws lub ntsiab tseem ceeb yog lub hwj chim qaum ntuj; yog li ntawd, lub sij hawm thaum Nws pib ua Nws tes dej num qhuab qhia nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog lub sij hawm uas Nws pib hais qhia kom pom txog qhov yog ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg ntawd tshwm sim los txhawb lub neej txoj sia li ib txwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv es kom Nws lub hwj chim qaum ntuj thiaj li ua tau tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv; nws yog lub hwj chim qaum ntuj uas qhia ua tag nrho Nws tes hauj lwm. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, ces Nws tes hauj lwm qhuab qhia muaj tiav lawm thiab. Qhov uas tib neeg tsim nyog paub ces yog tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tes hauj lwm ntawd los ua kom tib neeg paub Nws. Thoob plaws nws tes hauj lwm ntawd, Nws yeej hais qhia tau kom pom tag nrho txog Nws lub hwj chim qaum ntuj, uas tsis yog ib tug yam ntxwv uas dub tsuas los ntawm kev ua neeg, los sis ib qho uas dub tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tus cwj pwm. Thaum txog lub sij hawm uas tag nrho Nws tes hauj lwm qhuab qhia los txog qhov xaus lawm, ces Nws yeej yuav hais qhia kom pom zoo tshaj plaws thiab pom tag nrho tus yam ntxwv uas Nws tsim nyog hais qhia kom pom. Nws tej hauj lwm tsis yog muaj ib tug tib neeg twg tej lus coj thiab qhia; qhov kev hais qhia kom pom txog Nws tus yam ntxwv los yeej cia li tshwm sim ncaj qha xwb, thiab tsis yog lub siab tswj los sis ib qho kev xav twg qhia, tab sis yeej cia li nthuav tawm xwb. Qhov no yog ib qho uas tsis muaj ib tug neeg yuav ua tau. Txawm hais tias ib cheeb tsam puag ncig yuav phem npaum li cas los sis tej huab cua tsis pab, los nws yeej muaj peev xwm qhia tau Nws tus moj yam rau thaum zoo lub sij hawm. Tus uas yog Khetos yeej qhia tau kom pom txog qhov uas yog Khetos, hos lwm tus tsis muaj tus moj yam ntawm Khetos. Yog li ntawd, txawm hais tias sawv daws yuav tawm tsam Nws los sis xav phem rau Nws, los tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv tau neeg txoj kev xav phem los ua qhov tsis lees hais tias tus moj yam uas Khetos muaj ntawd tsis yog Vajtswv tus. Tag nrho cov uas muaj lub siab dawb paug caum Khetos los sis npaj siab nrhiav Vajtswv mas yuav lees hais tias Nws yog Khetos vim yog tej yam ua tshwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Lawv yuav tsis muaj hnub yuav tsis lees Khetos yog vim tej yam ntawm Nws uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem phem. Txawm hais tias tib neeg yeej ruam heev, sawv daws yeej paub hais tias tib neeg lub siab xav li cas thiab yam twg yog tshwm sim los ntawm Vajtswv los. Nws tsuas yog hais tias muaj neeg coob heev txhob txwm tawm tsam Khetos vim yog lawv tej kev xav phem xwb. Yog tsis yog rau li no, ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav muaj laj thawj tsis lees hais tias muaj Khetos, vim hwj chim qaum ntuj uas Khetos hais qhia kom pom ntawd twb yeej muaj tiag, thiab Nws tes hauj lwm los qhov muag yeej ntsia ntsoov pom tau.

Tes hauj lwm thiab qhov kev hais qhia kom pom txog Khetos qhia txog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag uas Vajtswv muab rau Nws coj los ua kom tiav hlo. Nws yeej muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej, thiab siv ib lub siab tiag tiag yuav ua kom haum li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Tag nrho tej no mas yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los xwb. Thiab yog li qhov kev nthuav tawm tiag txog Nws ntawd los yeej puav leej yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los thiab; qhov laj thawj Kuv hu qhov no ua Nws qhov “kev nthuav tawm tiag” mas yog vim Nws qho kev nthuav tawm no tsis yog ib qho xyaum tom tej los, los sis tsis yog kawm tawm ntawm tib neeg los, los sis tsis yog siv sij hawm ntau xyoo cog tau li tib neeg cog qoob loos. Nws tsis tau kawm tej ntawd los sis muab Nws Tus Kheej hnav tej ntawd; tab sis, yeej muaj nyob rau hauv Nws lawm. Tej zaum tib neeg yuav tsis lees Nws tes hauj lwm, Nws qhov kev hais qhia kom pom rau tib neeg, Nws kev ua neeg, thiab tag nrho Nws lub neej txoj sia ntawm Nws kev ua neej, tab sis tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws muaj lub siab pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tiag; tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws los ua kom muaj tiav raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau tias Nws muaj lub siab dawb paug rau qhov Nws nrhiav Leej Txiv Vajtswv. Txawm hais tias Nws tus duab yuav tsis zoo ntshia, Nws tej luszoo li tsis muaj kuab luaj twg, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog qhov uas ua kom ntiaj teb thiab lub ntuj co qig txoog li qhov tib neeg xav, los Nws yeej yog Khetos tiag, tus uas muaj lub siab tiag los ua kom muaj tiav haum Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam, zwm hlo rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, thiab mloog lus txog qhov tuag kiag. Qhov no mas vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos. Qhov tseeb no mas yog ib qho nyuab heev rau tib neeg ntseeg, tab sis nws yog ib qho muaj tseeb. Thaum uas Khetos tes hauj lwm qhuab qhia raug ua muaj tiav hlo lawm, tib neeg yuav muaj cuab kav pom los ntawm Nws tes hauj lwm hais tias Nws tus moj yam thiab Nws tus kheej ces yeej sawv cev kiag rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam thiab Nws tus kheej ntag. Thaum ntawd, ces sau tag nrho Nws tej hauj lwm ua ke ces yeej qhia meej tau hais tias Nws ces yeej yog lub cev nqaij daim tawv uas tshwm sim los ntawm Txoj Lus tiag, thiab tsis zoo ib yam nkaus li tej tib neeg uas muaj nqaij muaj ntshav. Txhua txhua kauj ruam ntawm Khetos tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb no mas nws yeej muaj nws qhov kev sawv cev tseem ceeb, tab sis cov tib neeg uas tau ntsib tau pom tej kauj ruam tiag tiag ntawd yuav tsis to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no mas yeej zoo li ntawd rau ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg zaum ob ntawd ua. Feem ntau ntawm cov uas tau hnov los sis pom Khetos cov lus tab sis tsis tau pom Nws dua mas yeej tsis muaj kev xav phem txog Nws tes hauj lwm li; cov uas tau pom Khetos thiab hnov Nws cov lus, nrog rau cov uas tau ntsib tau pom kiag Nws tes hauj lwm lawm, mas yeej pom tau hais tias nws yog ib qho nyuab heev uas yuav lees txais Nws tes hauj lwm. Tsis yog vim Khetos qhov kev tshwm sim thiab qhov kev ua neej ntawd tsis txaus tib neeg nyiam los? Cov uas lees txais Nws tes hauj ntev puag tom qab uas Khetos twb tsis nyob lawm mas yeej tsis muaj tej kev nyuab ntawd li, vim lawv tsuas yog lees txais Nws tes hauj lwm xwb tab sis tsis tau ntsib tau pom Khetos qhov kev ua neej li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tso tau lawv qhov kev xav phem txog Vajtswv tseg li thiab tseem ho soj ntsuam xyuas Nws ti ti; qhov no yog vim qhov uas tib neeg tsuas saib ntsoov Nws qhov kev tshwm sim xwb thiab tsis muaj peev xwm pom txog Nws lub ntsiab tseem ceeb raws li Nws tes hauj lwm thiab Nws cov lus. Yog tib neeg tsis txhob saib Khetos qhov kev tshwm sim xwb los sis zam tsis txhob tham txog Khetos qhov kev ua neeg, thiab tsuas hais txog Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tus uas tes hauj lwm thiab cov lus mas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav ua tau, ces tib neeg txoj kev xav phem ntawd yuav nqis mus ib nrab kiag, tseem yuav txog kiag qhov uas tib neeg tej kev nyuab ntawd raug daws tawm mus tib si. Thaum lub sij hawm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis muaj cuab kav ua siab ntev rau Nws thiab muaj kev xav phem ntau yam heev txog Nws, thiab muaj kev tawm tsam thiab kev tsis mloog lus ntau heev li. Tib neeg tsis muaj cuab kav ua siab ntev tau rau qhov uas muaj Vajtswv, ua siab zoo rau kev txo hwj chim thiab kev zais cev ntawm Khetos, los sis zam txim rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos uas mloog lus rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, Nws thiaj li nyob tsis tau nrog tib neeg mus ib txhis tom qab uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, vim tib neeg tsis kam cia Nws nrog lawv nyob ua ke. Yog tib neeg zam tsis tau Nws thaum lub sij hawm Nws ua tes hauj lwm, ces yuav ua cas es lawv thiaj li yuav zam cia Nws nrog lawv nyob tom qab uas Nws ua tes hauj lwm qhuab qhia tiav hlo lawm, es Nws saib lawv maj mam ntsib thiab pom Nws cov lus? Tsis yog yuav muaj coob tus poob tsag vim Nws los? Tib neeg tsuas cia Nws ua hauj lwm hauv ntiaj teb no xwb; qhov no ces yog qhov uas tib neeg zam tau Nws deb tshaj plaws li xwb. Yog tsis muaj Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav muab Nws ntiab tawm ntawm lub ntiaj teb no mus ntev los lawm, es lawv ho yuav zam tau Nws me ntsis li cas thaum uas Nws tes hauj lwm tiav lawm? Ces tib neeg yuav tsis muab Nws tua kom tuag los sis tsim txom kom tuag thiab los? Yog Nws tsis yog hu ua Khetos, ces Nws yeej yuav tsis muaj hnub tau ua hauj lwm xyaw tib neeg li; yog Nws tsis siv qhov uas Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntawd ua tes hauj lwm, thiab yog tsuas ua hauj lwm li ib tug neeg dog dig xwb, ces tib neeg yeej yuav tsis ua siab ntev rau ib kab lus uas Nws hais, haj yam yuav tsis ua siab ntev rau Nws tes hauj lwm ib qho me me li. Yog li ntawd Nws tsuas coj tau qhov uas Nws yog leej twg ntawd nyob rau hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm muaj hwj chim loj dua qhov uas yog Nws tsis ua li ntawd, vim tib neeg yeej yeem mloog lus rau tej npe uas siab dua thiab zoo dua. Yog Nws tsis ua li Nws yog Vajtswv Tus Kheej thaum Nws ua hauj lwm los sis tshwm sim ua Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej tsis muaj lub cib fim yuav ua tau hauj lwm ib qho li. Txawm hais tias Nws yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kiag, los tib neeg yeej tseem tsis ua kom yooj yim thiab cia Nws ua tes hauj lwm kom tau yoog yim xyaw tib neeg li. Nws yeej tuav Vajtswv Tus Kheej lub koob npe kiag thaum uas Nws ua hauj lwm; txawm hais tias tej hauj lwm ntawd yeej muaj zog tshaj kaum tawm npaug tej uas ua yam tsis muaj lub koob npe ntawd, los tib neeg yeej tseem tsis mloog Nws lus tag nrho, vim tib neeg yeej tsuas zwm rau Nws lub koob meej xwb tab sis tsis yog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog zoo li ntawd, thaum uas tej zaum muaj ib hnub es Khetos nqis kiag saum Nws tes dej num los lawm, ua tib neeg puas tseem yuav cia Nws muaj sia nyob rau ib hnub ntxiv thiab? Vajtswv yeej txaus siab nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb es Nws thiaj pom tej uas yuav tshwm sim los ntawm tes hauj lwm uas Nws ob sab tes ua kiag ntawd rau ntau xyoo tom qab ntawd. Txawm li ntawd los xij, tib neeg yeej ua tsis tau siab ntev rau qhov uas muaj Nws nyob ntawd li ib nyuag hnub hlo li, ces Nws thiaj li tau muab tso tseg kiag. Qhov uas tib neeg cia Vajtswv ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua thiab ua kom Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd muaj tiav hlo ces twb yog tib neeg qhov kev zam thiab kev hlub loj tshaj plaws lawm xwb. Txawm hais tias cov uas Nws tau kov yeej kiag ntawd yuav muaj siab hlub Nws, los lawv tsuas cia Nws nyob txog thaum Nws tes hauj lwm tiav xwb, thiab yuav tsis pub ntev tshaj ntawd ib plig hlo li. Yog qhov nov twb zoo li no, ces yog cov uas Nws tseem tsis tau kov yeej ho yuav zoo li cas thiab? Tsis yog qhov uas tib neeg coj li no rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg vim Nws yog Khetos nyob rau hauv lub plhaub ntawm ib tug tib neeg los? Yog Nws tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb es tsis muaj kev ua neej, ces qhov ntawd tseem tsis yog qhov ua rau tib neeg tej kev nyuab ntawd kom muab daws tau kom yooj yim heev thiab los? Tib neeg lam ua xyem xyav lees paub Nws lub hwj chim qaum ntuj thiab tsis quav ntsej txog Nws lub plhaub ntawm ib tug tib neeg dog dig, txawm hais tias Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej yog kiag tus Khetos uas zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Tej ntawd, Nws tsuas muab Nws ib co hauj lwm uas ua xyaw tib neeg es kom faib tau kev zoo siab thiab kev tu siab rau lawv ntawd tshem tawm, vim tib neeg twb tsis kam cia Nws nyob lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

Qhov Dhau Los: 5. Koj Yuav Tsum Ntseeg Vajtswv Li Cas Thiaj Li Yuav Raug Cawm thiab Raug Ua Kom Zoo Tiav Log?

Ntxiv Mus: 2. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Rais Los Muaj Cev Nqaij Daim Tawv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No