Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

February 28, 2021

Los Ntawm Yichen, Suav Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv" Kev nyeem cov lus no, kuv kuj pab tsis tau tab sis xav txog tias kuv khav theeb npaum li cas yav tag los. Kuv tau muaj tus cwj pwm plhom moj, tab nrhiav lub koob lub npe thiab meej mom tas li, kev sib tw nrog thiab kev muab kuv tus kheej piv rau lwm tus. Kuv nyob zoo li tsis yog tib neeg. Tom qab muaj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev qhuab qhia, kuv pib nkag siab kuv tus yeeb yam phem me ntsis. Kuv dhau los khuv xim thiab ntxub rau kuv tus kheej, thiab rais los muaj kev ncaj ncees thiab txo hwj chim me ntsis. Kuv hnov tau tiag tiag tias kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus yog txojkev cawm dim rau tib neeg.

Nyob rau xyoo 2005, ntau dua ib lub xyoo tom qab uas los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv raug xaiv los ua ib tug thawj coj nyob rau hauv ib pawg ntseeg. Kev raug Vajtswv txhawb nqa thiab qhov kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau ntseeg kuv, kuv tau thov Vajtswv, txiav txim siab ua kuv tes dej num kom zoo los pauj Nws txoj kev hlub. Kuv tau los nqi tes rau pawg ntseeg tes dej num kiag tam sim ntawd. Thaum lwm tus poob rau tej qhov xwm txheej los sis muaj kev nyuaj, kuv pom qee lo lus ntawm Vajtswv cov lus los pab daws tej ntawd, thiab xav hais tias yam kuv tau sib qhia tseem ntiav ntiav xwb, kuv twb pom qee qhov ua tau los lawm. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais tias kuv li kev sib qhia tau pab lawv me ntsis. Vim kuv tau muaj kev muaj yeej qee yam rau hauv kuv tes dej num lawm, tom qab ntawd ib tug thawj coj tau muab kuv ua tes dej num rau ntau pawg ntseeg. Kuv zoo siab heev. Tshwj xeeb yog thaum kuv pom tau tias kuv tuav tau Vajtswv cov lus sai dua tus viv ncaus ua kuv tau ua hauj lwm nrog, thiab tus thawj coj tau muab kuv saib siab, kuv mas zoo siab rau kuv tus kheej. Kuv xav tias tus thawj coj pom tau tias kuv ntxim yuav muaj rab peev xwm tiag, yog ib tug neeg ntse ua yuav tsum tau muaj nyob hauv pawg ntseeg. Lub sij hawm dhau mus kuv rais los uas neeg khav theeb zuj zus thiab tau xav hais tias tam sim no kuv ces twb paub qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb me ntsis lawm. Kuv tau tso tseg tsis ntsees rau kev noj thiab hausVajtswv cov lus los sis tsom saib kuv tus kheej, thiab kuv tsis nrhiav qhov tseeb thaum kuv ntsib ib qho teeb meem. Kuv ces tsuas pom kuv tus kheej tas li, txaus siab hlo rau kuv tus kheej, thiab saib tsis taus kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum kuv pom lawv qee tus raug lawv tus moj yam lwj liam quab yuam thiab tsis tuaj yeem ua lawv tes dej num kom yog, kuv tau tsum kev sib qhia qhov tseeb kom pab lawv txoj kev hlub, tab sis ua siab kub muab lawv cem: “Vajtswv tes dej num twb los txog txij no lawm, tab sis koj tseem muaj siab xyiv fab ntshaw luag tug cev nqaij daim tawv. Koj yeej tsis ntshai tsam koj ho poob rau tej kev puas tsuaj thiab raug rau txim li los? Yog koj tsis pib ua koj tes dej num kom zoo, koj yuav raug tshem tawm.” Kuv pom tau tias lawv tab tom raug quab yuam thiab tsis xav pom kuv, tab sis kuv yeej tsis tsom saib kuv tus kheej, rov qab qees tas zog nroo tias lawv tsis cuam qhov tseeb.

Tsis ntev, ib tug thawj coj tau los rau ntawm peb qhov kev sib sau ua ke. Kuv xav tias yuav los txhawb nqa kuv no. Qhov uas kuv ceeb, nws tau hais tias kuv tsuas to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia ntiav ntiav xwb, es kuv kev sib qhia thiaj li tsis tuaj yeem daws tau cov teeb meem, thiab kuv tsis phim yuav nyob ua tes dej num ntawm ntau pawg ntseeg. Kev hnov li no, kuv xav tsis thoob li—kuv xav tsis tawm dab tsi li. Kuv twb tsis paub tias kuv los txog tsev tau li cas tom qab qhov kev sib sau ntawd. Kuv tsuas nco tau qhov kuv quaj taug kev, xav ntsoov tias: “Kuv twb siv zog ua kuv tes dej num, tab sis tsis yog hais tias kuv yuav tau nce qib mus tom ntej, kuv tseem raug txo. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav xav li cas rau kuv? Nws ntxim li kuv tsis tuaj yeem ua tau txoj dej num loj li ntawd, tab sis kuv yuav tawm kuv tus kheej txoj dej num me me ntawd tau li cas?” Tau ib ntus kuv tsis tuaj yeem noj tau mov los sis pw tsaug zog, tab sis cia li los poob rau qhov kev tsis paub tseeb no. Kuv tsuas thov Vajtswv, es thov kom Nws qhia thiab coj kuv kev es kuv thiaj li yuav nkag siab qhov Nws txoj kev xav. Kuv hnov kaj siab ntau heev tom qab thov tag, thiab kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv ces ntawm Ntxwgnyoog tus yam ntxwv phem. … Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. Vim li cas tib neeg feem ntau thiaj tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm ntawm yam tsis zoo? Lo lus teb tsis yooj yim vim tsis muaj kev cia siab puas yog? … Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Kuv nkag siab qhov Vajtswv txoj kev xav tom qab uas nyeem qhov no lawm. Nws tsim qhov xwm txheej no los saib xyuas kuv qhov kev ntshaw rau lub meej mom, kom coj kuv mus tsom saib kuv tus kheej thiab mus taug txoj kev yog hauv kev caum qhov tseeb. Kuv xav txog qhov tias kuv xav caum thiab txhawm zias rau kuv txoj kev ntseeg twb tau caum qhov tseeb tiag tiag thiab ua ib tug tib neeg tes dej num lawm. Qhov tseeb ces tsuas yog kom ua tau zoo raws kuv txoj kev ntshaw kom tshaj lwm tus xwb, thiab yeej tsis yog caum qhov tseeb hlo li! Yog li ntawd thaum uas kuv tau ib qeb dej num kuv zoo siab rau kuv tus kheej thiab tsis siv zog kom muaj kev vam meej. Thaum kuv raug tshem tawm lawm, tsis yog tias kuv tsis tsom saib kuv tus kheej xwb, tab sis kuv tseem xav tsis zoo thiab qaug zog, thiab tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Kuv twb tseem xav muab tso tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Kuv yeej tsis xav txog qhov yog los tsis yog thiab qhov muaj qab hau, qia dub thiab ntxim ntxub heev. Kev raug tshem tawm yog Vajtswv tab tom tiv thaiv kuv. Kuv tsis tsim nyog yuav xav tsis zoo los sis nkag siab Vajtswv yuam kev, tab sis tsim nyog yuav tau nrhiav qhov tseeb los daws kuv tej kev qias vuab tsuab. Thaum kuv ras tau li ntawd, kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov. “Au Vajtswv, kuv tsis xav caum lub meej mom ntxiv lawm. Kuv xav zwm rau Koj txoj kev tswj hwm thiab tej kev npaj tseg, caum qhov tseeb tiag tiag, thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo raws Koj.” Hnub txuas los, kuv tau tsi ntsee rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab tsom saib kuv tus kheej, thiab thaum kuv tau nthuav tawm kuv tus moj yam khav theeb dua ntxiv, kuv tau thov Vajtswv ua ntu zus thiab tau tso kuv tus kheej tseg. Kuv hnov kaj siab dua qub tom qab uas kuv xyaum ua raws txoj hau kev no tau ib ntus, thiab kuv tuaj yeem koom tes nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau zoo.

Tom qab ua li no tau ob peb xyoos, kuv raug xaiv rov qab los ua ib tug thawj coj hauv ib pawg ntseeg dua ib zaug ntxiv. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pawg ntseeg tau sib sau ua ke nrog lwm pawg ntseeg, ces peb thiaj li tau muaj kev xaiv tsa tus coj dua. Kuv qhov kev ntshaw lub meej mom rov qab los dua vim qhov no, kuv ntshai tsam poob kuv qhov chaw heev. Thaum tab tom sib sau ua ke nrog lwm cov thawj coj hauv pawg ntseeg, kuv pom tau tias lawv nkag siab txog Vajtswv cov lus thiab sib qhia rau qhov tseeb tsis ua ib yam dab tsis tshwj xeeb hlo li, ces kuv thiaj li xav tias kuv yuav tsum raug xaiv los ua ib tug coj xwb xwb. Txawm rau kom txhob plam kuv qhov chaw thiab kom muaj neeg coob dua qub pom tias kuv muaj peev xwm npaum li cas, kuv thov mus saib xyuas qee qhov teeb meem nyob rau ib pawg ntseeg uas tsis khov heev, cog lus yuav daws cov teeb meem sai sai. Kuv tus kheej tau khwv heev rau kev sib sau ua ke txhua hnub, sib qhia thiab daws tej teeb meem, thiab nyob hauv qhov kuv kev sib qhia kuv txhob txwm tham txog tias yav tag los kuv tau lis kuv tes dej num li cas, tej yam hauj lwm loj uas kuv tau ua tiav, thiab cov thawj coj thaum ntawd saib kuv muaj nqis ua luaj. Kuv kuj txhob txwm hais txog tej qho yuam kev thiab kev hloov pauv ntawm tes dej num uas lwm tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau ua kom muab kuv tus kheej rub nce thiab muab lawv txo kom qis. Tab sis Vajtswv pom hauv kuv lub siab thiab lub tswv yim, thiab vim yog kuv qhov kev xav rau kuv tes dej num nws tsis yog lawm, Vajtswv thiaj li zais Nws Tus Kheej tawm ntawm kuv. Lub sij hawm ntawd, txawm hais tias kuv khwv ua ntu zus los xij, kuv twb ua kuv tes dej num tsis tiav ib qho hlo li. Kuv cia li xeeb muaj ib qho mob hauv kuv lub qhov ncauj thiab haus dej xwb los yeej hnov mob. Kuv mas txom nyem kawg nkaus thiab kuv xav tau tias ua li cas txij thaum kuv mus nyob rau qhov ntawd kuv twb tsis tau txiav txim siab ib yam dab tsi li thiab kuv tes dej num twb tsis tau tiav li. Kuv ntshai tias xyov cov thawj coj yuav saib kuv li cas, yog lawv yuav xav hais tias kuv tsis muaj peev xwm. Yuav ua li cas yog hais tias kuv ho raug tshem tawm ua ntej kev xaiv tsa? Cas yuav poob ntsej muag ua luaj! Xav tau li no kuv kub siab lug daws kho txhua yam teeb meem tam sim ntawd, tab sis txawm hais tias kuv tau sib qhia npaum li cas los xij, txhua yam tsuas yog puas zuj zus li yav tag los. Kuv hnov tsim txom heev, txhua yam uas kuv ua tau ces tsuas yog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab hu thov Nws: “Au Vajtswv, kuv tau poob rau txoj kev tsaus ntuj lawm thiab kuv tsis nkag siab ib qho teeb meem hlo li. Au Vajtswv, kuv yeej tau tawm tsam koj lawm, yog li ntawd kuv thov Koj los coj kuv kev. Kuv txaus siab yuav tig saib kuv tus kheej thiab lees kev txhaum rau Koj.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. “Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab). Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ua rau kuv ntshai tshee na! Kuv rov qab xav txog qhov uas kuv tau xav thiab tau ua. Kom tuav tau kuv qhov chaw ua tus thawj coj thiab kom muaj neeg coob dua saib siab kuv, kuv tau khav theeb qhov yuav daws cov teeb meem los ntawm kev sib qhia kom ua pov thawj rau kuv tus kheej thiab txeeb tau lub siab, txhawb tsa yus tus kheej thiab thuam lwm tus txhua txhua zaum muaj qhov hloov. Kuv ua rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam yam li yog cov yuav los nrog kuv sib txeeb, siv tej kev ntxias thiab tej tswv yim. Kuv tsis muaj ib qho zoo li ib tug neeg ntseeg, tsis muaj kev ua neeg li. Es kuv ho txawv ib tug tsiaj sib txeeb khoom noj tau li cas? Kuv mas qia dub thiab ntxim ntxub heev! Kuv tau ua phem thiab tawm tsam Vajtswv rau qhov kuv ua tawm thiab tau ua tub qaug Nws tus moj yam los ntev lawm. Kev muaj mob li no thiab kev ua kuv tes dej num tsis muaj qhov tiav yog Vajtswv kev qhuab qhia thiab qhuab ntuaskuv. Nws txoj kev xav yog kom kuv tig tsom kuv tus kheej kom los lees kev txhaum thiab hloov. Kuv tau xav txog tias vim li cas kuv pheej caum suab npe thiab lub meej mom, muab ob yam no saib muaj nqis siab tshaj. Nws raug poob qis los ntawm Ntxawgnyoog tau ntxias dag thiab tau ua lwj liam. Nws tau siv kev kawm thiab tej kev haub ntxias ntawm zej tsoom los muab kuv lub siab tsau tej kuab lom thiab cov tswv yim no, zoo li “Cov neeg muaj hlwb tswj kav cov neeg muaj dag zog” thiab “Cais tus kheej tawm thiab nrhiav kev huab hwm los rau yus tej poj koob yawm txwv.” Cov tswv yim phemno tau cog tob puag hauv kuv lub siab lawm thiab tau rais los ua kuv tus yeeb yam lawm. Kuv tau ua neej nyob nrog tej kuab lom no, es cia li rais los ua neeg khav theeb thiab tsab ntse zuj zus lawm, pe hawm suab npe thiab lub meej mom, siv zog kom tshaj lwm tus thiab zoo dua lwm tus tas li. Vim kuv taug txoj kev tsis yog lawm, tab sis ho ua neej nyob rau hauv qhov lwj liam no, tus moj yam phem, kuv thiaj li tsis pom kev thiab tsis tuaj yeem saib pom tus cag ntawm tej teeb meem, los sis kuv tsis tuaj yeem daws tau lwm tus tej teeb meem, thiab kuv tau muab pawg ntseeg tes dej num ncua. Kuv twb tsis tau ua kuv tes dej num, tab sis ho ua phem. Kuv thiaj li los txhos caug kuv tus kheej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab los lees kev txhaum rau Nws tias: “Vajtswv, kuv tsis saib xyuas kuv tes dej num txawm rau lub npe thiab ua kom tau txiaj ntsim, tab dag thiab nyiag Koj. Kuv yuav tsum raug foom phem! Au Vajtswv, kuv tsis xav zoo li no ntxiv lawm. Kuv xav los lees kev txaum rau Koj.” Ces kuv thiaj li nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: ‘Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. … Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia.’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Vajtswv cov lus tau muab ib txoj kev rau kuv xyaum ua raws. Txawm tias kuv yuav raug hloov los sis txawm kuv muaj ib qho meej mom, kuv yeej tseem yuav caum qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num kom zoo, thiab tsi ntsee rau kev xyaum ua raws qhov tseeb hauv kuv tes dej num thiab ntiab kuv tus moj yam phem tawm. Tom qab ntawd kuv tau kho qhov kuv lub siab xav ua kuv tes dej num thiab tau tsi ntsees ntsiag to rau kuv tus kheej los rau Vajtswv lub xub ntiag los nyeem Nws cov lus thiab thov Vajtswv. Kuv muab pawg ntseeg tej teeb meem tso rau ntawm Vajtswv ob sab tes thiab tau tig mus saib Nws, thiab kuv nrhiav qhov tseeb nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Cov teeb meem nyob rau ntawm pawg ntseeg thiaj li raug daws tausai heev. Kuv puv npo tus txiaj tus ntsim rau Vajtswv heev. Vajtswv yeej muaj tiag thiab ntxim hlub heev, thiab Nws nyob ntawm kuv ib sab, npaj tej ub tej no los ntxuav kuv kom huv thiab muab kuv hloov. Kuv kuj ras tau tias kev caum qhov tseeb thiab hloov tus moj yam hauv kuv txoj kev ntseeg nws tseem ceeb npaum li cas.

Rau lub hlis tom qab, tau muab tes dej num ntawm ob peb pawg ntseeg rau kuv. Kev paub hais tias kuv txoj kev ntshaw lub meej mom xav tau heev npaum cas thiab kuv tus moj yam khav theeb zoo li cas, kuv tau mob siab ntso thov Vajtswv es kuv thiaj li tuaj yeem txhawb kuv lub siab thiab ua kuv tes dej num kom zoo. Kuv raug tis nrog tus Viv Ncaus Vab rau thaum lub sij hawm ntawd, tus ua muaj kev paub tseeb txog tej teeb meem thiab txawj saib xyuas tej teeb meem tau zoo li neeg loj. Kuv keev thov nws lub tswv yim thiab kawm nws qhov zoo. Tom qab ob peb lub hlis zoo li no, kuv tau ua vam meej lawm ntau rau sab kev sib qhia txog qhov tseeb los daws tej teeb meem thiab ua ntau tes dej num ntau yam ntawm pawg ntseeg. Cov kwv tij thiab nkauj muam kuj saib kuv rau nqis, thiab. Ua ntej kuv paub nws, kuv pib zoo siab heev rau kuv tus kheej dua, xav hais tias txawm kuv yuav los ntseeg tshiab, kuv kev sib qhia kuj zoo xws li tus viv ncaus Vab li lawm thiab kuv loj hlob los muaj peev xwm tswj xyuas tej teeb meem. Kuv xav hais tias kuv tus yeeb yam tau loj lawm. Kuv ras tsis txog tias kuv qhov kev khav theeb yuav tawm tuaj txhua txhua zaus thaum muaj qhov hloov thiab kuv txoj kev ntshaw lub npe thiab lub meej mom rov qab los dua heev tshaj qub. Kuv xav kom tus viv ncaus Vab mloog kuv txhua txhua yam. Kuv thev tsis tau uas pom lwm tus tso cai tus viv ncaus Vab los koom kev sib qhia los sis cia nws ua tus coj rau hauv pawg ntseeg tej xwm txheej. Kuv hnov hais tias kuv tau xyaum ua raws qee yam thiab kawm paub ntau yam ntawm kev ntsib kev pom lawm, es kuv tsis yog ib tug tshiab uas tsis paub dab tsi, thiab tias kuv rab peev xwm yeej muaj npaum li nws li. Wb puav leej yog ob tug thawj coj ib yam, es vim li cas nws thiaj li tau ua tus coj tas li? Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum mloog nws? Yog ua li ntawd mus txiv, tsis yog tias kuv tsuas lam muaj lub npe ua tus coj xwb los? Kuv pib ua dej num hnyav dua thiab npaj kuv tus kheej nrog Vajtswv cov lus es kuv thiaj li ua tau zoo dua nws, thiab thaum peb muaj kev sib tham txog pawg ntseeg tes dej num nyob rau ntawm cov neeg ua dej num ua ke cov rooj sib tham, thaum uas nws tau nthuav tawm nws tej tswv yim, kuv txhob txwm hiam nws thiab ua kom pom qhov ua txhaum rau nws cov tswv yim. Ces kuv yuav qhia kuv “lub tswv yim zoo” kom txo nws thiab txhawb tsa kuv tus kheej. Tsis ntev tom qab ntxiv, thaum tseem tab tom sib tham txog pawg ntseeg tes dej num, ob peb tug neeg ua dej num ua ke tau nyiam kuv tej tswv yim thiab lawv tau pib los rau ntawm kuv thaum lawv muaj teeb meem thiab mloog kuv cov lus qhia. Kuv nyiam pom lawv txhua tus kom nyob coob coob ib puag ncig kuv. Tom qab ntawd, Tus Viv Ncaus Vab thiaj li tsis tuaj yeem tawm mus ua nws tes dej num sab nrauv vim Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom soj nws qab, ces kuv thiaj li ua tus saib xyuas pawg ntseeg tes dej num ib leeg kheej rau thaum lub sij lawm ntawd. Kuv tsis hnov tias muaj dej num ntau, tab sis hnov kaj siab tiag tiag, thiab tau xav hais tias thaum kawg kuv kuj tau yog tus txiav txim txhua yam. Lub sij hawm ntawd kuv ras tau tias kuv txoj kev xav tsis yog lawm, tab sis kuv yeej tsis tsom saib kuv tus kheej los sis muab nws coj los tso hauv kuv lub siab hlo li.

Muaj ib hnub ib tug thawj coj hais rau kuv tias kuv yuav tau mus koom ib lub rooj kev sib sau ua ke nyob rau lwm qhov chaw, uas tsuas muaj li 10 leej los sis yog cov raug xaiv, txawm hais tias nws yuav xam tag nrho ib cheeb tsam dav los xij. Kuv kuj tau hnov tias kuv yuav raug txhawb nce qib. Kuv hnov tau tias kuv zoo li ib yam dab tsi tiag tiag, uas kuv yog qhov khoom qab zib ntawm ib tsob qoob uas nyob rau hauv peb cheeb tsam. Kuv tau caij lub tsheb ciav hlau nrog plaub tug viv ncaus yam muaj siab hlo, tab sis qee yam uas xav tsis txog tau tshwm sim nyob rau tom ib tog kev. Peb raug tub ceev xwm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav soj qab thiab ntes peb. Lawv cov lus nug tsis muaj qab hau kiag li, ces lawv cia li muab kuv txiav txim mus ua huaj lwm siv dag zog ob xyoos rau qhov “kev teeb tsa txoj cai thiab kev siv lub khoom haum xeb txiab lo txiav txim yuam siv txoj cai lij choj.” Kuv tau hla dhau ib lub sij hawm nyuaj tom qab kuv raug txiav txim. Kev nkag siab yuam kev thiab ua xyem xyav txog Vajtswv tau tshwm sim hauv kuv lub siab tias: “Vim li cas kuv thiaj li raug ntes thiab tso rau hauv tsev kaw neeg thaum uas kuv tab tom yuav raug txhawb nce qib? Tsis yog hais tias Vajtswv cheem kuv, es siv qhov no qhia tshwm thiab tshem kuv tawm los? Kuv puas yuav plam kuv qhov hwv tsam ua kuv tes dej num thiab raug cawm?” Kuv mob heev thiab tws kev tag. Muaj ntau ntau zaus uas kuv tau txhos caug thiab tau thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv, kuv tsis nkag siab Koj txoj xav tam sim no. Kuv hnov zoo li Koj tab tom sis lees txais yuav kuv es Koj tsis xav tau kuv. Vajtswv, kuv thov Koj qhia thiab coj kuv kev kom nkag siab yam Koj txoj kev xav, es kuv thiaj li yuav paub tias yuav to taub qhov tseeb hauv qhov xwm txheej no tau li cas.” Ua Vajtswv tsaug uas ho hnov kuv cov lus thov. Muaj ib hnub, ib tug viv ncaus uas nyob ib lub tsev kaw neeg nrog kuv nyiag cev ib daim ntawv uas muaj Vajtswv cov lus uas nws tau luam tawm rau kuv. Cov lus ntawd tau hais tias: “Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Kuv lub siab kaj kiag tam sim ntawd. Qhov xwm txheej no yog qhov Vajtswv sim kuv siab. Nws tsis yog Nws txoj kev xav tshem kuv tawm, tab sis ua rau kuv tsom kuv tus kheej kom zoo dua thiab paub kuv tus kheej, thiab to taub qhov tseeb. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem xav tsis zoo thiab qaug zog mus ntxiv, thiab kuv tsis tuaj yeem yuav ua mus raws kuv tus kheej tej kev xav phem thiab kwv yees txog Vajtswv txoj kev xav. Dua ntawd, kuv yuav tsum ua kuv tus kheej kom ua siab txias thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tsom saib dua thiab paub kuv tus kheej tiag tiag.

Muaj ib hmo, kuv cia li tsis tsaug zog, thiab dhau ntawm kuv tus kheej lawm, kuv xav hais tias vim li cas Vajtswv ho cia qhov no tshwm sim rau kuv. Ces Vajtswv cov lus tau los rau kuv lub siab tias: “Puas yog nej yeej ntxub tus zaj loj liab ploog tiag tiag li? Puas yog nej, yeej ntxub nws tiag tiag li? Vim li cas Kuv thiaj tau nug nej ntau zaus heev? Vim li cas Kuv thiaj pheej nug nej lo lus nug no, ib zaug tas los ib zaug thiab?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 28). Kuv tau nug kuv tus kheej zaum tas zaum thiab: “Kuv puas ntxhub tus zaj loj liab ploog tiag tiag? Kuv puas ntxub nws tiag tiag?” Ces kuv xav txog cov lus no los ntawm phau ntawvKev Qhuab Qhia thiab Sib Koom txog Kev Paub Qhov Tseeb Txog Kev Ua Neej: “Qee nqe lus hais tias, ‘kuv tau tso tus zaj loj liab ploog tseg lawm. Nws quab yuam kuv thiab kuv ntxub nws tam sim no.’ Tej zaum koj yuav muab nws pov tseg nrog koj cov lus, tab sis tsis yog hauv koj lub siab. Tej zaum koj twb ntxub nws hauv koj lub siab, tab sis koj tus cwj pwm thiab tus yeeb yam yeej tseem raug nws tswj. Qhov ntawd twb vim yog tus zaj loj liab ploog cov kuab lom, tej kev xav, thiab tej yam ntxwv, cov tswv yim, thiab tej duab rau kev ua neej yeej tseem tuav rawv koj lub siab. Qhov koj ntsia pom tej ub tej no yeej tseem zoo li qhov uas nws ntsia pom. Koj tej kev xav, koj tus duab hauv lub neej thiab rau ntawm tej yam feem ntau ces zoo ib yam li nws tej kev xav thiab tej duab. Tag nrho tej ntawd puav leej yog tus zaj loj liab ploog li, ces koj thiaj li tseem nyob rau nws lub hwj chim. … Yog tias koj xav khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tiag tiag koj yuav tsum ntxuav tag nrho tej kuab lom phem hauv koj tus kheej tawm kom tag …” (Tej Lus Qhuab Qhia Thiab Sib Qhia Kom Paub Zoo Txog Kev Ua Neej). Nyob rau tus duab ci ntawm cov lus no, kuv ras tau tias kuv tsuas yog ntxub tus zaj loj liab ploog rau qhov uas tau txhom thiab tsim txim rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam xwb, thiab tab kaum thiab cuam tshuam Vajtswv tes dej num, tab sis qhov ntawd tsis yog kev ntxub thiab kev muab nws tso tseg tiag tiag. Kev ntxub thiab kev muab nws tso tseg tiag tiag tsuas tuaj yeem los ntawm qhov pom kom tag nws li kev phem, lub ntsiab tseem tseeb ntawm kev tawm tsam, es peb thiaj li yuav ntxub nws tiag tiag los puag hauv peb tej hlwb pob txha los, thiab tso nws tej kuab lom nyob nrog peb tseg. Los ntawm tus kheej kiag txoj kev ntsib kev pom kev txhom, kev quab yuam, thiab kev tsim txom los ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab raug quab yuam ntxuav paj hlwb, kuv tau pom tias nws yog ib tug dab phem uas ntxub qhov tseeb thiab ntxub Vajtswv tiag tiag. Kuv tau pom nws lub ntsej muag phem uas yog ib tug uas dag thiab ua lwj liam rau tib neeg. Nws khob lub nruas rau kev tsis ntseeg tias muaj Vajtswv thiab kev ntseeg yam khoom qhov muag pom, ua txhua yam kom neeg txhob lees tias muaj Vajtswv, thiab ua txhua yam uas nws tuaj yeem ua tau los qhuas thiab khav nws tus kheej tias yog tus “loj heev, muaj yeeb koob, thiab ua yog.” Nws qhua nws tus kheej tias yog tus ua cawm tib neeg thiab xav kom txhua leej pe hawm nws thiab ntseeg nws yam nkaus li nws yog Vajtswv, ntshaw yam tsis muaj qab hau tias yuav los hloov tau Vajtswv hauv neeg lub siab. Tus zaj loj liab ploog mas ntxim ntxub, phem thiab tsis paub txaj muag kiag li, Thiab kuv ras tau tias lub ntsiab tseem tseeb ntawm kuv mas muaj ntsis zoo npaum nkaus li nws lub ntsiab tseem tseeb thiab. Vajtswv txhawb nqa kuv, cia kuv xyaum ua raws tes dej num ntawm ib tug thawj coj, thiab kawm daws tej teeb meem los ntawm kev sib qhia qhov tseeb es lwm tus thiaj li tuaj yeem paub thiab zwm rau Vajtswv, tab sis kuv tau siv lub hwv tsam ntawd los khav heev npaum li heev tau, tsuas yog xav kom lwm tus saib taus kuv thiab ua li kuv tau hais. Kev ua li ntawd es tseem tsis yog kuv tawm tsam Vajtswv los? Kuv khib tus Viv Ncaus Vab thiab kuv tau muab nws tshem tawm lawm, nthuav nws tej kev txhaum thiab iab liam nws tas li. Kuv mas thiaj li ua txhua yam kom muab nws tshem tawm es kuv thiaj li tuaj yeem txiav txim kawg rau hauv pawg ntseeg. Tsis yog kuv tab tom ua li yog ib tug neeg lim hiam los? Tsis yog tias kuv tab tom raug tus zaj loj liab ploog cov kuab lom tswj, xws li, “Tsuas muaj ib yam txiv neej nkaus xwb” thiab “Kuv yog kuv tus tus kheej tus tswv thoob plaws saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb”? Vajtswv txoj kev cai tswj fwm hais tias, “Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj). Tig mus saib txhua yam uas kuv tau ua tawm, yuav hais tias tej ntawd yog ua kuv tes dej num tau li cas? Kuv tau ua phem thiab tawm tsam Vajtswv! Kuv tej kev uas yeej tau ua txhaum Vajtswv txoj kev cai tswj fwm los ntev lawm, thiab yog tias Vajtswv tsis qhuab qhia kuv, yog hais tias Nws tsis siv qhov xwm txheej ntawd los cheem kuv rau kuv tej tswv yim phem, yog hais tias kuv tau ua raws li kuv tus kheej tus yeeb yam thiab tej kev ntshaw mus ntxiv, kuv ntseeg tias kuv yuav tsis tso lub suab npe thiab lub meej mom tseg li mus txog rau thaum kawg uas kuv tau ua phem loj thiab xaus rau qhov raug Vajtswv rau txim. Kev ras tau tias qhov no yog ib qho tsa kom kuv sawv. Kuv tau mus txog rau qhov uas phom sij heev, tab sis cia li hnov qab lawm tiag tiag. Yog tsis muaj tus dab phem no, tus zaj loj liab ploog, zoo li daim ntawv ci, ntshe kuv yuav tsis pom nws cov kuab lom tias muaj ntau npaum li cas rau hauv kuv, uas kuv cia li yog kiag nws pawg li lawm tiag tiag. Ntshe kuv yuav tsis tuaj yeem tso tau nws tseg tiag tiag thiab nrhiav kev dim kom kuv tus kheej txhob rau nws tej kuab lom. Kuv pom tau tias txhua yam uas Vajtswv tau ua yog yaug kuv kom dawb huv thiab kuv tau ua tsaug rau Nws txoj kev cawm kuv los puag hauv kuv lub siab los.

Kuv tau tsom saib kuv tus kheej ntau heev thaum nyob hauv tsev kaw neeg thiab kuv khuv sim tshaj plaws uas kuv tsis tau ceev kuv lub hwv tsam muaj nuj nqis los ua kuv tes dej num. Dua ntawd, kuv pheej tas zog nrhiav suab npe thiab lub meej mom thiab ua lub neej nyob nrog Ntxwgnyoog cov kuab lom. Kuv ua ntau yam uas tawm tsam qhov tseeb, thiab ua mob rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab kuv tau tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg tes dej num lawm. Kuv tau ua mob Vajtswv heev, kuv tshuav tej nuj nqi ntau heev thiab khuv xim kawg nkaus. Kiag thaum ntawd kuv thiaj li muaj qhov ntshaw tob los caum qhov tseeb thiab paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim es kuv thiaj tuaj yeem tso tej kuab lom ntawd pov tseg thiab ua neej nyob tau zoo li tus tib neeg. Kuv tau rov los ua kuv tes dej num tom qab tawm txim, thiab thaum uas kuv raug xaiv rov qab los ua ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg dua, kuv hnov tsis txaus siab rau kuv tus kheej thiab zoo siab rau tus kheej li yav tag los. Dua ntawd, kuv hnov tias nws yog ib lub luag hauj lwm loj, uas nws yog Vajtswv cov lus txib rau kuv yuav tsum tau saib muaj nqis, thiab tias kuv yuav tsum caum qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num tiag tiag. Kev raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas zaum tas zaum thiab thaum kawg thiaj li tsa tau kuv tus ntsuj uas raug Ntxwgnyoog muab khi cia. Kuv ras tau tias tsuas yog kev caum raws qhov tseeb, kev caum hloov pauv rau kuv tus moj yam, thiab ua tes dej num ntawm ib tug tib neeg kom zoo thiaj li yog cov kev caum raws yog! Kuv txoj kev ntshaw suab npe thiab lub meej mom tsis loj npaum li yav dhau los lawm thiab kuv dhau los ua ib tug tsis khav theeb zuj zus. Kuv tuaj yeem ua dej num tau zoo nrog lwm tus thiab ua kuv tes dej num raug zoo, thiab tam sim no kuv ua neej nyob tau zoo li tib neeg me ntsis lawm. Kuv hnov tias ib qho kev hloov pauv me me yuav tsis tau los yooj yim. Tag nrho tej no yog ua tiav los ntawm kev txiav txim thiab rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Kuv ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev cawm dim rau kuv!

Qhov Dhau Los: Tom qab tej kev dag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Los Ntawm Yangmu, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Kuv tau hnov tias khib heev, thaum pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tab tom ua yeeb...

Leave a Reply