Ua Kom Cov Sawv Hlau Khi Xoob

February 4, 2022

Sau los ntawm Txhejpaim, Teb Chaws Iv Tas Lis

Vajtswv cov lus hais tias, “Yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev pom zoo ntawm Vajtswv. Qhov no yog hais tias, vim nej paub tias nej yog tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev, ces nej tsim nyog yuav tau muaj lub siab tus rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab hauv txhua yam. Nej yuav tsum, ua lwm lo lus hais, muaj qauv rau txhua yam uas nej nqis tes ua thiab ua raws li qhov tseeb uas nyob rau hauv. Yog hais tias qhov no dhau nej lawm, ces dhau ntawd, Vajtswv los yuav tsis nyiam thiab tsis lees yuav thiab txhua tus tib neeg los tsis lees txais nej. Yog thaum nej poob tau rau tej qhov kev nyuaj li no lawm, ces yuav tsis muaj peev xwm suav nej nrog cov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm, nws yog kiag tej uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Los ntawm Vajtswv cov lus peb pom qhov Nws cheem tsum peb: tau ua raws li lub hauv paus ntsiab lus nyob hauv peb tej kev ua thiab tuav qhov tseeb yog li peb thiaj li yuav tau txais kev pom zoo los ntawm Nws thiab ua rau Nws txaus siab txhua yam. Ua ntej dhau los kuv ua tsis tau li no li, qhov loj tshaj yog vim hais tias kuv raug tswj los ntawm kuv tej kev zoo siab thiab chim siab, ib txwm ua neej nrog thiab ua li kuv tej kev xav tas li xwb. Txawm tias qhov ntawd yeej tsis zoo li yog kuv ua phem los xij, kuv tej kev ua tau los mus tawm tsam cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab qhov no tab kaum rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tab sis tom qab ntawd Vajtswv tau txiav txim thiab tau rau txim kuv nrog Nws cov lus, Kuv pib to taub tus yeeb yam thiab lub txim ntawm qhov ua li no. Ces kuv yuav ua txhua yam nrog tej kev txhawb siab uas yog tsis ua raws li kuv qhov kev zoo siab thiab chim siab, thiab Kuv muaj peev xwm muabVajtswv cov lus coj los xyaum ua raws.

Lub Kaum Ib Hlis Ntuj tag los no thaum kuv tuav tes dej num ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg, muaj ib qho kev ntsuam xyuas tus thawj coj ntawm pab pawg txog kev sib sau ua ke rau ntawm txhua qhov chaw seb ua tau zoo li cas. Los ntawm cov lus teb, Kuv tau pom tias tus coj pab pawg tus Viv Ncaus Lis ib txwm tsis mob siab rau hauv nws tes dej num thiab yog tau hais txog qhov nws ua yuam kev tawm, tsis yog tias nws tsis kam lees txais qhov tseeb xwb, tab sis tseem tau cav ncauj thiab. Thaum lwm tus muaj kev nyuaj, nws yeej tsis pab lawv sib qhia txog qhov tseeb li, tab sis haj tseem choj hwj chim rau thaum piav qhia rau lawv thiab yuam qees lawv. … Tom qab nyeem tag nrho tej no lawm, kuv paub tias raws li cov hauv paus ntsiab lus, yuav tsum muab nws hloov. Tab sis wb nyob ib lub nroog thiab tau ua wb tes dej num ua ke yav dhau los. Wb ib txwm sib raug zoo thiab nws tau saib xyuas kuv ntau heev. Yog tias kuv rho nws tawm lawm, nws puas xav tias kuv mas tsis muaj siab muaj ntsws li? Ob peb xyoos ua ntej ntawd nws raug tshem ntawm los ntawm nws lub chaw ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg, thiab nws yuav luag rub tsis tau nws tus kheej tawm los ntawm txoj kev xav phem. Yog tias tseem muab lwm lub chaw ntawm nws tshem tawm ntxiv thiab, qhov ntawd tsis yog ib qho haj tseem yuav nrov tshaj thiab lod? Nws puas yuav muaj peev xwv tswj tau qhov ntawd? Kuv xav tias Kuv yuav tsum sib qhia nrog nws kiag tam siv kom nws pom tias nws qhov xwm txheej mas ntxim phom sij heev lawm. Kuv xav tias yog nws tig rov qab ncav sij hawm, ces tej zaum nws yuav tau tuav nws lub chaw mus ntxiv. Yog li, kuv thiaj li tau hais mus rau tus Viv Ncaus Lis kom los sib qhia txog nws cov teeb meem tab sis pom tau tias nws yeej tsis muaj ib qho kev paub tseeb txog nws-tus kheej li. Kuv qhia txhua yam uas kuv paub hauv qhov kev sib qhia ntawd rau nws, ces tom qab ntawd nws txaus siab hlo los mus hloov, thim xav, thiab thaum kawg kuv kuj nqus pa tau kaj siab lug lawm. Kuv xav tias yog kuv hais tau ob peb lo lus zoo txog nws qhia rau cov neeg ua hauj lwm ua ke, tej zaum nws yuav ua tes dej nun ntawd taumus ntxiv.

Tom qab ntawd thaum tab tom hais txog txoj hauj lwm, ob peb tug ua hauj lwm ua ke tau hais tias tus Viv Ncaus Lis yeej tsis lees txais yuav qhov tseeb li thiab lawv puav leej tau pom zoo kom muab nws hloov. Thaum hnov qhov no ua rau kuv nyuaj siab ntxhov plawv. Kuv xav hais tias, “tus Viv Ncaus Lis muaj tej yam teeb meem, tab sis nws twb npaj yuav hloov lawm sav, yog li nej rov muab dua ib lub hwv tsam rau nws tsis tau lod?” Thaum ntawd ces tus Viv Ncaus Zuag thiaj li tau hais tias, “tus Viv Ncaus Lis yeej ua li no tau ib ntus lawm. Nws sib qhia tau zoo, tab sis nws tsis xyaum ua raws li qhov nws hais. Yeej tsis muaj ib qho hloov tiag tiag li. Nws tsis tshua haum rau lub chaw no.” Kuv txawm maj nroos hais tshuav ntxiv tias, “tus Viv Ncaus Lis lees txais qhov tseeb nyuaj heev, tab sis nws muab siab thiab tej lim heev rau nws tes dej num. Nyuam qhuav tsis ntev los no ib txhi kwv tij thiab cov nkauj muam tsis las mees txog lawv tes dej num li ces nws thiaj li tau txhawb siab lawv.” Tus Viv Ncaus Npaib tau teb tam sim ntawd hais tias, “Tus Viv Ncaus Lis zoo li nws yeej nrawm nroos rau ub rau no tas mus li, coj zoo li nquag heev, tab sis qhov tseeb tiag ces nws ua tej ntawd tag nrho mas tsuas ua txuj ua kom pom tias nws nquag xwb, thiab nws tsis muaj peev xwm daws tau tej teeb meem tiag.” Tag nrho tej lawv hais ntawd puav leej muaj tseeb, thiab kuv hais tsis tau ib lo los teb li. Ces lwm tus coj ntawm pawg ntseeg, tus Viv Ncaus Zag, txawm hais tias, “Muaj tseeb tiag mas uas tus Viv Ncaus Lis tsis tsim nyog pes tsawg ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg, tab sis tam sis no peb tsis muaj ib tug tsim nyog los mus hloov nws lawm. Peb cia nws nyob mus kom txog thaum peb nrhiav tau ib tug zoo los hloov tso.” Qhov no yog qhov kuv xav tau kiag ntag, yog li kuv maj ntug maj teb hais ntxiv tias, “Kuv pom zoo. Thaum muaj ib tug neeg zoo lawm peb mam hloov nws.” Ua rau kuv ceeb, tsis tau muaj ib lub lim piam tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Zuag rov hais txog qhov teeb meem no dua ntxiv lawm tom qab peb sib tham pawg ntseeg txoj hauj lwm tas. Nws tau hais tias tus Kwv Tij Tsheej yog ib tug zoo, thiab ob peb tug ua hauj lwm ua ke los tau pom zoo lawm thiab. Kuv hnov ncia ti nkaus ntawm kuv caj pas. Yog hais tias tus Kwv Tij Tsheej raug xaiv los ua tus thawj coj ntawm pab pawg, ces tus Viv Ncaus Lis yuav raug rho tawm. Yog li kuv thiaj li tau hais tej yam txog tus Kwv Tij Tsheej qhov coj tsis ncaj thiab zoo tsis txaus, thiab hais tias nws tsis haum rau txoj hauj lwm no. Tom qab txhua tus cia li pib ua xyem xyav thiab Kuv hnov zoo li tsis kaj siab me ntsis, tab sis haj tseem tsis nrhiav qhov tseeb thiab.

Tom qab ntawd kuv tus thawj coj kom kuv qhia txog lub ntsiab tiag ntawm cov thawj coj pab pawg, thiab thaum kuv hais mus txog tus Viv Ncaus Lis, ces kuv txawm tsis thim xav txog qhov kev ntsuam xyuas ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam rau nws kom raug li. Thaum nws mus lawm kuv mam hnov tias tsis kaj siab li. Kuv xav tias vim li cas kuv ho los hais lus tam rau tus Viv Ncaus Li, ib txwm txhawj xeeb txog nws tas li xwb. Tsis yog kuv saib dej ua ntu saib neeg ua plhu rau nws lod? Qhov kev txhawb siab dab tsi los tswj kuv lawm? Ces Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Qhov tseem ceeb tshaj ntawm txoj kev xav yog dab tsi? Nws yog ib tug moj yamqias vuab tsuab. Yog tias peb siv ob peb lo lus los piav qhia txog tej kis uas muaj qab hau ntawm txoj kev xav xwb mas, tej ntawd yog kev nyiam thiab kev cais pab cais pawg uas coj tsis ncaj ncees los tiv thaiv qee tus tib neeg twg, tuav tej kev sib raug zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv xwb, thiab coj tsis ncaj ncees li; cov no yog txoj kev xav. Yog li ntawd, qhov muab yus txoj kev xav tso pov tseg xwb mas yeej tsis txhais hais tias yuav tsis xav txog lwm tus ntxiv li lawm. Raws li ib txwm mas, tej zaum koj yuav tsis xav txog lwm tus kiag li lawm, tiam sis kiag thaum uas lwm tus thuam koj tsev neeg, koj lub zej zog, los sis tus uas koj muaj kev sib raug zoo nrog, ces koj npau taws kiag thiab txiav tsim siab mus tiv thaiv lawv. Koj xav tias yuav tsum tau yuam kom thim tej uas lwm tus tau hais rau lawv lawm rov qab xwb xwb li; koj tsis tuaj yeem cia lawv raug tej lus uas tsis ncaj ncees. Koj xav tias yuav tsum tau ua kom kawg lub dag zog los tuav lawv lub koob lub npe, ua kom txhua yam uas tsis yog saib zoo li yog, thiab tsis pub lwm tus los qhia qhov tseeb txog lawv los sis muab lawv qhia tshwm li. Qhov no yog kev tsis ncaj ncees, thiab nws hu ua kev xav(“Qhov Tseeb Qhov Uas Muaj Tseeb Yog Dab tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Yog tib neeg tsis muaj kev hwm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis muaj chaw nyob rau hauv lawv lub siab, ces lawv yeej ua tsis tau raws li lub hauv paus ntsiab lus tsis hais lawv yuav ua tes dej num twg kom tiav li los sis lawv yuav daws qhov teeb meem twg li. Cov neeg ua neej nyob rau hauv lawv tej kev npaj siab thiab kev ntshaw rau lawv tus kheej xwb ces yeej tsis muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Vim qhov laj thawj no, thaum twg los xij uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv yeej tsis saib tseeb tseeb txog lawv tej kev npaj siab thiab tsis muaj peev xwm zeem tau hais tias lawv tej kev npaj siab muaj qhov twg uas yuam kev lawm. Tab sis, lawv siv txhuam yam laj thawj los tsim tej lus dag thiab hais ub hais no rau lawv tus kheej. Lawv mas yeej ua tau zoo kawg txog qhov tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw, lub koob npe, thiab kev sib raug zoo nrog lwm tus, tab sis, qhov tseeb, ces lawv yeej tsis tau tsim muaj ib qho kev sib raug zoo nrog Vajtswv li(“Tus Cwj Pwm Uas Tib Neeg Yuav Tsum Muaj Rau Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Vajtswv cov lus qhia tias thaum ntsib teeb meem, peb tsis muaj peev xwm ua ncaj ncees raws tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab tsis paub tias qhov yog thiab qhov tsis yog, qhov nyiam thiab tiv thaiv cov uas peb muaj feem xyuam nrog, los sis cov uas muaj txiaj ntsim rau peb. Qhov no yog ua raws li kev zoo siab thiab chim siab. Thaum peb raug tswj los ntawm qhov kev zoo siab thiab chim siab, txawm nyob hauv peb tes dej num los sis kev saib xyuas ib qho teeb meem los xij, peb tsuas xav txog peb tej kev xav rau cev nqaij daim tawv thiab peb tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb yam tsis xyaum ua qhov tseeb los sis ua peb tes dej num koom zoo kiag li. Tus yam txwv ntawd yog kiag qhov kuv yog ntag. Kuv tsis xav muab tus Viv Ncaus Lis tshem tawm vim hais tias kuv mas ua raws li kuv tej kev zoo siab thiab chim siab xwb. Kuv tau tiv thaiv wb qhov kev sib raug zoo thiab ntshai tsam nws npau taws rau kuv. Yog li thaum cov neeg ua hauj lwm ua ke xav ua raws nraim li cov hauv paus ntsiab lus thiab muab nws hloov, ces Kuv ua tag txhua yam raws li qhov kuv ua tau los tiv thaiv nws kom nws tau tuav nws lub chaw mus ntxiv. Thaum Kuv muab kuv qhov ntsuam xyuas txog nws rau tus thawj coj, kuv tau npog qhov ntawd, npog nws kom txhob pom qhov tsis ncaj tshwm, thiab tau txhob txwm zais npog. Tig saib rov qab, kuv tau pom tias qhov kuv ua ntawd thiab tej kev xav mas puav leej raug tswj los ntawm kev zoo siab thiab chim siab. Kuv tau ua lub neej coj tus moj yam qias vuab tsuab ntawm kev txawj dag thiab dag ntxias, tab meeg ua tsis zoo rautej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev los mus tiv thaiv kev sib raug zoo, npaj txhij ua txhaum rau Vajtswv ua ntej yuav ua txhaum rau ib tug neeg twg. Kuv tsis muaj kev hwm Vajtswv kiag li; Kuv mas siab nqaim heev thiab ntxim ntub tshaj! Kuv mloog mas kuv puav leej txhaum loj heev rau tag nrho tej no, yog li kuv thiaj li maj nroos mus rau tom tus thawj coj los mus qhia qhov tseeb rau nws. Tom qab ntawd, kuv tau taij thov thiab tas zog nquas hu Vajtswv tias: “Vim li cas kuv thiaj li pheej raug tsav los ntawm txoj kev zoo siab thiab chim siab tas li, tsis muaj peev xwm xyaum ua qhov tseeb tau li lod? Lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi?”

Muaj ib hnub nyob hauv kuv qhov kev fij, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv ‘tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.’ Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). Tom qab ntawd kuv thiaj li mam paub tias qhov ua raws li txoj kev zoo siab thiab chim siab ntawd mas feem ntau raug coj yuam kev thiab raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Los ntawm txoj kev kawm tim tsev kawm ntawv thiab tej kev haub ntxias sab nrauv ib puag ncig, tus dab phem Ntxwgnyoog tshoj tib neeg tej tswv yim ntiaj teb thiab cov cai lij choj kev ciaj sia hauv txhua yamxws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Ntshav daws dua dej,” thiab “Tib neeg tsis muaj sia; nws yuav ua li cas muaj tau kev ywj pheej los ntawm tej kev xav?” Kuv tau ua lub neej nrog cov tswv yim no, pom tias kev tiv thaiv cov uas swm zoo kuv yog tej yam zoo, thiab khuv leej thiab kev hlub tshua yog txoj kev hlub. Thaum tus Viv Ncaus Lis yuav raug hloov, kuv pheej xav hais tias wb tuaj ib qhov chaw tuaj thiab nws yeej ib txwm saib xyuas kuv tas li, yog li thaum nws yuav raug tshem tawm kkuv xav hais tias kuv yuav tsum tau pab nws thiab hais lus tam nws. Kuv xav tias qhov ntawd kuv ua yog lawm. Kuv paub tias nws yeej tsis tshua ris lub nra rau nws tes dej num li yog ib tug thawj coj pab pawg tab sis keev hais lwm tus thiab tswj lawv. Yog tsis hloov nws yuav ua kev puas tsuaj rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab cuam tshuam pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tab sis kuv tau ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tsis quav ntsej txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, tas zog ua txhua yam kom kuv tiv thaiv tau nws kom nws tuav tau nws lub chaw mus ntxiv. Kuv siv kuv tes dej num los pov hwv wb txoj kev sib raug zoo thiab siv pawg ntseeg txoj hauj lwm los pauj qhov nws ua siab zoo rau kuv. Kuv tau siv kuv lub hwj chim thiab tes dej num rau kuv tus kheej qhov tshaj thawj. Ua tus thawj coj, kuv yuav tsum xav txog pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam qhov kev to taub qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia, thiab ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb rau hauv kuv tes dej num. Tab sis kuv tau muab txoj kev xav tso siab tshaj txhua yam, yeej paub qhov tseeb zoo, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Qhov ntawd tsis yog ntxeev siab rau qhov tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus, thiab saib pawg ntseeg txoj hauj lwm tsis tseem ceeb lod? Kuv tau tom txhais tes uas pub mov rau kuv noj lawm ntag! Tom qab ntawd kuv tau pom tias cov tswv yim hauv ntiaj teb no yog tej kev xav phem uas Ntxwgnyoog siv los ua qias vuab tsuab thiab ntxias dag tib neeg. Kev hais thiab kev ua li ntawd mas tsis muaj kev ncaj thiab kev ncaj ncees kiag li, thiab tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb nyob hauv qhov ntawd tiag tiag li. Qhov ntawd yog zoo ib yam nkaus li lub tswv yim kev ua neej ntawm cov nom tswv Tsoom Fwv Koom Tshav Suav: “Thaum ib tug neeg nce mus nyob qhov chaw siab dua, nws tsev neeg thiab tsoom txheeb ze nrog nws faib nws lub meej mom.” Thaum ib tug neeg tau ua ib tug nom tswv lawm, lawv cov txheeb ze sawv daws puav leej tau txiaj ntsim ib yam thiab, thiab muaj peev xwm ua txhua yam tau tiag yam tsis raug txim li. Lub neej raug tswj los ntawm Tsoom Fwv Koom Tshav Suav mas tsaus ntuj nti tshaj, phem tshaj, tsis muaj ib qho kev ncaj los sis kev ncaj ncees kiag li. Ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, qhov tsis ua raws cov hauv paus ntsiab lus tab sis ua neej nrog cov tswv yim phem, cesKuv yuav txawv li ib tug nom tswv Tsoom Fwv Koom Tshav Suav tau li cas? Qhov tsis xav tshem tus Viv Ncaus Lis tawm mas tsis yog txoj kev hlub tiag los sis txoj kev pab uas muaj txiaj ntsig, Kuv tsuas ntshai tsam nws hais tias Kuv siab txias thiab tsis txawj xav thiab nws yuav tsis saib kuv zoo li qub ntxiv lawm. Kuv tsis xav txog nws lub neej kiag li. Kev hloov tej tus neeg nyob hauv Vajtswv lub tsev yog ua kom txhawb kev thimxav-rau tus kheej, kom lawv muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv ncav sij hawm. Nws yog ib txog kev uas Vajtswv cawm thiab tiv thaiv tib neeg. Kuv twb tau raug tshem tawm ntawm kuv tes dej num, ib yam nkaus lawm, thiab thaum kuv kawm paub txog qhov kuv ua tsis tau lawm, ces pawg ntseeg thiaj li tau npaj dua lwm tes dej num kom haum rau kuv. Nws tsuas yog dawm kev ntog xwb uas ua rau kuv thim xav thiab ua rau kuv paub tseeb txog kuv tus-kheej. Kuv kuj to tau taub ntau txog Vajtswv txoj kev xav los mus cawm tib neeg thiab pom tias Nws txoj kev hlub muaj kev hlub tshua thiab kev ncaj ncees huv si. Muaj hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv txoj kev hlub; Nws tsis ua rawssiab nyiam los sis rhuav tshem peb. Tab sis kuv “txoj kev hlub” rau lwm tus mas muaj cov tswv yim phem hauv ntiaj teb puv npo thiab tsuas yog rau yus tus kheej tej kev ntshaw xwb. Nws yog ib qho nqaim thiab xav rau yus tus kheej, ntxim ntxub thiab qias neeg rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv mam paub tias nws ua mob rau lwm tus thiab mob rau peb tus kheejthaum peb vam khom peb tej kev xav, thiab qhov ntawd yog kuv qhov tav kev loj tshaj plaws rau kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo. Yog tsis lees txais kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm Vajtswv cov lus, yog tsis muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag, kuv yeej yuav tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv yeej tsis kam txais yuav, ntxub thiab tshem tawm.

Tom qab ntawd Kuv tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Yog koj xav kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, koj lub siab yuav tsum tig los npuab Vajtswv. Nrog qhov no ua ib lub hauv paus, koj kuj tseem yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg thiab. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces tab txawm koj ua li cas kom tuav tau txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg los xij, txawm tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los xij los sis tab txawm koj yuav siv lub zog npaum li cas rau los xij, txhua yam tsuas ntsig txog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob xwb. Koj tab tom tswj hwm koj qhov chaw sawv nyob hauv tib neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tib neeg lub tswv yim kom tib neeg thiaj yuav qhuas koj, tab sis koj tsis ua raws li Vajtswv txoj lus los tsim kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog tib neeg. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tab sis tswj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog tias koj kam muab koj lub siab rau Vajtswv thiab kawm mloog Nws lus, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog txhua tus neeg yuav cia li dhau los ua ib txoj li ib txwm muaj. Txoj hau kev no, cov kev sib raug zoo no tsis yog raug tsim hauv cev nqaij daim tawv, tab sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Yuav luag tsis muaj kev sib txuam ntawm lub cev nqaij daim tawv, tab sis hauv fab ntsuj plig muaj kev sib khoom, kev sib hlub, kev sib sib nplig siab, thiab sib txhawb ib leeg rau ib leeg. Qhov no yog txhua yam ua tiav los ntawm lub hauv paus ntawm lub siab uas ua rau Vajtswv txaus siab. Cov kev sib raug zoo no tsis raug tswj hwm los ntawm kev cia siab rau tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis tau tsim los ntawm cov xwm txheej kev ris lub nra rau Vajtswv. Nws tsis xav tau txoj kev siv zog uas tib neeg tsim tawm los. Koj tsuas yog yuav tsum tau xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus lub hauv paus ntsiab lus xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv).

Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag Kuv thiaj li to taub tias kev sib raug zoo nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam mas feem ntau yog snce raws Vajtswv txoj kev hlub. Lawv tsis raug tswj los ntawm ntxwgnyoog tej tswv yim hauv ntiaj teb. Kev xyaum ua qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj. Tshwj xeeb yog thaum los rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, thaum peb pom tej tus neeg ua lawv tes dej num tawm tsam cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, peb yuav tsum tau sib qhia txog qhov tseeb los pab thiab txhawb nqa lawv. Yog lawv tseem pheej tsis lees txim hloov dua siab tshiab tom qab sib qhia ntau zaus, ces lawv yuav tsum raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas kom tsim nyog. Txawm tias nrog tsev neeg thiab tej phooj ywg los xij, peb tsis tuaj yeem vam khom peb txoj kev zoo siab thiab chim siab los sis cov tswv yim hauv ntiaj teb. Peb yuav tau ua raws li cov hauv pauv ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus tias: Sib qhia thaum tsim nyog thiab hloov lawv yog tias qhov ntawd pab tsis tau lawm. Pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab tej kev ntshaws ntawm Vajtswv lub tsev mas yeej yuav tsum tau txhawb nqa tas mus li. Qhov no nkaus xwb thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Tom qab ntawd kuv tau tham txog qhov no nrog qee cov neeg ua hauj lwm ua ke thiab qhov tau tshem tus Viv Ncaus Lis tawm raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Kuv kuj tau muab qhov kev sib qhia los mus tshuaj xyuas nws qhov ua hauj lwm rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus thiab tsa tus Kwv Tij Tsheej ua tus thawj coj ntawm pab pawg lawm. Tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv thiaj li hnov hauv kuv siab kaj siab lus lawm. Ib ntus tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus rau tus Viv Ncaus Lis thiab nug tias nws nyob li cas lawm. Nws hais tias, “Ua tsaug rau Vajtswv! Txhua yam nws ua puav leej zoo. Thaum xub thawj kuv xav phem thiab tau ntsib kev txom nyem, tab sis los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab taij thov Vajtswv, kuv to taub tias Vajtswv tau ua hauj lwm li no los hloov kuv lawm, thiab yog Kuv tsis raug tshem tawm thiab kuv tej teeb meem tsis raug hais tawm, Kuv yuav tsis paub kuv tus kheej, los sis kuv yuav tsis hloov thiab tsis lees txim hloov dua siab tshiab li qhov Kuv muaj tam sim no.” Thaum hnov qhov no lawm, Kuv mloog tau tias qab zib ua luaj rau qhov los mus tso cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua qhov tseeb. Kuv kuj tau ntsib tau pom tias tsuas yog xyaum ua qhov tseeb thiab ua raws li lub hauv paus ntsiab lus nkaus xwb thiaj li haum raws Vajtswv txoj kev xav. Qhov ntawd thiaj li yog tib txoj hau kev uas muaj meej mom nkaus xwb.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Los Ntawm Yichen, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov...