Paub Txog Vajtswv Lub Hwj Chim thiab Hwj Chim Kav Nyob Hauv Lub Neej

February 28, 2021

Los Ntawm Xinxin, Teb Chaws Meskas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib huv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I). Kuv tau xav mus txog qee yam uas tseem ceeb los sis ua tim khawv rau tej yam tseem ceeb yog tib txoj hau kev kom paub txog Vajtswv lub hwj chim. Kuv txoj kev nkag siab txog Vajtswv lub hwj chim muaj tsawg heev. Kuv tau pom los ntawm Vajtswv cov lus tias qhov uas tseem ceeb tshaj rau kev paub Nws lub hwj chim yog yuav tsum tau ntsib tau hnov Nws cov lus tsis tu ncua rau hauv lub neej txoj sia, thiab los ntawm kev paub txog Nws cov lus, peb yuav pom Nws lub hwj chim thiab hwj chim kav rau txhua tsav txhua yam. Ntawd yog qhov ua kom peb txoj kev ntseeg Vajtswv loj tuaj.

Paub Txog Vajtswv Lub Hwj Chim thiab Hwj Chim Kav Nyob Hauv Lub Neej

Xyoo tas los cia li tau muaj kab tshwm sim sai heev rau ib qho teb muaj ze li ib feem plaub ev kawj ntawm qhov teb txiv lws suav uas kuv tsev neeg tau cog thiab cov kab tau noj tag nrho du lug—cov txiv qaum, cov paj thiab cov nplooj tib si. Kuv tau txhawj txog qhov ntawd heev li thiab thiaj tau sib sab laj nrog kuv tsev neeg txog qhov yuav ua li cas thiaj tua tau cov kab ntawd. Kev siv tshuaj tua kab yuav ua rau av puas tsuaj thiab yuav tseg cov tshuaj ua kab mob khees xaws tom qab, uas yuav ua rau tej qoob loo tau cog ntawd muaj kev pom sij thaum coj los noj. Peb thiaj li sim xuas tes txhom cov kab ntawd xwb tiam sis lawv ua me nyuam sai heev. Peb tau ua dej num mus ntev li ntawm peb los sis plaub hnub tiam sis tsis qig li. Lawv tsuas muaj coob zuj zus xwb. Kuv thiaj li maj nroos sim lwm txoj hau kev tua cov kab no. Txawm tias kuv tau thov Vajtswv thaum cov kab no tshwm sim, kuv twb tsis tau nkag siab txog Vajtxwv lub hwj chim thiab txoj kev cai kav, vim li ntawd Nws thiaj li tsis muaj chaw nyob hauv kuv lub siab. Kuv tsis paub tias yuav cia siab rau Vajtswv tau li cas tiag thiab nrhiav yam haum Nws siab nyiam. Kuv tsis tau ntsib cov kab tsuag ntawd los dua li tiam sis kuv tau cog qoob loo los tau kaum tawm lub xyoo lawm thiab muaj ntau txoj hau kev tswj kab. Kuv xav tias kuv yuav tsum nrhiav tau kev tawm xwb yog kuv ua zoo saib mus ntxiv. Kuv tau sim daws txhua yam uas kuv paub ntawd ib qho zuj zus, tiam sis kuv twb tau sim los lawm rau los yog xya zaus tsis tau txais txiaj ntsig li. Kaum tawm lub xyoo uas kuv tau cog qoob loo dhau los, kuv tsis tau pom dua ib co kab uas yuav tua nyuaj li no dua li. Yav tag los kuv ib txwm tua tau tej kab tsuag, tiam sis zaum no Txhua lub tswv yim uas kuv tau tsim tawm los siv tsis tau txais txiaj ntsig li. Tom qab ntawd muaj ib tug phooj ywg tau qhia kuv tias muaj ib tug xib fwb nyob rau ntawm lub tsev kawm qib siab fab cog qoob loo tau hais tias cov roj iab yog ib yam roj zoo tiv thaiv kab, yog li ntawd kuv thiaj tau yuav ib co mus siv, tiam sis kuj tsis tau txais txiaj ntsig tib yam. Kuv tsis muaj tswv yim li lawm thiab tseem nrhiav tsis tau txoj kev daws. Ob peb hnub tom qab ntawd kuv tau mus soj xyuas txhua txhua tag kis thiab tau pom cov txiv lws suav raug kev puas tsuaj tag nrho los ntawm cov kab. Ib co kuj tau zeeg cov paj, ib co ntsis nplooj tau zeeg poob, thiab ib co txiv twb lwj lawm. Kuv tu siab heev. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau pab cog cov txiv lws suav ntawd txhua txhua hnub. Lawv tau ua dej num ntau heev, ua cov nreeg, yim cov ntsis thiab txhos txheem, tiam sis kiag thaum uas cov txiv lws suav tab tom tawg paj thiab tab tom yuav tau de cov txiv ntawd, cov kab no cia li tshwm sim kiag lawm. Kuv xav tias qoob loo xyoo ntawd yuav tsis tau. Thaum pom cov kab vov tag nrho cov qoob loo, kuv cia li ruam tag li. Kuv tus neeg nyob ze hu ua Vam nws tau muaj kev paub ntau hais txog qoob loo thiab tej niag kab tsuag ntawd, yog li ntawvd kuv thiaj li xav hais tias nws yuav muaj txoj hau kev daws. Kuv tau mus nug nws, tiam sis nws tau hais tias, “30 lub xyoo dhau los uas kuv tau ua qoob loo kuv tsis tau pom dua tej yam zoo li no kiag li. Kuv tau txau tshuaj tua kab ib hnub peb zaug thiab nws tsuas yog tua cov txiv lws suav xwb, tua tsis tau cov kab li.” Muaj dua ib tug neeg nyob ze, uas yog Tshas, nws tau hais tias pab tsis tau, “Txawm Kuv yuav muab peb plaub yam tshuaj coj los sib tov los yeej tua tsis tau cov kab ntawd!” Hnov li no tau ua rau kuv tag txoj kev cia siab. Nov yog ib yam kev sib kis ntawm cov kab, thiab tsis muaj txoj hau kev yuav tua tau lawv. Zoo li kuv cov txiv lws suav yuav raug kev puas tsuaj tag. Zoo li tsis paub yuav pab lawm, kuv thiaj li tau thov Vajtswv: “Au Vajtswv! Kuv tsis paub xyov yuav ua li cas txog cov kab tsuag no. Kuv ruam tag li lawm. Thov koj pab qhia thiab coj kuv kev es kuv thiaj li paub tias kuv yuav ua li cas rau qhov no thiab kuv yuav kawm txog dab tsi.”

Muaj ib zaug kuv tau mus koom nrog pab pawg, tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv. “Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj. Piv txwv xws li cov kab mob sib kis. Tej kab mob no cia li sib kis yam tsis ceeb toom ua ntej li. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus tshwm sim ntawm tej kab mob no yog li cas los sis yeeb vim qhov kev muaj qab hau twg nws thiaj li tshwm sim tau, thiab thaum tus kab mob kis mus txog rau ib lub chaw twg lawm, tej neeg nyob ntawd yuav raug kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm yuav khiav dim qhov puas tsuaj no tau. Tib neeg tej kev txawj ntse yeej to taub tej kab mob sib kis no tias yog raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob phem los sis tej kab mob rhuav tshem tsis zoo, thiab tib neeg tej kev txawj ntse yeej tsis muaj peev xwm khwv yees tau los sis tswj hwm kom tau qhov kev sib kis mob tau ceev, sib kis mob ntau tsawg li cas, thiab qhov uas sib kis li cas rau li cas. Txawm tias tib neeg yeej thev taus thiab tiv thaiv tau tej kab mob sib kis txhua yam los xij, thaum tshwm sim muaj kab mob sib kis kiag lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm kom tib neeg los sis tej tsiaj txhob raug cuam tshuam. Tib neeg tsuas muaj peev xwm tiv thaiv kom lawv txhob raug tus kab mob, thev kom tau tej kab mob, thiab tshawb fawb kom tau tej kab mob ntawd xwb. Tab sis yeej tsis muaj leej twg paub txog lub hauv paus tshwm sim uas piav qhia kom tau txog qhov paus ntsis ntawm ib yam kab mob sib kis ntawd tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj hwm tej kab mob ntawd tau li. Thaum ntsib tias muaj kab mob sib kis tshwm sim lawm, thawj kauj ruam uas tib neeg npaj tiv thaiv yog tsim hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, tab sis feem ntau tus kab mob sib kis yeej ploj mus ua ntej tsim tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv lawm. Vim li cas tus kab mob sib kis thiaj li ploj mus? Ib txhia hais tias vim yog tswj tau tus kab mob lawm, ib txhia ho hais tias vim yog kev hloov pauv caij nyoog thiaj li ua rau tus kab mob ploj mus…. Txawm tias tej kev khwv yees raws li qhov ib txwm muaj no yuav muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau ntseeg tau los xij, kev tshawb fawb los yeej piav qhia tsis tau qhov tseeeb tias yog li cas thiab tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab lus yog tiag tiag. Tsis yog tib neeg yuav tsum tau khwv yees txog tej no nkaus xwb, tab sis tib neeg tseem tsis muaj kev to taub txaus thiab ntshai tej kab mob sib kis no thiab. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum kawg yuav zoo li cas, vim li cas thiaj li pib muaj tej kab mob sib kis los sis vim li cas lawv thiaj li paub xaus. Vim tias tib neeg tsuas muaj kev ntseeg txog fab kev tshawb fawb, vam khom tag nrho txhua yam rau qhov kev tshawb fawb no xwb, thiab tsis paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim los sis tsis kam lees txais Nws lub hwj chim kav, lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub lub ntsiab lus teb li(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Vajtswv kav tag nrho txhua tsav txhua yam. Txhua yam nyob hauv Nws txhais tes. Tsis hais yam loj los yog me, yam ntsia pom los tsis pom, qee yam ciaj sia los yog tuag, txhua yam tshwm sim los yog ploj mus raws li Vajtswv lub siab yuav hloov. Txhua qhov kev puas tsuaj yog nyob hauv qab Vajtswv txoj kev cai kav. Tib neeg tsis paub tias tej kev puas tsuaj thiab kab tsuag sib kis no los ntawm qhov twg los los yog yuav tiv thaiv tau li cas. Peb tsis paub hais tias thaum twg cov kab no thiaj yuav ploj mus. Txhua yam no puav leej yog Vajtswv tswj kav. Tiam sis kuv tseem tsis tau nkag siab zoo txog Vajtswv lub hwj chim thiab hwj chim kav, yog li thaum cov kab ntawd noj kuv cov txiv lws suav kuv thiaj tsis tau los ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia siab rau Nws ua ntej, tiam sis tau sim nrhiav kev daws teeb meem los ntawm kuv tus kheej. Ntawv tsis tau txais txiaj ntsig, tab sis kuv tseem tsis tau tig mus rau Vajtswv los yog cia siab rau Nws. Kuv tau hnov tias tag kev cia siab thiab tsis muaj hau kev pab thaum kuv pom tias tshuaj tua kab kiag twb tua tsis tau lawm. Kuv muaj kev ntseeg rau Vajtswv thiab tau hais lus thov rau Nws, tab sis Nws tsis muaj qhov chaw nyob hauv kuv lub siab. Kuv tau xav hais tias kuv tus kheej yuav tsum tua tau cov kab tsuag ntawd. Yuav ua li cas khav theeb thiab tsis lees paub! Tom qab ntawd kuv thiaj li tau pom tias Vajtswv txiav txim seb thaum twg lawv yuav tshwm sim thiab thaum twg yuav dhau mus. Nws tsis yog yam uas peb yuav tswj tau. Kuv tseem tsis tau nkag siab txog qhov uas Vajtswv xav tau los ntawm qhov muaj cov kab txo qoob loo ntawd tiam sis kuv tau paub lawm hais tias kuv tsuas ua tau kuv tog xwb thiab tso cov kab ntawd nce rau ntawm Vajtswv. Kuv yuav tsum tau zwm ua Vajtswv tej kev npaj. Qhov uas ras txog ntawd tau coj kev ywj pheej los rau kuv. Kuv tau thov Vajtswv, kuv txaus siab zwm rau thiab paub yam uas Nws tau npaj tseg.

Kuv tau mus tim daim teb ob peb hnub tom qab ntawd thiab tau pom ib co sab kab laug sab ntau heev nyob rau ntawm cov ntoo txiv lws suav. Kuv kuj xav paub thiab hais tias lawv los qhov twg los. Kuv tau mus saib ze zog thiab tau pom ib co kab npauj npaim me me coob heev nyob ntawm cov sab thiab kuv thiaj nco tau hais tias cov kab laug sab ntawd nyiam noj cov kab npauj npaim. Yog tsis muaj npauj npaim, yuav tsis muaj cov qe, ces cov kab ntawd yuav txawj tsawg zuj zus mus. Kuv tau pom hais tias cov kab ntawd muaj tsawg tshaj qub li ob hnub dhau los lawm. Kuv tau paub hais tias nov yog Vajtswv ua, tias Nws tau coj cov kab laug sab los noj cov kab tsuag ntawd. Kuv thiaj zoo siab heev ua Vajtswv tsaug! Tom qab tau xya los sis yim hnub ntxiv kuv tau pom hais tias Cov kab ntawd tau ploj mus tag ntawm cov txiv lws suav tsis hais cov txiv, cov ceg, cov paj thiab cov nplooj. Kuv zoo siab heev li. Kuv tsis tau xav txog tias nws yuav ploj mus sai rau lub sij hawm luv luv li no ntshe cov kab laug sab muab lawv noj tag lawm. Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus tiag tiag! Yog kuv tsis tau pom kiag ntawm kuv qhov muag kuv yuav tsis ntseeg yooj yim hais tias nov yog tiag. Kuv zoo siab puv npo ua Vajtsawv tsaug thiab thov qhuas txog Vajtswv. Cov tsis ntseeg tsis nkag siab txog Vajtswv txoj kev cai kav thiab lub hwj chim. Lawv tsuas yog ntseeg thiab tso siab rau kev tsawb fawb los kawm kom paub txog thiab zam rau tej kev puas tsuaj xwb tiam sis lawv tsis muaj peev xwm nkag siab tag. Lawv tsis muaj ib yam dab tsi los vam khom, lawv tsis pom nws pab tsi tau lawv thaum ntsib kev puas tsuaj, yog li lawv cov qoob loo thiaj tau ntsib kev txom nyem heev. Tiam sis thaum uas kuv tau tig mus rau Vajtswv, txaus siab zwm rau thiab cia siab rau Vajtswv, Nws siv cov kab laug sab no los noj cov kab tsuag tag nrho, yooj yim heev uas yuav tua cov kab ntawvd. Qhov no tau ua rau kuv pom tseeb lawm tias Vajtswv yog tus kav thiab coj txhua yam. Nws ntse heev thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus! Thaum nws yog lub sij hawm rau cov txiv lws suav siav, kuv tau xav hais tias cov qoob loo sau yuav phem heev vim muaj kab noj, tiam sis kuv ceeb tag, cov qoob loo huam loj zoo heev. Vajtswv ua tej dej num tau zoo kawg nkaus! Zoo li qhov uas tau hais tseg hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws txua? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb). Ua Vajtswv tsaug! Kuv tau pom tseeb tseeb los ntawm qhov no lawm tias Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev ntse muaj nyob txhua qhov chaw. Huab cua, lub hnub thiab cov dej nag yog Vajtswv ua tus kav tag nrho thiab txhua yam kab. Tsis muaj yam ciaj sia twg yuav tswj tau tej ntawd. Nyob rau txhua yam me me ntawm Vajtswv uas tau tsim thiab npaj tseg rau txhua yam, peb tuaj yeem pom tseeb tias Vajtswv lub hwj chim uas tsuas muaj tib tug xwb. Nws ntse heev thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus! Kuv tau xav rau kuv tus kheej hais tias txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim yav tom ntej, kuv yuav tsum cia siab rau Vajtswv thiab nkag siab zoo dua yam uas Nws ua.

Ob lub hlis dhau mus peb tau cog ib co zaub txhuv ntuj, thiab ob peb lub lis piam tom qab tau tshwm sim muaj cov zaub ntsuab tuaj. Kuv xav tias peb yuav tau qoob loo zoo heev. Tiam sis muaj ib tag kis, kuv tus poj niam tau qhia kuv tias muaj ib co kab nyuam dev nyob saum cov zaub txhuv ntuj thiab hais kom kuv mus tua. Hnov li ntawd tau ua rau kuv ntshai. Cov kab nyuam dev ntawd hnov tes sai heev thiab tsis yooj yim muab tes txhom thiab lawv ua me nyuam sai yam tsis txaus ntseeg li. Lawv loj hlob siv sij hawm li ib los ob hnub xwb. Lawv tau tshwm sim rau ib co dib pag uas peb tau cog dhau los thiab peb tau sim ib puas kaum tsav los tua tej kab no, tiam sis tsis muaj ib yam twg tua tau li. Lawv tau noj tag nrho peb cov zaub nyob rau lub sij hawm ob peb hnub kiag ntawd xwb thiab peb lub vaj zaub uas zoo zoo ntawd tau dhau mus ua thaj av qhuav lawm xwb. Kuv tau txhawj xeeb me me, ntshai tsam lawv muab peb cov zaub txhuv ntuj noj tag rau hauv lub sij hawm ob peb hnub. Kuv tsis pom qab yuav ua zaj twg. Kuv thiaj li maj nroos mus thov Vajtswv thiab thov kom Nws coj kuv mus nkag siab txog yam uas Nws xav tau ntawd.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no los ntawm Vajtswv cov lus: “Yauj tau muaj thiab tau caum raws tej no thaum tseem tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los sis hnov Vajtswv cov lus; txawm tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los xij, nws tau los paub tej tswv yim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, thiab nws tau to taub txoj kev txawj ntse uas Vajtswv siv los tswj kav tej ntawd. Txawm tias nws yeej tsis tau hnov dua Vajtswv cov lus hais los xij, Yauj twb paub lawm tias txoj kev ua ntawm qhov muab pauj phaj tsab rau tib neeg thiab muab tshem ntawm tib neeg mus yog los ntawm Vajtswv los. Txawm tias ntau lub xyoos dhau ntawm nws lub neej txoj sia yeej tsis txawv ntawm cov neeg dog dig li los xij, nws tsis tso cai cia nws lub neej txoj sia ntawm txoj kev ua neeg dog dig los cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, los sis los cuam tshuam nws txoj kev ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nyob hauv nws ob lub qhov muag, tej kev cai ntawm tag nrho txhua yam yeej muaj Vajtswv txoj kev ua puv npo, thiab Vajtswv lub hwj chim kav tuaj yeem raug pom tau rau hauv ib feem ntawm ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua, tiam sis nws tuaj yeem paub tias Vajtswv txoj kev ua muaj nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab thaum lub sij hawm uas nws tseem yog neeg dog dig nyob rau hauv lub ntiaj teb, txhua txhua ces kaum ntawm nws lub neej txoj sia uas nws yeej tuaj yeem pom thiab paub Vajtswv txoj kev ua tshwj xeeb thiab phim hwm, thiab nws tuaj yeem pom Vajtswv tej kev npaj phim hwj. Vajtswv txoj kev zais thiab kev nyob ntsiag to yeej tsis tav kev txog Yauj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev ua, los sis lawv tsis cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Nws lub neej txoj sia txoj kev paub tseeb, rau hauv nws lub neej txhua hnub, ntawm lub hwj chim kav thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, tus uas raug zais ntawm txhua yam lawm. Hauv nws lub neej txhua hnub nws kuj tau hnov thiab tau to taub lub suab ntawm Vajtswv lub siab thiab cov lus ntawm Vajtswv, tus uas nyob ntsiag to rau ntawm txhua yam tiam sis nthuav tawm lub suab ntawm Nws lub siab thiab Nws cov lus los ntawm txoj kev kav tej kev cai ntawm txhua yam. Yog li ces, koj pom lawm tias, yog tib neeg muaj tib hom kev ua neeg thiab kev caum raws zoo li Yauj, ces lawv tuaj yeem muab tau tib hom kev kev paub tseeb thiab kev paub ib yam nkaus li Yauj, thiab tuaj yeem muaj tau kev to taub thiab kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ib yam nkaus li Yauj thiab(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Kuv tau pom los ntawm Vajtswv cov lus tias Yauj mob siab rau kev nkag siab txog Vajtswv lub hwj chim nyob rau hauv nws lub neej txhua hnub thiab tau paub txog Vajtswv txoj cai kav thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Dhau qhov no, nws tau pom hais tias txhua yam yog los ntawm Vajtswv, thiab tias Vajtswv muaj txoj cai kav thiab tswj tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb txoj hmoo. Yauj tau paub yam tsis muaj ib qhov ua xyem xyav li tias nws tau muaj txhua yam kev ruaj ntseg los ntawm Vajtswv li koob hmoov thiab txoj cai kav thiab tsis yog los ntawm qhov nws ua dej num nyhav. Thaum nws ntsib kev nyuaj siab, los nws yeej ntseeg tias ntawd yog kev tso cai los ntawm Vajtswv tag nrho. Yam uas tau los thiab poob mus ntawd yog Vajtswv ua tus kav thiab txiav txim tag nrho. Vim li ntawd nws thiaj li tsis nroo, tiam sis nws tseem tau qhuas Vajtswv xwb. Tiam sis thaum muaj dab tsi tshwm sim ntawd yog ib qho nyuaj thiab kuv tsis nyiam, kuv tsis tuaj yeem yuav lees txais thiab zwmrau Vajtswv. Kuv tau pom hais tias Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv kuv lub siab thiab kuv tseem tsis tau muaj kev ntseeg. Qhov kev xav no tau ua rau kuv txaj muag thiab kuv tau nkag siab tias Vajtswv yog tus tso cai rau txhua yam no tshwm sim. Vajtswv xav kom kuv paub txog Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj cai kav thiab zwm rau Nws yam tseeb tiag nyob rau hauv kuv lub neej txhua hnub. Kev tua kab thiab txawm hais tias cov zaub txhuv ntuj yuav zoo thiab tsis zoo txhua yam ntawd nce rau Vajtswv ob sab tes tag nrho. Zoo ib yam li tej laus tau hais tseg, “Kev cog qoob loo nce rau tib neeg, kev sau qoob loo nce rau lub Ntuj.” Kuv tau paub hais tias kuv yuav tsum tau ua mus raws qhov tau pom tau ntsib, kawm paub txog yam uas Vajtswv nyiam, thiab zwm rau Nws tej kev npaj tseg. Kuv hnov kaj siab lawm ntau uas xav tau li ntawd thiab kuv thiaj li tau thov Vajtswv yam ntsiag to, “Au Vajtswv, kuv ntseeg hais tias cov zaub txhuv ntuj yuav zoo los nce rau ntawm Koj ob sab tes. Kuv yuav tso tseg kuv tej kev npaj thiab tej kev txhawj xeeb, kev paub txog Koj cov lus nyob rau hauv ib puag ncig no thiab mloog Koj hais.” Tom qab ntawd peb tau sim qee yam kev tua cov me nyaum kab ntawd, tiam sis tsis tau txais txiaj ntsig li. Txawm yog li ntawd los lij, kuv tau ua twj ywm. Kuv tau paub hais tias txhua yam yog nce rau Vajtswv ob txhais tes thiab txawm hais tias peb tsis tau txais qoob loo zoo los xij, ntawd yog yam uas Vajtswv txoj kev xav. Kuv zwm rau yam Nws tau npaj tseg. Kuv tau rov qab mus tom lub vaj zaub ob peb hnub tom qab ntawd Uas kuv tau pom ib co noog tab tom noj cov kab ntawm cov zaub txhuv ntuj. Kuv xav tsis thoob thaum pom li ntawd Ib zaug ntxiv uas Vajtswv tau qhib txoj hau kev rau kuv thiab daws ib qho teeb meem uas kuv tus kheej tsis tuaj yeem daws tau. Kuv zoo siab heev ua tsaug rau Vajtswv! Tom qab ob hnub ntxiv cov kab tau raug cov noog muab noj tag. Peb zoo siab kawg, thiab tau ua Vajtswv tsaug thiab tau qhuas Vajtswv zaum tas zaum thiab. Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus tiag tiag!

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no rau hauv Vajtswv cov lus: “Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws siv txhua hom ntawm ntau lub tswv yim thiab ntau txoj hau kev los tsim kev sib txig sib luag rau tej ntawd, kom muaj kev sib txig sib luag ntawm tus yam ntxwv kev ua neej los ntawm cov roob thiab cov pas dej, ntawm cov nroj tsuag thiab txhua hom tsiaj, cov noog thiab cov kab. Nws lub hom phiaj yog tso cai kom txhua hom tsiaj muaj sia, muaj peev xwm ciaj sia thiab muaj me nyuam raws li cov kev cai uas Nws tau rhawv tseg lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm kev tsim tuaj yeem tawm dhau ntawm cov kev cai no, thiab cov kev cai no tsis tuaj yeem raug rhuav tshem tau. Tsuas yog nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig yooj yim no xwb tib neeg thiaj ciaj sia thiab muab tub ki tau ib tiam dhau ib tiam yam ruaj nreeg(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX). Kuv tau pom los ntawm Vajtswv cov lus tias thaum Nws tau tsim txhua yam, Nws tau ua rau txhua yam kam noj kev haus ntawd kom sib npaug yog li txhua yam muaj sia nce rau Nws txoj cai muaj sia nyob thiab yug me nyuam mus raws nws txoj hau kev, sawv daws sib txhawb nqa thiab sib pab mus raws li qhov uas Vajtswv tau txiav txim tseg. Tsis muaj yam dab tsi yuav tawm tsam tau tej cai kav no uas yog Vajtswv ua tus tsim. Vajtswv tsim txhua yam tsiaj, xyoob ntoo, thiab kab kom muaj sib npaug nyob ua ke txhawm rau tiv thaiv peb kev ua neej nyob thiab muab kev ruaj tseg rau peb. Yog tsis muaj txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg no, yog tsis muaj txoj cai kav uas Nws tsim, tej tsiaj thiab tej kab yuav poob rau txoj kev kub ntxhov thiab yuav ua rau peb lub neej muaj kev kub ntxov. Peb yuav nyob tsis tau. Vajtswv tej kev txiav txim muaj kev xyuam xim zoo. Txhua yam nthuav tawm Nws lub zog loj, kev txawj ntse thiab kev zoo, thiab tshaj ntawd, Nws txoj kev hlub uas muaj rau tib neeg ntiaj teb. Raws li peb tau pom, nws tsis muaj kev daws txog cov kab uas tau tshwm sim ntawm cov zaub, tiam sis Vajtswv siv cov noog thiab kab laug sab los noj cov kab ntawd Yog li peb thiaj li tau noj cov zaub mov uas Vajtswv tau muab rau peb. Txhua yam uas Vajtswv tau tsim nyias muaj nyias lub pom phiaj, tsis hais cov kab laug sab los yog cov noog nyias muaj nyias li dej num. Vajtswv siv lawv los ua kom txhua yam muaj sia muaj kev sib npaug. Vajtswv ua kom txhua yam sib muaj feem cuam. Txhua yam no yog ua kom peb tuaj yeem ua neej nyob tau zoo dua. Muaj ib co kab me me tsos dub thiab ib co kab raus tau tshwm sim rau cov zaub peb tau cog tom qab ntawd thiab kuv tau thov txog Vajtswv, thiab tau xav txog cov kab ntawd tus yeeb ncuab uas ntuj tsim los, uas yog qav kaws. Peb tau tso tsib tus qav kaws rau ntawm daim teb thiab tau ob lub hlis tom qab xwb, lawv tau ua me nyuam coob muaj kwv yees li ntawm 30 tus. Tau ua rau cov kab muaj tsawg zuj zus thiab peb kuj sau tau qoob zoo heev. Kuv thiaj li ua Vajtswv tsaug ntau heev rau qhov no. Kuv tau xav txog Vajtswv cov lus, “Txawm tias tej zaum koog lus ‘Vajtswv lub hwj chim’ zoo li piav tsis tau los xij, Vajtswv lub hwj chim yeej tsis yog yam uas tuav tsis tau xam pom tsis meej. Nws yeej tshwm sim nrog tib neeg lub neej txoj sia txhua lub sij hawm, coj lawv kev txhua hnub. Yog li, hauv lub neej tiag, txhua tus neeg yuav pom yuav ntsib thiab tuav tau tus yeeb yam tiag ntawm Vajtswv lub hwj chim. Tus yeeb yam pom thiab tuav tau no yeej ua pov thawj txaus tias Vajtswv lub hwj chim yeej muaj tseeb tiag, thiab nws pab ua rau tib neeg lees paub thiab nkag siab qhov muaj tseeb tias Vajtswv yeej muaj lub hwj chim zoo li no tiag(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Kuv tau xav hais tias kuv yuav tsum tau hla kom dhau qee qhov xwm txheej tseem ceeb kom nkag siab txog Vajtswv lub hwj chim Yog li ntawd kuv thiaj li tsis qhuav ntsej txog tej yam me me uas tshwm sim hauv lub neej txhua txhua hnub. Tom qab ntawd, kuv tau pom hais tias Vajtswv lub hwj chim tsis yog yam yuav nkag siab nyuaj li qhov kuv tau xav tseg. Nws txoj cai thiab lub hwj chim yeej ib txwm pom thiab lawv nyob nrog peb kev ua neej txhua txhua hnub. Tsis hais tej yam loj los yog me, tsuav yog peb tsom ntsoov rau kev paub txog Vajtswv cov lus, peb yuav pom Nws lub hwj chim.

Rov los xav txog rau ob peb lub hli dhau los ntawd thaum uas kuv tau ntsib cov kab ntawd, thaum xub thawj kuv tsuas cia siab rau yam kuv paub thiab kev paub ntawm kev tshawb fawb xwb, tiam sis ntawd tau ua rau kuv tws kev. Thaum uas kuv tau zwm rau thiab kawm paub txog Vajtswv cov lus, kuv tau pom Nws tej kev ua thiab tau txais kev nkag siab tseeb txog Vajtswv lub hwj chim thiab hwj chim kav. Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv tau loj hlob, ib yam nkaus. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: Kev Tso Lub Siab Tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply