Tus Neeg Hais Lus Zoo Tab Sis Siab Phem Qhov Kev Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyibyej, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm). Nqe lus ntawm Vajtswv cov lus no keev ua rau kuv xav txog cov neeg Falixais uas hais lus zoo tab sis siab phem thiab cov txiv plig thiab tag nrho cov neeg phem tawm tsam Khetos uas tau qaug quav rau lub meej mom lawm. Kuv xav tias lawv yog cov uas Vajtswv tab tom hais txog. Kuv paub tias hauv lub hauv paus ntsiab uas Vajtswv tau nthuav tawm qee yam ntawd mas puav leej muaj nyob hauv peb txhua tus, thiab kuv los yeej muaj hom moj yam qias vuab tsuab ntawd, ib yam nkaus thiab. Tiam sis kuv tsis muaj ib qho kev to taub tseeb ntawm kuv tus kheej, yog li ntawm tej thaum cov neeg Falixais, cov tawm tsam Khetos, thiab cov neeg ntxias dag mas zoo li twb tsis muaj nyob ntawm kuv tiag tiag li lawm. Kuv yeej tsis tau zoo li ntawd, thiab kuv yeej tsis mus txog theem ntawd li. Kuv ua ib tug ntseeg los ntau xyoo lawm, kuv tau ua ntau yam zoo, thiab kuv twb tau tiv kev txom nyem rau hauv kuv tes dej num lawm. Tsis hais pawg ntseeg yuav muab tes dej num dab tsi rau kuv los xij, kuv tau mloog lus thiab tau ua tiav huv si lawm. Ntxiv ntawd kuv twb tsis tau peem mus sib tw ua ib tug thawj coj, thiab kuv tsuas ua kuv tes dej num txawm kuv yuav muaj lub meej mom los tsis muaj los xij. Ua cas kuv hloov mus ua tus tawm tsam Khetos, ib tug neeg ntxias dag tau li cas ma? Tiam sis qhov tseeb tiag, kuv tau ua neej nyob rau hauv kuv tej kev xav phem thiab tej kev xav tag nrho huv si lawm, thiab tom qab thaumhauv ntsib qhov tseeb tiag lawm, ces kuv tej kev xav phem tau tshwm tuaj rau ntawm lawv txoj kev xav.

Kuv tau tawm mus leg lub luag hauj lwm rau sab nraum nroog rau ib txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo ntawm pawg ntseeg. Feem tes dej num ntawd twb raug pib xaiv los lawm ntev thiab cov thawj coj yeej ntaus nqis rau kuv tiag tiag. Qee zaum lawv kuv yuav nrhiav kuv los sib tham txog lwm fab ntawm lawv tes dej num, los sib sab laj nrog kuv. Ntau tshaj ntawd, kuv yog ib tug uas twb tau ntseeg los ntev thiab tau ntsib dua kev nyuaj hauv kuv tes dej num lawm, yog li ntawd cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej hwm kuv. Kuv los kuj tau pom tias kuv tus kheej yog ib tug raug saib siab ib yam nkaus thiab. Kuv muaj kev ntseeg los tau ntau xyoo lawm thiab kuv tau saib xyuas, yog li ntawd kuv xav tias kuv yeej tsis tuaj yeem zoo li lwm tus, kuv yeej zoo tshaj lawv. Kuv xav hais tias kuv tsis tuaj yeem nthuav tawm txoj kev qias vuab tsuab tshaj qhov lawv tau nthuav tawm, tias kuv tsis tuaj yeem qhia tawm txoj kev qaug zog los sis kev xav phem zoo li lawv. Tsis yog li ntawd ces, lawv yuav xav li cas rau kuv? Lawv yuav tsis hais tias kuv lub siab tseem me tom qab uas tau ntseeg los tau ntau xyoo lawm, thiab thuam kuv lod? Tom qab ntawd kuv raug qhuab ntuas los ntawm ib tug thawj coj vim ua txhaum rau cov hauv paus ntsiab lus hauv kuv tes dej num. Nws hais tias kuv tseem tsis tau muaj kev nkag siab txhua yam tom qab tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm thiab kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb. Kuv mas txaj muag thiab rhauv plhlu kawg li, tiam sis kuv yeej tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej tej kev qias vuab tsuab thiab tej qhov ua tsis tau zoo los sis tsis caum raws qhov tseeb los kho kuv tej ua tsis tau zoo txaus. Tiam sis kuv tsuas hais cov lus thiab qhov kev qhuab qhia uas khoob lug xwb, ua txuj zoo li tias kuv tus kheej paub, ua zoo li ib tug neeg muaj sab ntsuj plig los npog qhov uas kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb.

Kuv nco tau muaj ib zaug, ib tug neeg ua hauj lwm nrog kuv uas ntseeg tus Tswv tau hais tias nws xav tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb. Tus thawj coj tau hais rau kuv kom mus ua tim khawv rauVajtswv txoj hauj lwm kiag tam sim ntawm tiam kawg. Kuv hais tias kuv yeej yuav ua, tiam sis kuv tau tshawb pom tias nws mas muaj tej kev xav phem ntau heev uas nyuaj rau kev daws. Thaum sij hawm ntawd kuv khwv tiag tiag, yog li kuv thiaj li tau muab tes hauj lwm ntawd ncua cia mus ib ntus. Ob peb lub lis piam tom qab ntawd tus thawj coj thiaj tau nug kuv tias, “Vim li cas koj thiaj tsis tau qhia lus tim khawv rau nws tom qab txhua lub sij hawm dhau los no? Nws xav tshawb xyuas txoj hau kev tseeb thiab nws tau coj cov ntseeg ntau leej, cov uas puav leej tos ntsoov tus Tswv qhov rov qab los. Vim li cas koj tseem tsis tau muab lus tim khawv rau nws rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg?” Thaum hnov tias txhaum me ntsis lawm, kuv thiaj li maj nroos los piav txog kuv tus kheej, hais tias, “Kuv tsis tau ua vim muaj lwm yam los cuam tshuam lawm.” Ua rau tus thawj coj npau taws thaum nws hnov qhov no, hais tias kuv mas tsis lav ris thiab tsis quav ntsej txog kuv tes dej num li, tias kuv tau luag kuv ob txhais taw los tav kev thiab kuv tau cuam tshuam peb tes hauj lwm tshaj txoj moo zoo tiag tiag li lawm. Nws tau cem kuv nyhav heev. Muaj cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob heev nyob tod thaum lub sij hawm ntawd thiab ua rau kuv hnov kuv lub ntsej muag mob kub lug. Kuv xav hais tias, “Cas koj tsis tseg ib qho meej mom me me rau kuv thiab txhob ua heev hlorau kuv? Kuv paub tias kuv tsis yog lawm, tsis tuaj yeem cia kuv mus tshaj qhia txoj moo zoo nrog nws kiag tam sim no tau li lod? Tsis tas yuav rhuav tshem kuv hnyav heev li os.” Kuv tau ua pov thawj rau kuv tus kheej ib yam nkaus, xav tias kuv tsis tub nkeeg npaum ntawd, tias kuv qhov tshaj txoj moo zoo mas puv nkaus puag thaum kaj ntug ti nkaus tsaus ntuj. Tiam sis nws tseem hais tias kuv tsis rau siab ua thiab tsis muaj kev lav ris li. Puas muaj leej twg yuav nug kuv ntxiv lawm? Kuv hnov zoo li kuv tes dej num mas nyuaj tshaj. Tom qab qhov kev sib sau ua ke ntawd kuv nkag mus hauv kuv chav thiab tau quaj ib pluag nyhav heev. Kuv xav tau qhov tsis yog thiab qhov xav phem lawm, thiab kuv tau nkag siab Vajtswv yuam kev puv npo. Muaj ib qho kev xav ntxeev siab tau tshwm sim los rau hauv kuv. Kuv xav tias thaum tus thawj coj tau ua nyuaj heev rau kuv lawm, ces Vajtswv yuav tsum ntxub kuv xwb, yog li ntawd kuv yuav tuav tes dej num ntawd mus tau li cas? Tej zaum kuv yuav tsum tau liam, ua kom yeej qhov ntawd thiab tawm hauj lwm es thiaj li tsis ua rau cheem tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab txoj hauj lwm uas kuv ua thiaj li tsis nkim lub zog. Thaum quaj ib pluag nyhav nyhav tag, kuv hnov tias kuv tsis nyob hauv tus yam ntxwv uas yog lawm. Kuv twb yog ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, thiab thaum kuv raug qhuab ntuas hnyav me ntsis, ces kuv cia li tsis tuaj yeem tiv taus li lawm. Kuv tau nrhiav laj thawj thiab tau sib cav nrog Vajtswv, thiab haj tseem xav yeem swb lawm xwb. Kuv yeej tsis muaj lub siab tseeb tiag. Kuv nco txog Vajtswv cov lus tias, kom hais qhov tiag rau peb tej dej num txawm lub ntuj yuav nphau nphwv los los xij. Thaum xav txog qhov no mas txhawb kuv tiag tiag. Txawm Vajtswv los sis tus thawj coj xav li cas rau kuv los xij, kuv yuav tsis puas ntsoog, thiab kuv yuav tsum sawv los tiv qhov nyuaj no, txawm kuv txoj tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij. Kuv tsis hnov tias nyuaj li thaum kuv xav txog qhov ntawd li ntawd. Kuv so kuv cov kua muag kiag tam sim ntawd thiab mus sib tham nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Nyob hauv ob peb hnub xwb, kuv tau coj tus neeg ua hauj lwm ua ke los rau hauv pawg neeg uas ntseeg. Tiam sis tom qab ntawd, kuv tsis kub siab nrhiav qhov tseeb thiab tsis thim xav rau ntawm kuv tej teeb meem kiag li lawm. Tiam sis, kuv tau nias qee kuv tes dej nummus ntxiv raws li kuv tus kheej qhov xav phem xav zoo thiab txoj kev xav. Kuv xav hais tias kuv muaj qee qhov yeeb yam thiab qee qhov uas muaj qab hau lawm.

Qhov tseeb tiag, tus thawj coj qhuab ntuas kuv rau qhov kev tsis lav ris, kev ua siab nyhav, thiab tsis ua tes hauj lwm tiag. Tej no yog tej teeb meem loj heev. Kuv thiaj li tau ncaj qha mus tim peb tes hauj lwm tshaj txoj moo zoo, thiab thaum kuv tau pom ib txhia muaj tej kev xav phem ntau heev, ua rau kuv cia li tsis xav tso kuv tus kheej mus koom qhov kev sib qhia thiab ua tim khawv lawm. Kuv cia li nyob twj ywm tseg thiab cia lub sij hawm dhau mus ib nrab hli. Qhov ntawd tau ncua cov tib neeg coob heev uas tab tom ntsia muss rau txoj hau kev tseeb thiab tos txais tus Tswv qhov rov qab los! Kev tsis quav ntsej hlo li rau hauv kuv tes dej num yog kev tawm tsam Vajtswv thiab kev ua txhaum rau Nws tus moj yam. Zoo li kuv yeej tsis tub nkeeg li thiab kuv twb tau tiv kev txom nyem rau hauv kuv tes dej num lawm, tiam sis thaum twg los xij uas kuv tau ntsib ib qho kev nyuaj, kuv tsis tsom ntsoov rau kev rhiav qhov tseeb los daws qhov teeb meem thiab ua kuv tes dej num kom zoo. Tiam sis kuv yuav thim rov qab thiab ua dab tsi los xij uas zoo rau kuv xwb, cia li tso tseg tsis quav ntsej txog Vajtswv cov lus txib lawm. Qhov ntawd yog ib hom kev fij li cas xwb? Tus thawj coj tau hais txog kuv tej kev tsis rau siab, tej cwj pwm tsis lav ris rau hauv kuv tes dej num, hais txog kuv tus moj yam phem txawj ntxias, thiab qhov ntawd tsis yog thawj zaug uas kuv tau ua qee yam zoo li ntawd. Tus thawj coj tau qhia tawm qhov ntawd rau kuv kom kuv thiaj li paub kuv tus kheej, lees txim hloov dua siab tshiab, thiab hloov pauv, tiam sis kuv tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej tiag los sis tsis pom lub hauv paus cag ntawm kuv tej teeb meem tias yog dab tsi. Kuv lam ua txuj lees txais qhov raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas ntawd, tiam sis kuv tsis muaj ib qho kev to taub tseeb ntawm kuv tus kheej li. Vim li ntawd kuv thiaj tau hais txhua yam thiab tej lus qhuab qhia uas tsis muaj qab hau hlo li hauv qhov kev sib sau ua kethiab tom qab ntawd txhob txwm ua zoo li tias kuv tau txais kev paub yus tus kheej zoo lawm. Kuv tau hais tias kuv mas tsis lav ris rau hauv kuv tes dej num thiab tau ncua tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev lawm, qhov ntawd tau rhuav tshem loj heev, tias tus thawj coj tau ua ncaj ncees tshaj rau hauv nws txoj kev cem kuv, thiab tias nws tau muab txhua yam hauv kuv tus yeeb yam tawm los, kuv tus moj yam phem, yog li kuv thiaj li tsis tuaj yeem txheeb xyuas qhov yog thiab tsis yog ntawm tej kuv tau ua. Tab sis kuv yeej tsis tau sib qhia txog yam uas kuv ua tsis yog, tus yeeb yam thiab tej tshwm sim los ntawm kuv tej kev ua thiab hom moj yam kev qias vuab tsuab uas kuv tau nthuav tawm rau hauv kuv tus cwj pwm tsis quav ntsej rau kuv tes dej num, thiab hom kev xav ruam qias neeg thiab tej kev xav phem uas muaj nyob hauv kuv. Kuv tsis quav ntsej kom ntxaws ntxiv rau tej yam no hlo li. Kuv hais txog dab tsis txuam rau? Kuv tau vam khom Vajtswv thiab to taub los ntawm qhov zoo tau li cas. Kuv tau tham tsis paub tsum txog tej yam ntawm qhov kev to taub zoo ntawd. Kuv hais tias kuv xav phem thiab yws thaum kuv raug qhuab ntuas thiab kuv nyoo swb lawm, tiam sis thaum xav txog Vajtswv cov lus mas txhawb kuv siab tiag tiag ces kuv mam li xav tias kuv yuav swb tsis tau. Vajtswv tau ua tes hauj lwm ntau heev rau hauv kuv thiab Nws tau muab rau kuv ntau heev lawm, yog li kuv yuav tsum muaj ib txoj kev xav qhov phem qhov zoo thiab yuav tsis ua rau Vajtswv tu siab. Yog li kuv thiaj li xav tias txawm kuv raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas npaum li cas los xij, txawm kuv tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij, kuv yuav tsum ua tes dej num kom zoo, thiab qhov tus thawj coj tau qhuab ntuas kuv los twb yog vim kom kuv thim xav thiab paub kuv tus kheej, los lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Thaum lwm tus hnov qhov no, lawv yeej tsis muaj ib qho kev thoob tsib rau ntawm kuv tej teeb meem thiab tej kev qias vuab tsuab ntawd li thiab lawv yeej tsis xav tias kuv tau ua kev puas tsuaj loj rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Tiam sis, lawv xav tias tus thawj coj mas coj nyuaj heev rau kuv, thiab qhov kuv raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas tsuas yog kev ua yuam kev me me ntawm kuv tes hauj lwm xwb. Lawv mas muaj siab khuv leej thiab nkag siab tiag tiag. Thiab tau pom tias kuv mas tsis tau rais los xav phem tom qab raug qhuab ntuas hnyav heev, tiam sis tuaj yeem ris kuv tes dej num mus ntxiv, lawv xav tias kuv tau to taub qhov tseeb thiab muaj tus yeeb yam tiag tiag lawm. Ces lawv thiaj li hwm kuv thiab qhuas kuv tiag tiag lawm. Nyob rau thaum sij hawm ntawd muaj ob peb leeg tau hais tias kuv qhov nyob tau khov kho thiab ua kuv tes dej num mus ntxiv thaum raug qhuab ntuas nyhav heev ntawd mas ntxim qhuas tiag tiag. Thiab muaj ib txhia tau hais tias kuv tes dej num mas tsis yooj yim kiag li, tias kuv mas tsis yog siv tag nrho lub zog rau xwb, tiam sis kuv tseem raug cem thaum tau ua qee yam yuam kev lawm. Lawv tau pom kuv so kiag kuv tej kua muag tiaj lias rov qab mus rau tom kuv tes dej num, thiab tau hais tias lawv twb ntog los ntev lawm thiab tsis muaj tus yeeb yam li ntawd. Lawv tau mloog kuv qhov kev sib qhia thiab tsis to taub txog ntawm kev xyaum los lees txais kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, los sis tias qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas ntawd mas yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim. Tiam sis, lawv to taub Vajtswv yuam kev lawm, tiv thaiv lawv tus kheej, thiab ua rau lawv tus kheej nrug deb ntawm Vajtswv, txav los nyob ze kuv zog. Tom qab ntawd kkuv raug qhuab ntuas ob peb zaug ntxiv, thiab qhov ntawd tseem zoo nkaus li txhua txhua zaus xwb. Kuv tsuas tham txog tej lus qhuab qhia ntiav ntiav tas li xwb, ua txuj ua zoo li paub sab ntsuj plig thiab paub yus tus kheej, lom txwm ua zoo li tias muaj tus yeeb yam thiab muaj qab hau, ces ua rau kuv puav leej dag tau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv yeej tsis paub huv si, loog tag huv si, thiab kuv mas zoo siab tiag tiag rau yus tus kheej qhov tau tswj kuv tus kheej khov kho dhau los ntawm tej ntawd lawm. Kuv mas zoo siab heev rau yus tus kheej thiab xav tias kuv muaj tus yeeb yam thiab qhov tiag ntawm qhov tseeb lawm. Ua rau kuv rais los khav theeb thiab ruaj siab rau yus tus kheej ntau zuj zus tuaj lawm.

Muaj ib zaug, ib tug nus tau taw qhia txog qee tej teeb meem hauv kuv tes dej num. Kuv tsis lees txais qhov ntawd li, tseem yws tias nws xav nrhiav tej teeb meem, tias nws mas meem txom. Kuv mas dhuav nws tiag tiag. Tiam sis kuv ntshai tsam muaj lwm tus pom tias kuv mas khav theeb ua luaj tom qab yog ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm thiab yuav xav tsis zoo rau kuv. Kuv kuj ntshai tsam tus thawj coj paub thiab hais tias kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, yog li kuv ua txuj dag thiab yuam kuv tus kheej txhob yws txog qhov ntawd. Ua siab txias, kuv hais rau nws tias, “Tus nus, hais qhia rau kuv tag nrho tej teeb meem uas koj pom thiab wb yuav los tham txog ib qho zuj zus. Yog tias wb tsis tuaj yeem daws tej ntawd tau, wb tuaj yeem mus tham nrog ib tug thawj coj.” Yog li nws thiaj tau qhia tej teeb meem ib qho zuj zus, thiab kuv tau piav kuv tej kev tsis pom zoo rau ib qho zuj zus. Thaum kawg, kuv tau piav tag nrho tej teeb meem feem ntau uas nws tau hais tawm. Thaum kuv pom qhov teeb meem raug daws lawm kuv zoo siav heev. Tiam sis nws tsis kaj siab rau qhov ntawd, yog li nws thiaj li mus tham nrog ib tug thawj coj. Ntau yam uas nws tau hais mas tau ua teeb meem tiag tiag, thiab thaum tus thawj coj tau paub lawm, nws tau qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv kiag rau ntawm txhua tus xub ntiag. Nws hais tias kuv mas khav theeb thiab tsis lees txais ib tug twg tej lus taw qhia, tias kuv tsis siv cov hauv paus ntsiab hauv kuv tes dej num, thiab kuv yeej tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb kiag li txawm tias twb tau ntseeg los ntau xyoo lawm los xij. Nws hais tias kuv tsis tuaj yeem daws tej teeb meem uas muaj qab hau, tias kuv mas khav theeb tshaj thiab tsis muaj laj thawj huv si. Ua rau kuv tsis xav hnov qhov no li, tiam sis kuv yeej tsis ntseeg huv si. Kuv xav hais tias, “Kuv khav theeb thiab qee zaum ruaj siab rau yus tus kheej lawm, tiam sis kuv tuaj yeem txais qee cov lus taw qhia. Kuv tsis khav theeb npaum li ntawd.”

Muaj ib zaug ntxiv, kuv raug qhia tshwm rau hauv ib rooj sab laj tes hauj lwm. Tus thawj coj tau tshawb pom tias kuv tsis ua tes hauj lwm uas kuv tau saib xyuas thiab tau nug kuv hais tias, “Vim li cas koj ua qhov hauj lwm no tsis tau zoo hlo li? Muaj teeb meem dab tsi? Koj puas tuaj yeem ua kom zoo dua nov?” Kuv lo lus teb mas, “Tsis tau, kuv tsis tuaj yeem ua tau.” Kuv xav tias tus thawj coj tsis to taub txog peb qhov xwm txheej tseeb tiag, nws cia siab ntau dhau lawm. Tom qab ntawd nws tau nyeem qee nqe lus ntawm Vajtswv cov lus rau peb thiab sib qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshaj txoj moo zoo. Nws kuj tau hais tias sij hawm mas tshuav tsawg heev lawm thiab peb yuav tsum tau tsim kho peb cov kev ua kom tau zoo. Kuv tsis quav ntsej txog ib yam dab tsi uas nws tau hais tiag tiag li. Kuv tsuas tuav rawv kuv tus kheej tej kev xav phem thiab kuv tus kheej qhov kev ntsib kev pom xwb, xav hais tias, “Kuv tsis tuaj yeem ua kom peb tej kev ua tauzoo tshaj ntxiv lawm.” Kuv nug cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob puab ntawm ib sab ntsiag to tias, “Koj puas xav tias peb tuaj yeem ua tau thiab?” Kuv qhov kev xav txhawb siab uas xav nug lawv txog qhov no yog rub lawm los tuaj kuv tog, kom lawv hais ib yam li kuv hais, los mus tawm tsam rov qab rau tus thawj coj thiab tuav qhov hauj lwm kom qeeb. Qhov ntawd tau pom meej tseeb tshaj lawm, tiam sis kuv tsis paub huv si. Lawv yeej tsis muaj kev thoob tsib txog kuv li. Koj tuaj yeem hais tias lawv tsis tas siv ib qho kev thoob tsib dab tsi li. Lawv txhua tus puav leej tau tuaj kuv tog thiab pom zoo nrog kuv lawm.

Tom qab ntawd, vim yog kuv khav theeb thiab ua kuv tes dej num tau tsis zoo, thiab tsuas yog tsis tswj hwj pab pawg tes hauj lwm kom zoo xwb, tiam sis tseem tav kev li ntawd thiab, ces kuv thiaj li raug tshem tawm ntawm kuv tes dej num lawm. Tiam sis ua rau kuv ceeb, thaum txog lub sij hawm xaiv tsa cov thawj coj ntawm pab pawg dua ntxiv, tsim yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis yog tau xaiv tsa rau kuv nkaus xwb, tiam sis tseem pom zoo tag nrho thiab. Kuv hnov ib txhia hais tias yog muab kuv tshem tawm, tag nrho pab pawg yuav tawg nyias mus nyias, ces leej twg thiaj li yuav los tswj hwm pab pawg ntawd? Thaum ntawd kuv thiaj li hnov zoo li kuv muaj ib qho teeb meem uas loj heev, tias txhua tus mloog kuv hais thiab txhawb kuv lawm txawm hais tias kuv tau ua tes hauj lwm li ntawd los xij. Txhua tus tau tawm suab rau kuv txawm tus thawj coj muab kuv tshem tawm lawm los xij, thiab haj tseem tau tawm tsam kom kuv tau txais kev ncaj ncees. Kuv tau coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuam kev lawm tiag tiag.

Kuv xav txog ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Raws li nej sawv daws paub lawm tias, yog ib co pawg ntseeg uas nyob hauv ib thaj chaw raug muab cob rau nej thiab tsis muaj leej twg saib xyuas nej tau rau lub hli lawm, ces nej yuav pib mus yuam kev. Yog tsis muaj leej twg saib xyuas nej tau ib xyoos, ces koj yuav coj lawv khiav thiab mus yuam kev. Yog ob xyoo dhau mus lawm thiab tseem tsis tau muaj leej twg saib xyuas nej li thiab, ces koj yuav coj lawv los rau ntawm koj xub ntiag. Vim li cas? Ua nej puas tau xav txog lo lus nug no dua li? Nej puas yuav zoo tau li no? Nej txoj kev paub tsuas pab cuam tau tib neeg rau ib lub caij nyoog twg xwb. Thaum sij hawm dhau mus, yog koj pheej hais tej qub tas li xwb, ces ib txhia tib neeg yuav paub qhov ntawd; lawv yuav hais tias koj mas paub ntiav dhau heev lawm, tsis paub tob kiag li. Koj yuav tsis muaj kev taug lawm tab sis sim thiab dag ntxias tib neeg los ntawm qhov kev qhia txog tej kev qhuab qhia xwb. Yog koj pheej ua zoo li no mus tas li xwb, ces cov uas nyob hauv koj qab yuav caum raws koj tej tswv yim, tej kuaj ruam, thiab tus qauv ntawm txoj kev ntseeg thiab ntawm kev ntsib kev pom thiab kev muab cov lus thiab tej kev qhuab qhia ntawd coj lus xyaum ua raws. Thaum kawg, thaum koj pheej qhia thiab qhia tas zog mus, ces lawv sawv daws yuav los siv koj ua ib tug qauv zoo. Hauv koj txoj kev coj lwm tus koj hais txog tej kev qhuab qhia, es kom cov uas nyob hauv koj qab thiaj li yuav kawm tau tej kev qhuab qhia ntawd los ntawm koj, ces thaum txhua yam loj hlob tuaj lawm ces koj twb taug txoj kev tsis yog lawm. Cov uas nyob hauv koj qab yuav taug txoj kev twg los xij uas koj taug; lawv sawv daws yuav kawm los ntawm koj los thiab caum raws koj qab, yog li koj yuav xav tias: ‘Tam sim no kuv mas muaj hwj chim heev li; coob tus tib neeg mloog kuv, thiab pawg ntseeg npaj txhij mloog kuv lus.’ Tus yeeb yam ntxeev siab uas nyob rau hauv tib neeg no ua rau koj tsuas lam muab Vajtswv tig los ua ib lub taub hau qauv, thiab tom qab ntawd ces koj tus kheej tsim tsa qee hom ntawm ib pab ntseeg. Ntau pab ntseeg tshwm tuaj tau li cas? Lawv tshwm tuaj raws li no ntag. Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, ‘Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.’ Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod? Cov tib neeg zoo li ntawd ces zoo ib yam nkaus li Povlauj ntag(“Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Thiaj Yog Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus tias kuv mas yog kiag hom Falixais uas Nws qhia tshwm ntag, thiab tsis yog kuv tsuas txawj dag, muaj tus moj yam phem xwb, tiam sis kuv tus cwj pwm ua mus txog theem uas kuv tau coj lwm tus yuam kev thiab tau tswj lwm tus, thiab tau muab Vajtswv tsotseg lawm. Kuv xav txog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem Falixais thiab cov tswv cuab txiv plig uas tsuas tham txog txoj kev qhuab qhia thiab ua zoo li lawv siv zog ntsos ua hauj kom tib neeg nkag siab yuam kev. Lawv hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi thiab lawv ua zoo li txo hwj chim tiag tiag thiab qhuas tias paub yus tus kheej, tiam sis lawv ib txwm qhia tawm tias lawv tau swb rau tus Tswv ntau npaum li cas, lawv tau txom nyem ntau npaum li cas thiab lawv tau ua tes hauj lwm tiav ntau npaum li cas lawm. Raws li qhov tshwm sim, cov ntseeg pe hawm lawv thiab xav tias txhua yam lawv hais yog haum raws li tus Tswv txoj kev xav. Lawv tsis muaj ib qho kev thoob tsib rau tej ntawd li. Lawv haj tseem xav hais tias kev ua raws li tej ntawd ces yog kev ua raws li tus Tswv. Qhov ntawd yog kev ntseeg tus Tswv hauv lub npe xwb, tiam sis qhov tseeb tiag ces qhov ntawd tsuas yog caum raws tus txiv plig qab xwb. Txoj kev uas kuv tau taug puas muaj ib qho txawv ntawm cov Falixais thiab cov txiv plig txoj kev? Kuv kuj tau tsom ntsoov rau txoj kev qhuab qhia thiab tej kev txi ntiav ntiav kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam xav tias kuv mas muaj kev fij rau kuv tes dej num lawm. Thaum kuv raug qhuab ntuas, kuv tsisnrhiav qhov tseeb los sis tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Kuv tsuas hais yam uas zoo kom ua rau txhuas tus yuam kev yog li lawv thiaj li xav tias kuv tau zwm rau tej ntawd lawm, tias kuv muaj tus yeeb yam, thiab tom qab ntawd lawv thiaj li pe hawm kuv zoo li tus mlom thiab mloog kuv lus. Kuv haj tseem ua kom lawv nrog kuv tawm tsam Vajtswv tej kev cheem tsum thiab. Kuv yog ib tug uas muaj hwj chim tiag. Cas kuv muaj ib qho txawv ntawm ib tug tus tawm tsam Khetos ua luaj? Kuv tsis yog ib tug thawj coj thiab tsis muaj ib yam qauv ntawm qib dej num siab li. Kuv tsuas leg lub luag hauj lwm rau qee tes hauj lwm nrog ob tug viv ncaus uas nyob qab tswj ntawm tus thawj coj xwb, tiam sis txawm li ntawd xwb los xij, kuv qhov teeb meem haj tseemtau qhov phem ntawd thiab. Yog tias kuv tau mus nyob rau ib qib dej num siab dua nov uas tsuas muaj kuv tib leej yog tus saib xyuas rau qee yam xwb, ntshe kuv yeej tsis xav txog hom kev phem tshaj uas kuv tau ua dhau los lawm. Kuv xav tias vim kuv yog ib tug ntseeg los ntev lawm thiab kuv tseem ua kuv tes dej num mus txawm kuv yuav ntsib hom kev nyuaj los sis tej kev sim siab dab tsi los xij, kuv muaj kev ua neeg zoo, thiab kuv tsis yeej tsis peem kom rais los ua ib tug thawj coj, yog li ntawd kuv yeej yuav tsis rais los ua ib tug Falixais los sis ib tug tawm tsam Khetos li. Tiam sis thaum ntsib qhov tseeb tiag lawm, ua rau kuv yoob tag thiab hais dab tsi tsis tau. Thaum kawg kuv thiaj li pom tias kuv tej kev xav phem mas ruam qias neeg thiab phom sij ua luaj, thiab kuv tus moj yam mas phem thiab ntxim ntshai ua luaj. Kuv tau pom tias ua ib tug ntseeg, kuv tsis caum raws qhov tseeb, thiab kuv tsis lees txais los sis tsis zwm rau qhov raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab ntuas, los sis raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv li. Kuv tsis thim xav rau ntawm thiab tsis paub kuv tus yeeb yam phem hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus. Kuv tsuas ua raws li qhov ntiav ntiav tas li thiab lees paub lo lus xwb. Tiam sis txawm tshwm sim zoo li kuv zoo ua luaj thiab tuav txoj kev cai nruj los xij, thaum muaj ib lub cib fim tshwm tuaj, ces kuv tus yeeb yam phem ntawm kev ntxeev siab Vajtswv mam li tshwm los kiag pem hau ntej puv npo, thiab kuv tau ua phem yam kuv tsis paub txog li. Qhov ntawd mas yog kiag li Vajtswv hais tiag tias: “Qhov hwj tsam nej yuav ntxeev siab rau Kuv ntawd mas tseem muaj ib puas feem pua.

Vajtswv paub tias Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab tob heev rau kuv npaum li cas, ua rau kuv loog tag thiab tawv ncauj npaum li cas lawm. Kuv tsis tuaj yeem hloov tau yog tsuas paub txog kuv tus kheej ib qho me me xwb. Yog li, tom qab ntawd kuv raug qhia tshwm thiab qhuab ntuas los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv nco tau tias muaj ib zaug ib tug viv ncaus tau hais cov lus ncaj nraim rau kuv hais tias, “Tam sim no kuv muaj kev thoob tsib qee qhov rau ntawm koj lawm. Koj yeej tsis tau sib qhia rau ntawm koj tej kev xav los puag hauv qhov tob tshaj plaws los los sis nthuav tawm koj tus kheej txoj kev qias vuab tsuab dua li. Koj tsuas tham txog qee qhov ntawm koj qhov kev nkag los rau thiab kev to taub qhov zoo xwb, cuag li tias koj tej kev qias vuab tsuab raug daws tag nrho lawm, cuag li tias koj dim plaws ntawm qhov kev qias vuab tsuab lawm.” Nws kuj hais tias nws keev pe hawm kuv zoo li tus mlom, tias nws xav tias kuv yog ib tug ntseeg los ntev uas to taub txog qhov tseeb lawm, tias kuv paub yuav ntsib thiab yuav pom rau hauv ntau yam li cas thiab kuv yuav tiv kev txom nyem thiab thev taus rau hauv kuv tes dej num li cas, thiab tshwj xeeb tshaj mas kuv tuaj yeem lees txais qhov raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia uas nyhav. Vim li ntawd nws thiaj li hwm kuv. Nws xav hais tias txhua yam uas kuv tau hais mas raug thiab nws ib txwm mloog kuv hais, ua rau kuv muaj lub chaw tiag ntawm Vajtswv rau hauv nws lub siab. Thaum hnov nws hais tias nws yuav los saib kuv tam li Vajtswv tiag tiag mas zoo nkaus li mag xob laim tua ib teg lawm ntag. Kuv mas ntshai tiag tiag thiab tawm tsam qhov no tiag tiag. Kuv xav hais tias, “Yog qhov ntawd muaj tiag, ntshe kuv yuav tsis rais los ua ib tug tawm tsam Khetos? Ua cas koj yuav ruam ua luaj, tsis muaj kev thoob tsib li? Kuv los kuj raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm thiab. Ua cas koj thiaj li saib kuv zoo li ntawd?” Kuv tu siab los tau ntau hnub lawm. Kuv tu siab txhua zaus thaum kuv xav txog qhov nws hais, thiab kuv hnov ntshai txawv txawv, muaj qee yam phem tab tom los ze rau ntawm kuv. Kuv paub tias qhov no yog Vajtswv qhov kev chim siab rau kuv, tias Nws tus moj yam ncaj ncees tab tom los rau ntawm kuv thiab kuv yuav tsum tau lees txais qhov tshwm sim ntawm kev ua tej yam kev phem ntawd. Kuv paub tias yuav ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis tau li thiab kuv hnov tias kuv twb raug rau txim los ntawm Vajtswv lawm, yog li ntawd kuv thiaj li xav hais tias kuv txoj kev ntawm kev ntseeg tau los txog rau qhov xaus lawm. Kuv tsis tuaj yeem cheem tau kuv tej kua muag thaum xav txog qhov no. Kuv yeej tsis xav tias kuv, yuav yog ib tug uas tsis ntxim ua kev phem heevlos sis ua tej yam tsis zoo tiag tiag li ntawd, uas tuaj yeem mus txog rau theem uas phem li ntawd. Tsis yog kuv tsuas coj tib neeg yuam kev nrog tej lus qhuab qhia xwb, tiam sis tseem coj lawv los pe hawm kuv cuag li kuv yog Vajtswv. Ntawd yog kuv muab Vajtswv hloov los ua ib tug mlom xwb, thiab qhov ntawd tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam loj tshaj. Ua rau kuv hnov tsis zoo tiag tiag, thiab kuv tej kev yuam cai thiab tej kev ua phem ntawd ua rau hnov mob kub lug hauv kuv lub siab. Kuv hnov zoo li kuv yog ib tug Falixais, ib tug tawm tsam Khetos, tias kuv yog Ntxwgnyoog, yog ib tug ua dej num rau Vajtswv uas yuav raug rhuav tshem. Kuv tsis to taub tias kuv cia tus kheej mus txog rau theem ntawd tau li cas. Hauv kuv txoj kev khuv xim, kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau lees txim hloov dua siab tshiab lawm, hais tias, “Vajtswv, kuv tau ua kev txhaum loj heev. Kuv tau ua tub qaug Koj tus moj yam thiab kuv yuav tsum raug foom phem thiab raug rau txim! Kuv tsis thov Koj qhov kev zam txim li, kuv tsuas thov kom Koj qhia kuv yog li kuv thiaj li tuaj yeem to taub kuv tus yeeb yam phem thiab pom qhov tseeb ntawm kuv txoj kev qias vuab tsuab uas los ntawm Ntxwgnyoog. Vajtswv, kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab, ua siab ncaj thiab coj ncaj.”

Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tau pib thim xav tias vim li cas kuv thiaj li tau mus txog rau ib qho chaw phem zoo li ntawd, thiab lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem nyob qhov twg tiag. Muaj ib zaug kuv tau nyeem qhov no hauv kuv tej kev fij tias: “Yog li ntawd tus cwj pwm twg uas cov tawm tsam Khetos siv lawv tus kheej los qog raws? Lawv ua txuj ua li leej twg? Tseeb tiag, lawv txoj kev qog raws ces yeej yog txhawm rau lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Nws yeej tsis dhau ntawm ob yam no li, yog tsis li ntawd ces lawv yuav tsis ua txuj npaum li no—lawv yeej tsis ua tej yam ruam ruam kiag li. Kev coj tus cwj pwm zoo li ntawd mas pom tau tias ntxim raug cem, ntxim ntxub thiab ntxim qias heev, vim li cas lawv thiaj li tseem ua li ntawd? Vim lawv yeej muaj lawv tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev txhawb siab—muaj tej kev npaj siab thiab kev txhawb siab ua ke. Yog tias cov tawm tsam Khetos xav kom tau txais lub meej mom hauv tib neeg lub siab, ces lawv yuav tsum ua kom cov tib neeg no muab lawv saib siab heev. Yog li yam dab tsi ua rau tib neeg ua li ntawd? Ntxiv rau qhov kev qog raws qee tus cwj pwm thiab kev nthuav tawm uas, nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, puav leej ntseeg qhov zoo, cov tawm tsam Khetos kuj qog raws tej tug cwj pwm thiab tej tug yam ntxwv uas tib neeg ntseeg siab heev, kom thiaj li ua rau lwm tus hwm lawv(“Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). “Txawm hais tias qhov chaw yuav yog dab tsi, los sis lawv yuav ua lawv tes dej num qhov twg los xij, cov tawm tsam Khetos ua lub ntsej muag zoo li lawv yeej tsis qaug zog li, muaj txoj kev hlub uas loj tshaj plaws rau Vajtswv, muaj kev ntseeg Vajtswv puv npo, yeej tsis txeev xav phem, tsis zais tus cwj pwm tiag tiag thiab qhov uas lawv xam pom tiag tiag nyob rau hauv lawv nruab siab txog qhov tseeb thiab txog Vajtswv rau lwm tus li. Qhov tseeb tiag, nyob rau puag hauv lawv nruab siab, lawv puas ntseeg tias lawv tus kheej muaj hwj chim tshaj plaws? Lawv puas ntseeg tiag tiag tias lawv tus kheej tsis muaj qhov ua tsis tau zoo li? Tsis ntseeg. Yog li ntawd, twb paub tias lawv muaj qhov ua tsis tau zoo, kev ntxeev siab, thiab tus moj yam qias vuab tsuab lawm, vim li cas lawv thiaj li hais lus thiab coj tus cwj pwm zoo li no rau ntawm lwm tus lub xub ntiag? Lawv lub hom phiaj mas pom tau tseeb heev: Nws tsuas yog los tiv thaiv lawv lub meej mom nyob rau ntawm lwm tus lub xub ntiag nkaus xwb. Lawv ntseeg hais tias yog tias, nyob rau ntawm lwm tus lub xub ntiag, lawv tab meeg xav phem, tab meeg hais tej yam uas tsis zoo, nthuav txoj kev ntxeev siab tawm, thiab tham txog kev paub lawv tus kheej, ces qhov no yog ib yam uas rhuav lawv lub meej mom thiab lub koob lub npe, nws yog ib txoj kev swb xwb. Yog li ntawd ces lawv thiaj li yeem tuag zoo dua li uas hais tias lawv ua tau tsis zoo thiab xav phem, thiab tias lawv tsis zoo tiav log, tiam sis tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb. Lawv xav tias yog lawv lees tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, tias lawv yog ib tug neeg dog dig, ib tug neeg uas me thiab tsis tseem ceeb, ces lawv yuav plam lawv lub meej mom rau hauv tib neeg lub siab. Thiab yog li ntawd, txawm li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem tso lub meej mom no tseg li, tiam sis lawv ua txhua yam los ceev lub meej mom ntawd tseg. Txhua zaus uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv yeej txav zog mus tom ntej—tiam sis thaum pom tias tuaj yeem muab lawv nthuav tawm tau, tias tib neeg tuaj yeem pom tshab plaws lawv, ces lawv cia li nkaum ceev heev lawm. Yog hais tias tseem muaj ib qhov chaw rau lawv xyaum, yog tias lawv tseem muaj lub hwv tsam los qhuas lawv tus kheej, los ua txuj tias lawv yog tus kws tshaj lij, tias lawv paub txog qhov teeb meem no, thiab to taub txog qhov no, thiab daws tau qhov teeb meem no, ces lawv maj nrawm nroos los txeeb kom tau lub cib fim ntawd los ua kom tau txais lwm tus txoj kev qhuas, los ua kom lwm tus paub tias lawv txawj txog qhov no heev(“Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). “Cov tawm tsam Khetos xav ua lub luag hauj lwm ntawm cov tib neeg uas paub sab ntsuj plig, lawv xav ua tus nrov tshaj plaws nyob rau ntawm cov kwv tij thiab cov muam, ua cov tib neeg uas muaj qhov tseeb, thiab to taub qhov tseeb, thiab tuaj yeem pab cov uas qaug zog thiab tsis paub tab. Thiab ua li lawv lub hom phiaj hauv qhov ua lub luag hauj lwm no yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, lawv ntseeg tias lawv tus kheej twb nyob siab tshaj sab cev nqaij daim tawv lawm, twb hloov pauv tej kev txhawj xeeb ntawm lub ntiaj teb lawm, twb rhuav tshem tau qhov ua tsis tau zoo ntawm txoj kev ua neej lawm, thiab twb kov yeej tej kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv ntawm txoj kev ua neej lawm; lawv ntseeg tias lawv tus kheej yog cov uas tuaj yeem ua tau cov hauj lwm tseem ceeb hauv Vajtswv lub tuam tsev, cov uas xam tau tias ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, cov uas lub siab muaj Vajtswv cov lus puv nkaus. Lawv coj lawv tus kheej zoo li cov tib neeg uas twb ua tau raws Vajtswv tej kev cheem tsum thiab ua rau Vajtswv zoo siab lawm, thiab cov uas xam tau tias ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab tuaj yeem tau txais lub hom phiaj zoo heev uas Vajtswv tus kheej lub qhov ncauj kiag tau cog lus tseg lawm. Yog li ntawd lawv thiaj li pheej khav theeb, thiab lawv xav tias lawv tus kheej mas txawv ntawm lwm tus. Lawv siv cov lus thiab tej co lus uas lawv nco tau thiab muaj peev xwm nkag siab tau rau hauv lawv lub siab ntawd los ntuas, cem, thiab txiav txim rau lwm tus; thiab yog li lawv los kuj pheej siv tej kev xyaum ua thiab tej kev hais lus uas los ntawm tej kev xav hauv nruab siab txog lawv tus kheej tej kev xav phem los txiav txim rau lwm tus thiab cob qhia lwm tus, los ua kom lwm tus ua raws li tej kev xyaum ua thiab tej kev hais lus no ib yam nkaus, kom thiaj li tau lub meej mom uas lawv ntshaw nyob rau ntawm cov kwv tij thiab cov muam. Lawv xav hais tias tsuav yog lawv tseem hais tau cov lus thiab tej co lus uas yog, thiab cov kev qhuab qhia uas yog, tuaj yeem qw tau ob peb sob lus, tuaj yeem kwv yees tau lub luag hauj lwm me me hauv Vajtswv lub tuam tsev, tuaj yeem ua tau qee yam hauj lwm tseem ceeb, txaus siab hlo los coj, thiab muaj peev xwm tswj tau ib pawg tib neeg li ib txwm tswj xwb, ces qhov ntawd txhais tau hais tias lawv yog cov neeg paub sab ntsuj plig, thiab tias lawv qhov chaw ua hauj lwm nyob nyab xeeb lawm. Thiab yog li ntawd, thaum lawv tab tom ua txuj paub sab ntsuj plig, thiab khav txog lawv sab ntsuj plig, lawv kuj ua txuj ua tus neeg muaj hwj chim tshaj plaws thiab muaj peev xwm ua txhua yam, ib tug neeg uas zoo tiav log, thiab xav tias lawv ua tau txhua yam, thiab txawj txhua yam(“Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos).

Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias vim li cas kuv thiaj li yog tus hais lus zoo tab sis siab phem tas li thiab tsuas qhia tawm kuv sab uas zoo rau hauv qhov kev sib qhia xwb, thiab tas zog zais kuv fab uas tsis zoo, fab phem kom tsis muaj leej twg tuaj yeem pom qhov ntawd. Qhov ntawd tau los tiv thaiv qhov chaw uas nyob hauv tib neeg lub siab, los tuav daim duab uas tib neeg muaj ntawm kuv raws li yog ib tug ntseeg los ntev lawm. Ces lawv thiaj li xav tias kuv mas tshwj xeeb vim muaj kev ntseeg los tau ntau xyoo lawm, zoo tsis thooj li lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tias kuv to taub qhov tseeb thiab muaj tus yeeb yam lawm, yog li lawv thiaj li yuav hwm kuv thiab pe hawm kuv zoo li tus mlom. Kuv paub tias kuv mas khav theeb tshaj, phem tshaj, thiab txawj ntxias tshaj. Kuv xav hais tias kuv yog ib tug neeg ntseeg los lawm ntev thiab to taub tej lus qhuab qhia lawm, yog li kuv thiaj li muab kuv tus kheej tso rau saum ib tug pej thuam thiab tau pib ua txuj tias yog ib tug neeg muaj sab ntsuj plig. Kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb thiab tsis tsom ntsoov rau txoj kev nrhiav thiab kev caum raws qhov tseeb li. Kuv tsuas siv txoj kev qhuab qhia, coj tus cwj pwm zoo, thiab muab qee qhov kev fij ntiav ntiav los npog qhov phem tiag uas kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb. Kuv tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab tsis paub kuv tus kheej thaum kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, kuv tsis paub kuv tej teeb meem thiab kev qias vuab tsuab li. Kuv tau zais ntsis kuv tej kev txhawb phem thiab tus moj yam qias vuab tsuab kom tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd li, los tiv thaiv kuv qib dej num thiab tus duab. Tej kev hais lus zoo tab sis siab phem uas qhia tawm no puas txhawv ntawm cov neeg Falixais tus uas tau tawm tsam tus Tswv Yexus thiab? Tswv Yexus tau cem cov neeg Falixais tias: “Tab sis muab kev puas tsuaj rau nej lau, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg dag! Vim nej zoo li lub qhov zeb faus tuag xim dawb, uas sab nraud mas zoo li zoo nkauj heev li, tab sis sab hauv mas muaj tej neeg tuag tej pob txha puv nkaus xwb, thiab tej yam tsis huv tag nrho. Txawm hais tias sab nraud mas zoo li nej yeej ncaj ncees rau tib neeg, tab sis sab hauv mas nej muaj kev txawj dag thiab kev phem puv nkaus xwb(Mathai 23:27–28). “Nej cov neeg dig muag uas coj kev, uas tshwj kiag ib niag yoov cia, tab sis ho nqos kiag ib tug niag ntxhuav lawm(Mathai 23:24). Kuv tsis zoo thooj li lawv ntag lod? Qhov ntawd zoo li kuv tau sib qhia rau ntawm kuv qhov kev ntsib kev pom lawm, tiam sis kuv tsuas tham txog tej yam uas txhua tus tuaj yeem pom tau xwb, tsuas yog tej kev qhuab qhia uas khoob lug, hos zais ntsis, yeej tsis muaj ib zaug twg yuav hais txog kuv tej kev xav tseeb, thiab cov uas qias vuab tsuab, tej kev phem uas muaj nyob hauv kuv li. Kev ua li ntawd tib neeg yuav xav tias txawm kuv muaj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab los xij, los kuv tseem zoo tshaj lwm tus tib neeg. Kuv mas vwm ntsuav rau tej xwm txheej me me tab sis tsis quav ntsej txog tej xwm txheej loj li. Ntsia sab nrauv los mas zoo li kuv txo hwj chim lawm, tiam sis nyob rau sab hauv, kuv tsuas tiv thaiv kuv tus kheej lub npe thiab lub meej mom, tiv thaiv tus duab uas lwm tus muaj rau kuv xwb. Kuv mas hais lus zoo tab sis siab phem tshaj, dag tshaj thiab txawj ntxias tshaj. Kuv tau dag ntxias tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv tsis yog ib tug neeg zoo, tsis yog neeg coj ncaj los sis tsis nyob hauv kuv qhov chaw yam li yog ib tug raug tsim tawm los, thiab kuv tsis tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm los ntawm qhov kev xam pom ntawm ib txhia tib neeg uas raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog li, lees txais raug txiav txim, raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv txhawm rau tshem tawm kuv qhov kev qias vuab tsuab. Tiam sis, kuv tau siv kuv tes dej num los khav theeb, los teeb tsa tus kheej thiab los coj kom lwm tus yuam kev, sib tw nrog Vajtswv rau cov neeg Nws xaiv. Qhov ntawd tsis txog txoj kev ntawm kev tawm tsam Vajtswv, ntawm kev tawm tsam Khetos lod? Qhov ntawd mas yog ib txoj kev uas raug rau txim los ntawm Vajtswv lawm. Ntawm kuv, dhau ntawm kuv txoj kev ntseeg los lawm ntev lawm, ces kuv tsis phim rau lwm tus rab peev xwm los sis kev caum raws qhov tseeb. Kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb txhua lub sij tom qab ntawd, thiab kuv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yeej tsis tau hloov pauv li. Kuv tseem khav theeb li qub, qhuas yus tus kheej daim duab tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog thiab kuv yeej tsis siv cov hauv paus ntsiab rau hauv kuv tes dej num li. Tsis yog kuv tsuas tsis muaj cuab kav los saib xyuas rau Vajtswv txoj kev xav thiab qhuas Vajtswv xwb, tiam sis kuv tseem tau cuam tshuam peb tes hauj lwm tshaj txoj moo zoo lawm thiab. Thaum xav txog qhov kuv ua ib tug ntseeg los ntau xyoo lawm, qhov ntawd mas ntxim ntxaj muag tshaj. Tiam sis kuv xav hais tias qhov ntawd yog qhov peev txheej uas kuv tuaj yeem siv los txhawb tsa kuv tus kheej thiab ua kom tib neeg hwm kuv. Kuv mas thiaj li tsis muaj laj thawj tshaj, tsis txaj muag kiag li!

Kuv tau nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus hauv kuv ib qho kev fij tias: “Yog ib tug neeg tsis caum raws qhov tseeb, nws yeej yuav tsis to taub txog qhov ntawd li. Koj tuaj yeem hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia kaum txhiab zaus, tab sis lawv tseem tsuas yog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb. Ib txhia tib neeg tsuas hais tias, ‘Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia.’ Txawm tias yog koj rov qab hais cov lus no kaum txhiab zaus los xij, nws tseem yuav tsis muaj txiaj ntsim li; koj tsis muaj kev to taub txog nws lub ntsiab. Vim li cas thiaj li hais tau tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Koj puas tuaj yeem piav tau txoj kev txawj ntse uas koj muab tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom no? Koj puas to taub txog qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Vajtswv tau hais Nws cov lus tawm kom nej thiaj li muaj kev ntsib kev pom tej ntawd thiab muab tau kev txawj ntse; qhov tsuas hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb ces yeej tsis muaj txiaj ntsim li. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj to taub thiab paub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm xwb. Yog koj tsis to taub Vajtswv cov lus, ces koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tsuas tuaj yeem xav tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem xav tau. Koj tsuas tuaj yeem to taub puv npo ib lub ntsiab thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem to taub ib lub ntsiab tau. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tus moj yam tsuas hloov pauv tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tus moj yam tsis tuaj yeem hloov pauv tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem pe hawm Vajtswv; yog tsis muaj qhov tseeb, koj qhov kev pe hawm yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev ua ntawm txoj kev ntseeg. Tag nrho tej no nyob rau ntawm kev muab tau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem qhov no lawm haj tseem tau pab ua rau kuv to taub meej tseebtuaj tias vim li cas kuv thiaj li tau taug txoj kev tsis yog ntawm kev tawm tsam Vajtswv zoo li ib tug Falixais. Qhov ntawd yog vim hais tias kuv yeej tsis caum raws qhov tseeb los sis tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua los tau ntau lub xyoo lawm, thiab thaum nyeem Vajtswv cov lus, kuv tsuas tsom ntsoov rau ntawm cov ntsiab lus ntiav ntiav xwb. Kuv mas tsis paub txog qhov tseeb los sis tsis xyaum ua raws Nws cov lus, thiab kuv tsis muaj ib qho kev to taub tseeb txog qhov tseeb li. Yog li raws li qhov ib txwm ua, kuv tsuas piav raws li txoj kev qhuab qhia uas ntiav ntiav xwb. Hauv kuv txoj kev ntseeg, kuv tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis nqhis Vajtswv cov lus, thiab kuv tus kheej yeej tsis nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag los ua tib zoo xav txog Nws cov lus li, xws li qhov kev xav ntawm qhov tseeb uas tau nthuav tawm rau hauv ib nqe lus yog dab tsi, kuv tau to taub ntau npaum li cas, tau xyaum ua ntau npaum li cas, thiab paub qhov ntseeb ntau npaum li cas, Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi, los sis kuv tau txais Nws cov lus ntau npaum li cas lawm. Thaum muaj qee yam tshwm sim, kuv tsis sim xav txog kuv tus kheej tus yam ntxwv rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus, los thim xav rau ntawm tus kheej tej teeb meem thiab tshuaj xyuas seb kuv tab tom nthuav tawm hom kev qias vuab tsuab dab tsi, thiab hom kev xav phem uas kuv tau to taub yuam kev yog dab tsi. Kuv mas tsuas ua rau kuv tus kheej khwv tas li xwb, zoo li Povlauj ntag, tsuas xav txog kev txom nyem rau kuv tes hauj lwm thiab ua kom tau raws li kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tiam kawg tau nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab Nws tau sib qhia ntxaws heev rau ntawm txhua yam kev xav ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd yog ua kom peb tuaj yeem to taub qhov tseeb, to taub qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, los lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Tiam sis kuv tau siv Vajtswv cov lus tsawg heev li. Kuv tsis ua tib zoo xav los sis tsis nrhiav tej ntawd, thiab kuv tsis muab txoj kev coj los xyaum ua los sis to taub qhov tseeb ntawm tej ntawd li. Qhov no tsis yog tsis haum nrog Vajtswv txoj kev xav hauv txoj kev cawm tib neeg lod? Qhov no tsis zoo ib yam li txoj kev uas cov Falixais thiab cov xib fwb qhia kev ntseeg tau taug lod? Cov Falixais tsuas mob siab rau kev qhuab qhia, kev tiv kev txom nyem hauv lawv tes hauj lwm, thiab tiv thaiv lawv qib dej num xwb. Lawv yeej tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua li thiab lawv tsis muaj peev xwm qhia txog lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub ntawm Vajtswv cov lus. Lawv tsis tuaj yeem coj tib neeg nkag mus rau qhov tiag ntawm qhov tseeb, tiam sis tsuas coj tib neeg yuam kev nrog Vajtswv Txoj Lus, kev paub, thiab tej kev qhuab qhia ntiav ntiav xwb. Qhov ntawd tau ua rau lawv dhau los ua cov tib neeg tawm tsawm Vajtswv lawm. Kuv tsis sim xyaum ua raws qhov tseeb rau hauv kuv txoj kev ntseeg li, los sis, tsuas ua raws qee cov kev cai xwb. Kuv tsis tau ua kev phem loj los sis tsis tau ua qhov tsis yog txhaum loj, tsuas pom tias kuv tau coj tus cwj pwm zoo, thiab tau qhia yam uas yog rau hauv tej kev sib sau ua ke xwb, yog li kuv xav hais tias kuv tau ua yog rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Tiam sis kuv ras dheev tias, tsis yog kuv yog ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem lod? Txoj kev ntseeg Vajtswv tiag zoo li cas? Yog tias kuv pheej tuav hom kev ntseeg zoo li ntawd mus ntxiv, yam tsis muaj ib qho tiag ntawm qhov tseeb li, yam tsis muaj ib qhov kev hloov pauv rau kuv tus moj yam qias vuab tsuab li, ces tsis yog kuv yuav xaus rau qhov raug rhuav tshem lod? Kuv mas khuv xim puv npo thiab kuv tau taij thov Vajtswv tias, “Kuv tsis xav ua ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem mus ntxiv lawm. Kuv xav caum raws qhov tseeb, lees txais thiab zwm rau Koj txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab hloov pauv kuv tus kheej.”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus rau hauv kuv tej kev fij tias: “Piv txwv li, koj xav tias thaum koj muaj meej mom lawm, ces koj yuav tsum muaj ib txoj cai ntawm kev nthuav tawm, thiab tham nrog qee yam kom pom tias yus zoo tshaj lwm tus. Tom qab koj paub tias qhov no yog ib qho kev xav yuam kev lawm, koj yuav tsum tso qhov ntawd tseg; txhob taug txoj kev ntawd lawm. Thaum koj muaj tej kev xav zoo li no, koj yuav tsum tawm ntawm tus yam ntxwv ntawd mus, thiab txhob cia koj tus kheej lo rau hauv tus yam ntxwv ntawd. Thaum koj lo rau hauv tus yam ntxwv ntawd lawm, thiab tej kev xav thiab tej kev xam pom no yuav rhawv muaj nyob rau hauv koj, koj tus kheej yuav ua cuav tsab, koj yuav npog koj tus kheej, zawm khov kho kom tsis muaj leej twg pom mus rau hauv koj los sis paub txog koj lub siab thiab txoj kev xav. Koj yuav tham nrog lwm tus li qhov nyob sab tom qab ntawm ib daim ntaub npog ntsej muag. Lawv yuav tsis muaj peev xwm pom koj lub siab. Koj yuav tsum tau kawm kom paub cia lwm tus pom koj lub siab thiab; kawm kom paub qhib siab lug rau lawv, thiab txav los ze rau lawv—koj tsuas siv lwm sab nkag los xwb. Qhov no tsis yog lub hauv paus ntsiab lus lod? Qhov no tsis yog txoj kev xyaum ua raws lod? Pib puag hauv koj tej kev xav thiab txoj kev paub los: Lub sij hawm thaum koj hnov zoo li koj tus kheej tseem nyob hauv lub plhaub qhwv, koj yuav tsum thov Vajtswv li no: ‘Au Vajtswv! Kuv tus kheej xav ua cuav tsab dua ntxiv lawm, thiab kuv tab tom yuav ua tej yam dag ntxias thiab ntxias dag ib zaug ntxiv dua. Kuv mas yog kiag ib tug niag dab phem ntag! Kuv ua rau Koj ntxub kuv heev! Tam sim no kuv dhuav kuv tus kheej heev lawm. Thov qhuab ntuas kuv, cem kuv, thiab rau txim rau kuv.’ Koj yuav tsum thov Vajtswv, thiab coj koj tus cwj pwm tawm los rau saum qhov kaj. Qhov no muaj feem xyuam txog qhov uas koj xyaum ua. Qhov kev xyaum ua no tsi ntsees rau kis twg ntawm txoj kev ua neej? Nws tsi ntsees rau tej kev xav thiab tej tswv yim, thiab tej kev npaj siab, uas tib neeg tau nthuav tawm uas hais txog rau ib qho teeb meem, nrog rau txoj kev lawv taug thiab txoj xub ke uas lawv mus. Qhov ntawd yog, kiag thaum tej tswv yim zoo li no tshwm sim tuaj rau koj thiab koj xav ua raws li tej ntawd, koj yuav tsum txo tej ntawd, thiab txiav tej ntawd tawm. Kiag thaum koj txo thiab txiav koj tej kev xav tawm, koj yuav tsis nthuav tawm thiab ua raws li tej kev xav no kom tsawg dua lod? Tshaj qhov no, ces tseem kov tsis yeej koj tus moj yam qias vuab tsuab sab hauv thiab lod?(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau taw qhia kuv mus rau ib txoj kev ntawm kev xyaum ua. Kev daws kuv qhov hais lus zoo tab sis siab phemthiab kuv qhov txawj ntxias, tus moj yam phem, kuv yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb thiab ua ib tug neeg coj ncaj, xyaum kawm los qhib siab lug rau Vajtswv thiab qhia lub siab dawb paug rau qhov kev sib qhia nrog lwm tus, thiab thaum ntsib tej teeb meem, ces muab kuv txoj kev xam pom thiab tej kev xav tseeb coj los sib faib qhia. Thaum kuv rov xav coj tsis ncaj dua lawm, ces kuv yuav tsum tau taij thov Vajtswv, tso kuv tus kheej tseg, thiab tsuas ua lwm qhov txawv xwb. Kuv yuav tsum tau qhib siab lug, nthuav tawm thiab paub kuv txoj kev qias vuab tsuab, thiab txhob cias kuv tus moj yam phem kov yeej. Kuv tau nco dheev txog Vajtswv cov lus tias: “Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Tom qab ntawd kuv hnov tias kev ua ib tug neeg coj ncaj mas tseem ceeb npaum li cas. Tag nrho kuv txoj kev ntseeg ntau xyoo dhau los, kuv tsis tau xyaum ua los sis tsis to taub qhov tseeb ntawd, tias yog lub hauv paus ntawm qhov tseeb li qhov nws yogQhov ntawd mas ntxim hlub tshuaj tshaj! Yog li kuv thiaj li tau thov Vajtswv, txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab, xyaum ua qhov tseeb, thiab ua ib tug neeg coj ncaj lawm.

Txij thaum ntawd los, thaum twg los xij kuv tau hnov lwm hais tias kuv to taub qhov tseeb thiab muaj tus yeeb yam lawm, ces ua rau kuv hnov tsis kaj siab thiab txaj muag tiag tiag. Kuv tsis nthuav tawm zoo li qhov kuv muaj dhau los lawm. Muaj ib zaug kuv tau ntsib ib tug viv ncaus uas tau hnov tias kuv ua ib tug ntseeg los lawm ntsev thiab tuaj yeem tiv taus kev txom nyem rau kuv tes dej num, thiab nws mas qhuas kuv tiag tiag. Nws hais kiag rau ntawm kuv hau ntej hais tias, “Tus viv ncaus, kuv paub tias koj tau ntseeg los lawm ntev, koj tau hnov tej lus qhuab qhia ntau thiab to taub ntau qhov tseeb lawm. Kuv mas qhuas koj tiag tiag.” Thaum hnov nws hais qhov no ua rau kev ntshai thiab kuv hnov kuv ib ce xob tagKuv tau piav qhov tseeb ntawm qhov teeb meem kiag tam sis ntawd, tias, “Tus viv ccaus, qhov ntawd tsis muaj tseeb kiag li os. Txhob lam saib tej tshwm sim rau sab nruad xwb. Kuv tau ntseeg Vajtswv los lawm ntev, tiam sis kuv tsis muaj rab peev xwm, thiab kuv tsis nyiam los sis tsis caum raws qhov tseeb li. Kuv tsuas ua qee nyam kev txi ntiav ntiav los tau ntau xyoo dhau los rau hauv kuv txoj kev ntseeg xwb. Kuv ua ntau yam zoo thiab tuaj yeem tiv taus kev txom nyem, tiam sis kuv tsis tau siv cov hauv paus ntsiab lus rau hauv kuv tes dej num thiab kuv tsis hloov pauv ntau npaum li cas rau hauv kuv lub neej tus moj yam li. Kuv tsis muaj peev xwm ua tau tej dej num uas Vajtsawv tau txib kuv. Kuv tsis ua zoo xav txog Vajtswv txoj kev xav los sis qhuas Nws, tiam sis kuv tau tawm tsam Vajtswv thiab coj kev txaj muag los rau ntawm Nws.” Kuv tau sib faib qhia qhov kev sib qhia nrog nws tom qab ntawd tias: “Koj qhov kev xam pom tsis haum nrog qhov tseeb. Txhob lam tau lam qhua tib neeg dog dig, tiam sis kom ntsia tus tib neeg thiab txhua yam raws nraim qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus. Vajtswv ntsia tib neeg li cas? Nws sis quav ntsej txog qhov uas lawv twb ntseeg tau los lawm pe tsawg xyoo, lawv tau ntsib kev txom nyem ntau npaum li cas thiab tau siv zog tsoo npaum li cas, los sis lawv tuaj yeem qhuab qhia ntau npaum li cas. Nws tsuas quav ntsej txog qhov seb lawv puas caum raws qhov tseeb, seb lawv tus moj yam puas tau hloov pauv, seb lawv puas tuaj yeem ua tim khawv rau hauv lawv tes dej num. Ib txhia uas ntseeg tshiab tuaj yeem caum raws qhov tseeb thiab lawv tsi ntsees rau ntawm lawv qhov kev xyaum ua thiab kev kev to taub qhov tseeb. Lawv u tau nce qib sai heev. Lawv mas zoo tshaj kuv. Koj yuav tsum qhuas lawv cov uas lawv muaj siab tiag tiag thiab muaj kev rau siab hauv kev caum raws qhov tseeb, tsis yog qhuas kuv tus uas tau ntseeg los ntev los sis tau raug txom nyem. Ib tug tib neeg lub sij hawm hauv txoj kev ntseeg mas raug tsim tseg los ntawm Vajtswv lawm. Tsis muaj dab tsis ntxim qhuas rau qhov no li. Yog hais tias ib tug ntseeg los lawm ntev tsis caum raws qhov tseeb thiab lawv lub neej tus moj yam tsis hloov pauv, tab sis lawv tsuas ua tej yam kom zoo ntiav ntiav xwb, ces lawv tseem yog ib tug Falixais uas coj lwm tus yuam kev tau. Vim yog li ntawd kev caum raws qhov tseeb thiab kev hloov pauv ntawm tus moj yam mas yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws.” Kuv hnov kaj siab ntau heev tuaj tom qab tau qhia qhov no. Kuv tau tseg kev tham txog tej kev qhuab qhia thiab kev khav theeb rau hauv tej kev sib sau ua ke tom qab ntawm lawm, tiam sis tseem tau sib faib qhia kuv qhov kev to taub ntawm tus kheej rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus. Kuv kuj tau tshaj tawm tias; “Kuv nyuam qhuav tau txais qee qho kev paub rau yus kuv kheej xwb. Kuv tseem tsis tau hloov pauv, thiab kuv tseem tsis tau xyaum ua los sis tsis to taub qhov tseeb txog qhov ntawd li.” Kuv qhov kev sib qhia tsuas yog ntiav ntiav xwb, tiam sis ua rau kuv hnov kaj siab ntau dua lawm.

Dhau los ntawm kuv qhov kev ntsib kev pom, kuv tau pom ib yam tiag thiab tau ntsib tau pom qhov ntawd tob tob lawm. Txawm ib tug twg tau ntseeg los lawm ntev los xij, lawv ua tshwm sab nraud zoo npaum li cas, lawv coj tau zoo npaum li cas, lawv tau txom nyem thiab ua tes hauj lwm ntau npaum li cas, yog tias lawv tsis caum raws qhov tseeb, yog hais tias lawv tsis lees txais qhov tseeb thiab zwm rau thaum Vajtswv txiav txim, rau txim, qhuab qhia, thiab qhuab ntuas lawv, yog hais tias lawv tsis sim los paub txog lawv tus kheej thiab to taub qhov tseeb txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus thaum muaj tej teeb meem tshwm tuaj, yog hais tias lawv tus moj yam phem tseem tsis tau hloov pauv, lawv tseem nyob rau ntawm txoj kev ntawm cov Falixais thiab cov tawm tsam Ketos. Kiag thaum muaj xwm txheej tshwm sim tuaj uas phim, ces lawv yuav hloov los ua ib tug tawm tsam Khetos, ib tug neeg txawj dag. Yeej tsis muaj ib qho ua xyem yav txog qhov no li. Qhov ntawd mas yog qhov tshwm sim uas yuav zam tsis tau. Kuv pom lawm tias qhov ntawd tseem ceeb npaum li cas rau tib neeg los caum raws qhov tseeb, lees txais thiab zwm rau qhov raug txiav txim, raug rau txim, thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv txhawm rau kom tau txais kev cawm thiab muaj kev hloov pauv lawv tej moj yam! Ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...

Leave a Reply