Ib Tug Neeg Uas Yog Tus Tib Neeg Tiag Yuav Tsum Yog Tau Txais los ntawm Kev Daws Txoj Kev Khav Theeb

February 4, 2022

Sau los ntawm Tseebxyib, Teb Chaws Mekas

Thaum Lub Peb Hlis Ntuj Xyoo 2017, kuv pib ua txoj hauj lwm tsim cov duab rau pawg ntseeg feem ntau yog rau cov duab loj ntawm hauv ntej daim yeeb yaj kiab thiab cov duab me sab tom qab. Thaum xub thawj, kuv tsis paub ntau txog sab kev txawj, yog li kuv tau kawm tas li cov hauv paus ntsiab lus thiab cov txuj ci kev txawj. Kuv yuav tsum thov kev pab los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab kuv tau ua tib zoo coj lwm tus cov lus qhia los rau hauv kuv qhov kev tsim duab. Ib ntus tom qab no, kuv tau pib ua tus tuav tswj cov txuj ci kev txawj uas kuv xav tau rau tes dej num. Kuv cov duab me tau raug muab tso rau saum huab cua thiab qhov ntaus nqi mas tau zoo heev. Muaj ib daim ntawv tshaj tawm tshwj xeeb rau qhov ntaub ntawv sau cia uas coob tus kwv tij thiab nkauj muam tau qhuas. Lwm tus neeg tau sab laj nrog kuv ntau yam txog ntawm cov teeb meem fab txuj ci, yog li kuv hnov zoo li kuv muaj qee cov txuj ci tiag hauv txoj hauj lwm kev tawm qauv duab. Kuv tau dhau los khav theeb yam tsis paub txog qhov ntawd li.

Tom qab ntawd, thaum kuv tab tom tsim cov duab me uas yooj yim dua cov duab yeeb yaj kiab, kuv hnov zoo li kuv muaj kev paub txaus los ua kom tiav tej ntawd sai. Yog li kuv yuav ua tej ntawd raws li cov txuj ci uas kuv muaj tsis tau xav ntau yam los sis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus. Yog li ntawd, kuv tau txais cov lus xam pom los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, hais tias tag nrho ob qhov kaj thiab kob tsis nyob hauv lub ntsiab lus lawm. Kuv tsis tau xav txog lawv cov lus xam pom los sis lees txais qhov ntawd, tab sis xav tias, “Nej tsis muaj ib qho txaus nyiam li lod? Qhov no yog ib qho tswv yim zoo tshaj plaws lawm. Kuv tau xav txog txhua yam no thiab nws tsis muaj teeb meem dab tsi. Koj tab tom qhia tej yam uas tsis muaj kev paub dab tsi txog.” Kuv yuav raws li kuv cov tswv yim thiab kuv npau taws vog. Kuv tsis kam hloov kho dab tsi. Yog li ntawd, kuv qee cov duab me tau raug tshem tawm vim muaj teeb meem nrog cov duab. Tom qab ntawd kuv hnov tias muaj ib tug viv ncaus hnov tias raug kuv yuam heev thiab nws ntshai tsis kam muab cov lus xam pom rau kuv ntxiv lawm. Kuv hnov zoo li tsis yog ib qho zoo thaum kuv tau hnov txog qhov no, tab sis kuv tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej rau yam uas tau tshwm sim.

Kuv tau ua hauj lwm kev tsim duab rau lwm daim duab yeeb yaj kiab los ntev lawm. Zaj yeeb yaj kiab hais txog ib tus neeg ntseeg uas raug cov xib hwb thiab cov txwj laug nkag siab yuam kev thiab raug tswj thiab raug txwv los ntawm cov kev xav phem rau fab kev ntseeg, thiab yog li thiaj li tsis lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab. Thaum kawg nws kuj lees paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg tom qab nws nrhiav qhov tseeb thiab tau los ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev kaj. Kuv tau xav txog cov ntsiab lus thiab xav tias, “Daim duab yuav tsum ploj ntawm qhov tsos tsaus mus rau qhov tsos kaj xwb xwb—tsis muaj lwm lub tswv yim zoo dua no lawm.” Kuv tau siv sij hawm ntev heev los saib cov duab yeeb yaj kiab zoo sib xws los siv ua qauv. Thaum kuv saib kuv daim duab kawg, kuv xav tias nws zoo heev, uas nws ntsia zoo li daim duab rau zaj yeeb yaj kiab muaj suab npe nrov. Kuv tau npuaj teg zoo siab rau kuv tus kheej heev. Tom qab ntawd ib tug viv ncaus tau pom kuv daim duab thiab muab cov lus xam pom no rau kuv tias: “Qhov ntawm no tsaus dhau lawm. Tsis muaj lus qhia meej thiab nws tseem txaus dhuav heev.” Lwm tus viv ncaus tau muaj cov lus xavm pom no: “Saib tag nrho mas nws tseem nws tsaus heev, nws tsis pom tseeb. Nws zoo nkaus li tsaus heev. Daim yeeb yaj kiab no ua tim khawv rau Vajtswv, yog li daim duab no yuav tsum tsis txhob tsaus dhau.” Kuv hnov tawm tsam txog qhov lawv hais tiag tiag. Kuv xav tias, “Kuv xav tias qhov no zoo tshaj lawm. Nej tsis paub kho qhov duab ntxoov ntxoo, tab sis nej tab tom qhia kuv kho. Puas yog nej tsuas lam hais xwb ma?” Qhov kuv hais yog, “Qhov no tsis yog tus duab ntxoov ntxoo uas rauglod? Yuav tum muaj qhov sib txawv ntawm qhov kaj thiab qhov tsaus. Dhau ntawd, tsuas yog siv rau ib daim duab loj yeeb yaj kiab xwb, yog li qhov tseem ceeb yuav tsum tau kho qhov duab ntxoov ntxoo. Ntawd yog qhov yuav ua rau lwm daim duab loj yeeb yaj kiab. Tsis muaj dab tsi yuam kev rau qhov ntawd.” Tom qab ntawd kuv xa ib daim ntawv theej ntawm daim duab yeeb yaj kiab uas kuv tau hais txog ntawd mus rau lawv. Ua rau kuv ceeb, lawv tau hais tias muaj ntau qhov tsaus nyob rau hauv kuv daim duab thiab nws tsis zoo nkauj li lwm daim. Kuv hnov xeeb txob tiag tiag thaum lawv hais li ntawd, thiab xav tias, “Puas yog nej hnov qab lawm lod nej ib txwm thov kuv tawm tswv yim kho cov tsos duab ntxoov ntxoo nev. Nej haj tseem tsis muaj lub hauv paus los mus lis qhov no li, tab sis nej ho tseem qhia kuv tias yuav ua qhov ntawd li cas thiab. Puas yog nej tab tom qhia ntses ua luam dej ma?” Yuav ua pov thawj tias kuv yog lawm, kuv tau xa daim duab uas kuv tau tsim mus rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam saib, tab sis lawv kuj tau qhia kuv tias daim duab ntawd yeej tsaus heev lawm. Kuv tsuas lam yuam ua raws li ntawd thiab muab qhov ntawd hloov kho. Kuv haj tseem xav tias kuv lub tswv yim yog lawm thiab haum raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm tus duab ntxoov ntxoo lawm, yog li kuv tsuas hloov me ntsis xwb, tab sis qhov ntawd tseem tsis raug lees txais thiab. Vim qhov no, ua rau kuv ua ib daim duab uas tsuas siv sij hawm ib lub lim tiam xwb twb ua tiav ntev yuav luag nto hli mam li tiav. Thaum kawg raug muab pov tseg vim tej teeb meem kev tawm tus qauv. Qhov ntawd zoo li raug ib ncuav pias rau kuv lub ntsej muag. Kuv tag kev cia siab thiab tsis xav ua dab tsi tiag tiag li lawm thiab kuv tsis xav tham nrog lwm tus rau hauv qhov kev sib qhia li. Kuv nyob nrog txoj kev tsaus ntuj nti, mob siab heev. Tom qab ntawd tus thawj coj pab pawg ceeb toom rau kuv tias ua tsis tiav kuv cov duab ib qho li thiab kuv yuav tsum tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej rau ntawm Vajtswv xub ntiag tam sim ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb kuv tau los ntawm Vajtswv xub ntiag hauv kev thim xav thiab kuv tau pom qee cov lus muaj feem xyuam txog Vajtswv.

Kuv tau nyeem qhov no hauv kuv qhov kev fij hauv ib hnub: “Thaum teeb meem los raug rau koj, koj yuav tsum tsis txhob qhuas tias koj tus kheej coj ncaj, es xav hais tias, ‘Kuv nkag siab cov hauv paus ntsiab lus, thiab kuv yog tus txiav txim siab. Nej tsis tsim nyog los hais lus li no. Nej paub dab tsi? Nej tsis nkag siab; kuv nkag siab!’ Qhov no yog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj. Kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj yog ib tug moj yam qias vuab tsuab thiab phem; nws tsis yog ib yam uas muaj nyob rau hauv kev ua neej.” “Yog tias koj pheej qhuas tias koj tus kheej coj ncaj thiab ua raws li koj tus kheej txoj kev xwb, uas hais tias, ‘Kuv tsis mloog leej twg hais li. Tab txawm tias kuv mloog los, nws tsuas yog lam mloog kom tau ntsej muag xwb—kuv tsis hloov pauv li. Kuv yuav ua raws li kuv xav ua; kuv xav tias kuv ua yog thiab yeej ncaj ncees heev lawm,’ yuav muaj dab tsi tshwm sim? Tej zaum koj yeej ncaj ncees thiab tej zaum yuav tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv yam koj ua; tej zaum koj yeej tsis tau ua ib yam dab tsi yuam kev, thiab tej zaum koj muaj ib txoj kev nkag siab txog ib kis ntawm ib qho teeb meem zoo dua li lwm tus, tiam sis, kiag thaum koj coj thiab xyaum ua li no lawm, lwm tus yuav pom, thiab lawv yuav hais tias: ‘Tus tib neeg no tus moj yam mas tsis zoo li! Thaum teeb meem los raug rau lawv, lawv yeej tsis lees txais yuav ib yam dab tsi uas lwm tus hais li, txawm yuav yog los sis tsis yog los xij. Nws puav leej yog kev tawm tsam xwb. Tus tib neeg no tsis kam lees txais yuav qhov tseeb.’ Thiab yog tib neeg hais tias koj tsis lees txais yuav qhov tseeb, Vajtswv yuav xav li cas? Vajtswv puas muaj peev xwm pom tau koj tej kev nthuav tawm no? Vajtswv pom tag nrho tej no yam meej kawg nkaus li. Vajtswv tsis yog tsuas tshawb puag hauv tib neeg lub siab xwb, tiam sis kuj saib txhua yam uas koj hais thiab ua txhua lub sij hawm, rau txhua txhia qhov chaw thiab. Thiab, thaum Nws pom tej no, Nws ua dab tsi? Nws hais tias: ‘Koj tawv ncauj. Yog li ntawd thiaj li muaj qee zaus koj ua yog, thiab kuj muaj qee zaus koj ua tsis yog. Tag nrho txhua zaus, tag nrho koj tej kev qhia tshwm thiab tej kev nthuav tawm puav leej yog kev cov nyom thiab kev tawm tsam. Koj yeej tsis lees txais yuav ib yam dab tsi ntawm tej tswv yim los sis tej lus qhia ntawm lwm tus li. Txhua yam uas nyob hauv koj lub siab mas yog kev cov nyom, kev txwv, thiab kev tsis lees yuav xwb. Koj mas nyuaj heev’(“Yog Koj Nyob Tsis Tau Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li, Ces Koj Yog ib Tug Tsis Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv yeej pom tshab puag hauv peb lub siab lub ntsws tiag tiag. Qhov no tau qhia tshwm kuv tus yam ntxwv huv si. Kuv tau nthuav tawm tus moj yam phem ntawm kev khav theeb. Thaum kuv cov duab loj tau txais kev pom zoo thiab raug qhuas los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm, kuv xav tias yog vim ntawm kuv tus kheej li txuj ci thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem tsim tau tus qauv zoo thiab muaj kev paub fab kev txawj npaum li kuv lawm. Thaum lwm tus neeg muab lus taw qhia rau kuv, kuv tsis kam lees txais tej ntawd, uas xav tias lawv tsis nkag siab. Txawm tias thaum muaj ntau tus neeg muab tib hom lus taw qhia los xij, kuv tau tawv qhawv tsis kam lees tiag tiag. Kuv ua txuj txais qhov lawv hais, tab sis qhov tseeb tiag kuv tuav rawv kuv tus kheej txoj kev xav. Kuv tsuas yog hloov yam uas haum kuv xwb thiab tsis kam hloov yam uas kuv tsis pom zoo nrog. Kuv tau nrhiav kev hle txhua yam los sib cav nrog cov tib neeg thiab haj tseem ua rau kuv npau taws thiab. Thaum kawg kuv thiaj li yuam qees ib tug viv ncaus zoo li ntawd. Kuv pom tau hais tias kuv mas khav theeb tshaj txhua qhov txhawj xav lawm. Kuv mas tsis muaj laj thawj dab tsi hlo li! Kuv mas khav theeb tshaj thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj heev uas kuv tsis tas lees txais lwm tus neeg cov lus taw qhia. Tsis yog qhov tau kho kuv daim duab zaum tas zaum thiab, thiab tab kaum peb txoj hauj lwm nkaus xwb, tab sis kuv tus kheej tus yam ntxwv tau piam zuj zus lawm. Yog tias tsis ntsib tej kev ua tsis tau thiab tej kev poob qab ntawd, kuv yeej tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus thim xav thiab paub kuv tus kheej. Yog tias kuv tsis thim rov qab, es pheej ua lub neej raws li kuv tus moj yam khav theeb mus, lwm tus yuav tsis lees txais yuav kuv thiab ua rau dhuav rau Vajtswv. Kuv mas khuv xim puv npo thiab hnov ntshai me ntsis thuam xav li ntawd. Kuv tau los kiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov, kam lees txim hloov dua siab tshiab.

Tom qab ntawd, kuv tau tham rau cov viv ncaus hauv pab pawg txog qhov kev qias vuab tsuab uas kuv tau nthuav tawm thiab tau qhia lawv tias kuv txaus siab lees txais cov lus taw qhia thiab txais kev qhuab ntuas. Hauv kuv tes dej num txij thaum ntawd los, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau muab lus taw qhia ntau rau kuv ntau heev thiab thaum xub thawj ua rau kuv lees txais tej ntawd nyuaj kawg. Tab sis thaum kuv nco txog kuv tej kev ua tsis tau tsis ntev dhau los no, kuv yuav taij thov Vajtswv thiab tsokuv tus kheej tseg. Kuv xav txog qhov uas vim li cas lawv thiaj li muab cov lus taw qhia li ntawd, yog ua raws tej ntawd yuav tau dab tsi, thiab yuav muaj teeb meem rau feem twg. Tom qab ntawd kuv yuav tau txiav txim raws li lub hauv paus ntsiab lus. Muaj qhov ntawd ua rau nkag siab thiab lees txais lwm tus cov lus xam pom tau yooj yim dua thiab kuv cov ntawv kho raug lees txais zoo lawm ntau. Kuv kuj tau pom tias kev xyaum ua qhov tseeb zoo npaum li cas. Tab sis kuv tus moj yam khav theeb tau cog ruaj khov rau hauv kuv tiag tiag lawm, yog li kuv tsis tuaj yeem rho qho ntawd tawm tau nrog ib qho kev ntsib kev pom uas ua tsis tau zoo li no.

Ib ntus tom qab ntawd kuv rov qab poob rau hauv txoj kev khav theeb dua. Muaj ib zaug kuv tau tsim ib daim duab me rau pawg ntseeg cov nkauj qhuas Vajtswv. Kuv xav tias vim muaj cov kwv tij thiab cov nkauj muam nthuav tawm txoj kev qhuas rau Vajtswv tom qab tau ntsib tau pom Nws txoj hauj lwm, thiaj li ua rau muaj kev sov siab, kev hlub, thiab kev xav zoo. Kuv xav txog qee lub tswv yim ntawm tsos kob uas tau kawm paub tias tsos kob paj yeeb ntsha mas thiaj li tsim nyog rau qhov kev xav ntawd, thiab muaj lub ntsiab lus zoo thiab ntxim nyiam. Kuv xav tias kuv yuav tsis yuam kev los ntawm kev siv kob paj yeeb ntshalos ua kob tseem ceeb. Thaum kuv ua tiav, qee cov kwv tij thiab cov nkauj muamtau hais tias lawv nyiam kuv qhov kev xav ntawd thiab qhov kob zas tau zoo nkauj lawm. Kuv zoo siab rau kuv tus kheej thiab xav tias kuv tau muaj qee qhov peev xwm thiab tsim muaj lub peev xwm tsim duab lawm. Ua rau kuv ceeb thaum ib tug viv ncaus uas nyuam qhuav pib tsim qauv duab tau xa lus taw qhia tuaj rau kuv, hais tias “Pawg ntseeg cov nkauj qhuas Vajtswv yog tej kev ntsib kev pom thiab kev nkag siab tiag los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kev siv cov kob paj yeeb ntsha mas zoo li nphob heev lawm thiab tsis phim qhov kev zoo siab thiab chim siab ntawm cov nkauj qhuas Vajtswv. Kob paj yeeb ntsha ua rau pom tsis khav. Kuv xav kom hloov qhov ntawd.” Kuv tau nyeem nws cov lus xam pom tab sis hnov muaj qee qhov tawm tsam heev. Kuv xav hais tias, “Kuv tau saib ntau cov ntawv cob qhia hais tias kob paj yeeb ntsha mas muaj qhov ua hnov sov siab zoo. Dhau ntawd, muaj ntau yam qauv tsim tawm rau saum huab cua uas siv kob paj yeeb ntsha li no. Vim li cas koj thiaj hais tias qhov ntawd ua rau pom tsis khav no ma? Tshaj qhov ntawd, koj nyuam qhuav los raus tes rau txoj hauj lwm no xwb thiab tsis tau tsim ib qho dab tsi los ntawm koj tus kheej li, tab sis koj tab tom muab tej lus taw qhia rau kuv. Koj tsis paub koj tus kheej tej kev paub tsis txaus.” Tab sis kuv kuj tsis kaj siab uas cia li tsis lees nws kiag ncaj qha, yog li kuv thiaj li quav ntsej nws lawm, hais tias kuv xav mloog lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej lus taw qhia. Kuv yeej tsis tau mus thovlwm tus li kev xav, tab sis tsuas yog npliag kom dhau mus xwb.

Ob peb hnub tom qab ntawd, muaj dua ib tug viv ncaus tau muab tib cov lus xam pom ntawd rau kuv thiab hais tias qhov kob uas kuv tau siv ntawd mas yog kev nyuaj siab. Nws tau hais kom kuv hloov pauv qhov ntawd. Tus thawj coj pab pawg los tau ceeb toom kuv kom txhob tawv ncauj thiab tias kuv yuav tsum hloov pauv txhawm rau kev tshuaj xyuas ntxiv tom ntej. Kuv tsis muaj cuab kav yuav kuv tej tswv yim thaum txog theem ntawd, yog li kuv thiaj li tas zog hloov qee yam rau. Tab sis kuv yeej tsis xav kam tshem tus qauv kob paj yeeb ntsha ntawd tawm li. Kuv xav tias, “Kuv tus qauv uas siv nrog hom kob no yeej tsis ua rau phem npaum li ntawd tiag tiag pos. Ib txhia twb nyiam tus qauv no lawm, yog li vim li cas kuv thiaj li yuav tau hloov tus qauv no ma?” Yog li kuv thiaj li tas zog hloov hom kob ntawd thaum kuv xav txog li ntawd. Nws tseem tsis tau zoo tom qab sim hloov ob peb zaug lawm. Tom qab ntawd muaj ib qho tsis tau zoo nyob hauv daim duab kho tshiab, uas kuv siv sij hawm ntau teev los mus kho tab sis nrhiav tsis tau qhov yuav kho li. Ua rau kuv ntxhov siab kawg thiab kawg tswv yim lawm thiab xav muab tso tseg. Kuv xav txog qhov uas kuv tau siv ib lub hlis los mus kho tib daim duab no rau zaus, thiab lwm tus tau muab cov lus taw qhia rau kuv ntau heev. Los kuv haj tseem ua tsis tiav thiab tau tab kaum peb txoj hauj lwm kawg. Kuv mas chim siab tshaj. Kuv nco txog qhov uas kuv tau cuam tshuam peb txoj hauj lwm yav dhau los vim tias kuv khav theeb thiab tsis tuaj yeem lees txais cov lus xam pom. Ziag no kuv tau rov ua neeg khav theeb dua lawm thiab tsis lees txais lwm tus cov lus taw qhia li. Qhov ntawd tsis yog tib qho teeb meem qub xwb lod? Kuv maj nroos los taij thov, “Au Vajtswv, kuv tus moj yam khav theeb mas phom sij loj tiag tiag. Kuv tsis tuaj yeem zwm rau hauv qhov xwm txheej no lawm. Thov qhia thiab coj kuv kev kom kuv tuaj yeem nkag siab Koj txoj kev xav, paub kuv tus kheej tiag thiab tawm ntawm tus yam ntxwv no.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv txoj lus tias: “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li. Cov tib neeg uas yog cov khav theeb thiab tsab ntse, tshwj xeeb mas yog cov uas khav theeb heev ua rau poob lawv qhov txawj xav lawm, tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv rau hauv lawv qhov kev ntseeg Nws, thiab tseem qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej. Cov tib neeg zoo li no tawm tsam Vajtswv tshaj plaws. Yog tib neeg xav mus rau qho chaw uas lawv hwm Vajtswv, ces lawv yuav tsum xub daws lawv tej moj yam khav theeb ua ntej tso. Koj yim dawskoj tus moj yam khav theeb kom tau dug lug ntau npaum li cas, koj yim muaj kev hwm rau Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li muaj peev xwm zwm rau Nws thiab tuaj yeem txais tau qhov tseeb thiab paub Nws(Vajtswv kev sib qhia los). Qhov no tau pab ua rau kuv to taub tias kev khav theeb yog lub hauv paus cag ntawm kev tawm tsam Vajtswv. Raug tswj los ntawm kuv tus moj yam khav theeb, kuv xav tias kuv mas ib txwm yog, zoo li kuv tej kev xam pom thiaj li yog qhov tseeb, zoo li tej ntawd thiaj li muaj cai. Kuv tsis muaj ib qho kev ntshaw nrhiav qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv li. Kuv yuav tsis lees lwm tus tej kev xam pom. Tshwj xeeb mas thaum ib tug uas tsis tau muaj kev txawj los sis tsis tau nkag siab qee yam txuj ci pheej muab lawv tej lus xam pom rau kuv, kuvnyiaj tsis taus tiag tiag. Kuv lam ua zoo li kuv lees txais tej ntawd lawm xwb, tab sis qhov tseeb tiag kuv tsis txais lawv tej lus taw qhia hlo li. Vajtswv tau ceeb toom kuv ntau zaus los ntawm lwm tus kom tso kuv txoj kev xav tseg, los mus tsom ntsoov rau qhov muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev, los mus nrhiav, los mus sim, thiab tsim qhov zoo tshaj plaws. Tab sis kuv mas tawv ncauj thiab tsab ntse heev. Kuv tau siv kuv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev ntsib kev pom los ua qhov tseeb thiab kuv tsis kam hloov kuv tej kev xav thaum kuv tsis pom zoo rau lwm tus tej lus taw qhia. Qhov no tau tab kaum rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Ces thaum kawg kuv thiaj li pib nkag siab txog Vajtswv cov lus no: “Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab.” “Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd.” Kuv rhais los ntseeg tej ntawd huv si. Kuv kuj hnov ntshai me ntsis. Qhov ntawd ua rau kuv nco txog cov tawm tsam Khetos hauv pawg ntseeg. Lawv mas khav theeb thiab yuam cai tshaj, thiab yeej tsis mloog lwm tus tej lus taw qhia li. Lawv haj tseem ncaws tawm thiab cais cov neeg uas tau muab lus xam pom thiab qhov ntawd tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev tiag tiag thiab tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm. Lawv puav leej raug dob tawm los ntawm Vajtswv. Kuv tsis tau ua hom kev phem uas cov tawm tsam Khetos tau ua, tab sis tus moj yam uas kuv tau nthuav tawm ho sib txawv mus ntawm lawv tus li cas? Thaum ntawd ces kuv paub lawm tias tej kev rau txim hnyav yuav tshwm sim li cas yog tias kuv qhov kev khav theeb tsis raug daws. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov kiag tam sim ntawd, txaus siab los mus lees txim hloov dua siab tshiab lawm.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Saib rau tes dej num tam sim no, nws puas nyuaj los mus ua ib tug neeg tes dej num tiav kom txaus nkaus? Qhov tseeb, nws tsis nyuaj; tib neeg yuav tsum txawj txo hwj chim, muaj lub siab paub me ntsis, thiab txais yuav ib tes hauj lwm uas tsim nyog. Txawm koj yuav xav tias koj muaj kev kawm siab npaum li cas, koj tau yeej yam phaj tshab dab tsi, los sis yog koj tau ua ntiav ntau npaum li cas, thiab txawm koj yuav ntseeg tias koj muaj peev xwm siab npaum li cas thiab koj nyob qib twg los xij, koj yuav tsum pib los ntawm qhov muab tej no tso pov tseg kom tag—tej no tsis muaj qab hau dab tsi li. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, txawm tej ntawd yuav loj thiab yuav zoo li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem siab dua qhov tseeb; lawv tsis yog qhov tseeb, thiab tsis tuaj yeem hloov tau qhov tseeb chaw. Vim li no kuv thiaj li hais tias koj yuav tsum muaj qhov no uas hu ua kev txawj xav. Yog koj hais tias, ‘kuv muaj peev xwm heev, kuv muaj ib lub hlwb ntse heev, kuv muaj tej kev xav uas nrawm heev, kuv yog ib tug neeg kawm tau sai heev, thiab kuv muaj lub cim xeeb zoo heev,’ thiab koj ib txwm siv tej no ua peev txheej, ces qhov no yuav tsim teeb meem. Yog tias koj pom tej no li yog qhov tseeb, los sis siab dua qhov tseeb, ces nws yuav nyuaj rau koj los lees paub qhov tseeb thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Cov neeg nyaum, khav theeb uas ib txwm coj tus kheej siab dua mas yeej lees txais qhov tseeb tau nyuaj tshaj plaws thiab feem ntau lawv yuav ntog mus. Yog tias ib tug tuaj yeem daws tau qhov teeb meem ntawm nws txoj kev khav theeb, ces nws yeej yooj yim los muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Yog li ntawd, koj yuav tsum xub muab tej ntawd tso tseg thiab tsis lees tej uas zoo li zoo nyob rau nraum lawv daim tawv thiab siab thiab uas ua rau lwm tus khib. Tej ntawd tsis yog qhov tseeb; tab sis, lawv tuaj yeem thaiv koj txoj kev to taub qhov tseeb tau(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab ntawd kuv nkag siab hais tias kuv yuav tsum tso kuv tus kheej tseg thiab tsis lees kuv tus kheej los mus daws tau kuv tus moj yam khav theeb. Tib neeg tej txuj ci, tej peev xwm, kev ntsib kev pom, thiab tej phaj tshab tsis yog qhov tseeb, txawm hais tias lawv zoo npaum li cas los xij. Lawv tsuas yog tej cuab yeej los pab peb ua peb tes dej num xwb. Peb yuav tsum tsis txhob tas zog siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd. Kev nrhiav qhov tseeb, kev ua txhua yam nrog lub hauv paus ntsiab lus, kev ua hauj lwm zoo nrog lwm tus, thiab kev kawm los ntawm lwm tus yog qhov tseem ceeb. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev ua kom peb tes dej num zoo xwb. Tom qab ntawd kuv tau saib qee cov duab zoo uas kuv tau tsim thiab pom tseeb tiasmuaj cov teeb meem nrog lub tswv yim, tus duab ntxoov ntxoo, kev zas kob thiab kev tsim muaj nyob rau hauv kuv tej duab kos thaum xub thawj. Tab sis tom qab kho tej ntawd raws li cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov lus taw qhia lawm, tej ntawd raug txhim kho ntau heev thiab qee qhov tau raug hloov pauv tag nrho. Kuv pom qhov no mas ua rau txaj muag. Kuv xav tias kuv tau ua qee yam tiav rau hauv kuv txoj hauj lwm lawm thiab lwm tus tau qhuas kuv qee qhov vim hais tias kuv muaj cov txuj ci zoo dua thiab muaj kev ntsib kev pom ntau dua lawv. Kuv tau siv txiaj ntsig rau ntawm qhov no, tsis kam mloog leej twg li. Tab sis qhov tseeb tiag ces tsuas yog kuv tej qauv duab nkaus xwb thiaj li raug ua tiav vim hais tias kuv tau ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab lees txais lwm tus cov lus xam pom lawm. Tej ntawd raug tsim nrog Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia thiab los ntawm kev ua hauj lwm yam sib haum xeeb nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum kuv tsuas vam khom rau kuv tej txuj ci kev txawj es tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sis yuav lwm tus cov lus xam pom, kuv tej duab tsis zoo hlo, thiab qhov no tau cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm tiag tiag. Kuv mas txaj muag tshaj thaum kuv xav rov qab txog qhov uas kuv tau khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj rau hauv kuv txoj kev ua. Kuv tsis muaj dab tsi tshwj xeeb. Kuv nyuam qhuav nkag siab me me txog kev tsim qauv duab xwb thiab kuv tseem poob qab deb heev ntawm tus kws txawj tiag. Tab sis kuv haj tseem ntseeg tus kheej thiab khav theeb tshaj. Kuv mas ntsej muag tuab tshaj. Thaum paub qhov tseeb zoo li no, kuv tau taij thov thiab tso kuv qhov kev xam pom tseg. Kuv tau ua raws li lwm tus cov lus xam pom, thiab kuv xav txog qhov yuav ua li cas thiaj li yuav kho tautej zoo dua qub. Tsis yog cov teeb meem raug daws xwb tab sis kuv kuj pom muaj cov kob zas tau zoo dua lawm thiab. Kuv kho daim duab tau sai tiag tiag thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais tias nws zoo dua qub lawm ntau tom qab hloov pauv tej no tag. Kuv hnov txaj muag tshaj rau pom qhov no. Peb tau kho daim duab ntawd thoob plaws ntau zaus vim yog kuv tus kheej txoj kev khav theeb, nkim lub sij hawm muaj nqis ntau heev thiab ua rau tsis muaj kev yooj yim rau lwm tus. Qhov ntawd tau tab kaum loj heev rau Vajtswv lub tsev txoj hauj lwm. Tsis yog tias kuv tej txuj ci tau ruam tag lawm xwb, tab sis kev to taub qhov tseeb ntawm kuv lub neej txoj sia swb tag nrho. Kuv tau pom tias kev ua neej nyob nrog kuv tus moj yam khav theeb mas tsis tau dab tsi hlo li tsuas yog tsim kev puas tsuaj nkaus xwb. Kuv muaj kev khuv xim heev thiab kuv tau txiav txim siab ntsiag to tias: “Txawm kuv yuav tau lus xam pom dab tsi rau yav tom ntej los xij, kuv yuav kawm los muab kuv tus kheej tseg, nrhiav qhov tseeb, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev coj los ua ua ntej. Kuv tsis tuaj yeem ua neej nyob huav txoj kev khav theeb mus ntxiv lawm.”

Tsis ntev tas los no kuv tau tawm ib daim qauv duab me rau ib daim yeeb yaj kiab ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab thaum kuv qhia kuv thawj daim qauv rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyeem Vajtswv cov lus, lawv hais tias tag nrho daim duab loj dhau lawm thiab zoo li hauv plawv tuab dua, yog li thiaj pom daim duab tsis tau zoo txaus. Lawv tau xa qee cov duab tuaj rau kuv siv ua qauv los pab kuv txhim kho kom zoo. Kuv xav hais tias, “Tag nrho daim duab yuav tsum loj li ntawd thiaj li tshwm sim tau zoo thiab nej twb tsis muaj kev ntsib kev pom txoj kev txawj tsim daim qauv duab los sis tsis muaj kev cob qhia muaj qab hau li. Kuv yog tus txawj qhov no dua. Tsis muaj txiaj ntsig rau kuv los txais nej cov lus xam pom.” Yog li kuv tsuas lam saib lawv tej lus xam pom xwb thiab yuav tsum kho daim duab raws li kuv tus kheej txoj kev xav. Kuv paub hais tias kuv tau rov qhia tawm kuv qhov kev khav theeb dua lawm, uas kuv tsis tau ua siab txias los xav txog cov lus xam pom los sis qhov tshwm sim thaum kawg. Kuv mas qi muag nti txiav txim thiab qhov ntawd thiaj li tsis haum nrog Vajtswv txoj kev xav. Kuv tau taij thov tam sim ntawd thov kom Vajtswv tswj kuv lub siab kom txias yog li kuv thiaj li muaj peev xwm xyaum ua qhov tseeb thiab tso kuv cev nqaij daim tawv tseg. Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus tias: “Koj yuav tsum xub muaj tus cwj pwm txo hwj chim tso, muab yam uas koj ntseeg tias yog ntawd tso pov tseg, thiab cia txhua tus los sib qhia. Tab txawm koj ntseeg hais tias koj txoj kev thiaj li yog xwb los xij, koj yuav tsum tsis txhob pheej ua raws li qhov ntawd tas li xwb. Ua ntej tshaj plaws, qhov ntawd yog ib kauj ruam mus rau tom ntej; nws qhia txog ib tug cwj pwm uas nrhiav qhov tseeb, uas tsis lees paub koj tus kheej, thiab ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Thaum koj muaj tus cwj pwm no kiag, tib lub sij hawm uas koj tsis ua raws li koj tus kheej lub tswv yim lawm, ces koj thov Vajtswv. Thaum koj tsis paub tias qhov twg yog thiab tsis yog, ces koj cia Vajtswv los nthuav tawm thiab qhia koj tias yam zoo tshaj plaws, thiab tsim nyog ua tshaj plaws yog yam twg. Thaum txhua tus koom rau hauv kev sib qhia lawm, Vajntsujplig yuav coj kev qhuab qhia los rau nej txhua tus. Vajtswv qhia tib neeg raws li tus txheej txheem, uas tej zaum yog soj ntsuam koj tus cwj pwm. Yog tias koj tus cwj pwm yog ib tug uas sawv khov kho rau koj tus kheej, Vajtswv yuav zais Nws lub ntsej muag kom koj tsis txhob pom thiab Nws tus kheej yuav tsis kam ntsib koj; Nws yuav muab koj qhia tshwm thiab ua kom koj tsoo phab ntsa. Tiam sis, yog tias, koj coj tus cwj pwm yog, tsis yuam koj tus kheej txoj kev, los sis tsis qhuas tias koj tus kheej coj ncaj, los sis tsis ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig, tiam sis yog ib tug cwj pwm uas nrhiav thiab lees txais yuav qhov tseeb, ces, thaum koj qhia nrog rau pab pawg, thiab Vajntsujplig ua hauj lwm rau nej, tej zaum Nws yuav ua kom koj to taub los ntawm tej lus uas lwm tus hais(Vajtswv kev sib qhia los). Tom qab ntawd kuv nkag siab tias thaum kuv ntsib ntau cov tswv yim sib txawv los ntawm lwm tus rau hauv kuv tes dej num lawm, qhov ntawd yog qee qhov uas Vajtswv tau tso cai. Vajtswv saib xyuas peb txhua txoj kev xav thiab kev ua, yog li kuv yuav tsum tau ua raws li qhov tseeb thiab lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas. Kuv tsis muaj peev xwm yuav tej yam raws tus nqi thiab txiav txim rau lwm tus txoj kev txawj. Txawm hais tias kuv muaj kev paub ntau dua los xij, txawm kuv xav tias kuv tej tswv yim muaj qab hau npaum li cas los xij, kuv yuav tsum txo hwj chim kom qis, tso kuv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab tseg, nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab ua txhua yam kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Txawm hais tias thaum kawg kuv tig los ua qhov yog lawm los xij, yam tsawg kawg kuv yuav tsum tau nrhiav thiab xyaum ua qhov tseeb. Qhov ntawd muaj nqis tshaj. Vajtswv ntxub kuv tus moj yam phemuas ua yeeb ncuab nrog Nws, yog li kev qhia tawm kuv qhov kev khav theeb mas tseem phem tshaj qhov ua yuam kev lawm thiab. Kuv xav txog kuv txoj kev khav theeb tau tab kaum txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev tau li cas tiag tiag thiab ua rau kuv xav tias kuv yuav tsis ua neeg tawv ncauj li ntawd mus ntxiv lawm. Kuv yuav tsum tau ua siab txias thov tej lus xam pom rau tej kev kho dua tshiab thiab rau siab ua kom daim duab zoo dua qub. Tom qab ntawd, kuv tau mob siab ntso los txais lwm tus cov lus xam pom thiab pom ib daim ntawm cov qauv duab uas muaj xim muaj xoo zoo tiag tiag thiab kuv tuaj yeem kawm tau tej ntawd lawm. Kuv tau tham txog qhov ntawd nrog lwm pab neeg thiab txhua tus neeg tau pom zoo tias kev kho duab yuav tsum kho raws li cov lus xam pom. Kuv rov kho qhov txheej txheem qauv ntawd thiab qee yam ces kaum dua thiab raug ua tiav ua ntej kuv paub txog qhov ntawd. Kuv hnov tias txhua yam no puav leej raug ua tiav los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev coj qhia. Txawm hais tias kuv tau txais tej lus taw qhia me ntsis ntxiv los xij, kuv tswj qhov ntawd tau tsim nyog lawm thiab tsis hnov tawm tsam ntau. Kuv mas zoo siab los mus hloov pauv qhov ntawd ntau npaum li cas los tau tsuav ua tim khawv tau rau Vajtswv xwb. Tom qab kev kho ob peb zaug lawm, txhua tus hais tias zoo heev lawm thiab lawv tsis muaj lus taw qhia dab tsi ntxiv lawm. Kuv pom tias zoo ua luaj uas tau kuv tes dej num li ntawd.

Tom qab raug qhuab qhia thiab raug nthuav tawm, thiab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus, thaum kawg kuv nkag siab thiab ntxub kuv tus moj yam phem khav theeb thiab kuv pom tias nws tseem ceeb npaum li cas los mus nrhiav thiab lees txais qhov tseeb ntawm txhua yam. Kuv tsis ua neeg khav theeb li qhov kuv keev ua yav dhau los lawm thiab kuv tuaj yeem lees yuav cov lus taw qhia los ntawm lwm tus lawm. Kuv tau hloov txoj kev no tag nrho vim yog Vajtswv qhov kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev qhuab qhia.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Los Ntawm Yangmu, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Kuv tau hnov tias khib heev, thaum pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tab tom ua yeeb...

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...

Leave a Reply