Ib Txoj Hau Kev Uas Zoo Tshaj Plaws rau Kev Ua Neej

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyeev Chiv, Teb Chaws Nyiv Pooj

Thaum kuv tseem me, kuv niam kuv txiv tau qhia kuv kom txhob coj nyaum rau lwm tus, thiab txhob thab plaub, thiab qhov ntawd yog lub tswv yim rau kev ua neej. Yog li kuv ib txwm ua neej raws cov tswv yim phem xws li “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo” thiab “Tsis txhob ua phem rau tib neeg” nrog cov phooj ywg kawm ntawv hauv ib chav, cov phooj ywg, cov neeg nyob ze—txhua tus. Thaum twg kuv pom ib tug twg ua qee yam tsis raug, kuv tsis xav ua kom lawv txaj muag thiab pheej npog tsis nthuav tawm lawv qhov tsis zoo. Tib neeg ib txwm qhuas kuv vim muaj kev nkag siab thiab txawj xav txog lwm tus, thiab kuv xav tias nws yog ib txoj hau kev uas yuav zoo, ib yam nkaus, tias nws yog thawj lub hauv paus ntawm lub hauv paus ntsiab lus rau kev sib raug zoo nrog lwm tus. Tom qab kuv tau txais txoj kev ntseeg thiab tau ntsib tau pom txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus lawm, kuv tau paub tias qhov ntawd tsis yog kev ua ib tug neeg zoo tiag, tab sis yog kev ua raws cov tswv yim phem ntawm lub neej. Qhov ntawd tsis pab leej twg, thiab nws haj tseem ua mob lwm tus. Kuv txoj kev xam pom txog txhua yam tau hloov lawm thiab Vajtswv cov lus tau muab cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev coj ua rau kuv.

Thaum kuv raug xaiv los ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg thaum Lub Yim Hli Ntuj xyoo 2019, kuv mas ris txiaj ntsig heev rau Vajtswv rau qhov muab lub hwv tsam no. Kuv tau txiav txim siab ris txoj kev lav ris tes dej num ntawd ntsiag to. Tom qab tsis ntev ntawd, kuv tau pom muaj qee qhov teeb meem nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj hauj lwm. Piv txwv li, qee tus ntawm lawv tsis rau siab ua lawv tes dej num, uas ua rau muaj qee qhov teeb meem pom tseeb nrog cov yeeb yaj duab uas lawv tau ua. Qee tus tsis ua txoj hauj lwm tau zoo nrog lwm tus, yog li txhua tus txoj hauj lwm thiaj li tsis mus tooj txhij, thiab tau muaj teeb meem txog qhov ua tau zoo hauv txoj hauj lwm. Thaum kuv tau pom qhov no, kuv xav hais tias, “Lawv tab tom qhia kev ua lwj liam hauv lawv tes dej num. Txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev yeej yuav raug cuam tshuam loj heev yog tsis qhia tawm. Kuv yuav tsum sib qhia nrog lawv thiab txheeb xyuas qhov ntawd kom lawv nkag siab qhov no thiab hloov.” Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Yog tias kuv nthuav tawm txhua tus cov teeb meem kiag tom qab tau tuav tes dej num no, lawv yuav xav li cas rau kuv? Lawv puas yuav hais tias kuv coj nruj heev rau lawv, tias kuv coj phem heev thiab nrog lawv sib raug zoo nyuaj? Nws puas yuav ua kom tsis sib haum rau txhua tus yog tias kuv muab hom kev xav ntawd rau lawv? Kav liam qhov ntawd. Kuv yuav tsis hais qhov ntawd rau tam sim no. Ua ntej kuv yuav tsum tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog txhua tus tso.” Yog li, kuv cia li npog tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muaj no cov teeb meem, ib txwm ntshai kev ua rau tib neeg txaj muag los sis kev ua rau lawv poob ntsej muag, uas yuav ua rhuav peb txoj kev sib puag xwb pwg.

Muaj ib zaug, ib tug viv ncaus qhia kuv tias tus Kwv Tij Vam tawv ncauj heev rau hauv nws tes dej num thiab tsis kam txais ib qho kev tawm tswv yim twg li, thiab nws cuam tshuam qhov nce qib ntawm txoj hauj lwm. Kuv tau nug ub nug no kom tau qee cov tswv yim kev xav ntawm lwm tus, ces lawv puav leej tau hais tias tus Kwv Tij Vam yog neeg khav theeb, muab hlob thiab coj hwj chim, thiab feem ntau ntawm cov neeg uas tau ua hauj lwm nrog nws hnov tias raug txwv. Hnov cov lus xav pom no, kuv paub tias tus Kwv Tij Vam muaj teeb meem loj heev thiab tsis saib xyuas qhov ntawd kiag tam sim ces yuav tsis zoo rau nws txoj kev to taub lub neej txoj sia los sis txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li. Kuv yuav tsum nrhiav nws txhawm rau kev sib qhia, pab kom nws to taub qhov loj ntawm qhov teeb meem. Tab sis thaum kuv tham nrog tus Kwv Tij Vam, kuv tsuas xav tig pob tw rau xwb. Kuv xav hais tias, “Txhua yam teeb meem uas lwm tus tau hais tawm no yog qhov phem tshaj plaws ntawm tus Kwv Tij Vam. Yog tias kuv hais tawm txhua qhov teeb meem, nws puas yuav xav tias kuv tsuas muab nws saib qis qis zoo yam li nws tsis muaj feem zoo hlo li? Qhov ntawd puas yuav poob ntsej muag? Tom qab ntawd yog nws hnov tias kuv tab tom teeb phiaj rau nws ua ntiag tug, nws puas yuav tsis txaus siab rau kuv txog qhov ntawd? Wb sib pom tsis tu ncua li, nyob hauv kev sib sau ua ke, kev ua wb tes dej num. Wb yuav ua li cas thiaj sib raug zoo yog tias muaj tej yam ua chaw dub muag rau ntawm wb lawm?” Tom qab ntawd kuv xav txog qhov nws ib txwm hais hauv kev sib sau ua ke tias nws muaj tus moj yam khav theeb, yog li yog tias kuv cia li hais qhov no yam tsis tshawb lub ntsiab rau nws thiab tsis tsoo qhov uas ua kom paub, qhov ntawd yuav tsis ua rau nws txaj muag thiab txhua yam yuav tsis ua chaw dub muag rau ntawm wb. Yog li hauv peb txoj kev sib qhia kuv tsuas hais me ntsis rau qhov ntawd xwb, hais tias nws khav theeb thiab coj hwj chim rau lwm tus. Nws hnov kuv hais thiab lees tias nws muaj cov teeb meem ntawd, tias nws tau paub txog tej ntawd lawm. Kuv paub tias nws tsis tau paub qhov teeb meem loj npaum li cas, tab sis kuv tsis hais dab tsi ntxiv. Vim tias nws tsis muaj ib qho kev to taub tiag txog nws tus kheej, nws tseem tawv ncauj npaum nkaus qub rau nws tes dej num, tsis tuaj yeem ua hauj lwm nrog lwm tus thiab ua rau ncua pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tom qab ntawd nws raug hloov tawm. Nws tau ua dua lwm tes dej num, tab sis kuj tseem raug cuam tshuam los ntawm nws tus moj yam qias vuab tsuab, nws ua tsis tau zoo rau tes dej num ntawd, li thiab. Muaj ib hnub, nws tus thawj saib xyuas tau hais rau kuv yam npau taws ntsuav tias, “Koj puas paub txog tus Kwv Tij Vam cov teeb meem? Yog paub, vim li cas koj thiaj tsis sib qhia nrog nws? Nws muaj kev cuam tshuam loj heev rau qhov nce qib ntawm peb txoj hauj lwm.” Nws cov lus phem tau ua rau kuv hnov zoo li Vajtswv rau txim rau kuv dhau los ntawm nws qhov tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv hnov phem heev, muaj kev txhaum tiag tiag. Tsuas yog tias kuv qhia tawm nws cov teeb meem ncav sij hawm ces nws yeej thim xav txog tej ntawd lawm, tej zaum nws yuav tuaj yeem ua nws tes dej num tau raug zoo. Tab sis dua ntawd, nws tsis muaj ib qho kev to taub tiag txog nws tus yeeb yam phem, yog li nws tsis yog ua tsis tau nws tes dej num yav tag los xwb, tab sis yeej tsis hloov pauv tom qab raug hloov lawm. Nws kuj tseem cuam tshuam pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab. Tsis yog kuv tab tom ua mob rau lwm tus thiab ncua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev lod? Kuv keev xav tias kuv muaj kev ua neeg zoo, tab sis tam sim no kuv tau pom tias kuv tsuas yog tuav kuv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus kom kuv thiaj li tsis ua rau lawv txaj muag thiab ua rau lawv xav phem. Tab sis qhov ntawd tsis zoo rau lwm txoj kev to taub lub neej txoj sia los sis txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev kiag li. Puas Qhov ntawd puas muaj kev ua neeg zoo?

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yuav tsum muaj ib tug qauv quag rau kev ua neeg zoo. Nws tsis cuam tshuam rau txoj kev taug txoj kev uas zam kom dhau, tsis ua raws li cov hauv paus ntsiab lus, sim tsis txhob ua txhaum rau ib tug twg, hais lus mos lus muag rau txhua qhov chaw uas koj mus, yoog raws kom haum nrog txhua tus koj ntsib, thiab ua kom txhua tus muaj kev zoo siab. Qhov no tsis yog tus qauv quag. Yog li dab tsi yog tus qauv quag mas? Nws suav nrog rau kev coj zoo rau Vajtswv, lwm tus neeg, thiab cov xwm txheej nrog rau lub siab ncaj ncees, muaj peev xwm ua lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam no rau hauv qhov uas yog pov thawj rau txhua tus pom thiab hnov. Ntxiv mus, Vajtswv tshawb tib neeg lub siab thiab paub lub siab ntawd, thiab txhua tus. Qee tus neeg ib txwm khav theeb tias lawv muaj txoj kev ua neeg zoo, hais tias yeej tsis tau ua ib qho phem, nyiag lwm tus tej khoom ntiag tug, los sis ntshaw lwm tus neeg tej khoom li. Lawv tseem haj yam mus deb txog qhov uas cia lwm tus neeg tau txais txiaj ntsig rau ntawm lawv txoj kev siv nyiaj thaum muaj kev sim cam txog tej kev ntshaw, xum raug kev txom nyem poob tsag, thiab lawv yeej tsis hais ib qho dab tsi tsis zoo txog leej twg li tsuas yog kom lwm tus xav tias lawv yog neeg siab zoo xwb. Txawm li cas los xij, thaum ua lawv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev, mas lawv txawj dag heev thiab ntseeg tsis tau li, ib txwm txawj dag rau lawv tus kheej. Lawv yeej tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, lawv yeej ib txwm tsis saib tej yam maj rawm li Vajtswv saib tias maj rawm los sis xav raws li Vajtswv xav, thiab lawv yeej ib txwm tsis tuaj yeem muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg rau ib cag es kom thiaj li ua tau lawv tej dej num. Lawv yeej ib txwm tsis tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg kiag li. Txawm yog kiag thaum lawv pom cov neeg phem ua phem ua phem los xij, lawv tsis qhia cov neeg ua phem ntawd tshwm li; lawv tsis muaj cov hauv paus ntsiab lus dab tsi li. Qhov no tsis yog ib qho piv txwv txog kev ua neeg zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev coj ua. Ib tug neeg zoo tiag tsis taug txoj kev nyob nruab nrab los sis tsis ua ntsiag to txog lwm tus neeg cov teeb meem. Lawv tsis nrhiav kev sib puag xwb pwg tag nrho, ib yam nkaus, los sis tsis siv zog ua kom muaj txoj kev sib puag xwb pwg zoo nrog lwm tus. Tus qauv rau ib tug neeg zoo tiag haum rau hauv kev ua lub hauv paus ntsiab lus thiab muaj kev paub txog kev ncaj ncees. Nws yuav txhawb cov hauv paus ntsiab lus yam tsis ntshai kev ua txhaum rau tib neeg los tiv thaiv Vajtswv lub tsev thaum nws tej kev ntshaw raug poob qis. Hauv kuv qhov kev sib tham nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv tsuas yog tsom ntsoov rau qhov tsis ua kev txaj muag los sis qhov tsis ua kev txhaum rau ib tug twg xwb, xav tias txhua tus neeg yuav xav zoo txog kuv tsuav yog kuv tseem tuav kuv qhov kev sib raug zoo nrog lawv. Tab sis qhov ntawd tsis raug raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb kiag li. Kuv pom lwm tus ua tej yam kev qias vuab tsuab thiab kev tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, tab sis tsuas xav tiv thaiv kuv tus duab kom zoo xwb, kuv tsis tiv thaiv pawg ntseeg tej kev ntshaw li, ua txuj tsis pom. Kuv cia cov teeb meem maj mam dhaus mus meej tseeb rau ntawm qhov muag kiag. Tshwj xeeb yog nrog tus Kwv Tij Vam, kuv paub tias nws cov teeb meem twb cuam tshuam yam loj kawg nkaus rau Vajtswv lub tsev lawm. Tab sis kuv tseem ntshai tsam nws yuav xav tias kuv tab tom teeb phiaj rau nws ua ntiag tug, tias nws yuav tsis kam lees yam uas kuv hais thiab yuav tsim ib qho kev tawm tsam kuv. Yog li thaum kuv sib qia nrog nws, luv tsuas yog npog txhua yam xwb, txo qhov teeb meem kom tsawg. Raws li qhov tshwm sim, nws tsis mob siab daws nws cov teeb meem hlo li. Nyob sab nrauv, kuv txuag kuv tus duab uas zoo tsis ua phem, tab sis qhov tseeb, kuv tau ua puas tsuaj pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv pom kuv tsuas zoo li ib tug “tub zoo,” ib tug neeg uas ywj lwm tus siab, ib tug neeg uas dag los tas li.

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus nyob rau hauv kuv txoj kev fij tom qab ntawd: “Ib txhia thawj coj hauv pawg ntseeg kiag thaum pom cov kwv tij los sis cov nkauj muam ua lawv tej dej num ua dog ua dig thiab lam tau lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, tsis cem lawv, txawm hais tias lawv yeej tsim nyog cem los xij. Thaum lawv pom tej yam uas yeej muaj kev phom sij loj rau qhov uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev, lawv ua ntsej lag muag dig thiab yeej tsis nug dab tsi li, es kom tsis txhob ua rau lwm tus chim li. Lawv lub hom phiaj thiab qhov lawv xav tau ces yeej tsis yog ua siab zoo rau lwm tus tej kev qaug zog—lawv yeej paub zoo hais tias lawv npaj siab rau dab tsi lawm: ‘Yog kuv ua twj ywm li no xwb thiab tsis txhob ua rau lwm tus chim, ces lawv yuav xav hais tias kuv yog ib tug thawj coj zoo. Lawv yuav xav zoo thiab muaj kev hwm kuv. Lawv yuav muab kev lees txais kuv thiab hwm kuv. Lawv yuav txaus siab thiab nyiam kuv.’ Txawm yuav muaj kev puas ntsoog ntau npaum li cas rau qhov ua zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev, thiab txawm cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg ntawd yuav raug tav kev loj npaum li cas rau lawv qhov kev to taub lub neej txoj sia, los sis lawv pawg ntseeg lub neej yuav raug cuam tshuam npaum li cas loj xij, cov neeg zoo li ntawd yeej nias qees ntxiv mus rau lawv lub tswv yim phem thiab tsis ua txhaum rau ib tug twg. Yeej tsis muaj ib qho kev xav txog yuav cem-tus kheej nyob rau hauv lawv lub siab li; qhov ntau tshaj, ces tej zaum lawv yuav tsis lam nyob nyob es hais me ntsis txog tej qho teeb meem, thiab ces cia li tsum lawm xwb. Lawv yeej tsis sib qhia txog qhov tseeb li, los sis yeej tsis taw qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm lwm tus tej teeb meem li, thiab lawv haj yam tsis muab lwm tus neeg tus yam ntxwv coj los ua twb zoo tshuaj xyuas li. Lawv tsis coj tib neeg kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab lawv yeej tsis qhia txog tias Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi li, los sis qhia txog tej qho yuam kev uas tib neeg hom hom ua, los sis tej moj yam qias vuab tsuab uas tib neeg nthuav tawm li. Lawv yeej tsis daws tej teeb meem uas muaj tiag zoo li no li; tab sis, lawv ho yeem zam lwm tus neeg tej kev qaug zog thiab kev xav phem, thiab lawv haj tseem tsis xyuam xim thiab lam ua dog ua dig xwb. Lawv cia cov neeg no tej kev ua thiab tej cwj pwm dhau mus yam tsis hais txog seb tej ntawd yog dag tsi li, thiab, vim lawv ua li ntawd kiag, ces neeg feem coob thiaj li xav hais tias, ‘Peb tus thawj coj mas zoo li ib leej niam rau peb. Nws haj yam muaj kev to taub txog peb tej kev qaug zog dua Vajtswv muaj lawm thiab. Peb lub siab mas tej zaum yuav me dhau heev lawm rau Vajtswv tej kev cheem tsum, tab sis nws yeej loj txaus ua rau peb ua tau li peb tus thawj coj tej kev cheem tsum. Nws yog ib tug thawj coj zoo rau peb. Yog muaj ib hnub twg es tus Nyob Saud muab peb tus thawj coj hloov lawm, peb yuav tsum ua kom hnov peb lub suab, thiab muab peb tej kev xav thiab peb tej kev ntshaw uas txawv ntawd ua kom pom kiag ntag. Peb yuav tsum nrog tus Nyob Saud sib khom nqi.’ Yog tib neeg muaj tej kev xav zoo li ntawd—yog lawv muaj hom kev sib raug zoo li no nrog lawv tus thawj coj, thiab xav li no rau lawv, thiab tau tsim muaj tej yam kev xav vam khom, qhuas, hwm, thiab nyiam lawv tus thawj coj lawm—yog li ntawd ces, tus thawj coj ho yuav xav li cas mas? Yog hais tias, nyob rau qhov xwm txheej no, lawv paub cem-tus kheej, paub xav tsis thoob, thiab paub nco Vajtswv txiaj ntsig, ces lawv yuav tsum tsis txhob xav ntsoov txog lawv lub meej mom los sis lub koob npe nyob rau hauv lwm tus lub siab xwb. Lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab qhuas Nws, es kom Nws thiaj li muaj ib lub chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab kom tib neeg thiaj li hwm Vajtswv kom zoo kawg nkaus. Tsuas yog txoj hau kev no xwb mas lawv lub siab thiaj li yuav kaj, thiab tus uas ua li no yog tus uas caum nrhiav qhov tseeb xwb. Txawm li cas los xij, yog hais tias qhov no tsis yog lub hom phiaj txhawb lawv tej kev ua ntawm cov tawm tsam Khetos, thiab lawv haj tseem siv tswv yim thiab peev xwm los ntxias tib neeg kom yuam kev ntawm txoj kev tseeb mus thiab ntxeev siab rau qhov tseeb, tseem ua txog ntua qhov uas tso pluav rau tib neeg tej kev ua lawv tes dej num ywj siab yam tsis xyuam xim, lam tau lam ua kom zoo li ua lawm xwb, thiab tsis muaj lub siab lees txais dej num li, nrog lub hom phiaj ntawm kev ua kom tau ib qho chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab kov yeej lawv lub siab zoo xwb, ces qhov no tsis yog ib qho tas zog kov kom yeej tib neeg xwb ma? Thiab qhov no tsis yog ib yam uas phem, ntxim ntxub thiab lod? Nws ntxim ntxub tshaj plaws li!(“Lawv Npaj Ntxias Kom Tau Tib Neeg” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm txog lub ntsiab tseeb thiab cov kev txhawb siab nyob tom qab kuv txoj kev nqi tes ua. Txij li tau los ua tus thawj coj, kuv tsuas zam ub zam no kom nyob tau lub caij nyoog tuav txoj hauj lwm no nrog tib neeg xwb. Kuv yuav tsis muab tib neeg cov teeb meem coj los ua kom kaj, tab sis tsuas yog tiv thaiv lawv lub meej mom xwb. Kuv yeej tsis muaj lub siab maj thaum kuv pom tus Kwv Tij Vam tab tom tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg txoj hauj lwm. Dua li kuv tsuas saib kuv cov lus ib puag ncig ntawm sawv daws xwb, xav tswj kuv qhov chaws kom nyob nruab nrab ntawm lawv. Saib sab nrauv los mas zoo li kuv coj zoo thiab tsis ua phem, tab sis qhov ntawd yog qhov ntis ntsej muag uas ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam nkag siab yuam kev. Kuv siv qhov tib neeg pom ua tus cwj pwm zoo thiab siv cov lus los kov yeej lawv yog li lawv thiaj li nyiam kuv thiab hwm kuv. Kuv thiaj li tuaj yeem ua kom kuv lub chaw muaj zog rau txoj hau kev ntawd. Kuv xav ua kom kuv tus kheej txoj hau kev mus tau zoo thiab kuv tau ua qhov ntawd vim sib hloov pauv tej txiaj ntsig ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau tawm tsam cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab ua piam sij txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos. Thaum txog theem no, Vajtswv cov lus tau tshwm rau kuv lub siab tias: “Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yeej yuav hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag). Vajtswv lub tsev cia kuv ua ib tug thawj coj los coj lwm tus xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua lawv tes dej num, los txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, los sib qhia ntawm qhov tseeb txhawm rau daws lwm tus cov teeb meem kom lawv thiaj li to taub lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiab kawm ua lawv tes dej num nrog lub hauv paus ntsiab lus. Qhov ntawd yog kuv txoj kev lav ris. Tab sis kuv tsis ua tes dej num raws li Vajtswv cheem tsum. Kuv tsuas tsom ntsoov rau kuv txoj kev sib raug zoo thiab kev tuav kuv lub koob npe nrog lwm tus xwb, uas thaum kawg tau ua piam sij rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab cuam tshuam lwm tus txoj kev to taub lub neej txoj sia. Kuv tau nqis tes ua tuaj rau Ntxwgnyoog sab lawm. Kuv pom tias kuv yog kiag li qhov Vajtswv tau qhia tshwm nyob hauv Nws cov lus ntag. Tsis yog tias kuv tsis yog ib tug neeg zoo xwb, tab sis kuv yog ib tug neeg tsis ncaj, xav rau yus tus kheej, phem ntxim ntxub. Yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov, kuv yuav dhau los thaiv nti rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub lub neej txoj sia. Thaum kawg kuv thiaj li to taub kuv cov kev cai rau lub neej txoj sia hauv txoj kev sib sib txuas lus nrog lwm tus. Kuv tau pom tseeb tias “Ua twj ywm txog tej kev ua txhaum ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo” thiab “Tsis txhob ua phem rau tib neeg” yog cov kuab lom phem, tsis yog cov hauv paus ntsiab lus rau kev coj ua uas tseeb. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov, txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab thiab kho kuv txoj kev caum raws uas yuam kev.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yog koj xav kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, koj lub siab yuav tsum tig los npuab Vajtswv. Nrog qhov no ua ib lub hauv paus, koj kuj tseem yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg thiab. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces tab txawm koj ua li cas kom tuav tau txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg los xij, txawm tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los xij los sis tab txawm koj yuav siv lub zog npaum li cas rau los xij, txhua yam tsuas ntsig txog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob xwb. Koj tab tom tswj hwm koj qhov chaw sawv nyob hauv tib neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tib neeg lub tswv yim kom tib neeg thiaj yuav qhuas koj, tab sis koj tsis ua raws li Vajtswv txoj lus los tsim kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog tib neeg. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tab sis tswj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog tias koj kam muab koj lub siab rau Vajtswv thiab kawm mloog Nws lus, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog txhua tus neeg yuav cia li dhau los ua ib txoj li ib txwm muaj. Txoj hau kev no, cov kev sib raug zoo no tsis yog raug tsim hauv cev nqaij daim tawv, tab sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Yuav luag tsis muaj kev sib txuam ntawm lub cev nqaij daim tawv, tab sis hauv fab ntsuj plig muaj kev sib khoom, kev sib hlub, kev sib sib nplig siab, thiab sib txhawb ib leeg rau ib leeg. Qhov no yog txhua yam ua tiav los ntawm lub hauv paus ntawm lub siab uas ua rau Vajtswv txaus siab. Cov kev sib raug zoo no tsis raug tswj hwm los ntawm kev cia siab rau tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis tau tsim los ntawm cov xwm txheej kev ris lub nra rau Vajtswv. Nws tsis xav tau txoj kev siv zog uas tib neeg tsim tawm los. Koj tsuas yog yuav tsum tau xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus lub hauv paus ntsiab lus xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv). Vajtswv cov lus tau qhia kuv pom hais tias cov kev sib raug zoo ntawm tib neeg rau tib neeg uas tsim nyog tsis tuaj yeem tsim los ntawm kev siv cov tswv yim sab ntiaj teb rau kev ua neej. Peb yuav tsum ntxiv zog rau lwm tus tej ntsuj plig raws li Vajtswv cov lus, thiab tsuas nyob rau txoj hau kev no xwb thiaj li muaj txiaj ntsig rau sawv daws. Thaum kuv pom lwm ua lawv tes dej num nrog cov moj yam qias vuab tsuab uas tau cuam tsuam rau lawv txoj hauj lwm lawm, kuv yuav tsum txhob tsom ntsoov rau kuv tus kheej lub meej mom thiab tus duab. Kuv yuav tsum tau siv Vajtswv cov lus rau qhov teeb meem los pab ua kom lawv to taub lawv cov moj yam qias vuab tsuab, thiab tau sib qhia Vajtswv txoj kev xav kom lawv thiaj li tuaj yeem ua lawv tes dej num tau zoo. Vajtswv tau pom zoo lawm. Nyob hauv kev sib sau ua ke, tus Kwv Tij Vam feem ntau muaj peev xwm to taub nws tus kheej hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus, uas txhais hais tia nws xav daws nws cov teeb meem. Qhov ntawd tsuas yog tias nws tsis to taub lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem thiab tsis ntxub nws tus kheej tiag yog li nws thiaj tseem tau ua neej nyob ntawm nws tus moj yam qias vuab tsuab thaum teeb meem tshwm tuaj. Yog tias kuv siv Vajtswv cov lus los txheeb xyuas lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem kom nws tuaj yeem nrhiav ib txoj kev xyaum ua raws tej ntawd, qhov no yeej yuav pab tau nws xwb. Paub qhov no, kuv ces xav hloov kuv txoj kev caum raws uas yuam kev thiab ua txhua yam raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Tom qab ntawd, kuv tau suav sau tus Kwv Tij Vam cov teeb meem hauv nws tes dej num thiab muab tej ntawd teev tseg ib qho zuj zus cia. Kuv tau sib qhia nrog nws, ua zoo tshuaj xyuas nws tus cwj pwm thiab txheeb xyuas lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem. Tom qab ntawd, nws tsis ntxub kuv los sis dhuav kuv li qhov uas kuv tau xav tias nws yuav ntxub, tab sis tseem lees txais kuv txoj kev sib qhia tiag tiag. Ces tom qab nws tau xa ib qho ntawv hauv xov tooj tuaj rau kuv, hais tias “Nws zoo heev uas koj muab qhov no hais rau kuv, yog tsis li ntshe kuv yuav tsis pom tias qhov teeb meem loj npaum li cas.” Kuv zoo siab heev. Thaum kuv tau kho kuv qhov kev txhawb siab lawm thiab tsis tsom ntsoov rau qhov uas lwm tus xav rau kuv, tab sis tau xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab txhawb cov hauv paus ntsiab lus, kuv tuaj yeem muab kev txhawb muaj qab hau rau cov uas nyob puag ncig kuv. Kuv kuj tseem hnov kaj siab thiab thaj yeeb lug.

Tom qab ntawd, kuv tau pom ib tug viv ncaus uas tau laug sij hawm thiab tawv ncauj rau hauv nws tes dej num, uas ua rau tshwm muaj ntau yam teeb meem tuaj. Nws pom cov teeb meem no lawm thiab yeej tsis lees txog qhov phem ntawd kiag li. Kuv pom tias cov teeb meem no feem ntau yog los ntawm nws tus cw pwm coj rau nws tes dej num, yog li kuv xav muab qhov no los hais tawm. Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Nws twb hnov tsis zoo thiab qaug zog lawm. Yog tias kuv tham txog nws qhov teeb meem, puas yog kuv muab ntsev pleev qhov txhab ma? Yog tias nws haj tseem rhais los phem dua qub tuaj, tib neeg yuav hais tias kuv tsis muaj qhov thooj li kev ua neeg, tias kuv tsis zam txim rau, thiab tom qab ntawd ntiab kuv tawm.” Kuv xav tias nws yuav txaus lawm yog tias kuv tuaj yeem nrhiav txoj hau kev los daws cov teeb meem hauv nws tes dej num, ces kuv tsis tas yuav hais txog nws cov teeb meem lawm. Tom qab ntawd kuv paub tias kuv tau ua raws li cov tswv yim phem no dua lawm, thiab yog tias kuv tsis qhia tus viv ncaus no nws cov teeb meem, nws yuav tsis pom nws tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab thiab qhov ntawd yuav tsis pab nws, ib yam nkaus thiab. Kuv tau taij thov Vajtswv thiab tau nrhiav qhov tseeb uas kuv yuav tsum paub qhov tseeb nyob hauv qhov xwm txheej ntawd. Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe no hauv Vajtswv cov lus tias: “Vajtswv tsis txeev ua siab xyem xyav rau Nws tej kev ua; tej hauv paus ntsiab tseeb thiab lub hom phiaj uas nyob ntawm Nws tej kev ua yeej los meej thiab pom tseeb, dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, tsis txuam nrog ib qhov kev phem los sis kev tsis zoo. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj kev ntsaus ntuj los sis kev phem txuam nrog(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II). “Vajtswv tsis nyob nruab nrab; noob neej tej tswv yim ua rau Nws tsuas dub tsis tau. Rau Nws mas, ib yog ib thiab ob yog ob; qhov yog yog qhov yog thiab qhov tsis yog yog qhov tsis yog. Tsis muaj qhov tsis tseeb li(“Tsuas Yog Yus Yog Tus Uas Mloog Lus Tiag Tiag Xwb Mas Thiaj Li Muaj Kev Ntseeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Qhov no tau qhia kuv tias Vajtswv yoglub hauv paus ntsiab lus nyob hauv Nws cov lus thiab tej kev ua, tias Nws paub txog qhov Nws nyiam thiab tsis nyiam. Vajtswv pom zoo thaum tib neeg ua tej yam zoo, tab sis thaum tib neeg tawm tsam qhov tseeb thiab ua puas rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev lawm, ces Nws tsis nyiam qhov no kiag li. Vajtswv paub meej hauv Nws cov kev ua—tsis muaj qhov tsis meej li. Qhov no ua rau kuv xav txog qhov uas, ua ntej tus Tswv Yexus yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Petus tau hais tias, “Cia kom nws nyob deb ntawm Koj, tus Tswv: qhov no yuav tsis raug Koj” (Mathai 16:22). Tab sis tus Tswv tau hais tias, “Ntxwgnyoog, cia li khiav mus rau tom Kuv qub qab(Matthew 16:23). Los ntawm kev hais li no, Petus yog tus tseem ceeb sawv hauvtxoj kev ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, uas yog vim li cas Vajtswv thiaj xam tias qhov no yog kev ua los ntawm Ntxwgnyoog. Tus Tswv Yexus yeej tsis ua xyem xyav li vim ntsai tsam ua mob Petus txoj kev hwm tus kheej los sis ua rau nws chim siab. Nws muab kev txiav txim meej raws li Petus cov kev ua yog li nws thiaj tuaj yeem pom Vajtswv tus cwj pwm uas meej thiab paub tus yam ntxwv ntawm nws cov kev ua. Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg tau qhia kuv txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua raws. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsum muaj kev thev taus thiab kev uv rau qee cov teeb meem, tab sis yog tias muaj qee yam cuam tshuam rau lawv tes dej num los sis tav kev txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, qhov ntawd thiaj li nquas hu kom muaj kev sib qhia thiab ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem ua tus neeg nyob nruab nrab-ntawm cov tib neeg uas ywj lwm tus siab. Kuv paub tias tus viv ncaus ntawd mas xav phem lawm, tab sis yog muaj cov kev txhawb siab uas yog, txhob saib tsis taus nws los sis txhob cem nws tsis txuag, tab sis muab qhov kev sib qhia ntxim hlub ntxim nyiag txog qhov tseeb los pab txheeb xyuas nws cov teeb meem, nws thiaj li tuaj yeem to taub txog nws tus moj yam qias vuab tsuab. Tom qab ntawd peb thiaj li tuaj yeem nrhiav txoj hau kev xyaum ua raws thiab ua kuv tes dej num tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev xav. Tom qab ntawd kuv tau hais tawm rau ntawm qhov kev sib qhia txog nws cov teeb meem thiab sib tham txog qhov nws tau ua yuam kev. Kuv kuj tseem tau qhia kuv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los mus ua kev qhia thiab. Thaum xub thawj, kuv ntshai tsam qhov kev sib qhia ntawd hnyav heev thiab nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau qhov ntawd. Tab sis thaum uas kuv qhia tiav lawm, ua rau nws tsis ntxhov siab ntxiv los sis tawm tsam kuv li qhov uas kuv xav, tab sis nws tau hais qhia ua siab dawb paug tias nws yeej tsis to taub nws cov teeb meem ua ntej ntawd tiag tiag li thiab nws lees txais tau qhov kev qhuab ntuas ntawd. Tom qab ntawd nws tus cwj pwm coj rau hauv nws tes dej num tau txhim kho lawm thiab nws tau pib txawj xav los mus nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb lawm. Kuv zoo siab tiag tiag uas pom qhov no. Kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev ua kuv tes dej num kom mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum mas mloog li zoo heev.

Hauv kuv tej kev sib txuas lus nrog lwm tus, kuv ib txwm ntshai tsam ua rau tib neeg txaj muag vim hais lus nchav heev lawm, yog li kuv thiaj li tswj kuv tej kev sib raug zoo raws li cov tswv yim sab ntiaj teb. Qhov ntawd mas yog ib txoj kevua neej uas qaug zog. Dhau los ntawm tej kev ntsib kev pom thiab kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus no, kuv tau kawm paub qhov yuav ua ib tug neeg zoo tiag lawm. Kuv kuj tau ntsib tau pom tias qhov ntawd mas tseem ceeb los mus txhawb cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab xyaum ua raws Vajtswv cov lus thaum muaj kev sib txuas lus nrog lwm tus. Qhov ntawd yog lub hauv paus ntsiab lus tiag ntawm kev coj ua zoo. Ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply