Zoo Heev Thaum Hle Kuv Txoj Kev Ua Zam Tawm Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Yuam, Teb Chaws Suav

Nyob rau lub Cuaj Hlis Xyoo 2018, kuv raug xaiv los ua pawg ntseeg ib tug thawj coj. Kuv zoo siab heev thaum lub sij hawm ntawd. Kuv xav tias qhov no yuav tsum tau tshwm sim vim tias kuv ua tau zoo dua li cov kwv tij thiab cov viv ncaus feem coob, thiab kuv yuav tsum caum raws qhov tseeb thiab ua kuv tej luaj hauj lwm. Kuv tsis xav kom tib neeg xav tias kuv txoj kev ua thawj coj tsuas yog ib lub cim xwb. Muaj ib hnub kuv tau mus koom ib pab neeg lub rooj sib tham. Thaum sib tham txog txoj hauj lwm, qee tus kwv tij thiab viv ncaus tau tham txog tej kev txawj tshwj xeeb. Ua rau kuv paub tsis tshua zoo. Kuv yuav luag tsis paub ib yam dab tsi txog qhov ntawd li. Yog tias lawv nug kuv, es kuv teb tsis tau ne? Lawv puas yuav saib tsis taus kuv thiab xav tias kuv yuav coj tau li cas yog tias kuv twb tsis nkag siab? Kuv tsis hais dab tsi li, tiam sis qhov ntawd yuav tsis ua rau kuv yog ib tug thawj coj uas siv tsis tau lov? Kuv yuav ua li cas? Kuv zaum ntawd zoo li ib tug miv uas nyob saum ib lub ru tsev kub kub, uas muaj kev ntxhov siab puv nkaus xwb. Kuv tsis nkag siab yam uas ib tug tab tom tham txog ntawd li. Thaum uas lawv tham yuav luag tag lawm, kuv txawm hais ceev ceev hais tias, “Yog tias tsis muaj lwm cov lus nug lawm, ces cia peb xaus lub rooj sib tham li no xwb.” Kuv tsis kaj siab txog ntua thaum kuv tawm ntawm lub rooj sib tham mus lawm. Kuv xav tias, “Pab neeg no cheem tsum kev paub tshaj lij ntau heev thiab kuv tsis paub ib yam dab tsi txog qhov ntawd li, yog li ntawd kuv tsis txhob mus koom ntau lub rooj sib tham ntxiv lawm ntshe yuav zoo dua. Yog tias lwm tus paub tias kuv tsis paub ntau txog yam tshaj lij, ces ntshe lawv yuav saib tsis taus kuv xwb xwb li. Leej twg thiaj li yuav saib taus kuv tom qab ntawd?”

Tau ob peb lub lim tiam tom qab los sis dhau ntawd mus, kuv tau mus ntsib nrog lwm pab txhua txhua hnub thiab pab daws lawv tej teeb meem thiab tej kev nyuaj. Peb pawg ntseeg lub neej tau loj hlob. Txhua tus puav leej txhawb nqa kuv, thiab kuv xav mus ntsib nrog cov pab pawg no heev. Tiam sis kuv ntxhov siab thaum kuv xav txog pab uas cheem tsum kev paub tshwj xeeb. Kuv ntshai tias kuv yuav tsis paub yam uas lawv tab tom tham txog, yog li ntawd kuv thiaj li thov kev zam txim thiab tsis tshua mus koom lawv. Muaj ib hmos tus viv ncaus uas nrog kuv ua hauj lwm ua ke tau hais tias pab ntawd muaj qee yam teeb meem, yog li ntawd nws thiaj li thov kom kuv mus rau ib lub rooj sib tham. Kuv pom zoo mus, tiam sis kuv ntxhov siab. Kuv xav tias, “Yog tias kuv daws tsis tau qhov teeb meem ntawd, lwm tus puas yuav hais tias kuv yog ib tug thawj coj uas tsis muaj peev xwm?” Kuv tau ntxhov siab. Hnub tom qab, tom qab peb sib qhia txog Vajtswv txoj lus tag lawm, kuv ntshai tsam lwm tus ho nug txog txoj kev paub uas tshaj lij, ces yuav ua rau kuv zoo li neeg ruam yog tias kuv teb tsis tau lawv. Yog li ntawd kuv thiaj li npaj kuv tus kheej thiab tham txuas ntxiv los cheem qhov xwm txheej ntawd kom nres, tiam sis kuv nyuaj siab heev. Kuv nug lawv tias, “Tshuav yam teeb meem dab tsi thiab uas tseem daws tsis tau?” Tus thawj coj ntawm pab ntawd tham txog lawv tej teeb meem thiab tej kev daws teeb meem. Ces kuv paub tsis meej lawm thaum uas nws pib siv cov lus nyuaj. Kuv paub tsis meej tias tej teeb meem ntawd daws tau tag nrho lawm los tsis tau. Yog tias lawv daws tsis tau qhov teeb meem ntawd, ces nws yuav cuam tshuam rau lawv txoj kev loj hlob. Tiam sis yog tias kuv nug kom ntxaws ntxaws, ces lawv yeej yuav xav hnov kuv lub tswv yim xwb xwb li. Tiam sis kuv tsis nkag siab ib yam dab tsi kiag li, thiab nws yuav yog ib qho txaj muag heev. Tom qab uas ua tib zoo xav zoo zoo lawm, kuv tsis hais ib yam dab tsi li. Ces, ib tug viv ncaus txawm tham txog qee yam ntawm tej kev nyuaj uas nws tau ntsib tau pom uas cuam tshuam rau qee yam teeb meem loj. Ua rau kuv haj yam paub tsis meej. Kuv tsis muaj peev xwm nug nws tias yam uas nws hais ntawd yog txhais li cas. Kuv ntshai tias yog tias kuv daws tsis tau nws qhov teeb meem, ntshe nws yuav xav tias kuv tsis yog ib tug thawj coj zoo. Kuv tsuas tham me ntsis xwb thiab zam kom dhau qhov teeb meem ntawd los ntawm qhov hais tias, “Kuv mam li saib qhov teeb meem no tom qab nawb.” Tom qab lub rooj sib tham lawm, kuv sab tiag tiag li. Kuv mloog zoo li qhuav qhawv xwb. Daws tsis tau ib yam dab tsi nyob rau lub rooj sib tham no li. Tsis yog tias kuv to taub kuv lub luag hauj lwm tsis meej lov? Kuv kuj paub tias cov kwv tij thiab cov viv ncaus hauv pab no tsis tau ua tiav ntau yam. Lawv txoj hauj lwm tsis loj hlob ntau thiab ua rau kuv nyuaj siab txog qhov ntawd. Kuv ntshai tsam lawv yuav hais tias kuv tsis nkag siab txoj hauj lwm no thiab saib tsis taus kuv. Kuv tsuas yog to taub tsis meej txog kuv txoj kev uas mus koom txhua txhua lub rooj sib tham nkaus xwb. Kuv yeej ib txwm tsis to taub txoj hauj lwm ntawd qhov xwm txheej thiab daws tsis tau ib yam teeb meem dab tsi tiag tiag li. Kuv yeej tsis tau ua ib txoj hauj lwm tiag tiag li. Tsis yog tias kuv tab tom dag Vajtswv thiab ua rau kuv cov kwv tij thiab cov viv ncaus ruam xwb lov? Kuv mloog zoo li tsis kaj siab thiab kuv cem kuv tus kheej. Kuv thov Vajtswv kom pab kuv tig rov saib thiab paub kuv tus kheej.

Muaj ib hnub thaum tab tom pe hawm Vajtswv, kuvtau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus: “Tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab nthuav qhov teeb meem no tawm: Thaum lawv yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam dog dig uas tsis muaj meej mom, lawv tsis ua tej yam kom pom tias lawv zoo tshaj lwm tus thaum sib txuas lus los sis hais lus nrog ib tug neeg twg, los sis lawv tsis coj ib hom xeeb ceem los sis ib lub suab nthe rau hauv lawv qhov kev hais lus; lawv tsuas yog neeg dog dig thiab zoo li sawv daws xwb, thiab tsis nthuav lawv tus kheej tawm. Lawv tsis hnov muaj ib qho dab tsi nias qees rau qhov kev xav, thiab muaj peev xwm sib qhia tau yam qhib siab lug thiab tawm hauv nruab siab tuaj. Mus cuag lawv tau thiab sib txuas lus nrog lawv yooj yim; lwm tus xav tias lawv yog cov neeg zoo heev. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv muaj meej mom lawm, lawv txawm rais los ua tus siab thiab muaj hwj chim loj, yam li tsis muaj leej twg muaj peev xwm ncav cuag lawv li; lawv xav tias lawv tsim nyog hwm, thiab tias lawv thiab cov neeg dog dig mas sib txawv deb heev. Lawv saib tsis taus cov neeg dog dig thiab tso qhov kev sib qhia yam qhib siab lug nrog lwm tus tseg lawm. Vim li cas lawv thiaj li tsis sib qhia yam qhib siab lug mus ntxiv lawm? Lawv xav tias tam sim no lawv muaj meej mom, thiab yog cov thawj coj lawm. Lawv xav tias cov thawj coj yuav tsum muaj ib tug yam ntxwv, ib nyuag siab zog cov neeg dog dig, thiab muaj ntau tus yeeb yam thiab muaj peev xwm tuav tau ntau lub luag hauj lwm; lawv ntseeg tias thaum muab sib piv rau cov neeg dog dig, cov thawj coj yuav tsum muaj lub siab ntev dua, muaj peev xwm tiv kev txom nyem thiab muab fij rau ntau dua, thiab muaj peev xwm tiv taus txhua yam kev sim siab. Lawv haj tseem xav tias cov thawj coj mas quaj tsis tau li, txawm yuav muaj pes tsawg leej neeg ntawm lawv yim neeg ploj tuag los xij, thiab tias, yog lawv yuav tsum quaj, ces lawv yuav tsum quaj rau hauv lawv daim pam pua xwb, kom tsis muaj leej twg pom txhua yam uas ua tsis zoo, qhov tsis zoo txaus, los sis qhov kev qaug zog hauv lawv. Lawv haj tseem xav tias cov thawj coj tsis tuaj yeem cia ib tug neeg twg paub yog lawv xav phem; tiam sis, lawv yuav tsum zais npog txhua yam zoo li no. Lawv ntseeg tias qhov no yog qhov uas tus muaj meej mom yuav tsum ua(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus nthuav tawm kuv tus yam ntxwv tseeb. Ua ntej kuv yog ib tug thawj coj, yog tias kuv tsis nkag siab qee yam, kuv nug lwm tus. Kuv sib qhia yam qhib siab lug nrog lwm tus yog tias kuv muaj ib yam teeb meem los sis kev nyuaj twg. Tom qab kuv dhau los ua ib tug thawj coj lawm, kuv txawm cia li xav tias kuv yuav tsum ua tau zoo dua lwm tus. Kuv xav tias vim kuv cov kwv tij thiab cov viv ncaus tau xaiv kuv lawm, mas kuv yuav tsum coj li ib tug thawj coj. Kuv yuav tsum ua kom tau zoo dua lawv, kuv yuav tsum muaj peev xwm nkag siab thiab daws tau txhua yam. Yog li ntawd, thaum kuv mus koom tej rooj sib tham, kuv saibkuv tus kheej txawv heev. Tiam sis vim yog muaj qee yam uas kuv tsis nkag siab, kuv thiaj li ntshai tsam lwm tus yuav saib tsis taus kuv. Kuv txawm pib lam coj thiab ua txuj, thiab kuv tsis quav ntsej kuv lub luag hauj lwm li. Kuv mus rau cov pab pawg uas muaj tej hauj lwm yooj yim uas kuv tuaj yeem qhia kuv txoj kev txawj, thiab kuv zam cov pab pawg uas yuav ntsib tej hauj lwm nyuaj los sis txuam rau tej uas kuv tsis nkag siab es kom kuv thiaj li yuav tsis poob ntsej muag yog tias kuv ua tau hauj lwm tsis zoo. Tab txawm tias kuv tau mus koom lawm los, kuv tsuas hais tau tej yam uas tsis muaj ntsiab lus thiab to taub tsis meej txog kuv txoj kev hais lus. Kuv ntsib tsis tau cov teeb meem tiag tiag hauv cov pab pawg ntawd. Kuv tau nqis peev ntau heev rau kuv txoj kev khav theeb thiab kev ua tib tug thawj coj. Vajtswv lub tsev cheem tsum kom cov thawj coj yuav tsum tshawb nrhiav kom tob mus rau hauv txhua tes hauj lwm, kom hais tau qhov tseeb thiab daws tej teeb meem uas peb cov kwv tij thiab cov viv ncaus ntsib, kom lawv thiaj li yuav ua tau lawv lub luag hauj lwm mus raws nraim li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Qhov no thiaj li txhais tau hais tias yog ua hauj lwm tiag tiag thiab mob siab txog Vajtswv lub siab nyiam. Kuv paub tias cov kwv tij thiab cov viv ncaus uas nyob rau hauv pab ntawd ntsib ntau yam kev nyuaj, tiam sis kuv tsis txaus siab mus ntsib lawv tej teeb meem thiab nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem ntawd. Kuv txhawj xeeb txog kuv tus kheej txoj kev khav theeb, tsis quav ntsej kuv lub luag hauj lwm, thiab kuv tsuas ua neej nyob txhawm rau lub suab npe xwb. Kuv tsis nco qab txog txhua yam hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li lawm. Vim li ntawd, tej teeb meem uas nyob rau hauv pab no thiaj li daws tsis tau thiab thiaj li loj hlob qeeb. Tsis yog tias kuv tsuas yog ib tug thawj coj cuav uas nyiam lub meej mom ua thawj coj yam tsis ua hauj lwm tiag tiag xwb lov? Kev caum lub meej mom mas sab heev thiab ua rau kuv tsis kaj siab li. Nws kuj tseem coj kev cuam tshuam los rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab, uas yog ib qho xwm txheej uas plam tag nrho ob qho. Yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, ces kuv yuav ua phem thiab tawm tsam Vajtswv, uas yuav ua rau Vajtswv tso kuv tseg. Kuv maj nroos thov Vajtswv thiab nrhiav txoj kev xyaum ua tam sim ntawd.

Ces, kuv nyeem lwm nqe lus los ntawm Vajtswv cov lus. “Thaum koj tsis muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm txheeb xyuas tau koj tus kheej thiab los paub koj tus kheej. Lwm tus muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no los. Thaum koj muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm txheeb xyuas tau koj tus kheej thiab los paub koj tus kheej, cia lwm tus to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav los ntawm koj tej kev ntsib kev pom. Tib neeg puas muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no los ib yam nkaus thiab, lawv tsis muaj lod? Yog koj xyaum ua raws li ntawd, ces, txawm koj muaj meej mom los sis tsis muaj los xij, lwm tus yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov ntawd los tib yam nkaus thiab. Yog li, lub meej mom txhais li cas rau koj? Qhov tseeb tiag, nws yog ib qho tshwj xeeb ntxiv, zoo li ib daig khaub ncaws los sis ib lub kaus mom; tsuav yog koj tsis xam tias yog ib qho xwm txheej loj tshaj plaws xwb, ces nws tsis muaj peev xwm yuam tau koj. Yog koj nyiam lub meej mom thiab mob siab tshwj xeeb rau qhov ntawd, ib txwm saib qhov ntawd li yog ib qho tseem ceeb, ces nws yuav ua kom koj nyob hauv nws qab kev tswj kav; tom qab ntawd, koj yuav tsis xav paub koj tus kheej mus ntxiv lawm, los sis koj yuav tsis txaus siab hlo los qhib siab lug thiab nthuav koj tus kheej tawm li lawm, los sis tso koj lub luag hauj lwm ua thawj coj tseg es los hais lus thiab sib txuas lus nrog lwm tus thiab ua koj tes dej num kom tiav hlo. Qhov teeb meem no yog hom teeb meem dab tsi? Koj tsis tau tuav lub meej mom no rau koj tus kheej li lod? Thiab koj tsis tau tuav txoj hauj lwm ntawd mus ntxiv thiab tsis txaus siab hlo muab txoj hauj lwm ntawd tso tseg, thiab haj tseem sib tw yam kub siab lub nrog lwm tus los tiv thaiv koj lub meej mom lod? Puas yog koj tsuas tsim txom koj tus kheej xwb mas? Yog thaum kawg koj tsim txom koj tus kheej mus txog qhov tuag kiag, koj yuav liam rau leej twg? Yog, thaum koj muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm tsis siv lub meej mom ntawd los tswj lwm tus, tiam sis tsuas tsi ntsees rau qhov ua koj tej dej num kom zoo xwb, ua txhua yam uas koj yuav tsum tau ua thiab ua txhua tes dej num uas koj tsim nyog ua kom tiav hlo, thiab yog koj pom koj tus kheej zoo li ib tug kwv tij los sis nkauj muam dog dig, ces koj yuav tsis tshem tus quab ntawm lub meej mom rau ib cag lod?(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv mam li nkag siab tias thaum Vajtswv tsa kuv los ua kuv lub luag hauj lwm li ib tug thawj coj, Nws tsis yog muab lub meej mom rau kuv, tiam sis ib co lus txib, ib lub luag hauj lwm xwb. Txawm hais tias tej teeb meem ntawd yuav nyuaj npaum li cas los xij, kuv yuav tsum tau mob siab hlo los daws tej teeb meem ntawd. Thaum kuv sib txuas lus nrog cov kwv tij thiab cov viv ncaus, kuv yuav tsum tsis txhob vam khom rau kuv lub meej mom ua thawj coj. Thaum twg los xij uas kuv nthuav tawm tus yam ntxwv qias vuab tsuab, los sis tej kev nyuaj los sis tej kev tu ncua tawm los, kuv yuav tsum tham yam qhib siab lug thiab hais lus tseeb thiab cia lwm tus pom kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab tej kev tu ncua, thiab kom paub tias kuv yog leej twg tiag tiag. Yuav tsum tsis muaj kev ua cuav tsab los sis kev ua txuj li. Kuv yuav tsum ua raws li kuv tus kheej thiab tsuas muab kev sib qhia txog yam uas kuv nkag siab xwb. Thaum kuv tsis nkag siab, kuv yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab sib qhia nrog kuv cov kwv tij thiab cov viv ncaus kom ua tau hauj lwm zoo tshaj plaws ua ke. Tom qab ntawd kuv tau mus koom tej kev sib sau ua ke nyob rau hauv pab ntawd. Thaum kuv ntsib tej teeb meem uas cuam tshuam rau qhov kev txawj no, kuv txawm cia li tso kuv qhov kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb ntawd tseg lawm. Kuv txawm rau siab ntso nug lwm tus txog yam uas kuv tsis nkag siab thiab hais kom lawv piav qhia rau kuv. Lawv tsis xav ntau yam rau kuv. Lawv kuj tau qhib siab lug hais txog lawv tej teeb meem thiab tej kev nyuaj ntawm lawv txoj hauj lwm. Thaum lawv tham, kuv tau ua tib zoo mloog kom nkag siab. Thaum ntawd yog thaum kuv tau txais qee yam kev paub tob mus rau hauv lawv tej teeb meem thiab siv cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sib qhia nrog lawv. Kuv kuj tau kawm txog qhov kev txawj no ntawm kuv tus kheej lub sij hawm thiab. Thaum ntsib tej kev nyuaj, kuv nrhiav cov lus teb nrog lawv ua ke. Vim txoj kev ua hauj lwm ua ke, peb ib leeg thiaj li muaj peev xwm pab ib leeg. Peb txawm pib daws tau ntau yam teeb meem hauv peb txoj hauj lwm thiab peb ua tau hauj lwm tiav zoo dua rau hauv peb lub luag hauj lwm lawm. Ua rau kuv muaj kev kaj siab thiab nyab xeeb dua tuaj.

Tau ob peb hlis tom qab, pawg ntseeg tau muab hauj lwm ntau ntxiv rau kuv ua. Kuv paub tias kuv muaj ntau yam uas yuav tau kawm. Thaum kuv ntsib tej kev nyuaj, kuv yeej thov Vajtswv tas li, thiab muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, thiab daws qee yam teeb meem uas tseem ceeb. Cov kwv tij thiab cov viv ncaus txawm pib pom zoo nrog kuv thiab fwm kuv, ces kuv txawm pib xyiv fab rau txoj kev xav ntawd. Tos nco xwb, kuv twb rov qab pib tsom ntsoov rau lub meej mom dua lawm. Muaj ib hnub, nyob rau thaum cov tib neeg uas ua hauj lwm ua ke lub rooj sib tham, peb tus thawj coj tau hais tias pawg ntseeg cov kev sib koom ua ke tsis tau txais txiaj ntsig zoo li. Kuv cov neeg uas ua hauj lwm ua ke tau hais tias kom kuv mus rau pawg ntseeg ntawd mus daws teeb meem. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Nws zoo li kuv muaj qee qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab tuaj yeem pab daws tau tej teeb meem ntawd. Kuv yuav tsum yog tus uas zoo tshaj plaws ntawm cov neeg uas ua hauj lwm ua ke ntawd. Kuv yuav tsum tau ua hauj lwm hnyav thiab qhia lawv txog yam uas kuv tuaj yeem ua tau.” Vim ntawm kuv tej kev npaj siab uas yuam kev, Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej los hais kuv. Muaj ib hnub, Tus Viv Ncaus Lis, uas yog ib pab tus thawj coj, muaj qee yam kev nyuaj thiab zoo li xav phem me ntsis. Kuv txawm nrhiav ceev nrooj tau ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus thiab siv kuv txoj kev ntsib kev pom los sib qhia nrog nws. Qhov kev qhia no siv ntev tshaj li peb caug feeb lawm, tiam sis mas saib zoo li tsis muaj txiaj ntxig dab tsi rau nws li. Kuv kuj mloog zoo li tias kuv qhov kev sib qhia ntawd mas tsis txhawb zog thiab daws tsis tau ib yam dab tsi li thiab. Ces tus Viv Ncaus Iab tau muab ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus los, thiab Tus Viv Ncaus Lis txawm pib ncaws hau thiab luag ntxhi lawm. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv me ntsis txaj muag. Nqe lus uas tus Viv Ncaus Iab hais txog ntawd mas tsim nyog dua. Kuv xav tias xyov tus Viv Ncaus Lis yuav xav li cas rau kuv li. Nws puas yuav hais tias kuv yog ib tug thawj coj uas tsis tsim nyog, tias kuv tsis tuaj yeem muab tej nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas tsim nyog coj los hais los sis daws tau tej teeb meem ib yam li tus Viv Ncaus Iab? Kuv mloog zoo li tag kev cia siab thiab tsis xav sib qhia mus ntxiv li lawm. Tau ob peb hnub tom qab, tus Nus Zeb txawm muaj ib tug yam ntxwv phem. Kuv nrhiav tau qee nqe lus uas muaj feem xyuam rau qhov ntawd ua ntej thiab xav tias, “Kuv xav kom qhov kev sib qhia no mus tau zoo kom kuv thiaj li muaj ntsej muag rau ntawm tus Viv Ncaus Iab lub xub ntiag. Yog tsis li ntawd, ces kuv yuav ua li cas ua tau txoj hauj lwm no?” Thaum kuv pom tus Nus Zeb, kuv muaj zog heev thiab nquag plias xwb. Kuv sim hais txhua yam uas kuv paub. Yam xav tsis txog li, tus Nus Zeb cia li hais lus ua siab luv luv rau kuv tias, “Tus Muam, kuv nkag siab yam uas koj tab tom hais lawm, tiam sis kuv tus yam ntxwv tsis zoo li. Cia kuv xav me ntsis ntxiv tso.” Nws cov lus ua rau kuv ceeb. Kuv cia li zaum ntawd tsis muaj lus hais li lawm. Kuv xav nkaum rau hauv qab pob zeb lawm xwb. Kuv ntxhov siab heev, thiab xav tias, “Kuv ua dab tsi yuam kev lawm? Qhov no twb tsis tshwm sim thaum kuv tham nrog lwm cov kwv tij thiab cov viv ncaus li los sav. Vim li cas kuv pheej ua yuam kev tas li xwb ne? Qhov no yuav ua rau lawv saib tsis taus kuv. Lawv puas yuav hais tias txhua yam uas kuv ua ces yog tham lus xwb thiab tias kuv daws tsis tau tej teeb meem tiag tiag li?” Kuv tsis nco qab tias qhov sib koom ua ke no xaus mus zoo li cas lawm.

Tom qab ntawd, thaum twg los xij uas kuv tau siv sij hawm nrog tus Viv Ncaus Iab ua ke, mas kuv pheej nco ntsoov li. Qee zaus mas qhov nws saib tuaj rau kuv ntawd los sis qhov nws hais lus ntawd mas me ntsis hnyav. Ua rau kuv xav tias, “Puas yog nws muaj teeb meem nrog kuv? Nws tsis pom zoo nrog kuv thiab lov?” Kuv xav tias kuv yuav tsum txav kom deb rau yav tom ntej kom kuv thiaj li yuav tsis tau nthuav tawm yam uas kuv ua tsis tau zoo ntxiv lawm. Nyob rau ntawm cov kwv tij thiab cov viv ncaus lub xub ntiag, kuv kuj yuav tsum ua tib zoo tswj lub ntsej muag thiab. Kuv txhob txwm txav kuv tus kheej kom deb thiab tsis tshua tham rau lawv los sis pab lawv tej teeb meem lawm. Kuv tau tsum tsis ua kuv lub luag hauj lwm yam rau siab ntso lawm. Kuv tau pib hnov ib txoj kev tsaus ntuj maj mam los laum nkaus kuv lub siab. Kuv tsis muaj peev xwm nkag siab los sis daws tau lwm tus tej teeb meem. Muaj qee zaus kuv ntshai mus ntsib lawv. Txhua hnub kuv tsuas to taub nyuaj zuj zus lawm xwb thiab mloog zoo li tias Vajtswv twb tso kuv tseg lawm. Thaum ntawd yog thaum kawg kiag uas kuv tau thov Vajtswv hais tias: “Vajtswv, kuv yeej ib txwm ua txhua yam los tuav kuv lub koob lub npe thiab kuv ib txwm ua txuj xwb. Kuv tsis mob siab rau kuv lub luag hauj lwm li. Koj tau zais Koj lub ntsej muag kom kuv txhob pom thiab qhov ntawd yog Koj txoj kev ncaj ncees, tiam sis kuv txaus siab hlo tig los cuag Koj thiab rov tig saib rau kuv tus kheej.” Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus: “Tib neeg tus kheej yog tej yam khoom uas raug tsim tawm los. Tej yam khoom uas raug tsim tawm los ntawd puas muaj peev xwm ua tau qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg? Lawv puas muaj peev xwm ua tau kom zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li? Lawv puas muaj peev xwm ua tau zoo rau txhua yam, los to taub txhua yam, thiab ua tiav txhua yam. Lawv tsis muaj peev xwm ua tau. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv tib neeg, nws muaj ib qho kev qaug zog. Kiag thaum lawv kawm tau ib qho txuj ci los sis ib qho kev txawj ua twg, ces tib neeg txawm xav tias lawv muaj peev xwm lawm, tias lawv yog cov neeg muaj meej mom thiab muaj nqis lawm, thiab tias lawv yog cov txawj ua lawm. Txawm lawv yuav xav tias lawv muaj ‘peev xwm’ npaum li cas los xij, lawv sawv daws puav leej xav sau lawv tus kheej los ua ke, npog lawv tus kheej kom zoo li cov neeg muaj meej mom siab, thiab zoo li zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tsis muaj ib qho uas yuav tsuas li; raws li qhov lwm tus pom, mas lawv xav kom tau txais kev qhuas tias yog tus zoo, muaj hwj chim, muaj peev xwm puv npo, thiab tuaj yeem ua tau txhua yam tiav hlo. Lawv xav tias yog lawv nrhiav lwm tus qhov kev pab rau hauv ib qho xwm txheej twg, ces lawv yuav zoo li tus tsis muaj peev xwm, qaug zog, thiab phem dua, thiab tias tib neeg yuav saib tsis taus lawv. Vim qhov laj thawj no, lawv thiaj li xav txav mus tom hau ntej tas li xwb. … Tus moj yam no yog hom dab tsi? Cov tib neeg zoo li no mas khav theeb heev, lawv puav leej poob txoj kev txawj xav tag nrho lawm!(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam cov tib neeg uas mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom muaj meej mom rau hauv lwm tus nruab siab, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no: Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces yeej qhia pom txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav ib lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav muaj meej mom rau hauv lawv nruab siab. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv nkag siab lawm tias kuv tsuas yog ib yam ntawm tej uas Vajtswv tau tsim tawm los xwb. Nws tsis muaj hnub rau kuv nkag siab thiab tswj txhua yam kiag li. Txawm nws hais hais txog qhov tseeb los sis kev paub tshwj xeej, yam uas kuv nkag siab thiab to taub mas muaj qhov txwv. Nws yog yam uas ib txwm muaj rau tib neeg uas saib yuam kev thiab ua yuam kev, tiam sis kuv yeej tsis paub kuv tus kheej tiag tiag li, thiab kuv tsis xav lees qhov kuv ua tsis tau zoo. Kuv xav kom kuv ua tau neeg zoo tiav log, siab thiab muaj hwj chim, thiab kuv tsuas ua txuj ua li lwm tus xwb, thiab mloog yam uas lwm tus xav txog kuv heev dhau lawm. Thaum kuv cov neeg ua hauj lwm ua ke hais rau kuv tias kom kuv mus rau ntawm pawg ntseeg ntawd mus daws lawv tej teeb meem, kuv xav tias kuv twb muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab ua tau zoo dua lawv lawm, yog li ntawd kuv thiaj li xav qhia kuv tej kev txawj thiab ua pov thawj rau kuv tus kheej. Thaum kuv tau nrog tus Viv Ncaus Iab mus ua ke, kuv mloog zoo li tias kuv yog tus thawj coj thiab nyob qhov ntawd daws teeb meem ntag, yog li ntawd kuv yuav tsum ua kom tau txhua yam zoo dua nws. Thaum kuv pom tias tus Viv Ncaus Iab daws lwm tus tej teeb meem li cas thiab kuv pheej ua yuam kev tas li, ua rau kuv hnov tias kuv poob ntsej muag thiab xav khiav mus lawm xwb, yog li ntawd kuv thiaj li txhob txwm txav kuv tus kheej tawm kom deb ntawm lwm tus thiab pib tsis quav ntsej kuv lub luag hauj lwm lawm. Tej teeb meem hauv pawg ntseeg lub neej yeej tseem muaj txuas ntxiv mus, thaiv kom cov kwv tij thiab cov viv ncaus tsis txhob tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Kuv ras dheev txog qhov laj thawj uas kuv ib txwm ua cuav tsab yog vim kuv raug ua qias vuab tsuab tag los ntawm Ntxwgnyoog cov tshuaj lom xws li tias “Txiv neej yawg yuav tsum siv zog ntsos ua kom tau zoo tshaj lwm tus,” “Yam li tsob ntoo muaj txoj sia pub rau nws daim tawv, ib tug tib neeg ua lub neej txhawm rau nws lub ntsej muag,” thiab “Ib tug neeg qhov qub txeeg qub teg ces yog lub suab ntxhe rov qab ntawm nws lub neej.” Txawm hais tias kuv yuav nyob rau hauv pab twg los xij, kuv tau ua txhua yam cuav tsab thiab zais yam uas kuv ua tsis tau zoo. Kuv xav kom tib neeg tsuas pom kuv sab zoo thiab tsuas ua rau lawv muaj kev zoo siab nkaus xwb. Kuv xav tias qhov ntawd ua rau kuv lub neej muaj nuj nqi thiab muaj meej mom, tiam sis thaum txoj kev xav ntawd ploj mus lawm, kuv hnov mob siab thiab poob siab xwb. Kuv tau ceev faj thiab ua xyem xyav txog lwm tus. Kuv sab heev li. Vajtswv txhawb nqa kuv los ua kuv lub luag hauj lwm li ib tug thawj coj los txhawb thiab ua tim khawv rau Nws, los sib qhia qhov tseeb los daws tej teeb meem tseem ceeb thiab los coj cov kwv tij thiab cov viv ncaus los cuag Vajtswv. Tiam sis kuv tsis tau ua kom zoo tshaj plaws los tuav txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Tiam sis, kuv ho siv qhov ntawd los ua lub hwv tsam ua kom lwm tus nyiam kuv thiab kom lawv qhuas kuv xwb. Thaum kuv tsis tau raws li qhov kuv xav, ces kuv tsis quav ntsej kuv txoj hauj lwm lawm. Kuv tsuas yog xav txog qhov kuv lub suab npe thiab lub meej mom yuav sawv thiab poob xwb, thiab kuv tsis caum qhov tseeb los sis ua kom tiav kuv lub luag hauj lwm li. Vim li ntawd, Vajtswv thiaj li ntxub kuv, thiab kuv tus ntsuj plig thiaj li nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Kuv tsis yog tias tsis tuaj yeem daws tau tej teeb meem tiag tiag xwb, kuv haj tseem tsis muaj peev xwm ua yam uas kuv muaj peev xwm ua thaum xub thawj lawm thiab. Kuv tau pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv lawm. Povlauj tus yeeb yam yog tus yeeb yam khav theeb thiab nyiam sib tw. Nws qi muag nti caum lub meej mom thiab xav kom lawv qhuas nws xwb. Nws coj tib neeg los rau ntawm nws tus kheej xub ntiag thiab taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv. Kuv tsis tau caum qhov tseeb, tiam sis tsuas qi muag nti caum lub meej mom xwb. Kuv mob siab rau yam uas lwm tus xav txog kuv heev dhau lawm thiab xav kom kov yeej lawv thiab dag ntxias lawv. Zoo ib yam li Povlauj, kuv taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv! Thaum kuv ras dheev txog qhov no lawm, kuv maj nroos los thov Vajtswv thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv tsis xav ua txuj los sis tiv thaiv kuv tus kheej lub meej mom ntxiv lawm. Kuv xav xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua ib tug neeg uas muaj lub siab ncaj ncees lawm xwb.

Thaum kuv tau ntsib cov kwv tij thiab cov viv ncaus ntawd dua, kuv xav qhia lawv txog yam uas kuv tau ntsib dhau los lawm, los nthuav tawm kuv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab, tiam sis kuv tsis tuaj yeem hais tau ib lo lus tawm li. Kuv yog pawg ntseeg tus thawj coj thiab yuav tsum saib xyuas lawv txoj hauj lwm. Yog tias kuv qhia lawv txhua yam, kev phem thiab txhua yam, lawv puas yuav xav tias kuv tsis yog ib tug neeg uas caum qhov tseeb, tias kuv tsis tsim nyog ua ib tug thawj coj? Nws zoo li ib qho kev sib tw uas sib rub nyob hauv kuv lub siab. Thaum ntawd yog thaum kuv ras dheev tias kuv rov qab xyaum ua txuj thiab tuav kuv lub koob lub npe dua lawm. Kuv xav txog qhov uas kuv pheej saib lub meej mom muaj nuj nqis ib zaug tas los ib zaug dua thiab, uas cuam tshuam rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab ua rau kuv taug txoj kev tsis yog lawm. Kuv lub siab muaj kev ntshai puv npo xwb. Kuv xav txog Vajtswv cov lus: “Koj tsis tas yuav npog dab tsi, tsis tas ua ib qho kev hloov kho, los sis siv cov tswv yim dag los tsim koj lub koob npe, kev hwm tus kheej, thiab lub meej mom, thiab qhov no kuj siv rau txhua yam kev ua yuam kev uas koj tau ua lawm; tej kev ua hauj lwm tsis muaj qab hau no yog qhov tsis tsim nyog. Yog tias koj tsis ua li ntawd, ces koj yuav nyob tau yooj yim thiab tsis nkees, thiab nyob rau hauv qhov kaj tag nrho. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no thiaj yuav tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev qhuas xwb(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv lub siab kaj thiab txhawb kuv lub siab. Kuv xav tias nyob rau hauv cheeb tsam ib puag ncig no yog ib lub hwv tsam los xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem zais tau kuv tus kheej thiab tiv thaiv kuv lub meej mom mus ntxiv lawm, yog li ntawd kuv thiaj li tau qhia tag nhro kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab tej kev kawm uas kuv tau kawm lawm rau kuv cov kwv tij thiab cov viv ncaus. Peb txhua tus puav leej tau txais qee yam los ntawm txoj kev sib qhia no thiab ib leeg sib raug zoo rau ib leeg zoo zuj zus ntxiv. Peb txhua tus puav leej tham txog tej teeb meem hauj lwm, thiab ib leeg txhawb ib leeg lub zog, peb thiaj li yuav muaj peev xwm los txhim kho qhov ua yuam kev ntawm peb lub luag hauj lwm. Tom qab qee lub sij hawm lawm, tej teeb meem hauv pawg ntseeg no raug muab daws tau tag lawm. Cov kwv tij thiab cov viv ncaus tus yam ntxwv los kuj zoo lawm thiab, thiab lawv tau pib ua lawv lub luag hauj lwm yam nquag plias lawm. Tom qab ntawd, thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm, tab txawm hais tias qee zaum kuv pheej tseem muaj tej kev xav txog lub meej mom los xij, kuv muaj peev xwm los thov Vajtswv, xyaum ua qhov tseeb, thiab ua lub siab ncaj ncees, thiab kuv tuaj yeem hais qhib siab lug txog kuv txoj kev qias vuab tsuab. Kuv tau maj mam tso tseg txoj kev mob siab rau kuv lub meej moom lawm. Txij thaum ntawd los, kuv muaj peev xwm sib raug zoo nrog rau kuv cov kwv tij thiav cov viv ncaus yam yooj yim heev los ntawm kev qhib siab lug uas tsis ua txuj. Thaum tsis muaj txhua txoj kev ua cuav tsab lawm, ces kuv muaj peev xwm caum qhov tseeb thiab ua kuv lub luag hauj lwm mus tau zoo heev. Qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus! Ua tsaug rau Vajtswv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj