Kev Khav Theeb Ua Rau Ntsib Kev Puas Tsuaj

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyeebciav, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li(Vajtswv kev sib qhia los). Kev nyeem Vajtswv cov lus no ua rau kuv nco txog qee yam uas kuv tau ntsib tau pom tsis ntev dhau los no. Yav ntuj qub qab, kuv tau khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj. Kuv ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, kuv tau ua tiav qee txoj hauj lwm thiab tau ntsib kev txom nyem me ntsis, thiab tuaj yeem daws tau qee qhov teeb meem tiag rau hauv kuv lub luag hauj lwm. Yog li kuv thiaj li siv txhua yam no txhawm rau kuv tej txiaj ntsig, thiab tsis quav ntsej txog lwm tus lub siab. Tom qab ntawd kuv raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ntawm kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus, thaum kawg kuv thiaj li tau txais kev nkag siab qee qhov txog kuv tus yeeb yam khav theeb. Ua rau kuv tu siab thiab ntxub kuv tus kheej. Kuv tau pib tsi ntsees rau txoj kev xyaum ua qhov tseeb, ces kuv thiaj li hloov pauv tau qee qhov lawm.

Kuv tau los tuav lub chaw ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg hauv xyoo 2015. Tus Viv Ncaus Lis tau ua hauj lwm nrog kuv, thiab nws nyuam qhuav los ua tus thawj coj xwb. Pawg ntseeg cov tub leg num thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg tseem nyuam qhuav los ntseeg tshiab xwb, yog li lawv tej kev sib qhia ntawm qhov tseeb mas tseem ntiav me ntsis. Kuv xav hais tias, “Kuv yog tus ntseeg ntev dua nej txhua tus lawm, thiab kuv tau ua tus thawj coj ib ntus lawm. Kuv yuav tsum tau ua lub luag hauj lwm tseem ceeb nyob rau ntawm no thiab ua rau txhua tus pom qhov sib txawv los ntawm txoj kev ntsib kev pom.” Yog li, kuv yuav tau saib xyuas ua ntej rau hauv txhua qhov teeb meem, thiab thaum twg los xij ib tug kwv tij los sis tus nkauj muam qaug zog los sis muaj tej kev nyuaj rau hauv lawv lub luag hauj lwm, thaum twg los xij muaj kev ncua hauv pawg ntseeg txoj hauj lwm, txawm tej teeb meem muaj pos chob puv npo, los sis tej yam uas kuv tus koom tes thiab cov npoj yaig tsis tuaj yeem daws tau los xij, kuv yeem los saib xyuas tag nrho. Tom qab ntawd tsis ntev txoj hauj lwm hauv pawg ntseeg tau pib zoo zuj zus tuaj thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov yam ntxwv tau hloov. Lawv puav leej tuaj yeem ua lawv lub luag hauj lwm tau raug zoo. Lawv kuj nyiam nrhiav kuv rau kev sib qhia txog lawv tej teeb meem, thiab nrhiav kuv qhov kev xam pom thiab. Kuv txaus siab rau kuv tus kheej tiag tiag thiab pab tsis tau tab sis twb suav sau tag nrho txhua yam uas kuv tau ua cia lawm, xav tias: “Yog tsis muaj kuv ua tus ntaus thawj, yuav tsis muaj ib txoj hau kev uas pawg ntseeg tes hauj lwm yuav mus tau zoo npaum li no. Yog tias nws tsis yog kuv qhov kev sib qhia, lwm tus yam ntxwv yuav tsis raug txhim kho ntau npaum no. Zoo li kuv yeej muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb thiab kuv tuaj yeem ua tau hauj lwm muaj qab hau tiag tiag.” Tom qab ntawd tus Viv Ncaus Lis yuav tsum rov qab mus tsev los mus saib xyuas qee yam, yog li ces kuv yuav tsum tau saib xyuas pawg ntseeg txoj hauj lwm los ntawm kuv tus kheej. Thaum xub thawj, kuv ntxhov siab me ntsis thiab tuav Vajtswv rau hauv kuv lub siab txhua lub sij hawm. Tom qab txhua qhov kev sib sau ua ke kuv tau xyuas seb qhov ntawd ua mus zoo li cas, thiab kuv maj nroos los muab kev txhawb nqa rau txhua tus uas hnov qaug zog los sis xav tsis zoo. Tom qab ntawd ib ntus, kuv pom tias txhua tus neeg tau sib sau ua ke thiab ua lawv tes dej num raws li qhov lawv yuav tsum tau ua, thiab txhua yam hauj lwm hauv pawg ntseeg puav leej mus tau zoo. Kuv ua pa kaj siab lug thiab pab tsis tau tab sis hnov txaus siab rau kuv tus kheej heev. Kuv hnov zoo li kuv tau ua pov thawj rau kuv tus kheej txhua xyoo dhau los ntawm qhov kev ua tus thawj coj. Kuv tau pom ntau heev thiab tau daws ntau yam teeb meem lawm; kuv muaj kev ntsib kev pom ntau txoj hauj lwm thiab tuaj yeem saib xyuas txhua yam rau ntawm kuv tus kheej. Kuv xav tias kuv yog ib tug tseem ceeb hauv pawg ntseeg. Tshwj xeeb mas nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum kuv sawv ntxov thiab ua hauj lwm mus txog ntua tsaus ntuj yam tsis muaj kev yws txog kev sab los sis kev nyuaj, kuv xav tias kuv tsim nyog tau txais qee yam txiaj ntsig tiag tiag. Ua ntej kuv paub qhov ntawd, kuv tau nyob hauv tus yam ntxwv txaus siab rau yus tus kheej thiab thaum twg los xij kuv nyeem Vajtswv cov lus kev txiav txim thiab kev qhia tawm tib neeg, kuv tsis tau coj tej ntawd los siv rau kuv tus kheej. Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau tus yam ntxwv tsis zoo, kuv tsis sib qhia qhov tseeb nrog lawv, tab sis kuv tsis lees lawv thiab keev cem lawv, hais tias, “Nej twb yog ib tug ntseeg los ntev lawm, tab sis nej tseem tsis caum qhov tseeb thiab. Ua li cas nej tsis tau hloov ib qho me me li?” Tej thaum tom qab sib qhia rau tej yam, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais tias lawv tseem tsis tau paub tias yuav ua dab tsi. Yog tsis nug tias vim li cas, kuv cia li cem lawv, hais tias, “Tsis yog tias nej tsis paub, tsis yog nej tsis xav muab tej ntawd coj los xyaum ua xwb pob!” Lawv puav leej hnov raug kuv yuam qees thiab tsis muaj cuab kav tham nrog kuv txog lawv cov teeb meem ntxiv lawm.

Tom qab ntawd tus Viv Ncaus Lig raug xaiv los ua tus thawj coj los ua hauj lwm nrog kuv. Kuv xav tias nws tsis tau muaj kev ntseeg los tau ntev thiab nws yuav tsis nkag siab qee yam txawm hais tias yuav yog tom qab kev sib tham los xij, yog li kuv yuav tsum tau txiav txim rau feem ntau ntawm pawg ntseeg cov teeb meem, loj thiab me huv si. Muaj qee zaum kuv txiav txim siab thiab tom qab ntawd xa tus Viv Ncaus Lig mus leg tej ntawd. Muaj ib zaug, peb tau txais ib tsab ntawv los ntawm peb tus thawj coj thov kom peb taw qhia ib tug neeg rau ib txoj hauj lwm. Kuv paub tias qhov no muaj feem xyuam rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, yog li ntawd yuav tsum sib tham nrog kuv tus koom tes thiab cov npoj yaig, tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Kuv tau ua kuv txoj hauj lwm hauv pawg ntseeg los tau ntev heev lawm. Kuv paub tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam no lawm, yog li yuav tsum tsis ua li cas yog kuv thov txog.” Yog li, kuv tau txiav txim siab yam tsis tau tham nrog tus viv ncaus Lig thiab tom qab ntawd kom nws mus npaj txhua yam. Txawm hais tias wb tau ua thawj coj ua ke los xij, tab sis kuv tau saib nws zoo li yog ib tug neeg nyob hauv qab tswj xwb. Qee lub sij hawm thaum nws tsis saib xyuas ib yam dab tsi zoo, Kuv tau chim siab rau nws. Nws tau nyob nrog txoj kev xav phem thiab nws hnov zoo li nws tsis tuaj yeem nkag siab dab tsi los sis ua nws txoj hauj lwm kom zoo. Nws los theem ntawd los ntawm kuv txoj kev yuam qees nws, tab sis kuv haj tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li. Tiam sis, kuv haj tseem xav tias kuv muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb thiab kuv muaj peev xwm ua tau kuv txoj hauj lwm lawm, yog li kuv yuav tsum tswj hwm pawg ntseeg cov hauj lwm. Kuv haj tseem dhau los ua neeg nyaum thiab khav theeb ntau ntxiv. Thaum cov npoj yaig tau hais tawm cov lus xam pom sib txawv thaum sib tham txog txoj hauj lwm, feem ntau kuv tsis nrhiav hlo li, tab sis tsuas qw kom lawv zaum xwb. Kuv xav hais tias, “Nej puas paub dab tsi li ma? Tsis yog kuv tsis paub zoo dua lod tom qab ua tus thawj coj los tau ntau xyoo lawm?” Thaum kawg kuv yeej yog tus txiav tximrau txhua yam hauv pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tom qab ntawd Vajtswv cia qee yam xwm txheej tshwm sim tuaj txhawm rau saib xyuas kuv. Kuv tseem ntaus phab ntsa tas zog hauv kuv tes dej num: Kuv plam tsis tau npaj tej kev teem caij nrog tib neeg lawm, thiab teeb tsa cov neeg tsis haum raws cov hauv paus ntsiab lus. Tus thawj coj tau taw qhia qhov ua yuam kev hauv kuv txoj hauj lwm, thiab tau qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv. Txawm tias yuav ntsib zoo li no los xij, kuv tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li thiab. Kuv xav hais tias kuv yuav tsum tau mob siab kom ntau ntxiv xwb. Ib tus npoj yaig tau ceeb toom kuv tias, “Koj tsis tsim nyog yuav thim xav tias vim li cas tej teeb meem no thiaj tshwm sim?” Kuv hais yam saib tsis taus tias, “Tsis muaj leej twg zoo tiav log, thiab txhua tus yeej ua yuam kev tau. Tsis tas yuav thim xav txog txhua yam.” Qee tus kwv tij thiab nkauj muam tau nug kuv tias kuv puas ua li cas, thiab kuv hais tias kuv tsis ua li cas, tab sis hauv nruab siab mas kuv yeej xav hais tias, “Vim li cas muaj qee yam txawv txawv lawm ne? Txawm hais tias kuv nyob hauv tus yam ntxwv tsis zoo los xij, kuv tuaj yeem saib xyuas qhov ntawd tau los ntawm kuv tus kheej. Tsis tas koj yuav txhawj xeeb txog. Kuv ua tus thawj coj ntev npaum no, yog li kuv tseem tsis nkag siab qhov tseeb zoo dua koj thiab lod?” Txawm lawv ceeb toom kuv los kuv yuav tsis mloog. Kuv tau ua neej nyob nrog kuv tus moj yam qias vuab tsuab lawm thiab kuv tus ntsuj plig mas tsaus ntuj zuj zus lawm. Kuv pib ncaws taub hau thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab xav tsis tawm dab tsi kiag li rau hauv qhov taij thov. Muaj teeb meem ntau zuj zus tshwm sim rau hauv pawg ntseeg. Kuv nyob tsaus ntuj nti lawm xwb. Kuv tsis muaj kev nkag siab txog tej teeb meem thiab kuv tsis paub yuav daws tej teeb meem ntawd li cas. Tsis ntev, tau muaj kev tshawb fawb txog kev xam pom dav dav hauv pawg ntseeg, thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txhua tus tau hais tias kuv mas khav theeb tiag tiag thiab tsis kam lees qhov tseeb li. Lawv hais tias kuv mas nyaum tshaj, tias kuv tau cem neeg thiab yuam qees lawv. Thaum kawg kuv thiaj li raug tshem tawm ntawm kuv lub chaaw. Hnub ntawd, tus thawj coj tau qhia tawm txhua tus cov kev ntsuam xyuasnrog kuv. Kuv hnov tau tias Vajtswv qhia tawm Nws txoj kev npau taws rau kuv los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam los mus qhia tshwm thiab qhuab ntuas kuv. Kuv hnov zoo li kuv yog tus neeg phem nyob hauv txoj kev uas ua rau txhua tus neeg tsis nyiam thiab haj tseem raug Vajtswv ncaws tawm. Kuv tsis nkag siab tias vim li cas kuv yuav poob qis tag npaum no. Hauv kuv qhov mob, kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev nrhiav tias: “Au Vajtswv, kuv ib txwm xav txog kuv tus kheej tias yuav tau saib xyuas kuv txoj hauj lwm hauv pawg ntseeg, kom muaj qee qhov tiag ntawm qhov tseeb. Kuv yeej tsis xav tias kuv yuav muaj teeb meem ntau npaum li qhov kuv muaj ziag no. Hauv lwm tus pom, ces kuv yog ib tug neeg khav theeb uas tsis kam lees qhov tseeb. Vajtswv, kuv tsis paub tias kuv dhau los zoo li no tau li cas. Thov qhia thiab coj kuv kev kom paub kuv tus kheej thiab nkag siab Koj txoj kev xav.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Nws yuav yog ib yam zoo tshaj rau nej tus kheej txoj kev rau siab rau qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis tau muaj txoj kev nyiam Vajtswv? Vim li cas nej tus yam ntxwv thiaj li yog ib qho ntxim ntxub rau Nws? Vim li cas nej tej lus thiaj ua rau Nws txoj kev ntxub sawv tuaj? Tsuas yog nej ua ib qho kev ua siab ncaj me me xwb, ces nej txawm hu nkauj qhuas nej tus kheej, thiab nej hais kom yuav tsum them nqi zog rau tej yam nej ua me me ntawd; nej saib tsis taus lwm tus thaum uas nej tsuas muaj kev mloog lus ib qho me me xwb, thiab cia li saib tsis taus Vajtswv thaum uas ua tej yam dej num me me tiav. … Cov uas ua nws tes dej num thiab cov uas tsis ua; cov ua tus coj thiab cov ua tus caum; cov txais tos Vajtswv thiab cov tsis txais tos; cov uas pub nyiaj pab thiab cov uas tsis pub; cov uas qhuab qhia thiab cov uas txais tej lus ntawd; thiab lwm yam: tag nrho cov tib neeg ntawd ces lawv ua qhuas lawv tus kheej xwb. Nej tsis xav tias qhov no txaus luag los? Paub zoo hais tias nej ntseeg Vajtswv, txawm li ntawd los nej yeej muaj kev tsis sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau. Paub zoo hais tias nej yeej tsis muaj qab hau luaj twg, tab sis nej tseem pheej khav theeb tas zog li thiab. Nej tsis paub tias nej txoj kev paub ntawd tau puastsuaj txog theem uas nej twb tswj tsis tau nej tus kheej lawm?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag). “Tsis txhob xav hais tias koj to taub txhua yam. Kuv hais rau koj hais tias tag nrho tej koj tau pom thiab tau ntsib mas tsis txaus rau kom koj to taub ib feem ntawm ib txhiab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg hlo li. Yog li ces vim li cas koj coj tau khav theeb ua luaj li? Qhov nyuag kev tshaj lij me me thiab kev paub me me uas koj muaj ntawd ces tsis txaus rau Yexus siv rau ib xi nkoos ntawm Nws tej hauj lwm li! Koj muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas tiag? Tej uas koj tau pom thiab tag nrho tej uas koj tau hnov hauv koj lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia thiab tej uas koj xav hauv nruab siab ces tseem tsawg tshaj tes hauj lwm Kuv ua nyob rau ib pliag ntshis! Koj yuav tsum tseg kiag tsis txhob xawb ub xawb no thiab nrhiav teeb meem. Koj yuav khav npaum li qhov koj xav khav los tau, tab sis koj ces tsis yog dab tsi tshaj li ib tug raug tsim tawm los uas twb tsis npaum li ib tug ntsaum! Tag nrho tej uas koj muaj hauv koj plab ces tseem tsawg tshaj li qhov uas muaj nyob rau hauv tus ntsaum lub plab! Tsis txhob xav hais tias, tsuav yog koj muaj me me kev ntsib kev pom thiab xub txawm me ntsis xwb, ces koj txawm yuav qw yoj teg yim taw thiab hais lus loj loj tau no nawb. Koj tej nyuag kev ntsib kev pom thiab koj tej nyuag kev xub txawm zog ntawd tsis yog tshwm sim los ntawm tej lus Kuv hais lod? Koj puas xav hais tias lawv yog muab pauv koj tus kheej tej dag zog thiab hauj lwm hnyav xwb lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo). Qhov uas Vajtswv cov lus tau nthuav tawm mas yog kiag kuv tus yam ntxwv ntag. Kuv mas tu siab heev, thiab tsuas yog tom qab ntawd mam pib thim xav rau ntawm kuv tus kheej xwb. Tom qab uas kuv tau los ua tus thawj coj tau ob peb xyoos lawm, kuv tau xav tias vim kuv tau nyob hauv lub chaw ntawd tau ib ntus lawm, kuv nkag siab qhov tseeb ntau dua thiab muaj peev xwm tshaj lwm tus, tias kuv yog ib tug ncej txheem pawg ntseeg, thiab pawg ntseeg ua tsis tau hauj lwm yog tias tsis muaj kuv. Thaum kuv tau ua tiav me ntsis hauv kuv tes dej num lawm, kuv xav tias kuv nkag siab txhua yam, tias kuv muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb lawm, tias kuv zoo dua txhua tus lawm. Kuv xav hais tias qhov muaj kev ntseeg tau ib ntus, muaj qee qhov kev ntsib kev pom yog kuv qhov tso cai ua neeg khav theeb thiab tias kuv tau nyob lub chaw siab dua lwm tus tib neeg. Kuv tsis quav ntsej cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej lus taw qhia hlo li, tsis tshua nrhiav los sis lees txais lawv lawm. Txawm tias thaum lawv tab tom saib xyuas kuv thiab nug txog kuv tus yam ntxwv los xij, kuv hnov tias kuv yog tus muaj lub siab loj dua lawv, yog li kuv tuaj yeem saib xyuas qhov ntawd, thiab tsis xav tau lawv txoj kev pab. Thaum kuv pom lawv tej kev txhaum thiab tej kev nyuaj, kuv tsis sib qhia qhov tseeb los mus pab lawv, tab sis tau thuam lawv. Lawv tsis tuaj yeem ua tau kom khuab kuv qhov muag thiab kuv tau cem lawv nyaum heev. Vim yog li no, cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj li raug kuv yuam qees thiab tau ua neej nyob nrog txoj kev xav phem. Qhov ntawd ua kuv tes dej num tau li cas? Pom meej tias yog kev ua phem. Kuv raug nthuav tawm tsis muaj dab tsi hlo li tab sis yog ib qho khav theeb, tus moj yam phem tsab ntse xwb. Thaum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv hauv tiam kawg, nthuav qhia qhov tseeb thiab ua hauj lwm los cawm tib neeg, Nws tau ua txoj hauj lwm loj tshaj, tab sis Nws tsis khav theeb, thiab Nws tsis nthuav tshwm Nws Tus Kheej tias yog Vajtswv. Tiam sis, Nws tau txo hwj chim thiab zais ntshis, ua txoj hauj lwm kev cawm dim ntsiag to. Kuv pom tias Vajtswv yog tus txo hwj chim thiab ntxim hlub tshaj, tab sis kuv, raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog thiab muaj tus moj yam phem puv npo, xav ntau heev txog kuv tus kheej thiab kuv tej peev xwm vim kuv nyuam qhuav muaj kev ntseeg los tau ib ntus xwb, thiab kuv nkag siab cov lus qhuab qhia ntau dua, thiab muaj qee qhov kev ntsib kev pom rau kev ua hauj lwm lawm. Kuv tau sawv saum kuv tus pej thuam thiab tsis kam nqis los. Kuv tsis muaj kev paub txog yus tus kheej kiag li, Kuv tsis paub dab tsi txog kuv tus kheej li, thiab kuv mas khav theeb tshaj plaws txhua yam lawm. Kuv mas qias neeg tshaj. Tom qab kuv raug Vajtswv qhia tshwm, thaum kawg kuv thiaj li pom kuv tus yeeb yam tseeb tiag. Kuv muaj peev xwm daws tau qee qhov teeb meem hauv kuv tes dej num vim tsuag yog Vajntsujplig txoj hauj lwm xwb. Yog tsis muaj Nws txoj hauj lwm thiab kev coj qhia, ces kuv yeej dig muag thiab tsis to taub ib qho dab tsi hlo li. Kuv tsis tuaj yeem saib xyuas kuv tus kheej tej teeb meem, ho lwm tus tib neeg li mas haj yam tsawg heev. Txawm yog li ntawd los xij, kuv yeej tseem qhuas yus ho thuam lwm tus huv si. Kuv mas khav theeb tiag tiag. Thaum ntawd mas kuv hnov txaj muag rau kuv tus cwj pwm kawg.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse! Yuav daws lawv tej kev ua phem, lawv yuav tsum xub daws qhov teeb meem ntawm lawv tus yeeb yam ua ntej tso. Yog tsis muaj kev qho hloov pauv rau hauv tus moj yam, nws yuav tsis tuaj yeem ua rau daws tau ib lub hauv paus tseem ceeb rau qhov teeb meem no(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag kuv paub tias kuv tus yeeb yam khav theeb yog lub hauv paus cag ntawm kuv txoj kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Tsav los ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb, kuv tau txais txiaj ntsig rau tej ua tau tshwm sim ntawm Vajntsujplig txoj hauj lwm thaum kuv ua tiav kuv txoj hauj lwm me ntsis xwb, qhuas kuv tus kheej tis yog tus me nyuam ntsuag kub ntawm pawg ntseeg. Kuv ntseeg yam tsis paub txaj muag tias kuv yog ib tug tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm, tiam sis kuv tsis muaj kev paub txog kuv tus kheej kiag li. Hauv kuv tes dej num, kuv mas khav xwm yeem tias kuv yog tus laus dua, xav tias kuv tus kheej zoo dua thiab siab dua lwm tus, ib txwm nyiam tswj lwm tus. Kuv haj tseem tau siv Vajtswv cov lus los mus ntuas cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab thaum npaj txoj hauj lwm kuv tsis tau sib tham nrog tus viv ncaus uas ua hauj lwm nrog kuv. Tiam sis, kuv tau coj cwj pwm muaj cai loj tshaj thiab ua tus txiav txim nkaus xwb. Kuv haj tseem txiav txim siab ib leeg rau tej xwm txheej tseem ceeb rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv ua rau tus viv ncaus no tsis muaj dab tsi li lawm tab sis tsuas zoo li tib tug mlov tsawb paiv xwb thiab tau tsim kuv tus kheej lub hwj chim kav hauv pawg ntseeg. Vim kuv tus yeeb yam khav theeb, kuv thiaj saib tsis taus lwm tus thiab kuv tsis cia Vajtswv nyob hauv kuv lub siab. Kuv tsis tau nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thaum ntsib ib qho teeb meem, thiab kuv haj tseem siv kuv tus kheej tej tswv yim los ua qhov tseeb, ua kom txhua tus neeg mloog thiab ua raws li kuv. Nws ua rau kuv nco qab txog Vajtswv qhov muab qee lub hwj chim rau tus thawj tub txib saum ntuj kom nws tswj hwm lwm cov tim tswv saum ntuj ceeb tsheej, tab sis qhov ntawd puav leej ua rau tsis muaj qab hau rau hauv nws qhov kev khav theeb lawm, xav tias nws yog ib yam tshwj xeeb thiab xav kom sib txig nrog Vajtswv. Vim li ntawd, qhov ntawd thiaj li tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm, thiab Vajtswv tau foom phem thiab tau muab qhov ntawd povsaum ntuj los. Thiab tam sim no, Vajtswv tau tsa kuv los mus ua hauj lwm yog ibtug thawj coj kom kuv thiaj li yuav tsa thiab ua tim khawv rau Nws hauv txhua yam, yog li kuv muaj peev xwm sib qhia qhov tseeb los mus daws tej teeb meem kom tau tiag, pab lwm tus kom to taub qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv. Tab sis kuv tsis nrhiav qhov tseeb los sis ua kuv tes dej num haum raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Tiam sis kuv tau txhav lub hwj chim, muab kuv tus kheej tso ua qhov tseem ceeb, thiab kom txhua tus neeg mloog thiab ua raws li kuv. Kuv ho txawv li cas ntawm tus thawj tub txib saum ntuj ma? Vajtswv tau npaj tseg tej xwm txheej los thaiv kuv kev, thiab tom qab ntawd tau ceeb toom kuv dhau los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tab sis kuv tsis lees txais qhov ntawd los sis tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej kiag li. Kuv tau coj nruj thiab tig tawm tsam tshaj! Kuv tau ua kuv tes dej num nrog kuv tus moj yam khav theeb, yuam qees cov kwv tij thiab cov nkauj muam, uas ua rau lawv nyob nrog txoj kev xav phem thiab tsis tuaj yeem daws tau lawv tej kev nyuaj. Tsis muaj kev nce qib dab tsi hauv pawg ntseeg txoj hauj lwm ib yam nkaus li thiab. Qhov ntawd puav leej yog kev phem uas kuv tau ua los ntawm qhov raug tswj nrog kuv txoj kev khav theeb! Kuv muaj kev tawv ncauj, tus yeeb yam khav theeb zoo li ntawd. Yog tias tsis muaj Vajtswv nthuav tawm thiab saib xyuas kuv nruj heev los ntawm kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab tshem kuv tawm ntawm kuv tes dej num, ces kuv yeej tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li. Yog tias zoo li ntawd mus ntxiv, kuv haj yam yuav ua kev phem ntau ntxiv. Kuv ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm, tom qab ntawd raug foom phem thiab raug rau txim los ntawm Vajtswv, zoo ib yam nkaus li tus thawj tub txib saum ntuj. Los txog theem ntawd kuv mam li tau txais kev to taub txog Vajtswv lub siab zoo. Nws tau ua qhov no los mus nres kuv txoj kev phem thiab muab lub hwv tsam rau kuv los lees txim hloov dua siab tshiab. Qhov no yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm kuv. Kuv muab lus ua tsaug rau Vajtswv puag hauv lub siab tuaj.

Tom qab kuv hloov lawm, tus Viv Ncaus Lig muaj peev xwm ua nws tes dej num tau li qhov ib txwm ua lawm, thiab los ntawm lwm tus tau hais tias, txawm tias tus thawj coj uas raug xaiv tshiab thiab cov tub leg num tsis tau ntseeg ntev los xij, thaum sib tham txog txoj hauj lwm tsis muaj ib leej twg tuav tau lawv tus kheej tej tswv yim li, tab sis tau taij thov thiab vam khom rau Vajtswv, nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ua ke. Txhua tus tau ua hauj lwm ua ke, thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm thiaj li maj mam zoo zuj zus tuaj. Kuv txaj muag heev thaum tau hnov qhov no lawm. Kuv ib txwm xav tias kev ua hauj lwm hauv pawg ntseeg tsis tuaj yeem mus tau yog tsis muaj kuv, tab sis thaum ntsib kiag qhov muaj tseeb lawm, kuv pom tias tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev puav leej raug ua tiav hlo thiab raug txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig tib si lawm thiab, thiab nws tsis yog tej yam uas ib tug neeg ua tau. Tib neeg tsuas yog ua lawv tus kheej lub luag hauj lwm xwb. Txawm peb ntseeg Vajtswv tau ntev npaum li cas lawm los xij, tsuav yog peb vam khom rau Vajtswv los mus nrhiav thiab xyaum ua qhov tseeb hauv peb tes dej num xwb, ces peb yuav muaj Vajtswv txoj kev coj qhia thiab yuav tau txais koob hmoov. Kev ua kuv tes dej num yam tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis ua txhua yam uas kuv xav ua khav theeb ntxhia, thiab yuam qees nkaus xwb mas ntxim dhuav rau Vajtswv. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj qhia, kuv poob Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab tsis rhais los muaj nqis li lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua tau dab tsi. Kuv tau ua neeg dig muag khav theeb, khiav thab plaub mus los, khav theeb yuam cov neeg ib puag ncig, yuam qees thiab ua mob rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, ces kuv tau tab kaum txoj hauj lwm hauv pawg ntseeg. Kuv hnov tias tau ua txhaum ntau heev, thiab tau thuam yus tus kheej ntau heev. Kuv tau taij thov: “Vajtswv, kuv tau ua neeg dig muag tshaj plaws. Kuv tsis tau paub txog kuv tus kheej li, ib txwm xav tias kuv nkag siab ntau dua vim hais tias kuv tau ua tus thawj coj ntev dua, yog li kuv thiaj li zoo dua txhua tus. Kuv qhov kev khav theeb ua rau tshwm hauv kuv tes dej num, thiab qhov no tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Koj lub tsev. Au Vajtswv, kuv tsis xav tawm tsam koj ntxiv lawm, thiab kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). “Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). Vajtswv cov lus mas meej tseeb hlo lawm. Vajtswv txiav txim tib neeg tej tshwm sim los tsis yog los ntawm qhov lawv tau ntseeg ntev npaum li cas, qhov lawv tuaj yeem qhuab ntuas tau ntau npaum li cas, los sis qhov lawv tau ua hauj lwm ntau npaum li cas, tab sis txiav txim los ntawm seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas tau hloov lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab seb lawv puas tuaj yeem ua tau tes dej num ntawm ib tug raug tsim los. Tej no yog tej tseem ceeb tshaj plaws. Ua ntej ntawd, kuv yeej tsis paub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees li. Kuv tau ntseeg los tau ib ntus lawm, kuv tau ntsib tau pom los tau ob peb lub xyoos lawm, thiab kuv tau ua tiav hlo rau kuv tes dej num lawm. Kuv puav leej tau siv tej no rau kuv qhov txiaj ntsig. Kuv xav hais tias yog kuv pheej tseem caum raws txoj kev ntawd mus, kuv yuav raug txais kev cawm dim los ntawm Vajtswv, yog li kuv tsis tsom ntsoov rau qhov raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab ntuas, thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Kuv pheej tsis quav ntsej nrhiav qhov tseeb hauv kuv tes dej num los mus daws kuv tus moj yamqias vuab tsuab kiag li. Yog li ntawd, tom qab ntseeg Vajtswv los ntau lub xyoos lawm los kuv tus moj yam hauv lub neej yeej tsis hloov pauv li, thiab kuv haj tseem ua neej nyob nrog kuv tus yeeb yam phem, tus yeeb yam khav theeb, ua qhov phem thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv tau pom tias peb tsis tuaj yeem paub peb tus kheej los sis tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab tiag rau Vajtswv yog tias peb tsis caum raws qhov tseeb hauv peb txoj kev ntseeg. Txawm hais tias peb tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas los xij, peb tau qhuab qhia ntau npaum li cas los xij, yog tsis muaj kev hloov pauv hauv peb tus moj yam hauv lub neej, ces peb haj tseem yuav raug rau txim thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Qhov no raug txiav txim los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab lub ntsiab dawb huv. Tom qab nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav lawm kuv yuav tsis siv kuv qhov tau ntseeg ntev npaum li cas los sis qhov tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas los ua qhov zoo rau yus tus kheej mus ntxiv lawm, tab sis pib tsom ntsoom siv zog ntso rau Vajtswv cov lus, thim xav thiab paub txog kuv tus kheej, thiab caum kev hloov pauv kuv tus moj yam phem.

Tom qab ntawd, kuv tau txais lwm tes dej num hauv pawg ntseeg. Thaum ua hauj lwm nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv ua siab mos siab muag dua lawm, thiab thaum lawv muab ntau qhov kev xam pom sib txawv, qee zaum kuv hnov tias kuv yeej yog lawm thiab xav kom lawv mloog kuv, tab sis kuv nco dheev tau kiag tam sis tias kuv tab tom qhia kuv tus moj yam khav theeb dua ntxiv lawm, yog li kuv yuav taij thov Vajtswv thiab muab kuv tus kheej tso tseg los mus nrhiav qhov tseeb nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab daws tej teeb meem los ntawm kev sib tham. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej hais tias kuv tsis khav theeb li yav dhau los lawm, hais tias kuv twb yog neeg paub tab dua qub ntau heev lawm. Thaum hnov qhov kev ntsuam xyuas no los ntawm lawv ua rau kuv zoo siab tiag tiag. Kuv paub tias qhov no tau ua tiav los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Txawm hais tias kuv tsis tau tshem tag nrho kuv tus moj yam khav theeb los xij tab sis kuv tseem nyob deb heev ntawm Vajtswv qhov cheem tsum, kuv twb pom Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim lawm. Kuv tau pom tias Vajtswv txoj hauj lwm thiab cov lus yeej tuaj yeem hloov kho thiab ua kom tib neeg dawb huv tau tiag.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply