Cov Tib Neeg Uas Ywj Lwm Tus Siab Puas Muaj Peev Xwm Tau Txais Kev Qhuas Los Ntawm Vajtswv?

February 4, 2022

Sau los ntawm Liam Yij, Teb Chaws Suav

Ua ntej kuv yog ib tug ntseeg, kuv ib txwm ceev faj tsis ua txhaum rau lwm tus tib neeg, thiab kuv ncawg txhua tus. Kuv tau pab txhua tus thaum uas kuv pom ib tug neeg twg muaj kev nyuaj siab, yog li ntawd kuv mloog zoo li kuv muaj qhov zoo li kev ua neeg lawm, thiab tias kuv mas yog ib tug neeg zoo. Tsuas yog tau ntsib tau pom txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus nkaus xwb kuv thiaj li ras dheev tias kuv mas tsuas tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus xwb thiab kuv tsis muaj kev xav txog txoj kev ncaj ncees li. Kuv ib txwm tsis muaj peev xwm los txhawb cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sis los tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev thaum qhov ntawd yog yam tseem ceeb tshaj plaws. Kuv tau pom tias kuv mas xam pom rau yus tus kheej, yog neeg txawj dag uas ywj lwm tus siab uas tau ua qias neeg rau Vajtswv. Kuv khuv xim heev thiab ntxub kuv tus kheej tshaj, kuv txawm pib los mus tsom ntsoov rau txoj kev xyaum ua qhov tseeb, thiab tom qab ntawd kuv thiaj li pib hloov pauv lawm.

Kuv keev ua hauj lwm nrog rau tus Viv Ncaus Lis thaum kuv yog tus thawj coj ntawm pawg ntseeg pab pawg ywg dej. Tom qab ib ntus ntawd kuv pom tias nws tsis ris ib lub nra dab tsi rau hauv nws tes dej num thiab tsis mob siab rau txhua yam uas nws tau ua. Nws tsis tshua pab cov kwv tij thiab cov nkauj muam daws lawv tej teeb meem li thiab qee zaum nws haj tseem ua yuam kev txog cov sij hawm uas tuaj sib sau ua ke thiab. Kuv xav muab tej no coj los hais rau nws, tiam sis kuv xav tias nws twb tsis tau ua tes dej num ntawd los ntev lawm, yog li ntawd yog tias kuv hais qee yam, nws yuav xav tias cas kuv yuav nyaum thiab coj nruj ua luaj. Nws yeej xav zoo rau kuv heev, yog li yog kuv hais tej yam zoo li no, nws puas yuav hloov pauv nws txoj kev xav txog kuv? Kuv tau txiav txim siab los mus sib qhia nws rau ntawm ob leeg xwb kom nws thiaj li tsis poob ntsej muag. Thaum lub sij hawm wb tab tom sib qhia, kuv tsis tau hais qhov tseeb los daws tej teeb meem uas nws muaj, tiam sis kuv hos pab tawm tswv yim rau nws tias, “Tsis ntev tas los no koj tsis tau rau siab ua koj tes dej num. Koj puas tau thim xav rau ntawm qhov no? Yog tias koj muaj tus yam ntxwv tsis yog uas tsis ua tib zoo saib xyuas, ces tsis yog tias koj yuav tsis ua koj tes dej num kom zoo xwb, tiam sis qhov ntawd kuj tuaj yeem cuan tshuam rau koj txoj kev to taub txog lub neej txoj sia thiab.” Qhov tseeb tiag, kuv twb paub lawm tias nws tsis quav ntsej thiab tsis rau siab rau nws tes dej num thiab kuv yuav tsum sib qhia rau ntawm qhov tseeb nrog nws los mus tshuaj xyuas tus yeeb yam ntawm qhov teeb meem ntawd, uas kuv yuav tsum hais thiab qhia tshwm nws tawm kom nws thiaj li tuaj yeem tau txais kev nkag siab txog nws tej teeb meem. Tiam sis yog tias kuv coj nruj dhau lawm thiab nws tsis kam lees txais qhov ntawd, kuv txhawj tsam qhov ntawd yuav ua rau wb txoj kev sib raug zoo puas thiab tej zaum nws yuav chim siab rau kuv. Yog li ntawd, kuv thiaj li maj mam ua siab ntev sib qhia nrog nws xwb.

Tom qab ntawd kuv tau pom tias tus Viv Ncaus Lis mas sib tw rau siab ntso ua nws tes dej num thiab tas zog ua txhua yam kom yeej lwm tus tiag tiag. Nws yuav poob mus rau hauv qhov kev phem thaum nws tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm cov tib neeg. Kuv tau sibqhia nrog nws ib leeg rau ib leeg li ob peb zaug thiab saib zoo li nws khaws zoo heev, tiam sis tsis muaj ib yam dab tsi hloov pauv li. Kuv tau xav txog qhov yuav muab qhov xwm txheej no coj mus qhia rau cov thawj coj, tiam sis kuv ntshai tsam tias qhov no nkaug tom nrab qaum rau tus Viv Ncaus Lis. Yog tom qab ntawd kuv ua txhaum rau nws lawm wb qhov sib ncawg yuav zoo li cas? Wb twb sib paub los tau ntev lawm, thiab kuv xav tias kev sib paub ntawm ib tug rau ib tug kom zoo yeej yog ib qho zoo. Kuv xav tias kuv yuav tas zog pab nws mus ntxiv, thiab yog tias nws pheej ua li ntawd mus, kuv yeej tseem muaj sij hawm los mus tham nrog cov thawj coj thiab.

Tus Viv Ncaus Lis txoj kev ua hauj lwm hauv nws tes dej num tseemyuam kev thiab nws tsis muaj peev xwm los daws cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem li. Muaj ib zaug, thaum nws sim daws cov ntseeg tshiab tej teeb meem hauv ib lub rooj sib sau ua ke, nws tau qhia qhov kev sib qhia tsis raws li qhov teeb meem. Wb tau los daws tej ntawd ncaj ua ke, tiam sis tom qab ntawd thaum nws rov hais tib qho kev sib qhia xwb los tseem yuam kev qees thaum nws ntsib tib qho teeb meem li qub. Tsis yog tias nws daws tsis tau cov ntseeg tshiab tej teeb meem xwb, tiam sis haj tseem coj lawv mus yuam kev lawm thiab. Kuv liam kuv tus kheej tiag tiag thaum kuv paub txog qhov ntawd thiab kuv xav qhia tshwm tus Viv Ncaus Lis tawm vim nws ua nws tes dej num tau yam tab kaum heev, tiam sis thaum kuv pom nws kuv pom tias kuv tus kheej cia li txaj muag hais nws lawm. Kuv cia li saib tej ntawd tsis tseem ceeb, kev hais tias nws sib qhia tau tsis yog nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Kuv pom tsis meej thiab cia li hais ua dog ua dig, ntshai tsam tias yuav ua rau nws chim siab thiab ua rau nws xav phem rau kuv yog tias kuv ua nyuaj rau nws. Vim li ntawd, nws thiaj li tsis nkag siab ib yam dab tsi txog nws tus kheej li. Kuv pom tias nws tsis muaj kev nkag siab zoo txog tej yam thiab tsis phim ua tes dej num ywg dej, yog li ntawd raws li cov hauv paus ntsiab lus mas yuav tsum tau muab nws hloov mus rau lwm tes hauj lwm thiab kuv yuav tsum tau muab qhov no coj los mus qhia rau cov thawj coj kom sai li sai tau. Tiam sis kuv tau hloov siab, ntshai tsam kuv ua txhaum rau nws ces tom qab txhua lub sij hawm uas wb tau ua hauj lwm ua ke ntawd lawm, ntshe wb yuav dhau los sib ua yeeb ncuab ntau dua qhov wb ua phooj ywg. Thaum kawg, kuv tsis tau txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab kuv tau ncua qeeb tsis muab nws haisqhia tawm mus rau cov thawj coj. Thaum kawg ua rau kuv muaj ib tug yam ntxwv uas phem heev hauv kuv tus kheej vim hais tias kuv tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab kuv cia li tsis pom tej teeb meem hauv kuv txoj hauj lwm li lawm. Kuv keev swm tus Viv Ncaus Lis txoj kev ua dej num thiab txaus siab tsuav yog wb sib ncawg tau zoo dog dig xwb. Kuv tsis xav txog txoj kev txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev, thiab kuv tsis qhia cov thawj coj txog qhov uas tab tom tshwm sim tiag.

Tom qab ntawd muaj ib hnub, tus Viv Ncaus Lis paub tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm muab xov xwm mas tau saib ntsoov nws, thiab yog tias nws pheej ua nws tes dej num mus, ces nws tuaj yeem cuam tshuam rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv lub siab dhia pig poog thaum kuv hnov txog cov xov xwm no. Thaum paub tias qhov no yog ib qho teeb meem loj heev lawm, thaum kawg kuv mam li muab nws qhov xwm txheej coj los mus qhia nrog cov thawj coj. Cov thawj coj sau ib tsab ntawv nyaum heev tuaj teb rau kuv hais tias: “Tus Viv Ncaus Lis tsis mob siab rau nws tes dej num thiab nws txoj kev nkag siab yuam kev lawm. Qhov no twb tab kaum los tau ntev lawm, tiam sis koj tsis muab qhov no coj tuaj qhia rau peb li. Koj cia li ua tus neeg nyob nruab nrab, thiab ua raws cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua tus neeg uas ywj lwm tus siab. Qhov no tau ncua qeeb thiab tau puas tsuaj txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Koj yuav tsum tau thim xav rau ntawm koj tus kheej thiab paub koj tus kheej tiag tiag.” Lawv kuj xaiv ib co lus los ntawm ib zaj lus qhuab qhia los ntawm Cov Nyob Saudtias: “Cov tib neeg uas ywj lwm tus siab tsis tau siv lawv txoj kev thoob tsib. Lawv paub cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb zoo, tiam sis lawv tsis txhawb nqa tej ntawd li. Thaum muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv haj tseem muab cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd tso pov tseg thiab, tsuas pov thaiv lawv tus kheej qhov yuav tau txais tshaj thawj xwb. Thaum ib tug neeg uas ywj lwm tus siab pom ib tug neeg siab phem ua tes dej num phem, lawv paub tias cov dej num no tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab tab kaum lub neej ntawm pawg ntseeg, tiam sis lawv tsis hais ib lo lus li, ntshai tsam ua txhaum rau cov neeg siab phem. Lawv tsis qhia tshwm los sis hais qhia cov neeg siab phem ntawd tawm. Lawv tsis muaj kev xav txog kev ncaj ncees los sis kev lav ris li. Cov tib neeg zoo li no tsis phim los ua ib tes dej num rau hauv pawg ntseeg—lawv yog cov neeg siab zoo tab sis tsis muaj nuj nqis. Cov neeg uas ywj lwm tus siab saib zoo li coj ncaj thiab lwm tus xav tias lawv yog cov tib neeg zoo ntawm kev ua neeg zoo, thiab qee tus thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm haj tseem cob qhia rau lawv thiab. Qhov no mas ruam tiag tiag. Txhob sim cob qhia tus neeg uas ywj lwm tus siab, vim lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib yam dab tsi tiav li. Tshwj xeeb mas, lawv tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis lees txais qhov tseeb, yeej tsis hais tias yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua li. Vim yog li no Vajtswv thiaj li ntxub cov neeg uas ywj lwm tus siab tshaj txhua yam. Yog tias cov tib neeg zoo li no tsis lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, lawv yuav raug tshem tawm mus” (Cov Kev Npaj Tseg Txoj Hauj Lwm). Thaum raug cov thawj coj qhuab qhia thiab qhuab ntuas hnyav li no mas ua rau kuv ntxhov siab heev, tshwj xeeb mas thaum kuv tau pom cov lus “tus neeg ywj lwm tus siab.” Kuv cheem tsis tau kuv lub kua muag xav tias: Kuv yog ib tug neeg ywj lwm tus siab tau li cas? Vajtswv ntxub cov neeg ywj lwm tus siab. Lawv yog cov neeg zoo tab sis tsis muaj nuj nqis, thiab yuav raug tshem tawm mus. Kuv mas ntxhov siab heev thiab tsis tuaj yeem ris qhov yuav los mus lees paub qhov tseeb tias kuv yog ib tug neeg ywj lwm tus siab, txawm hais tias kuv tau ua yog nkaus li tej tib neeg ywj lwm tus siab tiag tiag lawm los xij. Kuv tau quaj thov Vajtswv li no hais tias: “Au Vajtswv, kuv tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev los ntawm qhov uas tsis xyaum ua qhov tseeb lawm. Kuv tau ua phem, thiab cov thawj coj hais rau kuv yog lawm. Tiam sis kuv tseem tsis tau muaj ib txoj kev nkag siab tob txog kuv tus kheej li. Thov qhia kuv thiab coj kuv kev los mus paub kuv tus kheej.”

Tom qab taij thov Vajtswv tag lawm, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Qee tus neeg ib txwm khav theeb tias lawv muaj txoj kev ua neeg zoo, hais tias yeej tsis tau ua ib qho phem, nyiag lwm tus tej khoom ntiag tug, los sis ntshaw lwm tus neeg tej khoom li. Lawv tseem haj yam mus deb txog qhov uas cia lwm tus neeg tau txais txiaj ntsig rau ntawm lawv txoj kev siv nyiaj thaum muaj kev sim cam txog tej kev ntshaw, xum raug kev txom nyem poob tsag, thiab lawv yeej tsis hais ib qho dab tsi tsis zoo txog leej twg li tsuas yog kom lwm tus xav tias lawv yog neeg siab zoo xwb. Txawm li cas los xij, thaum ua lawv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev, mas lawv txawj dag heev thiab ntseeg tsis tau li, ib txwm txawj dag rau lawv tus kheej. Lawv yeej tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, lawv yeej ib txwm tsis saib tej yam maj rawm li Vajtswv saib tias maj rawm los sis xav raws li Vajtswv xav, thiab lawv yeej ib txwm tsis tuaj yeem muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg rau ib cag es kom thiaj li ua tau lawv tej dej num. Lawv yeej ib txwm tsis tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg kiag li. Txawm yog kiag thaum lawv pom cov neeg phem ua phem ua phem los xij, lawv tsis qhia cov neeg ua phem ntawd tshwm li; lawv tsis muaj cov hauv paus ntsiab lus dab tsi li. Qhov no tsis yog ib qho piv txwv txog kev ua neeg zoo. Tsis quav ntsej txog tej uas ib tug tib neeg zoo li no hais li; koj yuav tsum saib kom pom qhov nws ua neej nyob seb zoo li cas, nws nthuav dab tsi tawm, thiab nws tus cwj pwm zoo li cas thaum nws ua nws tej dej num, nrog rau seb nws tus yam ntxwv sab hauv zoo li cas thiab seb nws nyiam dab tsi. Yog tias nws txoj kev hlub ntawm nws tus kheej lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj nws lub siab npuab Vajtswv, yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj Vajtswv tej kev ntshaw, los sis yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj qhov kev ua tib zoo xav uas nws qhia rau Vajtswv pom lawm, ces nws tsis yog ib tug neeg muaj kev ua neeg zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tib neeg coob leej ntau tus ntseeg tias kev ua ib tug neeg zoo mas yooj yim xwb, thiab tsuas cheem tsum hais lus kom tsawg thiab ua kom ntau, kev muaj lub siab zoo, thiab tsis lom txwm ua lub siab phem dab tsi. Lawv ntseeg tias qhov no yuav ua rau lawv ruaj siab tau tias lawv yuav ua tau zoo rau ntawm txhua qhov uas lawv mus, tias cov tib neeg yuav nyiam lawv, thiab tias nws yeej zoo txaus rau qhov ua tau ib tug neeg zoo li no lawm. Lawv tseem mus txog qhov uas tsis xav caum raws qhov tseeb; lawv yeej txaus siab ua neeg zoo lawm. Lawv xav tias qhov teeb meem ntawm kev caum raws qhov tseeb thiab kev ua Vajtswv tes dej num yog yam nyuaj kawg li thiab; nws cheem tsum kev to taub ntau qhov tseeb, lawv xav, thiab leej twg thiaj li tuaj yeem ua qhov ntawd tau tiav hlo? Lawv tsuas xav siv txoj kev yooj yim dua xwb—kev ua neeg zoo thiab kev ua lawv tej dej num—thiab xav tias qhov ntawd yeej txaus lawm. Qib dej num no puas tsim nyog txhawb? Kev ua ib tug neeg zoo puas yooj yim tiag tiag mas? Nej yuav pom ntau cov tib neeg zoo nyob sab nraud tham lus tau yam zoo ntxim hwm kawg nkaus, thiab saib sab nraud mas zoo li yeej tsis tau ua tej yam phem li, hauv qhov tob tob ces lawv yog neeg txawj dag thiab nkag siab tau nyuaj. Tshwj xeeb mas, lawv tuaj yeem pom tias cua nplawm mus rau sab twg, thiab lawv hais lus tau ntog zoo thiab lawv tej lus hais haub ntxias tau tob. Raws li Kuv pom mas, ib tug ‘neeg zoo’ li tus no yog ib tug neeg cuav, ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem; ib tug neeg zoo li no tsuas ua txuj kom zoo li yog ib tug neeg zoo xwb. Txhua tus neeg uas tuav rau ib txoj kev zoo siab mas ntxim ntshai tshaj plaws. Lawv tsis lam sim ua kom txhaum rau leej twg li, lawv yog cov tib neeg-muaj kev zoo siab lom zem, lawv mus nrog ntau yam tau, thiab tsis muaj leej twg nkag siab tau lawv li. Ib tug neeg zoo li ntawd ces yog kiag ib tug Ntxwgnyoog uas tseem muaj txoj sia nyob ntag!(“Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Txhua yam hauv Vajtswv cov lus hais raug kiag kuv lawm, thiab ua rau kuv ruaj siab tiag tiag. Kuv tau pom tias kuv yog ib tug neeg uas ywj lwm tus siab, ib tug “neeg zoo” txhua yam. Kuv tsuas lam hais lus saum daim plhaub rau hauv kuv txoj hauj lwm nrog rau tus Viv Ncaus Lis xwb txhaum rau tiv thaiv wb txoj kev sib raug zoo. Thaum kuv pom tias nws tsis ris lub nra hauv nws tes dej num thiab pheej ua yuam kev xwm yeem, tias nws ib txwm sib tw rau suab npe thiab kom tau txais tshaj thawj thiab cuam tshuam rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev tas li lawm, kuv yuav tsum tau sib qhia nrog nws thiab taw qhia qhov no kiag tam sim ntawd. Tiam sis ntshai tsam ua txhaum rau nws, ces kuv cia li hais ua dog ua dig nrog nws lawm xwb. Qhov no tsis muaj txiaj ntsig los sis tsis muaj kev hlub rau nws—qhov no yog kev puas tsuaj xwb. Kuv paub tias nws tsis muaj kev nkag siab thiab nws tsis phim los ua tes dej num ywg dej, tiam sis kuv tsis xav ua kom mob nws thiab ua rau nws xav tsis zoo rau kuv, yog li ntawd kuv thiaj li ncua qeeb tsis hais qhia qhov no tawm rau cov thawj coj. Kuv tau ua rau ib tug neeg uas tsis mob siab coj tsis ncaj, nkag siab yuam kev los ua tes dej num ywg dej thiab tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Kuv tau dhau los ua Ntxwgnyoog ib tug tub qhe thiab tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam loj heev li. Nyob rau hauv kuv txoj kev ntseeg, sab nraum daim tawv ces kuv twb tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm lawm rau tom qab, tau ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj thiab tau tiv kev txom nyem, tiam sis thaum muaj teeb meej tshwm sim tuaj, kuv tsuas dag ntxias rau kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab tsis pov thaiv tej kev ntsaws ntawm Vajtswv lub tuam tsev kiag li. Kuv ntseeg Vajtswv, tiam sis kuv tsis yog tus uas muaj lub siab thiab lub ntsws npuab Nws. Kuv yuav muaj peev xwm hu kuv tus kheej ua ib tug ntseeg tau li cas? Kuv mas tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag li! Kuv tau rhuav tshem phem heev rau txoj kev xav no thiab khuv xim heev tias kuv tsis tau txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sis tiv thaiv tej kev ntsaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’ yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Xav hauv nruab siab txog kev nug txog ib tug tib neeg uas ua dej num rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo rau nqe lus nug nram qab no tias: ‘Vim koj twb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no los ntev lawm thiab ua ntau yam tau tiav hlo lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas koj ua neej nyob nrog yog dab tsi?’ Nws yuav hais tias, ‘Yam tseem ceeb tshaj plaws yog, “Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.”’ Cov lus no tsis yog sawv cev tam rau ntawm tus neeg ntawd tus yeeb yam los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais qib siab zog tau dhau los ua nws tus yeeb yam lawm, thiab kev yog ib tug uarau nws muaj lub neej. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Qhov uas Vajtswv cov lus tau nthuav tawm tau qhia rau kuv hais tias, ua ib tug neeg ywj lwm tus siab, kuv raug Ntxwgnyoog cov tswv yim tswj kav thiaj coj mus yuam kev lawm, xws li tias “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Muaj ib tug phooj ywg ntxiv ces yog muaj ib txoj kev ntxiv,” “Tus neeg yus paub ces thiaj pab tau yus,” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” thiab “Tsis txhob ua phem rau tib neeg.” Cov tswv yim phem no tau cog tob heev rau hauv kuv, thiab kuv ua neej nyob nrog tej tswv yim no lawm. Kuv mas cia li dhau los xam pom rau yus tus kheej xwb thiab txawj dag ntau zuj zus lawm. Ua ntej kuv los ntseeg Vajtswv, kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi rau ib tug twg kom tsis txaus siab li. Hauv txoj hauj lwm, kuv tsuas hais yam twg los xij uas ua rau tib neeg xav hnov thiab xav tias ua raws li cov tswv yim phem no mas thiaj li yog ib txoj kev ua neej uas ntse, tias coj kuv tus kheej li ntawd mas thiaj li qhia tawm lub peev xwm, uas kuv haj tseem khav theeb thiab. Tom qab uas kuv tau los ntseeg lawm, kuv tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua li, tiam sis pheej ua neej nrog Ntxwgnyoog cov kuab lom no xwb. Kuv tau pom tus Viv Ncaus Lis coj tsis ncaj rau hauv nws tes dej num, tiam sis kuv tsis muab qhov no coj los sib qhia tawm rau nws. Tshwj xeeb mas kuv tsis muaj cuab kav los qhia tshwm los sis tshuaj xyuas nws txoj kev coj tsis ncaj, tiam sis tsuas yog lam hais qhov teeb meem ntawd rau nws xwb, ntshai tsam tias yuav ua rau wb txoj kev sib raug zoo puas tsuaj yog tias kuv qhia qhov tseeb lawm. Thaum kuv pom nws tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev, kuv tsis muab qhov no coj mus hais qhia rau peb cov thawj coj, tiam sis xav tias kev qhia qhov xwm txheej ntawd rau cov thawj coj yog ib qho muab nws qhia tawm, nkaug sab tom qab rau nws xwb. Cas kuv yuav ruam ua luaj! Kev muab ib qho teeb meem coj mus hais qhia rau cov thawj coj yog kev txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev—qhov ntawd yog ib qho yog thiab zoo, thiab ncaj ncees. Qhov ntawd kuj tseem yuav ua rau pawg ntseeg muaj ib lub hwv tsam los npaj ib tes dej num uas haum rau tus Viv Ncaus Lis lub peev xwm thiab tus yam ntxwv thiab. Qhov no yuav muaj txiaj ntsig tag nrho rau tus Viv Ncaus Lis thiab pawg ntseeg huv si, tiam sis kuv xav tias qhov ntawd yog ib yam uas tsis zoo. Kuv ras dheev tias cov kuab lom phem no ua rau tib neeg puas tsuaj loj npaum li cas. Cov kuab lom ntawd tau ntxias dag thiab ua lwj liam rau kuv mus txog ntuas qhov uas kuv txoj kev xav rau ntawm txhua yam tsis ncaj tag li lawm thiab kuv cia li tsis paub qhov yog los ntawm qhov tsis yog, thiab qaum tes ua qab teg li lawm. Kuv tsuas xam pom rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub heev, thiab tsuas ua hauj lwm rau kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Kuv ua txhua yam tsis mus raws li lub hauv paus ntsiab lus, thiab tsis muaj ib qho qauv li. Kuv tsis muaj ib txoj kev xav txog kev ncaj ncees thiab tsis ua neej raws li tus yam ntxwv thooj li ib tug tib neeg tiag. Thaum ras dheev txog qhov no ua rau kuv dhuav thiab ntxub cov tswv yim phem no thiab kuv tus kheej tej tswv yim rau ntawm cov tib neeg uas ywj lwm tus siab. Kuv ntxub txoj hau kev uas kuv tau ua ntawd tiag tiag thiab tsis xav kom zoo li ntawd mus ntxiv lawm, los puag hauv qab kawg ntawm kuv lub siab tuaj. Kuv tsis xav ua ib tug neeg ruam thiab raug Ntxwgnyoog rhuav tshem mus ntxiv lawm. Kuv kuj mloog tau tias kev xyaum ua raws qhov tseeb mas muaj nuj nqis ua luaj, yog li ntawd kuv thiaj li pib nrhiav qhov tseeb los mus daws kuv qhov teeb meem ntawm qhov yog ib tug neeg ywj lwm tus siab kiag tam sim ntawd.

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus thaum kuv nrhiav uas hais tias: “Yuav tsum muaj ib tug qauv quag rau kev ua neeg zoo. Nws tsis cuam tshuam rau txoj kev taug txoj kev uas zam kom dhau, tsis ua raws li cov hauv paus ntsiab lus, sim tsis txhob ua txhaum rau ib tug twg, hais lus mos lus muag rau txhua qhov chaw uas koj mus, yoog raws kom haum nrog txhua tus koj ntsib, thiab ua kom txhua tus muaj kev zoo siab. Qhov no tsis yog tus qauv quag. Yog li dab tsi yog tus qauv quag mas? Nws suav nrog rau kev coj zoo rau Vajtswv, lwm tus neeg, thiab cov xwm txheej nrog rau lub siab ncaj ncees, muaj peev xwm ua lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam no rau hauv qhov uas yog pov thawj rau txhua tus pom thiab hnov. Ntxiv mus, Vajtswv tshawb tib neeg lub siab thiab paub lub siab ntawd, thiab txhua tus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Puas yog ib tug neeg twg uas yeej ib txwm pom zoo rau txhua yam yog ib tug neeg zoo tiag tiag? Tus tib neeg uas Vajtswv pom tias yog ib tug neeg zoo uas muaj qhov tseeb tiag tiag yog hom neeg zoo li cas? Qhov ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, ib tug tib neeg yuav tsum to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab to taub qhov tseeb tso. Qhov ob, ib tug tib neeg yuav tsum muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua, raws li ib tug tib neeg txoj kev to taub txog qhov ntawd. … Qhov ntawd yog, kiag thaum tus tib neeg no pom tias lawv muaj ib qho teeb meem lawm, lawv muaj peev xwm los cuag Vajtswv los daws qhov teeb meem ntawd, thiab thiaj li muaj peev xwm tuav tau ib txoj kev sib raug zoo nrog Nws li ib txwm muaj. Tej zaum ib tug tib neeg zoo li no yuav qaug zog thiab qias vuab tsuab, thiab ntxeev siab, thiab tej zaum yuav nthuav tawm tag nrho tus moj yam qias vuab tsuab xws li kev khav theeb, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev coj tsis ncaj, thiab kev dag. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv rov tig los xav txog lawv tus kheej thiab ras dheev txog tej no lawm, lawv thiaj li tuaj yeem daws tau tej teeb meem ntawd ncav sij hawm thiab hloov pauv tau. Qhov no yog tus uas nyiam qhov tseeb thiab tus uas xyaum ua raws qhov tseeb; ib tug neeg zoo li no, raws li Vajtswv pom, ces yog ib tug neeg zoo(“Qhov Muaj ib Qho Zoo Nkaus Li Tib Neeg ntawd Cheem Tsum Kev Ua Koj Tes Dej Num Kom Tiav Zoo Kom Kawg Koj Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab ntawd kuv tau xav txog lwm nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas hais tias: “Nyob hauv pawg ntseeg, tuav nej cov lus tim khawv kom khov kho rau Kuv, txheem tuav qhov tseeb; qhov yog yeej yog qhov yog thiab qhov tsis yog yeej yog qhov tsis yog. Tsis txhob nkag siab yuam kev qhov dub thiab qhov dawb. Nej yuav tau ua rog nrog Ntxwgnyoog thiab yuav tsum ua kom nws ploj kiag mus kom txhob rov sawv tau los ntxiv li lawm. Nej yuav tsum muab txhua yam nej muaj los tiv thaiv Kuv cov lus tim khawv. Qhov no yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm yam uas nej ua—tsis txhob hnov qab qhov no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 41). Dhau los ntawm Vajtswv cov lus, kuv thiaj li tau los nkag siab tias ib tug neeg zoo tiag tiag tsis tuav txoj kev sib haum xeebnrog rau lwm tus kom zoo tiav log thiab tsis hais ib yam dab tsi uas yuav ua txhaum rau lwm tus. Tiam sis, ib tug neeg zoo yog coj ncaj thiab ncaj ncees, paub cais txoj kev hlub tawm ntawm txoj kev ntxub tau meej tseeb, thiab tuaj yeem muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg thaum muaj tej yam ntsig txog tej kev ntshaws ntawm Vajtswv lub tuam tsev lawm. Lawv txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, lawv tsis ntshai tsam ua txhaum rau lwm tus tib neeg, thiab lawv pov thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tsuas yog hom tib neeg zoo li ntawd xwb thiaj li yog tus neeg uas muaj kev txawj xav txog txoj kev ncaj ncees, thiab yog tus neeg uas yuav tau txais Vajtswv txoj kev qhuas. Thaum kuv nkag siab Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, kuv tau thaij thov thiab tau txiav txim siab txij thaum ntawd los lawm, kuv yuav xyaum ua qhov tseeb thiab tiv thaiv tej kev ntsaws ntawm Vajtswv lub tuam tsev; kuv yuav tso kuv tus cwj pwm qub ntawm kev ua neeg ywj lwm tus siab tseg, thiab tsim kuv tus kheej dua tshiab.

Tom qab ntawd cov thawj coj tau saib qhov teeb meem ntawd thiab tau lees tias yuav tsum tau muab tus Viv Ncaus Lis tshem tawm ntawm nws tes dej num, thiab lawv tau hais kom kuv mus los mus sib qhia nrog nws. Kuv xav hais tias, “Yog vim li cas thiaj li yog kuv? Yog tias nws paub tias kuv yog tus uas qhia rau cov thawj coj txog nws thiab yog nws raug hloov vim li qhov ntawd lawm, mas nws yeej yuav chim siab rau kuv xwb xwb thiab qhov ntawd yeej yuav ua rau wb txoj kev sib raug zoo puas.” Thaum xav li no, kuv nco txog qhov kev puas tsuaj uas kuv tau ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev los ntawm qhov kuv tsis xyaum ua qhov tseeb thiab kuv paub lawm tias kuv yuav tsum tso txoj kev ua ib tug neeg ywj lwm tus siab tseg. Qhov uas kom kuv mus sib qhia nrog tus Viv Ncaus Lis yog Vajtswv sim kuv siab, seb kuv puas tuaj yeem xyaum ua qhov tseeb thiab saib xyuas tej teeb meem ntawd kom haum raws li cov hauv paus ntsiab lus. Thaum kuv mus tim nws tsev kuv tas zog taij thov Vajtswv taug kev, thov kom Nws pab coj kuv kev. Kuv kuj paub tias yog tias kuv tsis sib qhia nrog tus Viv Ncaus Lis kom meej tseeb txog nws tej teeb meem thiab nws tsis nkag siab txog tej teeb meem ntawd, ces qhov no yuav tsis pab nws ib qho kiag li, tiam sis tsuas ua rau mob nws xwb. Thaum xav li no, kuv tau txiav txim siab tias yuav tsis ua ib tug neeg siab ywj lwm tus siab mus ntxiv lawm. Yog li ntawd, kuv thiaj li tau sib qhia nrog tus Viv Ncaus Lis thiab tau tshuaj xyuas tus yeeb yam thiab yam uas tshwm sim los ntawm nws txoj kev tsis mob siab rau hauv nws tes dej num, thiab kuv hais tag nrho nws tus cwj pwm uas tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev lawm. Thaum nws hnov txhua yam no, nws txaus siab hlo los zwm rau thiab thim xav rau ntawm nws tus kheej. Ua rau kuv hnov zoo lawm ntau thiab kaj siab lug tom qab xyaum ua qhov tseeb.

Tom qab ntawd Vajtswv tau npaj lwm qhov xwm txheej los sim kuv siab dua thiab. Tom qab uas tau los paub ib tug niam hluas tau ib ntus, kuv mam li paub tias nws muaj tus moj yam khav theeb thiab tsis kam lees txais lwm tus viv ncaus tej lus taw qhia li, uas ua rau lawv ib txhia mloog zoo li raug nws yuam qees. Kuv thiab tus Viv Ncaus Luv, lwm tus viv ncaus uas nrog kuv ua hauj lwm ua ke, tau mus koom sib qhia nrog nws thiab muab qhov uas nws coj ua los qhia tshwm, tiam sis nws tsis lees txais yuav qhov wb hais ntawd li. Nws haj tseem cav pab nws tus kheej thiab ua ntsej muag ntshaus ntsho. Kuv mloog zoo li nws tsis txaus siab me ntsis rau qhov no, thiab kuv xav tias nws yeej yuav tsum xav tsis zoo txog kuv xwb. Kuv yuav ua li cas muaj ntsej muag ntsib nws tom qab ntawd? Tom qab ntawd tau muaj lwm yam tshwm sim tuaj kiag thaum ntawd, yog li wb thiaj li yuav tsum tau tawm mus. Thaum tab tom rov qab los tsev, kuv pheej xav tias yog ua cas tus niam hluas no zoo li txhob txwm thiab tias zoo li nws yuav lees txais qhov tseeb tau nyuaj ua luaj li. Yog tias tsis muaj kev sib qhia kom zoo, ntshe wb txoj kev sib raug zoo yeej yuav puas xwb xwb li. Kuv xav tias lwm zaus kuv yuav cia kuv tus khub los mus sib qhia nrog nws. Tom qab ob peb hnub ntawd kuv rov pom nws dua mas nws ua zoo heev rau kuv. Kuv ras dheev tias zaum tag los no wb tsis tau qhia nws qhov teeb meem tiag tiag dhau los ntawm qhov kev sib qhia li, yog li ntawd kuv yuav tsum tau sib qhia nrog nws dua, thiab yog tias nws tseem tsis lees txais qhov tseeb, ces yuav tsum tau muab nws qhia tshwm thiab qhuab ntuas. Tiam sis thaum nws muab ib lub tog los rau kuv zaum thiab nug tias kuv puas noj qab nyob zoo, ces kuv cia li mloog zoo li kuv hais tsis taus ib lo lus li lawm. Kuv xav hais qee yam rau hauv qhov kev sib qhia, tiam sis kuv tsis tsa ncauj hais tau li. Kuv xav tias yog thaum kuv hais tawm rau hauv qhov kev sib qhia, qhov ntawd yuav rhuav tshem wb txoj kev sib raug zoo thiab wb tej kev phooj ywg yuav raug rhuav pov tseg du lug. Yog tias nws muaj tus cwj pwm zoo li yav tag los thiab tsis kam lees txais qhov tseeb, ntshe kuv yuav nyob ntawm lub chaw no nyuaj tiag tiag. Kuv xav tias kuv yuav tau ua tib zoo xaiv kuv cov lus kom zoo los mus hais, zam txhob hais hnyav, thiab siv tswv yim kom ntse me ntsis. Kiag thaum ntawd, kuv cia li ras dheev tias kuv yuav tsum txhawb tus neeg ywj lwm tus siab dua ntxiv lawm thiab tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo. Kuv maj nroos los taij thov Vajtswv thov Nws pub lub zog rau kuv. Tom qab kuv qhov taij thov Vajtswv tag lawm kuv xav txog nqe no ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas hais tais: “Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab tab tom tswj hwm koj; koj tsis yog tus tswv ntawm koj tus kheej lub qhov ncauj lawm thiab. Txawm hais tias koj xav tawm lub suab rau cov lus ncaj ncees los xij, koj puav leej tsis tuaj yeem thiab ntshai hais lawv. Koj tsis muaj peev xwm ua tau ib yam ntawm kaum txhiab yam uas koj yuav tsum tau ua, yam uas koj yuav tsum hais, thiab lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum ua; koj ob txhais tes thiab ob txhais taw raug khi cia los ntawm koj ltus moj yam phem qias vuab tsuab. Koj tsis tswj dab tsi hlo li. Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab yuav qhia koj hais lus, thiab yog li koj thiaj li hais lus li ntawd; nws qhia koj kom ua dab tsi, ces koj ua qhov ntawd xwb. … Koj tsis nrhiav qhov tseeb, koj haj yam tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Koj tsuas rau siab thov Vajtswv, tsim tsa koj txoj kev txiav txim siab, kev txiav txim, thiab cog lus twv tseg xwb. Thiab yuav tau dab tsi los ntawm txhua yam no? Koj tseem yog ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam: ‘Kuv yuav tsis ua rau ib tug neeg npau taws, thiab kuv yuav tsis ua rau lwm tus tu siab. Yog tias qhov teeb meem tsis yog kuv ib qho kev txhawj xeeb, ces kuv yuav txav kom deb ntawm nws; kuv yuav tsis hais dab tsi txog tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog kuv, thiab qhov no mus yam tsis muaj kev zam. Yog tias ib qho dab tsi tuaj yeem ua puas rau kuv tus kheej tej kev ntshaw, kuv txoj kev txaus siab, los sis kuv txoj kev hwm tus kheej lawm, kuv yuav tsis quav ntsej txog li, thiab yuav ua tib zoo saib xyuas txhua qhov; kuv yuav tsum tsis txhob lam tau lam ua. Tus ntsia hlau uas nruab tau yuav raug ntaus ntsia ua ntej, thiab kuv tsis ruam npaum li ntawd!’ Koj raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj cov moj yam qias vuab tsuab ntawm kev lim hiam, kev txawj ntxias, kev tawv ncauj, thiab kev ntxub qhov tseeb lawm. Lawv tab tom yuam kom koj ua hauj lwm sab, thiab yuav nyuaj rau koj ris tshaj li tus Huab Tais Liab Ntoo Lub Kauj Toog Kub. Qhov nyob hauv kev tswj hwm ntawm tus moj yam qias vuab tsuab mas yog ib qho sab thiab txom nyeem heev! Nej yuav hais li cas rau qhov no: yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb, ua nws puas yooj yim muab nej txoj kev qias vuab tsuab ntiab tawm mus mas? Puas tuaj yeem daws tau qhov teeb meem no? Kuv qhia nej tias, yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb thiab pheej ua xyem xyav rau nej txoj kev ntseeg, mloog cov lus qhuab qhia ntau xyoo yuav tsis muaj txiaj ntsig, thiab yog tias nej mob siab ua li no mus kom txog thaum kawg nkaus, ces, qhov zoo tshaj plaws, nej yuav yog ib tug neeg dag ntxias sab kev ntseeg thiab ib tug Falixais xwb, thiab qhov ntawd yuav yog qhov kawg ntawm qhov ntawd. Yog koj tseem phem dua qhov no lawm thiab, ces yuav muaj ib qho xwm txheej uas koj poob mus rau hauv kev sim siab, thiab koj yuav plam koj tes dej num thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Koj yuav poob qhov. Koj yuav tau nyob rau ntawm tus npoo tsua tas li! Ziag no, tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb npaum li kev nrhiav qhov tseeb lawm. Kev nrhiav lwm yam tsis muaj qab hau dab tsi lawm(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm qhov tseeb tag nrho txog kuv qhov yog ib tug neeg ywj lwm tus siab. Thaum kuv pom tus niam hluas ntawd zoo li txhob txwm thiab lees txais yuav qhov tseeb nyuaj, kuv tsis xav ua kom muaj teeb meem ntxiv los sis ua rau kuv poob ntsej muag, tiam sis tsuas xav tham puag ncig qhov teeb meem ntawd xwb. Kuv haj tseem xav kom lwm tus los mus sib qhia nrog nws kom tiv thaiv tau kuv txoj kev sib raug zoo nrog nws. Kuv tseem yog ib tug neeg ywj lwm tus siab! Kuv xav txog qhov kev puas tsuaj uas kuv tau ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev yav dhau los vim hais tias kuv tsis tau xyaum ua qhov tseeb. Kuv tau plam kuv lub hwv tsam los xyaum ua qhov tseeb thaum lub sij hawm ntawd lawm, yog li zaum no kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua kom kuv khuv xim mus ntxiv lawm. Ua ntej kuv paub qhov no, ua rau kuv muaj zog tam sim ntawd tias: Kev xyaum ua qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab kuv tsis tuaj yeem plam qhov no ntxiv lawm. Kuv sib sau tag nrho kuv qhov muaj cuab kav thiab tau los mus sib qhia nrog tus viv ncaus no, qhia tshwm qhov uas nws tab tom ua thiab tus yeeb yam ntawm qhov nws ua. Thaum nws hnov kuv hais thiab nws lees txais yuav qhov kuv hais ntawd lawm, ces thiaj li txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab. Ua rau kuv muaj kev xyiv fab heev hauv kuv lub siab. Thaum kawg kuv kuj muaj peev xwm los xyaum ua qhov tseeb tau qee qhov lawm, thiab ua rau kuv muaj kev thaj yeeb lug thiab kev xyiv fab hauv kuv tus ntsuj plig. Qhov ntawd zoo li yog ib txoj kev ua neej uas ncaj ncees, thiab zoo li kuv muaj qhov zoo thooj li tib neeg lawm.

Thaum rov xav txog tej yam me me uas Vajtswv tau siv los ua hauj lwm rau hauv kuv, kuv pom tau tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim mas yog kiag qhov uas kuv xav tau los mus hloov pauv kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tias Nws tsis npaj ib qho xwm txheej tag ib qho tuaj los zoo li los mus qhia tshwm kuv, thiab yog tias nws tsis yog vim txoj kev txiav txim thiab tej kev nthuav tawm ntawm Nws cov lus, ces ntshe kuv yeej yuav tsis paub tias kuv yog hom tib neeg twg tiag tiag li. Kuv yeej yuav tsis paub txog qhov tseeb ntawm qhov kuv ua neej nrog Ntxwgnyoog cov kuab lom phom sij no li. Kuv tau los pom tias Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev hloov pauv tib neeg ntiaj teb mas muaj qab hau ua luaj, thiab kev kov yeej tej ntawd mas nyuaj npaum li cas! Kuv lub peev xwm los mus xyaum ua qhov tseeb tau qee qhov thiab ua neej kom zoo thooj li tib neeg niaj hnub no mas puav leej ua tsaug rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Kuv mas zoo siab heev rau Vajtswv txoj kev cawm kuv dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply