Cov Tib Neeg Uas Ywj Lwm Tus Siab Puas Tuaj Yeem Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim?

February 4, 2022

Sau los ntawm Haum Tsawj, Teb Chaws Suav

Kuv tuaj ntawm ib lub zos, nyob pem toj siab uas txom nyem poob qab nrog rau muaj tej kab lis kev cai uas sib cov nyom thiab tej kev sib raug zoo ntawm tib neeg rau tib neeg uas ntxhov nyho. Kuv mas raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig ntawd thiab tej yam uas kuv niam kuv txiv hais tiag tiag, xws li “Xav ua ntej koj mam hais thiab tham kom muaj kev tshwj tseg,” “Nyob ntsiag to ces yog kub, hais lus ces yog nyiaj, thiab tus uas hais lus ntau ces yuam kev ntau,” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo,” “Hais lus zoo ces haum lwm tus tej kev xav thiab laj thawj, hos hais qhov tseeb ces ua rau lwm tus chim.” Txhua yam tswv yim no rhais los ua cov lus txawj ntse rau hauv kuv lub neej txoj sia. Txawm tias nrog kuv cov kwv tij nkauj muam los xij, kuv ib txwm ua tib zoo saib lawv, xyaum hais zoo, muab kev qhuas kom ua rau lawv zoo siab, yog tias ib tug twg ua txhaum ces kuv niam thiab txiv yuav nug kuv tias tus ntawd yog leej twg, kuv ib txwm hais tias kuv tsis paub, yog li muaj coob tus kwv tij nkauj muam txawm ncawg kuv heev dua. Kuv niam ib txwm hais tias kuv yog ib tug me nyuam zoo, kawg thiab. Muaj ib zaug kuv tau tawm mus rau lub ntiaj teb sab nraud, txawm tias mus nrog tej phooj ywg los sis nrog txhua hom neeg uas sib txawv nyob sab nraud los xij, kuv ib txwm ua tib zoo tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo. Kuv yeej tsis tau ua ib qho twg siab rau lwm tus los sis tsis ncav nrog lwm tus li. Yog muaj lwm tus ua txhaum rau kuv lawm, kuv yeej muab kev zam txim rau tiag tiag thiab yuav tsis hais ntau, kuv tau ntsib ntau yam kev nyuaj, thiab kuv hnov npau dhi nyob sab hauv lub siab thiab npau taw, tab sis kuv yuav tau “Nyob ntsiag to ces yog kub, thiab tus uas hais lus ntau ces yuam kev ntau” thiab cia li tswj kuv tej kev xav. Tsev neeg thiab tej phooj ywg yeej paub tias kuv yog ib tug neeg zoo. Kuv raug hwm thiab raug qhuas los ntawm txhua leej rau txoj kev coj li ntawd, tab sis kuv ib txwm hnov qhov nias qees thiab mob siab no nyob hauv kuv lub siab uas kuv muab hais tawm tsis tau. Kuv tau ceev faj nrog txhua tus kom kuv thiaj li tsis ua txhaum rau leej twg, thiab kuv yeej tsis muaj cuab kav tham tawm tiag tiag rau ib tug twg li. Kuv ib txwm yoog raws thiab muab sab txhaum los tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntsaw. Qhov ntawd yog ib txoj kev ua neej mob siab, sab thiab ntxhov siab, kuv keev xav tas li tias, “Thaum twg kuv txoj kev txom nyem mam li tag?” Kuv puas tuaj yeem muaj ib lub neej yooj yim dua nod? Thaum kuv tau yuam kev thiab raug mob, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau cev Nws txhais tes los cawm kuv.

Thaum Xyoo 1998, kuv tau muaj txoj hmoo zoo los mus txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg. Kuv tau kawm paub los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias Vajtswv rhais los muaj cev qaij daim tawv lawm thiab los cawm tib neeg feem ntau yog los mus daws peb cov moj yam qias vuab tsuab thiab cia peb ua neej kom zoo thooj li tib neeg tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). “Kuv lub nceeg vaj cheem tsum cov uas coj ncaj, cov tsis ua ntsej muag ncaj siab nkhaus los sis ntxias dag. Tsis yog cov tib neeg siab dawb paug thiab siab ncaj tsis muaj suab npe hauv ntiaj teb no lod? Kuv zoo tsis thooj li ntawd. Nws yog ib yam lees txais tau rau cov tib neeg coj ncaj los rau Kuv; Kuv zoo siab rau hom tib neeg no, thiab Kuv kuj cheem tsum hom tib neeg no thiab. Nov yog kiag Kuv txoj kev ncaj ncees(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 33). Vajtswv qhia peb kom coj ncas, coj yooj yim, thiab qhib siab, qhov ntawd thiaj li yog tib txoj hau kev nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tau xwb. Thaum kuv nyeem qhov no tag, kuv tau xav tob heev tias qhov ntawd thiaj li yog ib txoj hau kev ua neej yooj yim dua, sov siab dua thiab kuv xav coj ncaj kom tau raws li Vajtswv tej cheem tsum. Hauv tej kev sib coj sib tham thiab kev sib sau ua ke nrog cov kev tij thiab cov nkauj muam, kuv tsia pom lawv puav leej coj ncaj thiab tham lus tau ywj pheej hlo. Lawv ua siab dawb paug thiab tseem tib neeg tiag. Thaum lawv muaj tej kev xav txog ib tug neeg twg los sis pom ib tug twg nthuav tawm kev ua lwj liam, lawv tuaj yeem qhia tawm qhov ntawd los pab lawv, thiab lawv tuaj yeem qhib siab lug thiab tham txog lawv txoj kev paub ntawm lawv tus kheej. Qhov no ua rau kuv ceeb loj tshaj, vim kuv ib txwm xav tias yus tej kev xav txog tib neeg ces yeej tsis tuaj yeem tham tau li, qhov ntawd los ntawm kev coj ncaj, kuv yuav ua txhaum rau lwm tus thiab ua puas kuv tus kheej. Tab sis kuv tsis tas txhawj xeeb txog qhov ntawd nyob nov. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis yog cov cuav zoo li tib neeg hauv ntiaj teb, thiab lawv yuav thov txim thaum lawv ua mob lwm tus. Lawv ib txwm xav txog lwm tus. Kuv paub tias lawv tuaj yeem xyaum ua qhov ntawd thiab ua neej nyob nrog tau tag nrho vim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thiab cov lus. Qhov ntawd ua rau kuv haj tseem ntseeg siab ntau ntxiv tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias lawv tuaj yeem yaug kom dawb huv thiab hloov tib neeg tau, thiab kuv ces xav ua ib tug neeg coj ncaj tiag tiag. Tab sis Ntxwgnyoog cov tswv yim rau kev ua neej tau cog rau hauv kuv los ntev heev lawm, tau rhais los ua kuv tus kheej tej kev cai rau kev ciaj sia nyob. Hauv kuv txoj kev sib coj sib tham nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, yog tsis muaj kev paub txog qhov ntawd, kuv mas vam khom rau tej kev xav phem no. Kuv tau ntshai los mus tham tawm qhib siab lug los hauv lub siab los, nthsai tsam ua txhaum rau lwm tus los sis ua puas kuv lub suab npe. Kuv ua tib zoo tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog lawv thiab kuv xav tias kev coj ncaj mas yog ib qho nyuaj tiag tiag. Ces kev yaug kuv kom dawb huv thiab hloov kuv, Vajtswv thiaj li ua tib zoo npaj ib npuag ncig kom raug los nthuav tawm kuv txoj kev ua lwj liam thiab tej kev ua tsis tau zoo txaus, coj kuv mus rau hauv qhov muaj tseeb ntawm kev ua ib tug neeg coj ncaj.

Tom qab ntawd, kuv tau pib ua hauj lwm los ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg nrog tus Kwv Tij Lis. Wb sib raug zoo tshaj thiab nws tau pab kuv tau ntau yam heev. Tab sis hauv wb tes dej num, kuv pom tias nws mas khav theeb, yuav yus tus kheej siab xwb, thiab tsis ua raws cov hauv paus ntsiab lus li. Txhua zaus kuv xav hais qee yam, kuv tab tom yuav tsa ncauj hais, ces cia li xav tsis tawm cov lus ntawd li lawm. Kuv xav hais tias, “Yog kuv hais nws, nws yuav hais tias kuv tsis muaj ib qho kev txawj xav li, tias nws ua zoo heev rau kuv tab sis kuv ib txwm qhia tawm nws tej teeb meem. Yog nws tig los tawm tsam kuv, thiab wb tsis tuaj yeem ua wb tes dej num ua ke mus ntxiv ces yuav zoo li cas?” Kuv yeej tsis tau coj qhov no los hais rau nws kom kuv thiaj tuaj yeem tiv thaiv tau wb txoj kev sib raug zoo. Tom qab ntawd tus Kwv Tij Lis tau caum tshuam loj heev rau pawg ntseeg tes dej num vim nws khav theeb thiab tsis quav ntsej txog nws tes dej num li, ces nws thiaj li raug hloov lawm. Txawm muaj qhov no los xij, kuv tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li. Tab sis tom qab ntawd muaj ib hnub thaum kuv mus tim tus Kwv Tij Lis lub tsev txhawm rau qee yam, nws tus poj niam hais rau kuv tias, “Koj muaj feem xyuam nyob hauv kev hloov kuv tus txiv tes dej num. Yog koj muaj peev xwm qhia nws paub thiab pab nws, qhov ntawd yuav pab tau kom nws tsis lom txwm ua thiab lam tau lam ua rau hauv nws tes dej num thiab tab kaum pawg ntseeg tes dej num. Vim li cas koj thiaj tsis tuaj yeem txhawb pawg ntseeg tes dej num? Koj yog ib tug neeg uas ywj lwm tus siab, koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb!” Thaum hnov nws hais li no ua rau kuv nyuaj siab heev, thiab kuv hnov txaj muag tshaj plaws li. Tom qab tawm mus lawm, kuv cia li tauv tsis tau lub kua muag. Kuv tau taij thov Vajtswv hauv kuv txoj kev mob siab, hais tias, “Aus Vajtswv, Koj tau cia tus muam no los mus hais kuv thiab cem kuv hnub no, tab sis kuv tsis paub kuv tus kheej tseeb. Thov qhia kom kuv paub thiab coj kuv kev.” Tom qab kuv qhov kev taij thov tag kuv hnov siab txias zuj zus lawmthiab tau pib rov xav txog thaum lub sij hawm ua dej num nrog tus Kwv Tij Lis. Kuv pom tias kuv tau ua neej nrog Ntxwgnyoog cov tswv yim rau kev ua neej. Kuv pom meej tias nws ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus tab sis kuv tsis cheem nws los sis pab nws. Kuv mas ntshai tsam ua txhaum rau nws tshaj thiab ua puas wb txoj kev sib raug zoo hauv kev ua dej num. Kuv muaj kev lav ris kuv tsis tuaj yeem coj tus Kwv Tij Lis khiav dim hauv qhov ntawd. Kuv hnov txhaum thiab khuv xim ntau zuj zus tuaj lawm.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus. “Yuav tsum muaj ib tug qauv quag rau kev ua neeg zoo. Nws tsis cuam tshuam rau txoj kev taug txoj kev uas zam kom dhau, tsis ua raws li cov hauv paus ntsiab lus, sim tsis txhob ua txhaum rau ib tug twg, hais lus mos lus muag rau txhua qhov chaw uas koj mus, yoog raws kom haum nrog txhua tus koj ntsib, thiab ua kom txhua tus muaj kev zoo siab. Qhov no tsis yog tus qauv quag. Yog li dab tsi yog tus qauv quag mas? Nws suav nrog rau kev coj zoo rau Vajtswv, lwm tus neeg, thiab cov xwm txheej nrog rau lub siab ncaj ncees, muaj peev xwm ua lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam no rau hauv qhov uas yog pov thawj rau txhua tus pom thiab hnov. Ntxiv mus, Vajtswv tshawb tib neeg lub siab thiab paub lub siab ntawd, thiab txhua tus. Qee tus neeg ib txwm khav theeb tias lawv muaj txoj kev ua neeg zoo, hais tias yeej tsis tau ua ib qho phem, nyiag lwm tus tej khoom ntiag tug, los sis ntshaw lwm tus neeg tej khoom li. Lawv tseem haj yam mus deb txog qhov uas cia lwm tus neeg tau txais txiaj ntsig rau ntawm lawv txoj kev siv nyiaj thaum muaj kev sim cam txog tej kev ntshaw, xum raug kev txom nyem poob tsag, thiab lawv yeej tsis hais ib qho dab tsi tsis zoo txog leej twg li tsuas yog kom lwm tus xav tias lawv yog neeg siab zoo xwb. Txawm li cas los xij, thaum ua lawv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev, mas lawv txawj dag heev thiab ntseeg tsis tau li, ib txwm txawj dag rau lawv tus kheej. Lawv yeej tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, lawv yeej ib txwm tsis saib tej yam maj rawm li Vajtswv saib tias maj rawm los sis xav raws li Vajtswv xav, thiab lawv yeej ib txwm tsis tuaj yeem muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg rau ib cag es kom thiaj li ua tau lawv tej dej num. Lawv yeej ib txwm tsis tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg kiag li. Txawm yog kiag thaum lawv pom cov neeg phem ua phem ua phem los xij, lawv tsis qhia cov neeg ua phem ntawd tshwm li; lawv tsis muaj cov hauv paus ntsiab lus dab tsi li. Qhov no tsis yog ib qho piv txwv txog kev ua neeg zoo. Tsis quav ntsej txog tej uas ib tug tib neeg zoo li no hais li; koj yuav tsum saib kom pom qhov nws ua neej nyob seb zoo li cas, nws nthuav dab tsi tawm, thiab nws tus cwj pwm zoo li cas thaum nws ua nws tej dej num, nrog rau seb nws tus yam ntxwv sab hauv zoo li cas thiab seb nws nyiam dab tsi. Yog tias nws txoj kev hlub ntawm nws tus kheej lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj nws lub siab npuab Vajtswv, yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj Vajtswv tej kev ntshaw, los sis yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj qhov kev ua tib zoo xav uas nws qhia rau Vajtswv pom lawm, ces nws tsis yog ib tug neeg muaj kev ua neeg zoo. Nws tus cwj pwm tuaj yeem raug pom los ntawm lwm tus thiab los ntawm Vajtswv; yog li ntawd, nws nyuaj heev rau ib tug neeg zoo li no los txais tau qhov tseeb(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia kuv tias kev ua ib tug neeg zoo tsis yog kev coj zoo. Tsis yog kev sib raug zoo nrog tib neeg los sis ua kom tau lawv qhov pom zoo. Nws yog kev tig koj lub siab los rau Vajtswv, coj ncaj ncees, xyaum ua raws qhov tseeb los txhawb tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, kev ua raws cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab pab thiab txhawb tib neeg rau sab ntsuj plig hauv lawv lub neej. Tab sis txawm tias kuv tau pom tus Kwv Tij Lis lom txwm thiab ua txhaum qhov tseeb ntau zaus, thiab khav theeb heev thiab tsis lees txais tib neeg cov lus taw qhia, paub tias qhov no tsis zoo rau nws thiab tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, kuv tseem siv lub tswv yim phem ntawm “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo.” Kuv rua qhov muag. Kuv tsis pab nws los sis hais txog qhov ntawd rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Kuv tsuas ntsia xwb thaum pawg ntseeg tes dej num raug piam sij. Kuv tsis tuaj yeem txi kuv lub suab npe los mus xyaum ua qhov tseeb thiab txais kev lav ris. Kuv mas xav rau yus tus kheej xwb, ntxim ntxub, thiab txawj dag tshaj! Tsis yog kuv cia rau nws ua txhaum lod? Tsis yog kuv tuaj Ntxwgnyoog tog lod? Kuv dhau los ua tib tug neeg ntxim ntxub, yuav yus tus kheej lub siab xwb ntshai tsam kuv ua txhaum rau ib tug twg. Kuv tsis muaj kev xav txog kev ncaj ncees li. Kuv tsis yog ib tug neeg zoo kiag li. Hauv kuv txoj kev caum ua ib tug neeg zoo, kuv thiaj li dhau los ua tus neeg uas ywj lwm tus siab thiab ua neeg txawj dag uas Vajtswv ntxub. Nyob sab nraud lub ntiaj teb, qhov zoo li ntawd ces tsis ua cas, tab sis nyob hauv Vajtswv lub tsev, ces qhov ntawd ua rau Nws dhuav. Tom qab ntawd kuv mam paub tias tsis xyaum ua qhov tseeb lawm, tab sis kev ua zoo los tiv thaiv kev sib raug zoo ces ib txwm ua piam sij rau tib neeg. Thawj thawj zaug uas kuv qhov kev xam pom rau kev ua ib tug neeg zoo raug ua zog. Kuv pom tias kev ua raws li tej tswv yim phem hauv kuv tej kev sib raug zoo mas yuam kev huv si, thiab qhov tau txais kev qhuab ntuas rau zaum no tau ua rau kuv zoo siab tob rau ntawm kuv uas yeej tsis muaj hnub yuav hnov qab li. Kuv hnov zoo li tus Kwv Tij Lis tau ua ib qho txhaum rau kev yuam cai, tab sis qhov kuv tshuav yog tshuav nuj nqis mus tag ib txhis. Dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, kuv muab tau kev to taub ntawm kuv txoj kev caum raws los tau ntau lub xyoos lawm thiab kuv tsis xav ua neej nyob nrog txoj kev ntawd mus ntxiv lawm. Kuv txaus siab hlo los ua neeg coj ncaj, neeg coj ncaj raws li Vajtswv tej cheem tsum. Kuv muaj kev ntsaws yuav ua dej num kom tau li tus neeg coj ncaj, tab sis vim kuv txoj kev ua lwj liam thiab tus moj yam phem tau cog tob heev lawm thiab kuv tsis nkag siab puv npo thiab ntxub kuv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb xeeb txawm ua tus neeg uas ywj lwm tus siab, yog kuv tsis hloov tiag. Tsis ntev, ces kuv yuav tau rov qab mus ua li qhov qub li yav tag los.

Tus Muam Zag tus txiv los ntawm ib lub zos uas nyob sib ze yog ib tug neeg phem kawg nkaus hauv zej zog uas sawv thaiv nws tus poj niam txoj kev ntseeg. Thaum twg nws pom nws poj niam tawm mus koom kev sib sau ua ke, nws yuav pib tsim kev kub ntxhov rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom lawv txhob muaj kev thaj yeeb. Muaj ib zaug thaum tus poj niam tawm mus koom kev sib sau ua ke, nws tus txiv tau mus nqa ib tug kwv tij cov ntoo uas yuav siv ua tsev ces muab cov ntoo hlawv kub hnyiab tag nrho. Tus thawj coj hauv pawg ntseeg thiaj li hais rau tus poj niam tias, “Txhob tuaj sib sau ua ke lawm—peb yuav tsum ua kom txhua tus muaj kev nyab xeeb. Ua koj tej kev fij thiab nyeem Vajtswv cov lus los ntawm koj tus kheej nyob tim tsev.” Tab sis tom qab tsis ntev, nws xav tuaj koom qhov kev sib sau ua ke heev thiab nws tsis tuaj yeem cheem nws tus kheej los ntawm kev tuaj rau hauv peb lub zos tuaj ntsib tus Viv Ncaus Vab. Tsis paub yuav ua li cas, tus Viv Ncaus Vab tuaj nrog kuv tham. Kuv paub zoo tias pawg ntseeg tej kev ntshaw yuav tsum xub los ua ntej, tias tus Viv Ncaus Zag yuav tsum rov qab mus tsev. Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Kuv tsis yog tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Lwm tus yuav xav li cas yog tias qhov no yuam kev? Ib qho ntxiv, yog tus Viv Ncaus Zag paub tias kuv tau txwv tsis pub nws tuaj sib sau ua ke, nws yuav xav li cas rau kuv?” Thaum xav li no, kuv thiaj li ua zoo hais zam qhov ntawd, hais tias, “Koj yuav tsum nrog ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg tham txog qhov no tiag tiag. Mus nrhiav lawv ib tug twg.” Thaum kawg nws nrhiav tsis tau leej twg li, yog li nws cia tus Viv Ncaus Zag nyob.

Tag kis yav tsaus ntuj thaum kuv nyob hauv tsev ua kuv tej kev fij thiab mloog cov nkauj ntawm Vajtswv cov lus, kuv hnov dheev muaj neeg ntaus kuv lub qhov rooj pig poog. Thaum kuv tus tub qhib qhov rooj, muaj peb los sis plaub tug txiv neej yawg tuav rawv qws tsoo nam nkag los thiab tom qab ntawd muaj plaub los sis tsib tug dhia nqis saum kuv lub ru tsev los ntxiv. Lawv tau nias kuv rau saum txaj yam tsis hais ib lo lus li thiab muab kuv ntaus sab heev. Kuv mas ntshai tiag tiag. Kuv tau taij thov Vajtswv thiab hu rau Vajtswv tsis tseg. Thaum mob phem tiag tiag mas yog cov tab txaj tau dam thiab ua rau kuv poob rau hauv av. Cov neeg phem xav tias kuv raug mob hnyav ces thiaj li khiav daj lis lawm. Kuv xav hais tias tom qab raug ntaus zoo li ntawd tag yuav tsum ua rau kuv cov pob txha dam xwb xwb li, tab sis kuj ceeb tag, tsuas muaj qhov txhab raws tawv nqaij xwb tsis raug mob dab tsi rau tej pob txha li. Kuv paub tias qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Ib hnub tom qab ntawd kuv paub tias tus Viv Ncaus Zag tus txiv paub tias nws tus poj niam tab tom mus koom kev sib sau ua ke thiab xav tias kuv tau npaj qhov ntawd ntag, yog li nws thiaj li tau hais kom cov txiv neej ntawd tuaj ntaus kuv. Kuv paub tias qhov ntawd tshwm sim vim yog kuv tsis ua raws cov hauv paus ntsiab lus. Yog kuv ua raws, ces kuv yuav txwv tsis pub tus Viv Ncaus Zag tuaj koom qhov kev sib sau ua ke ntawd, ces nws yeej yuav tsis tshwm sim qhov ntawd. Kev raug tej neeg phem no ntaus mas yeeb vim hais tias kuv mas xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub txhua yam. Kuv tsuas yog txhawj txog kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb thiab yog “tus neeg zoo” uas tsis ua raws li qhov tseeb. Kuv tau coj tej ntawd los rau kuv tus kheej lawm.

Tom qab ntawd kuv los ntawm Vajtswv xub ntiag hauv txoj nrhiav thiab kev thim xav tias: Vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab kev ua ib tug neeg uas ywj lwm tus siab? Vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem muab tej ntawd coj los xyaum ua kom tshwm sim thaum kuv paub qhov tseeb? Ib zaug, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’ yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. … Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv pom lub hauv cag ntawm qhov teeb meem lawm thaum kuv xav qhov no tag. Kuv ib txwm yog ib tug neeg uas ywj lwm tus siab uas tsis tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb vim hais tias kuv muaj tej tswv yim phem thiab tej kuab lom puv npo lawm: “Nyob ntsiag to ces yog kub, hais lus ces yog nyiaj, thiab tus uas hais lus ntau ces yuam kev ntau,” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws,” “Xav ua ntej koj mam hais thiab tham kom muaj kev tshwj tseg,” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo.” Kuv tau muab cov lus no coj los mus ua neej nrog, ua kuv cov kev cais ntawm kev coj ua thiab kuv tau ua txhua yam kom kuv tuaj yeem ua tau ib tug neeg zoo raws li tej yam no. Hauv txhua yam ntawm kuv tej kev sib coj sib tham lus, yus yuav tsum xav txog txhua yam txhob ua siab rau cov, txhua yam uas kuv ib txwm xav txog mas kom txhob ua txhaum rau tib neeg thiab yuav ua li cas kom tib neeg qhua thiab hwm kuv. Kuv tau ua zoo tiav log Ntxwgnyoog tej kev tsis ncaj thiab tej tswv yim txawj dag thiab tej ntawd tau dhau los ua tej yam uas kuv ib txwm nthuav tawm. Txawm tias kuv zoo li ib tug neeg zoo nyob hauv lub ntiaj teb thiab tib neeg qhuas kuv tias yog ib tug tub zoo lawm los xij, kuv mas tseem nrug deb ntawm ib tug neeg zoo tiag. Qhov kuv haj tseem yuav tau txais los ntawm kuv qhov kev ua neej raws Ntxwgnyoog tej kuab lom no yog dab tsi? Kuv tau plam txoj kev paub tab uas ib tug me nyuam yuav tsum muaj rau thaum kuv tseem me me thiab tau coj tus xeeb ceem txhaum nrog txhua tus lawm. Kuv tau xyuam xim heev thiab ib txwm ntsia lwm tus thaum kuv tham lus thiab nqis tes ua. Kuv mas ceev faj nrog txhua tus. Kuv yeej tsis tham qhib siab lug los hauv lub siab los rau ib tug twg li. Kuv mas haj tseem txawj dag rau kuv tus kheej tsev neeg thiab. Kuv tau tawm tsam kuv tus kheej txoj kev txawj xav ntau heev thiab ntxeev siab rau kuv lub meej mom thiab kev ncaj ncees, vim kuv ntshai tsam ua txhaum rau lwm tus. Kuv yeej tsis muaj cuab kav txhawb qhov kev ncaj ncees thiab kuv tau sib yoog kuv txoj kev ncaj ncees txhawm rau tiv thaiv kuv tus duab xwb. Kuv lam luag nyav txawm tias kuv yeej npau taws los xij. Tsis yog tej tswv yim phem no ua rau kuv tsis tau ua neej nyob xwb, tab sis kuv mas xav rau yus tus kheej, ntxim ntxub, txawj dag, thiab tsis paub qhov zoo los ntawm qhov phem li. Kev ua neej nrog tej tswv yim phem no ua rau kuv tau txais kuv qhuas los ntawm lwm tus rau thaum lub sij hawm ntawd, tab sis qhov ntawd zoo li raug tej sawv hlau khi zawm heev uas xav tsis pom. Kuv tsis tuaj yeem hais los sis nqi tes ua tauywj siab li. Kuv tsis muaj kev ywj pheej hlo li, thiab kuv nyuaj siab thiab mob siab tiag tiag. Ziag no kuv tuaj yeem pom tias kev ua cov neeg uas ywj lwm tus siab li qhov uas kuv keev peem rau mas tsis yog ib tug neeg zoo tiag, tab sis yog tus neeg txawj ntxias dag, siab dub uas tsis caum raws qhov tseeb. Kuv tau tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Kuv yeej yuav tsis raug cawm yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv. Tom qab ntawd kuv thiaj li paub tias Vajtswv tau cia cov neeg phem no los ntaus kuv. Nws tau muab kev ceeb tom qhia rau kuv kom kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thim xav rau ntawm kuv tus kheej, paub lub ntsiab tseeb thiab qhov yuav tshwm los ntawm kev ua tus neeg uas ywj lwm tus siab, thiab lees txim hloov dua siab tshiab.

Dhau los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus, kuv pom tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm kev ua ib tug neeg uas ywj lwm tus siab thiab suav nrog tej kev phom sij thiab qhov yuav tshwm los. Kuv tau taij thov Vajtswv, txaus siab hlo los caum raws qhov tseeb tiag tiag, dim plaws tej pob caus ntawm Ntxwgnyoog tej tswv yim, thiab coj ncaj raws li Vajtswv cov lus. Muaj ib zaug kuv pom tias tus Muam Lig tau raug xav mus rau lwm pawg ntseeg thiab raug xaiv ua ib tug neeg pab ua dej num. Kuv paub tias nws yog ib tug neeg txawj dag tiag tiag thiab nws ib txwm txawj ntxias heev rau tes dej num hauv pawg ntseeg ua ntej los lawm, hais ib yam tab sis ho ua lwm yam. Kuv paub tias tus neeg uas txawj dag yuav tsum tsis pub ua tus pab ua dej num thiab kuv yuav tsum pab txhawb pawg ntseeg tes dej num. Kuv tau txiav txim siab sau ib tsab ntawv mus rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg ntawd los mus piav qhia qhov xwm txheej ntawd. Tab sis kuv ua xyem xyav thaum kuv tab tom tuav tus cwj mem, xav hais tias, “Qhov nov yog ib qho teeb meem hauv lawv pawg ntseeg. Lawv tus thawj coj puas yuav hais tias kuv ua dhau lawm, cas tsis xav txog kuv tus kheej txoj hauj lwm li?” Tom qab ntawd kuv xav txog qee yam ntawm Vajtswv cov lus tias. “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Txhua lo lus ntawm Vajtswv cov lus tau hais rau kuv lub siab thiab kuv hnov Vajtswv txoj kev xav uas maj ceev, cia siab tias tib neeg yuav xyaum ua raws qhov tseeb thiab txhawb kev ncaj ncees, muaj cuab kav hais tias “tsis tau” rau Ntxwgnyoog tej kev yuam thiab lees txais kev lav ris los mus txhawb Vajtswv tes dej num. Nws tsis xav kom peb xam peb qhov tau txais thiab qhov plam, tab sis xub saib pawg ntseeg tej kev ntshaw ua ntej tso. Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv muaj kev ruaj siab los muab qhov tseeb xyaum ua kom tshwm sim, yog li kuv thiaj li sau tsab ntawv ntawd mus rau tus thawj coj ntawm lwm pawg ntseeg txog tus Muam Lig. Ob peb hnub tom qab ntawd, tus thawj coj qhia kuv tias lawv tau tshuaj xyuas thiab paub meej lawm tias tus Muam Lig yog ib tug neeg txawj dag, yog li lawv tau hloov nws tes dej num lawm. Pom zoo li ntawd lawm ces ua rau kuv kaj siab thiab tso siab lawm. Kuv pom tias kev coj ncaj mas zoo tshwj xeeb thiab kuv yuav tsum ua yam muaj nqis. Tom qab ntawd qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais rau kuv tias kev sau tsab ntawv ntawd los mus tiv thaiv pawg ntseeg tej kev ntshaw qhia tau tias kuv yeej tau hloov tiag tiag lawm, tias kuv tau txais ib txoj kev txawj xav ntawm kev ncas ncees lawm. Thaum hnov qhov no los ntawm lawv ua rau kuv zoo siab heev. Kuv paub rau hauv kuv lub siab tias kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev muaj qhov hloov me ntsis ntawd yog tag nrho qhov ua tiav los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Kuv ua tsawg rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau kuv txoj kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Tso Lub Siab Tawm

Los Ntawm Zheng Xin, Teb Chaws Meskas Nyob rau Lub 10 Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tus txiv thiab kuv tau txais Vajtswv tes dej num thaum lub...

Leave a Reply