Ua Neej Nyob Kom Xws Li Neeg Thaum Kawg

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsoob Hoov, Teb Chaws Suav

Kuv los ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg xyoo 2018, kuv pom muaj ib tus viv ncaus lub xeem Yang uas muaj peev xwm zoo thiab tau caum raws qhov tseeb. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Yog tias kuv tuaj yeem cob qhia nws zoo, nws yuav ua rau kuv lub neej yooj yim dua, peb txoj hauj lwm yuav txhim kho, thiab kuv tus thawj coj yuav qhuas kuv thiab.” Yog li kuv thiaj li rau siab ntso los cob qhia nws. Kuv muaj kev sib qhia nrog nws thaum twg los xij uas nws ntsib teeb meem thiab kuv tau tsa nws los ua tus thawj coj ntawm pab pawg. Nws ua hauj lwm nce qib sai thiab tau rau siab ntso ua nws lub luag hauj lwm. Tsis ntev xwb, nws pab pawg txoj hauj lwm tau txais txiaj ntsig lawm. Kuv xav hais tias, “Yog tias kuv muaj ob peb qho zoo li viv ncaus Yang, tag nrho peb pawg ntseeg tej hauj lwm yuav zoo zuj zus mus. Kuv tuaj yeem tau so me ntsis thiab peb yuav pom cov ua tau tshwm los zoo dua, thiab txhua tus neeg yuav hais tias kuv tab tom ua ib txoj hauj lwm zoo.” Muaj ib hnub, peb xav tau ib tug neeg los sau cov ntaub ntawv txog kev tshem tawm thiab ntiab tawm cov tawm tsam Khetos thiab cov neeg ua phem. Kuv cov neeg koom tes thiab kuv tau pom zoo tias viv ncaus Yang yuav tsum ua qhov no. Ua rau kuv ceeb, tsis ntev xwb nws nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus thiab sau cov ntaub ntawv tau yam muaj lub hom phiaj thiab raug zoo lawm. Thaum lub sij hawm no, kuv tus thawj coj nquag nug seb peb puas muaj leej twg paub zoo txog kev tso tej ntaub ntawv ua kev tau haum zoo ces kuv paub tus viv ncaus Yang thiaj li haum txoj hauj lwm no. Tab sis thaum kuv xav txog qhov nws tab tom yuav raug xa mus thiab qhov cuam tshuam yuav muaj rau peb txoj hauj lwm, kuv tsis xav tso nws tawm thiab tsis tau qhia nws rau tus thawj coj.

Nyob rau hauv kev sib sau ua ke ib hnub, tus thawj coj tau hais tias lawv xav tau ib tus neeg los sau cov ntaub ntawv ntawm kev tshem tawm thiab ntiab tawm cov tawm tsam Khetos thiab cov neeg ua phem thiab nug peb tias peb puas tuaj yeem nrhiav tau leej twg. Kuv xav hais tias, “Viv ncaus Yang yuav tsim nyog rau qhov no, tab sis yog kuv tso nws mus, kuv yuav tsum tau cob qhia lwm tus. Yuav tau siv zog heev. Kuv tus thawj coj yuav xav li cas rau kuv yog tias peb txoj hauj lwm pib ua mus qeeb? Viv ncaus Tab kuj ua tau zoo rau fab kev suav sau cov ntaub ntawv thiab, tab sis nws nyiam nws lub luag hauj lwm thiab nws xav tau kev pab ntau heev. Kuv yuav qhia ntxog nws xwb. Txoj kev no, kuv yuav muab ib tug neeg los ua txoj hauj lwm no thiab viv ncaus Yang thiaj tau nyob nrog peb. Peb txoj hauj lwm thiaj yuav tsis raug cuam tshuam.” Yog li kuv thiaj pom zoo rau viv ncaus Tab thiab tham txog qhov nws ua tau zoo thiab txhob txwm ua rau kom tus viv ncaus Yang tsis xav zoo. Ob peb hnub tom qab ntawd, viv ncaus Tab tau raug xaiv mus ua txoj hauj lwm ntawd lawm. Tom qab ntawd kuv mam li paub tias viv ncaus Tab tsis muaj peev xwm tiv taus nws tus kheej. Kuv xav hais tias, “viv ncaus Yaj yuav daws tau qhov ntawd, tsis muaj teeb meem dab tsi. Tab sis kuv tsis xav kom nws mus. Nws ua tau zoo heev rau nws lub luag hauj lwm, yuav muaj dab tsi tshwm sim rau peb txoj hauj lwm yog tias nws mus lawm?” Yog li kuv ho rov tsis pom zoo rau viv ncaus Yaj dua thiab. Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tus thawj coj thov tsi ntsees rau viv ncaus Yaj thiab hais kom peb nrhiav ib tus los hloov nws kom sai li sai tau. Kuv yeej tsis pom zoo rau txoj kev xav no kiag. Kuv xav hais tias, “Yog hais tias viv ncaus Yaj mus lawm, leej twg yuav los sau cov ntaub ntawv hauv peb pawg ntseeg? Txawm tias peb tuaj yeem nrhiav tau tej tus uas tsim nyog, lawv nyuam qhuav ua tshiab xwb thiab lawv yuav tsis paub cov hauv paus ntsiab lus. Lawv yuav tsum tau txais kev cob qhia. Tsis yog tias peb txoj hauj lwm yuav ua mus tsis taus tab sis nws yuav ua rau ua hauj lwm hnyav tuaj thiab yuav tau siv zog heev rau hauv kuv txoj hauj lwm.” Kuv paub tias kuv xav yuam kev rau qhov no lawm, tab sis kuv pheej nrhiav kev daws rau kuv tus kheej tias: “Kuv tau cob qhia viv ncaus Yaj los ntawm kuv tus kheej. Yog tias nws mus lawm, peb yuav tsis muaj leej twg hauv peb pab neeg uas tuaj yeem ua tau nws txoj hauj lwm. Yuav ua li cas thiaj tiav? Tsis tau, Kuv yuav tsum tham nrog kuv cov npoj yaig ua hauj lwm thiab sau ntawv rau tus thawj coj hais kom nws cia viv ncaus Yaj nyob ob peb hlis ntxiv mus txog thaum peb cob qhia tau lwm tus tso.” Thaum kuv qhia qhov no rau kuv ob tug npoj yaig ua hauj lwm, nkawv tau cem kuv hais tias, “Peb cob qhia tib neeg ua hauj lwm rau Vajtswv lub tsev. Thaum viv ncaus Yaj mus lawm, peb tuaj yeem cob qhia lwm tus. Puas yog koj xav rau tus kheej xwb na, thiaj li ua tas zaj tag zog nres tsis pub viv ncaus Yaj mus?” Tab sis Kuv tsis xav txog kuv tus kheej, thiab kuv tseem xav hais tias, “Nej ua siab zoo dhau lawm. Nej xav tias cob qhia tib neeg yuav yooj yim no lod?” Kuv hnov ntxhov siab thiab tawm tsamntau zuj zus tuaj lawm thiab kuv tau chim siab rau kuv cov npoj yaig ua hauj lwm rau qhov tsis tuaj yeem pom li kuv qhov. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pib hnov zoo li kuv tab tom kub hnyiab, zoo li kuv nyob hauv qhov cub, thiab kuv hnov zoo li qaug zog thoob plaws lawm. Kuv xav hais tias, “Huab cua zoo heev, thiab kuv tsis muaj mob khaub thuas. Qhov no yog qhov txawv tiag tiag li.” Kuv pom tau tias qhov no yog Vajtswv rau txim thiab qhuab qhia kuv. Kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Niaj hnub tam sim no, thaum Kuv tseem ua tes dej num rau ntawm nej sawv daws, nej coj zoo li no—yog hnub ntawd los txog tsis muaj leej twg saib xyuas nej lawm, nej puas kam tsis txhob ua li tej neeg phem uas tau tshaj tawm tias lawv tus kheej yog cov vaj ntxwv kav rau saum lawv tus kheej tej toj roob hauv pes me me thiab los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)). Ua rau kuv xav tsis thoob thaum kuv paub tias Vajtswv cov lus qhia tau meej tseeb txog kuv tus kheej tus yam ntxwv. Kuv coj rau viv ncaus Yaj zoo ib li nws yog kuv li. Kuv xav tias vim kuv tau cob qhia nws, nws yuav tsum yog kuv li thiab nws yuav tsum nyob hauv kuv pawg ntseeg thiab pab txhawb nqa kuv. Kuv yuav tsis cia ib tus neeg twg tau nws mus. Qhov tseeb tiag, cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leejua lawv txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev thiab lawv tej hauj lwm yog los ntawm Vajtswv los. Lawv ua lawv lub luag hauj lwm thaum twg los xij uasVajtswv lub tsev xav tau lawv ua thiab raws li qhov Vajtswv tau npaj tseg. Tab sis kuv tseem tau dag ntxias thiab coj tsis ncaj rau lwm tus vim kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom, ua txhua yam uas kuv yuav ua tau kom tuav tau viv ncau Yaj nrog kuv nyob. Kuv tseem tsis yog ib tug ntawm “neeg phem uas tau tshaj tawm tias lawv tus kheej yog cov vaj ntxwv kav rau saum lawv tus kheej tej toj roob hauv pes me me thiab los”? Kuv tau sim tswj viv ncaus Yaj thiab txeeb nws los ntawm Vajtswv. Nov yog yam uas cov tawm tsam Khetos ua thiab nws yog ib txoj kev rau kev puas ntsoog. Paub txog qhov no, kuv hnov tu siab tiag tiag li. Kuv mas khav theeb tshaj thiab xav rau yus tus kheej nkaus xwb.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Yog tias leej twg ntseeg Vajtswv tiam sis tsis ua raws li Nws cov lus, tsis lees txais yuav qhov tseeb, los sis tsis zwm rau Nws tej kev npaj thiab kev coj kev qhia; yog tias lawv tsuas coj qee tus cwj pwm zoo xwb, tiam sis tsis muaj peev xwm muab lub cev nqaij daim tawv tso tseg, thiab tso ib yam dab tsi ntawm lawv txoj kev txaus siab los sis kev ntshaw tseg; yog tias, txhua yam uas lawv ua lawv tes dej num, lawv tseem ua neej raws li lawv tus yam ntxwv phem, thiab tsis tau muab Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab cov kev ua neej tso pov tseg, thiab tsis hloov pauv ib qho me me li—ces lawv yuav ua li cas ntseeg tau Vajtswv no mas? Qhov ntawd yog txoj kev ntseeg kev ntseeg xwb. Cov tib neeg zoo li no muab tej yam tso tseg thiab siv lawv tus kheej yam ntiav ntiav xwb, tiam sis txoj kev uas lawv taug thiab lub hauv paus uas txhawb txhua yam lawv ua mas tsis yog raws li Vajtswv cov lus los sis qhov tseeb li; tiam sis, lawv ho tas zog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab, tej kev ntshaw, thiab tej kev khwv yees ntawm lawv tus kheej, thiab Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab cov yam ntxwv pheej ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj nyob thiab tej kev ua txuas ntxiv mus. Txawm lawv tsis nkag siab leej twg qhov tseeb los, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb li; txawm lawv nkag siab leej twg qhov tseeb los, lawv tsis xyaum ua raws, txhawb nqa Vajtswv kom loj, los sis saib qhov tseeb kom muaj nqis. Txawm hais tias lawv tsuas yog ib tug uas raws Vajtswv qab xwb los xij, tsuas yog lo lus hais xwb; lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua ces tsis muaj ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog kev nthuav tawm txog lawv tus yam ntxwv uas qias vuab tsuab nkaus xwb. Tsis muaj ib qho qhia tias lawv txoj kev xav thiab kev npaj siab yog los xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua raws li Vajtswv cov lus li. Cov tib neeg uas xav txog lawv tus kheej tej kev ntshaw ua ntej txhua yam huv si, cov uas ua kom tiav lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev npaj siab ua ntej—cov tib neeg no puas yog cov uas raws Vajtswv qab? (Tsis yog.) Thiab cov tib neeg uas tsis raws Vajtswv qab puas tuaj yeem hloov pauv tau lawv tus yam ntxwv? (Tsis tuaj yeem.) Thiab yog tias lawv hloov pauv tsis tau lawv tus yam ntxwv no, lawv tsis txaus hlub lov?(“Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tau xav txog Vajtswv cov lus thiab xav txog kuv tus cwj pwm. Saib zoo li kuv tau txi rau Vajtswv lawm, tab sis kuv qhov kev txhawb siab hauv kuv lub luag hauj lwm yog ua kom kuv tus kheej txaus siab xwb. Thaum kuv tus thawj coj nug ib tug uas tuaj yeem sau cov ntaub ntawv tso ua ke, kuv paub tias viv ncaus Yaj yog tus ua tau zoo tshaj plaws rau txoj hauj lwm ntawd lawm. Tab sis kuv dag thiab ntxias dag kom tiv thaiv tau kuv tus kheej tej kev ntshaw, ces thiaj tau tawg qhia mus rau viv ncaus Tab xwb. Txawm tias thaum kuv pom viv ncaus Tab tab tom peem nrog txoj hauj lwm ntawd thiab paub tias nws yuav ua rau txoj hauj lwm qeeb, kuv yeej tseem tsis tau taw qhia txog viv ncaus Yaj li. Kuv tsis xav txog Vajtswv lub tsev los sis tsis xav txog Vajtswv txoj kev xav. Kuv tsuas yog siv cov kwv tij thiab cov nkauj muam los ua cov cuab yeej los tiv thaiv kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom. Kuv mas lim hiam tshaj, xav txog yus tus kheej xwb thiab qias neeg. Kuv ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, tiam sis kuv txhua qhov kev xav thiab kev xam pom yog los ntawm kuv tus moj yam phem thiab Ntxwgnyoog cov tswv yim ntxias dag kom ciaj sia. Kuv tsis tau ua raws li Vajtswv cov lus los yog xyaum ua qhov tseeb. Kuv yog ib tug tsis ntseeg, tsuas zoo li Vajtswv cov lus uas tau hais tseg xwb. Kuv tsis tuaj yeem xa rau yus tus kheej mus ntxiv lawm. Kuv yuav tsum nrhiav ib tug neeg uas muaj txuj ci thiab tom qab ntawd mam cob qhia coob leej ntxiv rau peb pawg ntseeg. Peb tau npaj ib tug neeg mus ua viv ncaus Yang txoj hauj lwm hauv peb pawg ntseeg thiab nws raug xa mus. Tom qab ntawd, kuv hnov tias viv ncaus Yaj tau maj nroos los sau cov ntawv txog kev tshem tawm thiab kev ntiab tawm tib neeg. Kuv hnov tau tsis zoo thaum kuv hnov txog qhov no. Yog tias kuv taw qhia nws sai dua no thiab muab kuv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg, qhov hauj lwm no yuav tsis laug ntev npaum no. Qhov no tau tshwm sim vim yog kuv txoj kev xav rau yus tus kheej nkaus xwb. Kuv tau ua txhaum rau thiab tau ua phem. Kuv tau ua qhov no ua kev ceeb toom kom tsis txhob saib kuv tej kev ntshaw los ua ntej dua Vajtswv lub tsev li.

Kuv xav tias qhov tau ntsib tau pom no tau hloov kuv me ntsis, tab sis qhov teeb meem qub no yog tsuas tos kom muaj cov yeeb yam phim zoo li ua ntej dhau los thiaj li yuav tsa tau nws lub taub hau phem dua ntxiv. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tus thawj coj nug kuv txog viv ncaus Lig. Nws xav kom tus viv ncaus no tawm mus pab ywg dej rau cov ntseeg tshiab hauv ib pawg ntseeg nyob ze. Kuv tsis xav kam puas tsawg, tab sis kuv xav tias kuv tsis yog tus xa rau yus tus kheej nkaus xwb, uas kuv yuav tsum tuav Pawg Ntseeg txoj hauj lwm, thiab kuv ib txwm tuaj yeem cob qhia tau lwm tus neeg tshiab. Kuv thiaj li pom zoo cia viv ncaus Lig mus. Tab sis tom qab ntawd nws hais tias viv ncaus Lis thiaj li yog tus saib xyuas sau cov ntaub ntawv ua ke yog tus yuav tau txais nce qib hauj lwm thiab kom kuv sau qhov ntsuam xyuas. Qhov no hnyav rau kuv dhau heev lawm. Yog viv ncaus Lis tawm mus, leej twg yuav yog tus los suav sau ntaub ntawv ua ke? Kuv tsis xav cia viv ncaus Lis mus, yog li kuv thiaj tso tseg tsis sau nws daim ntawv ntsuam xyuas. Kuv xav ncua nws cia li ob peb hnub kom kuv tus thawj coj nrhiav tau lwm tus nyob rau lub sij hawm ntawd thiab cia viv ncaus Lis nyob. Kuv tus npoj yaig ua hauj lwm ceeb toom tias kuv tsis tau sau daim ntawv ntsuam xyuas thiab tau nias kom kuv ua. Kuv tsuas tsa tes rau nws thiab hais tias kuv mam sau kom raug, tab sis kuv tseem tsis tau sau li. Li thaj tsam 10 hnub tom qab, kuv tus npoj yaig ua hauj lwm hais tias, “Peb tus thawj coj tau xa viv ncaus Lis mus lawm tom qab paub txog nws los ntawm lwm tus.” Nws ua rau kuv siv sij hawm ntev tsawv rau qhov txheej txheem no. Qhov no tshwm sim sai dhau heev! Txhua tus neeg uas muaj peev xwm zoo raug coj mus lwm qhov chaw tag lawm. Ziag no peb tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi tiav nyob hauv pawg ntseeg li lawm. Cov kev xav no ua rau kuv lub hlwb tshuav tawg. Kuv mloog zoo li lub nra hnyav los nyob hauv kuv lub siab. Tau ob peb hnub tom qab ntawd kuv yeej tsis nco nqhis mov li lawm. Kuv tsuas xav txog qhov kuv yuav tsum tau nrhiav cov tib neeg li cas thiab txoj kev nyuab siab nias ntau npaum li cas rau kuv. Nws yeej puav leej yuav tau siv zog ntau heev. Kuv yim xav txog nws npaum li cas, yim ua rau kuv txhawj xeeb ntau npaum li ntawd, thiab kuv mas qaug zog tag lawm.

Muaj ib hnub kuv tau nqis ntaiv thaum kuv plam taw. Kuv hnov ib qho tawg nyob hauv kuv txhais ko taw, zoo li yog ib qho pob txha tawg. Kuv tau xav tias, “Kuv ces tag lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua kuv lub luag hauj lwm thaum kuv ko taw lov.” Kuv paub tias qhov no yog Vajtswv qhuab qhia kuv. Kuv xav txog txoj hau kev uas kuv tau saib cov neeg raug xa mus ib leeg zuj zus thiab qhov uas kuv tau sib cav nrog Vajtswv hauv kuv lub siab thiab tawm tsam tej ntawd txhua yam. Kuv txoj kev xav rau kuv lub luag hauj lwm yuav tsum ua rau Vajtswv dhuav, yog li Vajtswv tau muab kuv lub luag hauj lwm tshem lawm. Kuv hnov ntshai heev thaum xav qhov no. Kuv txhais ko taw los mob vwm ntsuav, ib yam nkaus thiab. Kuv tau taij thov Vajtswv tsis tseg, txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Ua rau kuv ceeb, tom qab noj su tag hnub ntawd kuv txhais ko taw cia li zoo tsis mob lawm, npaum nkaus li kuv tsis tau ua rau nws raug mob li. Kuv paub hauv kuv lub siab tias qhov no yog kev ceeb toom los ntawm Vajtswv kom kuv thim xav txog thiab paub kuv tus kheej. Kuv tau xav tias, “Vim li cas kuv ib txwm muab kuv tus kheej tej kev ntshaw tso ua ntej?”

Tom qab ntawd kuv tau saib ib daim yeeb yaj kiab ntsig txog kev nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Vajtswv cov lus hais tias tom qab tib neeg raug Ntxwnyoog ua qias vuab tsuab lawm, txhua yam kuab lom phem puav leej raug cog ruaj rau hauv peb lub siab lawm thiab lawv los ua peb qhov ib txwm. Nqa “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” piv txwv li. Txhua tus neeg ua neej nyob nrog qhov kuab lom phem no, txhua yam peb ua yog rau peb tus kheej li txiaj ntsig, thiab peb xav tias qhov no yog qhov yog thiab tsim nyog, yog li peb rhais los xav rau yus tus kheej thiab txawj ntxias dag ntau zuj zus tuaj lawm. Kuv tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Thaum tus thawj coj muab cov neeg hloov tawm hauv kuv pawg ntseeg mus lawm, kuv tau tawm tsam thiab sim cuam tshuam qhov ntawd, haj tseem txog theem kev txawj ntxias dag tib si. Kuv tau saib lwm tus zoo li yog kuv tug thiab tsis lees cia Vajtswv lub tsev tau lawv mus. Kuv mas xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tshaj, tsis muaj laj thawj dab tsi hlo. Kuv tau sawv tav kev txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev! Thaum tus Tswv Yexus tau los ua hauj lwm, cov neeg Falixais tau sim tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom thiab lawv lub neej los ntawm kev txwv tsis pub cov neeg los caum raws Nws qab. Lawv saib cov ntseeg zoo li lawv tug thiab tau sib txeeb lawv nrog tus Tswv. Thaum kawg lawv tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm ces Nws thiaj li tau rau txim lawv. Kuv puascoj txawv li cas ntawm cov Falixais ma? Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog Vajtswv cov yaj thiab Vajtswv lub tsev muaj txoj cai faib cov yaj mus raws lawv siab xav. Kuv tsis muaj txoj cai los cuam tshuam. Ua ib tus thawj coj hauv pawg ntseeg, kuv yuav tsum ua kuv lub luag hauj lwm raws li Vajtswv lub tsev tej kev cheem tsum thiab haum raws li cov hauv paus ntsiab lus, sib qhia rau qhov tseeb los daws teeb meem thiab cob qhia tib neeg. Nov yog kuv tes dej num, kuv lub luag hauj lwm. Tab sis kuv tsis tau xav txog Vajtswv txoj kev xav li los sis faib neeg kom haum raws li cov hauv paus ntsiab lus no. Kuv tsis txaus siab los mob siab cob qhia tib neeg kom ntau ntxiv. Kuv tsis tau kom cov neeg uas kuv paub tau txais peev xwm, tab sis tau sim tuav lawv nyob qab hauv kuv txoj kev tswj, ua kom lawv ua hauj lwm thiab tiam rau kuv tus kheej lub meej mom. Puas yog kuv tus kheej ua yam uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv lub tsev lod? Kuv tab tom thab Vajtswv thiab taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos. Kuv tau ntshai qhov kev xav no thiab kuv tau ua Vajtswv tsaug uas tau qhuab qhia kuv thiab cheem tsis pub kuv ua qhov phem ntxiv.

Tom qab ntawd, kuv tau saib lwm daim yeeb yaj kiab nyeem txog Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam). Vajtswv cov lus qhia rau kuv pom tias Vajtswv tsis muaj kev xav rau yus tus kheej li. Txhua yam Nws ua yog ua tiav hlo los cawm peb; puav leej muaj txiaj ntsig rau peb. Vajtswv lub tsev txhawb thiab cob qhia tib neeg kom cov nrhiav qhov tseeb uas muaj rab peev xwm zoo tuaj yeem tau txais kev xyaum ua ntau ntxiv thiab thaum kawg ua tau Vajtswv cov lus txib. Qhov no muaj txiaj ntsig rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev. Ntawm kuv, kuv tau txais kev ywg dej thiab kev txhawb nqa pub dawb ntawm Vajtswv cov lus lawm, thiab kev cob qhia los ntawm Vajtswv lub tsev, tab sis kuv tsis xav txog kev ua kuv lub luag hauj lwm los paujVajtswv txoj kev hlub. Txhua yam kuv xav txog yog yuav ua li cas kom cov neeg thiaj nyob hauv qab kuv txoj kev tswj. Vim rau kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom, kuv tsis ua xyem xyav txog qhov los sawv tav kev ntawm Vajtswv lub tsev txoj kev cob qhia tib neeg, uas tau tuav nws txoj hauj lwm. Kuv mas xav rau yus tus kheej thiab xav phem tshaj, tsis tsim nyog nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem mus rau txoj kev ntawd. Kuv yuav tsum muab cov neeg txawj ntse rau Vajtswv lub tsev kom muaj cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntau ntxiv los ua lub luag hauj lwm uas lawv tsim nyog ua rau hauv lub chaw tsim nyog. Thaum kuv lub siab xav yog lawm, kuv maj nroos nrhiavib tug neeg los ua viv ncaus Lis txoj hauj lwm kiag thiab kuv tau ua tsaug rau Vajtswv lawm. Txawm hais tias tus neeg tshiab tsis paub txog cov hauv paus ntsiab lus thiab kuv yuav tsum siv zog ua hauj lwm ntxiv, kuv hnov thaj yeeb thiab kaj siab lug. Kuv zoo siab hlo muab kev fij dab tsi los xij uas kuv ua tau, thiab taij thov Vajtswv nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom peb ua tau peb pawg ntseeg txoj hauj lwm zoo.

Ob lub lim tiam tom qab ntawd, kuv tus thawj coj hais tias, “Peb xav hloov viv ncaus Zaub, tus uas kho ntaub ntawv, mus ua nws lub luag hauj lwm rau lwm pawg ntseeg.” Hnov qhov no, kuv xav tias, “Kuv yuav tsum xav txog tag nrho cov hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tsis tuaj yeem xav rau yus tus kheej mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd ib zaug ntxiv, peb tsuas yog pib cob qhia lwm tus viv ncaus kom ua txoj hauj lwm no thiab nws tsis paub txog cov hauv paus ntsiab lus. Peb tes hauj lwm khi nrog txoj kev txom nyem. Qhov zoo dua yog tias viv ncaus Zaub nyob qhov qub uas nws nyob.” Kuv tau ras dheev tias kuv rov qab xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw dua lawm. Kuv xav txog qhov kuv tau taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos li cas, cuam tshuam pawg ntseeg txoj hauj lwm zaum tas zaum thiab thiab ua txhaum rau Vajtswv tus moj yamt. Kuv hnov ntshai heev. Kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo. Yog koj muaj rab peev xwm tsis zoo, koj txoj kev ntsib kev pom ntiav, los sis koj ua rau hauv koj txoj dej num tsis tau zoo, ces tej zaum yuav muaj qee yam ua tsis raug los sis ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj dej num, thiab tej zaum tejyam ua tau los yuav tsis zoo kiag li—tab sis koj yuav tau mob siab ua koj qhov zoo tshaj plaws kom tshwm sim los. Thaum koj tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub lawm los sis tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw hauv tej yam koj ua lawm, thiab dua ntawd tsuas muab kev xav xwm yeem rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev, ris nws tej kev ntshaw rau hauv nruab siab, thiab ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj thiaj li ua tau zoo ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov tib neeg uas ua tej no tau zoo yog cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb; xws li, lawv tau hais lus tim khawv lawm(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj txoj kev xyaum ua. Kuv yuav tsum tau xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv tsis tuaj yeem xav rau yus tus kheej thiab sim tuav kev txawj ntse rau kuv tus kheej lawm. Yog li kuv tau taij thov rau Vajtswv tias: “Nyob Zoo Vajtswv, kuv mas xav rau yus tus kheej nkaus xwbthiab qias neeg heev, ib txwm nres Vajtswv lub tsev qhov kev txhawb nqa tib neeg thiab cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv tsis xav tawm tsam Koj mus ntxiv lawm. Thov coj kuv kev kom tso kuv cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua qhov tseeb.” Tom qab taij thov Vajtswv, kuv tau mus tham rau viv ncau Zaub txog qhov yuav hloov chaw nws. Txawm hais tias nws tau hloov chaw lawm los xij, kuv tsis muaj kev ntxhov siab li qhov kuv muaj dhau los lawm. Tiam sis, kuv hnov tias nws yog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab txoj koob hmoov uas kuv muaj peev xwm nrhiav tau cov neeg muaj peev xwm zoo li no rau Vajtswv lub tsev. Kuv kuj muaj peev xwm ua tau kuv lub luag hauj lwm thiab kuv lub siab mas puv npo nrog kev thaj yeeb lug thiab kev xyiv fab. Ua tsaug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply