Ua Pa Yooj Yim Yog Tsis Muaj Kev Khib

February 4, 2022

Sau los ntawm Abcij, Teb Chaws Suav

Nyob rau lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2017, pawg ntseeg tau muab tes dej num ywg dej rau kuv ua nyob rau hauv pawg ntseeg. Kuv zoo siab heev ua Vajtswv tsaug rau lub hwv tsam uas tau los ua tes dej num no, thiab tau txiav txim siab hlo los ua kom zoo. Tom qab ib ntus, kuv tau ua tiav qee yam, uas tsis hais kev pab kho cov kwv tij thiab cov nkauj muam tus yam ntxwv kom coj lawv tus yam ntxwv kom raug, los sis sib qhia lawv nrog lawv hauv qhov kev sib sau ua ke. Kuv cov kwv tij, cov nkauj muam thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg txhua tus puav leej saib siab rau kuv, thiab kuv txawm pib zoo siab heev rau kuv tus kheej, tias kuv ua tau zoo tshaj.

Nyob rau lub Rau Hli Ntuj, kuv cov thawj coj hauv pawg ntseeg tau kom tus Viv Ncaus Veentxhee tuaj nrog kuv ua tes dej num no, thiab tau hais kom kuv pab kuv tus viv ncaus txog yam uas nws xav tau, uas kuv yeej zoo siab hlo pom zoo pab. Thaum wb ua hauj lwm ua ke lawm, kuv pom tias Tus Viv Ncaus Veentxhee caum qhov tseeb, thiab nws lub peev xwm thiab nws txoj kev hais lus mas puav leej zoo. Thaum pom qhov no, kuv txawm me ntsis ceev faj txog nws. Kuv txawm pib xav tias: “Yog tias nws tau kawm me ntsis ntxiv thiab, ces nws yuav tshaj kuv lawm. Peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej yuav pib hwm nws, cov thawj coj yuav siv sij hawm ntau los saib xyuas nws txoj kev txawj ntse ntxiv, ces thaum ntawd yuav tsis muaj leej twg hwm kuv ntxiv lawm.” Tiam sis yam uas kuv ntshai thaum kawg tau tshwm sim. Tom qab tuaj sib sau ua ke rau ib hnub, kuv tau mus ntsib ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg mus muab cov lus tim khawv uas muaj kev ntsib kev pom rau nws, uas sau los ntawm kuv tus kheej thiab Tus Viv Ncaus Veentxhee. Tom qab nyeem cov lus tim khawv ntawd tag lawm, peb tus thawj coj hauv pawg ntseeg luag ntxhi thiab hais tias, “Tus Viv Ncaus Veentxhee tsab ntawv lus tim khawv mas tsis phem kiag li. Muaj qee yam kev ntsib kev pom uas muaj qab hau nyob rau hauv no, thiab nws sau tau zoo heev.” Hnov nws qhuas Tus Viv Ncaus Veentxhee zoo li no, ua rau kuv tsis zoo siab kiag li. Kuv xav hauv kuv tus kheej hais tias: “Tus Viv Ncaus Veentxhee muaj ib qho peev xwm zoo, yeej muaj tseeb. Tiam sis kuv daws tau ntau yam teeb meem hauv txoj hauj lwm ntau dua nws. Kuv tseem ua tau zoo dua nws yog hais txog qhov ntawd. Kuv yuav tsum rau siab ua hauj lwm ntxiv—kuv tsis tuaj yeem cia nws ua kuv ntej, yog tsis li ntawd ces kuv yuav plam kuv lub chaw rau ntawm no.”

Ob peb hnub tom qab, Tus Viv Ncaus Veentxhee tau sau lwm zaj lus tim khawv raws li qhov kev ntsib kev pom. Peb tus thawj coj hauv pawg ntseeg nyeem zaj lus tim khawv ntawd, thiab rov qab qhuas Tus Viv Ncaus Veentxhee lub peev xwm ib zaug ntxiv thiab qhov zoo uas nws tau sau nws tsab ntawv ntawd, thiab hais kom kuv siv sij hawm ntau ntxiv rau kuv li. Kuv plaub hau xob tag rau nws cov lus, thiab tau pib liam tus thawj coj, xav tias: “Koj tas zog qhuas tias Veentxhee lub peev xwm mas zoo tshaj. Nws puas zoo tshaj kuv txhua yam? Tus Viv Ncaus Veentxhee tsuas mus koom plaub tsib qhov chaw uas muaj kev sib sau ua ke xwb, thiaj li ua rau nws muaj sij hawm ntau los sau cov ntaub ntawv no. Yog tias kuv tsis muaj hauj lwm ntau rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, kuv kuj yuav muaj sij hawm ntau los sau ntaub ntawv ib yam nkaus thiab.” Kuv dhuav qhov hnov lawv qhuas nws dhau lawm, yog li ntawd kuv thiaj li tau hais rau kuv tus thawj coj hauv pawg ntseeg tias, hais ncaj qha tias: “Kuv los tuaj yeem sau tau ib yam nkaus thiab.” Ib lub lim tiam tom qab ntawd, lwm tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau qhuas Tus Viv Ncaus Veentxhee cov lus tim khawv raws li qhov kev ntsib kev pom yam li yog qhov muaj qab hau siab, thiab txhawb nws lub zog kom sau ntxiv, thiab kuj hais rau kuv kom sau kom zoo ib yam li nws thiab. Kuv mas chim siab heev—nws nyuam qhuav nyob ntawm no tau tsis ntev xwb es txawm siv sau tau ob zaj lus tim khawv raws li qhov raws li qhov kev ntsib kev pom lawm, thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg puav leej qhuas nws. Kuv twb tau ua tes dej num no los tau ib ntus lawm tiam sis tsuas sau tau ib zaj xwb—cov thawj coj hauv pawg ntseeg yuav xav li cas rau kuv? Lawv puas yuav hais tias kuv tsis muaj peev xwm npaj kuv lub sij hawm, tias kuv tsis txaus siab los tiv kev txom nyem los sis los them tus nqi sau kuv cov lus tim khawv? Kuv twb tau raug nthuav tawm los ntawm qhov zoo ntawm Tus Viv Ncaus Veentxhee lub peev xwm uas zoo dua lawm, thiab tam sim no uas nws muaj peev xwm sau cov ntaub ntawv no, mas cov thawj coj yeej yuav xav txog nws ntau dua kuv xwb xwb li. Yog tias nws pheej sau tej lus tim khawv ntawd ntxiv, puas yog haj yam ua rau saib zoo li kuv phem tshaj xwb? Yam uas kuv yuav tsum tau ua, kuv tau txiav txim siab, nrhiav ib txoj kev ua kom nws khwv heev, kom nws thiaj li tsis muaj sij hawm los sau cov ntaub ntawv no thiab kom cov thawj coj pom wb tsis sib txawv deb. Kom tuav tau kuv lub meej mom hauv pawg ntseeg, kuv tau pib ua kom nws muaj kev ntxhov siab, thiab muab ob peb pab pawg lub rooj sib ntsib rau nws ua tus qhia. Pom tias txhua hnub nws khwv heev tom qab qhov no, kuv tau xav tias yuav mus hais kom nws muab nws cov luag hauj lwm ib txhia rau kuv ua. Tiam sis kuv xav hauv kuv tus kheej tias: “Yog tias koj tsis khwv heev li no, ces koj yuav muaj sij hawm los sau cov ntaub ntawv no. Qhov koj khwv heev mas yog ib qho uas zoo tshaj plaws.” Muaj ib hmos, kuv ntes tau nws thaum nws tab tom sau ib zaj lus tim khawv, thiab kuv hais lus nyaum rawv rau nws kom hais ntxaws ntxaws txog txoj hauj lwm ntawm txhua pab pawg uas nws ua tus coj, thiab pom tias muaj ob peb tug ntseeg tshiab uas lawv cov teeb meem tseem daws tsis tau. Kuv tau cem nws, hais rau nws tias nws tsis rau siab ua nws tes dej num. Tom qab uas kuv cem nws tag lawm, nws cia li nyo nws lub taub hau, thiab tsis hais dab tsi li.

Ib lub hlis tom qab, ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg pom tias Tus Viv Ncaus Veentxee ua tsis tiav ntau yam rau cov pab pawg uas nws ua tus saib xyuas thiab pom tias tseem muaj qee yam teeb meem uas nws daws tsis tau, ces tus thawj coj ntawd nug kuv tias yog muaj dab tsi tshwm sim. Kuv xav hauv kuv tus kheej tias: “Koj qhuas nws heev li, tiam sis tam sim no koj paub lawm tias nws ua tsis tau tiav ntau yam hauv nws tes dej num, koj yuav tsis qhuas nws heev ntxiv lawm lau!” Tiam sis, ua rau kuv ceeb tag, tus thawj coj ntawd tau hais kom kuv pab nws kom ntau ntxiv! Kuv tsis kam ua qhov no li. Kuv xav tias “Koj tsuas muaj qhov muag pom Tus Viv Ncaus Veentxhee nkaus xwb,” “Nws lub peev xwm zoo dua kuv lub. Yog tias kuv pheej pab nws, ces thaum kawg nws yeej yuav hloov kuv qhov chaw xwb.” Kuv tau pib thov kev zam txim, tiam sis tus thawj coj hauv pawg ntseeg pom tshab kuv tus yam ntxwv lawm. Nws tau nthuav tawm kuv txoj kev xav txog kuv tus kheej thiab kev siab phem, thiab hais tias kuv tsis txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Nws kuj tau hais tias Tus Viv Ncaus Veentxhee muaj ib lub peev xwm zoo thiab tsim nyog kev cob qhia, uas kuv yuav tsum tau qhia nws thiab pab nws ntxiv, thiab tias kom kuv tsis txhob tsuas txhawj xeeb txog kuv tus kheej lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Tom qab ntawd, kuv tau yuam kuv tus kheej mus nug Tus Viv Ncaus Veentxhee seb nws puas muaj ib yam kev nyuaj dab tsi rau kev ua nws tes dej num. Kuv pom tias nws hnov zoo li kuv quab yuam nws thiab nws tsis xav qhia rau kuv. Qhov ntawd tsim nyog ua rau kuv rov xav txog kuv tus kheej, tiam sis kuv tsis nyiam nws thiab xav hauv kuv tus kheej tias: “Kuv xav pab nws, tiam sis nws tsis xav hais ib yam dab tsi li.” Ib qho me me zuj zus, kuv tus ntsujplig cia li tsaus ntuj zuj zus lawm. Thaum tham txog txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg, kuv cia li tsis nco qab txog tej teeb meem loj uas tab tom tshwm sim li lawm. Kuv yim pom nws, ces kuv yim meem txom thaum nrog nws ua ke. Muaj ib hnub kuv pom nws ua ib qho yuam kev, thiab kuv cia li npau taws thiab tau cem nws hnyav heev, hais tias, “Wb twb sib tham txog cov teeb meem no lawm, thiab koj tseem tsis tau daws tej ntawd lov. Koj ib txwm saib xyuas zoo thaum koj sau cov ntaub ntawv no—cas yuav txaj muag ua luaj uas koj ua tsis tau ib yam li thaum koj ua koj tes dej num!” Tom qab qhov no, Tus Viv Ncaus Veentxhee hnov zoo li nws raug kuv quab yuam heev thiab tsis muaj cuab kav sau ib zaj lus tim khawv ntxiv li lawm. Kuv paub tias kuv ua rau mob nws, tiam sis kuv pab tsis tau kuv tus kheej li—kuv ib txwm pom kuv tus kheej npau taws rau nws, yam tsis muaj qab hau. Kuv raug tsim txom siab ntsws ib yam nkaus thiab, yog li ntawd kuv tau thov Vajtswv kom pab kuv tawm ntawm tus yam ntxwv no.

Hnub tom qab, thaum lub sij hawm uas tab tom sib sau ua ke, Tus Viv Ncaus Veentxhee tau hais tias nws xav tias nws tej kev ua tsis tau zoo mas muaj ntau tshaj, tias nws tsis phim los ua tes dej num no thiab xav rov qab mus ua tes dej num uas nws tau ua yav dhau los. Thaum hnov qhov no, kuv txawm xav kiag tam sim tias: “Puas yog txhua yam no yog vim qhov uas kuv tau ua rau mob nws? Yog tias qhov ntawd muaj tseeb, ces kuv tau ua qee yam phem heev li lawm.” Kuv txawm me ntsis poob siab thiab ntshai. Kuv tau nug nws qhov kev muaj qab hau tias yog vim li cas, thiab tau qhia txog Vajtswv txoj kev xav los pab nws. Tom qab qhov kev sib qhia nws tag lawm, nws tus yam ntxwv hloov ntau heev li, thiab—ua rau kuv los siav tshaj—vim nws tau hais tias nws txaus siab hlo los ua tes dej num no txuas ntxiv. Tam sim ntawd, muaj ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg tau tuaj txog ntawd. Thaum tus thawj coj ntawd paub tias kuv tau quab yuam Tus Viv Ncaus Veentxhee thiab Veentxhee tsis xav ua hauj lwm nrog kuv li lawm, nws tau cem kuv hnyav heev. Tus thawj coj ntawd hais tias, “Vim li cas koj tsis ua tib zoo sib qhia nws thiab pab nws thaum koj pom tias nws ua tej yam yuam kev? Tiam sis, koj ho tsuas yog npau taws thiab ua phem ua luaj li rau nws. Qhov tshwm sim ntawm koj tes dej num pom tau tias tsis zoo li—koj yuav tsum tau ua tib zoo xav txog koj tus kheej kom zoo tso.” Yam uas nws hais mas raug kuv heev li. Ua rau kuv los kua muag, thiab hauv kuv lub siab kuv hnov tias tsis yog lawm thiab kuv tau pib tawm tsam: “Yog tias txoj hauj lwm tam sim no txhua yam mus tsis tau zoo, nws tsis yog tias tim kuv nkaus xwb—vim li cas thiaj li hais kuv xwb?” Tiam sis thaum ntawd, kuv tau xav txog Vajtswv cov lus uas hais tias: “Yog koj ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, ces koj yuav tsum ntseeg hais tias tej kev tshwm sim txhua hnub, tsis hais zoo los phem, mas tsis yog lam nyob lam tshwm sim xwb. Tsis yog ib tug neeg twg txhob txwm ua nyuab rau koj los sis tsom ntsoov koj xwb; qhov no ces puav leej yog Vajtswv npaj tseg lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li muaj kev coj kev qhia tag nrho tej yam li no? Nws tsis yog yuav nthuav tawm koj seb koj yog leej twg los sis muab koj lub qe qhia tshwm; kev qhia tshwm koj ntawd tsis yog lub hom phiaj kawg. Lub hom phiaj yog yuav ua kom koj zoo tiav log thiab cawm koj(“Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nws muaj tseeb—nws yog vim Vajtswv qhov kev tso cai kuv thiaj li tau ntsib txhua tus tib neeg no, tej xwm txheej, thiab tej yam tam sim no. Nws tsis yog tias tus thawj coj hauv pawg ntseeg txhob txwm ua tej yam nyuaj rau kuv; nws yog kuv tus kheej tus moj yam lwj liam uas kuv yuav tsum tau xav txog thiab daws. Kuv yuav tsum tau tsum tsis txhob thov kev zam txim thiab yws ntxiv lawm—kuv yuav tsum tau muaj ib lub siab mloog lus thiab lees txais yuav yam uas tab tom tshwm sim. Thaum kuv xav txog qhov no, ua rau kuv tsis tshua ntxhov siab rau txhua yam uas tau tshwm sim no lawm.

Hmo ntawd, kuv pw tsis tsaug zog li. Kuv pw hauv txaj, tig mus tig los, thiab pheej xav txog txhua yam uas tau tshwm sim rau hnub ntawd, zoo ib yam li ib zaj yeeb yaj kiab. Kuv pheej nug kuv tus kheej tias: “Yog tias Vajtswv kom tus thawj coj hauv pawg ntseeg tuaj hais thiab qhuab qhia kuv, ces yam uas kuv yuav kawm los ntawm txhua yam no yog dab tsi? Kuv tau ua li cas rau Tus Viv Ncaus Veentxhee lawm?” Kuv paub zoo tias nws muaj peev xwm, tiam sis kuv tsis tau sim kawm los ntawm nws li—tiam sis, kuv ho ua txhua yam los nrog nws sib tw. Nws xav sau ntaub ntawv los ua tim khawv rau Vajtswv, tiam sis kuv tau ua txhua yam los rhuav nws txoj kev mob siab sau cov ntaub ntawv no pov tseg. Cas kuv yuav ua tau tej yam lim hiam ua luaj? Yam ua rau kuv xav li ntawd yog dab tsi, thiab nws los qhov twg los?

Hnub tom qab thaum kuv tab tom pe hawm, kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias: “Muaj ib txhia uas pheej ntshai tias tsam lwm tus zoo dua lawv thiab siab dua lawv, tias tsam lwm tus raug qhuas ho lawv tus kheej ces raug tsis quav ntsej. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev xam khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog tej uas yus tus kheej xav tau nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, los sis tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv. Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txig, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tej hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb). Yam uas Vajtswv cov lus tau hais txog yog kiag li kuv tus kheej tus yam ntxwv ntag. Raws li tau tshwm sim, kuv tau sib tw nrog kuv tus viv ncaus kom tib neeg paub kuv thiab kom tau lub koob lub npe. Kuv raug cuab ntxiab los ntawm kuv txoj kev ntshaw rau suab npe thiab lub meej mom, thiab kuv tsis muaj peev xwm tshem kuv tus kheej tawm ntawm qhov ntawd mus li. Txij li thaum kuv tau pib ua hauj lwm ua ke nrog Tus Viv Ncaus Veentxhee rau hauv tes dej num no thiab pom nws txoj kev muaj peev xwm thiab nws txoj kev mob siab rau kev sau cov lus tim khawv raws li qhov kev ntsib kev pom ntawd, thiab pom cov thawj coj hauv pawg ntseeg qhuas nws, kuv tau khib thiab tsis kam lees txais yuav qhov ntawd. Kuv tau siv kuv tus kheej tawm tsam nws, sib tw nrog nws yam ntsiag to hauv kuv tus kheej lub siab. Kuv tau muab nws ua tus saib xyuas ntau lub rooj sib ntsib ntawm pab pawg kom nws tsis muaj sij hawm los sau nws cov ntaub ntawv, thiab thaum nws muaj teeb meem hauv nws tes dej num, tsis yog tias kuv tsis pab nws nkaus xwb, tiam sis kuv haj tseem cem nws txog ntua qhov nws nyob twj ywm thiab raug quab yuam. Kuv paub tias nws muaj peev xwm thiab tsim nyog muaj kev cob qhia, thiab tias kuv tsim nyog pab nws ntxiv. Tiam sis kuv tau khib nws tej kev muaj peev xwm, thiab kuv tsis xav kom leej twg ua tau zoo dua kuv. Thaum kuv ras dheev tias nws ua tau zoo dua kuv, ces kuv txawm khib thiab txhob txwm ua phem. Kom tuav tau kuv tus kheej lub meej mom thiab lub koob lub npe, tsis yog tias kuv tsis pab nws xwb, tiam sis kuv tau caij tsuj nws thiab ua txhua yam los rhuav nws txoj kev mob siab sau ntaub ntawv pov tseg. Kuv yog ib tug neeg siab phem thiab ntxim ntxub kawg nkaus! Vajtswv tau muab txoj hmoov hlub rau kuv, pub kuv los kawm kev cob qhia ua tes dej num ywg dej. Kuv tsis tau ua kuv tes dej num kom zoo los pauj Vajtswv txoj kev hlub, tiam sis ho tau khib Veentxhee tej kev muaj peev xwm thiab nrog nws sib tw rau suab npe thiab tshaj thawj. Kuv tsis muaj ib lub siab uas txawj xav los sis ib qho kev muaj qab hau me me hlo li. Kuv tau tu siab heev thiab liam kuv tus kheej, yog li ntawd kuv tau thov Vajtswv, thov Nws los coj kuv kev kom nrhiav tau lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus uas hais tias: “Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, kuv nkag siab tias suab npe thiab tshaj thawj yog tej saw hlau xauv tes uas Ntxwgnyoog siv los khi peb, thiab yog cov khoom uas Ntxwgnyoog tau siv los ua lwj liam rau peb. Kuv tsis muaj peev xwm tso kuv tus kheej kom dim ntawm tej sawv hlau xauv tes thiab tuav suab npe thiab tshaj thawj li vim yog kuv lub neej cov hom phiaj, cov tswv yim thiab cov kev xav yeej ib txwm tsis raug. Kuv tsis tau coj kuv tus kheej ua raws li Vajtswv cov lus thiab ua raws li Nws tej kev cheem tsum—kuv ua raws li cov kev cai phem ntawm txoj kev ua neej uas Ntxwgnyoog muab cog rau hauv peb lawm, “Ua kom zoo tshaj lwm tus,” “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” thiab “Txiv neej yawg yuav tsum siv zog ntsos ua kom tau zoo tshaj lwm tus.” Tsis hais thaum nyob rau tom tsev kawm ntawv los sis thaum ua hauj lwm nyob rau hauv zej zog, kuv yeej peem tas li rau yav nruab hnub thiab hmo ntuj kom muaj yeej lub suab npe thiab tshaj thawj, kom tau ua tus ib thiab ua tau raws li kuv txoj kev ntshaw kom sawv siab tshaj lwm tus. Tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kuv yeej tseem ua neej raws lub koob lub npe thiab lub meej mom. Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam qhuas thiab hwm kuv los ntawm kuv tes dej num, thiab tau raws li kuv txoj kev ntshaw rau suab npe, tshaj thawj, thiab lub meej mom lawm, kuv yuav muaj kev xyiv fab thaum tawm rooj plaws thiab kuv hnov zoo siab heev. Tiam sis, thaum kuv pom Tus Viv Ncaus Veentxhee ua tau zoo dua kuv, kuv txawm khib nws tej kev muaj peev xwm. Kuv ntshai tsam tias nws yuav nrov dua kuv thiab yuav ua rau muaj ib qho kev hem rau kuv lub chaw, yog li ntawd kuv thiaj li ua txhua yam uas kuv ua tau los caij tsuj thiab quab yuam nws yam tsis muaj ib txoj kev xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, los sis txog nws tej kev xav li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv pom tau tias kuv dhau los ua ib tug qhev fij rau suab npe thiab tshaj thawj, thiab nyob rau hauv txoj kev nrhiav tej yam no kuv tau poob kuv txoj kev txawj xav thiab kev muaj qab hau lawm. Kuv dhau los uas ib tug neeg txawj dag, phem, xav txog kuv tus kheej zuj zus lawm xwb thiab muaj lub siab phem, thiab kuv tau ua lub neej tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas muaj ib tug duab ntawm tus dab phem Ntxwgnyoog xwb. Suab npe, tshaj thawj, thiab lub meej mom tau dhau los yog yam khoom uas Ntxwgnyoog siv los ua lwj liam thiab ua kom kuv poob rau hauv kev tawm tsam thiab ntxeev siab Vajtswv. Kuv xav txog cov neeg tawm tsam Khetos uas raug ntiab tawm ntawm Vajtswv lub tuam tsev ua ntej los lawm: Lawv tau txais lub meej mom siab tshaj lwm tus huv si. Vim rau qhov muaj txiaj ntsig ntawm lub meej mom, lawv thiaj li tau tsis lees paub thiab caij tsuj lawv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab tau rau txim thiab ntiab tib neeg tawm mus raws li siab nyiam. Thaum kawg, lawv tau ua txhua yam kev txhaum thiab raug tshem tawm. Kuv tau nthuav tawm kuv tus kheej tus moj yam uas tawm tsam Khetos los ntawm txoj kev uas kuv tau ua thiab coj rau Tus Viv Ncaus Veentxhee, thiab kuv paub tias yog tias kuv tsis lees txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, ces tsis ntev kuv yeej yuav raug tshem tawm mus ib yam nkaus li cov tawm tsam Khetos thiab. Kuv pom tias kuv muaj tus yam ntxwv phom sij, tias txoj kev tsaus ntuj hauv kuv tus ntsujplig thiab kuv tej kev ua tsis tiav hauv kuv tes dej num mas yog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas nruj heev. Vajtswv txoj kev xav yog qhov uas kuv yuav tsum xav txog kuv tus kheej thiab tig rov qab, thiab tso tseg txoj kev tsis raug uas kuv tab tom taug, ua ntej uas nws yuav lig dhau lawm.

Yog li ntawd, kuv tau thov Vajtswv, thiab thov Nws kom coj kuv kev mus rau txoj kev xyaum ua. Ces kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus uas hais tias: “Xav txog qhov no: Hom kev hloov pauv uas ib tug neeg yuav tsum ua tau yog nws xav zam kom dhau txhob mag rooj ntxiab rau hauv tej yeeb yam no, muaj peev xwm daws nws tus kheej tawm tau los ntawm tej ntawd, thiab dhau los ywj siab tsis muaj tej kev xeeb txob thiab sib khi nrog tej yam zoo li no lawm? Dab tsi yog yam uas ib tug neeg yuav tsum tau txais ua ntej nws muaj peev xwm tau txais kev ywj pheej thiab ywj siab tau? Muab hais ua lwm kis, nws yuav tsum pom kom tshab rau tej yam no: Suab npe thiab txoj hmoov thiab tej qib dej num puav leej yog tej cuab yeej thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog siv los ua lwj lim rau tib neeg, los cuab ntxiab rau lawv, los ua kom lawv raug mob, thiab los tsim ua rau lawv muaj kev siab phem. Hauv txoj kev xav, koj yuav tsum xub muab kom tau ib qho kev to taub meej ua ntej tshaj ntawm qhov no. Tshaj qhov no, koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej ntawd tawm. … Koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej no tawm, muab lus qhuab qhia rau lwm tus, thiab pub lawv nyob siab tau. Txhob sib zog tsoo mus los sis maj nroos ua kom tshaj thaum koj muaj sij hawm nyob siab los sis tau txais lub yeeb koob. Koj yuav tsum kawm kom paub thim rov qab, tab sis yuav tsum tsis cua qhov kev ua koj tes dej num. Ua ib tug neeg uas ua hauj lwm ntsiag to, thiab tus uas tsis khav theeb rau lwm tus thaum koj ua koj tes dej num yam npuab siab hlo. Koj yim tso tau koj lub koob npe thiab lub meej mom tseg, thiab koj yim tso tau koj tus kheej tej kev ntshaw tseg, ces koj yim yuav muaj kev thaj yeeb ntau npaum li ntawd, thiab yim muaj chaw ntau qhib lug nyob rau hauv koj lub siab dav npaum li ntawd thiab koj tus yam ntxwv yuav yim zoo ntau npaum li ntawd. Koj yim sib zog tsoo thiab sib tw ntau npaum li cas, koj tus yam ntxwv yim tsaus ntuj nti ntau npaum li ntawd. Yog koj tsis ntseeg nws, ces sim nws thiab saib seb! Yog koj xav tig hom yam ntxwv no rov qab los, thiab tsis tau txais kev tswj los ntawm tej yam no, ces koj yuav tsum xub muab tej ntawd tso tseg ua ntej tso thiab tso tej ntawd tag nrho tseg(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tes hauj lwm tsis zoo tib yam. Nws muaj ib lub cev. Txhua tus ua nws tes dej num, txhua tus nyob hauv nws thaj chaw thiab ua nws tes dej num tau zoo tshaj plaws—rau txhua lub teeb yeej muaj txoj kab ci dawb—thiab tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej. Yog li no Kuv thiaj txaus siab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 21). Vajtswv cov lus tau qhia txoj kev xyaum ua rau kuv. Cov lus ntawd tau qhia kuv tias, thaum kuv muaj txoj kev xam khib, kuv yuav tsum thov Vajtswv thiab tso kuv txoj kev ua txuj pov tseg, muab kuv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg, hos muab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev los tso ua ntej tshaj txhua yam, thiab xav ntsoov txog Vajtswv txoj kev xav. Peb txhua tus muaj peb tus kheej qhov zoo thiab qhov tsis zoo—tiam sis Vajtswv txoj kev xav yog qhov uas peb ib leeg yuav tsum kawm qhov zoo los ntawm ib leeg thiab ntxhi rau peb qhov tsis zoo, kom txhua tus thiaj li tuaj yeem ua tau lawv txoj hauj lwm thiab ua lawv lub hom phiaj kom zoo tshaj plaws raws li qhov lawv ua tau. Tus Viv Ncaus Veentxhee yog ib tug muaj peev xwm, tus uas caum qhov tseeb. Qhov kev muaj qab hau uas Vajtswv lub tuam tsev tau npaj nws tuaj nrog kuv ua hauj lwm tsis yog kom kuv dhau los xam khib nws tej kev muaj peev xwm thiab nrog nws sib tw rau kev khav theeb, tiam sis yog kom kuv tau kawm los ntawm nws qhov zoo thiab kho kuv tus kheej qhov tsis zoo. Qhov no yog Vajtswv txoj kev zoo rau kuv. Kuv yuav tsum tau kho kuv tus cwj pwm; Tus Viv Ncaus Veentxhee ua tau zoo dua kuv thiab nws muaj qhov zoo, kuv yuav tsum tau ntsib tej yam muaj tseeb, thiab lees paub kuv tus kheej qhov tsis zoo thiab yam uas kuv ua tsis tau zoo. Kuv yuav tsum tau kawm los ntawm kuv tus viv ncaus. Kuv twb tau ua tes dej num no los tau ib ntus thiab nkag siab ntau txog cov hauv paus ntsiab lus lawm. Yog li ntawd, kuv yuav tsum tau ua yam uas kuv ua tau los pab kuv tus viv ncaus, kom wb tuaj yeem ua tau wb tes dej num ua ke yam sib haum xeeb.

Tom qab ntawd kuv tau mus cuag Tus Viv Ncaus Veentxhee thiab hais tawm qhib siab lug rau nws txog tej kev ua lwj liam uas kuv tau nthuav tawm lawm. Kuv tau thov txim nws, thiab nws tau qhib nws lub siab rau kuv thiab tau sib qhia txog yam uas nws tau kawm nyob rau hauv qhov xwm txheej no. Nws nplij kuv siab thiab txhawb kuv lub zog, ua rau kuv txaj muag thiab paub tias kuv muaj kev txhaum. Tom qab ntawd, thaum kuv pom nws muaj ntau yam kev nyuaj hauv nws tes dej num, qee zaus kuv xav hauv kuv tus kheej tias: “Yog tias kuv pab nws daws qhov teeb meem no, cov thawj coj yuav pom tias nws ua tau hauj lwm zoo heev xwb. Tsis muaj leej twg yuav paub tias kuv tau ua dab tsi pab nws li. Lub hwv tsam uas yuav kom sawv siab thiab khav theeb ces yuav yog nws ib leeg nkaus xwb.” Vim qhov no, kuv thiaj li tsis tshua txaus siab pab nws—tiam sis kuv tau ras txog qhov ntawd ceev heev, ib zaug ntxiv, kuv rov qab ua txhua yam los sib tw nrog nws rau suab npe thiab tshaj thawj dua lawm, thiab kuv tsim nyog thov Vajtswv kom pab kho kuv tej kev txhawb siab kom yog, thiab yuav pib qhov mus pab nws. Sij hawm dhau mus, kuv tus yam ntxwv hloov pauv lawm. Kuv tsis hnov qhov mob thiab qhov qhuav qhawv uas kuv keev muaj hauv kuv nruab siab lawm, thiab kuv txoj kev sib raug zoo nrog rau Tus Viv Ncaus Veentxhee muaj kev sib haum xeeb ntau zuj zus tuaj lawm. Tus Viv Ncaus Veentxhee tau sib qhia nrog kuv yam qhib siab lug txog nws tus yam ntxwv los sis yam uas nws tau txais lawm, thiab ua rau kuv lub siab muaj qhov qab zib thiab muaj kev xyiv fab.

Kev mus tshab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau kuv paub txog txoj kev lwj liam tiag ntawm kuv txoj kev xam khib thiab kuv txoj kev ua neeg uas phem lim hiam. Nws ua rau kuv ntxub kuv tus kheej, thaum tib lub sij hawm ntawd kuj pab kuv los muaj qee yam kev nkag siab uas muaj qab hau txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nws tau pab kuv kawm paub tias yuav khiav kom dim ntawm tej sawv hlau xauv tes thiab tej kev tuav kuv tus kheej txoj kev xam khib tau li cas, thiab kuv tau saj txoj kev thaj yeeb lug thiab kev ruaj khov uas los ntawm kev coj kuv tus kheej kom haum raws qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus. Nws ua rau kuv muaj lub siab xav los caum qhov tseeb, muab kuv tus moj yam lwj liam tso pov tseg, thiab ua kuv tes dej num kom zoo. Ua tsaug rau Vajtswv txoj kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj