Kuv Tau Pom Qhov Tseeb Ntawm Kev Ua Ib Tug Tib Neeg Ywj Lwm Tus Siab

February 4, 2022

Sau los ntawm Numlij, Teb Chaws Suav

Kuv keev siv zog heev rau kev tuav kev sib raug zoo nyob hauv kuv txoj kev sib fim nrog tej phooj ywg, tsev neeg, thiab cov neeg nyob sib ze. Kuv tau thev tas txhua yam thiab cia tib neeg ua raws li lawv nyiam kom tsis muaj ib tug twg muaj ib lo lus tsis zoo hais txog kuv. Kuv yeej tsis cav nrog ib tug twg li. Txawm tias thaum kuv pom tias tej tus neeg muaj ib qho teeb meem los xij, kuv yeej tseem tsis hais dab tsi li. Sij hawm dlau mus, txhua tus los xav txog kuv tias yog ib tug neeg zoo. Kuv pheej siv lub tswv yim rau kev ua neej no ua ntu zus nyob hauv tej yam kuv ua thiab nyob hauv kuv txoj kev sib fim nrog lwm tus txawm tias tom qab kuv twb los ua ib tug neeg ntseeg lawm los xij. Kuv nco tias, tsis ntev tom qab kuv tau txais kuv txoj kev ntseeg lawm, kuv pom tias tus Kwv Tij Teem, tus uas saib xyuas peb pawg neeg txoj kev sib sau ua ke, ib txwm maj mam hais lus thiab nws txoj kev sib qhia rau ntawm Vajtswv cov lus yog kev qhia kom paub. Thaum twg los xij muaj tej yam tshwm sim rau kuv los sis Kuv muaj tej qho kev nyuaj, kuv nyiam mus cuag nws pab kuv daws qhov ntawd, thiab nws ib txwm rub siab ntev tiag tiag rau hauv txoj kev sib qhia nrog kuv. Wb sib raug zoo kawg li. Wb ob leeg puav leej raug xaiv ua pawg ntseeg tus coj ob peb xyoos tom qab ntawd, thiab kuv txaus siab heev uas muaj lub hwv tsam ua kuv tes dej num nrog nraim nws. Tab sis tom qab ib ntus, kuv pom tias tus Kwv Tij Teem tsis kam ris lub nra hnyav hauv nws tes dej num tiag tiag li, thiab thaum cov kwv tij thiab cov muam ua tej yam tsis zoo thiab qaug zog, nws tsuas lam ua kom dhau tej kev mus los thiab sib qhia tej yam yooj yooj yim xwb. Nws yeej tsis quav ntsej tias yuav muaj los sis tsis muaj tej yam dab tsi tshwm sim li. Kuv xav hais tias, “Tsis yog nws tsis saib xyuas nws tes dej num li lod? Qhov no yeej yuav yog ib qho qeeb rau cov kwv tij thiab cov muam txoj kev tob taub lub neej txoj sia xwb xwb. Kuv yuav tau sib qhia nrog nws. Tab sis tom qab ntawd rov zoo li qub duav, nws tau ua nws tes dej num ntev tshaj kuv thiab nws muaj qee yam kev ntsib kev pom nrog txoj hauj lwm no. Kuv nyuam qhuav tau pib kuv tes dej num ua ib tug thawj coj xwb. Nws yuav xav li cas rau kuv yog kuv hais rau nws tias nws tsis kam ris lub nra hnyav hauv nws txoj hauj lwm?” Raws li lawv hais, “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo.” Yog li yuav tuav kom wb txoj kev sib raug zoo tau li no mus, kuv thiaj li nyuam qhuav hais rau nws xwb thiab tsis quav ntsej nws tej teeb meem li.

Nyob hauv ib zaug ntawm peb tej kev sib sau ua ke, muaj cov kwv tij thiab cov muam hais tawm txog tej kev nyuaj uas lawv tau ntsib nyob hauv txoj kev tshaj txoj moo zoo, vam tias wb yuav pab lawv hais txog tej teeb meem no. Kuv hais rau tus Kwv Tij Teem tias wb yuav ua ke, tab sis nws nrhiav kev hle ub hle no hais tias txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo tsis yog qhov nws paub zoo, yog li nws tsis xav mus. Kuv tau sib qhia nrog nws, hais tias wb cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj kev nyuaj siab nyob hauv lawv tes dej num lawm, yog li wb yuav tau ua tag txhua yam hauv wb lub zog los mus pab lawv, thiab wb yuav tsis tuaj yeem ua wb tes dej num tau raws li qhov wb nyiam. Nws tau teb ntsiag to tias, yog li kuv xav tias qhov ntawd yog nws qhov kev pom zoo ntsiag to lawm ntag. Ua rau kuv ceeb, hnub tom qab ntawd nws twb tsis niam tshwm li. Kuv tag kev cia siab rau nws me ntsis—tsis yog nws tsis lav ris qhov ntawd lod, ua ib tug thawj coj nyob hauv pawg ntseeg, yuav tsis cev tes los daws cov kwv tij thiab cov muam tej teeb meem li lod? Kuv paub tias kuv yuav tsum tau hais qhov no tawm nrog nws.

Kuv tau mus tham nrog tus Kwv Tij Teem kiag tom qab sib sau ua ke, thiab thaum nyob tod kuv xav tias yuav sib qhia nrog nws li cas. Tab sis nws txais tos kuv zoo heev thiab coj zoo rau kuv thaum kuv mus txog tim nws tsev, thiab kuv cia li pib tsis tshua xav hais. Kuv xav hais tias, “Tus Kwv Tij Teem puav leej luag nyav thiab tseem muab tshuaj yej rau kuv haus thiab. Kuv yuav ua li cas hais qhov no rau nws? Yog kuv hais tias nws tsis muaj kev lav ris rau hauv nws tes dej num thiab nws nyob rau hauv tus yam ntxwv phom sij lawm, qhov ntawd yuav tsis yog ib qho kev txaj muag rau nws lod? Raws li lawv hais tias, ‘Txhob tsa ib txhais tes rau lub ntsej muag luag ntxi.’ Wb ib txwm sib raug zoo tshaj. Wb yuav ua hauj lwm mus ntxiv tau li cas yog kuv rhuav wb txoj kev sib raug zoo? Wb sib pom ib tug rau ib tug txhua lub sij hawm, yog li yuav yog ib qho nyuaj tiag tiag!” Yog l kuv thiaj li tau maj mam hais rau nws tias, “Wb yuav tsum tsim kho kev xav txog lub nra rau ntawm wb tej dej num. Wb ua raws li qhov wb xav ua xwb tsis tau lawm.” Thaum nws nyo hau thiab tsis hais ib lo lus li, ces juv txawm tsis xav hais ib yam dab tsi ntxiv lawm. Kuv xav hais tias kuv pib los mus ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau li cas thiab kuv tseem paub pawg ntseeg tej hauj lwm tsis tau zoo kiag li. Muaj ntau yam heev uas kuv xav tau kev pab ntawm nws, thiab raws li tej laus ib txwm hais tias, “Tsis txhob txiav yus txoj qub kev.” Kuv hnov tias kuv tsis tuaj yeem yuam tau nws tshaj qhov no, yog li ces Kuv thiaj li tsis hais dab tsi ntxiv li lawm.

Tom qab ntawd muaj ib cov lus xa tuaj ntawm peb cov thawj coj tuaj ceeb toom rau peb txog ib lub rooj sib sau ua ke, thiab tus Kwv Tij Teem thiab kuv txiav txim siab tias wb ib tug nyias yuav ceeb toom nyias rau ib txhia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv nug nws saib nws puas tau tshaj cov lus ntawd tawm thaum wb sib ntsib hnub tom qab ntawd, tab sis nws hais yam tsis txhawj kiag li tias nws khwv heev tseem ua lwm yam lawm ces cia li tsis nco qab txog qhov ntawd lawm. Saib zoo li nws yeej tsis txhawj txog li, kuv thiaj li uv tsis tau los mus cem nws. Kuv hais tias, “Ua koj tes dej num li no mas tsis muaj kev lav ris li thiab qhov ntawd muaj peev xwm qeeb rau pawg ntseeg txoj hauj lwm.” Ua rau Kuv ceeb thaum nws lub ntsej muag npau ntaws, nthos nkaus nws cov yuam sij ces cia li tawm mus lawm. Pom nws qhov tsis nyiam lwm tus hais, kuv cia li tsis muaj cuab kav hais ib yam dab tsi ntxiv, ntshai tsam qhov ntawd rhuav tshem wb txoj kev sib raug zoo puas tag nrho lawm.

Kuv pom tias tus Kwv Tij Teem tsis ris ib lub nra hauv nws tes dej num li, tias nws tsis quav ntsej, nws keev ua rau tej hauj lwm tiav lig, thiab thaum ntsib tej teeb meem nws tus-kheej tsis muaj kev paub dab tsi. Thaum lwm tus sib qhia los sis tau taw qhia nws tej teeb meem rau nws, nws tsis kam lees txais qhov ntawd. Tag nrho tej ntawd puav leej qhia tsis tau tias nws yog tus thawj coj cuav, tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb los sis ua tes dej num kom muaj qab hau lod? Yog nws pheej tuav nws lub chaw ua tus thawj coj mus, nws yuav cheem pawg ntseeg txoj hauj hwm—kuv paub tias kuv yuav tau qhia cov thawj coj kom paub txog nws tej teeb meem. Tab sis tom qab ntawd kuv xav txog tias cov thawj coj yeej yuav qhuab qhia thiab hais nws thaum lawv paub txog tag nrho tej ntawd, thiab tej zaum nws yuav poob nws lub chaw. Yog tias tus Kwv Tij Teem paub hais tias kuv yog tus qhia, nws yuav hais tias kuv mas tsis muaj siab muaj ntsws, tias kuv tau ntxeev siab rau ib tug qub phooj ywg. Kuv yuav ntsib tau nws li cas tom qab ntawd? Qhov kev xav no ua rau kuv paub tsis tseeb tias yuav ua dab tsi. Tom qab ua twb zoo xav lawm, kuv cia li txiav txim siab tsis hais qhia tawm txog nws. Kuv tsuas qhia tshwm nws cov teeb meem xwb—tej zaum nws yuav thim xav txog thiab nkag siab nws cov teeb meem, thiab tom qab ntawd yuav lees txim hloov dua siab tshiab. Nws twb yog ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm thiab nws yeej yog ib tug lav ris tau zoo rau nws tes dej num yav dhau los lawm. Yog li kuv thiaj li txiav txim siab saib tej ntawd li ob peb hnub ntxiv, thiab yog hais tias nws yeej tseem tsis hloov, ces kuv mam hais qhia tawm txog nws.

Tom qab ntawd, peb muaj ib tug ntxim yuav hloov siab uas yog ib tug neeg zoo thiab txaus siab saib txog Vajtswv cov hauj lwm ntawm tiam kawg, tab sis ob peb hnub xwb ces nws yuav tsum tau tawm nroog mus ua hauj lwm. Peb yuav tsum muaj ib tug mus qhia txoj moo zoo rau nws sai li sai tau. Peb hais txog qhov ntawd thiab txiav txim siab cia tus Kwv Tij Teem mus. Txawm li cas los xij, xav tsis txog kiag li, nws nco yuam kev lub sij hawm thiab tsis mus raws li hnub uas nws yuav tsum mus. Kuv npau taws heev thaum kuv paub txog qhov ntawd. Kuv twb ceeb toom rau nws ntau zaus lawm, tab sis nws yeej tsis hloov li, thiab lub sij hawm ntawd nws yuam kev loj heev rau tej yam tseem ceeb lawm. Ua rau kuv xav tias Kuv mam paub zoo tias tus Kwv Tij Teem mam lam tau lam ua nws tes dej num los tau ib ntus no lawm, thiab tias nws yeej tsis muaj kev xav txog kev lav ris li, tab sis kuv tsuas xav txog wb txoj kev sib raug zoo nkaus xwb. Kuv ntshai tsam ua txhaum rau nws, yog li ces Kuv thiaj li tsis tau qhia rau cov thawj coj txog nws tej teeb meem li. Qhov ntawd tau cheem pawg ntseeg txoj hauj lwm zaum tas zaum thiab dua lawm. Tsis yog kuv ua phem lod? Kuv chim siab thiab tu cem rau yus tus kheej puv npo thaum xav txog qhov no.

Hmo ntawd kuv tau taij thov Vajtswv, thov Nws coj kuv kev to mus taub txog kuv tus kheej tej teeb meem, ces kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg feem coob xav nrhiav thiab xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis feem ntau lawv tsuas yog muaj kev daws teeb meem thiab muaj lub siab xav ua li ntawd xwb; lawv tsis muaj lub neej ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. Vim li ntawd, thaum lawv ntsib lub zog phem los sis ntsib cov neeg lim hiam thiab cov neeg phem ua cov dej num phem, los sis cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ua yam uas txhaum rau cov hauv paus ntsiab cai—uas ua rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev raug kev puas tsuaj, thiab ua rau cov uas Vajtswv xaiv tseg raug mob—lawv tsis muaj lub siab tawv los sawv tsees hais lus tawm. Nws txhais li cas thaum koj tsis muaj lub siab tawv? Nws puas txhais tau tias koj txaj muag los sis tsis muaj peev xwm hais tau kom meej? Los sis nws puas yog tias koj tsis to taub zoo, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev ntseeg siab yuav hais tawm tau mas? Nws tsis yog ib qho ntawm no li; nws yog vim koj tau raug tswj los ntawm ntau hom moj yam qias vuab tsuab lawm. Ib tug ntawm cov moj yam no yog kev txawj ntxias. Koj xav txog koj tus kheej ua ntej, xav tias, ‘Yog tias kuv hais lus tawm, nws yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau kuv? Yog tias kuv hais lus tawm thiab ua rau ib tug neeg tsis txaus siab, wb yuav sib raug zoo li cas rau yav tom ntej?’ Nov yog ib txoj kev txawj ntxias, puas yog mas? Qhov no tsis yog qhov tshwm sim los ntawm tus moj yam txawj ntxias lod? Lwm qhov yog kev qia dub thiab tus moj yam siab phem. Koj xav tias, ‘Qhov kev poob cov kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev muaj feem xyuam dab tsi rau kuv? Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum quav ntsej txog? Nws tsis muaj feem xyuam dab tsinrog kuv. Txawm hais tias kuv pom thiab hnov nws tshwm sim los xij, kuv tsis tas yuav ua dab tsi li. Nws tsis yog kuv lub luag hauj lwm—kuv tsis yog ib tug thawj coj.’ Tej yam zoo li no nyob rau hauv koj lub siab, zoo li yog lawv tau tawm los ntawm koj lub siab uas tsis feeb meej los, thiab zoo li lawv nyob ruaj khov rau hauv koj lub siab mus li—lawv yog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab uas phem. Cov moj yam qias vuab tsuab no tswj hwm koj tej kev xav thiab khi koj ob txhais tes txhais thiab ob txhais taw, thiab lawv tswj koj lub qhov ncauj. Thaum koj xav hais ib yam dab tsi hauv koj lub siab, cov lus tuaj nyob ntawm koj daim di ncauj lawm los koj yeej tsis hais lawv tawm li, los sis, yog tias koj hais tawm, koj cov lus tsis hais ncaj qha, tseg chaw txaus rau koj tus kheej sawv—koj tsis hais kom meej meej kiag. Lwm tus tsis hnov dab tsi li tom qab hnov koj hais tas lawm, thiab tej uas koj tau hais lawm ntawd daws tsis tau qhov teeb meem. Koj xav rau koj tus kheej tias: ‘Es kuv twb hais lus lawm ne. Kuv lub siab nyob kaj lawm. Kuv ua tiav kuv lub luag hauj lwm lawm.’ Qhov tseeb, koj paub hauv koj lub siab tias koj tsis tau hais txhua yam koj yuav tsum hais, tias yam koj tau hais ntawd tsis muajtxiaj ntsig, thiab tias qhov kev puas tsuaj rau Vajtswv lub tsev tseem nyob. Koj tsis tau ua tiav koj lub luag hauj lwm, tab sis koj hais tawm plaws tias koj tau ua tiav koj lub luag hauj lwm lawm, los sis tias qhov xwm txheej uas tau tshwm sim ntawd koj paub tsis meej. Ces puas yog tias koj tsis raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab uas phem?(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Txhua lo ntawm Vajtswv cov lus tsoo kuv zoo nkaus li xob tua, cuag li kuv tau ntsib tim ntsej tim muag nrog Nws thaum Nws tau txiav txim thiab qhia kuv tshwm. Mloog zoo li kuv muaj kev txhaum ntau kawg. Kuv tau pom meej meej tias tus Kwv Tij Teem tsis ris ib lub nra hauv nws tes dej num li thiab qhov ntawd tau cheem pawg ntseeg tej hauj lwm lawm, tab sis kuv cia li ua zoo li tus neeg zoo xwb yog li kuv thiaj li muaj peev xwm tiv thaiv tau kuv txoj kev sib raug zoo nrog nws, yam qi muag nti. Kuv tau ntsub qhov muaj cuab kav tawm los mus qhia tawm nws tej teeb meem, tab sis tom qab ntawd kuv haj tseem thim rov qab, tsis muaj cuab kav hais txog lub ntsiab tseeb thiab tej tshwm sim puas tsuaj ntawm nws tej kev nqis tes ua. Thiab kuv tau dag kuv tus kheej xav tias kuv tau muab qhov tseeb los xyaum ua kom tshwm sim. Kuv tau pom qhov piam sij uas ib tug thawj coj cuav muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv lub tsev txoj hauj lawm, tab sis vim rau txiaj ntsig ntawm qhov yus pov hwm-yus tus kheej, kuv tsis qhia tshwm thiab tsis hais qhia nws rau lawv. Kuv mas txaus siab hlo ua txhaum rau Vajtswv ntau dua ua txhaum ib tug neeg twg. Kev ua li ntawd ua rau kuv nyob qab Ntxwgnyoog tswj hwm lawm, los tuaj ib tug thawj coj cuav tog, los nyob hauv txoj kev qhias nrog nws, cheem pawg ntseeg txoj hauj lwm. Qhov no mas qias neeg thiab ntxim ntxub rau Vajtswv. Vajtswv tau txhawb tsa kuv, cia kuv los tuav tes dej num ntawm ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, cia siab tias kuv yuav sib qhia rau ntawm qhov tseeb, daws cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem, thiab txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tab sis tsis ua li ntawd, kuv cia li tiv thaiv kuv tus kheej txoj kev sib raug zoo thiab ywj ib tug thawj coj cuav siab thaum nws tau tab kawm pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv tau pom tias kuv tsis muaj kev mob siab fij rau kuv tes dej num kiag li. Tsis yog hais tias kuv tsis xyaum ua qhov tseeb xwb, tab sis kuv tau ua kev yuam cai lawm. Kuv tau tso Vajtswv tej kev mob siab ntso tseg tiag tiag lawm. Thaum kawg kuv tau pom tias cov neeg uas ywj lwm tus siab yeej tsis yog neeg zoo tiag, tab sis lawv mas xav rau lawv tus kheej thiab txawj ntxias dag. Thaum ras txog qhov no ua rau kuv chim siab tiag tiag, thiab kuv xav phem heev rau kuv tus kheej. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua ib tug uas ywj lwm tus siab mus ntxiv lawm, tab sis kuv yuav tsum muab qhov tseeb los mus xyaum ua thiab qhia tshwm tus Kwv Tij Teem vim tsis ua tes dej num kom muaj qab hau. Kuv yuav tsum tau qhia qhov tseeb rau cov thawj coj txog nws tej teeb meem thiab tso tseg txhob npog nws lawm.

Tib hmos ntawd kuv tau sau ntawv rau cov thawj coj txog tus Kwv Tij Teem tej kev ua hauj lwm. Kuv mloog mas ib ce zoo heev thiab kaj siab lug thaum kuv sau tsab ntawv tas, thiab kuv mloog tias thaum kawg kuv pib muaj kev ncaj ncees lawm, tias kuv tsis yog neeg qis thiab ntxim ntxub li qhov kuv yog yav dhau los lawm. Zoo ib yam li Vajtswv hais tias: “Yog koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej. Ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas. Maj mam ib qho zuj zus, txoj kev xav tau nyob hauv koj lub siab ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiaj li yuav muaj tsawg zuj zus mus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum kuv pom tus Kwv Tij Teem hnub tom qab ntawd, kuv tau sib qhia nrog nws, qhia ib qho zuj zus txog tej teeb meem nyob hauv nws tes dej num, thiab kuv hais txog tus yeeb yam thiab lub txim los ntawm qhov tsis quav ntsej hlo li thiab lam tau lam ua. Tom qab nws mloog kuv hais lawm, nws tau lees paub tias nws muaj teeb meem. Tom qab ntawd peb cov thawj coj ntsuam xyuas nws cov hauj lwm los ntawm kev ua tau zoo thiab tsis zoo thiaj li pom tau tias nws tsis ua ib qho hauj lwm muaj qab hau li thiab nws yog ib tug thawj coj cuav, ces nws thiaj li raug tshem tawm lawm. Txawm tias nws poob nws lub lub chaw lawm los xij, kuv haj tseem yuav tau lav ris qhov puas tsuaj uas nws tau ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv cog lus rau kuv tus kheej tias kuv yeej tsis ua ib tug neeg uas ywj lwm tus siab dua ntxiv lawm, tias kuv yuav tsis sawv tav kev rau ntawm pawg ntseeg txoj hauj lwm mus ntxiv lawm.

Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pib ua hauj lwm ua ke nrog tus Kwv Tij Lis uas tau los ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg. Wb tau sib qhia thiab sib tham txog tej yam nyuaj uas wb tau ntsib nyob hauv wb txoj hauj lwm. Thaum kuv muaj tus yam ntxwv tsis zoo, Nws tau pab kuv los ntawm kev sib qhia. Wb sib raug zoo tiag tiag. Tab sis ib ntus tom qab ntawd, pom meej tias tus Kwv Tij Lis tsis ua tes hauj lwm muaj qab hau nyob hauv nws tes dej num. Nws tsuas ua raws li tej kev xav hauv qhov kev sib sau ua ke xwb, tab sis nws tsis daws cov kwv tij tiab cov muam tej kev nyuaj hauv lub neej txoj sia tiag. Ua rau kuv pom tias tus Kwv Tij Lis tsis muaj kev lav ris ntau heev, thiab tias kuv yuav tsum muab kev sib qhia nrog nws. Ib ntus tom qab ntawd, kuv hais tawm qhov teeb meem no nrog nws thiab tau qhia tshwm tus yeeb yam thiab lub txim los ntawm txoj hau kev uas nws tau ua nws tes dej num.

Kuv pom tias txawm sij hawm dhau mus ib ntus lawm los xij, tus Kwv Tij Lis tseem tsis tau hloov pauv nws tus cwj pwm coj rau nws tes dej num li, thiab tshaj qhov ntawd, nws mas yeej caum suab npe thiab lub meej mom tas lis. Thaum nws ua tsis tiav ib yam dab tsi li nyob hauv nws txoj hauj lwm thiab ua tsis tau kom lwm tus nyiam nws, nws hloov mus ua neeg phem thiab tsis muab siab rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv tau mus sib qhia nrog nws dua thiab tau hais kom nws thim xav thiab ua tib zoo xav kom nkag siab txog nws tej kev txhawb siab hauv nws tes dej num. Thaum lub sij hawm ntawd, nws tau lees tias nws txoj kev xav hauv nws qhov kev caum mas yuam kev lawm, tab sis tom qab ntawd nws tus yam ntxwv yeej tsis hloov pauv li. Kuv paub tias yog nws pheej ua tes dej num ntawd mus ntxiv ces qhov ntawd yuav puas rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, yog li kuv txiav txim siab qhia rau cov thawj coj paub. Tab sis ib sij huam thaum kuv nthos nkaus kuv tus cwj mem thiab npaj los sau kuv tsab ntawv, ces kuv xav hais tias, “Yog cov thawj coj paub txog tus Kwv Tij Lis tus cwj pwm, lawv yeej yuav ua raws li cov hauv paus ntsiab lus thiab yuav muab nws tshem tawm xwb xwb. Tus Kwv Tij Lis ntaus nqis nws lub koob lub npe siab heev—nws puas yuav chim siab rau kuv yog nws raug tshem tawm lawm? Thaum kuv pib ua kuv tes dej num, nws ib txwm tau sib qhia thiab tau pab kuv tas li, yog li yog kuv qhia nws tej teeb meem tam sim no, nws puas xav tias kuv tsis muaj siab ntsws? Kuv yuav muaj peev xwm ntsib tau nws li cas tom qab ntawd?” Ces kuv ras tias kuv tab tom yuav rov yog ib tug uas ywj lwm tus siab dua ntxiv lawm thiab kuv tsis txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li. Kuv mloog mas muaj qee qhov kev txhaum rau qhov no lawm, yog li kuv maj nroos los taij thov tias: “Vajtswv, kuv tau pom tus Kwv Tij Lis tej teeb meem lawm thiab kuv xav hais qhia tej teeb meem ntawd, tab sis kuv ntshai tsam ua rau nws tsis txaus siab. Kuv paub qhov tseeb zoo tab sis kuv tsis muaj peev xwm ua kom tshwm. Qhov ntawd tsis txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Aus Vajtswv, thov coj kuv kev los mus paub kuv tus kheej kom kuv muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv.”

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab kuv qhov taij thov tias: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’ yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. … Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. … Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Los ntawm Vajstswv cov lus, kuv muaj peev xwm nkag siab tias qhov kuv coj li ib tug neeg uas ywj lwm tus siab mas raug cog tob heev rau hauv qhov xav rau yus tus kheej, ntxim ntxub, nkhaus, thiab txawj ntxias dag lawm. Kuv ib txwm muab kuv tus kheej tej kev ntshaw tso ua ntej txhua yam. Kuv tau ua neej nrog tej kev cai phem rau kev ciaj sia thiab tej kev xam pom xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo,” “Xav ua ntej koj mam hais thiab tham kom muaj kev tshwj tseg.” thiab “Tsis txhob ua phem rau tib neeg.” Kuv pheej kaw kuv lub qhov ncauj tsis hais tawm txog lwm tus tej teeb meem, txawm tias kuv tau hais nrog leej twg los xij, xav tias qhov ntawd yuav ua rau lwm tus hlub kuv, tias lawv xav tau kuv. Kuv tau tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo ntawm ib tug rau tib tug rau txhua zaus: Kuv tau tiv thaiv kuv tus yam ntxwv rau ntawm lwm tus lub qhov muag. Kuv tus kheej tej kev txhawb siab thiab tej kev plees kev yi raug sib txuam rau hauv txhua yam uas kuv ua lawm, zoo li yog Ntxwgnyoog cov kev dag txhias. Kuv paub tias tus Kwv Tij Teem yeej tsis hnov lav ris ib qho dab tsi rau nws tes dej num li thiab tias nws tau tab kaum thiab tau ncua pawg ntseeg txoj hauj lwm zaum tas zaum thiab, tab sis kuv tseem tsis tau tshuaj xyuas kom ntxaws ntxaws txog nws tej teeb meem los sis hais qhia tej ntawd mus rau peb cov thawj coj, ntshai tsam ua txhaum rau nws thiab vam khom los mus pov hwm tus yam ntxwv uas nws muaj rau kuv. Qhov no ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm puas tsuaj. Thiab nyuam qhuav no, kuv tau pom tus Kwv Tij Lis mas tsuas caum raws suab npe thiab lub meej mom hauv nws tes dej num nkaus xwb thiab nws tsis lav ris pawg ntseeg txoj hauj lwm li. Kuv kuj paub tias nws tsis muaj ib qho kev nkag siab tseeb txog nws tus kheej, tias nws tsis phim rau lub chaw ntawd thiab kuv yuav tsum qhia cov thawj coj kiag tam sid los mus tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm li cas los xij, kuv tau txhawj tsam nws chim siab rau kuv thiab tias yuav ua rau kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab lub koob lub npe raug txo qis, yog li kuv thiaj li rov xav ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug neeg uas ywj lwm tus siab dua ntxiv. Kuv paub tias kuv tau ua neej nrog lub neej txoj sia ntawm tej tswv yim phem rau txhua zaus, muab kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab lub koob lub npe tso siab tshaj txhua yam lawm yam tsis mob siab rau pawg ntseeg tej hauj lwm kiag li. Kuv mas xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tiag tiag. Kuv tau pom txhua yam no tshwm sim huv si vim hais tias kuv tau ua neej yog ib tug neeg uas ywj lwm tus siab raws li tej tswv yim kev ua neej phem.

Kuv keev xav tias muaj kev sib haum xeeb nrog txhua tus thiab yeej ua rau ib tug neeg twg mob dua li ua rau kuv mloog zoo li yog ib tug neeg zoo. Tab sis qhov muaj tseeb qhia kuv tias txawm cov neeg uas ywj lwm tussiab yeej tsis ua mob rau leej twg los xij, thaum lawv pom qee tus ua neej nrog tus moj yam qias vuab tsuab, raug ua piam sij los ntawm Ntxwgnyoog thiab ua puas rau pawg ntseeg tej kev ntshaw, tag nrho qhov lawv saib xyuas puav leej yog kev tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev sib raug zoo ntawm tus kheej nkaus xwb. Lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog los mus pab thiab txhawb nqa cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm. Cov neeg uas ywj lwm tus siab mas pom zoo li yog neeg zoo uas ncaj ncess thiab muaj kev to taub, tab sis tag nrho tej ntawd puav leej yog zoo nraum daim tawv xwb. Nyob tob tob hauv lawv lub siab, ces lawv tsuas xav txog lawv tus kheej txoj kev ntshaw xwb. Lawv haj tseem yuav lawv siab nkaus xwb uas tsis muaj ib qho kev xav ntxiv txog qhov raug piam sij ntawm npawg ntseeg txoj hauj lwm li thiab ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub leej txoj sia nce sib qeeb. Lawv nrhiav kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsig los ntawm lwm tus. Kev ua neeg rau ntawm qhov ntawd yog nyob qhov twg? Qhov ntawd yeej yog ib qho meej tseeb tias lawv yog cov neeg ntseeg tsis tau, txawj dag, muaj tswv yim ntxias dag thiab ntxim ntxub hais lus zoo tab sis siab phem. Kuv txaj muag kawg thaum kuv paub qhov no. Kuv txaus siab xyiv fab rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, tab sis thaum ntsib ib qho teeb meem lawm, ces kuv sawv tuaj ntawm Ntxwgnyoog tog los mus ua ib tug neeg uas ywj lwm tus siab lawm. Qhov ntawd yuav ua kuv tes dej num tau li cas? Kuv mas nyiam tus yeeb ncuab thiab tom txhais tes uas pub mov rau kuv noj. Kuv yog ib tug ntawm Ntxwgnyoog cov tub txib, tab kaum rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, ua phem thiab tawm tsam Vajtswv!

Qhov kev paub no ua rau kuv ntshai tiag tiag. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov kiag tam sid tias: “Vajtswv, kuv tau ua ntau yam phem heev. Kuv tsim nyog tau txais Koj txoj kev rau txim los tau ntev lawm, tab sis Koj tseem tau muab hwv tsam rau kuv ua kuv tes dej num thiab. Kuv ris tus txiaj tus ntsig heev rau Koj txoj kev hlub tshua. Au Vajtswv, kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab. Thov koj qhia kuv thiab coj kuv kev yog li kuv thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev xyaum ua raws.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Thaum qhov tseeb zwm nyob rau hauv koj lub siab thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm, ces, thaum koj pom tej yam nyob twj ywm, xav phem, los sis kev phem tshwm sim tuaj, qhov kev teb tshwm sim hauv koj lub siab tuaj yuav txawv tag nrho lawm. Ua ntej tshaj plaws, koj xav cem thiab tsis kaj siab, lawv loo qab nrog txoj kev xav no tam sim ntawd: ‘Kuv tsis tuaj yeem cia li nyob twj ywm thiab ua ntsej lag muaj dig. Kuv yuav tsum sawv tsees los thiab hais lus, kuv yuav tsum sawv tsees thiab ua lub luag haujlwm.’ Tom qab ntawd ces koj muaj peev xwm sawv tsees thiab cheem tsis pub muaj cov kev ua phem no, muab tej ntawd qhia tshwm, siv zog los pov thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thiab tiv thaiv Vajtswv tes hauj lwm kom txhob raug cuam tshuam. Tsis yog tias koj tsuas muaj lub siab tawv thiab kev daws teeb meem no, thiab koj yuav muaj peev xwm txog kev to taub qhov teeb meem tag nrho xwb, tab sis koj kuj yuav ua lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum tau ris rau Vajtswv tes hauj lwm thiab rau tej kev ntshaw ntawm Nws lub tsev kom tiav thiab, thiab yog li koj tes dej num yuav tsum rau ua kom tiav. Yog koj ua tib zoo xav txog txoj kev ua koj tes dej num yog koj txoj kev lav ris thiab lub luag hauj lwm thiab yog Vajtswv cov lus txib, yuav tsum tau ua kom tiav tej yam komzoo thiaj li tau ntsib Vajtswv thiab nrog rau muaj koj txoj kev txawj xav, yog li ntawd koj tseem yuav tsis ua neej nyob nrog lub siab zoo, muaj laj thawj, muaj kev ua neeg, muaj lub siab ncaj ncees, thiab muaj meej mom thiab lod? Koj tej hauj lwm thiab tus cwj pwm yuav yog ‘kev ntsai Vajtswv thiab zam kev phem’ uas Nws hais txog. Koj yuav tau ua lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no thiab ua lub neej nyob raws qhov tseeb. Thaum qhov tseeb dhau los ua ib tug neeg lub neej lawm, tom qab ntawd ces lawv muaj peev xwm ua neej nyob nrog qhov tseeb no(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Nyob hauv pawg ntseeg, tuav nej cov lus tim khawv kom khov kho rau Kuv, txheem tuav qhov tseeb; qhov yog yeej yog qhov yog thiab qhov tsis yog yeej yog qhov tsis yog. Tsis txhob nkag siab yuam kev qhov dub thiab qhov dawb. Nej yuav tau ua rog nrog Ntxwgnyoog thiab yuav tsum ua kom nws ploj kiag mus kom txhob rov sawv tau los ntxiv li lawm. Nej yuav tsum muab txhua yam nej muaj los tiv thaiv Kuv cov lus tim khawv. Qhov no yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm yam uas nej ua—tsis txhob hnov qab qhov no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 41). Kev nyeem Vajtswv cov lus tau pab ua rau kuv to taub tias hauv kuv tes dej num, kuv yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab ib txwm muab pawg ntseeg tej kev ntshaw tso ua qhov tseem ceeb ua ntej tshaj. Yog tias kuv pom ib yam dab tsi ua txhaum rau cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kuv tsis muaj peev xwm tiv thaiv kuv tej kev sib raug zoo los ntawm txoj kev xav yuam kev thiab pov hwm kuv tus kheej tej kev ntshaw, tab sis kuv yuav tsum muaj cuab kav coj tej yam phem tawm los rau qhov kaj, ua tej ntawd kom haum raws li cov hauv paus ntsiab lus, thiab txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov no tsuas yog ib txoj hau kev nkaus xwb los mus ua kuv tes dej num thiab lub luag hauj lwm kom hliav hlo. Tus Kwv Tij Lis yog ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg, yog li yog kuv pom tej teeb meem hauv qhov nws ua nws tes dej num tab sis tsis muab tej ntawd los hais tawm, tsis yog yuav puas tsuaj rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev nkaus xwb, tab sis qhov ntawd kuj yuav puas tsuaj rau tus Kwv Tij Lis thiab. Kuv paub tias tab txawm nws yuav xav li cas rau kuv los xij los sis yuav coj li cas rau kuv tom qab ntawd los xij, kuv yuav tsum txhawb qhov tseeb thiab hais qhia txog nws tej teeb meem. Thaum kuv tab tom npaj tias yuav sau tsab ntawv ntawd, cov thawj coj twb npaj ib lub rooj sib sau ua ke rau peb lawm. Nyob hauv lub rooj sib sau ua ke ntawd, kuv tau hais qhia txhua yam txog qhov tus Kwv Tij Lis ua hauj lwm tau zoo thiab tsis tau zoo. Tom qab cov thawj coj tshuaj xyuas tag nrho tej ntawd tib si lawm ces hnub tom qab ntawd thiaj li mam lees tau tias tus Kwv Tij Lis tsis mas tsis muaj peev xwm ua tes dej num kom muaj qab hau, lawv tau rho nws tawm ntawm nws tes dej num. Kev ua li no uarau kuv hnov xoob thiab kaj siab lug tiag tiag.

Yav dhau los kuv yeej tsis tau paub kuv tus kheej dua li. Kuv ib txwm yog tus neeg uas ywj lwm tus siab uas ua neej raws li tej tswv yim phem hauv txhua yam. Kuv tau tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw, ntshai tsam yuam kev thiab rhuav tshem kuv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas. Kuv pheej kaw kuv lub qhov ncauj mus txawm tias thaum kuv twb paub lwm tus tau ua tsis raug loj heev los xij. Kuv tsis muaj peev xwm txhawb cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab tsis tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau ua neej tsis muaj ib qho kev muaj meej mom los sis kev ncaj ncees. Muab tej kev ntshaw ntawm kuv qhov xav rau yus tus kheej tso tseg, thaum muaj ib lub siab ntawm kev hwm rau Vajtswv hauv kuv tes dej num lawm, thiab tuav rawv li cov hauv paus ntsiab lus thiab tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, Ziag no kuv hnov thaj yeeb lug tiag tiag lawm. Kuv mloog tau tias qhov no thiaj li yog tib txoj hau kev ua neej tau thooj li tib neeg nkaus xwb. Kuv mas zoo siab heev rau Vajtswv txoj kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Rov Qab Mus rau Txoj Kev Yog

Sau los ntawm Tsheev Kuab, Teb Chaws Mekas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib...

Leave a Reply