Hloov Kev Khib Rau Lub Siab Zoo Siab Dav

February 4, 2022

Sau los ntawm Fuj Tab, Teb Chaws Suav

Ob peb xyoos dhau los, tus Viv Ncaus Xiabciam raug xa los rau hauv peb pawg ntseeg los pab kuv tuav txoj luag hauj lwm ua tus thawj coj. Lub sij hawm dhau mus kuv pom tias nws tsis yog tseem hluas xwb, tseem muaj rab peev xwm zoo thiab ua tau zoo tiag tiag. Nws xyaum ua raws qhov tseeb thaum muaj tej teeb meem thiab tsi ntsees rau kev nrhiav cov hauv paus ntsiab ntawm qhov tseeb. Kuv yeej piv tsis tau nws li yog hais txog rab peev xwm los sis kev muaj cuab kav ua tes dej num. Kuv qhuas nws tiag tiag thiab hnov tias nws mas muaj txuj ci. Muaj ib zaug hauv kev sab laj ntawm cov ua hauj lwm ua ke, tus thawj coj nug kuv seb puas muaj tib neeg hauv pawg ntseeg uas caum raws qhov tseeb thiab muaj rab peev xwm zoo. Kuv tau qhia tus Viv Ncaus Xiabciam qhov zoo yam tsis ua xyem xyav li. Tsis ntev ntawd, tus thawj coj tau caw nws mus koom kev sab laj ntawm cov ua hauj lwm ua ke thiab hais kom nws mus koom ob peb lub rooj kev sab laj ntxiv, ib yam thiab. Kuv txawm pib maj mam hnov tsis kaj zoo siab me ntsis, xav tias, “Kuv ib txwm yog tus mus koom tej kev sab laj thiab tus thawj coj sib tham txog pawg ntseeg tes dej num nrog kuv. Tam sim no nws tsuas hais kom Xiabciam mus xwb. Zoo li tias nws xav tsi ntsees rau Xiabciam tej kev rau siab rau ntawm qhov kev cob qhia nws. Yog tias kuv paub, kuv yuav tsis hais txog nws qhov zoo.” Kuv hnov zoo li kuv raug hnov qab lawm thiab raug tso cia rau tom qab los puas leej vim yog nws. Kuv hnov chim siab ntau zuj zus tuaj lawm, thiab cia li muaj ib qho kev xav tshwm twj ywm tuaj tias yuav yog qhov zoo tshaj yog tias muab tus thawj coj xa tawm mus. Tsuav yog wb tsis txhob nyob ua ke xwb, kuv yeej tsis raug ntsia phem tshaj nws thiab tej zaum tus thawj coj yuav sib tham txhua yam nrog kuv. Tiam sis kuv paub tias Xiabciam yuav tsis raug xa tawm ib zaug ntxiv sai sai kiag li. Kuv hnov zoo li muaj ib qho hnyav heev nias qees nyob hauv kuv lub siab. Tsis tag li ntawd xwb, kuv tsis txaus siab lees txais. Kuv ua twj ywm muab kuv tus kheej tso rau hauv Vajtswv cov lus, nyeem, cim nco, thiab ua tib zoo xav tej ntawd kom ntau yog li kuv thiaj tuaj yeem kov yeej nws hauv qhov kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb los mus ua pov thawj rau kuv tus kheej. Tiam sis kuv tej laj thawj tsis yog lawm. Kuv tsuas sib tw nrog nws rau lub meej mom xwb yog li kuv tsis muaj Vajntsujplig txoj hauj lwm hauv kuv tes dej num lis. Kuv tsis tuaj yeem to taub los sis daws tau ib qho teeb meem li.

Muaj ib zaug, ob peb tug viv ncaus raug xais los ua pawg tseeg cov tub qhev. Lawv mas txhawj tsam tias lawv tsis to taub zoo txog qhov tseeb los mus daws lwm tus tej teeb meem muaj qab hau nrog rau kev to taub lub neej txoj sia. Lawv tsis xav los tuav lub chaw no. Thaum hnov qhov no, kuv xav hais tias, “Kuv yuav siv Vajtswv cov lus twg los mus sib qhia los daws lawv tus yam ntxwv kom txhua tus tuaj yeem pom tias tus Viv Ncaus Xiabciam yeej tsis zoo tshaj kuv?” Kiag thaum cov viv ncaus no ua tiav lawm, kuv maj nroos los nyeem ob peb nqe ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab tom qab ntawd muab los hais qhia rau qhov kev sib qhia. Tiam sis kuv tsuas xav khav theeb thiab ua kom hwm kuv xwb, tsis yog kuv tus kheej los ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab nrhiav qhov tseeb los mus nrhiav lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem. Kuv qhov kev sib qhia tsis muaj qab hau. Pom lawv zaum ntawd yam tsis paub teb dab tsi kiag li. Kuv tsis paub yuav hais dab tsi. Ces Viv Ncaus Xiabciam txawm pib sib qhia txog lub ntsiab ntawm kev ua peb lub luag hauj lwm thiab tham txog nws tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab kev to taub, thiab hais txog Vajtswv txoj kev xav. Ua rau cov viv ncaus zoo siab los kua muag kiag thiab tau txiav txim siab los lees txais lub luag hauj lwm. Thaum pom lawv muab kev qhuas rau Xiabciam ua rau kuv xav hais tsis zoo. Txhua tus yeej pom zoo tiag tiag nrog kuv ua ntej thaum nws yuav los, tiam sis nws tau txais qhov siab tshaj hauv txhua yam tsis ntev tom qab los koom hauv pawg ntseeg. Tus thawj coj ntaus nqi siab rau nws thiab cov kwv tij thiaj cov nkauj muam tau hwm nws, ces kuv cia li piv tsis cuag nws lawv txawm kuv twb yog ib tug thawj coj los ntev dua lawm los xij. Kuv txhawj tias lwm tus yuav xav rau kuv li cas. Lawv puas yuav hais tias kuv tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb, tias kuv tsuas ua kom nws zoo thaum muab sib piv? Kuv tej kev xav ploj tag mus rau qhov no nyob rau thaum lub sij hawm ntawd lawm. Kuv hnov zoo li tias tus Viv Ncaus Xiabciam tab tom txeeb kuv lub suab npe nrov ces thiaj li ua rau kuv rais los khib nws. Qees zaum kuv xav tias kuv tuaj yeem muab nws ncaws tawm ntawm peb pawg ntseeg. Kuv tau xav heev txog qhov no, tiam sis tsis tsis tshwm sim dab tsi li. Kuv kuj hnov tias kuv tab tom txav deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm thiab kuv tus ntsuj plig tau poob mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj lawm. Kuv tej kev sibqhia rau ntawm Vajtswv cov lus tsis muaj kev kaj rau lawv thiab kuv tsis tuaj yeem pab lwm tus los mus daws tau lawv tej teeb meem. Kuv tseem niaj hnub ua kuv tes dej num, tiam sis kuv raug tsim txom thiab nyob hauv kev mob. Kuv coj kuv tus yam ntxwv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov, thov Nws pab coj kuv kev kom to taub Nws txoj kev xav thiab paub txog kuv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, mas yus yuav tsum tsis txhob kawm los siv qhov tseeb los daws teeb meem nkaus xwb, tab sis kuj yuav tau nrhiav thiab cob cov tib neeg muaj peev xwm thiab, cov uas yus yuav tsum txhob yuam qees los sis khib. Txoj kev ua tes dej num zoo li no mas thiaj li ua tau raws li tus qauv quag, thiab cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm uas ua tau raws li tus qauv quag ntawd lawm. Yog hais tias koj muaj peev xwm ua tau tag nrho txhua yam mus raws li cov hauv paus ntsiab lus no lawm, ces koj thiaj li yuav ua neej nyob raws li koj txoj kev ncaj ncees. Muaj ib txhia uas pheej ntshai tias tsam lwm tus zoo dua lawv thiab siab dua lawv, tias tsam lwm tus raug qhuas ho lawv tus kheej ces raug tsis quav ntsej. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev xam khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog tej uas yus tus kheej xav tau nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, los sis tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ua rau kuv mob tiag tiag. Tej lus ntawd qhia tshwm txog kiag kuv tus yam ntxwv ntag. Kev pom kuv tus viv ncaus muaj peev xwm thiab kev sib qhia muaj qab hau, tus thawj coj ntaus nqis siab rau nws thiab lwm tus tau hwm nws, ua rau kuv khib thiab tsis lees txais nws. Kuv yeej tsis tuaj yeem tos tau kom nws tawm hauv pawg ntseeg mus. Kuv tsis xav tias qhov ntawd yuav cuam tshuamrau pawg ntseeg txoj hauj lwm los sis tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li cas. Kuv tsis qhia tawm dab tsis tab sis tsuas yog kev phem nkaus xwb, thiab xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tshaj. Kuv yeej tsis muaj qhov zoo thooj li kev ua neeg huv si li lawm! Ua cas kev ua kuv tes dej num li ntawdthiaj tsis dhuav Vajtswv ma? Kuv plam Vajntsujplig txoj kev coj qhia hauv kuv tes dej num ces kuv thiaj li poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Yog li kuv tau taij thov Vajtswv thov kom Nws coj kuv kev los mus tso lub meej mom tseg, ua neej nyob hauv kev ua neeg, thiab ua hauj lwm kom zoo nrog kuv tus viv ncaus.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv haj tseem hnov tu siab thiab hnov txhaum ntau zuj zus. Vajtswv xav kom muaj tib neeg coob los caum raws qhov tseeb sawv los txhawb tsa thiab koom tes nrog Vajtswv. Kuv yog ib tug thawj coj ntawm peb pawg ntseeg tiam sis kuv tsis muaj qhov Vajtswv xav tau nyob hauv nruab siab. Thaum kuv pom hom tib neeg zoo li ntawd ua dej num nyob hauv pawg ntseeg, tsis yog kuv tsis zoo siab xwb, tiam sis kuv tseem khib thiab txhawj xeeb txog kuv lub meej mom. Kuv tsis muaj lub hauv paus txawj xav thiab tsis muaj laj thawj ntawm kev ua ib tug tib neeg li. Kuv pom tias kuv mas zoo tsis txaus los ua ib tug thawj coj kiag li thiab kuv ntxub qhov kuv tsuas xav rau yus tus kheej xwb. Tus Viv Ncaus Xiabciam muaj zoo peev xwm thiab txawj daws tej teeb meem dhau los ntawm kev sib qhia uas zoo rau pawg ntseeg tes dej num thiab zoo rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev ua neej. Kuv yuav tsum tau txhawb nws thiab kawm kom paub txog nws tej kev zoo. Kev ua dej numua ke tau zoo nrog nws hauv wb lub luag hauj lwm ces tsuas yog tib txoj kev xav txog Vajtswv txoj kev xav. Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv tseem hnov khib me ntsis thaum pom lwm tus pom zoo nrog tus Viv Ncaus Xiabciam, tiam sis kuv yuav taij thov Vajtswv thiab tso kuv tus kheej tseg. Kuv tau tsi ntsees rau kev ua neej nyob ntawm Vajtswv xwb ntiag los mus ua rau kuv lub luag hauj lwm kom zoo thiab txhob xav ntau heev txog leej twg yog tus yuav raug hwm ces thiaj li yuav ua rau kuv hnov khib tsawg lawm ntau. Kuv muaj cuab kav nrhiav thiab sib tham txhua yam nrog nws tim ntsej tim muag txog ib qho teeb meem twg thiab muab nws tej qhov zoo coj los kho kuv tej tsis zoo, nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ua ke. Kuv hnov muaj kev ywj pheej thiab kev kaj siab ntau zuj zus tuaj. Tom qab kev hloov pauv qee yam lawm, kuv xav tias kuv tus yeeb yam xam khib hloov kho lawm tiam sis ua rau kuv ceeb thaum kuv ntsib lwm qhov xwm txheej uas qhia tawm tias kuv tus yeeb yam phem mas raug cog tob ua luaj lawm. Kuv yuav tsum tau dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntau ntxiv thiaj li tau txais kev yaug kom dawb huv.

Muaj ib zaug, Xiabciam thiab kuv mus koom ib lub rooj sib tham ntawm cov ua hauj lwm ua ke, tus thawj coj hais nyob zoo rau kuv thiab tom qab ntawd txawm pib sib tham txog pawg ntseeg tes dej num nrog Xiabciam lawm. Kuv tsuas zaum tib pob nyob ib sab zoo li tsis muaj nuj nqis dab tsi thiab ua rau kuv chim siab kiag tam sis ntawd tiag tiag. Kuv ua tav muag rau Xiabciam yam tsis txaus siab thiab hnov ua xyem xyav, xav hais tias, “Yog li tus thawj coj yeej ntaus nqis koj tshaj kuv. Koj yog tus me nyuam kub hauv pawg ntseeg thiab hauv tus thawj coj tus qauv thiab kuv tsuas ua rau koj kom zoo los muab sib piv xwb.” Tom qab ntawd kuv hnov tias tus thawj coj tau npaj kom Xiabciam mus koom cov lus qhuab qhia nyob rau lwm qhov chaw thiab txais kev cob qhia. Kuv tsis zoo siab tiag tiag thaum hnov qhov no. “Vim li cas nws thiaj xav kom Xiabciam mus, es ho tsis yog kuv?” Kuv xav hais tias. “Puas yog kuv phem li ntawd tiag tiag lod? Kuv zoo tsis tsim nyog mus koom ib qho kev coj qhia zoo li no li lod?” Kuv hnov txaj muag thiab zoo li kuv raug dej txias ywg. Kuv tsis muaj cuab kav lees txais qhov ntawd tau tiag tiag, xav tias kuv tau sib zog ntau heev rau kuv lub luag hauj lwm npaum nkaus li nws lawm thiab, tiam sis kuv raug tso rau tom qab ho nws tau mus mloog cov lus qhuab qhia. Kuv hnov raug hla lawm huv si thiab tias txawm kuv ua dab tsi los xij, kuv yeej piv tsis tau nws kiag li. Kuv yim hnov tsis zoo thaum kuv piv kuv tus kheej rau qhov ntawd thiab kuv pib ua neej nyob hauv tus yam ntxwv ntawm sib khib thiab chim siab dua ntxiv lawm. Kuv xav kom tus thawj coj muab wb faib nyias ua nyias dej num kom kuv thiaj tuaj yeem muaj cib fim los mus sawv tau.

Kiag tom qab ntawd tsis ntev, Xiabciam tus txiv mob hnyav heev. Qhov no ua rau nyuab nws tiag tiag. Kuv tau nplij nws thiab txhawb nws kom taij thov thiabnrhiav Vajtswv txoj kev xav los ntawm qhov kev sim siab no, tiam sis kuv ua tsis tau tsuas xav xwb, “Nws nyob rau ntawm qhov siab tshaj plaws lawm tiag tiag. Tam sis no nws tab tom raug tsim kho kom zoo thiab nws nyob hauv ib qho xwm txheej phem yog li nws yuav yog kuv lub cib fim los mus qhia tawm kuv tus kheej. Yog tias nws qhov xwm txheej zoo tuaj ces ntshe kuv yuav tsis muaj qhov cib fim ntawd lawm. Kuv cia siab tias qhov kev tsim kho kom zoo no yuav nyob nrog nws ntev loo. Ces txhua tus yuav pom tias nws sib qhia tau zoo thaum txhua yam tseem zoo xwb, tiam sis nws tsis tuaj yeem ua neej nyob hauv qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Ces lawv yuav tsis qhuas nws ntau npaum li ntawd. Tej zaum tus thawj coj yuav pom tias nws tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb thiab yuav tsis cob qhia nws ntxiv lawm thiab tom qab ntawd lwm tus yuav maj mam xav siab rau kuv.” Kuv tsis xav dab tsi ntau txog kuv tus yam ntxwv ntawm lub siab tiam sis tsuas cia tej kev xav ntawd dhau mus. Muaj ib hnub, ob peb tug viv ncaus nug txog Xiabciam vim kev txhawj xeeb thiab kuv hais tias nws tau ntsib kev phem heev, thiab li ntawd los nws haj tseem sib qhia tau zoo tshaj, nws cia li rais los xav phem dhau los ntawm kev sim siab thiab tsis muaj tus yam ntxwv tiag. Kuv hnov tsis kaj siab li thaum kuv tau hais li ntawd. Kuv hais ntau tshaj qhov muaj tseeb los mus txiav txim thiab saib tsis tau nws. Tiam sis thaum kuv pom cov viv ncaus ntawd txais yuav kuv cov lus lawm, kuv mas zoo siab twj ywm. Kuv xav tias lawv yuav tsis qhuas Xiabciam heev ntxiv lawm. Tiam sis thaum tom qab ntawd kuv pom nws, txawm tias nws tau ntsib kev txom nyem tiag tiag thiab nws qhuaj tas li thaum twg los xij uas nws tau taij thov, nws tsis cia qhov ntawd los cuam tshuam nrog nws lub luag hauj lwm kiag li. Kuv tsis tuaj yeem pab tau tab sis hnov txhaum me ntsis. Thaum ntsib qhov sim siab ntawd lawm, yeej zam tsis dhau kev txom nyem thiab hnov qaug zog tej thaum. Kuv tsim nyog taij thov rau nws yog kuv muaj kev ua neeg tiag tiag, thiab ua txhua yam uas kuv tuaj yeem pab thiab txhawb nws. Tiam sis kuv tau nqis tes ua dab tsi lawm? Kuv hnov tsis zoo kiag li rau qhov no. Kuv los rau Vajtswv xub ntiag hauv kev taij thov, hais tias, “Au Vajtswv! Kuv muaj kev khib ntau heev. Kuv tau txiav txim thiab saib tsis taus tus Viv Ncaus Xiabciam kom kuv thiaj tuaj yeem kom yeej nws. Kuv haj tseem zoo siab rau nws txoj kev mob, thiab tos tsis tau kom nws rais ua neeg phem thiab ntog. Kuv yeej tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg kiag li. Vajtswv, thov coj kuv kev thiab qhia kuv kom paub txog kuv qhov qias vuab tsuab thiab dim plawsntawm kuv tus moj yam phem.”

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab kuv qhov kev taij thov tias: “Yog ib txhia neeg pom ib tug neeg twg zoo dua lawv, ces lawv cheem cov neeg ntawd, pib hais lus xaiv txog cov neeg ntawd, los sis siv qee yam tsis zoo kom lwm tus txhob muab lawv saib siab, thiab kom tsis muaj ib tug twg zoo dua ib tug twg li, ces qhov no thiaj li yog tus moj yam qias vuab tsuab ntawm txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, nrog rau txoj kev coj tsis ncaj, kev dag, thiab kev txawj ntxias dag, thiab cov neeg no yuav nres rau ntawm qhov ua tsis tau raws li lawv cov hom phiaj. Lawv ua neej nyob zoo li qhov no xwb los tseem xav tias lawv mas zoo thiab tias lawv yog cov neeg zoo. Txawm li cas los xij, lawv puas muaj lub siab ntshai Vajtswv? Ua ntej tshaj plaws, yog yuav tham txog qhov kev xav ntawm cov yeeb yam ntawm tej xwm tsheej no, ces tseem tsis yog cov neeg uas coj li no ua li lawv siab nyiam xwb lod? Lawv puas xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg? Lawv tsuas xav txog lawv tus kheej tej kev xav nkaus xwb thiab lawv tsuas xav ua kom tau lawv tus kheej tej hom phiaj nkaus xwb, yam hais tsis txog qhov raug puas tsuaj los ntawm Vajtswv tsev neeg txoj hauj lwm li. Tsis yog cov tib neeg zoo li no thiaj li khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej yog xwb, lawv kuj xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub kawg li thiab; lawv mas tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam kiag li, thiab cov neeg zoo li no, tsis muaj qhov tsis ntseeg li, yeej tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv li. Vim li ntawd lawv thiaj li ua yam twg los xij uas lawv xav ua thiab lom txwm ua, tsis muaj ib qho kev xav txog qhov kev liam, tsis muaj ib qho kev poob siab, tsis muaj ib qho kev nkag siab los sis kev txhawj, thiab tsis xav txog lub txim li. Qhov no yog qhov uas lawv keev ua, thiab qhov uas lawv ib txwm coj ua tas li. Lub txim uas cov neeg zoo li no raug yog dab tsi? Lawv yuav raug teeb meem puas yog? Muab nws hais kom yooj yooj yim, ces cov neeg zoo li no mas xam khib heev thiab muaj ib qho kev ntshaw loj heev rau tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom; lawv mas txawj dag thiab txawj ntxias dag tshaj plaws. Muab nws hais kom hnyav zog, qhov teeb meem tseem ceeb ces yog qhov tias cov neeg zoo li no lub siab mas tsis muaj kev ntshai Vajtswv ib qho me me kiag li. Lawv tsis ntshai Vajtswv, lawv ntseeg lawv tus kheej tias yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab lawv xam txhua kis ntawm lawv tus kheej tias yog qhov siab dua Vajtswv thiab siab dua qhov tseeb. Hauv lawv lub siab, Vajtswv yog tus uas muaj nqis tsawg tshaj plaws thaum hais txog thiab tsis tseem ceeb tshaj plaws, thiab Vajtswv tsis muaj ib lub meej mom nyob hauv lawv lub siab hlo li. … Nej puas hais los sis tsis hais tias hom neeg no yog neeg phem? Tus neeg uas yog ib tug tsis hwm Vajtswv yog hom neeg dab tsi? Lawv tsis khav theeb lod? Lawv tsis yog Ntxwgnyoog lod? Yam dab tsi uas tsis hwm Vajtswv? Dhau ntawm tej tsiaj lawm, ces tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv muaj xws li cov dab phem, Ntxwgnyoog, tus thawj tub xib saum ntuj, thiab cov uas sib tw nrog Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem qhov no tsoo kuv lub siab tiag tiag. Qhov ntawd yog kiag hom neeg uas kuv yog ntag. Kuv paub tias tus Viv Ncaus Xiabciam muaj rab peev xwm zoo, tau caum raws qhov tseeb, thiab tsim nyog tau txais cob qhia, tiam sis thaum kuv pom tus thawj coj ntaus nqis siab rau nws thiab xav xa nws mus koom tej kev sib sau ua ke, ua rau kuv nyob tsis tswm. Kuv xav tias kuv raug liam ua txhaum thiab kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd. Kuv thiaj li khib thiab chim siab rau nws thiab xav phem kom tus thawj coj muab nws xa tawm mus. Thaum nws qaug zog thiab nyob hauv qhov kev mob dhau los ntawm nws qhov kev sim siab, kuv ua cuag li tau pab nws lawm, tiam sis kuv nthuav tawm nws qhov kev txom nyem xwb. Kuv xav kom nws rais los xav phem yog li sawv daws thiaj li tig los rau kuv. Kuv haj tseem txiav txim thiab saib tsis taus nws rau ntawm lwm tus xub ntiag los mus tsa kuv tus kheej yog li kuv thiaj li tuaj yeem sawv tau. Kuv ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo lawm tiam sis tsis muaj kev hwm rau Nws. Kuv mas khib thiab ua qee yam tsis muaj qab hau tsuas yog los tiv thaiv kuv tus kheej lub meej mom xwb. Kuv mas ntxim ntxub tshaj thiab xav phem heev. Kuv mas siab nqaim, tsis muaj qab hau, phem thiab tsis tsim txiaj! Kuv ho puas txawv Ntxwgnyoog li cas? Tsuas yog Ntxwgnyoog xwb thiaj li tsis xav pom txhua yam kom ua mus tau zoo thiab xav kom tib neeg xav phem, nyob deb ntawm Vajtswv, thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Pom meej tias kuv mas ua yog nkaus li Ntxwgnyoog tus tub qhev ntag, tab kaum rau pawg ntseeg tes dej num. Kuv tau rhuav tshem Vajtswv lub tuam tsev thiab tau ua phem, tuaj Ntxwgnyoog tog los mus tawm tsam Vajtswv! Txawm yog li ntawd los xij, kuv xav txog kuv tus kheej ntau yam. Pom meej tias kuv yeej tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb li thiab kuv li peev xwm piv tsis tau tus Viv Ncaus Xiabciam li kiag li. Kuv mas sib tw rau lub meej mom, xav kom kov yeej nws tas li xwb. Kuv mas khav theeb tshaj thiab tsis muaj ib qho kev paub txog tus kheej li. Nyob rau theem ntawd, kuv ntxub kuv tus kheej tiag tiag thiab xav tso kuv tus moj yam phem tawm kom sai li sai tau.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). Qhov no tau pab ua rau kuv to taub tias kuv ib txwm ntxeev siab thiab tawm tsawm Vajtswv tas li, ua neej nyob hauv kev qias vuab tsuab vim hais tias kuv raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Kuv tau swm cov hauv paus ntsiab lus phem thiab tej kev xav xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, Kuv thiaj yog tus hwj chim loj tshaj plaws xwb,” “Tsuas muaj ib yam txiv neej nkaus xwb,” “Ib tug neeg qhov qub txeeg qub teg ces yog lub suab ntxhe rov qab ntawm nws lub neej,” thiab lwm yam ntxiv. Kuv tau lees txais cov lus paj lug no los ntawm Ntxwgnyoog, thiab kuv tej kev xam pom, tej kev cai rau kev ciaj sia, thiab laj thawj tau yuam kev tag li, yim ua rau kuv khav theeb thiab phem thiab tsis muaj qhov zoo thooj li kev ua tib neeg ntau zuj zus. Raug cov kuab lom no tswj los ntawm Ntxwgnyoog los, kuv ces tsuas xav nrhiav suab npe thiab meej mom thiab xav kom raug hwm nkaus xwb. Kuv ces xav sawv siab ntawm ib pawg tib neeg twg thiab tsis xav kom ib tug twg tshaj kuv li, thiab thaum twg los xij uas muaj ib tug twg ua tau, kuv cia dhau los ua neeg sib tw yam pab tsis tau li. Yog tias kuv tsis tshaj lwm tus, ces kuv yuav khib thiab tsis chim siab los sis ua txhua yam tsis muaj qab hau kom mus txog kuv lub hom phiaj. Kuv tsis qhia tawm dab tsi li tiam sis tsuas muaj cov moj yam phem ntawm kev khav theeb, kev ntxias dag, thiab kev phem nkaus xwb. Kuv tau hais tias kuv ua kuv tes dej num lawm, tiam sis qhov tseeb tiag kuv tau ua hauj lwm rau kuv tus kheej xwb, ua phem thiab tawm tsawm Vajtswv. Kuv xav txog cov tawm tsam Khetos uas raug ntiab tawm. Lawm taukhib thiab ua phem rau tus twg los xij uas caum raws qhov tseeb los sis tau mob siab rau rau Vajtswv txoj kev xav thiab coj rau tus twg los xij uas tau hawv lawv tus kheej lub meej mom zoo li tus pos chob ntawm lawv ib sab. Lawv caij tsuj thiab xav tsis zoo thiab haj tseem xav muab lwm tus raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg yog li lawv thiaj li tau kav siab tshaj plaws. Thaum kawg lawv puav leej raug ncaws tawm ntawm pawg ntseeg vim kev ua phem ntau heev lawm. Kuv tsis tau xav phem los sis ua tej yam phem tshaj zoo li cov tawm tsam Khetos, tiam sis kuv khib thiab raug tswjlos ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb, phem. Kuv haj tseem tau cais thiab tau txiav txim tus Viv Ncaus Xiabciam kom tuav tau kuv tus kheej lub meej mom. Kuv mas nyob hauv txoj kev ntawm Khetos tus yeeb ncuab uas tawm tsawm Vajtswv. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nyiaj tsis tau kev txhaum. Kuv paub tias yog kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, thaum kawg kuv yuav raug tsis lees txais yuav thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Ua rau kuv ntshai qho ntawd kawg. Kuv paub tias Vajtswv tau tiv thaiv kuv nrog Nws qhov kev txiav txim hnyav. Tsis yog li ntawd ces kuv yuav tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej, thaum kuv tau ua qee yam phem tiag tiag, mam li khuv xim ces twb lig dhau lawm. Txhawb kuv siab tiag tiag thaum kuv xav txog Vajtswv txoj kev xav. Kuv tau taij thov Vajtswv, npaj txhij los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv.

Muaj ib hnub kuv tau nyeem Vajtswv cov lus hauv kuv qhov kev fij tias: “Rau ntawm nej txhua tus uas ua nej tes dej num puv npo, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los sis nkag siab ntiav li cas los xij, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua uas yooj yim tshaj plaws kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm tej kev twm xeeb, koj tus kheej tej kev xav, tej kev txhawb siab ntsws, lub koob lub npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas yus yuav tsum tau ua. Yog ib tug neeg ua nws tes dej num tsis tuaj yeem ua tau ntau li qhov no, ces nws muaj peev xwm hais tau tias yuav ua nws tes dej num tau li cas? Qhov no tsis yog ua yus tes dej num. Koj yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ua ntej tshaj plaws, xav txog Vajtswv tus kheej tej kev ntshaw, thiab xav txog Nws tes dej num, thiab muab tej kev xav no xav ua ntej thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem xav txog kev ruaj khov ntawm koj lub meej mom los sis lwm tus pom koj li cas. … Ntxiv rau qhov no, yog koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej. Ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas. Maj mam ib qho zuj zus, txoj kev xav tau nyob hauv koj lub siab ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiaj li yuav muaj tsawg zuj zus mus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tes hauj lwm tsis zoo tib yam. Nws muaj ib lub cev. Txhua tus ua nws tes dej num, txhua tus nyob hauv nws thaj chaw thiab ua nws tes dej num tau zoo tshaj plaws—rau txhua lub teeb yeej muaj txoj kab ci dawb—thiab tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej. Yog li no Kuv thiaj txaus siab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 21). Kuv to taub los ntawm Vajtswv cov lus tias Vajtswv tau npaj tseg ua ntej txog txhua tus li rab peev xwm thiab lub luag hauj twg uas lawv tuaj yeem ua tau. Peb tsis tuaj yeem sib tw los sis peem rau tej ntawd. Thaum lwm tus muaj rab peev xwm zoo dua, thaum Vajtswv npaj tseg ua ntej tias kuv yuav tsum yog cov nyom, tsis yog tsob ntoo, kuv yuav tsum yog daim plooj nyom thiab zoo siab hlo rau lub luag hauj lwm ntawd. Kuv tsis xav sib tw nrog lwm tus rau lub meej mom mus ntxiv lawm, tiam sis muab koj tej kev xav rau yus tus kheej tso mus thiab txhob ua neej nrog kuv tus moj yam phem lawm, muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev ua ua ntej, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo yam muaj laj thawj. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj kev ua neej nyob hauv kev kaj nkaus xwb. Kuv tau hais txog kuv txoj kev ua qias vuab tsuab rau cov viv ncaus thiab tau thov txim rau tus Viv Ncaus Xiabciam lawm. Thaum nws paub txog kuv tej kev xav thiab kev ua tsis zoo, nws tsis liam kuv kiag li tiam sis tau sib qhia qhov tseeb los pab kuv lawm. Ua rau kuv zoo siab tiag tiag. Kuv kuj tau ntxub tias kuv tsis muaj qhov zoo thooj li kev ua neeg li thiab ua rau nws mob. Tom qab ntawd kuv tau taij thov Vajtswv tias yuav tso tej kev ntxias dag rau lub meej mom tseg thiab tsuas los ua kuv lub luag hauj lwm kom tau zoo lawm xwb.

Tom qab Xiabciam tawm mus sib qhia tau ib lub hlis ntau nws tau rov los thiab muab yam uas nws tau kawm paub coj los qhia rau hauv tej kev sib sau ua ke. Nws qhov kev sib qhia mas txhawb zog thiab muaj txiaj ntsim tiag tiag, tiam sis thaum kuv pom lwm tus rau siab mloog, ua rau kuv rov muaj qhov tsis kaj siab ntxiv. Kuv paub tias kuv tau peem rau lub meej mom thiab rov khib dua ntxiv lawm, yog li ntawd kuv thiaj maj nroos los taij thov Vajtswv los mus muab kuv tus kheej tso tseg. Kuv nco tau qee yam uas kuv tau hnov los ntawm ib qho lus qhuab qhia tias ib tug tib neeg muaj laj thawj uas ua dej num rau Vajtswv mas yuav tsis xam khib, tiam sis yuav cia siab rau lwm tus kom zoo tshaj lawv tus kheej kom muaj tib neeg coob zuj zus los ris Vajtswv lub nra. Cov zoo li ntawd thiaj tuaj yeem muaj kev xyiv fab thaum Vajtswv muab tau ib txhia. Kuv paub tias nws tau loj hlob thiab kawm txhua yam los ntawm nws qhov tawm mus mloog cov lus qhuab qhia thiab nws tuaj yeem ywg dej thiab pab lwm tus. Qhov no zoo rau txhua tus txoj kev to taub txog qhov tseeb thiab yuav coj kev nplij siab los rau Vajtswv. Kuv yuav tau kawm paub los ntawm nws thiab muab nws qhov zoo coj los siv rau hauv kuv lub luag hauj lwm. Qhov ntawd mas tseem ceeb. Thaum kuv taij thov thiab tso kuv tus kheej rau txoj kev ntawd, kuv hnov kj siab lug ntau heev tuaj lawm. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam xav dab tsi los xij thiab kuv qib dej num hauv pawg ntseeg nyob qhov twg los xij tsis tseem ceeb rau kuv ntxiv lawm. Kuv tsuas nyob ntsiag to thiab mloog nws qhov kev sib qhia thiab muab coj los rau kev qhuab qhia. Kuv tau ua dej num nrog nws los nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb hauv wb txoj hauj lwm. Tom qab ntawd, thaum kuv pom tus thawj coj sib tham qee yam nrog nws, kuv yeej tsis txaus siab thiab tsis hnov khib lawm. Qhov no yog ib qho kev daws uas loj rau kuv. Kuv tus kheej tau ntsib tau pomtias kuv hnov kaj siab thiab sawv tau ntseg thaum kuv muab kuv qhov kev khib tso tseg ces lub sij hawm dhau mus ua rau kuv muaj peev xwm ua neej nyob tau zoo thooj li tib neeg lawm. Kuv tau hloov pauv me ntsis lawm txhua yam puav leej vim yog kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Kuv ua Vajtswv tsaug rau qhov kev cawm kuv dim!

Qhov Dhau Los: Kev Kho rau Kev Xam Khib

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Los Ntawm Yichen, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov...

Leave a Reply