Kev Tso Lub Siab Tawm

February 28, 2021

Los Ntawm Zheng Xin, Teb Chaws Meskas

Nyob rau Lub 10 Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tus txiv thiab kuv tau txais Vajtswv tes dej num thaum lub sij hawm kawg uas wb nyob rau txawv teb chaws. Ob peb hlis tom qab, Tus Viv Ncaus Vas uas tau nrog kuv txais Vajtswv tes dej num, tau muaj kev nce qib sai heev li. Kuv nco tau, thaum ntawd, sawv daws tau qhuas qhov nws ua tau zoo heev. Kuv tseem nco tau tom qab ib qho kev sib sau ua ke, kuv tau hnov Tus Viv Ncaus Lis hais tias, “Txhua yam Tus Viv Ncaus Vas tau qhia hnub no, hais txog nws txoj kev lees txais thiab nkag siab Vajtswv cov lus, yog hais tawm hauv lub siab tuaj. Thiab muaj txoj kev kaj ntug, yam ntawd nws pab tau kuv zoo heev.” Qhov tseeb thaum xub, hnov sawv daws hais qhov no ua rau kuv hnov muaj ntsis khib txog nws. Tab sis ib ntus tom qab, kuv pib hnov tsis txaus siab: Ua cas sawv daws thiaj qhuas nws, thiab cas ho tsis yog kuv? Kuv yeej tsis zoo ib qho li los? Puas yog kuv txoj kev sib qhia muaj qee yam yuam kev? Kuv tsis kam lees txais tias nws zoo dua, thiab pib tawm tsam nws yam zais ntshis. Kuv tau xav tias, koj tuaj yeem sib qhia, los kuv yeej tuaj yeem ib yam. Yeej yuav muaj hnub uas kuv hla dhau koj xwb. Kuv yuav khaws txoj kev paub uas kuv muab tau los ntawm Vajtswv cov lus thiab tsuas hais tawm thaum sib sau ua ke nkaus xwb. Ua li ntawd, sawv daws yuav pom tias kuv txoj kev sib qhia zoo heev thiab siv tau ib yam thiab.

Kev Tso Lub Siab Tawm

Tau ib ntus tom qab ntawd, kuv tau sau txhua yam uas kuv kawm paub thiab nkag siab los ntawm Vajtswv cov lus rau ib phau ntawv. Thaum txog lub sij hawm sib sau ua ke, kuv yuav tsum ua tib zoo xav txog tej ntawd hauv kuv siab, los saib txoj hauv kev uas kuv yuav sib qhia rau lawv yam uas ntxim yuav meej tseeb, muaj qab hau, thiab muaj txheej txheem zoo li Tus Viv Ncaus Vas. Tab sis muaj qee yam laj thawj, kuv yim ua tawm ntau rau tej kwv tij nkauj muam pom, ua rau zoo li kuv tus kheej yim ruam xwb. Tsuav yog thaum nws yog kuv zeeg los qhia xwb, tsis hais kuv lub siab yuav cia li khoob lug tseg, los sis kuv cov lus hais tawm los yuam kev rhuav tag. Kuv tsis muaj peev xwm hais tau txog cov zeem muag uas kuv xav hais kom meej. Kev sib sau ua ke tau xaus mus yam ua rau kuv txaj muag kawg nkaus li. Ib hnub tom qab kuv los txog tsev, kuv tau hais rau kuv tus txiv tias, “Thaum twg yog kuv hnov tias Tus Viv Ncaus Vas txoj kev qhia txog Vajtswv cov lus nws muaj kev kaj ntug hauv cov kev sib sau ua ke, kuv hnov tsis xis nyob kiag li—” Tab sis ua ntej kuv hais yuav tag, kuv tus txiv ntsia ntsoov kuv thiab tau hais rau kuv yam kawg siab hlo tias, “Tus Viv Ncaus Vas txoj kev sib qhia yeej muaj kev kaj ntug, thiab nws pab tau peb. Peb tsim nyog ua Vajtswv tsaug rau qhov no.” “Txoj kev tsis kaj siab koj hnov—no tsis yog koj khib xwb los?” Nws cov lus zoo li xuas ib ncuav pias rau kuv lub ntsej muag. Kuv tau co hau tsis lees txais tam siv: “Tsis yog, tsis yog li ko. Kuv tsis zoo li ntawd.” Kuv tus txiv rov los hais tias, “Peb tej kwv tij nkauj muam sawv daws tau txais txoj kev lom zem los ntawm Viv Ncaus Vas txoj kev sib qhia, tab sis mloog nws ua rau koj hnov tsis kaj siab. Nws tsuas txhais tau tias koj khib vim nws muaj peev xwm tshaj koj lawm, kuv hais puas yog thiab?” Tau hnov li no ua rau kuv haj yam tu siab. Nws puas yog tias kuv yeej khib lwm tus neeg heev li? Kuv tau hais rau kuv tus txiv tias, “Tsum txhob hais lawm. Cia kuv siab txias tso, thiab kuv mam li xav luv ib leeg xwb.” Tom qab ntawd, kuv tus txiv tau hais rau Tus Viv Ncaus Lauj hauv pawg ntseeg txog yam tshwm sim rau kuv, vam tias nws yuav pab tau kuv. Thaum kuv tau hnov li ntawd, kuv tau cem kuv tus txiv: “Koj mus tham qhia nws yam tsis nug kuv ua ntej tau li cas? Yog hais tias nws mus qhia sawv daws txog tej no, lawv yuav ntsia kuv zoo li cas?” Kuv yim xav txog nws ntau, yim ua rau kuv nyuaj siab. Kuv tau thov ntsiag to rau Vajtswv tias: “Aud Vajtswv! Thov muab kev coj qhia rau kuv. Thov pab kuv.”

Hnub txuas los, kuv rov xav txog tej kuv tau ua tawm lub sij hawm ntawd. Nws tau tshwm sim rau kuv li ntawd tas li thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus. Kuv yuav khaws txoj kev kaj ntug uas kuv muab tau rau kuv tus kheej, thiab qhia nws tawm thaum peb sib sau ua ke. Ua li ntawd kuv tuaj yeem tham txog tej yam uas lwm tus tsis paub txog yog li ntawd kuv tej kwv tij nkauj muam thiaj yuav muaj txoj kev xav siab dua rau kuv. Thaum kuv pom tias Tus Viv Ncaus Vas muaj txoj kev kaj ntug hauv nws txoj kev sib qhia, kuv hnov tau tias tsis kaj siab thiab xav ua kom zoo tshaj nws. Kuv ib txwm xav tias kuv ua yooj yim heev rau lwm tus thiab yeej tsis mob siab rau txhua yam uas me me li, xav tias kuv yog ib tug neeg yooj yim hauv nruab siab. Tab sis tam sim no nws pauv los ua rau kuv txawj khib lwm leej lwm tus, thiab kuv haj tseem cia kuv tus kheej tawm tsam thiab sib tw nrog lawv yam zais ntshis. Kuv ho ua ib tug neeg zoo li ntawd tau li cas? Kuv tau hu xov tooj rau ib tus viv ncaus thiab tau nug nws, “Tus Viv Ncaus, koj puas hnov khib tom qab hnov txoj kev kaj ntug hauv lwm tus li kev sib qhia hais txog Vajtswv cov lus?” Nws tau teb, “Tsis, kuv tsis hnov li ntawd. Yog hais tias peb tej kwv tij nkauj muam muaj txoj kev kaj ntug hauv lawv li kev sib qhia, nws yuav pab tau kuv xwb. Nws ua rau kuv zoo siab heev, thiab kuv lom zem nrog nws heev li!” Hnov nws hais li ntawd ua rau kuv hnov haj yam tsis zoo xwb. Kuv hnov tau tias ua cas kuv yuav khib ua luaj li. Tsis muaj leej twg yuav khib tej viv ncaus; tsuas yog kuv xwb. Kev ua neej nrog tus yam ntxwv no, kuv tau thov Vajtswv. Kuv tau hais rau Nws, “Aud Vajtswv! Kuv tsis xav ua ib tug neeg khib taus, tab sis txhua zaus kuv hnov tus viv ncaus no qhov kev sib qhia uas ua tau zoo, kuv cia li khib nws xwb. Aud Vajtswv! Kuv tsis paub yuav ua cas. Thov Koj coj kuv khiav tawm ntawm kuv txoj kev khib no mus …”

Tom qab, Tus Viv Ncaus Lauj tom peb lub pawg ntseeg tau tuaj saib kuv. Nws tau qhia kuv raws li kuv tus yam ntxwv, thiab tseem tau nyeem ib zaj lus ntawm Vajtswv cov lus. “Ib txhia tib neeg ntshai tas li tsam lwm tus ho nyiag txeeb ua lawv ntej thiab mus dhau lawv lawm, tau txais kev lees paub tab sis lawv ho raug tsis quav ntsej txog. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev sib khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog yus tus kheej nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, thiab tsuas xav txog yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb thiab tsis yog tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Thaum kuv tau hnov Vajtswv cov lus, kuv hnov tau tias nws yog kiag tus yam ntxwv uas kuv tau muaj. Tus Viv Ncaus Vas txoj kev sib qhia txog Vajtswv cov lus tau muab txoj kev qhuab qhia, tab sis kuv tsis kam tiag kom nkag siab qhov tseeb los sis nrhiav txoj kev xyaum ua raws yam nws tau hais. Rov qab qees, kuv ho hnov khib nws xwb. Thaum kuv tus kheej txoj kev sib qhia tsis zoo, thiab thaum kuv tsis muaj peev xwm nthuav tawm thiab, haj tseem ua rau tus kheej poob ntsej muag, kuv lub siab yuav nyob hauv lub voj voos, thiab kuv yuav tau txais yam tsis zoo thiab chim siab. Kuv yuav ntshai heev tias kuv tej kwv tij nkauj muam yuav saib tsis taus kuv. Kuv qia dub thiab txaus ntxub heev, thiab txhua yam uas kuv xav yeej ua kom zoo tau—tab sis kuv tsis muaj peev xwm lees txais txoj kev uas lwm tus ua tau zoo dua kuv lawm. Nws tsis yog kev khib thiab xam khib los? Tsis muaj ib qho ntawm txoj kev ua tib neeg nyob ntawd li! Rov qab xav txog, kuv yeej zoo li ntawd tiag ua ntej kuv tau los ntseeg Vajtswv. Thaum kuv ua rau kuv cov phooj ywg thiab cov txheeb ze, cov neeg nyob ze kuv, thiab cov npoj yaig, kuv xav kom lwm tus hais zoo txog kuv tas li xwb. Qee zaus, thaum ib tug npoj yaig tau qhuas lwm tus tes dej num ntawm kuv xub ntiag, kuv yeej hnov tau tias nyob nyuaj, thiab txhawm rau ua kom lwm tus hais zoo txog kuv, kuv yuav siv tag nrho tus kheej los ua kuv tes dej num kom zoo, thiab kuv yeej zoo siab hlo ua nws txawm tias nws yuav nyuaj los yog sab npaum cas los xij. Kuv ib txwm tsis quav ntsej txog qhov ntawd, tab sis tsuas xav tias nws yog ib qho kev npau suav ntawm txoj kev vam meej xwb. Tam sim no kuv tau ras txog tias tej ntawd yog kev tshaj tawm Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab. Tom qab ntawd, kuv tau los zaum ntawm Vajtswv hauv ntej tas li thiab tau thov Nws txog kuv tej kev nyuaj. Hauv cov kev sib sau ua ke, kuv tau tswj kuv lub siab kom tus thiab mloog lwm tus tej kev sib qhia. Thaum txog kuv zeeg los qhia, kuv tsis xav ntau txog qhov yuav sib qhia li cas kom zoo dua Tus Viv Ncaus Vas tau ua. Tab sis, kuv ua tib zoo xav Vajtswv cov lus thiab qhia tawm rau hauv txoj kev sib qhia yam uas kuv nkag siab txog cov lus ntawd. Raws li kuv tau xyaum ua raws txoj hauv kev no, kuv hnov tseeb tseeb tias tsis mob hlwb thiab muaj kev tawm ntau tshaj.

Tau ib ntus tom qab, kuv tau hnov tseeb tias kuv txoj kev khib tau tsawg mus lawm piv rau yav tag los lawm, tab sis tus moj yam qias vuab tsuab sab Ntxwgnyoog tseem muaj faus nyob tob kawg nkaus, thiab nws yuav tso nws tus kheej tawm thaum muaj zoo caij nyoog tuaj. Tom qab, sib koom ob peb zaug, thaum twg los xij yog kuv tau pom lwm cov kwv tij nkauj muam lawv qhuas Tus Viv Ncaus Vas txoj kev sib qhia, kuv rov qab hnov khib dua. Tom qab ntawd, kuv hnov tias nws thiab kuv wb sib nrug deb lawm. Li cas los xij, kev ua neej nrog tus yam ntxwv ntawd, kuv tsis tuaj yeem qhib tawm rau lwm tus pom. Kuv ntshai tias yog kuv ua kiag, lawv yuav saib tsis taus kuv. Yog li, thaum muaj kev sib sau ua ke ob peb zaug, kuv hnov tau tias raug txwv txiav heev li.

Ib zaug thaum yuav tsaus ntuj, Tus Viv Ncaus Lauj tau hu tuaj rau kuv. Nws tau nug kuv yam muaj kev txhawj xeeb tias ib ntus no kuv puas ntsib tej yam kev nyuaj dab tsi. Kuv tau teb ua dog dig, “Puas yog kuv qias vuab tsuab heev lawm? Vajtswv yuav tsis pab ib tug neeg li kuv lawm los?” Ntshai tias nws yuav saib tsis taus kuv, kuv thiaj tsis hais dab tsi ntau ntxiv. Ces Tus Viv Ncaus Lauj thiaj tau nyeem ib nqe ntawm Vajtswv cov lus rau kuv: “Thaum qee leej tib neeg hnov tias yuav kom ua tau ib tug neeg ncaj ncees, nws yuav tsum qheb thiab nthuav nws tus kheej tag nrho, lawv hais tias, ‘Kev coj ncaj ncees yog ib yam yuaj. Kuv puas yuav tsum qhia txhua yam kuv xav rau lwm tus? Qhia yam zoo tseem tsis tau txaus thiab lov? Kuv tsis cheem tsum qhia rau lwm tus txog kuv sab tsis zoo los sis sab qias vuab tsuab, los tsis cheem tsum qhia thiab?’ Yog tias koj tsis qhia lwm tus txog tej no, thiab tsis qheb hlo koj tus kheej, ces koj yeej yuav tsis paub koj tus kheej li; koj yuav tsis paub tias koj yog hom zoo li cas, thiab lwm tus tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tso siab rau koj li. Nov yog qhov tseeb. Yog koj xav kom lwm tus tso siab rau koj, ces ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum coj ncaj ncees. Yog ib tug neeg ncaj ncees, koj yuav tsum xub qhib koj lub siab ua ntej kom txhua tus neeg tuaj yeem saib pom nws, pom txhua yam uas koj tab tom xav, thiab tig ntsia koj lub ntsej muag tiag ib pliag; koj yuav tsum txhob sim ua cuav tsab los sis npog koj tus kheej kom xws li yog neeg zoo. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb tib neeg thiaj li tso siab rau koj thiab xam tias koj yog neeg ncaj ncees. Qhov no yog lub hauv paus xyaum ua raws, thiab yog yam yuav tsum muaj ua ntej, ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees(“Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Tom qab tau nyeem cov lus los ntawm Vajtswv ntawd, nws tau qhia rau kuv, “Peb yuav tsum tau tham tawm thiab sib qhia los nrhiav qhov tseeb; nov yog txoj hauv kev mus txog rau kev tso tus ntsuj plig tawm. Nws kuj muaj ib txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua ib tug neeg ncaj ncees. Vim ua li ntawd, peb thiaj tau txais kev pab los ntawm peb tej kwv tij nkauj muam. Qhov no ua kom peb tus moj yam qias vuab tsuab raug kho sai sai, thiab ua rau peb hnov raug tso ywj pheej. Yog hais tias peb tsis txaus siab tso peb tej kev nyuaj tseg, peb yuav poob mus rau Ntxwgnyoog txoj kev dag, thiab peb lub neej yuav ntsib tej kev puas tsuaj.” Tom qab mloog Tus Viv Ncaus Lauj txoj kev sib qhia, kuv tau thau kuv lub peev xwm tawm los thiab qhia nws yam uas kuv tau ntsib dhau los. Ces Tus Viv Ncaus Lauj tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus: “Cov tib neeg uas Vajtswv cawm yog cov uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm thiab yog li ntawd thiaj li ua rau lawv muaj cov moj yam lwj liam lawm. Lawv tsis yog cov tib neeg uas zoo tiav log yam tsis muaj chaw tuam ib qho me me li, los sis lawv tsis yog cov tib neeg uas nyob twm zeej tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi nrog rau lwm tus. Rau ib txhia mas, tsuav yog lawv tus moj yam raug nthuav tawm lawm xwb, ces lawv xav tias, ‘Tiam sis ib zaug ntxiv dua, kuv tau tawm tsam Vajtswv lawm; kuv tau ntseeg Nws los tau ntau lub xyoo lawm, tab sis kuv tseem tsis tau hloov li. Ntshe Vajtswv twb tsis xav tau kuv ntxiv lawm pos!’ Hom xeeb ceem no yog dab tsi? Lawv tau tso lawv tus kheej tseg thiab xav tias Vajtswv tsis xav tau lawm ntxiv lawm. Qhov no tsis yog ib qho ntawm kev to taub Vajtswv yuam kev lov? Thaum koj phem heev li ntawd lawm, nws yooj yim heev rau Ntxwgnyoog paub koj qhov tsis muaj zog uas yooj yim kov yeej, thiab thaum nws paub tau lawm, tej yam yuav tshwm sim lawv qab los ntawd mas yuav xav tsis thoob li. Yog li ntawd, txawm tias yuav muaj kev nyuaj heev npaum li cas rau koj los sis koj xav phem li cas los xij, koj yuav tsum txhob tso tseg li! Thaum tib neeg lub neej tab tom tsim kho kom loj hlob thiab thaum lawv tab tom raug cawm, tej thaum lawv tau taug txoj kev tsis yog lawm los sis mus yuam kev lawm. Lawv qhia tshwm qee cov yam ntxwv thiab tus cwj pwm uas tsis paub tab rau hauv lawv lub neej rau ib ntus, los sis tej thaum kuj qaug zog thiab xav phem, hais tej yam yuam kev, npleem thiab ntog, los sis ntsib qhov ua tsis tau. Los ntawm Vajtswv qhov kev xam pom, tej yam zoo li ntawd yog yam uas ib txwm muaj xwb, thiab Nws yuav tsis ua ib qho kev nyuaj rau tej ntawd li(“To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia Yog Tseem Ceeb Tshaj Plaws rau Txoj Kev Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg).

Tus viv ncaus tau faib txoj kev sib qhia no rau kuv: “Peb sawv daws tau qias vuab tsuab tob kawg nkaus los ntawm Ntxwgnyoog. Peb khav theeb, txawj dag, phem, thiab siab txia ntshav. Cov moj yam sab Ntxwgnyoog no raug faus nyob nrog peb sawv daws tob kawg nkaus, thiab tau dhau los ua peb txhua tus yeeb yam. Vim qhov laj thawj no, peb tus cwj pwm thiab tej yam ntxwv thiaj qhia tshwm txoj kev qias vuab tsuab nyob rau txhua txhua ntu. Nws tau tab kaum kuv heev li: Kuv muaj qee qhov kev nkag siab txog kuv tus moj yam qias vuab tsuab thiab hnov tu siab tom qab kev qhia tshwm txog nws, yog li vim li cas kuv thiaj yuav ua nws dua lwm zaus? Tom qab nyeem Vajtswv cov lus, thaum kawg kuv tau ras txog tias kuv tus moj yam sab Ntxwgnyoog mas txaus ntshai heev, thiab nws tau pib ua rau kuv nkag siab tias kev hloov pauv tus moj yam tsis yog tej yam uas yuav tswm sim thaum ib tag hmo. Tib neeg tsis muaj peev xwm hloov pauv tau tom qab paub txog tus kheej me me. Yog tsis muaj txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntev heev ntawm Vajtswv cov lus, yog tsis raug qhuab qhia thiab saib xyuas, thiab yog tsis muaj kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, kev hloov pauv tseeb tiag yeej ua tsis tau. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev los tshwm hauv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas yog ua kom dawb huv thiab hloov pauv peb. Nws paub tias Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab rau peb tob npaum li cas, thiab Nws paub txog peb lub siab thiab tej kev nyuaj uas peb ntsib ntawm qhov yuav hloov pauv peb tus moj yam, yog li Nws thiaj li zam txim thiab uv tus neeg uas nrhiav qhov tseeb. Vajtswv vam tias peb muaj txoj kev rau saib mus nrhiav qhov tseeb, thiab peb yuav nrhiav txoj kev hloov pauv peb tus moj yam yam tag siab nrho. Yog li ntawd, peb yuav tsum coj tus kheej kom yog. Peb yuav tsum noj thiab haus Vajtswv cov lus ntxiv, lees txais lawv tej kev txiav txim thiab kev qhuab qhia, cheem lub siab thiab muab qhov tseeb los xyaum ua raws. Ib hnub tom qab ntawd, peb tus moj yam qias vuab tsuab yeej yuav raug hloov pauv.”

Tom qab ntawd peb tau nyeem Vajtswv cov lus lwm nqe: “Kiag thaum nws hais txog qib dej num, lub ntsej muag, los sis lub suab npe, txhua tus lub siab dhia pig poog ua ntej lawm, thiab nej txhua tus xav kom yog tus nyob siab, nrov npe, thiab raug lees paub. Txhua tus tsis txaus siab hlo rau qhov tau los, ib txwm xav sib cav tas li—txawm tias kev sib cav yog kev txaj muag thiab tsis tso cai muaj nyob rauv Vajtswv lub tsev los xij. Txawm li cas los xij, yog tsis muaj kev sib cav, koj yeej tseem tsis txaus siab. Thaum koj pom ib tug nyob siab tshaj, koj hnov khib, ntxub, thiab tias nws tsis ncaj ncees. ‘Vim l i cas kuv thiaj li ho nyob siab tsis tau? Vim li cas ho ua rau tus neeg ntawd nyob siab tas li, thiab nws yeej tsis txog kuv zeeg li?’ Ces koj hnov muaj qee qhov tsis txaus siab. Koj sim cheem nws, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tau. Koj thov Vajtswv thiab hnov zoo me ntsis mus ib ntus, tab sis dhau ntawd tsis ntev xwb koj rov ntsib tej hom xwm txheej ntawd dua ntxiv lawm, koj tsis tuaj yeem kov yeej nws li. Qhov no tsis qhia pom ib tug yeeb yam uas tsis paub tab txaus los? Tsis yog ib tug neeg poob mus rau hauv tej yam ntxwv ntawm ib rooj ntxiab zoo li no los? Tej no yog tej kauj hlau ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam lwj liam uas khi tib neeg. … Koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej no tawm, muab lus qhuab qhia rau lwm tus, thiab pub lawv nyob siab tau. Txhob sib zog tsoo mus los sis maj nroos ua kom tshaj thaum koj muaj sij hawm nyob siab los sis tau txais lub yeeb koob. Koj yuav tsum kawm kom paub thim rov qab, tab sis yuav tsum tsis cua qhov kev ua koj tes dej num. Yog ib tug neeg uas ua txoj dej num ntsiag to, thiab tsis khav theeb rau lwm tus nrog rau koj ua koj tes dej num ncaj ncees. Koj yim tso tau koj lub meej mom thiab lub koob npe tseg, thiab koj yim tso tau koj tus kheej tej kev ntshaw tseg, koj yim muaj kev thaj yeeb ntau npaum li ntawd, thiab yim qhib lub chaw hauv koj lub siab dav npaum li ntawd thiab koj tus yam ntxwv yuav yim tsim kho kom zoo ntau npaum li ntawd. Koj yim sib zog tsoo thiab sib tw ntau npaum li cas, koj tus yam ntxwv yim tsaus ntuj nti ntau npaum li ntawd. Yog koj tsis ntseeg nws, ces sim nws thiab saib seb! Yog koj xav tig hom yam ntxwv no rov qab los, thiab tsis tau txais kev tswj los ntawm tej yam no, ces koj yuav tsum xub muab tej ntawd tso tseg ua ntej tso thiab tso tej ntawd tag nrho tseg. Tsis li ces, koj yim zib zog tsoo npaum li cas, yim muaj txoj kev tsaus ntuj nti ncig koj ntau npaum li ntawd, thiab koj yim hnov khib thiab yim ntxub ntau npaum li ntawd, thiab koj txoj kev ntshaw xav tau txais tsuas yuav loj hlob khov dua qub nkaus xwb. Koj txoj kev ntshaw xav tau txais yim loj hlob khov dua qub ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj peev xwm ua tsawg npaum li ntawd, thiab koj yuav tau txais tsawg, koj qhov kev ntxub yuav muaj ntau ntxiv. Thaum koj qhov kev ntxub muaj ntau ntxiv lawm, koj yuav muaj txoj kev tsaus loj dua rau sab hauv. Txoj kev tsaus dua uas koj muaj rau sab hauv, koj yim yuav ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd; koj yim ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd, koj yim tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi li. Qhov no yog ib qho muaj feem xyuam sib txuas mus los, qhov kev phem uas kiv mus los. Yog koj tsis tuaj yeem ua koj tes dej num kom tau zoo, ces, koj yuav maj mam raug tshem tawm zuj zus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg).

Tej viv ncaus txoj kev sib qhia txog Vajtswv cov lus ua rau kuv ras txog tias kuv txoj kev khib tau tshwm sim los ntawm txoj kev ntsaw muaj suab npe thiab meej mom loj dhau lawm, thiab tias kuv tus moj yam tau khav theeb heev li. Kuv tau raug cob qhia loj los nrog CCP txoj kev kawm thiab lub tswv yim kev ua neej sab Ntxwgnyoog txhua hom thiab raug lom thaum me tuaj lawm, xws li, “Txhua tus tib neeg ua rau nws tus kheej thiab tus dab phem muab tus tom qab kawg,” “Tib neeg nyiaj ntxeem nce mus, thiab dej ntws rov qab” thiab “Cais tus kheej tawm thiab nrhiav kev huab hwm los rau yus tej poj koob yawm txwv.” Cov tshuaj txhaum sab Ntxwgnyooog no raug cog tob rau hauv kuv nruab siab, thiaj ua rau kuv khav theeb, khav tus kheej, qia dub, thiab saib tsis taus lwm tus. Kuv tau loj hlob tshwj xeeb yog kev muab hlob thiab caij tsuj; yam dab tsi uas kuv ua, kuv hnov tias raug yuam kom tshaj luag lwm tus xwb. Kuv tau coj li ntawd hauv zej zog thiab kuj coj li no hauv pawg ntseeg ib yam thiab. Tab txawm yuav yog thaum sib qhia thiab pe hawm thaum sib sau ua ke, kuv yeej tseem xav ua kom zoo tshaj lwm tus, thiab ib lub sij hawm uas kuv zoo siab tshaj ces yog thaum lwm tus tau qhuas kuv. Thaum uas muaj ib tug twg ua tau zoo dua kuv kiag xwb, kuv yeej tsis tuaj yeem lees txais tau nws, thiab yuav khib. Nyob hauv siab, kuv yuav tawm tsam thiab ua tes dej num tawm tsam tus neeg ntawd. Thaum kuv yeej ua tshaj lawv tsis tau lawm tiag, kuv yuav xav tsis zoo thiab nkag siab yuam kev, tsis tuaj yeem coj kuv tus kheej kom yog. Kuv tseem nkag siab Vajtswv yuam kev tib si, thiab xav hais tias kuv tsis nyob rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim. Kuv pom tau tias Ntxwgnyoog tus moj yam tau ua rau kuv kav theeb thiab puas tsuaj yooj yim, qia dub thiab txaus ntxhub, thiab kuv lub neej tau los raug kev tsim txom yam hais tsis tau tawm li. Tom qab ntxiv, kuv tau ntsib ib txoj kev xyaum ua los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv yuav tsum tau kawm txaus siab rau yam yus muaj, thiab xyaum ua raws Vajtswv cov lus. Kuv yuav tsum tau kawm cheem kuv lub siab thiab hloov kho kuv lub neej thiab lub meej mom, thiab kawm ntxiv los ntawm Tus Viv Ncaus Vas qhov zoo, thiab los kho kuv tus kheej qhov tsis zoo. Nov yog tib txoj kev mus rau txoj kev nkag siab thiab paub ntxiv txog qhov tseeb.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe lus no los ntawm Vajtswv cov lus: “Tes hauj lwm tsis zoo tib yam. Nws muaj ib lub cev. Txhua tus ua nws tes dej num, txhua tus nyob hauv nws thaj chaw thiab ua nws tes dej num tau zoo tshaj plaws—rau txhua lub teeb yeej muaj txoj kab ci dawb—thiab tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej. Yog li no Kuv thiaj txaus siab(“Tshooj 21” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Ib zaug kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv, kuv nkag siab tias vim rab peev xwm thiab tej khoom plig uas Vajtswv muab los rau txhua leej tsis zoo ib yam, Nws txoj kev xav tau los ntawm txhua leej tib neeg kuj tsis zoo ib yam. Qhov tseeb tiag, tsuav yog peb ua txhua yam raws peb lub zog los ua kom tiav peb lub luag hauj lwm xwb, Vajtswv lub siab yuav kaj tuaj. Tus Viv Ncaus Vas muaj rab peev xwm zoo thiab nkag siab qhov tseeb tau sai heev. Hnub no Vajtswv teeb tsa kom peb tau sib sau ua ke. Thiab Nws lub hom phiaj yog kom peb kawm lwm tus viv ncaus qhov zoo thiab los kho peb tus kheej qhov tsis zoo kom peb thiaj tuaj yeem nkag siab qhov tseeb. Thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus ua ke. Kuv yuav tsum tswj tus kheej lub zog thiab qhov tsis zoo kom raug. Txawm Vajtswv yuav muab lub peev xwm hom twg rau kuv los xij, kuv yuav tsum ua raws Nws txoj cai thiab tej kev teeb tsa, hloov kho kuv tej kev xav thiab ua raws li qhov tseeb tag nrho kuv lub siab. Txawm kuv yuav nkag siab ntau npaum cas los kuv yuav tsum tau sib qhia, thiab xyaum ua raws txawm kuv twb paub ntau npaum cas lawm. Kuv yuav tsum ua tag kuv lub zog, thiab ua li no Vajtswv yuav muab kev tshav ntuj thiab coj qhia kuv. Txhawm rau qhov no, kuv tau ua tej kev daws teeb meem li hauv qab no nyob ntawm Vajtswv xub tiag: Txij no mus, kuv txaus siab siv zog mus nrhiav qhov tseeb, tsum tsis ua siab me thiab khib luag lwm tus uas muaj peev xwm dua kuv, thiab ua neej xws li yog tib neeg tiag kom tiav raws li Vajtswv txoj kev xav.

Kev sib sau pawg ntseeg zaum tom ntej no tau los txog yam sai heev li. Kuv xav tham tawm rau kuv tej kwv tij nkauj muam txog yav tag los kuv tau khib tus Viv Ncaus Vas li cas, thiab kuv tau pom tias kuv tus moj yam qias vuab tsuab yog mus rau sab twg, tab sis thaum kuv xav txog kiag li ntawd, kuv cia li ntshai tias lawv yuav saib kuv zoo li cas, thiab Tus Viv Ncaus Vas yuav xav li cas rau kuv yog nws paub tias kuv tau khib nws npaum cas. Qhov tiag, kuv hnov tau tsis tshua xav tawm ntsej muag rau tej xwm txheej ntawd. Kuv tus kheej nyob ntsiag to, kuv tau thov rau Vajtswv. Kuv hais tias, “Aud Vajtswv! Thov Koj muab txoj kev ntseeg thiab rab peev xwm rau kuv. Kuv txaus siab tso kuv txoj kev muab hlob tseg, muab hais tawm hauv kev sib qhia yam qhib plhuav rau kuv tej kwv tij nkauj muam, thiab rhuav tshem yam los quas peb. Thov Koj, Vajtswv, thov coj kuv kev.” Tom qab thov tag, kuv hnov tau tias kaj siab tuaj lawm ntau, thiab kuv tau tham txog kuv tau coj tus yam ntxwv li cas thiab hais txog txhua yam kuv tau muaj dhau los. Tom qab hnov kuv hais tag, tsis yog tias kuv tej kwv tij nkauj muam yuav saib taus kuv xwb, tab sis lawv sawv daws tau qhuas kuv rab peev xwm uas muaj cuab kav xyaum ua raws txoj kev ncaj ncees tau. Lawv tau hais tias yam kuv tau paub tau pom ua rau lawv ras txog tias tsuas muaj txoj kev xyaum ua raws li Vajtswv cov lus xwb thiaj yuav ua rau lawv tshem tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab sab Ntxwgnyoog tawm thiab tau txais txoj kev tso tawm thiab kev ywj pheej. Lawv kuj tau hais tias tam sim no lawv paub tias lwm zaus yuav ua li cas yog lawv tau ntsib tej xwm txheej li no. Nyob rau hauv cov kev sib sau ntxiv mus, kuv tau tshawb pom Tus Viv Ncaus Vas qhov zoo ntau heev: Thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, nws muaj peev xwm sau nws tus kheej tej yam ntxwv los haum nrog nws txoj kev sib qhia. Thaum twg los xij yog nws tau ntsib ib yam teeb meem, nws muaj peev xwm tswj lub siab los ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab nrhiav Nws txoj kev rau siab, thiab nrhiav txoj hauv kev xyaum ua raws li Nws cov lus. Tom qab tau pom nws cov peev xwm no thiaj ua rau kuv nkag siab tias nws tsis yog kuv tus yeeb ncuab, tab sis yog qee leej uas yuav pab tau kuv. Tom qab ntawd xwb kuv tau hnov, hauv kuv siab tuaj, tias Vajtswv lub hom phiaj ntawm txoj kev teeb tsa rau peb ua tes dej num ua ke yog kom peb tau kawm lwm tus qhov zoo thiab hloov kho sawv daws qhov tsis zoo. Thaum kuv xav mus li ntawd, kuv hnov tau tias raug tso tawm tag nrho. Tam sim no kuv hnov tias sib sau txhua zaus yog ib qho kev lom zem. Kuv tsis tau txais lub hwj chim ntawm txoj kev khib ntxiv lawm, tab sis muaj peev xwm kawm tau lwm tus qhov zoo los hloov kuv qhov tsis zoo, ua neej kaj siab lug nrog lawv, thiab hnov raug tso tawm hauv sab ntsuj plig lawm.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tom qab tej kev dag

Los Ntawm Chen Shi, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj...