Nruab Nrab Kev Sim Siab Ntawm Txoj Kev Tuag

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg). Vajtswv cov lus mas txhawb kuv siab tiag tiag thiab ua rau kuv hnov qab tsis tau qhov kev ntsib kev pom uas kuv tau muaj nyob rau 20 xyoos dhau los rau lub sij hawm kev sim siab ntawm txoj kev tuag. Kuv ua tsaug tiag tiag tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau tib neeg. Txawm tias Vajtswv cov lus yuav hnyav los sis ua rau chim npaum li cas los xij, tej ntawd tsuas yog los yaug kom peb dawb huv thiab hloov pauv peb nkaus xwb.

Nws yog lub Ob Hlis Ntuj xyoo 1992. Tom qab kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, Vajtswv tau tsa peb los ua cov tib neeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj thiab Nws muab Nws tej kev cheem tsum rau peb lawm: tsom ntsoov rau ntawm kev nyeem Nws cov lus thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua, nrhiav kom paub Vajtswv, ua tim khawv rau Vajtswv los ntawm tej kev sim siab thiab ua kom tiav raws tus qauv ntawm cov tib neeg ntawm lub teb chaws kom sai li sai tau. Nyob rau lub caij ntawd, Vajtswv cov lus hais tas li tias “cov neeg hauv Kuv tsev neeg” thiab “cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj.” Cov lus no ib txwm ua rau kuv hnov zoo li tias Vajtswv saib peb zoo tam li Nws tus kheej tsev neeg. Kuv muaj ib qho kev sov siab thiab txhawb siab, yog li ntawd kuv thiaj phoom kom tau ua ib tug ntawm Vajtswv cov tib neeg. Kuv taij thov-nyeem Vajtswv cov lus thiab ua tib zoo xav txog Nws txoj kev xav los ntawm Nws cov lus. Kuv ua kuv tes dej num kom zoo tshaj raws li qhov kuv tuaj yeem ua tau thiab tau txiav txim siab caum raws Vajtswv tag nrho kuv txoj sia. Kuv muaj hnub nyoog 22 xyoos lawm. Cov nrog kuv ib phaum feem ntau muaj cuab yig thiab me tub me nyuam tag lawm. Kuv tsev neeg uas tsis tau ntseeg tsuas nrhiav poj niam rau kuv tas li, tiam sis kuv kuj tsis kam yuav hlo li.

Kuv keev nyiam hu nkauj tiag tiag “Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj,” tshwj xeeb mas yog qhov no “Nyob rau hauv lub suab ntawm lub nceeg vaj txoj kev txaum yim, Ntxwgnyoog lub nceeg vaj vau tag nrho, muab rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv lub nceeg vaj zaj nkauj uas nrov cuag xob nroo, tsis muaj hnub sawv rov los ntxiv lawm!” “Nyob hauv ntiaj teb no leej twg thiaj tau luag sawv los tawm tsam? Thaum Vajtswv nqis los rau hauv ntiaj teb, Nws coj hluav taws los kub, coj kev npau taws, coj kev puas ntsoog txhua yam los. Tej nceeg vaj hauv ntiaj teb ces yog Vajtswv lub nceeg vaj tam sim no lawm!(“Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj (I) Lub Nceeg Vaj Nqis Los Rau Saum Lub Ntiaj Teb” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv xav tias Vajtswv lub teb chaws yuav qhia tawm li cas rau ntawm lub ntiaj teb, thiab thaum Vajtswv txoj hauj lwm tiav lawm, cov kev puas tsuaj loj yuav los thiab txhua tus uas tawm tsam Vajtswv yuav raug rhuav pov tseg. Peb cov uas caum raws Vajtswv qab, txawm li cas los xij, yuav ciaj sia thiab Vajtswv yuav coj peb mus rau lub teb chaws kom xyiv fab rau cov koob hmoov mus tsis paub kawg. Xav txog txhua yam no mas nws zoo heev. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv xav tias kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe thiab raug tsa los koom cov tib neeg ntawm lub teb chaws txhais tau tias yog kev nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws hauv txoj sia no yog ib qho lus cog uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muab tshem tawm tau ntawm kuv mus. Kuv poob siab heev. Peb cov ntsujplig tau sawv rov los thiab muaj kev xyiv fab puv npo. Peb muab peb tus kheej fij rau Vajtswv yam tsis paub nkees li.

Tiam sis Vajtswv mas coj ncaj thiab dawb huv, Nws paub hauv peb txhua tus lub siab, Nws paub tej kev xav phem, tej kev xav, thiab tej kev ntshaw uas peb zais. Kiag thaum peb muaj kev cia siab puv npo tias peb yuav mus rau hauv lub teb chaws thiab yuav zoo siab heev rau Vajtswv tej koob hmoov, nyob rau lub Plaub Hlis Ntuj nqhig yuav tag, Vajtswv tau hais cov lus tshiab, coj peb txhua tus nkag mus rau txoj kev sim siab ntawm txoj kev tuag.

Muaj ib hnub, ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg tau npaj ib rooj kev sib sau ua ke thiab tau nyeem Vajtswv cov lus tias: “Thaum tib neeg tab tom ua npau suav, Kuv tsham cov teb chaw hauv ntiaj teb mus tseb ‘tus ntxhiab ntawm txoj kev tuag’ nyob rau hauv Kuv txhais tes rau tib neeg. Tag nrho tib neeg sawv daws tso plhuav tej kev muaj zog cus plaws tseg tam sim ntawd thiab nkag mus rau qib ntxiv mus ntawm tib neeg lub neej. Nyob rau ntawm tib neeg ces, yuav tsis pom ib yam dab tsi uas muaj sia li lawm, tej cev tuag mas pw pawg lug txhua qhov txhia chaw, tej uas muaj zog cus plaws ces cia li ploj kiag tam sim ntawd mus yam tsis tseg ib txog xub lw li lawm, thiab tej niag ntxhiab tsw lwj iab nqhoob ntawm tej cev tuag ntawd mas tsw puv nkaus daim av. … Hnub no, nyob ntawm no, cov cev tuag ntawm tib neeg txhua tus pw pawg lug thoob plaws qhov txhia chaw. Yam tib neeg tsis paub txog li, Kuv tso plhuav tej kab mob loj hauv Kuv ob txhais tes, thiab tib neeg tej cev lwj, tsis tsuav ib qho nqaij tawv saum tob hau ti nkaus hauv ntsis ntiv taw, ces Kuv khiav mus deb heev ntawm tib neeg lawm. Kuv yuav tsis koom txoos nrog tib neeg dua li lawm, Kuv yuav tsis rov los nrog tib neeg dua li lawm, vim theem kawg ntawm tag nrho Kuv qhov kev cawm tib neeg ces tau los txog qhov xaus lawm, thiab Kuv yuav tsis tsim noob neej dua li lawm, yuav tsis quav ntsej dab tsi txog tib neeg dua li lawm. Tom qab nyeem cov lus no los ntawm Kuv lub qhov ncauj, tib neeg sawv daws tsis muaj kev cia siab lawm, vim lawv tsis xav tuag—tab sis leej twg thiaj li tsis ‘tuag’ rau qhov ‘kev ciaj rov los’? Thaum Kuv qhia tib neeg hais tias Kuv tsis muaj yees siv ua kom lawv ciaj rov los, ces lawv tsa suab hlo quaj yam mob kawg nkaus; qhov tseeb, txawm hais tias Kuv yog tus Tswv Tsim, los Kuv tsuas muaj lub hwj chim ua kom tib neeg tuag xwb, thiab tsis muaj rab peev xwm ua kom lawv ciaj rov los. Nyob rau qhov no, Kuv thov txim rau tib neeg. Yog li ntawd, Kuv thiaj li qhia rau tib neeg ua ntej hais tias ‘Kuv tshuav lawv ib qho nuj nqis uas them tsis taus li’—tab sis lawv xav hais tias Kuv tsuas lam hais lus paub cai xwb. Hnub no, nrog rau qhov kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, los Kuv yeej tseem yuav hais qhov no. Kuv yuav tsis ntxeev siab rau qhov tseeb thaum Kuv hais lus. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, tib neeg ntseeg hais tias muaj ntau txoj kev uas Kuv hais lus, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tsawv nkaus tej lus Kuv hais thaum uas cia siab twj ywm rau lwm yam. Tej no tseem tsis yog tib neeg tej kev mob siab yuam kev thiab lod? Nws yog nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li no mas Kuv thiaj li tau luag hais ‘siab tawv qhawv’ hais tias tib neeg yeej tsis hlub Kuv tiag. Kuv yuav tsis tig nrab qaum rau qhov kev txawj xav thiab rhuav qhov tseeb, vim Kuv yuav tsis coj tib neeg mus rau daim av uas zoo tshaj plaws; nyob rau thaum kawg, thaum Kuv tes hauj lwm tiav tag lawm, Kuv yuav coj lawv mus rau daim av ntawm txoj kev tuag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 40). Thaum kuv tau nyeem “txawm hais tias Kuv yog tus Tswv Tsim, los Kuv tsuas muaj lub hwj chim ua kom tib neeg tuag xwb, thiab tsis muaj rab peev xwm ua kom lawv ciaj rov los,” Kuv tsis meej pem li. “Vim li cas Vajtswv thiaj li hais ib qho zoo li ntawd?” Kuv xav hais tias. “Tib neeg txoj sia thiab kev tuag nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Vim li cas thiaj li hais tias Nws tsis muaj ‘cuab kav’ los mus tsa kom tib neeg muaj txoj sia tau? Thaum kawg peb cov uas ntseeg puas tseem tuag tiag tiag mas? Peb yog cov tib neeg ntawm lub teb chaws, yog li ntawd peb yuav ua cas tuag tau? Ua tsis tau li ntawd li os! Tiam sis Vajtswv yuav tsis tso dag nrog peb. Nws cov lus hais meej meej tias, ‘Thaum Kuv tes hauj lwm tiav tag lawm, Kuv yuav coj lawv mus rau daim av ntawm txoj kev tuag.’ Qhov ntawd tsis txhais tau tias peb yuav ntsib kev tuag nyob rau thaum kawg lod? Tag nrho tej no yog dab tsi?” Kuv tsis tuaj yeem paub tias vim yog li cas Vajtswv thiaj li hais ib qho zoo li ntawd. Lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam ib ncig ntawm kuv zoo li lawv kuj tsis meej pem, ib yam nkaus lawm thiab. Ces tus thawj coj ntawm pawg ntseeg thiaj li tau muab kev sib qhia rau peb tias: “Peb cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Nws muaj tej moj yam phem puv npo. Peb mas khav theeb, txawj dag, xav rau yus tus kheej, thiab ntshaw luag tug, thiab peb tseem dag thiab coj tsis ncaj txhua sij hawm. Peb yuav ntseeg Vajtswv thiab muab peb tus kheej fij rau Nws, tiam sis peb tsis tuaj yeem muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Peb tseem txiav txim thiab liam Nws thaum muaj tej kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj. Qhov no qhia tias peb cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tus moj yam mas coj ncaj, dawb huv, thiab rhuav tsis tau. Nws yuav ua cas cia cov tib neeg uas yog Ntxwgnyoog tug nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws tau ma? Yog li thaum Nws txoj hauj lwm tiav, tej kev puas tsuaj loj yuav los, thiab yog tias peb yog cov ntseeg uas tseem tsis tau txais qhov tseeb, yog tias peb tej moj yam tseem tsis tau hloov, ces peb kuj tseem yuav tuag thiab.”

Tau hnov qhov kev sib qhia no los ntawm tus thawj coj, kuv mas los siav tiag tiag thiab tsis paub tias kuv yuav tsum xav li cas. Kuv hnov zoo li tias ntuj ceeb tsheej cia li poob kiag tam sim los—ua rau kuv poob siab. Kev tsis meej pem thiab chim siab puv npo hauv kuv lub siab, thiab kuv xav tias, “Yog tiam neeg tom qab, peb tseem tsis yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj thiab lod? Vajtswv tau tsa peb sawv los ua cov tib neeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj lawm. Peb yog cov ncej ntawm Vajtswv lub teb chaws. Peb yuav ua cas tuag tau nyob rau thaum kawg kiag? Kuv tau tso kuv txoj kev hluas thiab tej kev cia siab ntawm kev txij nkawm tseg los mus caum raws Vajtswv. Kuv tau dhia mus ib ncig, muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab tau txais kev txom nyem ntau heev. Kuv raug ntes thiab raug tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, raug thuam thiab iab liam los ntawm cov tsis ntseeg. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tuag nyob rau thaum kawg kiag? Kuv txoj kev txom nyem txhua yam cia li tag dawb xwb lod?” Xav txog qhov no ua rau mob heev. Kuv hnov muaj ib lub nra hnyav tshaj nyob rau ntawm kuv thiab kuv ua pa tau nyuaj. Kuv pom tau tias txhua tus ib ncig ntawm kuv mas hnov zoo ib yam li ntawd thiab. Qee leej kuj quaj twj ywm, qee leej kuj muab ob txhais tes pos ntsej muag thiab nyiav. Tom qab kev sib sau ua ke, kuv niam tau hais xyu tias, “Kuv muaj hnub nyoog tshaj 60 xyoo lawm, thiab kuv tau lees txais txoj kev tuag lawm. Tiam sis koj tseem hluas heev, koj lub neej nyuam qhuav pib xwb….” Hnov nws hais li no haj tseem ua rau kuv yim ntxhov siab ces kuv kua muag ntws sis. Hmo ntawd kuv tig thiab ntxeev mus los rau saum txaj, tsis tuaj yeem qi qhov muag tau li. Kuv tsis tuaj yeem xav tej ntawd tawm tau. Kuv ces xav muab kuv tus kheej fij tag nrho rau Vajtswv lawm xwb thiab tso txhua yam tseg los mus caum raws Nws qab, yog li vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tuag rau hauv tej kev puas tsuaj loj ma? Kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd tiag tiag, yog li kuv thiaj li pib nrhiav hauv Vajtswv cov lus cia siab tias yuav nrhiav tau ib lo lus qhia, yuav pom seb qhov peb tshwm sim puas yuav tuaj yeem hloov pauv tau. Tiam sis kuv nrhiav tsis pom cov lus teb uas kuv xav tau li. Poob siab nthav, kuv xav hais tias, “Zoo li Vajtswv tau rau txim rau peb lawm thiab peb txoj kev tuag mas muaj tseeb tiag. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tej ntawd tau. Tej ntawd yog qhov uas Ntuj Ceeb Tsheej tau teev tseg lawm.”

Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv hnov poob qis tiag tiag li. Kuv twb yuav luag tsis hnov dab tsi thaum kuv hais lus thiab tsis xav ua ib yam dab tsi li lawm. Kuv yeej ib txwm keev ua hauj lwm ntev ntau teev tshwj xeeb los mus sau Vajtswv cov lus uas ua rau kuv txhais tes mob tag, tiam sis qhov ntawd yeej tsis tab kaum kuv li. Kuv tsuas xav kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau nyeem Vajtswv tej lus hais tawm tshiab sai li sai tau xwb, tiam sis ziag no qhov kev xav leg lub luag hauj lwm ntawd tau ploj mus lawm. Kuv qhov kev kub siab lug cia li txias zias kiag tam sim lawm. Ziag no thaum kuv sau Vajtswv cov lus, kuv yuav xav hais tias, “Kuv tseem hluas thiab tsis tau xyiv fab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Kuv tsis xav tuag zoo li no tiag tiag!” Kuv thiaj li pib quaj thaum kuv xav txog tej no thoob plaws. Thaum lub sij hawm ntawd mas ua rau hnyav kuv siab, thiab mob zoo li muaj ib rab riam chob tshab plaws. Lub ntiaj teb tau plam nws tus cawm seej rau kuv lawm. Kuv hnov zoo li tej kev puas tsuaj loj tshaj tuaj yeem los tau txhua feeb, thiab kuv yeej tsis paub tias kuv yuav tuag thaum twg. Kuv hnov zoo li lub ntiaj teb tau kawg lawm.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus thiab tau txais qee qhov kev paub ntawm tus kheej, ces thaum lub sij hawm dhau mus zuj zus lawm kuv mam li maj mam hnov kev thaj yeeb. Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Niaj hnub no, yog lub sij hawm mus rau ntawm lub rooj loog ntawm lub nceeg vaj lawm, txhua tus tib neeg puav leej sib fua mus rau tom hauv ntej xwb—tiam sis thaum lawv mus txog rau ntawm lub rooj loog lawm, Kuv kaw lub rooj loog, Kuv kaw cov tib neeg ntawd rau sab nraud, thiab taij kom lawv qhia lawv txoj kev nkag los. Ib txoj kev ua txawv txawv zoo li no yog qhov los thaiv tib neeg tej kev cia siab, thiab lawv txhua tus puav leej xav tsis thoob li. Vim li cas lub rooj loog—uas ib txwm qhib dav fo—cia li raug kaw ntom nti tam sim ntawd rau niaj hnub no? Tib neeg ntaug lawv ob txhais taw thiab rhais ib ruam zuj zus. Lawv xav hauv nruab siab tias lawv tuaj yeem nkag tau mus rau hauv, tiam sis thaum lawv muab lawv tej kev nkag cuav rau Kuv, Kuv muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws uas nyob ntawd thiab tom qab ntawd, thaum pom lawv tus kheej ‘tej kev mob siab rau’ nyob rau hauv cov nplaim taws lawm, ces lawv tsis muaj kev cia siab li lawm. Lawv tuav lawv lub taub hau ruaj ruaj, quaj, saib ntsoov tej chaw zoo nkauj uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd tiam sis nkag sis tau mus rau hauv. Txawm li ntawd los Kuv tsis cia lawv nkag los rau hauv vim yog lawv tus yam ntxwv uas txaus hlub—leej twg thiaj li yuav chim siab rau Kuv txoj kev npaj raws li lawv siab nyiam? Puas yog muab tej koob hmoov yav tom ntej pauv tib neeg txoj kev mob siab rau? Lub ntsiab ntawm qhov muaj noob neej nyob puas yog nyob rau ntawm txoj kev nkag los rau hauv Kuv lub nceeg vaj raws li ib tug twg siab nyiam? … Kuv twb tsis muaj kev ntseeg rau tib neeg ntev los lawm thiab Kuv twb tsis muaj kev cia siab rau tib neeg ntev los lawm, vim rau qhov lawv tu ncua lub hom phiaj, lawv yeej tsis txeev muaj peev xwm muab ib lub siab uas hlub Vajtswv rau Kuv li, tiam sis tsuas pheej muab lawv tej kev txhawb siab rau Kuv xwb. Kuv twb tau hais ntau heev rau tib neeg lawm, thiab vim tib neeg tseem tsis quav ntsej Kuv cov lus qhia niaj hnub no, Kuv thiaj li qhia lawv txog Kuv txoj kev xam pom kom thaiv lawv tsis txhob to taub yuam kev txog Kuv lub siab rau yav tom ntej; txawm lawv ciaj los tuag thaum lub sij hawm los txog yog lawv li hauj lwm; Kuv tsis muaj kev tswj txog qhov no. Kuv cia siab tias lawv yuav nrhiav tau lawv tus kheej txoj hau kev kom ciaj sia. Kuv tsis muaj hwj chim txog qhov no li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 46). “Thaum tib neeg npaj txhij yuav muab lawv txoj sia fij lawm, ces txhua yam cia li rais los ua tej yam me me tsis tseem ceeb lawm xwb, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li lawm. Dab tsi tseem ho tseem ceeb tshaj txoj sia lawm thiab? Yog li ntawd, Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav yuav ua tau dab tsi ntxiv rau hauv tib neeg lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas nws ua tau rau tib neeg li lawm. Txawm hais tias, nyob rau ntawm lub ntsiab lus ntawm lub ‘cev nqaij daim tawv’ yeej tau hais tias lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, los yog tib neeg rau siab tiag tiag, thiab tsis raug Ntxwgnyoog caij tsuj lawm, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li—thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, lub cev nqaij daim tawv yuav ua nws lwm txoj dej num, thiab pib los txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv tus Ntsujplig yam raws kev raws cai. Qhov no yog ib qho txheej txheem uas yuav tsum muaj, nws yuav tsum tshwm sim ib-kauj-ruam zuj zus, tsis li ntawd, ces Vajtswv yuav tsis muaj txoj hau kev ua hauj lwm tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas tawv ncauj heev ntawd. Qhov ntawd yog Vajtswv lub tswv yim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 36). Kuv ntxhov siab heev thaum kuv ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus. Tsis yog kuv xav phem thiab mob siab vim yog kuv ntshai kev tuag thiab ntshaw tej koob hmoov ntau dhau lawm lod? Nyob rau thaum xub thawj, kuv ntseeg Vajtswv vim yog xav tau txais tej koob hmoov thiab kom tau nkag mus rau lub teb chaws ntuj ceeb tsheej. Txawm tias kuv tau dhau txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab tuaj yeem tso kuv txoj kev ntshaw rau tej koob hmoov me ntsis thiab tau txiav txim siab los mus ua dej num rau Vajtswv lawm los xij, kuv tus yeeb yam txawj dag thiab phem mas tau hlav cag tob heev lawm. Thaum Vajtswv tsim peb ua Nws cov neeg lawm, kuv lub siab kuj tshee nyo tos ntsoov ib zaug ntxiv. Kuv xav hais tias zaum no kuv yuav muaj cuab kav nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb. Kuv xav hais tias kev lees txais Vajtswv lub npe, raug tsa los ntawm Vajtswv los ua ib tug ntawm lub teb chaws cov tib neeg lawm, tso txhua yam tseg, thiab muab tus kheej fij rau, ces kuv yeej yuav tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb. Nws yog daim ntawv pov thawj tuag. Thaum Vajtswv txoj hauj lwm tsoo hlo kuv tej kev xav phem thiab coj kuv tej kev cia siab thiab lub hom phiaj mus lawm, kuv cia li qaug zog thiab xav phem thiab tau yws Vajtswv. Kuv haj tseem khuv xim rau tej kev txi uas kuv tau uas nyob rau yav dhau los. Kuv tau pom tias kuv tej kev rau siab txhua yam ces yog tau txais tej koob hmoov ntawm lub teb chaws ntuj ceeb tsheej. Kuv tsis tau ua tej lus cog nrog Vajtswv, coj tsis ncaj rau Nws thiab siv Nws lod? Kuv tsis tau nthuav tawm dab tsi tiam sis tsuas yog kev ntxeev siab thiab tej kev yws hauv qhov ntsib txhua qhov kev sim siab. Kuv ces xav mloog Nws lus tiam sis ua tsis tau, thiab kuv paub zoo tias kuv tsis tuaj yeem xyaum ua qhov tseeb. Kuv paub tias kuv tau tawm tsam Vajtswv los ntawm tus yeeb yam, uas kuv yog Ntxwgnyoog. Ib tug zoo li kuv no, muaj tus moj yam phem puv npo, ces yuav tsum tuag thiab raug rhuav pov tseg lawm. Kuv yeej tsis phim nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws kiag li. Qhov no raug txiav txim los ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Thaum muaj cib fim los mus caum raws Vajtswv qab thiab paub txog Nws tus moj yam ncaj ncees txhais tau tias kuv txoj sia tsis tau tag dawb dawb! Ces kuv txawm taij thov Vajtswv tias: “Kuv tsis xav ua neej rau kuv cev nqaij daim tawv mus ntxiv lawm, tiam sis xav zwm rau Koj txoj kev kav thiab tej kev npaj tseg. Txawm tias kuv qhov kawg yuav yog dab tsi los xij, txawm yog kuv tuag los xij, kuv tseem yuav qhuas Koj txoj kev ncaj ncees.” Thaum kuv tseg tsis xav txog kuv qhov kawg thiab lub hom phiaj lawm ces thiaj li xav los mus ua raws li Vajtswv tej kev npaj tseg txawm yuav muab kuv tus kheej txoj sia them los xij, los kuv hnov kaj siab lug tshaj.

Tiam sis nyob rau thaum sij hawm ntawd, txawm peb muaj cuab kav ua raws thiab caum raws Vajtswv qab yam tsis xav txog qhov yuav tshwm sim los xij, peb tsis muaj lub hom phiaj los mus caum. Tiam sis nyob rau thaum lub Tsib Hlis Ntuj Xyoog 1992, Vajtswv tau nthuav tawm cov lus qhia ntxiv, hais kom peb nrhiav kev hlub Vajtswv thaum tseem muaj sia nyob thiab kom ua neej nyob muaj qab hau. Vajtswv tau coj peb nkag mus rau lub sij hawm ntawm kev hlub Vajtswv, thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag tau thiaj li tau xaus lawm. Dhau los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus, kev sib sau ua ke thiab kev sib qhia, ua rau kuv paub tias txawm tib neeg txoj hmoov nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dhau txoj kev tuag los xij, Vajtswv txoj kev xav tsis yog kom peb tau ntsib kev tuag tsis zoo. Nws xav kom peb nrhiav kev hlub Nws thaum peb tseem muaj txoj sia nyob, thiaj li muaj cuab kav xyaum ua raws qhov tseeb, muab peb tej moj yam qias vuab tsuab tso pov tseg, ces thiaj li raug cawm tag nrho. Tsuas yog li ntawd xwb ces peb thiaj li yuav phim nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws tau. Thaum kawg kuv to taub tias dhau los ntawm kev coj peb mus rau kev sim siab ntawm txoj kev tuag, Vajtswv tsis tau coj peb mus rau peb txoj kev tuag, tiam sis yog kev nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau peb. Nws ua qhov no kom peb tuaj yeem to taub tias Nws cawm leej twg, Nws rhuav leej twg pov tseg, thiab leej twg thiaj li phim nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws. Kuv kuj tau pom tias kuv raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog ua luaj thiab muaj cuab kav tso kuv tej kev xav phem, tej kev xav, thiab kuv tej kev ntshaw rau tej koob hmoov tseg. Kuv cia li muaj cuab kav los zwm rau Vajtswv txoj kev cai thiab tej kev npaj ntseg lawm thiab tau pib caum raws qhov tseeb tiag tiag lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim rau kuv! Kuv haj tseem pom ntau ntxiv tias Vajtswv tsis txiav txim thiab rau txim rau tib neeg vim hais tias Nws ntxub peb los sis xav tsim txom peb, tiam sis yog coj peb mus rau ntawm txoj kev yog ntawm kev caum raws qhov tseeb ces thiaj li raug cawm! Txhua yam Vajtswv ua nyob hauv peb tsis yog xeeb txawm los ntawm qhov tseeb. Nws tau qhov tshwm sim yooj yim los ntawm kev nthuav tawm cov lus uas txiav txim, rau txim, sim siab thiab lim peb kom dawb huv. Vajtswv txoj hauj lwm mas ntse tiag tiag thiab Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau tib neeg mas muaj tseeb tiag!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply