Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

Thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, Nws tsis yog los raus tes ua tej hauj lwm tsim tsa los sis kev txav chaw, tab sis tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb. Txhua zaus uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws tsuas yog los ua kom tiav ib theem ntawm tes hauj lwm thiab los pib dua ib tiam tshiab xwb. Tam sim no Tiam Lub Nceeg Vaj twb los txog lawm, thiab qhov kev cob qhia ntawm lub nceeg vaj los kuj los txog lawm thiab. Theem ntawm tes hauj lwm no tsis yog tes hauj lwm rau tib neeg, thiab nws tsis yog los tsim kho tib neeg mus kom txog ib theem twg, tab sis tsuas yog yuav ua kom ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo xwb. Qhov Nws ua tsis yog tib neeg tes hauj lwm, nws tsis yog yuav ua kom tau ib qho dab tsi los ntawm kev tsim kho tib neeg ua ntej yuav ncaim lub ntiaj teb mus; nws yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo thiab ua kom tiav hlo tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua, uas yog yuav npaj qee yam kom yog rau Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd thiaj li tau txais yeeb koob. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis zoo li qhov ntawm cov neeg uas Vajntsujplig siv. Thaum Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, Nws tsuas txhawj xeeb txog qhov ua kom tiav hlo ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb. Hais txog lwm yam xwm txheej uas tsis cuam tshuam txog Nws tes hauj lwm qhuab qhia, ces Nws yuav luag tsis kov ib qho dab tsi li, kom txog qhov uas ua ntsej lag muag dig rau kiag. Nws tsuas ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab qhov uas Nws txhawj xeeb txog tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua ntawd ces muaj tsawg kawg nkaus li. Tes hauj lwm Nws ua ces tsuas yog ntsig txog tiam uas Nws nyob rau hauv thiab txog tes hauj lwm qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua kom tiav hlo xwb, cuag nkaus li tag nrho lwm yam xwm txheej ces nyob sab nraud ntawm Nws tus ciaj ciam lawm. Nws tsis nrhiav tej kev paub txog kev ua neeg nrog rau tib neeg rau Nws Tus Kheej li, los sis Nws tsis kawm txog tej kev sib ntsib sib koom nrog lwm tus, los sis tsis nrhiav tej yam uas tib neeg to taub rau Nws Tus Kheej li. Tag nrho tej uas tib neeg tsim nyog muaj ntawd tsis yog yam uas Nws txhawj xeeb txog li thiab Nws tsuas ua tes hauj lwm uas yog Nws qhov dej num nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, zoo li qhov uas tib neeg pom, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis muaj ntau yam heev ces zoo li Nws tsis quav ntsej txog ntau yam uas tib neeg yuav tsum muaj, thiab Nws tsis to taub tej ntawd li. Tej ntawd ces yog tej kev paub uas sawv daws yeej paub txog lub neej, nrog rau tej kev cai tswj fwm kev coj kev ua ntawm tus kheej thiab kev sib txuas ncauj txuas lus nrog lwm tus, zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws li. Tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm hnov ib qho dab tsi me me uas qhia txog qhov uas tsis xws li sawv daws no los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li. Qhov ntawd ces hais tias, Nws txoj kev ua neeg tsuas tswj tuav Nws lub neej li ib tug neeg li sawv daws thiab txoj kev xav hauv Nws lub hlwb li sawv daws, ua rau Nws muaj qhov peev xwm pom qhov yog thiab qhov yuam kev. Txawm li cas los xij, Nws tseem tsis tau ua ib qho dab tsi tag li, tag nrho tej uas tib neeg (cov uas raug tsim tawm los) yuav tsum muaj nkaus xwb. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia nkaus xwb. Nws tes hauj lwm mas yog ua ncaj qha rau tag nrho ib tiam, tsis yog rau ib tug neeg twg los sis ib qhov chaw twg xwb, tab sis rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Qhov no yog txoj xub ke ntawm Nws tes hauj lwm thiab txoj kev cai uas Nws ua hauj lwm. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev uas yuav cuam tshuam nrog rau tau li. Txhua zaum uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws coj nrog Nws tes hauj lwm ntawm tiam ntawd, thiab tsis npaj siab yuav nrog tib neeg nyob ua ke txog nees nkaum, peb caug, plaub caug, los sis tseem yog xya caum los sis yim caum xyoo es kom lawv thiaj li to taub zoo dua thiab pom tob rau hauv Nws. Qhov ntawd ces tsis tas yuav muaj li! Ua li ntawd los yeej yuav ua tsis tau kom tib neeg qhov kev to taub txog Vajtswv tus moj yam xeeb txawm ntawd tob zog tuaj; tab sis, nws tsuas haj yam txhab ntxiv rau lawv tej kev xav phem xwb thiab ua rau lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav ntawd kom khov ciaj zeb ciaj tsua tuaj xwb. Yog li ntawd nws thiaj li ua kom nej sawv daws yuav tsum to taub meej meej hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog dab tsi. Tseeb tiag nej yeej tsis muaj yuav tsis to taub tej lus Kuv hais rau nej: “Nws tsis yog yuav xav kom tau ntsib tau pom lub neej ntawm ib tug neeg li sawv daws es Kuv thiaj li los lod”? Nej puas tau nov qab cov lus tias: “Vajtswv los rau hauv ntiaj teb tsis yog los nyob ua lub neej li ib tug tib neeg li sawv daws”? Nej tsis to taub Vajtswv lub hom phiaj ntawm qhov kev rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, los sis nej tsis paub lub ntsiab lus ntawm “Qhov uas Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb vim npaj siab xav ntsib xav pom lub neej ntawm ib tug uas raug tsim tawm los?” Vajtswv los rau hauv ntiaj teb mas tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm kom tiav nkaus xwb, thiab yog li ntawd Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb thiaj li nyob tsis-ntev. Nws los rau ntiaj teb tsis yog npaj siab yuav ua kom Vajtswv tus Ntsujplig muab Nws lub cev nqaij daim tawv cob coj los ua ib tug tib neeg uas heev tshaj lwm tus los coj pawg ntseeg. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, nws yog txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv; tib neeg, txawm li cas los xij, tsis paub Nws tes hauj lwm thiab muab tej ub tej no coj los yuam rau Nws xwb. Tab sis nej sawv daws yuav tsum paub hais tias Vajtswv yog Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv, tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv uas raug Vajtswv tus Ntsujplig muab cob coj los tuav tes hauj lwm ntawm Vajtswv rau lub sij hawm ntawd. Vajtswv Tus Kheej kiag tsis yog qhov khoom tsim tawm los ntawm kev cob, tab sis yog txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv, thiab hnub no Nws tau ua Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas nrog rau nej sawv daws lawm. Nej sawv daws paub, thiab lees paub, hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yeej yog ib qho tseeb uas muaj tiag, tab sis nej ua li nej yeej to taub nws lawm. Txij kiag ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mus txog rau qhov tseem ceeb thiab lub ntsiab tseeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg, nej yeej tsis muaj peev xwm to taub tej no me me li thiab tsuas yog caum lwm tus rau hauv qhov muab tej lus nco tau ntawd coj los hais yau yau xwb. Koj puas ntseeg hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd zoo li tus uas koj xav hauv nruab siab?

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los coj tiam no thiab muab tes hauj lwm tshiab tso kom khiav mus tom ntej. Nws yog ib qho tseem ceeb uas nej yuav tsum to taub qhov ntsiab lus no. Qhov no mas txawv tib neeg tes dej num lawm deb, thiab ob qho no mas muab hais tsis tau ua ib ke. Tib neeg mas yuav tsum tau muab cob thiab tsim kho kom zoo tiav log rau ib lub sij hawm ntev ntev ua ntej uas lawv yuav siv tau los ua tes hauj lwm, thiab hom kev ua neeg uas yuav tsum muaj ntawd mas yuav tsum yog ib qho qib siab heev. Tib neeg mas tsis yog yuav tsum muaj cuab kav tuav tau txoj kev txawj xav ntawm txoj kev ua neej nkaus xwb, tab sis lawv yuav tsum to taub ntxiv txog ntau yam ntsiab lus thiab kev cai tswj lawv txoj kev coj kev ua kom phim rau lwm tus, thiab, tshaj qhov ntawd, lawv yuav tsum mob siab los kawm kom ntau tshaj txog lub tswv yim thiab kev paub txoj kev ncaj ncees ntawm tib neeg. Qhov no yog qhov uas tsim nyog muab rau tib neeg. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog rau tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv, vim Nws tes hauj lwm mas tsis sawv cev rau tib neeg los sis tsis yog tib neeg tes hauj lwm; nws yog, ntau dua, ib qho kev qhia tawm ncaj qha txog Nws kiag thiab ib qho kev ua ncaj qha kom tiav ntawm tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. (Raws li ib txwm muaj, Nws tes hauj lwm ces yog ua rau thaum lub sij hawm tsim nyog ua xwb, tsis yog lam maj mam ua los sis xav ua thaum twg ces ua xwb, thiab nws pib thaum yog sij hawm los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo.) Nws tsis koom rau tib neeg lub neej los sis tib neeg tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws txoj kev ua neeg mas tsis muaj ib qho ntawm tej no li (txawm hais tias qhov no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws tes hauj lwm los xij). Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo rau lub sij hawm uas Nws tsim nyog ua li ntawd xwb; txawm Nws lub meej mom yog dab tsi los xij, Nws tuas nias qees lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Tib neeg txawm yuav paub dab tsi txog Nws thiab tib neeg txawm yuav xav li cas rau Nws los xij, Nws tes hauj lwm ces yeej tsis muaj ib qho yuav raug tej ntawd li. Piv txwv li, thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tsis muaj leej twg paub meej hais tias Nws yog leej twg, tab sis Nws tsuas nias qees lawm tom ntej rau Nws tes hauj lwm xwb. Tsis muaj ib yam ntawm tej no yuav khuam Nws tau rau txoj kev ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsis tau xub hais qhia los sis tshaj tawm Nws tus kheej lub koob meej, thiab tsuas yog muaj tib neeg raws Nws qab xwb. Raws li ib txwm muaj ces qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim xwb, tab sis kuj yog txoj kev uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Nws tsuas ua tau hauj lwm li qhov no xwb, vim tib neeg tsis muaj txoj hau kev yuav paub Nws tau nrog rau lawv lub qhov muag li. Thiab txawm yog tib neeg paub Nws kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm pab tau Nws tes hauj lwm li. Tshaj qhov ntawd, Nws tsis yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv es kom cia tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv; nws yog los ua tes hauj lwm thiab ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb. Vim qhov laj thawj no, Nws tsis saib qhov kev muab Nws lub koob meej ua kom laj mej pej xeem paub ntawd ua ib qho tseem ceeb. Thaum Nws tau ua tag nrho tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd tiav tag lawm, tag nrho Nws lub koob meej thiab lub meej mom yeej yuav cia li maj mam pom tseeb zuj zus tuaj rau tib neeg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob ntsiag to thiab tsis tau tshaj tawm dab tsi li. Nws tsis quav ntsej txog tib neeg los sis qhov uas tib neeg sib haum thaum raws Nws qab, tab sis tsuas nias qees lawm tom ntej rau txoj kev ua kom Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm los tav kev tau rau Nws tes hauj lwm. Thaum lub sij hawm los txog rau Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, nws yuav raug muab xaus tiag tiag li thiab muab coj los rau qhov kawg, thiab tsis muaj leej twg yuav yuam tau kom ua lwm yam li. Tsuas yog tom qab uas Nws ncaim ntawm tib neeg thaum ua Nws tes hauj lwm tiav lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tes hauj lwm uas Nws ua, txawm hais tias yuav tsis tau paub meej meej los xij. Thiab nws yuav yog ntev heev mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho txog qhov kev npaj siab uas Nws xub ua Nws tes hauj lwm ntawd. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm ntawm tiam ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas muab faib ua ob ntus. Ib ntus mas muaj tes hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab tej lus uas lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag hais. Thaum uas tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv raug ua tiav hlo lawm, ces lwm ntu ntawm tes hauj lwm uas tseem tshuav ntawd yuav muab rau cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd ua ntxiv mus. Nws yog nyob rau lub sij hawm no uas tib neeg yuav tau ua lawv tes dej num kom tiav hlo, vim Vajtswv twb tau qhia txoj hau kev lawm, thiab tib neeg tus kheej yuav tsum tau taug kiag. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib ntu ntawm tes hauj lwm, thiab tom qab ntawd Vajntsujplig thiab cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd yuav ua tes hauj lwm no ntxiv mus. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub tes hauj lwm uas feem ntau yog tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd ua rau lub sij hawm no muaj dab tsi tiag, thiab lawv yuav tsum to taub meej meej hais tias qhov tseem ceeb ntawm tus Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv yog dab tsi thiab tes hauj lwm dab tsi yog qhov uas Nws tsim nyog ua, thiab tsis txhob kom Vajtswv ua raws li tej uas kom tib neeg ua ntawd. Nyob rau ntawm no ces muaj tib neeg qhov kev ua yuam kev, lawv tej kev xav phem, thiab tseem tshaj qhov ntawd, lawv qhov kev tsis mloog lus.

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv mas tsis yog npaj siab los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv, los sis cia tib neeg los saib qhov sib txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tib neeg lub cev; los sis tsis yog kom tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cob qhia tib neeg lub zog ntawm txoj kev paub tseeb, thiab Nws haj yam tsis yog ua li kom tib neeg los pe hawm tus Vajtswv uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv, es kom thiaj li tau txais lub yeeb koob loj heev. Tsis muaj ib yam ntawm tej no li uas yog qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li. Los sis tsis yog Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los teem txim rau tib neeg, los sis tsis yog txhob txwm los muab tib neeg nthuav tawm, los sis tsis yog los ua kom txhua yam nyuab rau lawv. Tsis muaj ib yam ntawm tej no uas yog Vajtswv qhov kev npaj siab li. Txhua zaus uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws yog ib yam hauj lwm uas zam tsis dhau li. Nws yog ua rau Nws tes hauj lwm loj dua thiab Nws qhov kev cawm tib neeg loj dua uas Nws coj li Nws ua, thiab tsis yog ua rau tej laj thawj uas tib neeg xav ntawd. Vajtswv los rau ntiaj teb ces tsuas yog los li qhov uas kom ua tau Nws tes hauj lwm xwb thiab tsuas yog ib qho uas yuav tsum tau ua nkaus xwb. Nws tsis yog los rau ntiaj teb nrog qhov kev npaj siab los ncig saib ub saib no xwb, tab sis yog los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tseem yuav yog vim dab tsi thiab es Nws thiaj yuav ris ib lub nra hnyav li no thiab pheej hmoo tiv kev phom sij loj npaum li no los ua tes hauj lwm no? Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thaum Nws yuav tsum tau ua li nkaus xwb, thiab ib txwm yog muaj tej yam tseem ceeb uas txawv tshaj lwm yam. Yog hais tias tsuas los cia kom tib neeg los saib Nws ib muag xwb thiab los ua kom lawv pom deb thiab dav me ntsis xwb, ces Nws yuav, yam tseeb tshaj plaws li, tsis muaj hnub lam los nrog tib neeg yooj yim. Nws los rau ntiaj teb rau Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm loj dua xwb, thiab ua kom Nws thiaj li muab tau noob neej coob zog xwb. Nws los sawv cev rau tiam tam sim no, Nws los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws hnav Nws Tus Kheej rau hauv lub cev nqaij daim tawv kom tua yeej Ntxwgnyoog. Tshaj qhov ntawd, Nws los kom coj qhia tau tag nrho noob neej nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej no ces cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab nws cuam tshuam txog tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Yog Vajtswv tsuas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv xwb thiab kom qhib tib neeg ob lub qhov muag xwb, ces vim li cas Nws thiaj li tsis ncig mus kom thoob txhua txhua haiv neeg? Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej yooj yim tshaj plaws li lod? Tab sis Nws tsis ua li ntawd, xum xaiv ib qho chaw zoo kom nyob tus thiab pib tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Lub cev nqaij daim tawv no nkaus xwb ces yeej tseem ceeb kawg li lawm. Nws sawv cev rau tag nrho ib tiam, thiab kuj ua tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam; Nws kuj coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus thiab coj ib tiam tshiab los. Tag nrho qhov no yog ib qho xwm txheej tseem ceeb uas cuam tshuam txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tag nrho qhov no ces yog qhov tseem ceeb ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv los rau ntiaj teb los ua. Thaum Yexus los rau ntiaj teb, Nws tsuas hais ib co lus xwb thiab ua ib co hauj lwm xwb; Nws tsis txhawj Nws Tus Kheej txog tib neeg txoj sia, thiab Nws ncaim mus lawm thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav kiag lawm. Niaj hnub no, thaum Kuv tau hais lus tag lawm thiab muab Kuv cov lus tso rau nej lawm, thiab thaum nej to taub lawm, ces theem no ntawm Kuv tes hauj lwm yuav xaus, tsis hais nej txoj sia yuav zoo li cas li. Nyob rau yav tom ntej ces yuav tsum muaj ib co neeg los ua theem no ntawm Kuv tes hauj lwm ntxiv mus thiab ua hauj lwm ntxiv mus nyob rau hauv ntiaj teb raws li cov lus no; nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg txoj kev tsim tsa yuav pib. Tab sis, nyob rau tam sim no, Vajtswv tsuas ua Nws tes hauj lwm kom ua tau kom Nws tes hauj lwm qhuab qhia tiav hlo thiab kom ua tiav ib theem ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Vajtswv ua hauj lwm hauv ib tug yam ntxwv uas tsis zoo li ntawm qhov tib neeg ua. Tib neeg nyiam tej koom txoos thiab tej chaw sib tham, thiab muab tej kab lis kev cai saib tseem ceeb, hos qhov uas Vajtswv ntxub tshaj plaws ces yog kiag tej koom txoos thiab kev sib tham ntawm tib neeg ntag. Vajtswv sib tham thiab hais lus nrog tib neeg yam tsis muaj txheej txheem; qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm, uas yog ib qho uas tso kev dav tshaj plaws thiab kuj tso nej dim tib si. Txawm li cas los xij, Kuv ntxub tej koom txoos nrog nej kawg kiag, thiab Kuv tsis muaj cuab kav yuav swm rau ib txoj sia uas muaj cai khoo nruj npaum li nej txoj li. Kuv ntxub tej kev cai tshaj plaws; lawv muab tib neeg khi tseg txog ntua qhov uas ua rau lawv ntshai txav, ntshai hais lus, thiab ntshai hu nkauj, lawv tej qhov muag mas ntsia ntsoov tom hauv ntej rau koj xwb. Kuv ntxub nej tej kev coj hauv kev koom txoos tshaj plaws thiab Kuv ntxub tej koom txoos loj tshaj plaws li. Kuv cia li tsis kam koom txoos nrog nej li no, vim tej kev coj ntawm txoj kev ua neej li no mas ua rau yus hnov zoo li raug xauv ko taw cia thiab nej ua tej kab lis kev cai ntau dhau heev lawm thiab muaj kev cai ntau dhau heev lawm. Yog tseem pub nej coj thiab ces nej yuav coj tib neeg mus rau thaj chaw uas muaj kev cai tswj ntau, thiab lawv yuav tsis muaj txoj hau kev muab tej kev cai ntawd tshem pov tseg nyob rau hauv nej txoj kev coj; tsis yog li ntawd xwb hos tej huab cua ntawm tej kev ntseeg li ntawd mas tsuas muaj yuav nruj zuj zus tuaj xwb, thiab tib neeg tej kev coj tej kab lis kev cai ntawd ces yuav haj yam loj hlob nthuav dav tuaj mus xwb. Ib txhia neeg mas tseem tham tas zog thiab hais lus tag zog thaum lawv koom txoos thiab lawv yeej tsis sab li, thiab ib txhia mas tseem qhuab qhia ntxiv mus tau li kaum ob hnub yam tsis so li. Tag nrho tej no ces yeej xam ua tej koom txoos loj thiab kev sib tham ntawm tib neeg; lawv tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau ib lub neej ntawm kev noj thiab kev haus, ntawm kev lom zem, los sis ntawm tus ntsujplig raug tso dim li. Tej no ces puav leej yog kev sib tham xwb! Nej cov neeg koom hauj lwm sib tham, nrog rau tej koom txoos loj thiab me, ces puav leej txaus ntxub rau Kuv xwb, thiab Kuv yeej tsis hnov hais tias yuav muaj ib qho kev txaus siab rau tej ntawd li. Qhov no yog txoj cai ntawm qhov Kuv ua hauj lwm: Kuv tsis kam yuav qhuab qhia thaum muaj tej koom txoos, los sis Kuv tsis xav yuav tshaj tawm txog dab tsi rau tej qhov pej xeem tuaj sib sau ua ke coob coob, thiab haj yam yuav tsis hu nej sawv daws tuaj sib tham ob peb hnub rau ib lub rooj sib tham tshwj xeeb. Kuv tsis pom zoo hais tias nej sawv daws yuav tsum zaum, nyob twj ywm thiab paub cai, rau ntawm ib qho chaw sib ntsib; Kuv tsis nyiam qhov pom nej nyob rau tej ciaj ciam ntawm tej qho kab lis kev cai twg kiag li, thiab tshaj qhov ntawd, Kuv tsis kam koom ib qho rau tej qho kab lis kev cai li nej tej ntawd. Yog nej haj yam ua tej no ntau, ces Kuv haj yam ntxub nws xwb. Kuv tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau tej kab lis kev cai thiab tej kev cai ntawm nej li; tsis hais nej yuav ua tau tej ntawd zoo npaum li cas li, Kuv pom tag nrho tej ntawd mas txaus ntxub nkaus xwb. Tsis yog hais tias nej tej kev npaj ntawd tsis zoo los sis nej yog cov qib qis dhau heev lawm; nws tsuas yog hais tias Kuv ntxub nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev ua neej thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tsis muaj cuab kav yuav swm rau nws li. Nej tsis to taub me me txog tes hauj lwm uas Kuv xav ua li. Thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm rov rau thaum ntawd, tom qab muaj ib qho kev qhuab qhia nyob rau ib qho chaw twg lawm, Nws yuav coj Nws cov thwj tim tawm hauv lub nroog mus thiab hais rau lawv txog tej kev uas nws ua kom nej yuav tsum to taub. Nws hom ua hauj lwm zoo li ntawd. Nws tes hauj lwm nrog rau cov neeg coob coob mas muaj tsawg thiab sib nrug deb kawg li. Raws li qhov nej nug txog Nws, Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv tsis tsim nyog muaj lub neej zoo li ib tug tib neeg li sawv daws; Nws yuav tsum tau ua Nws tes hauj lwm, thiab, txawm Nws yuav zaum, sawv, los sis mus kev, Nws yuav tsum hais lus. Nws yuav tsum ua hauj lwm txhua lub sij hawm thiab yeej yuav tsis nres tau “qhov kev ua hauj lwm” ntawd li, tsis li ntawd ces yog Nws tsis ua Nws tes dej num. Ua tej kev txib tib neeg no puas haum rau tib neeg qhov kev txawj xav thiab? Nej txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Tsis yog nej thov ntau dhau heev lawm lod? Ua Kuv puas tseev kom koj yuav tsum soj ntsuam xyuas Kuv thaum Kuv ua hauj lwm mas? Ua Kuv puas tseev kom koj saib xyuas thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm qhuab qhia mas? Kuv paub zoo hais tias qhov hauj lwm twg yog qhov Kuv tsim nyog ua thiab thaum twg Kuv tsim nyog ua nws; tsis tas yuav muaj lwm tus los cuam tshuam li. Tej zaum mas rau nej ces zoo li Kuv tsis tau ua dab tsi ntau, tab sis txog thaum ntawd ces Kuv tes hauj lwm twb xaus lawm xwb. Muab Yexus cov lus hauv Plaub Txoj Moo Zoo coj los ua piv txwv: Tsis yog lawv yeej tsawg tsawg thiab xwb lod? Nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum Yexus nkag mus rau hauv lub tsev sab laj thiab muab ib zaj lus qhuab qhia, yam ntau kawg mas Nws hais tag rau ob peb feeb xwb, thiab thaum Nws hais tag lawm, Nws coj Nws cov thwj tim mus rau saum ib lub nkoj thiab ncaim mus yam tsis muaj lus piav qhia dab tsi li. Qhov ntau tshaj, ces yog cov nyob hauv lub tsev sab laj tham txog qhov no nrog rau lawv tus kheej, tab sis Yexus tsis koom nrog lawv li. Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis ua dab tsi tshaj thiab dhau qhov no li. Tam sim no, coob tus xav kom Kuv hais lus ntau zog thiab tham ntau zog, yam tsawg mas ob peb teev rau ib hnub. Ib yam li qhov nej pom, Vajtswv tsum tsis ua Vajtswv tshwj tsis yog Nws hais lus, thiab tsuas yog Nws tus uas hais lus mas thiaj yog Vajtswv xwb. Nej sawv daws dig muag lawm! Sawv daws siab phem! Nej sawv daws yog ib co niag uas tsis muaj kev xav! Nej muaj kev xav phem ntau heev lawm! Nej tej kev xav tau ntawd mus deb dhau heev lawm! Nej tsis yog neeg! Nej tsis to taub me me txog qhov uas Vajtswv yog dab tsi li! Nej ntseeg hais tias txhua tus neeg hais lus thiab neeg txawj tham ces yog Vajtswv, thiab hais tias leej twg los xij uas hais lus rau nej ces yog nej txiv. Qhia Kuv seb, tag nrho nej cov uas muaj tus yeeb yam paub-zoo thiab tus duab uas tsis zoo xws li sawv daws, tseem muaj ib qho kev txawj xav me me thiab lod? Nej puas tseem paub ntuj hnub! Nej txhua tus ces zoo li ib tug nom tswv ntshaw nyiaj thiab qias vuab tsuab, yog li ntawd nej ho yuav pom qhov kev txawj xav ntawd tau li cas mas? Nej yuav cais tau qhov yog thiab qhov tsis yog li cas mas? Kuv tau muab ntau yam pub rau nej, tab sis muaj pes tsawg leej ntawm nej thiaj suav nws muaj nuj nqis? Leej twg thiaj muaj nws tag nrho mas? Nej tsis paub hais tias leej twg yog tus uas qhib txoj hau kev uas nej taug hnub no, ces nej tseem pheej taij ub taij no ntawm Kuv ntxiv tas zog li, yog li ntawd nej thiaj li taij Kuv tag zog, taij Kuv tej nyuag kev taij uas txaus luag thiab ruam tag npaum no. Nej tsis txaj muag ua plu liab tag li lod? Kuv tseem hais tsis tau txaus thiab lod? Kuv tseem ua tsis tau txaus thiab lod? Nej leej twg thiaj muaj cuab kav khaws Kuv tej lus cia ua ib qho khoom muaj nuj nqis? Nej ua txuj qhuas Kuv thaum nyob ntawm Kuv lub xub ntiag, tab sis nej dag thiab coj tsis ncaj thaum tsis nyob ntawd lawm! Nej tej kev ua mas txaus ntxub dhau heev lawm, thiab lawv ntxeev siab rau Kuv! Kuv paub hais tias nej kom Kuv hais lus thiab ua hauj lwm yam tsis muaj laj thawj dab tsi tshaj qhov uas cia nej saib kom zoo siab thiab ua kom nej pom deb pom dav xwb, tsis yog kom hloov tau nej lub neej. Kuv twb tau hais ntau heev rau nej lawm. Nej lub neej tsim nyog twb hloov ntev los lawm, yog li ntawd vim li cas es nej tseem pheej yuav rov huam mob rau nej tus yeeb yam qub tam sim no kiag mas? Puas yog Kuv cov lus raug muab nyiag ntawm nej mus lawm thiab nej yeej tsis tau txais lawv li? Qhia qhov tseeb rau Kuv seb, Kuv tsis xav hais dab tsi ntau ntxiv rau cov neeg phem li nej lawm—nws yuav nkim pov tseg xwb! Kuv tsis xav ua tej hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis no ntau ntau lawm! Nej tsuas yog xav kom pom deb pom dav los sis tau saib kom zoo siab xwb, thiab tsis yog yuav ua kom tau txoj sia! Nej sawv daws tab tom dag nej tus kheej! Kuv nug nej, muaj ntau npaum li cas ntawm tej uas Kuv tau hais rau nej tim ntsej tim muag uas nej tau muab coj mus xyaum ua? Tag nrho tej nej ua ces yog ua yees siv dag lwm tus xwb! Kuv ntxub nej cov uas tsuas nyiam saib li cov neeg tuaj ib cag saib xwb, thiab Kuv pom tau hais tias nej tej kev xav paub xav pom mas txaus ntxub kawg nkaus. Yog nej tsis yog tuaj ntawm no tuaj caum nrhiav txoj hau kev tseeb los sis nqhis qhov tseeb, ces nej yog daim phiaj rau Kuv qhov kev ntxub xwb! Kuv paub hais tias nej tsuas lam mloog Kuv hais kom txaus yees rau nej qhov kev xav paub xav pom los sis kom txhab kom puv rau ib qho twg ntawm nej tej kev ntshaw kom tau ntau xwb. Nej yeej tsis xav nrhiav qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, los sis qhov kev nrhiav xyuas txoj kev yog rau qhov kev to taub txoj sia; tej yam kev xav tau no yeej tsis muaj nyob rau ntawm nej li. Tag nrho tej nej ua ces tsuas yog saib Vajtswv li ib qho khoom ua si uas nej kawm txog thiab qhuas xwb. Nej muaj txoj kev ntshaw caum nrhiav txoj sia ntawd tsawg dhau heev lawm, tab sis ho muaj kev ntshaw ntau heev rau kev xav paub xav pom thiab! Piav txog txoj kev ntawm txoj sia rau cov neeg ntawd mas zoo nkaus li hais lus rau huab cua xwb; ces Kuv tsis tas hais dab tsi hlo li! Cia Kuv qhia nej: Yog nej tsuas lam nrhiav dab tsi los ntim kom puv qhov khoob hauv nej lub siab xwb, ces qhov zoo tshaj nej tsis tas los rau ntawm Kuv li! Nej yuav tsum muab qhov kev muab kom tau txoj sia ua qhov tseem ceeb! Tsis txhob dag nej tus kheej! Nej yuav tsum tsis txhob muab nej qhov kev xav paub xav pom coj los ua lub hauv paus tseem ntsiab rau nej qhov kev nrhiav caum txoj sia los sis siv nws ua ib qho lus daws coj los thov kom Kuv hais lus rau nej. Tej no puav leej yog kev dag uas nej mas tshaj lij kawg nkaus! Kuv nug koj ib zaug ntxiv: Muaj ntau npaum li cas ntawm tej uas Kuv tau hais kom to taub txog ntawd es koj yeej to taub tiag? Koj puas to taub tag nrho tej uas Kuv tau hais rau koj lawm? Koj puas tau muab tag nrho tej uas Kuv hais rau koj lawm coj mus xyaum ua?

Tes hauj lwm ntawm txhua txhua tiam mas yog pib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, tab sis koj tsim nyog paub qhov ntawd, txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, Nws tsis tau los pib ib qho kev txav chaw, los sis los npaj tej rooj sib tham tshwj xeeb, los sis los tsim tsa tej koom haum rau nej. Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua nkaus xwb. Nws tes hauj lwm mas tsis muaj kev txwv txiav los ntawm ib tug neeg twg li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li qhov Nws siab nyiam; tsis hais tib neeg yuav xav li cas rau los sis paub txog nws li, Nws tsuas txhawj xeeb txog kev ua Nws tes hauj lwm xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, nws twb tau muaj peb theem ntawm tes hauj lwm lawm; txij ntawm Yehauvas los rau Yexus, thiab ntawm Tiam Muaj Kev Cai los rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv yeej tsis tau hu ib lub rooj sib tham tshwj xeeb rau tib neeg li, los sis yeej tsis tau hu noob neej los sib sau ua ke es kom pib tau ib lub rooj sib tham tshwj xeeb kom ua hauj lwm thoob plaws ntiaj teb thiab kom thiaj li ncua tau Nws tes hauj lwm li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua Nws tes hauj lwm thaum pib ntawm tag nrho ib tiam nyob rau ib lub sij hawm uas haum rau thiab nyob rau ib qho chaw uas haum rau, es kom thiaj li coj tau ib tiam los thiab coj tau tib neeg nyob rau lawv txoj kev ua neej. Kev sib tham tshwj xeeb ces yog tej koom txoos ntawm tib neeg; hu neeg los ua ke los ua kev zoo siab rau tej hnub so ces tsuas yog tes hauj lwm ntawm tib neeg xwb. Vajtswv tsis saib hnub so thiab, tshaj qhov ntawd, pom tau hais tias lawv ntxim ntxub; Nws tsis hu rooj sab laj tshwj xeeb thiab, dhau qhov ntawd mus, Nws pom tau hais tias tej ntawd ntxim ntxub. Tam sim no koj yuav tsum to taub meej meej hais tias dab tsi yog tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua.

Qhov Dhau Los: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

Ntxiv Mus: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No