Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj kev ntseeg uas ruaj khov ntawm sab kev ntseeg: Lawv tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv thiab tsuas caum raws tau Vajtswv li ib tug neeg hlau xwb, tsis muaj peev xwm ntshaw Vajtswv tiag los sis hlub Nws. Lawv tsuas lam caum raws Nws ntsiag to xwb. Muaj coob tus tib neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas muaj tsawg tsawg tus xwb thiaj yog cov hlub Vajtswv; lawv tsuas “fwm” Vajtswv vim lawv ntshai kev puas tsuaj xwb; los sis lawv “qhuas” Vajtswv vim Nws nyob siab thiab muaj hwj chim—tab sis nyob rau hauv lawv txoj kev fwm thiab kev qhuas, yeej tsis muaj txoj kev hlub los sis txoj tseem kev ntshaw tiag li. Nyob rau hauv lawv txoj kev ntsib kev pom lawv nrhiav yam tsis tseem ceeb hlo li ntawm qhov tseeb, los sis lwm yam tsis tseem ceeb uas to taub nyuab. Tib neeg feem coob tsuas lam caum raws, mus nuv tej koob hmoov uas nyob hauv tej dej muaj teeb meem; lawv tsis nrhiav qhov tseeb, los sis lawv tsis mloog Vajtswv lus tiag kom thiaj tau Vajtswv tej koob hmoov. Lub neej ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau li, nws tsis muaj nuj nqis, thiab nyob rau hauv txoj kev ntseeg ntawd ces yog lawv tej kev xav ntawm ntiag tug thiab tej kev nrhiav caum xwb; lawv tsis ntseeg Vajtswv kom thiaj hlub Vajtswv, tab sis tsuas xav kom tau koob hmoov xwb. Coob tus tib neeg coj li lawv siab nyiam; lawv ua yam uas lawv xav ua thiab yeej tsis xav txog tej uas Vajtswv nyiam li, los sis seb yam uas lawv ua ntawd puas raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis raws. Cov tib neeg zoo li no yeej caum tsis tau txoj tseem kev ntseeg, haj yam caum tsis tau txoj kev hlub Vajtswv. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis yog rau tib neeg ntseeg xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj ntawd, rau tib neeg hlub. Tab sis muaj coob tus ntawm cov uas ntseeg Vajtswv tsis muaj peev xwm nrhiav pom qhov uas “nraim nkoos” no. Tib neeg tsis hlub Vajtswv tiag, los sis lawv tsis sim hlub Nws li. Lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias muaj ntau yam uas ntxim hlub heev txog Vajtswv; lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas hlub tib neeg, thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yog rau tib neeg hlub. Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog muaj hais qhia nyob rau hauv Nws tes hauj lwm: Tsuas yog thaum lawv paub Nws tes hauj lwm ces tib neeg thiaj nrhiav pom Nws txoj kev hlub xwb; tsuas yog nyob hauv lawv txoj kev paub xwb lawv thiaj nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev ntxim hlub; thiab yog tsis muaj txoj kev soj ntsuam rau hauv lub neej tiag tiag, ces tsis muaj ib tug twg yuav nrhiav pom tau Vajtswv txoj kev ntxim hlub li. Muaj ntau ntau yam uas tsim nyog hlub txog Vajtswv, tab sis yog tsis muaj qhov koom kiag nrog Nws ces tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws li. Hais tau tias, yog Vajtswv tsis los yug ua cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm koom tau nrog Nws, thiab yog tias lawv tsis muaj peev xwm koom nrog Nws, lawv kuj yuav tsis muaj peev xwm pom kiag Nws tes hauj lwm—thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub Vajtswv yuav raug tsuas nrog txoj kev cuav thiab kev xav ntau heev. Txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis tseeb npaum li txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, rau qhov tib neeg txoj kev paub Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog muaj nyob hauv lawv tej kev xav, dua li nyob hauv yam uas lawv tau pom los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag thiab yam uas lawv tus kheej tau ntsib tau pom kiag. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, tib neeg muaj peev xwm saib tau Nws tej kev ua thiab Nws txoj kev ntxim hlub, thiab lawv yeej pom tau txhua yam ntawm Nws tus moj yam uas muaj qab hau thiab ib txwm muaj, txhua yam uas tseeb tshaj li qhov paub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm ntau txhiab zaus. Txawm tib neeg yuav hlub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej heev npaum li cas los, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tseeb txog txoj kev hlub no, thiab nws yog tib neeg tej tswv yim puv ntoob xwb. Txawm lawv txoj kev hlub rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb me npaum li cas los xij, txoj kev hlub no yog txoj tseeb tiag; txawm yog tias muaj me me xwb los, nws tseem yog tseeb tiag. Vajtswv ua kom tib neeg paub Nws los ntawm Nws tes hauj lwm tseeb, thiab los ntawm txoj kev paub no Nws tau lawv txoj kev hlub. Nws zoo ib yam li Petus: Yog tias nws tsis tau nyob nrog Yexus, ces nws yeej yuav yog ib qho uas tsis yooj yim rau nws hlub Yexus. Yog li, kuj tib yam thiab, nws txoj kev ua siab ncaj rau Yexus yog muaj los ntawm nws txoj kev koom nrog Yexus. Yuav kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tau los rau hauv tib neeg thiab nyob ua ke nrog tib neeg, thiab txhua yam uas Nws ua rau tib neeg pom thiab ntsib kiag ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv.

Vajtswv siv qhov tseeb thiab qhov xwm txheej uas muaj tseeb kho kom tib neeg zoo tiav log; Vajtswv tej lus ua rau ib feem ntawm Nws txoj kev kho tib neeg zoo tiav log ntawd muaj tiav, thiab qhov no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev taw qhia thiab qhib txoj kev. Hais tau tias, nyob rau hauv Vajtswv tej lus koj yuav tsum nrhiav txoj kev xyaum thiab kev paub ntawm tej zeem muag. Los ntawm txoj kev to taub txog tej no, tib neeg yuav muaj ib txoj kev thiab tej zeem muag rau nws txoj kev xyaum, thiab nws yuav muaj peev xwm tuav tau txoj kev kaj nyob hauv Vajtswv tej lus; nws yuav muaj peev xwm to taub tias tej no yog los ntawm Vajtswv los thiab muaj peev xwm paub ntau. Tom qab txoj kev to taub lawm, tib neeg yuav tsum ceev nrooj mus rau qhov tseeb thiab yuav tsum siv Vajtswv tej lus ua kom zoo Vajtswv siab rau hauv nws lub neej. Vajtswv yuav coj koj rau txhua yam thiab yuav muab ib txoj kev xyaum rau koj, thiab ua kom koj paub tias Nws yeej ntxim hlub tiag, thiab cia koj pom tias txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas nyob hauv koj yeej yog txhob txwm kho kom koj zoo tiav log. Yog tias koj xav pom Vajtswv txoj kev hlub, yog tias koj xav paub Vajtswv txoj kev hlub tiag, ces koj yuav tsum mus kom tob rau qhov tseeb, koj yuav tsum mus kom tob rau lub neej tiag tiag thiaj pom tias txhua yam uas Vajtswv ua yog kev hlub thiab kev cawm dim, tias txhua yam uas Nws ua yog ua kom tib neeg muaj peev xwm tso yam uas tsis huv pov tseg rau tom qab, thiab kho tej uas nyob hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua kom zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv siv tej lus pub rau tib neeg; Nws npaj tej xwm txheej ntawm lub neej tiag tiag rau tib neeg paub, thiab yog tias tib neeg noj thiab haus Vajtswv tej lus ntau, ces thaum lawv muab tej ntawd coj los xyaum, lawv muaj peev xwm daws tau txhua txoj kev nyuaj siab hauv lawv lub neej uas yog siv Vajtswv tej lus ntau. Hais tau tias, koj yuav tsum muaj Vajtswv tej lus kom thiaj mus tau tob rau qhov tseeb; yog tias koj tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, ces koj yuav tsis muaj kev taug hauv lub neej tiag tiag. Yog tias koj yeej tsis noj los sis haus Vajtswv tej lus, ces koj yuav raug txaj muag thaum tej yam tshwm sim rau koj. Koj tsuas paub tias koj yuav tsum hlub Vajtswv xwb, tab sis koj tsis muaj peev xwm qhia qhov txawv thiab tsis muaj txoj kev xyaum; koj raug muab sib tov thiab tsis meej pem lawm, thiab tej zaum koj tseem ntseeg tias qhov ua rau lub cev nqaij daim tawv zoo siab ntawd yog qhov koj ua kom Vajtswv zoo siab—tag nrho tej no yog lub txim ntawm qhov tsis noj thiab tsis haus Vajtswv tej lus. Hais tau tias, yog koj tsis muaj kev pab ntawm Vajtswv tej lus thiab tsuas qi muag xuas hauv qhov tseeb xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev xyaum kiag li. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis to taub tias ntseeg Vajtswv yog dab tsi li, lawv haj yam to taub tsawg tias hlub Vajtswv yog dab tsi tiag. Yog tias, siv Vajtswv txoj kev kaj thiab kev taw qhia ntawm Vajtswv tej lus, koj thov Vajtswv tas li, thiab tshawb nrhiav, thiab nrhiav, thiab los ntawm qhov ua li no koj pom qhov uas koj yuav tsum muab coj los xyaum, nrhiav lub cib fim rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, koom tes tiag tiag nrog Vajtswv, thiab txhob raug muab sib tov thiab tsis meej pem, ces koj yuav muaj ib txoj kev rau hauv lub neej tiag tiag, thiab yuav ua rau Vajtswv zoo siab tiag. Thaum koj ua rau Vajtswv zoo siab lawm, nyob rau hauv koj yuav yog Vajtswv txoj kev taw qhia, thiab koj yuav tau koob hmoov tshwj xeeb los ntawm Vajtswv, uas yuav muab ib txoj kev zoo siab xyiv fab rau koj: Koj yuav raug fwm heev tias koj tau ua rau Vajtswv zoo siab, koj yuav kaj siab lug rau sab hauv, thiab nyob hauv koj lub siab koj yuav nyob kaj nrig thiab thaj yeeb lug. Koj lub siab zoo yuav raug nplij thiab dim tej kev iab liam, thiab nyob sab hauv koj yuav kaj siab lug thaum koj pom koj cov kwv tij thiab cov muam. Qhov no yog qhov uas zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yog dab tsi, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv. Tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm Vajtswv txoj kev hlub yog tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom: Los ntawm qhov ntsib kev pom txog txoj kev txom nyem, thiab qhov paub muab qhov tseeb coj los xyaum coj, lawv tau Vajtswv tej koob hmoov. Yog koj tsuas hais tias Vajtswv hlub koj heev, hais tias Vajtswv tau them ib tug nqi hnyav heev rau tib neeg lub txim, hais tias Nws tau ua siab ntev thiab ua twb zoo hais tej lus ntau heev thiab ib txwm cawm tib neeg, qhov koj hais tej lus no tsuas yog ib sab ntawm txoj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv xwb. Tab sis, txoj kev zoo siab xyiv fab uas loj tshaj—txoj tseem kev zoo siab xyiv fab—yog thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj nyob rau hauv lawv lub neej tiag tiag, tom qab qhov uas lawv muaj kev thaj yeeb lug thiab kaj nrig nyob hauv lawv lub siab. Lawv tuaj zog zis rau sab hauv thiab pom tias Vajtswv mas ntxim hlub heev. Koj yuav pom tias tus nqi uas koj tau them ntawd mas tseem ntau tshaj qhov ncaj nrab lawm thiab. Qhov them tus nqi loj rau koj tej kev siv dag zog, koj yuav muaj qhov kaj siab lug heev nyob rau sab hauv: Koj yuav pom tias koj zoo siab xyiv fab tiag tiag rau Vajtswv txoj kev hlub thiab koj yuav to taub tias Vajtswv tau ua tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim rau hauv tib neeg, tias Nws txoj kev kho tib neeg yog kho kom lawv dawb huv, thiab tias Vajtswv sim tib neeg kom thiaj paub seb lawv hlub Nws tiag los tsis hlub. Yog tias koj yeej ib txwm muab qhov tseeb coj los xyaum li qhov no, ces koj yuav maj mam muaj ib txoj kev paub ntau txog Vajtswv tes hauj lwm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav pom tias Vajtswv tej lus uas nyob ntawm koj xub ntiag mas pom meej tseeb npaum li lub qe zeb iav. Yog tias koj to taub tau meej txog qhov tseeb, koj yuav pom tias txhua yam yuav yooj yim coj los xyaum coj, tias koj muaj peev xwm kov yeej txhua yam xwm thiab kov yeej txhua txoj kev sim siab, thiab koj yuav pom tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yog ib qho teeb meem rau koj, uas yog qhov yuav tso koj dim plaws thiab tso koj tawm. Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj tseem kev hlub yuav los rau saum koj. Vajtswv foom koob tsav hmoov rau cov uas muaj zeem muag, cov uas muaj qhov tseeb, cov muaj qhov paub, thiab cov uas hlub Nws tiag. Yog tias tib neeg xav saib rau Vajtswv txoj kev hlub, lawv yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum coj rau hauv lub neej tiag tiag, lawv yuav tsum tuaj yeem uv kev mob thiab tso yam uas lawv hlub pov tseg los mus ua kom Vajtswv zoo siab, thiab tsis hais txawm lawv yuav poob kua muag los xij, lawv yuav tsum tseem muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab zoo. Nyob rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag, thiab yog tias koj uv kev nyuaj siab li qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yeej yuav caum raws. Los ntawm lub neej tiag tiag, thiab los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus, tib neeg muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab tsuas yog tias lawv tau saj Vajtswv txoj kev hlub mas lawv thiaj hlub tau Nws tiag.

Cov uas hlub Vajtswv yog cov uas nyiam qhov tseeb, thiab cov uas nyiam qhov tseeb yim muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntau npaum li cas, ces lawv yim muaj qhov tseeb ntau npaum li ntawd; lawv yim muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntau npaum li cas, ces lawv yim muaj Vajtswv txoj kev hlub ntau npaum li ntawd; thiab lawv yim muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom koob tsav hmoov rau lawv ntau npaum li ntawd. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, Vajtswv txoj kev hlub rau koj yuav maj mam ua rau koj pom, ib yam li Petus los paub Vajtswv: Petus hais tias Vajtswv tsis yog muaj tswv yim tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam xwb, tab sis, tshaj ntawd, Nws kuj tseem muaj tswv yim ua tes hauj lwm tiag rau hauv tib neeg thiab. Petus hais tias Nws tsis yog tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub vim qhov Nws tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nkaus xwb, tab sis, tshaj ntawd, vim yog Nws lub peev xwm los tsim tib neeg, los cawm tib neeg, los kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab los muab Nws txoj kev hlub tso rau tib neeg. Yog li, kuj ib yam thiab, Petus tau hais tias muaj ntau yam nyob hauv Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub. Petus hais rau Yexus tias: “Puas yog qhov tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawd tsuas yog tib qho laj thawj uas Koj tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub xwb? Muaj ntau yam nyob hauv Koj uas ntxim hlub tshaj. Koj ua thiab mus hauv lub neej tiag tiag, Koj tus Ntsujplig ua rau kuv ras sab hauv, Koj qhuab ntuas kuv, Koj cem kuv—tej no haj yam tsim nyog tib neeg txoj kev hlub.” Yog tias koj xav pom thiab paub Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yuav tsum tshawb thiab nrhiav hauv lub neej tiag tiag thiab yuav tsum tuaj yeem muab koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Koj yuav tsum txiav txim siab khov kho rau qho no. Koj yuav tsum yog ib tug uas qhia tau tias leej twg muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv zoo siab rau txhua yam, yam tsis tub nkeeg los sis ntshaw tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis ua lub neej rau cev nqaij daim tawv tab sis ua lub neej rau Vajtswv. Tej zaum yuav muaj tej lub sij hawm thaum koj tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Ntawd yog vim hais tias koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau lwm zaus, txawm tias nws yuav siv dag zog ntau dua, los koj yuav tsum ua kom Nws zoo siab thiab yuav tsum tsis txhob ua kom cev nqaij daim tawv zoo siab. Thaum koj paub li qhov no, koj yuav los paub Vajtswv. Koj yuav pom tias Vajtswv muaj peev xwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tias Nws tau yug los ua cev nqaij daim tawv xwv tib neeg thiaj pom tau Nws kiag thiab koom tau nrog Nws kiag; koj yuav pom tias Nws muaj peev xwm mus kev ua ke nrog tib neeg, thiab Nws tus Ntsujplig muaj peev xwm kho tau tib neeg kom zoo tiav log hauv lub neej tiag tiag, cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev qhuab ntuas, Nws txoj kev rau txim, thiab Nws tej koob hmoov. Yog tias koj ib txwm tau ntsib tau pom li qhov no, nyob hauv lub neej tiag tiag koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab yog tias muaj ib hnub koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nres tsis zoo li qub lawm, koj yuav muaj peev xwm raug cem thiab yuav tu siab. Thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yeej yuav tsis xav tso Vajtswv tseg, thiab yog tias muaj ib hnub Vajtswv hais tias Nws yuav tso koj tseg, koj yuav ntshai, thiab yuav hais tias koj xum tuag zoo dua li uas raug Vajtswv muab tso tseg. Thaum koj muaj tej kev xav no, koj yuav pom tias koj tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg, thiab nyob rau txoj kev no, koj yuav muaj ib lub hauv paus, thiab yuav xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub tiag tiag.

Muaj ntau zaus tib neeg hais tias cia Vajtswv ua lawv lub neej, tab sis lawv txoj kev ntsib kev pom tseem tsis tau los txog rau theem no. Koj tsuas lam hais tias Vajtswv yog koj lub neej, tias Nws coj koj txhua hnub, tias koj noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, thiab tias koj thov Nws txhua hnub, yog li Nws tau rais los ua koj lub neej lawm. Txoj kev paub ntawm cov uas hais li no mas ntiav heev. Nyob rau hauv coob tus tib neeg tsis muaj lub hauv paus li; Vajtswv tej lus twb tau muab cog rau hauv lawv lawm, tab sis lawv tsis tau hlav nrhau cag, lawv haj yam tsis tau txi txiv li. Hnub no, koj tau ntsib tau pom txog qib twg lawm? Tsuas yog tam sim no xwb, tom qab Vajtswv tau yuam koj los txog qhov no, koj xav tias koj tso tsis tau Vajtswv tseg lawm. Ib hnub, thaum koj qhov kev ntsib kev pom yuav mus txog ib theem twg, yog tias Vajtswv ua kom koj khiav mus, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau. Koj yuav ib txwm xav tias koj ua tsis tau yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj; koj nyob taus yog tsis muaj ib tug txiv, ib tug poj niam, los sis me nyuam, tsis muaj ib tse neeg, tsis muaj ib leej niam los sis leej txiv, tsis muaj kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tab sis koj nyob tsis taus yog tsis muaj Vajtswv. Qhov tsis muaj Vajtswv yuav zoo ib yam li plam koj txoj sia; koj yuav tsis muaj peev xwm nyob taus yog tsis muaj Vajtswv. Thaum koj tau ntsib tau pom txog theem no lawm, koj yuav ua tau raws li lub hom phiaj hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nyob rau txoj kev no, Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, Nws yuav rais los ua lub hauv paus ntawm qhov muaj koj. Koj yeej yuav tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg dua li lawm. Thaum koj paub los txog rau qib no, koj yuav zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo uas zoo txaus nrog Vajtswv, Nws yuav yog koj lub neej, koj txoj kev hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav thov rau Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tso tsis tau Koj tseg lawm. Koj yog kuv lub neej. Kuv yeej nyob taus yam tsis muaj dab tsi li—tab sis yog tsis muaj Koj, kuv nyob tsis tau ntxiv mus.” Nov yog tib neeg tus tseem yeeb yam; nws yog lub neej tiag tiag. Ib txhia tib neeg tau raug yuam los txog qhov li lawv raug hnub no: Lawv yuav tsum tau mus ntxiv txawm tias lawv xav mus los tsis xav, thiab lawv ib txwm xav li uas yog hais tias lawv raug daig rau ntawm ib kem pob zeb thiab ib qho chaw nyuaj. Koj yuav tsum paub qhov zoo li no tias Vajtswv yog koj lub neej, qhov tias yog Vajtswv raug tshem tawm ntawm koj lub siab mus lawm, nws yuav zoo yam li uas plam koj txoj sia; Vajtswv yuav tsum yog koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis muaj peev xwm tso Nws tseg. Nyob rau txoj kev no, koj yuav tau ntsib tau pom Vajtswv tiag, thiab nyob rau lub sij hawm no, thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hlub Vajtswv tiag tiag, thiab nws yuav yog tib txoj, txoj kev hlub uas dawb huv. Muaj ib hnub, thaum koj txoj kev ntsib kev pom yog qhov uas koj lub neej tau los txog rau ib theem lawm, thaum koj thov rau Vajtswv, thiab noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj yuav tsis muaj peev xwm tso tau Vajtswv tseg sab hauv, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm hnov qab Nws txawm tias koj xav hnov qab. Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, koj hnov qab lub ntiaj teb tau, koj hnov qab koj tus poj niam, tus txiv, los sis tej me nyuam tau, tab sis koj yuav muaj teeb meem hnov qab txog Vajtswv—yuav ua li no ces yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, qhov no yog koj lub neeg tiag tiag thiab koj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Thaum tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv los txog rau ib theem no lawm, lawv txoj kev hlub rau yam tsis muaj nuj nqis tsis sib txig sib luag li lawv txoj kev hlub rau Vajtswv lawm; lawv txoj kev hlub rau Vajtswv los ua ntej. Nyob rau txoj kev no koj muaj peev xwm tso txhua yam tseg, thiab tuaj yeem txais yuav txhua txoj kev qhuab ntuas thiab kho los ntawm Vajtswv. Thaum koj caum tau ib txoj kev hlub rau Vajtswv uas loj tshaj lwm yam, koj yuav ua neej nyob rau hauv qhov tseeb thiab nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub.

Thaum Vajtswv rais los ua lub neej rau hauv tib neeg, tib neeg tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg. Qhov no tsis yog Vajtswv tes num los? Tsis muaj lus tim khawv zoo tshaj no lawm! Vajtswv tau ua hauj lwm los txog rau ib theem; Nws tau hais kom tib neeg ua num, kom raug rau txim los sis tuag, thiab tib neeg tsis tau thim rov qab, uas qhia tau tias Vajtswv kov yeej lawv lawm. Cov tib neeg uas muaj qhov tseeb yog cov uas, nyob rau hauv lawv txoj kev ntsib kev pom tiag, yeej sawv tau khov kho rau lawv tej lus tim khawv, sawv khov kho rau lawv qhov chaw, sawv rau ntawm Vajtswv sab, yam tsis txav taw li, thiab cov uas muaj tau ib txoj kev sib raug zoo nrog cov tib neeg uas hlub Vajtswv, cov uas, thaum muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau lawv, muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus txog qhov tuag. Koj txoj kev xyaum thiab tej uas qhia tshwm hauv lub neej tiag tiag yog tej lus tim khawv rau Vajtswv, lawv yog qhov tib neeg ua neej raws thiab qhov lus tim khawv txog Vajtswv, thiab qhov no yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub; thaum koj tau ntsib tau pom los txog theem no, ces twb yog caum cuag qhov hloov lawm. Koj muaj txoj kev ua neej tiag thiab txhua yam koj ua yuav ua rau lwm tus saib thiab hwm. Koj tej tsoos tsho thiab qho sab nraud tsis tseem ceeb, tab sis koj ua lub neej uas muaj lub siab npuab Vajtswv tshaj plaws, thiab thaum koj tham Vajtswv tej lus, Nws coj thiab qhia koj. Koj muaj peev xwm hais Vajtswv lub siab nyiam los ntawm koj tej lus, tham qhov tseeb, thiab koj to taub ntau txog qhov uas ua num hauv tus ntsujplig. Koj ncaj ncees hauv tej lus koj hais, koj zoo thiab yog, tsis tawm tsam thiab paub cai, muaj peev xwm mloog Vajtswv tej kev npaj thiab sawv khov kho rau koj tej lus tim khawv thaum muaj ntau yam ua rau koj ntog, thiab koj nyob twj ywm thiab tswj tus kheej txawm koj yuav ua dab tsi los xij. Hom tib neeg zoo li no tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm tiag. Ib txhia tib neeg tseem hluas, tab sis lawv coj li ib tug ntawm ib nrab neej; lawv paub tab, muaj qhov tseeb, thiab lwm tus fwm—thiab cov no yog cov tib neeg uas muaj tej lus tim khawv thiab yog qhov tshwm ntawm Vajtswv. Hais tau tias, thaum lawv tau ntsib tau pom los txog rau ib theem lawm, nyob sab hauv lawv yuav muaj ib txoj kev nkag siab rau Vajtswv, thiab lawv tus moj yam sab nraud kuj yuav nyob ruaj. Muaj coob tus tib neeg tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab tsis sawv khov kho rau lawv tej lus tim khawv. Nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv txoj kev hlub, los sis tej lus tim khawv rau Vajtswv, thiab cov no yog cov tib neeg uas Vajtswv ntxub tshaj. Lawv nyeem Vajtswv tej lus nyob rau hauv tej kev sib txoos, tab sis yam uas lawv ua neej nyob yog Ntxwgnyoog, thiab qhov no yog kev tsis hwm Vajtswv, hais lus iab liam Vajtswv, thiab kev thuam Vajtswv. Nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no, tsis muaj ib qho cim ntawm Vajtswv txoj kev hlub li; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig tes hauj lwm kiag li, yog li tib neeg tej lus thiab tej lawv ua yog sawv cev rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj lub siab yeej ib txwm tus yees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yeej ib txwm mloog rau tib neeg thiab tej uas nyob puag ncig koj, thiab tej uas tshwm sim nyob puag ncig koj, thiab yog tias koj tij lim rau Vajtswv lub nra, thiab ib txwm muaj lub siab uas fwm Vajtswv, ces Vajtswv yuav kho koj sab hauv. Nyob rau hauv pawg ntseeg, muaj cov tib neeg uas yog “cov saib xyuas”: Lawv tsa los saib qhov ua tsis tau ntawm lwm tus thiab tom qab ntawd ces xyaum thiab ua raws li lawv. Lawv tsis muaj peev xwm qhia tau qhov txawv, lawv tsis ntxub txoj kev txhaum thiab tsis ntxub heev heev los sis tsis qias tej uas yog Ntxwgnyoog li. Cov tib neeg zoo li no yeej muaj tej uas yog Ntxwgnyoog li puv ntoob, thiab thaum kawg lawv yuav raug Vajtswv muaj tso pov tseg. Koj lub siab yuav tsum muab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsum coj ncaj nrab hauv koj tej lus thiab tej uas koj ua thiab tsis txhob xav tawm tsam los sis ua kom Vajtswv chim. Koj yuav tsum tsis tuaj yeem muab Vajtswv tes hauj lwm hauv koj tso yam tsis muaj qab hau dab tsi, los sis cia txhua yam kev txom nyem uas koj tau uv los lawm thiab txhua yam uas koj tau coj los xyaum ntawd rais los ua yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Koj yuav tsum tuaj yeem ua hauj lwm kom hnyav dua thiab hlub Vajtswv tshaj rau txoj kev yuav mus tom ntej. Cov no yog cov tib neeg uas muaj ib lub zeem muag uas yog lawv lub hauv paus. Cov no yog cov tib neeg uas nrhiav ua kom zoo zuj zus mus.

Yog tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv tej lus nrog ib lub siab uas fwm Vajtswv, ces nyob rau hauv cov tib neeg no yuav pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Vajtswv txoj kev hlub. Cov tib neeg no muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv; lawv ua lub neej rau qhov tseeb, thiab yam uas lawv hais lus tim khawv rau kuj yeej yog qhov tseeb, Vajtswv yog dab tsi thiab Vajtswv tus moj yam. Lawv ua neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm. Yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum saj Vajtswv txoj kev hlub thiab pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj yuav tsa tau ib lub siab uas hlub Vajtswv rau lawv, ib lub siab uas txhawb tib neeg kom muab lawv tus kheej rau Vajtswv yam ua siab ncaj ncees hlo. Vajtswv tsis ua kom tib neeg hlub Nws los ntawm tej lus thiab tej uas hais tawm los sis los ntawm lawv txoj kev xav, thiab Nws tsis yuam tib neeg kom hlub Nws. Qhov tseeb, Nws cia lawv hlub Nws tawm ntawm lawv tus kheej txoj kev txaus siab, thiab Nws cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub hauv Nws tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm, tom qab uas Vajtswv txoj kev hlub yug rau hauv lawv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm hais tau lus tim khawv tseeb rau Vajtswv. Tib neeg tsis hlub Vajtswv vim tias lawv raug lwm tus hais kom ua li ntawd, los sis nws tsis yog ib txoj kev xav ib vuag dua xwb. Lawv hlub Vajtswv vim tias lawv tau pom Nws txoj kev hlub, lawv tau pom tias muaj ntau yam ntawm Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub, vim tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev cawm dim, lub tswv yim, thiab tej kev ua uas phim hwj—thiab li ntawd, lawv thiaj qhuas Vajtswv thiab ntshaw Nws tiag, thiab muaj ib txoj kev hlub uas tsim dheev nyob hauv lawv tias lawv tsis muaj peev xwm ciaj tau yog tsis tau Vajtswv. Qhov laj thawj uas vim li cas cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv muaj peev xwm muab tau lus tim khawv uas zoo rau Nws ntawd yog vim hais tias lawv tej lus tim khawv yog nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm qhov paub thiab qhov ntshaw Vajtswv. Tej lus tim khawv zoo li no tsis muab raws ib txoj kev xav ib vuag dua, tab sis raws li lawv txoj kev paub Vajtswv thiab Nws tus moj yam. Vim hais tias lawv tau los paub Vajtswv, lawv xav tias lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tag nrho cov uas ntshaw Vajtswv los paub Vajtswv, thiab ceev faj txog ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab qhov Nws yog tiag. Zoo ib yam li tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv, lawv tej lus tim khawv mas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj xwb; nws yog tseem thiab muaj qhov tseem ceeb tiag thiab muaj nuj nqis tiag. Nws tsis yog lam ua raws los sis tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Tib qho laj thawj uas tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj hauv lawv lub neej, qhov laj thawj uas lawv tsuas ntseeg Vajtswv xwb, yog qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj thiab muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws yog vim hais tias lawv tsis ua neej nyob hauv txoj kev ntsaus, tab sis nyob hauv txoj kev kaj; lawv tsis ua lub neej nyob tsis muaj qab hau, tab sis lub neej uas tau koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

Qhov Dhau Los: Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

Ntxiv Mus: Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No