Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj rau?

Tam sim no, txhua hnub uas nej nyob tseem ceeb heev, thiab nws yog yam tseem ceeb tshaj ntawm nej lub hom phiaj thiab nej lub neej tom ntej, yog li nej yuav tsum zoo siab rau txhua yam uas nej muaj hnub no, thiab muab txhua feeb ntawm lub sij hawm dhau mus saib kom muaj nqi. Nej yuav tsum tshwj lub caij kom ntau li ntau tau rau nej tus kheej kom tau txais txiaj ntsim ntau tshaj plaws kom nej tsis txhob ua lub neej yam tsis muaj qab hau. Nej yuav xav tsis thoob txog cov lus Kuv hais no. Hais qhov tseeb, Kuv yeej tsis zoo siab rau nej tej cwj pwm, vim txoj kev cia siab Kuv tau muaj rau nej tsis yog li qhov nej ua niaj hnub no. Yog li no, Kuv thiaj hais tau li no: Nej txhua tus nyob ze ze txoj kev phom sij, thiab nej tau quaj thov kev pab thiab nej qhov kev ntshaw nrhiav qhov tseeb yav dhau los thiab nrhiav qhov pom kev ntawd tab tom yuav txog qhov xaus. Qhov no yog nej qhov kev nthuav qhia zaum kawg txog kev pauj txiaj ntsig thiab nws yog ib yam uas Kuv yeej tsis tau xav txog kom ua. Kuv tsis xav hais tej yam uas tsis yog qhov tseeb, vim nej tau ua rau Kuv tu siab. Tej zaum nej tsis xav lam txais ua tiag tej no, tsis xav ntsib qhov tseeb—tab sis Kuv yuav tau nug nej qhov no kom meej: Los tau npaum no xyoo, nej cov siab ntsws muaj dab tsi nyob hauv tiag? Nej ua siab ncaj rau leej twg? Txhob hais tias cov lus nug no tshwm sim los yam tsis muaj kev xav, thiab txhob nug Kuv tias vim li cas Kuv thiaj nug li no. Paub li no: Vim Kuv paub nej zoo heev dhau lawm, hlub tshua nej heev dhau lawm, thiab tau muab Kuv lub siab ntsws siv rau nej tej cwj pwm thiab kev ua uas Kuv tau kom nej los lees yam tsis muaj teeb meem thiab tsis tau tiv kev txom nyem. Tab sis nej tsis them dab tsi rov rau Kuv tshaj li ntawm kev saib tsis tseem ceeb thiab kev tso tseg yam dhuav kawg nkaus. Nej tau tsis quav ntsej txog Kuv; puas yog tias Kuv tsis paub dab tsi txog tej no li? Yog tias nej ntseeg li no, nws qhia tau meej tseeb ntxiv tias nej yeej tsis hlub Kuv tiag. Thiab yog li Kuv hais tias nej tab tom muab nej cov taub hau faus rau cov xuab zeb. Nej ntse heev uas nej tsis paub qhov nej tab tom ua—yog li nej yuav muab dab tsi ua puav pheej cob rau Kuv?

Lo lus nug no ua rau Kuv txhawj hais tias xyov nej cov siab ntsws ncaj rau leej twg tiag. Kuv tseem cia siab tias, ntxiv ntawd, nej txhua tus yuav tuav nej tej kev xav, thiab nug nej tus kheej tias nej ua siab ncaj rau leej twg thiab nej ua neej nyob nrog leej twg. Tej zaum nej yuav tsis tau ua twb zoo muab tej lus nug no coj los xav, yog li cia Kuv muab cov lus teb coj los qhia rau nej seb zoo li cas?

Ib tug neeg muaj lub hlwb nco yuav lees paub qhov tseeb no: Tib neeg nyob nrog nws tus kheej thiab ua siab ncaj rau nws tus heej. Kuv tsis ntseeg tias nej cov lus teb yog tas nrho, vim nej txhua tus muaj sia nyob raws li nej lub neej xwb thiab nej nyias muaj nyias txoj kev txom nyem nyuaj siab. Zoo li ntawd, nej tsuas ua siab ncaj rau cov neeg uas nej hlub thiab tej yam uas ua rau nej zoo siab xwb; nej yuav tsis ua siab ncaj tas nrho rau nej tus kheej. Vim nej txhua tus raug ntxias los ntawm tej neeg, tej yam tshwm sim, thiab tej khoom uas nyob ncig nej, nej tsis ua siab ncaj tas nrho rau nej tus kheej tiag. Kuv hais cov lus no tsis yog pom zoo rau kev ua siab ncaj rau nej tus kheej, tab sis yog qhia nej txoj kev ua siab ncaj rau tej yam, vim tau ntau xyoo los lawm, Kuv yeej tsis tau txais kev ua siab ncaj rau los ntawm nej ib tus twg. Nej tau raws Kuv los tau ntau xyoo no, tsis tau muab lub siab ncaj rau Kuv me me li. Tab sis, nej tseem nrog nraim cov neeg uas nej hlub thiab tej yam uas ua rau nej zoo siab—ntau npaum li no tas mus li xwb, thiab txhua qhov chaw nej mus, nej nco ntsoov lawv rau nej lub siab thiab yeej tsis muab lawv tso tseg li. Thaum twg nej muaj siab los yog xav txog ib yam uas nej nyiam, uas nws tshwm sim thaum nej tab tom nrog Kuv, los tseem yog kiag lub caij uas nej tab tom mloog Kuv cov lus qhia. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej siv qhov kev ua siab ncaj uas Kuv thov nej ntawd coj mus ua siab ncaj thiab zoo siab rau tej “tsiaj uas nej yug saib xwb.” Txawm hais tias nej muab ib yam los yog ob yam fij rau Kuv, nws tsis tau sawv cev ntawm nej tas nrho, thiab nws tsis tau qhia tias Kuv yog tus uas nej ua siab ncaj rau tiag. Nej muab nej tus kheej coj mus cuam tshuam rau nej tej kev thaj tsob rau tej uas muaj siab tshaj plaws rau: Ib txhia neeg ua siab ncaj rau tej tub thiab tej ntxhais, ib txhia rau tej txiv, poj niam, kev nplua nuj, hauj lwm, tej thawj coj, lub meej mom, los yog tej poj niam. Nej yeej tsis dhuav los yog hnov meem txom rau tej yam nej ua siab ncaj rau; tab sis, nej tseem xav kom tau tej no ntau ntxiv; thiab kom zoo tshaj ntxiv, thiab nej tsis tso tseg li. Kuv thiab Kuv cov lus raug muab pov tuaj tom qab ntawm tej yam nej kub siab heev txog. Thiab nej yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tau muab tej ntawd tso rau puag tom qab. Tseem muaj ib txhia uas tseg qhov chaw kawg no rau tej yam lawv ua siab ncaj rau uas lawv tseem yuav nrhiav tsis tau pom. Tsis muaj Kuv nyob hauv lawv tej siab ntsws me me li. Tej zaum nej yuav xav tias Kuv thov ntau dhau ntawm nej los yog Kuv lam liam nej—tab sis, nej puas tau xav txog tias thaum nej nrog nej tsev neeg nyob zoo siab hlo, nej yeej tsis tau ua siab ncaj rau Kuv ib zaug li? Tej sij hawm zoo li no, tsis ua rau nej mob thiab lod? Thaum nej tej siab ntsws muaj kev xyiv fab puv npo, thiab nej txais phaj tshab rau nej tej dag zog, nej puas qaug zog rau qhov uas nej tsis tau muab qhov tseeb kom txaus cob rau nej tus kheej? Nej puas tau tu siab los kua muag tias nej tsis tau txais Kuv txoj kev pom zoo? Nej teeb nej cov hlwb thiab tiv txoj kev txom nyem rau tej tub thiab ntxhais, tab sis nej tseem tsis tau txaus siab; nej tseem ntseeg tias nej tsis tau ua zoo rau lawv, thiab nej tseem tsis tau ua txhua yam rau lawv. Tab sis, rau Kuv, nej yeej tsis xyuas thiab tsis paub txog li; Kuv tsuas yog nyob rau nej txoj kev nco txog xwb; tab sis Kuv tsis muaj nyob hauv nej lub siab. Kuv txoj kev mob siab thiab xyuas ntsoov mas nej yeej tsis paub tsis hnov tas ib txhis li, thiab nej tsis muaj kev ua tsaug rau tej yam uas hais ntawd li. Nej tsuas yog xav tias nco txog me ntsis xwb ces txawm siv ntseeg tias txaus lawm. Qhov kev “ua siab ncaj” zoo li no tsis yog tias Kuv ntshaw los lawm ntev, tab sis yog qhov uas Kuv yeej tsis nyiam kiag li los lawm ntev thiab. Txawm li ntawd los xij, Kuv txawm hais li cas los, nej tsuas yog lees ib los yog ob yam xwb; nej lees txais tsis tau tas nrho qhov no, vim nej tas nrho “ntseeg nej tus kheej” thiab nej ib txwm yeej tsuas khaws thiab xaiv yam nej xav lees txais ntawm Kuv cov lus xwb. Yog tias nej tseem zoo li no mus ntxiv li niaj hnub no, Kuv yuav muab ib lub tswv yim los ua rau nej qhov kev ntseeg—tus kheej ntawd—thiab, tshaj ntawd, Kuv yuav ua kom nej lees paub tias Kuv cov lus muaj tseeb, thiab tsis muaj ib lo uas dag tej yam tseeb.

Yog Kuv muab ib cov nyiaj tso ntawm nej xub ntiag tam sim no thiab tso cai rau nej xaiv—thiab yog Kuv tsis cem nej rau qhov nej xaiv li—ces nej feem coob yuav xaiv cov nyiaj thiab muab qhov tseeb pov tseg. Cov uas zoo nyob rau ntawm nej ces yuav tso cov nyiaj cia es ua xyem xyav los xaiv qhov tseeb, hos cov nyob nruab nrab ntawd ces yuav ib sab tes txeeb cov nyiaj hos ib sab tes mus muab qhov tseeb. Qhov ntawd puas ua pov thawj tseeb txog nej tus kheej zoo li cas? Thaum nej yuav tau xaiv ntawm qhov tseeb thiab tej yam nej ntshaw thiab siab qaug rau, ces nej txhua tus txoj kev xaiv thiab tus xeeb ceem yuav zoo ib yam. Tsis yog li ntawd los? Tsis yog nej yeej muaj coob tus uas hloov mus hloov los ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog lod? Hais txog kev sib twv ntawm qhov phem thiab qhov zoo, dub thiab dawb, nej yuav paub zoo txog kev xaiv uas nej tau xaiv ntawm tsev neeg thiab Vajtswv, me nyuam thiab Vajtswv, kev thaj yeeb thiab kev sib cais, kev muaj thiab kev pluag, kev raug txhawb nqa thiab kev raug tshem rau ib sab, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv. Ntawm kev tsev neeg uas muaj kev thaj yeeb thiab tsev neeg uas muaj kev sib cais, nej yuav xaiv thawj qhov, thiab txawm yog yuav tsis muaj lub siab tig rov rau tim ntug;[a] ntawm kev nplua nuj thiab kev txom nyem, nej yuav xaiv thawj qhov; thaum xaiv nej cov tub, cov ntxhais, cov poj niam thiab cov txiv, thiab Kuv, nej yuav xaiv cov xub hais ua ntej xwb; yog xaiv txoj kev xav thiab qhov tseeb, nej yuav rov xaiv tawj qhov dua thiab. Thaum ntsib tas nrho tej cwj pwm ntawm nej kev phem lawm, Kuv thiaj tau tas kev cia siab rau nej. Nws tsuas ua rau Kuv ceeb tias nej tej siab tawv tsis kam ua kom muag. Txawm Kuv yuav mob siab rau nej thiab sib zog rau nej tau ntau xyoo los Kuv yeej tsis tau txais dab tsi tshaj li ntawm nej txoj kev tso Kuv tseg thiab kev tsis cia siab, tab sis Kuv cov kev cia siab rau nej loj hlob txhua hnub uas dhau mus, vim Kuv lub caij tau muab qhia dawb paug rau txhua tus. Tab sis nej tseem nrhiav txoj kev tsaus ntuj thiab tej yam phem, thiab tsis kam tso xoob tej yam zoo li ntawd. Yog li, qhov uas nej yuav tau txais los yog dab tsi? Nej puas tau ua twb zoo muab qhov no coj los xav? Yog nej rov raug nug kom xaiv dua no, nej qhov kev xaiv yuav yog dab tsi? Nws puas tseem yuav yog qhov xub thawj? Nej puas tseem yuav ua rau Kuv tas kev cia siab thiab tau kev tu siab heev thiab lod? Nej cov siab ntsws puas tseem muaj ib qho kev sov siab me me thiab? Nej puas tseem tsis tau paub txog tias yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv lub siab kaj? Lub caij no, nej yuav xaiv dab tsi? Nej yuav lees ua raws Kuv cov lus los nej yuav ua kom nws tsuag mus? Kuv muab Kuv lub caij tso tim ntsej tim muag kiag rau nej, tej nej tau pom yog lub neej tshiab thiab qhov kev pib tshiab. Txawm li ntawd los xij, Kuv yuav tsum qhia nej tias qhov pib tshiab no tsis yog qhov pib ntawm teg dej num tas los, tab sis yog qhov xaus ntawm teg dej num qub. Txhais tias, qhov no yog qhov kev ua kawg. Kuv xav tias nej sawv daws nkag siab qhov txawv ntawm qhov kev pib no. Tab sis, muaj ib hnub sai sai no, nej yuav nkag siab lub tseem ntsiab tseeb ntawm qhov kev pib no, yog li peb sawv daws mus ua ke kom dhau qhov no thiab txais tos qhov kawg uas yuav los txog! Tab sis, qhov ua rau Kuv txhawj txog nej yog, thaum ntsib kev tsis ncaj ncees thiab kev ncaj ncees, nej pheej xaiv thawj qhov xwb. Tab sis, qhov ntawd yog tej yam ntawm nej yav tas los lawm xwb. Kuv los, kuj vam kom nov qab txhua yam ntawm nej yav tas los, txawm hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li los xij. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj hau kev zoo heev los ua qhov no: Cia yav tom ntej hloov yav tom qab, thiab cia cov duab ntxoo ntawm yav tas los raug so kom ploj zuj zus mus kom sib hloov tus tseeb ntawm nej hnub no. Yog li Kuv yuav ua tshawv txheej nej kom muaj kev xaiv dua ib zaug ntxiv: Leej twg yog tus uas nej ua siab ncaj rau tiag tiag?

Lus taw qhia:

a. Rov rau tim ntug: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tig tawm ntawm tej kev phem.”

Qhov Dhau Los: Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Ntxiv Mus: Ntawm Lub Hom Phiaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No