2. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajntsujplig Tes Hauj Lwm thiab Cov Ntsuj Plig Phem Tes

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsis rov ua dua Nws txoj hauj lwm, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis yog qhov tseeb, Nws tsis ua kom tej uas cheem tsum ntawm tib neeg ntau yam dhau heev, thiab Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis muaj tib neeg ua tau. Txhua txoj hauj lwm Nws ua yog tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev ua tau ib txwm, thiab tsis tshaj qhov paub tau ntawm tib neeg li ib txwm, thiab Nws tes hauj lwm yog ua tiav raws li tib neeg tej peev xwm uas cheem tsum. Yog tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, cov neeg yuav rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub, thiab lawv li kev ua tib neeg kuj yuav haj yam rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub. Tib neeg tau kev paub ntau zuj zus txog lawv tus moj yam phem uas tsis ncaj li ntxwgnyog txoj kev phem, thiab qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab lawv kuj tseem tau txais txoj kev ntshawqhov tseeb ntau dua. Ntawd hais tau tias, lub neej ntawm tib neeg tsuas muaj loj hlob zuj zus, thiab tus moj yam tsis ncaj ntawm tib neeg muaj peev xwm hloov ntau zuj zus—txhua yam no yog lub ntsiab lus ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua tib neeg. Yog tias ib txoj hau kev twg tsis muaj peev xwm tshaj tawm tej yam ntawd uas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, tsis muaj peev xwm hloov tus moj yam ntawm tib neeg, thiab, ntxiv mus ntawd, tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis muab ib txoj kev to taub txog Vajtswv rau lawv, thiab haj yam ua rau lawv txoj kev ua tib neeg poob qis dua ntxiv thiab lawv txoj kev xav haj yaj yuav txawv qhov li qub lawm, ces txoj kev no yuav tsum tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws yuav yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, los sis txoj kev qub. Muab hais kom luv luv, nws tsis tuaj yeem yog txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vaj Ntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Koj yuav tsum to taub yam uas los ntawm Vajtswv los thiab yam uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Yam uas los ntawm Vajtswv los ua rau koj muaj zeem muag nrog kev meej pem dua qub thiab coj tau koj los ze Vajtswv dua; koj faib tau txoj kev hlub tiag nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, koj muaj peev xwm qhia kev txiav txim siab rau yam Vajtswv hnyav siab, thiab muaj Vajtswv lub siab hlub uas tsis txawj ploj li. Muaj ib txoj kev tom hauv ntej rau koj mus. Yam uas los ntawm Ntxwgnyoog los ua tau rau lub zeem muag txawj ploj nrog koj, thiab ua rau koj ploj taus txhua yam uas koj muaj ua ntej lawm; yuav ua rau koj txav deb ntawm Vajtswv, koj tsis muaj kev hlub rau koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj yuav muaj lub siab ntxub ntxaug. Koj dhau los ua neeg cheem tsum heev, koj cia li tsis xav ua lub neej nrog pawg ntseeg, thiab lub siab uas hlub Vajtswv tsis muaj ntxiv lawm. Qhov no yog Ntxwgnyoog tes num, thiab yog ib qho tsis zoo uas yog tes num ntawm tus plig phem coj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 22

Vajntsujplig tes dej num yog ib qho yeeb yam ntawm kev kub siab rau txoj kev coj thiab kev qhuab qhia zoo. Nws tsis cia tib neeg nyob twj ywm. Nws txhawb nqa lawv, muab kev ntseeg thiab daws teeb meem rau lawv, thiab pab lawv los caum raws txoj kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yuav tau mob siab nkag los ua; lawv txhob nyob twj ywm los sis ua zoo li raug yuam, tab sis yuav tsum pib ua los ntawm lawv tus kheej. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yeej zoo siab thiab txaus siab hlo, txaus siab hlo los mloog tej lus hais thiab zoo siab txo lawv tus kheej lub hwj chim. Txawm tias lawv yuav chim siab thiab tsis ruaj khov rau sab hauv lub siab los xij, lawv muaj kev daws kom tau los koom tes; lawv zoo siab thev kev txom nyem, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav, tsis raug tsuas los ntawm tib neeg lub tswv yim, thiab tseeb tiag lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg tej kev ntshaw thiab kev mob siab. Thaum tib neeg paub ua tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv yuav dawb huv tshwj xeeb rau sab hauv lawm. Cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua neej muab kev hlub rau Vajtswv thiab txoj kev hlub ntawm lawv tej kwv tij thiab tej nkauj muam; lawv txaus siab rau tej yam uas Vajtswv txaus siab thiab ntxub tej yam uas Vajtswv ntxub. Cov tib neeg uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yuav muaj kev ua neeg nyob, thiab lawv caum raws qhov tseeb xwm yeem thiab lawv yeej muaj yam ntawm kev ua neeg. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg lawm, yuav ua rau lawv tus yam ntxwv zoo zuj zus tuaj, thiab lawv qhov kev ua neeg yuav zoo zuj zus raws li qhov ib txwm muaj, thiab txawm tias tej zaum lawv txoj kev koom tes tsis ntse txaus, lawv tej kev mob siab yeej raug lawm los xij, lawv txoj kev to taub qhov tseeb yog qhov zoo, lawv tsis lam cuam tshuam, thiab tsis muaj txoj kev xav lim hiam nyob rau hauv lawv. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj tseeb tiag, tus Vajntsujplig ua tes dej num nyob hauv tib neeg raws li cov kev cai ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Nws ua kom tshwm sim txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev coj rau hauv tib neeg raws li tib neeg ib txwm caum raws qhov muaj tseeb. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, Nws coj thiab qhia lawv raws li qhov xav tau ntawm tib neeg. Nws npaj tej ntawd raws li qhov lawv xav tau, thiab Nws yuav coj thiab qhia lawv kom paub raws li yam uas lawv tsis muaj txaus, thiab raws li qhov lawv ua tsis tau zoo txaus. Tus Vajntsujplig tes dej num yog qhia thiab coj tib neeg hauv lub neej tiag; tsuas yog thaum lawv muaj kev paub txog Vajtswv tej lus rau hauv lawv txoj kev ua neej tiag lawm xwb lawv thiaj li muaj peev xwm pom tus Vajntsujplig tes dej num. Yog, nyob hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub, tib neeg muaj tus yam ntxwv zoo thiab muaj kev ua neej tiag ntawm sab ntsujplig, ces lawv yeej muaj tus Vajntsujplig tes dej num lawm. Hauv tus yam ntxwv zoo li no, thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, lawv muaj kev ntseeg; thaum lawv thov vajtswv, lawv muaj kev tshoov siab; thaum lawv ntxeev siab rau qee yam, lawv tsis nyob twj ywm; thiab thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm pom tej tswv yim nyob sab hauv tej yam ntawd uas Vajtswv xav kom lawv kawm kom paub. Lawv tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li, thiab txawm tias lawv muaj kev nyuaj tiag los xij, lawv yeejtxaus siab hlo mloog Vajtswv tej kev npaj tag nrho.

Qhov tau los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog dab tsi? Tej zaum koj yeej ruam, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj kev xam pom deb, tab sis tus Vajntsujplig yeej tseem yuav ua tes dej num thiab tseem yuav ntseeg koj siab, thiab koj yuav hnov tias koj tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis txaus. Koj yuav txaus siab hlo los koom tes, txawm tias yuav muaj kev nyuaj loj npaum li cas rau tom hau ntej los xij. Txhua yam yuav tshwm sim rau koj thiab nws yeej tsis paub tseeb rau koj tias xyov tej ntawd los ntawm Vajtswv los los sis los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis koj yuav muaj peev xwm tos, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis yuav tsis tub nkeeg lawm. Qhov no yog tus Vajntsujplig tes dej num uas ib txwm ua. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv koj, koj tseem yuav ntsib tej yam nyuaj tiag: Qee zaus koj yuav los kua muag, thiab qee zaus yuav muaj tej yam uas koj tsis muaj peev xwm kov yeej, tab sis tag nrho qhov no tsuas yog ib lub sij hawm xub thawj ntawm Vajntsujplig tes dej num xwb. Txawm tias koj yuav kov tsis yeej tej yam nyuaj zoo li no los xij, thiab txawm tias thaum lub sij hawm uas koj qaug zog thiab muaj lus yws puv ntoob los xij, tom qab ntawd koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub thiab kev ntseeg rau Vajtswv tau. Koj txoj kev nyob twj ywm yuav tsis tuaj yeem pab tiv thaiv ua kom koj muaj kev paub, thiab txawm tias lwm tus neeg yuav hais dab tsi los xij, thiab lwm tus neeg yuav tawm tsam koj li cas los xij, koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub rau Vajtswv tau. Thaum hais lus thov vajtswv, koj ib txwm hnov tias hauv yav dhau los koj tseem tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig ntau heev, thiab koj yuav tau daws tej ntawd kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tso cev nqaij daim tawv tseg thaum koj ntsib tej yam zoo li no dua. Lub zog no qhia tau tias tus Vajntsujplig tes dej num yeej nyob ruaj khov rau hauv koj lawm. Qhov no yog tus yam ntxwv ib txwm muaj ntawm tus Vajntsujplig tes dej num.

Tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los yog dab tsi? Hauv tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los, yeej pom tsis meej tej zeem muag nyob hauv tib neeg; cov tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg nyob, lub hauv paus kev mob siab ntawm lawv tej kev ua yog yuam kev lawm, thiab txawm tias lawv xav muab kev hlub rau Vajtswv los xij yeej ib txwm muaj kev iab liam tsis zoo nyob rau hauv lawv lawm, thiab tej kev iab liam tsis zoo thiab tej kev xav no cuam tshuam xwm yeem nyob rau hauv lawv, kaw lawv lub neej txoj kev loj hlob thiab thaiv tsis pub lawv los rau hauv Vajtswv xub ntiag raws li tus yam ntxwv uas ib txwm ua. Qhov no hais tau tias, kiag thaum Ntxwgnyoog tes dej num nyob rau hauv tib neeg lawm, lawv lub siab yuav tsis muaj kev kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Cov neeg zoo li no yeej tsis paub tias yuav ua dab tsi rau lawv tus kheej—thaum lawv pom tib neeg los sib koom ua ke, lawv xav khiav tawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm qi lawv ob lub qhov muag thaum lwm tus tseem thov vajtswv. Cov ntsujplig phem tes dej num rhuav tshem kev sib raug zoo uas ib txwm muaj ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab cuam tshuam tib neeg tej zeem muag dhau los los sis lawv txoj kev paub zoo txog kev ua neej; hauv lawv lub siab lawv ib txwm tsis txav ze rau Vajtswv tau, thiab txhua yuav tshwm sim kev cuam tshuam rau lawv thiab khi nrog lawv tas li. Hauv lawv lub siab yeej tsis muaj kev kaj siab lug thiab lawv tsis muaj zog los hlub Vajtswv thiab nias lawv tej ntsujplig tog tag. Tej yam tshwm sim zoo li no yog Ntxwgnyoog tes dej num. Tej yam tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog tes dej num yog: ua kom koj tus kheej tsis muaj peev xwm sawv hauv av thiab sawv ua tim khawv tau, ua rau koj dhau los ua tus neeg ua txhaum rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Thaum Ntxwgnyoog cuam tshuam, koj tsis muaj kev hlub thiab kev coj ncaj rau Vajtswv nyob hauv koj lawm, koj raug tshem tawm ntawm txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv lawm, koj tsis caum raws qhov tseeb los sis kev tsim kho ntawm koj tus kheej; koj poob qab thiab cia li nyob twj ywm lawm, koj ua raws koj tus kheej lub siab xwb, koj tsis cheem kev txhaum thiab cia nws tshwm sim thiab tsis ntxub kev txhaum; ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tau rhuav tshem koj; nws ua rau Vajtswv txoj kev txhawb rau hauv koj ploj mus thiab ua rau koj yws txog Vajtswv thiab tawm tsam Nws, ua rau koj muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv; haj tseem muaj qhov phom sij uas koj yuav tso Vajtswv tseg. Tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num

Vajtswv ua dej num hauv txoj kev ua siab mos siab muag, rub siab ntev, kev hlub thiab kev tab ncuab, ib txoj kev uas ntsuas tau zoo thiab tsim nyog kawg nkaus. Nws txoj kev tsis ua rau koj meem txom xws li tias: “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov no” los sis “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov tov.” Vajtswv yeej tsis muab tej kev puas hlwb los sis kev xav nruj tsiv uas ris tsis taus rau koj ib zaug li. Tsis yog li ntawd lov? Txawm tias thaum koj txais yuav Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los, koj xav li cas yog li ntawd? Thaum koj paub txog qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv, koj ho xav li cas? Koj puas paub tias Vajtswv muaj hwj huam thiab hloov tsis tau li? (Paub.) Koj puas paub txog kev nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv lub sij hawm no? Koj puas paub txog kev fwm Vajtswv? Tsis paub—tiam sis, koj paub kev huab fwm tswm seeb rau Vajtswv. Nws tsis yog tias vim Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg paub txog txhua yam no lov? …

… Vajtswv ua dej num rau tib neeg thiab txhawb nqa tib neeg tsis hais los ntawm Nws tus cwj pwm thiab Nws lub siab. Yog li, Ntxwgnyoog ne puas txhawb nqa tib neeg? Tsis txhawb nqa, nws tsis txhawb nqa tib neeg. Ntawm qhov tsis sib xws mas yog, nws siv sij hawm ntau heev los xav txog kev rhuav tshem tib neeg. Tsis yog li ntawd lov? Thaum uas nws tab tom xav txog rhuav tshem tib neeg, puas yog nws tus yam ntxwv hauv siab tseem ceeb tshaj? (Yog.) Yog li, hais txog Ntxwgnyoog lub luag hauj lwm rau tib neeg, Kuv muaj ob sob lus uas tuaj yeem piav qhia lub siab phem thiab tus yeeb yam phem ntawm Ntxwgnyoog, uas tuaj yeem ua rau nej paub txog kev ntxim ntxub ntawm Ntxwgnyoog: Hauv Ntxwgnyoog txoj kev los ze tib neeg, nws ib txwm xav quab yuam kav thiab ua tus tswv ntawm tib neeg, txhua txhua tus neeg, txog ntua theem uas nws tuaj yeem tswj hwm tib neeg tag nrho thiab rhuav tshem tib neeg yam uas phem kawg nkaus, yog li nws thiaj li yuav ua tiav nws lub hom phiaj thiab tiav nws txoj kev xav. Lo lus “quab yuam kav” txhais tau li cas? Puas yog qee yam uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev pom zoo, los sis tsis muaj koj txoj kev pom zoo? Koj puas paub tias nws tshwm sim los koj tsis paub? Lo lus teb ces hais tias nws tshwm sim los yam uas koj tsis paub kiag li! Nws tshwm sim rau tej xwm txheej ua koj yeej tsis ceev faj txog, tej zaum nws haj tseem hais lus thiab ua qee yam rau koj, uas tsis tau qhia koj paub ua ntej, tsis muaj qhov tseem ceeb—qhov ntawd yog Ntxwgnyoog, nyob ib puag ncig koj, vij koj. Nws tos ntsoov ib lub zoo sij hawm los siv ces nws quab yuam kav kiag koj, ua koj tus tswv, kom tiav kiag nws lub hom phiaj uas tau tswj hwm koj thiab tsim kev rhuav tshem koj. Qhov no yog lub tswv yim thiab tus xeeb ceem tseeb ntawm Ntxwgnyoog uas nws siv los txeeb noob neej kom ncaim ntawm Vajtswv mus.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV

Ib txhia tib neeg hais tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv txhua lub sij hawm. Qhov no yeej ua tsis tau li. Yog lawv tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ib txwm nyob nrog lawv tas li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog lawv tau hais tias lawv txoj kev xav thiab kev txawj xav yeej nyob tus txhua lub sij hawm, ces qhov ntawd kuj yog muaj tseeb thiab, thiab qhia tawm tias tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Yog lawv hais tias tus Vajntsujplig ib txwm ua dej num rau hauv lawv, qhov ntawd yog lawv raug qhia los ntawm Vajtswv thiab raug txhawb los ntawm Vajntsujplig rau txhua txhua lub sij hawm, thiab muab tau txoj kev paub tshiab txhua lub sij hawm, ces qhov no txhais tau tias tsis yog li ib txwm muaj lawm! Nws yog tshaj ntuj tsim tag nrho lawm! Tsis muaj ib qho tseem yuav ua xyem xyav li lawm, cov tib neeg zoo li no yog cov ntsujplig phem! Txawm tias thaum Vajtswv tus Ntsujplig los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, muaj ntau zaus uas Nws yuav tsum noj thiab yuav tsum so—tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg li. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm ces zoo li tsis muaj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Lawv tuaj yeem tso thiab muab txhua yam tso tseg tag nrho, lawv muaj kev xav ywj pheej, tuaj yeem thev taus kev tsim txom thiab tsis hnov nkees ib qho me me li, zoo npaum nkaus li lawv tau hla dhau cev nqaij daim tawv lawm. Qhov no tseem tsis yog tshaj ntuj tsim los? Txoj dej num ntawmcov ntsujplig phem yog tshaj ntuj tsim—tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no! Cov uas tsis muaj kev xam pom khib siab thaum lawv pom cov neeg zoo li: Lawv hais tias lawv muaj qhov ruaj khov rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, muaj kev ntseeg loj tshaj, thiab yeej tsis ua rau pom ib qho qaug zog me me li! Qhov tseeb tiag, tej no yog tag nrho tej kev qhia tshwm meej txog txoj dej num ntawm ib tug ntsujplig phem. Vim, tib neeg yeej yuav tsum muaj tib neeg tej kev qaug zog; qhov no yog tus yam ntxwv ntawm cov uas muaj tus Vajntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (4)

Qhov Dhau Los: 1. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes

Ntxiv Mus: 3. Qhov Sib Txawv Ntawm Tus Khetos Tseeb thiab Cov Khetos Cuav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No