Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

Nej txhua tus zaum rau saum cov rooj ntawm lub meej mom, qhuab qhia cov tseem hluas uas yog nej ib phaum thiab coj lawv txhua tus los zaum nrog koj. Nej paub tsawg heev tias nej “cov xeeb ntxwv” yav dhau los tau tsis muaj txoj pa thiab poob Kuv txoj hauj lwm lawm. Kuv lub koob meej ci ntsa iab tuaj ntawm daim av sab Hnub Tuaj tuaj rau daim av sab Hnub Poob, txawm li ntawd los thaum nws nthuav tawm txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb thiab pib sawv los thiab ci ntsa iab ntxiv mus, Kuv yuav muab Kuv lub koob meej ntawm sab Hnub Tuaj thiab coj nws mus rau sab Hnub Poob kom cov tib neeg uas nyob rau txoj kev tsaus ntuj, cov uas tau tso Kuv tseg nyob rau sab Hnub Tuaj, yuav raug tshem tawm ntawm txoj kev paub tseeb txij hnub ntawd mus. Thaum qhov ntawd tshwm sim, nej yuav nyob rau hauv lub hav ntxoov ntxoo. Tab txawm hais tias cov tib neeg niaj hnub no zoo tshaj cov dhau los ib puas npaug los, lawv tseem tsis tuaj yeem ua tau raws li Kuv cov kev cheem tsum, thiab lawv yeej tseem tsis yog ib lo lus tim khawv rau Kuv lub koob meej kiag li. Nej thiaj li muaj peev xwm ua tau zoo tshaj cov dhau los lawm ib puas npaug yog ib qhov txiaj ntsig ntawm Kuv txoj hauj lwm; nws yog cov txiv uas tau txi ntawm Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, Kuv tseem qias rau nej cov lus thiab cov dej num, thiab rau nej tus cwj pwm, thiab Kuv yeej tsis txaus siab rau txoj kev uas nej ua dej num rau ntawm Kuv xub ntiag hlo li, vim rau qhov nej tsis muaj ib txoj kev nkag siab txog Kuv kiag li. Yog ua li cas, yog li, nej puas tuaj yeem los ua neej raws li Kuv lub koob meej, thiab nej yuav tuaj yeem muaj lub siab ncaj ncees tiag tiag rau Kuv txoj hauj lwm yav tom ntej tau li cas? Nej txoj kev ntseeg zoo nkauj heev; nej hais tias nej zoo siab hlo los muab nej lub neej tag nrho fij los sawv cev ntawm Kuv txoj hauj lwm, thiab tias nej zoo siab hlo los fij nej lub neej txoj sia rau txoj hauj lwm ntawd, tiam sis nej tus yam ntxwv tsis tau hloov pauv ntau li. Nej tsuas yog hais lus khav theeb ntxhias xwb, txawm hias tias qhov tseeb tiag nej tus cwj pwm tiag tiag yog yam phem heev. Nws yog zoo li yam tias tib neeg tus nplaig thiab ob daim di ncauj yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tiam sis lawv ob txhais ceg yog nyob deb heev puag hauv ntiaj teb, thiab raws li qhov tshwm los, lawv cov lus thiab cov dej num thiab lawv cov kev muaj suab nrov npe tseem yog nyob rau hauv daim ntaub ntuag ntuag thiab kev puas tsuaj xwb. Nej tej kev muaj suab nrov npe tau raug rhuav tshem lawm, nej txoj kev xav sab hauv raug tshem tawm lawm, nej txoj kev hais lus yam qis qis, thiab nej lub neej txoj sia tuaj yeem raug thuam tau; haj tseem tag nrho ntawm nej txoj kev ua neej tau raug tog mus rau hauv lub hauv paus txoj kev qis. Nej lub siab-nqaim heev rau lwm tus, thiab nej thov kom txo nqi rau txhua yam me me. Nej sib cav sib ceg txog nej tus kheej txoj kev muaj suab nrov npe thiab meej mom, haj tseem mus txog ntua theem uas nej zoo siab hlo nqe mus rau hauv ntuj tawg thiab mus rau hauv lub pas hluav taws. Nej cov lus tam sim no thiab cov dej num twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog neeg txhaum lawm. Nej cov cwj pwm uas coj rau Kuv txoj hauj lwm twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog cov uas tsis ncaj ncees lawm, thiab tag nrho ntawm nej cov yam ntxwv twb qhia txaus lawm tias nej yog cov ntsujplig uas qias vuab tsuab uas puv npo tej kev ntxub ntxaug. Nej tej kev qhia kom pom meej thiab yam uas nej nthuav tawm twb hais tau txaus lawm tias nej yog cov tib neeg uas tau qaug rau nej txoj kev puv npo cov ntshav ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv. Thaum to taub qhov tseeb txog lub teb chaws uas tau hais lawm, nej tsis nthuav tawm nej tej kev xav li. Puas yog nej ntseeg tias txoj kev uas nej ua li no twb txaus rau nej los taug kev mus dhau lub rooj vag uas mus rau hauv Kuv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm? Puas yog nej ntseeg tias nej tuaj yeem tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog daim av dawb huv ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus, yam tsis muaj nej tus kheej cov lus thiab cov dej num uas tau raug Kuv sim thaum xub thawj lawm? Leej twg tuaj yeem rub cov plaub yaj dhau Kuv ob lub qhov muag? Yuav ua li cas nej tej cwj pwm thiab kev sib tham uas ntxim ntxub, qis qis thiaj li tuaj yeem khiav dhau Kuv txoj kev pom? Nej lub neej txoj sia tau raug txiav txim los ntawm Kuv kom ua neej nyob los haus cov ntshav thiab noj cov cev nqaij daim tawv ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv vim nej xyaum lawv rau ntawm Kuv xub ntiag txhua txhua hnub li. Nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, nej tus cwj pwm tau phem heev, yog li yog ua li cas Kuv thiaj li tsis pom tias nej qias vuab tsuab? Nej cov lus muaj tej kev tsis dawb huv ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv: Nej dag ntxias, zais, thiab hais lus qhuas zoo li cov uas koom nyob rau hauv kev ua khawv koob thiab zoo li cov uas ntxeev siab thiab haus cov ntshav ntawm cov tsis ncaj ncees. Txhua yam ntawm tib neeg tej kev nthuav tawm mas tsis ncaj ncees kiag li, yog li yuav ua li cas txhua tus tib neeg thiaj li yuav raug tso rau hauv daim av uas dawb huv qhov chaw uas cov ncaj ncees nyob? Koj puas xav tias tus cwj pwm uas ntxim ntxub ntawm koj tuaj yeem cais tau koj kom dawb huv piv rau cov uas tsis ncaj ncees? Koj tus nplaig uas zoo li-nab thaum kawg yuav tuaj yeem rhuav tshem koj sab cev nqaij daim tawv no uas ua rau muaj kev puas ntsoog thiab ua tej kev ntxub ntxaug, thiab koj ob sab tes uas tau raug npog los ntawm cov ntshav ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv thaum kawg kuj yuav rub koj tus ntsujplig mus rau hauv ntuj tawg thiab. Vim li cas, yog li, koj thiaj li tsis plhaw los rau lub hwv tsam no los yaug koj ob txhais tes qias vuab tsuab-uas raug npog lawm kom dawb huv? Thiab vim li cas koj thiaj li tsis siv lub cib fim no los txiav koj tus nplaig uas hais cov lus tsis ncaj ncees ntawd tawm mus? Nws puas yog tias koj zoo siab hlo los raug tsim txom hauv cov nplaim taws ntawm ntuj tawg vim yog koj ob txhais tes, tus nplaig, thiab ob daim di ncauj? Kuv yeej ib txwm saib ntsoov txhua tus lub siab los ntawm ob lub qhov muag, vim hais tias ua ntej uas Kuv tsim noob neej, Kuv twb tau nkag siab txog lawv lub siab los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv twb tau pom tshab tib neeg lub siab los ntev lawm, yog li yuav ua li cas lawv tej kev xav thiaj li yuav khiav dhau Kuv txoj kev xav? Yog ua li cas nws thiaj li yuav tsis lig heev rau lawv los khiav kom dhau txoj kev raug hlawv los ntawm Kuv tus Ntsujplig?

Koj ob daim di ncauj zoo dua tej nquab, tiam sis koj lub siab phem dua tus nab txwj nab laus ntawd. Koj ob daim di ncauj zoo nkauj ib yam nkaus li tej poj niam Le-npanis, txawm li ntawd los koj lub siab tsis zoo tshaj lawv lub, thiab tseeb tiag nws tsis tuaj yeem piv tau rau txoj kev zoo nkauj ntawm cov neeg Khana-as kiag li. Koj lub siab ntxeev siab dhau lawm! Yam uas Kuv tsis nyiam kiag li tsuas yog ob daim di ncauj ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab lawv lub siab xwb, thiab Kuv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg yeej tsis siab tshaj li qhov uas Kuv xav tau los ntawm cov neeg dawb huv li; nws tsuas yog tias Kuv ntxub cov dej num phem ntawm cov uas tsis ncaj ncees xwb, thiab Kuv cia siab tias tej zaum lawv yuav muaj peev xwm tso tseg lawv txoj kev qias vuab tsuab thiab khiav dhau ntawm lawv txoj kev daig kom lawv thiaj li tuaj yeem sawv tawm los ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab nyob nrog thiab kom dawb huv nrog rau cov uas ncaj ncees. Nej nyob rau hauv tib co xwm txheej ib yam nkaus li Kuv, txawm li ntawd los nej raug npog los ntawm kev qias vuab tsuab lawm; nej haj tseem tsis muaj ib qho me me ntawm tus yam ntxwv qub ntawm noob neej uas tau raug tsim puag thaum chiv keeb lawm thiab. Tshaj ntawd ntxiv, vim hais tias txhua txhua hnub nej xyaum ua raws li cov yam ntxwv ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv ntawd, ua li lawv ua thiab hais li lawv hais, txhua feem ntawm nej—tab txawm nej cov nplaig thiab cov di ncauj kiag los—raug tsau nyob rau hauv lawv cov dej qias vuab tsuab lawm, txog ntua theem uas nej raug npog tag nrho los ntawm tej kev qias neeg zoo li no, thiab tsis tshuav ib feem ntawm nej uas yuav tuaj yeem raug siv tau rau Kuv txoj hauj lwm li lawm. Nws yog yam uas tu siab tshaj plaws! Nej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb ntawm nees thiab nyuj, txawm li ntawd los nej yeej tsis pom muaj teeb meem hlo li; nej puv npo kev lom zem thiab nyob yam ywj pheej heev thiab yam yooj yooj yim. Nej tab tom ua luam dej ncig hauv cov dej qias vuab tsuab ntawd, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias nej twb tau poob rau hauv ib txoj kev daig zoo li no lawm. Txhua txhua hnub, nej koom nrog rau cov ntsujplig uas tsis dawb huv thiab xyaw nrog rau “quav.” Nej lub neej txoj sia me ntsis phem, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias koj yeej tsis muaj nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb kiag li thiab tias koj yeej tsis tswj fwm koj tus kheej. Koj tsis paub tias koj lub neej txoj sia tau raug tsuj ntev los lawm los ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv ntawd, los sis tias koj tus cwj pwm twb tau raug cov dej qias vuab tsuab ntub qias neeg tag los ntev lawm no lod? Koj puas xav tias koj tab tom nyob rau hauv ib lub ntiaj teb lub vaj kaj siab, thiab tias koj tab tom nyob rau hauv txoj kev zoo siab? Koj tsis paub tias koj tau ua ib lub neej nyob nrog rau cov ntsujplig uas tsis dawb huv, thiab tias koj tau nyob ua ke nrog rau txhua yam uas lawv tau npaj tseg rau koj lawm lod? Koj txoj kev ua neej nyob muaj nuj nqis npaum li cas? Koj lub neej txoj sia muaj nuj nqis npaum li cas? Koj tau khiav ib puag ncig rau koj niam koj txiv, niam txiv ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv, txawm li ntawd los koj yeej tsis muaj ib txoj kev paub txog tias cov uas saib ntsoov koj yog cov niam cov txiv ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv ntawd uas tau yug koj thiab tau tu koj loj hlob. Tshaj ntawd ntxiv, koj yeej tsis paub tias txhua yam ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab yog lawv muab rau koj; tag nrho yam uas koj paub ces yog qhov uas lawv tuaj yeem coj tau “kev lom zem” los rau koj xwb, lawv tsis rau txim rau koj, los sis tsis txiav txim rau koj, thiab tshwj xeeb lawv tsis foom phem rau koj. Lawv yeej ib txwm tsis tau muaj kev npau taws rau koj li, tiam sis saib xyuas koj los ntawm kev hlub thiab kev hlub tshua xwb. Lawv cov lus yug koj lub siab thiab txhom koj kom koj tsis paub dab tsi thiab, tsis muaj kev paub txog nws, koj raug dag ntxias thiab zoo siab hlo los ua dej num rau lawv, dhau los ua lawv txoj kev tawm thiab tub qhe. Koj tsis muaj lus yws kiag li, tiam sis zoo siab hlo los ua hauj lwm rau lawv zoo li cov dev, zoo li cov nees; koj raug lawv dag ntxias lawm. Vim qhov laj thawj no, koj yeej tsis muaj ib yam yeeb yam txawv txav los ua txoj hauj lwm uas Kuv ua kiag li. Tsis xav tias koj yeej ib txwm xav mus kom dhau ntawm Kuv cov ntiv tes yam ntsiag to, thiab tsis xav tias koj yeej ib txwm xav siv cov lus qab zib los dag ntxias kev nyiam los ntawm Kuv. Raws li nws tshwm los, koj twb muaj lwm txoj kev npaj lawm, lwm txoj kev teeb kom muaj qib muaj duas lawm. Koj tuaj yeem pom ib qho me me txog Kuv cov dej num tam li yog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis koj tsis muaj ib qho kev paub me me txog Kuv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim li. Koj yeej tsis paub txog tias thaum twg Kuv txoj kev rau txim tau pib lawm; koj tsuas yog paub yuav dag Kuv li cas xwb—txawm li ntawd los koj tsis paub tias Kuv yuav tsis ua siab ntev rau txhua txoj kev ua txhaum los ntawm tib neeg kiag li lawm. Vim koj twb tau txiav txim siab los ua dej num rau Kuv lawm, Kuv yuav tsis tso koj mus. Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, thiab Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb txog noob neej. Vim koj twb tau tso koj cov lus rau saum lub thaj lawm, Kuv yuav tsis zam koj txoj kev khiav mus ntawm Kuv ob lub qhov muag, los sis Kuv yuav tsis zam koj txoj kev ua dej num rau ob tug los pav. Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem tau txais txoj kev hlub zaum ob tom qab uas tau tso koj cov lus rau saum lub thaj thiab rau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm? Kuv yuav cia li tso cai rau tib neeg los dag Kuv hauv ib txoj kev zoo li no tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem cia li cog lus thiab cog lus rau Kuv los ntawm koj tus nplaig xwb? Koj yuav cia li cog lus los ntawm Kuv lub zwm txwv, lub zwm txwv ntawm Kuv uas yog tus Siab Tshaj Plaws tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj cov lus cog tseg twb tau ploj mus lawm? Cia Kuv qhia nej: Tab txawm hais tias nej sab cev nqaij daim tawv dua mus lawm los, nej cov lus cog tseg tsis tuaj yeem dua mus tau li. Thaum kawg, Kuv yuav rau txim rau nej raws li nej cov lus cog tseg. Txawm li cas los xij, nej ntseeg tias nej tuaj yeem saib xyuas tau Kuv los ntawm kev tso nej cov lus rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tias nej lub siab tuaj yeem ua dej num rau cov ntsujplig uas tsis dawb huv thiab cov ntsujplig phem. Kuv txoj kev npau taws yuav zam cov tib neeg uas zoo li-dev, zoo li-npua ntawd uas dag Kuv tau li cas? Kuv yuav tsum ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab txeeb txhua tus uas daig rau ntawm cov ntsujplig uas tsis dawb huv ob txhais tes rov qab los, cov uas “kub siab ntseeg” uas muaj kev ntseeg rau hauv Kuv kom lawv thiaj “nyob tos” Kuv hauv ib cev zam uas raug qhuab ntuas, ua Kuv tus heev nyuj, ua Kuv cov nees, thiab yuav tsum muaj kev hlub tshua txog Kuv txoj kev tua. Kuv yuav cia koj khaws koj txoj kev txiav txim siab yav dhau los thiab rov ua dej num rau Kuv ib zaug ntxiv. Kuv yuav tsis zam txhua yam uas tau tsim los uas dag Kuv. Koj puas tau xav lawm tias koj yeej tuaj yeem thov thiab dag tau rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tau xav lawm tias Kuv twb tsis tau hnov los sis pom koj cov lus thiab cov dej num? Koj cov lus thiab cov dej num tsis tau nyob rau hauv Kuv txoj kev xav tau li cas? Kuv yuav cia li txeev tso cai rau tib neeg los dag ntxias Kuv zoo li ntawd tau li cas?

Kuv twb tau nrog nej nyob, koom nrog nej tau ob peb lub caij nplooj ntoo hlav thiab nplooj ntoo zeeg lawm; Kuv twb tau nyob nrog nej los ntev lawm, thiab tau nrog nej nyob lawm. Nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub twb tau mus dhau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm ntau npaum li cas? Cov lus siab dawb paug ntawm nej yeej ib txwm nrov ncha rau hauv Kuv ob lub pob ntseg tas li li; ntau plhom thiab ntau plhom ntawm nej tej kev ntshaw twb tau muab tso rau saum Kuv lub thaj lawm—muaj ntau heev uas yuav tau suav. Txawm li cas los xij, raws li nej txoj kev mob siab thiab yam uas nej tau siv, nej twb tsis muab ib yam me me li. Nej twb tsis muab ib qho me me ntawm lub siab dawb paug coj los tso rau saum Kuv lub thaj li. Cov txiv ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv nyob qhov twg? Nej twb tau txais txoj hmoov hlub uas tsis paub kawg los ntawm Kuv lawm, thiab nej twb tau pom tej kev zais uas tsis paub kawg los saum ntuj ceeb tsheej los lawm; Kuv twb tau qhia rau nej txog cov nplaim taws saum ntuj ceeb tsheej lawm, tiam sis Kuv tsis tau muaj lub siab uas yuav hlawv nej. Txawm li cas los xij, nej tau muab npaum li cas rov qab rau Kuv? Nej zoo siab hlo muab ntau npaum li cas rau Kuv? Nrog rau cov zaub mov noj uas Kuv tau muab rau nej los ntawm txhais tes, nej tig ib puag ncig thiab muab nws fij rau Kuv, haj tseem hais tias nws yog qee yam uas nej tau txais rov qab los ntawm koj tus kheej txoj kev khwv lub hws nrog thiab tias koj tab tom fij txhua yam rau Kuv uas yog koj tus kheej ntiag tug. Yog ua li cas koj tsis paub tias koj “tej kev pab” rau Kuv yog txhua yam uas tau nyiag los ntawm Kuv lub thaj los xwb? Tshaj ntawd ntxiv, tam sim no koj tab tom muab cov khoom ntawd fij rau Kuv, puas yog koj tsis tab tom dag Kuv? Yog ua cas koj thiaj li tsis paub tias yam uas Kuv zoo siab hnub no yog txhua yam khoom fij uas nyob rau saum Kuv lub thaj, thiab tsis yog yam uas koj tau los ntawm koj txoj kev khwv thiab tom qab ntawd muab fij rau Kuv? Tseeb tiag nej muaj peev xwm los dag Kuv raws txoj kev no, yog li Kuv yuav zam txim rau nej tau li cas? Koj yuav xav tias Kuv yuav tiv qhov no mus txuas ntxiv tau li cas? Kuv twb tau muab txhua yam rau nej lawm. Kuv twb tau qhib txhua yam rau nej lawm, muab rau nej raws li xav tau, thiab tau rua nej ob lub qhov muag lawm, txawm li ntawd los nej dag Kuv zoo li no, tsis quav ntsej nej lub siab. Kuv twb tau muab txhua yam rau nej yam tsis qia dub li kom txawm hais tias nej raug tsim txom los, nej tseem tau txais txhua yam los ntawm Kuv uas Kuv tau coj los saum ntuj ceeb tsheej los. Txawm hais tias qhov no, nej tsis muaj ib qho kev mob siab hlo li, thiab txawm tias nej tau muaj ib txoj kev pab me me xwb los, nej sim los “suav” nrog Kuv tom qab ntawd. Koj txoj kev pab puas yuav tsis suav rau ib yam dab tsi li? Yam uas koj tau muab rau Kuv lawm yog ib lub xuab zeb xwb, txawm li ntawd los yam uas koj tau thov ntawm Kuv mas yog ib kas tham kub. Puas yog tias koj tsis muaj laj thawj txaus? Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Tsis muaj ib txoj lw ntawm kaum feem pua uas Kuv yuav tsum tau muab, cia muaj tej khoom fij ntxiv nkaus xwb. Tsis tas li ntawd xwb, kaum feem pua uas tau muab pab los ntawm cov uas mob siab ntawd tau raug txeeb tau los ntawm cov neeg phem. Puas yog tias nej txhua tus tsis tawg tawm ntawm Kuv mus? Puas yog tias nej txhua tus tsis yog cov tawm tsam Kuv? Puas yog tias nej txhua tus tsis ua rau Kuv lub thaj puas ntsoog? Cov tib neeg zoo li no yuav ua li cas pom tau tias muaj nuj nqis ntawm Kuv ob lub qhov muag? Puas yog lawv tsis yog cov npua thiab cov dev uas Kuv tsis nyiam kiag li? Kuv yuav cia li hais txog rau nej txoj kev ua phem yam li ib yam khoom muaj nqis tau li cas? Kuv txoj hauj lwm yuav ua tiav rau leej twg tiag tiag? Nws puas yuav yog tias nws lub hom phiaj tsuas yog los ntaus nej txhua tus kom nthuav tawm Kuv lub hwj chim xwb? Puas yog nej txhua tus lub neej txoj sia tsis khuam rau saum ib lo lus los ntawm Kuv? Vim li cas Kuv thiaj li tsuas yog siv cov lus los qhia nej xwb, thiab tsis tau tig cov lus mus rau cov kev tseeb los ntaus nej kom sai li Kuv ua tau? Puas yog tias lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tsuas yog los ntaus tib neeg nkaus xwb? Kuv puas yog ib tug Vajtswv uas tsis lees paub txog kev tua tej neeg dawb huv? Tam sim no, muaj nej pes tsawg leej uas tab tom los rau ntawm Kuv xub ntiag nrog rau ib puas tsav yam ntawm nej tag nrho los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej txoj sia? Nws tsuas yog nej lub cev uas nyob ntawm Kuv xub ntiag xwb; nej lub siab tseem nyob rau qhov chaw loj loj, thiab nyob deb, deb ntawm Kuv heev. Vim nej tsis paub tias Kuv txoj hauj lwm yog dab tsi tiag tiag, muaj nej ib txhia uas xav ncaim ntawm Kuv mus thiab txav nej tus kheej kom deb ntawm Kuv, cia siab tias yuav tau nyob rau hauv lub vaj kaj siab uas tsis muaj kev rau txim los sis kev txiav txim. Puas yog qhov no tsis yog yam uas tib neeg xav hauv lawv lub siab? Kuv yeej tsis sim los yuam koj. Txawm koj taug txoj kev twg los xij yog koj tus kheej txoj kev xaiv. Txoj kev hnub no yog ib txoj kev sib roj sib raws los ntawm kev txiav txim thiab kev foom tsis zoo, tiam sis nej txhua tus yuav tsum paub tias txhua yam uas Kuv tau muab rau nej—tsis hais nws yog tej kev txiav txim los sis tej kev rau txim—puav leej yog tej khoom pub uas zoo tshaj plaws uas Kuv tuaj yeem muab tau rau nej, thiab cov khoom ntawd yog txhua yam uas nej xav kom tau sai tshaj plaws.

Qhov Dhau Los: Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Ntxiv Mus: Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No