3. Tus yeeb yam thiab lub txim ntawm qhov teeb meem ntawm kev lees paub Vajtswv nkaus xwb yam tsis muaj kev lees paub qhov tseeb li

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv ua yug los ua neeg—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom los sis tsis ntseeg Nws tes hauj lwm thiab tej lus, thiab tab sis ho pe hawm tus Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ntuj ceeb tsheej—ces yog ib tug neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis muaj kev ua neeg thiab laj thawj, los hais dab tsi txog qhov tseeb. Tshaj qhov ntawd, rau cov neeg ntawd, ces tus Vajtswv uas ntsia pom thiab kov tau ces hais tias ntseeg tsis tau, tab sis lawv ho xav hais tias tus Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas txaus ntseeg dua thiab txaus zoo siab rau dua. Qhov uas lawv nrhiav tsis yog qhov tseeb tiag, los sis tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia; haj yam tsis yog Vajtswv txoj kev xav. Tab sis, lawv nrhiav kev zoo siab xwb. Yam khoom dab tsi los xij uas pab tau kom lawv nrhiav tau yam lawv ntshaw ces yog, yam tsis muaj ib qho uas yuav ntseeg tsis tau li, yam uas lawv ntseeg thiab yam uas lawv nrhiav. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv kom tau yam uas lawv ntshaw xwb, tsis yog nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov neeg ua phem lod? Lawv mas ruaj siab rau lawv tus kheej heev li, thiab lawv yeej tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yuav rhuav tshem cov “neeg zoo” li lawv tus kheej li. Tab sis, lawv ntseeg hais tias Vajtswv yuav cia lawv nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yuav muab phaj tshab rau lawv yam zoo kawg nkaus rau qhov uas lawv tau ua ntau yam zoo rau Vajtswv thiab ua tau kom pom “qhov kev ua siab ncaj” ntau heev rau Nws lawm. Yog lawv yeej nrhiav tus Vajtswv uas ntsia pom thiab, thaum uas lawv tsis tau yam uas lawv ntshaw, ces lawv yuav tig ntaus tawm tsam Vajtswv tam sim ntawd los sis cia li npau taws heev li. Lawv qhia lawv tus kheej kom pom hais tias lawv yog ib pab nyuag me nyuam dev phem txaus ntxub uas tsuas pom nrhiav txhua yam kom tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw nkaus xwb; lawv tsis yog ib co neeg uas muaj siab dawb paug rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov uas hu ua neeg lim hiam uas caum Khetos. Cov neeg no uas tsis nrhiav qhov tseeb ces yeej yuav tsis ntseeg qhov tseeb li, thiab yeej yuav tsis muaj cuab kav to taub qhov tshwm sim rau noob neej lub neeg yav tom ntej li, vim lawv yeej tsis ntseeg ib qho hauj lwm los sis tej lus ntawm tus Vajtswv uas ntsia pom li—thiab qhov no ces muaj nrog rau qhov kev tsis to taub txog noob neej txoj hau kev kawg yav tom ntej li. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav caum tus Vajtswv ua ntsia pom, los lawv tseem ua phem thiab tsis nrhiav qhov tseeb hlo li, los sis lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv kom ua li. Cov neeg ntawd uas tsis ntseeg hais tias lawv yuav raug rhuav tshem ces yog, muab hais ua sab ntxeev, ces yog kiag cov uas yuav raug rhuav tshem ntag. Tag nrho lawv mas yeej ntseeg hais tias lawv tus kheej mas ntse kawg li, thiab lawv xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb. Lawv xav hais tias tej kev phem lawv ua ntawd mas thiaj yog qhov tseeb thiab yog li ntawd thiaj li saib nws muaj nuj nqis. Cov neeg phem li ntawd mas ntseeg lawv tus kheej loj heev li; lawv muab qhov tseeb coj los ua qhov kev qhuab qhia sab kev ntseeg thiab muab lawv tej kev ua phem coj mus ua qhov tseeb, tab sis nyob rau thaum kawg, lawv tsuas sau tej uas lawv tseb xwb. Yog neeg haj yam ntseeg lawv tus kheej thiab yog lawv haj yam khav theeb tshaj, ces lawv haj yam muab tsis tau qhov tseeb; yog neeg haj yam ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ces lawv haj yam tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no yog cov uas yuav raug rau txim rau. Ua ntej uas noob neej nkag mus so, tsis hais tej hom neeg ntawd yuav raug rau txim rau los sis tau txais phaj tshab ntawd mas yog yuav txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas paub Vajtswv, thiab seb lawv puas kam zwm rau tus Vajtswv uas ntsia pom. Cov uas tau ua dej num rau tus Vajtswv ua ntsia pom lawm, tab sis ho tsis paub Nws thiab tsis kam zwm rau Nws, ces tsis muaj qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem, thiab cov neeg ua phem yuav raug ua daim phiaj rau qhov kev rau txim; tshaj ntawd mus, lawv yuav raug rau txim rau raws li lawv txoj kev coj lim hiam. Vajtswv mas yog cia rau tib neeg ntseeg, thiab Nws yeej muaj nuj nqis txaus rau lawv txoj kev mloog lus. Cov uas tsuas muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom xwb ces yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv tau. Yog cov neeg no tseem tsis muaj cuab kav tsim kho tau kom los ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm txeeb kom tau ntawd tag kiag, thiab tseem tsis mloog lus ntxiv mus thiab tawm tsam tus Vajtswv uas ntsia pom nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces “cov ntseeg pom tsis meej” no yuav, yam tsis muaj ib qho uas ntseeg tsis tau li, rais mus ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Nws zoo li yam li ib co ntawm nej—tus uas lub qhov ncauj lam lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntawm kev zwm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces thaum kawg yuav rais mus ua daim phiaj rau kev raug tshem tawm thiab kev rhuav pov tseg. Tshaj qhov ntawd, leej twg los xij uas lo lus yeej lees paub tus Vajtswv ua ntsia pom, noj thiab haus qhov tseeb uas Nws nthuav tawm tab sis tseem ho nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom, ces haj yam yuav raug rhuav tshem nyob rau yav tom ntej. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg no li uas yuav muaj peev xwm tau nyob txog rau lub sij hawm so uas yuav muaj los tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm tau tag lawm, los sis tsis muaj ib tug neeg twg uas mej ntsis yuav zoo li cov neeg ntawd yuav dim nyob rau thaum lub sij hawm so ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, Kuv nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab kuv nyob ua ke nrog tib neeg. Cov neeg uas tau paub txog Kuv tes hauj lwm, thiab saib Kuv txoj lus, thiab ua ke no Kuv muab txhua yam tseeb cob rau Kuv cov thwj tim, kom lawv tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab tom qab ntawd thiaj li tau txais txoj hauv kev uas lawv tuaj yeem taug tau. Kuv yog Vajtswv, yog Tus Pub txoj sia. Nyob rau hauv lub sij hawm ntev niaj ntau xyoo ntawm Kuv tes hauj lwm, tib neeg tau txais ntau yam heev, thiab tso tseg ntau yam heev, tiam sis Kuv tseem hais tau tias lawv tsis tau ntseeg Kuv tiag tiag. Tib neeg tsuas yog lees paub tias Kuv yog Vajtswv hauv lawv lo lus xwb, tiam sis lawv tsis pom zoo nrog qhov tseeb uas Kuv hais, thiab, tsis tas li ntawd, tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv hais kom lawv ua. Qhov no yuav hais tau tias, tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis yog lees qhov tseeb; tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis lees txoj sia; tib neeg tsuas lees paub Vajtswv lub npe, tiam sis tsis lees paub Nws lub ntsiab tseem ceeb. Kuv thuam lawv rau lawv txoj kev mob siab rau, rau qhov lawv tsuas yog siv cov lus zoo los dag ntxias Kuv xwb; tsis muaj ib tug twg teev hawm Kuv tiag li. Nej cov lus muaj qhov kev ntxias ntawm tus nab; dhau qhov ntawd, tej ntawd mas khav theeb tshaj plaws, yog ib qho kev tshaj tawm uas muaj tseeb los ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj. Tsis tas li ntawd, nej cov kev coj kev ua tau tawg ntsoog tas thiab raug dua ntuag tas yam poob ntsej muag heev; nej txoj kev ntshaw uas tsis paub txaus thiab kev ntshaw kom tau ntau ntawd mloog mas tub qaug pob ntseg heev li. Nej txhua tus tau rais los ua cov npauj rau hauv Kuv lub tsev, uas yog cov niag khoom ntxim ntxub heev yuav tau muab pov tseg. Nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav nyiam qhov tseeb li; nej tsuas xav tau koob hmoov, xav kom tau mus ntuj ceeb tsheej, kom mus pom lub zeem muag zoo nkauj ntawm Khetos siv Nws lub hwj chim kav ntiaj teb xwb. Tiam sis nej puas tau xav txog hais tias ib tug tib neeg zoo li ntawm nej ko, tus neeg uas muaj lub siab tsis ncaj, uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, yuav ua li cas tsim nyog caum Vajtswv? Nej yuav ua li cas nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej? Koj yuav ua li cas tsim nyog mus pom tej chaw uas zoo nkauj tshaj plaws, zoo nkauj yam tsis tau muaj qauv piv txwv dua los ntawd?

Xaiv tawm los ntawm “Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej tej yam ntxwv ntau lub xyoo dhau los ntawm Kuv xub ntiag tau muab ib lo lus teb rau Kuv yam tsis tau muaj dua, thiab lo lus noog ntawm qhov lus teb no yog: “Noob neej tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab rau tus tseem Vajtswv yog dab tsi?” Tej dag zog uas Kuv tau ua rau noob neej yog pov thawj qhia txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev hlub rau noob neej, thiab noob neej txhua txoj kev ua ntawm Kuv xub ntiag qhia tseeb tias nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tsis nyiam rau qhov tseeb thiab tawm tsam Kuv. Txhua lub sij hawm, Kuv txhawj txog txhua tus uas raws Kuv, tiam sis tsis muaj ib lub sij hawm twg uas cov raws Kuv ntawd tuaj yeem txais tau Kuv cov lus; lawv yeej tsis tuaj yeem lees txais Kuv tej lus qhia kiag li thiab. Qhov no yog yam uas ua rau Kuv tu siab tshaj plaws. Tsis muaj leej twg muaj cuab kav to taub Kuv thiab, tshaj ntawd, tsis muaj leej twg tuaj yeem lees txais Kuv tau, txawm tias Kuv txoj kev xav dawb paug, thiab Kuv tej lus kuj mos. Txhua leej ua txoj hauj lwm uas Kuv tau tso rau lawv raws li lawv lub tswv yim; lawv tsis nrhiav Kuv txoj kev xav, cia li tso tseg qhov lawv noog seb Kuv cheem tsum dab tsi ntawm lawv. Lawv tseem hais tias lawv ua dej num rau Kuv yam ncaj ncees hlo, thaum lawv tab tom tawm tsam Kuv txhua lub sij hawm. Coob leej ntseeg tias qhov tseeb uas lawv lees txais tsis tau los sis lawv tsis muaj peev xwm xyaum tau ntawd tsis yog qhov tseeb. Nyob rau cov tib neeg zoo li ntawd, Kuv tej lus tseeb ces cia li dhau mus ua ib yam lawv tsis lees txais thiab muab xyeeb hlo rau ib sab. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg lees tias Kuv yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia, tab sis kuj ntseeg Kuv li ib tug sab nrauv uas tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev, los sis tsis yog txoj sia. Tsis muaj leej twg paub txog qhov tseeb no: Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau ua tiav tag nrho tes hauj lwm no lawm, thiab tib neeg tau ntsib tau pom qhov no lawm, thiab tau pom kiag tag nrho tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm lawv qhov muag kiag lawm. Tsis hais tib neeg yuav saib sab twg tuaj li, tes hauj lwm uas Vajtswv ua thiab cov lus Nws hais mas tshaj qhov uas tib neeg yuav nug tau lawm, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob muaj qhov tsis tshua ntseeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li dog dig thiab zoo xws li sawv daws xwb, txawm hais tias qhov tib neeg pom ces tsis muaj ib qho zoo tshaj tshaj li, los lawv yeej tseem yuav tsum lees txais Vajtswv cov lus ua qhov tseeb. Ib txhia hais tias, “Vim Koj cev nqaij daim tawv twb tsis tseem ceeb li thiab dog dig xwb, vim Koj yog tus neeg uas twb tsis muaj peev xwm txog qhov kev tshoov kom muaj kev mloog lus los sis kev qhuas nyob rau hauv peb li ne, thiab yeej tsis muaj txiaj ntsig ntau tshaj rau peb li ne, ces peb yuav tsum saib koj zoo li ib tug neeg dog dig xwb.” Koj xav li cas txog qhov kev xav zoo li ntawd? Lwm tus hais tias, “Vim muaj qee yam Koj tau ua uas tseem ua rau peb tsis tau ntseeg, tau ua rau peb muaj kev xav phem, thiab peb tsis nkag siab hlo li, thiab vim Koj tau hais qee yam uas siv tsis tau rau peb lawm, Koj sawv cev tam tsis tau rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—ces yog li ntawd peb thiaj yuav tsum tawm tsam Koj mus kom txog qhov kawg kiag. Yog Koj hais kom peb mus tshaj tawm txoj moo zoo, peb yuav tsis mus, thiab yog Koj hais kom peb lees txais Koj cov lus ua txoj sia thiab qhov tseeb, peb yuav tsis lees txais. Peb yuav tawm tsam tus neeg uas Koj yog ntawd mus kom txog qhov kawg kiag—cia sim saib seb Koj yuav ua tau dab tsi rau peb.” Nyob rau hauv cov neeg uas tsis lees txais qhov tseeb hlo li no lub siab, mas yeej muaj ib txhiab—kaum txhiab—qhov laj thawj los tsis lees Vajtswv tes hauj lwm, los tsis lees Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Tab sis muaj ib yam mas tej zaum lawv yuav pom tsis tshua meej: Tsis hais lawv yuav muaj pes tsawg qhov laj thawj li, yog lawv tsis lees txais tej qhov tseeb no, ces lawv yuav tsis raug cawm. Yog koj tsis lees txais tus neeg ua Kuv yog ntawd los sis Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis lees paub Vajtswv tej lus no, los tsis ua cas—tab sis yog koj tsis saib cov lus no ua qhov tseeb thiab muab coj los xyaum ua raws, ces Kuv qhia qhov no rau koj yam ua siab dawb paug tias: Koj yeej yuav tsis muaj hnub raug cawm li, los sis koj yeej yuav tsis muaj hnub hla dhau lub rooj vag mus rauhauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej li. Vim yog hais tias koj tseem lug kom dhau Vajtswv cov lus no, tej qhov tseeb no, thiab tus neeg uas ua hauj lwm no, tus Khetos no, ces tsis hais koj yuav to taub kev qhuab qhia ntau npaum li cas li, los sis koj tau ua hauj lwm ntau npaum li cas li, koj yuav tsis tau txais dab tsi li; koj ces tsuas yog ib qho nyuag khoom seem txeej xwb. Tsis hais koj yuav ua koj tes hauj lwm nyob rau hauv leej twg tus chij li, koj yuav ntseeg Vajtswv nyob rau lub npe twg li, koj yeej tsis raug cawm li. Thiab yog koj tsis raug cawm, ces koj ho yuav tau txais tej koob hmoov dab tsi mas? Ib txhia neeg mas sib tw nrog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ib txhia sib tw nrog tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, ib txhia twv Vajtswv cov lus, thiab ib txhia twv qhov tseeb—tab sis lawv yeej tsis twv lawv tus kheej txoj hau kev kawg li. Qhov no tseem tsis yog phem thiab lod? Cov neeg phem no mas ntxim ntxub tshaj plaws, lawv txhua tus yeej phem. Lawv sawv daws yog cov tsis ntseeg, cov neeg khaws xyeem, cov neeg tsis paub txaj muag, thiab qhov no yog cov tawm tsam Khetos lub ntsiab tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Rau)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Nej qhov kev uas siab ncaj ces tsuas muaj nyob hauv lo lus nkaus xwb, nej qhov kev paub ces tsuas yog lub tswv yim thiab txoj kev xav nkaus xwb, nej lub zog ces tsuas lam ua kom tau txais tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej nkaus xwb, thiab yog li ntawd nej txoj kev ntseeg yuav zoo li cas mas? Txawm yog niaj hnub no kiag, los nej yeej ua ntsej lag rau txhua txhua lo lus ntawm qhov tseeb. Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev tshawb nrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Seb Khetos yog Vajtswv tus Tub los sis Vajtswv Tus Kheej kiag

Ntxiv Mus: 1. Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No