Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam (IV)

Peb tab tom sib qhia txog ib lub ncauj lus tshwj xeeb rau hnub no. Rau txhua tus ntseeg, tsuas muaj ob yam tseem ceeb uas yuav tsum tau paub, tau ntsib tau pom, thiab tau to taub xwb. Ob yam no yog dab tsi? Thawj yam yog txhua tus tib neeg yuav tsum paub qhov tseeb txog kev ua neej, thiab yam ob yog ntsig txog kev paub Vajtswv. Ntsig txog lub ncauj lus uas tsis ntev los no peb tau sib qhia txog, ntawm lub ntsiab lus qhia txog kev paub Vajtswv, nej puas xav tias muaj peev xwm ua tau nws? Nws hais tau ncaj nrab tias yeej muaj tseeb tshaj qhov tib neeg feem coob ncav cuag lawm. Tej zaum nej yuav tsis ruaj siab rau Kuv cov lus, tab sis vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais nws vim hais tias thaum nej tab tom mloog qhov Kuv tau hais ua ntej dhau los lawm, txawm tias Kuv tau hais txog nws li cas los xij los sis hais cov lus dab tsi los xij, nej muaj peev xwm paub tag nrho cov lus thiab lub tswv yim, paub txog cov lus no yog hais txog dab tsi. Txawm li cas los xij, rau nej txhua tus, uas nej tsis tau to taub txog ib qho teeb meem cov nyom heev vim li cas Kuv thiaj tau hais txog tej yam ntawd los sis vim li cas Kuv thiaj tau tham txog tej yam ncauj lus zoo li no. Qhov no yog yam tseem ceeb. Yog li ntawd, txawm tias nej yeej tau hnov tej yam no lawm los xij nws yuav pab ntxiv rau nej to taub me ntsis txog Vajtswv thiab Nws tej dej num, nej tseem xav tias kev yuav paub txog Vajtswv yuav tsum tau mob siab ntxiv. Ntawd yog, tom qab hnov qhov Kuv hais lawm, nej feem coob tsis to taub tias vim li cas Kuv thiaj tau hais txog nws los sis muaj dab tsi sib txuas txog qhov yuav tsum tau paub Vajtswv. Qhov laj thawj uas nej tsis muaj peev xwm to taub qhov sib txuas ntawm txoj kev yuav tsum paub Vajtswv yog yam uas nej ntsib thiab pom rau sab nraum daim ntawv hauv nej lub neej txoj sia xwb. Yog tib neeg txoj kev paub thiab txoj kev ntsib thiab pom ntawm Vajtswv cov lus tseem nyob rau qib ntiav heev, ces tag nrho lawv txoj kev paub ntawm Nws tseem pom tsis meej thiab tsis tseeb; nws yuav hais tag nrho tej yam dav dav, txoj lus qhia, thiab ntsig txog lub tswv yim. Hauv txoj kev xav, tej zaum kuj pom tshwm los los sis mloog zoo li muaj laj thawj thiab muaj qab hau zoo kawg, tiam sis txoj kev paub ntawm Vajtswv uas tawm hauv cov neeg feem coob lub qhov ncauj los ces yog qhuav qhawv xwb. Thiab vim li cas Kuv thiaj hais tias nws qhuav qhawv xwb? Vim tias koj yeej tsis to taub meej txog qhov tseeb thiab qhov yog ntawm yam uas koj tus kheej hais txog kev paub Vajtswv. Vim zoo li no, txawm tias tib neeg feem coob tau hnov ntau heev ntawm tej ntaub ntawv thiab tej ncauj lus hais txog kev paub Vajtswv lawm los xij, lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv yeej tseem tsis paub tshaj lub tswv yim thiab txoj lus qhia uas pom tsis meej thiab tsis tseeb ntawd. Yog li ces yuav daws qhov teeb meem no tau li cas? Nej puas tau xav txog qhov ntawd dua li? Yog leej twg tsis caum qhov tseeb, lawv puas tuaj yeem muaj qhov tseeb tau? Yog leej twg tsis caum qhov tseeb, ces lawv puas tsis ua xyem xyav txog qhov tseeb, thiab yog li ntawd ces lawv yeej tsis paub los sis tau ntsib tsis tau pom Vajtswv cov lus li. Cov neeg uas tsis muaj kev to taub ntawm Vajtswv cov lus ho muaj peev xwm paub Vajtswv tau li cas? Yeej tsis paub hlo li; ntawd yog ob yam uas sib txuas ua ke. Yog li, cov neeg feem coob hais tias, “Vim li cas kev paub Vajtswv thiaj yuav nyuaj ua luaj li? Thaum kuv hais txog ntawm kev paub kuv tus kheej, kuv muaj peev xwm hais tau tsis tu ncua mus ntau teev, tab tsis thaum los hais txog kev paub Vajtswv, ces kuv cia li ploj tej lus ntawd tag lawm. Txawm thaum kuv hais me ntsis txog lub ntsiab lus no me ntsis, los kuv cov lus tseem yog tej lus yuam qees thiab lus ntiav heev. Nws tseem hnov zoo li ua pes tab pes tauv thaum kuv hnov kuv tus kheej cov lus hais txog tej ntawd.” Qhov no yog lub hauv paus. Yog koj xav tias kev paub Vajtswv cas yuav nyuaj ua luaj li, kev paub Nws yuav tsum mob siab tiag tiag, los sis xav tias koj tsis muaj cov ncauj lus coj tuaj nthuav qhia thiab tsis muaj peev xwm xav txog tej yam tseeb coj los sib qhia thiab npaj rau lwm tus thiab koj tus kheej, ces qhov ntawd ua pov thawj qhia tias koj tsis yog tus neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv cov lus. Dab tsi yog Vajtswv cov lus? Nws cov lus tseem tsis yog kev nthuav tawm txog qhov Nws muaj thiab yog los? Yog koj tsis tau ntsib tsis tau pom Vajtswv cov lus, kuv muaj puas tau txoj kev paub txog qhov Nws muaj thiab yog? Yeej tsis muaj li. Tag nrho tej no yog yam uas sib txuas ua ke. Yog koj tsis ntsib tsis pom ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tsis muaj peev xwm tuav tau Vajtswv txoj kev xav, los sis koj yuav tsis paub tias dab tsi yog Nws tus moj yam, dab tsi yog yam Nws nyiam, dab tsi yog yam Nws tsis nyiam kiag li, dab tsi yog yam Nws kom tib neeg yuav tsum ua, Nws muaj tus cwj pwm zoo li cas rau cov neeg zoo, thiab muaj tus cwj pwm zoo li cas rau cov neeg phem; koj yeej feeb tsis meej thiab tsaus ntuj nti rau tag nrho tej no. Yog koj ntseeg Vajtswv yam feeb tsis meej zoo li no, ces thaum koj lees tias koj yog ib tug ntawm cov neeg caum qhov tseeb thiab ua raws Vajtswv, tej kev lees ntawd puas yog qhov tseeb tiag? Yeej tsis yog li! Yog li ntawd cia peb kav tsij sib qhia mus ntxiv txog kev paub Vajtswv.

Tag nrho nej sawv daws xav hnov lub ncauj lus sib qhia rau hnub no, puas yog? Lub ncauj lus no kuj hais txog lub ntsiab lus, “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam,” uas peb tau sib tham tsis ntev dhau los lawm no. Peb tau sib tham ntau heev txog qhov “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam,” los ntawm kev siv tej tswv yim thiab tej kev xav sib txawv qhia rau tib neeg txog qhov Vajtswv kav txhua yam li cas, Nws siv lub tswv yim dab tsi ua, thiab Nws siv tej kev cai dab tsi los cawm tag nrho txhua yam kom lawv nyob tau rau hauv lub qab ntuj khwb uas Vajtswv tau tsim no. Peb kuj tau sib tham ntau heev txog qhov Vajtswv npaj rau tib neeg ntiaj teb li cas: Vajtswv siv lub tswv yim dab tsi los muab txoj kev npaj zoo li no, tej chaw nyob ib puag ncig uas Nws npaj rau tib neeg los nyob zoo li cas, thiab siv lub tswv yim dab tsi thiab xub pib ntawm qhov chaw twg thaum Nws npaj lub chaw nyob ruaj khov rau tib neeg. Txawm tias Kuv tsis tau hais ncaj nraim txog qhov kev sib raug zoo los ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab txoj kev cai tswj fwm tag nrho txhua yam, thiab Nws txoj kev cawm tib neeg los xij, Kuv yeej tau hais ntsig txog qhov muaj qab hau ntawm Nws tej kev cai tswj fwm tag nrho txhua yam hauv qhov kev sib qhia no lawm, thiab qhov kev muaj qab hau uas Nws npaj rau thiab nrhiav rau tib neeg ntiaj teb rau hauv qhov kev npaj no. Txhua yam no muaj feem cuam tshuam rau Nws txoj kev cawm tib neeg. Lub ntsiab ntawm qhov peb tau sib tham no yeej dav heev: pib ntawm qhov loj dav, mus rau tej yam me me xws li tib neeg tej yam tseem ceeb siv rau hauv txoj kev ua neej thiab tej khoom noj; txij ntawm qhov Vajtswv kav tag nrho txhua yam thiab ua kom lawv ua raws li txheej txheem cai, ua lub neej mus raws qhov yog thiab qhov tsim nyog uas Nws tau tsim rau txhua haiv neeg; thiab ntau yam mus ntxiv. Lub ntsiab hais los no yog ntsig txog tag nrho tib neeg txoj kev ua neeg hauv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, nws yog txhua yam ntawm lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia pom ntawm qhov muag, tib neeg muaj peev xwm hnov tau, xws li tej roob, tej dej ntws, tej dej hiav txwv, tej tiaj nrag, thiab ntau yam mus ntxiv. Tag nrho tej no yog yam uas pom tau thiab tuav tau. Thaum Kuv tham txog huab cua thiab qhov kub txias, nej muaj peev xwm hnov tias muaj cua thaum ua pa, thiab nej lub cev yeej hnov tau tias qhov kub txias ntawd siab los sis qis li cas. Tej xyoob ntoo, tej nyom, thiab tej nas noog thiab tej tsiaj nyob tim tej hav zoov, tej yam uas ya saum huab cua thiab taug kev hauv av, thiab ntau hom tsiaj me uas nyob hauv qhov av, tag nrho txhua yam hais los no tib neeg yeej pom ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag thiab hnov los ntawm lawv tus kheej ob lub pob ntseg. Txawm tias txhua yam uas tuav tau no yuav dav heev, tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tsim los ntawd lawv tsuas yog sawv cev ntawm tej khoom nyob hauv lub ntiaj teb no xwb. Tej khoom uas tib neeg muaj peev xwm ntsia pom thiab hnov tau, hais tau tias thaum koj tuav nws, koj yeej hnov tias muaj nws, thiab thaum koj ob lub qhov muag pom nws, koj lub hlwb yeej xav tau nws lub ntsej muag, daim duab. Lawv yog tej yam uas muaj tiag thiab tseeb; rau koj mas lawv yog yam tsis tseeb, tab sis muaj ib tug yeeb yam. Tej zaum lawv yuav ua plaub fab los sis kheej kheej, los sis siab los sis qis, thiab txhua yam khoom yeej ua rau koj hnov tau muaj qhov sib txawv. Tag nrho tej no yog qhia tshwm txog tus yeeb yam ntawm kev tsim. Thiab yog li, rau ntawm Vajtswv ne, qhov hais tias “txhua yam” hauv koog lus “Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam,” ho muaj dab tsi suav nrog ua ke rau ntawm no thiab? Zoo li tsis pom muaj yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom thiab tuav tau; ntxiv rau qhov no, lawv yeej muaj tag nrho txhua yam uas pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Qhov no yog ib yam muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam. Txawm tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom thiab tuav tsis tau tej yam zoo li no los xij, rau ntawm Vajtswv—txij qhov Nws lub qhov muag tseem muaj peev xwm ntsia pom thiab nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm Nws lub hwj chim kav—ces tej ntawd yeej muaj tseeb tag nrho. Qhov tseeb tiag txawm tias tej ntawd yog lub npe thiab tsis muaj peev xwm xav tau los xij, thiab ntxiv rau qhov no tseem yog yam uas tib neeg ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau, tab sis rau ntawm Vajtswv ces lawv yeej muaj tiag thiab muaj tseeb. Qhov no yog ib lub ntiaj teb ntawm tag nrho txhua yam uas Vajtswv kav, thiab nws yog ib feem ntawm tes hauj lwm ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tswj fwm. Qhov no yog lub ncauj lus rau kev sib qhia rau hnub no: Vajtswv kav thiab tswj fwm sab yeeb ceeb li cas. Vim tias lub ncauj lus no hais txog qhov Vajtswv kav thiab cawm tag nrho txhua yam li cas, nws hais txog lub ntiaj teb sab nraum lub ntiaj teb sab khoom—sab yeeb ceeb—thiab, yog li, nws yog yam tseem ceeb heev uas peb yuav tau to taub txog. Tsuas yog tom qab sib qhia tag thiab to taub lub ntsiab no lawm xwb tib neeg thiaj li muaj kev nkag siab tob txog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no tiag tiag, “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.” Qhov no yog lub laj thawj uas peb tab tom sib tham txog lub ncauj lus no; nws lub hom phiaj yog yuav tsum ua kom tiav hlo lub ntsiab ntawm “Vajtswv kav tag nrho txhua yam, thiab Vajtswv cawm tag nrho txhua yam.” Tej zaum, thaum nej hnov txog lub ncauj lus no, nej yuav xav tias cas yuav txawv ua luaj los sis xav tsis txog li, tab sis txawm nej yuav xav li cas los xij, vim sab yeeb ceeb yog ib feem ntawm tag nrho txhua yam uas raug kav los ntawm Vajtswv, nej yuav tsum to taub tej yam nyob ntawm lub ncauj lus no. Kiag thaum nej to taub lawm, nej yuav muaj kev xam pom tob, kev to taub tob, thiab paub zoo ntxiv txog koog lus, “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.”

Vajtswv Tswj Kav thiab Tswj Fwm Sab Yeeb Ceeb Li Cas

Vim lub ntiaj teb sab khoom, thaum uas tib neeg tsis to taub txog qee yam los sis tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm tshawb fawb seb yog vim li cas los sis siv ntau txoj hau kev los nrhiav txog lub hauv paus chiv keeb ntawm tej yam ntawd seb yog li cas. Tab sis thaum hais txog lwm lub ntiaj teb uas peb tab tom tham txog rau hnub no—sab yeeb ceeb, uas tshwm sim sab nraum lub ntiaj teb sab khoom—tib neeg yeej tsis muaj tswv yim los sis txoj hau kev twg yuav los kawm kom paub txog nws. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais nws vim hais tias, nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam ntawm lub ntiaj teb sab khoom yeej faib cais tsis tau tawm ntawm tib neeg, thiab vim tib neeg xav tias txhua yam ntawm lub ntiaj teb sab khoom yeej faib cais tsis tau tawm ntawm lawv lub cev txoj sia thiab lub cev ua neej, tib neeg feem ntau tsuas lees paub txog, los sis tsuas pom, tej khoom nyob ntawm lawv ob lub qhov muag pom nkaus xwb. Txawm li cas los xij, thaum nws tham txog rau sab yeeb ceeb—hais tau tias, txhua yam ntawd yog lwm lub ntiaj teb li—nws hais puas tau ncaj nrab tias tib neeg feem ntau tsis ntseeg. Vim tib neeg tsis muaj peev xwm pom, thiab ntseeg tias tsis tas yuav to taub txog nws los sis tsis tas yuav paub txhua yam txog nws, yeej hais tsis tau tias sab yeeb ceeb sib txawv tag nrho rau ntawm lub ntiaj teb sab khoom li cas thiab, los ntawm Vajtswv txoj kev xam pom yeej qhib rau tib neeg—txawm tias, rau tib neeg, nws yuav raug npog zais thiab raug kaw lawm los xij—yog li tib neeg thiaj to taub txog ntau yam ntawm lub ntiaj teb no tau nyuaj heev. Feem sib txawv ntawm sab yeeb ceeb uas Kuv tab tom yuav tham txog no tsuas yog hais txog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav xwb; Kuv yuav tsis nthuav tawm txog txhua yam ntsia tsis pom, los sis Kuv yuav tsis qhia nej txog yam ntawm qhov zais npog uas nej xav kawm txog. Vim tias qhov no ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, Vajtswv txoj kev cai tswj fwm, thiab Vajtswv txoj kev npaj, yog li Kuv tsuas hais txog feem tseem ceeb uas nej yuav tsum tau paub txog xwb.

Ua ntej tshaj no, cia Kuv nug nej ib nqe lus nug: Hauv nej lub siab, sab yeeb ceeb yog dab tsi? Hais dav dav ces, nws yog ib lub ntiaj teb sab nraum lub ntiaj teb sab khoom, yog lub ntiaj teb uas tib neeg pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Hauv nej txoj kev xav hauv nruab siab, lub ntiaj teb uas yuav tsum yog sab yeeb ceeb yuav zoo li cas? Tej zaum, yog vim tias tsis muaj peev xwm pom nws tau, nej thiaj tsis muaj peev xwm xav txog nws. Txawm li cas los xij, thaum nej hnov txog qee zaj dab neeg ua puav pheej, nej yuav xav txog nws, thiab nej tsis muaj peev xwm nres qhov kev xav txog nws tau. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Nws muaj tej yam uas tshwm sim ntau heev rau tib neeg thaum lawv tseem hluas: Thaum muaj ib tug neeg hais ib zaj dab neeg uas txaus ntshai rau lawv mloog—txog tej dab, los sis tej ntsujplig—lawv muaj kev ntshai tshwm tawm los ntawm lawv tej kev xav. Vim li cas lawv thiaj li txaus ntshai? Nws yog vim lawv tab tom xav hauv nruab siab txog tej ntawd; txawm tias lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom tej ntawd los xij, lawv yeej hnov tias tej ntawd puav leej nyog puag ncig ntawm lawv tej chav nyob, nyob rau ntawm tej ces kaum tsev uas nraim nkoos los sis tsaus ntuj nti, thiab lawv ntshai heev uas ua rau lawv pw tsis tsaug zog. Tshwj xeeb mas rau yav hmo ntuj, lawv hnov txaus ntshai heev rau thaum nyob ib leeg rau hauv tej chav nyob los sis rau thaum nyob ib leeg rau hauv lawv tej tiaj nyom sab nraud. Qhov ntawd yog sab yeeb ceeb ntawm nej txoj kev xav rau hauv nruab siab, thiab nws yog ib lub ntiaj teb uas tib neeg xav tias txaus ntshai. Qhov tseeb tiag ces txhua tus tib neeg xav txog qee lub ntsiab, thiab txhua tus muaj peev xwm hnov txog nws me ntsis.

Cia peb pib sib tham txog sab yeeb ceeb. Nws yog dab tsi? Cia Kuv piav qhia ib qho ua piv txwv luv luv li no tias: Sab yeeb ceeb yog ib qho chaw tseem ceeb, ib qho chaw uas saib txawv ntawm lub ntiaj teb sab khoom. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nws tseem ceeb? Peb tab tom yuav sib tham txog qhov no kom ntxaws. Kev muaj ntawm sab yeeb ceeb yog sib txuas lus rau lub ntiaj teb sab khoom ntawm tib neeg yam uas muab faib cais tawm tsis tau li. Nws ua lub luag hauj lwm tseem ceeb rau hauv zeeg sij hawm ntawm tib neeg txoj sia thiab kev ploj tuag hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam; qhov no yog nws lub luag hauj lwm, thiab qhov no yog ntawm lub laj thawj ntawm nws qhov tseem tseem ceeb. Vim nws yog ib qho chaw uas tsib txoj kev txawj xav ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom thiab tuav tsis tau li, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm txiav txim raug tias sab yeeb ceeb muaj tiag los sis tsis muaj. Nws qhov tig mus los yog yam sib txuas rau tib neeg txoj kev ua neeg, nws yog ib qho tshwm sim tseem ceeb raws li txheej txheem ntawm txoj sia los ntawm sab yeeb ceeb. Qhov no puas muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim kav los sis tsis muaj? Nws muaj. Thaum Kuv hais txog qhov no, nej to taub tias vim Kuv tab tom tham txog lub ncauj lus no: Nws yog vim nws ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, thiab Nws txoj kev cai tswj fwm. Hauv ib lub ntiaj teb zoo li lub no—ib lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom—nws txhua txoj lus txib, txoj kev cai, thiab txoj kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej uas nyob siab tshaj txhua cov kev cai tag nrho ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sab khoom, thiab tsis muaj yam muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no yuav muaj pluaj siab tawv qhawv yuam los sis ua txhaum tej cai ntawd li. Qhov no puas yog ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev cai tswj fwm? Hauv sab yeeb ceeb, nws muaj tej kev cai tswj fwm meej tseeb, tej lus txib saum ntuj ceeb tsheej meej tseeb, thiab tej cai lij choj meej tseeb. Ntawm txhua theem sib txawv thiab ntau thaj chaw sib txawv, cov neeg koom nyias yeej paub nyias tes hauj lwm thiab coj nruj raws li cov kev cai thiab lub luag hauj lwm, vim lawv paub tias qhov ua txhaum txoj lus txib saum ntuj ceeb tsheej yuav muaj tshwm sim dab tsi; lawv yeej pom meej tseeb txog qhov Vajtswv rau txim rau tus phem thiab pub phaj tshab rau tus zoo, thiab Nws tswj fwm thiab kav tag nrho txhua yam li cas. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej pom meej tias Nws ua raws li Nws tej lus txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej. Tej cai no puas txawv ntawm tej cai uas tib neeg muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb sab khoom? Lawv yeej sib txawv deb heev. Sab yeeb ceeb yog ib lub ntiaj teb uas yeej sib txawv tsis zoo li lub ntiaj teb sab khoom hlo li. Vim nws muaj tej cai txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej, qhov no muaj qhov ntsig txog ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, txoj kev cai tswj fwm thiab ntxiv rau qhov no, Nws tus moj yam, thiab yam Nws muaj thiab yam nws yog. Thaum tau hnov qhov no lawm, nej puas xav tias nws yog qhov tseem ceeb heev rau Kuv los hais txog lub ncauj lus no? Nej tseem tsis xav kawm txog qhov zais npog no thiab los? (Xav, peb xav kawm hos.) Ntawd yog lub tswv yim ntawm sab yeeb ceeb. Txawm tias nws yuav nyob nrog lub ntiaj teb sab khoom, thiab nyob hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav rau thaum tib lub sij hawm los xij, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav ntawm lub ntiaj teb no yeej coj nruj tshaj ntawm lub ntiaj teb sab khoom. Thaum muab hais kom ntxaws ntxaws, peb yuav tsum pib hais txog qhov lub ntiaj teb sab yeeb ceeb muaj tes dej num li cas rau ntawm tib neeg qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, vim qhov no yog ib feem tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm lub ntiaj teb sab yeeb ceeb.

Ntawm tib neeg ntiaj teb, Kuv faib tag nrho cov tib neeg ua peb hom. Hom xub thawj yog cov tsis ntseeg, uas yog cov neeg tsis ntseeg dab tsi li. Lawv yog hu ua cov tsis ntseeg. Feem ntau ntawm cov tsis ntseeg no tsuas muaj kev ntseeg rau fab nyiaj txiag xwb; lawv tsuas vam khom raws li lawv tus kheej tej kev ntshaw rau sab khoom xwb, thiab tsuas ntseeg rau lub ntiaj teb sab khoom xwb—lawv tsis muaj kev ntseeg rau hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis qhov hais txog vajtswv thiab dab. Kuv faib cov neeg no ua cov tsis ntseeg, thiab lawv yog thawj hom neeg. Hom neeg ob muaj xws li cov neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv ntawm cov tsis ntseeg. Ntawm cov neeg ntiaj teb, Kuv faib cov neeg no ua ntau pawg tseem ceeb: Thawj pawg neeg yog hom neeg Yudais, pawg neeg ob yog hom neeg Kastausliv, pawg neeg peb yog hom neeg ntseeg Vajtswv, pawg neeg plaub yog hom neeg Muvxali, thiab pawg neeg tsib yog hom Kev Ntseeg Hau Sam; nws muaj tsib hom. Cov no yog ntau hom ntawm cov neeg uas muaj kev ntseeg. Hom neeg peb muaj xws li cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv, thiab hom neeg no muaj xws li nej sawv daws. Cov ntseeg zoo li no yog cov uas cawm raws Vajtswv qab niaj hnub no. Cov neeg no raug faib ua ob hom xws li: Vajtswv cov neeg raug xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Cov neeg tseem ceeb no yeej pom meej tias muaj qhov sib txawv. Yog li ntawd, tam sim no nej puas muaj peev xwm los sis tsis muaj peev xwm pom tseeb txog qhov sib txawv rau hauv nej lub siab rau ntawm hom neeg no? Thawj hom neeg no muaj xws li cov tsis ntseeg, thiab lawv yog neeg uas Kuv tau hais ua ntej dhau los ntawd. Cov neeg no puas muaj kev ntseeg rau Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj uas yog cov tsis ntseeg? Coob leej neeg uas tsis muaj kev ntseeg tsuas ntseeg Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj nkaus xwb; lawv ntseeg tias huab cua, ntuj los nag, xob nroo, thiab tag nrho tej no yog raug tswj kav los ntawm lub chaw no uas yog tus lawv cia siab rau kev cog qoob loo thiab kev sau qoob loo—tiam sis thaum tau hais txog kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis txaus siab hlo ntseeg Nws. Qhov no puas hu tau tias muaj kev ntseeg? Cov neeg zoo li no muaj nyob rau hauv cov tsis ntseeg. Nej to taub txog qhov no lawm puas yog? Txhob nkag siab yuam kev rau tej hom zoo li no. Hom neeg ob yog cov neeg uas muaj kev ntseeg, thiab hom neeg peb yog cov neeg uas tam sim no tab tom raws Vajtswv. Vim li cas, thaum ntawd, Kuv thiaj li tau muab tag nrho cov tib neeg faib ua ntau hom zoo li no? (Vim hais tias ntau hom neeg nyias muaj nyias qhov kev xav sib txawv thiab nyias cov hom phiaj.) Ntawd yog ib qho ntawm tus yeeb yam ntawm nws. Thaum muaj ntau haiv neeg thiab ntau hom neeg tig rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv txhua tus nyias yuav mus nyias rau ntawm thaj chaw sib txawv thiab yuav zwm rau tej kev cai ntawm qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, yog li vim li no Kuv thiaj tau faib tib neeg ua ntau pab pawg tseem ceeb zoo li no.

a. Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Cov Tsis Ntseeg

Cia peb los pib hais txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov tsis ntseeg. Tom qab tuag lawm, ib tug neeg raug tus neeg saib xyuas coj tawm ntawm sab yeeb ceeb mus lawm. Qhov tseeb tiag ntawm tib tug neeg tau ncaim mus yog li cas? Tsis yog yus cev nqaij daim ntawv, tab sis yog yus tus ntsujplig. Thaum yus tus ntsujplig ncaim mus lawm, nws mus txog ntawm ib thaj chaw uas yog ib qho chaw tam rau ntawm sab ceeb yeeb uas txais tos tshwj xeeb cov ntsujplig ntawm cov neeg uas nyuam qhuav tuag. Ntawd yog thawj qhov chaw uas txhua tus tib neeg mus tom qab tuag lawm, uas yog qhov txawv rau tus ntsujplig. Thaum lawv tau mus txog rau ntawm qhov chaw no, yuav muaj ib tug tub txib los tshuaj xyuas ua ntej, lees lawv lub npe, qhov chaw nyob, hnub nyoog, thiab tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom huv si. Txhua yam lawv tau ua thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob yeej raug teev tseg rau hauv ib phau ntawv thiab raug txheeb xyuas kom yog. Tom qab nws raug tshuaj xyuas tag lawm, tus neeg no tus cwj pwm thiab tej kev ua tag nrho los ntawm lawv lub neej txoj sia raug txiav txim seb lawv puas raug rau lub txim los sis cia rov qab mus yug ua neeg dua, uas yog thawj zeeg sij hawm. Thawj zeeg sij hawm no puas txaus ntshai? Nws kuj tsis txaus ntshai li thiab, vim hais tias qhov uas tsuas tau tshwm sim ntawd yog tus neeg no tau los txog rau ntawm ib thaj chaw tsaus ntuj nti thiab tsis swm xwb.

Hauv zeeg sij hawm ob no, yog tus neeg no tau ua ntau yam phem thoob plaws hauv lawv lub neej txoj sia thiab tau ua ntau yam lim hiam lawm, ces lawv yuav raug coj mus rau ntawm ib qhov chaw ntawm kev rau txim uas yuav raug saib xyuas. Qhov ntawd yuav yog qhov chaw raug siv rau kev rau txim rau tib neeg. Qhov lawv yuav raug rau txim li cas ntawd yog nyob ntawm tej kev txhaum uas lawv tau ua, thiab seb muaj pes tsawg yam lim hiam uas lawv tau ua ua ntej lawv tuag—qhov no yog thawj qhov xwm txheej uas tshwm sim rau hauv zeeg sij hawm ob no. Vim los ntawm tej yam phem uas lawv tau ua thiab qhov phem uas lawv tau ua txhaum ua ntej lawv tuag, thaum lawv rov qab yug los ua neeg dua tom qab lawv qhov kev rau txim lawm—thaum lawv rov qab yug los dua ib zaug ntxiv rau hauv lub ntiaj teb sab khoom no—ib txhia tib neeg tseem yuav yog tib neeg mus ntxiv, hos ib txhia ces yuav dhau los ua tej tsiaj. Qhov ntawd hais tau tias, tom qab ib tug tib neeg rov qab los rau sab ceeb yeeb, lawv raug rau txim vim los ntawm qhov lawv tau ua phem; ntxiv rau qhov no, vim los ntawm qhov lawv tau ua lim hiam rau tej yam dhau los lawm, hauv lawv txheej yug los tom ntej tej zawm lawv yuav tsis tau rov qab los yug ua neeg dua lawm, tab sis yug los ua ib tug tsiaj. Tej tsiaj uas tej zaum lawv yuav yug los ua no muaj xws li tej nyuj, tej nees, tej npua, thiab tej dev. Ib txhia tib neeg yuav raug yug rov los ua tej noog, los sis tej os los sis tej os caj dab ntev…. Tom qab lawv rov qab yug los ua tej tsiaj ntawd lawm, thaum lawv rov qab tuag mus dua, lawv yuav rov qab mus rau sab yeeb ceeb. Nws zoo ib yam li hais ua ntej dhau los lawm ntawd, yuav saib raws li lawv tus cwj pwm ua ntej thaum lawv tuag, sab yeeb ceeb mam li txiav txim tias puas cia los sis tsis cia lawv rov qab yug los ua tib neeg. Cov tib neeg feem coob uas tau ua phem ntau heev, thiab lawv tej kev txhaum yeej phem heev dhau lawm, yog li lawv thiaj li yug los ua tej tsiaj xya mus txog kaum ob zaug. Xya mus txog kaum ob zaug—qhov ntawd tseem tsis txaus ntshai thiab los? (Nws yeej txaus ntshai lawm.) Dab tsi ua rau nej ntshai? Ib tug neeg yug los ua tib tug tsiaj—ntawd yog ib qho phem kawg. Thiab rau tus neeg no, kev yug los ua ib tug tsiaj qhov mob siab tshaj plaws yog dab tsi? Tsis muaj lus, tsuas muaj tej kev xav yooj yim xwb, tsuas muaj peev xwm ua tau tej yam raws li qhov tej tsiaj ua tau xwb thiab noj tej khoom uas tej tsiaj noj xwb, tsuas muaj kev xav yooj yim thiab muaj tej lus uas ua raws lub cev xwb, tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsees taug kev mus tau, tsis muaj peev xwm sib txuas lus nrog tib neeg tau, thiab qhov tseeb tiag ces yeej tsis muaj tus cwj pwm los sis tej dej num ntawm tib neeg uas muaj qhov ntsig txog rau ntawm tej tsiaj no li. Qhov ntawd yog, ntawm txhua yam, kev ua ib tug tsiaj uas ua rau nej lub neej txoj sia nyob qis tshaj plaws ntawm txhua yam muaj sia thiab ua rau ntsib kev txom nyem ntau tshaj qhov yug los ua neeg. Qhov no yog ib qho yeeb yam ntawm sab yeeb ceeb txoj kev rau txim rau ntawm txoj kev ua phem ntau heev thiab kev ua txhaum loj. Thaum hais txog qhov loj ntawm lawv txoj kev rau txim, qhov no yeej raug txiav txim siab raws li hom tsiaj uas lawv yog. Piv txwv li, kev yog ib tug npua puas zoo dua kev ua ib tug dev? Tus npua puas ua lub neej nyob tau zoo dua los sis phem dua tus dev? Phem dua, puas yog? Yog tib neeg yug los ua tej nyuj los sis tej nees, lawv puas ua lub neej nyob tau zoo dua los sis phem dua qhov lawv yug los ua tej npua? (Zoo dua.) Ib tug neeg puas kaj siab dua yog rov qab yug los ua ib tug miv? Lawv yuav tsum yug los ua ib tug tsiaj ib yam nkaus, thiab kev yug los ua tib tug miv yeej yooj yim ntau dua qhov yug los ua ib tug nyuj los sis nees, vim hais tias feem ntau tej miv nyiam pw tas li. Kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees yeej tau ua dej num hnyav dua. Yog li, yog ib tug neeg rov qab yug los ua ib tug nyuj los sis nees, lawv yuav tsum tau ua dej num hnyav—uas zoo li kev rau txim hnyav. Kev yug los ua ib tug dev yuav zoo dua kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees, vim hais tias ib tug dev muaj kev sib raug zoo nrog nws tus tswv dua. Qee cov dev, tom qab qhov ua tsiaj tau ntau lub xyoo lawm, lawv muaj peev xwm to taub ntau heev txog tej lus uas lawv tus tswv hais. Qee zaus, ib tug dev muaj peev xwm yoog raws li nws tus tswv txoj kev xav thiab qhov xav tau thiab tus tswv yeej saib xyuas tus dev zoo dua, thiab tus dev noj thiab haus zoo dua, thiab thaum nws muaj mob, nws raug saib xyuas ntau dua. Ces yog li tus dev tseem tsis muaj kev zoo siab rau lub neej txoj sia thiab los? Yog li ntawd, kev yug los ua ib tug dev yeej zoo dua kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees. Hauv qhov no, qhov loj ntawm ib tug neeg qhov kev rau txim yog saib raws li qhov yus rov qab yug los ua ib tug tsiaj npaum li cas zaus, thiab yog hom tshiaj twg.

Vim hais tias lawv tau ua kev txhaum ntau heev thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob, ib txhia tib neeg raug rau txim rov qab yug los ua tej tsiaj xya mus txog kaum ob zaug. Qhov raug rau txim puv txaus lub sij hawm lawm, ces rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv yuav raug coj mus rau lwm qho chaw—ib qho chaw uas cov ntsujplig uas twb raug rau txim tag lawm thiab raug faib ua hom cia npaj rov qab yug los ua tib neeg dua. Hauv thaj chaw no, txhua tus ntsujplig raug faib ua hom raws li hom tsev neeg uas lawv yug los rau hauv, hom luag hauj lwm uas lawv yuav tuav thiab ua kiag thaum lawv rov qab yug los ua neeg, thiab ntau yam ntxiv mus. Piv txwv li, ib txhia tib neeg yuav dhau los ua cov kws hu nkauj thaum lawv los rau hauv lub ntiaj teb no, yog li ntawd lawv thiaj nyob rau ntawm cov kws hu nkauj; ib txhia yuav dhau los ua tub lag tub luam thaum lawv los rau hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li lawv thiaj nyob rau hauv pawg tub lag tub luam; thiab tseem muaj ib txhia yug los ua kws tshawb fawb tom qab yug los ua tib neeg lawm, ces lawv thiaj nyob rau hauv pawg kws tshawb fawb. Tom qab lawv raug faib tas li no lawm, ib tug zuj zus yuav raug muab xa mus raws li lub sij hawm thiab hnub sib txawv, nws zoo ib yam li niaj hnub tam sim no xa e-mail. Qhov no thiaj li yuav tiav ib qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag. Txij hnub ib tug tib neeg los txog rau hauv sab yeeb ceeb mus txog rau thaum kawg ntawm lawv qhov kev rau txim, los sis mus txog rau thaum lawv rov qab yug los ua ib tug tsiaj ntau zaus thiab raug npaj rov qab yug los ua tib neeg, qhov txheej txheem no thiaj li yuav tiav.

Rau cov tib neeg uas raug rau txim lawm thiab tsis raug rov qab yug los ua tej tsiaj, lawv puas raug xa sai sai mus rau lub ntiaj teb sab khoom los yug ua tib neeg dua? Los sis, nws yuav ntev npaum li cas ua ntej lawv yuav rov qab los ua tib neeg tau? Qhov nquag tshwm sim zoo li no yog dab tsi? Muaj qee yam kev txwv ib ntus rau nws. Txhua yam uas tshwm sim rau hauv sab yeeb ceeb yog nce raws nraim li tej kev txwv ib ntus thiab tej kev cai—uas, yog Kuv piav qhia ua tej zauv, nej yuav to taub. Rau cov neeg uas rov qab yug los rau hauv ib lub sij hawm luv luv, thaum lawv tuag, yeej twb npaj tej kev npaj rau lawv rov qab yug los ua neeg lawm. Lub sij hawm uas sai tshaj plaws no tuaj yeem tshwm sim rau hauv peb hnub. Rau ib txhia tib neeg, nws yuav siv sij hawm peb lub hlis, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb lub xyoos, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb caug xyoo, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb puas xyoo, thiab zoo li no ntxiv mus. Yog li, qhov muaj peev xwm hais tau txog tej kev cai ib ntus no yog dab tsi, dab tsi yog yam uas tshwj xeeb ntawm lawv? Lawv chiv keeb los ntawm seb lub ntiaj teb sab khoom—tib neeg lub ntiaj teb—yuav tsum muaj dab tsi los ntawm ib tug ntsujplig, thiab los ntawm tus ntsujplig no yuav ua lub luag hauj lwm rau hauv lub ntiaj teb no. Thaum tib neeg rov qab yug los ua tib neeg dua, feem ntau lawv yeej rov qab yug los ua neeg sai sai, vim hais tias tib neeg lub ntiaj teb xav tau cov neeg dog dig zoo li no—thiab yog li, peb hnub tom qab ntawd, lawv thiaj raug xa rov qab los rau ib tsev neeg uas muaj qhov sib txawv dua ntawm lawv tsev neeg ua ntej lawv tuag lawm. Txawm li cas los xij, nws muaj qee cov neeg uas muaj lub luag hauj lwm tshwj xeeb rau hauv lub ntiaj teb no. “Tshwj xeeb” txhais tau tias cov neeg no tsis muaj kev xav tau dab tsi nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb; tsis yog muaj coob leej xav ua lub luag hauj lwm zoo li no, yog li nws thiaj li siv sij hawm peb puas xyoo. Muab hais ua lwm los lus, tus ntsujplig no tsuas los ib zaug hauv txhua txhua peb puas lub xyoo xwb, los sis haj tseem tsuas los ib zaug txhua txhua peb txhiab lub xyoo xwb. Vim li cas thiaj zoo li no? Nws yog vim tias qhov tseeb tiag tseem yuav yog peb puas lub xyoo los sis peb txhiab lub xyoo los xij, nws tsis xav tau lub luag hauj lwm zoo li no nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, yog li lawv thiaj raug ceev tseg rau ib qho chaw twg rau hauv sab yeeb ceeb lawm. Muab Khoom Tswb ua piv txwv: Nws muaj kev cuam tshuam ntau heev rau kab lis kev cai qub ntawm Haiv Neeg Suav, thiab nws qhov los txog ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau fab kab lis kev cai, kev txawj ntse, kev coj noj coj ua li yav thaum ub, thiab txoj kev xav ntawm tib neeg rau tiam ntawd. Txawm li cas los xij, tsis xav tau ib tug tib neeg zoo li no rau hau txhua tiam, yog li nws thiaj tseem nyob rau sab yeeb ceeb, tos ntsoov kom txog peb puas lub xyoo los sis peb txhiab lub xyoo ua ntej yuav rov qab yug los. Vim hais tias tib neeg lub ntiaj teb tsis xav tau ib tug neeg zoo li no, nws tau tos ntsiag to tsis muaj qab hau dab tsi, vim tias muaj tej luag hauj lwm rau nws tsawg heev, thiab muaj tes dej num rau nws ua tsawg heev. Vim yog zoo li no, nws thiaj raug ceev tseg rau ib qho chaw twg rau sab yeeb ceeb tas li, raug muab tso tseg, yuav raug muab xa los kiag thaum tib neeg ntiaj teb xav tau nws. Tej yam ntawd yog sab ntsujplig tej kev cai ib ntus rau qhov nquag rov qab yug los ua neeg ntawm cov tib neeg feem ntau. Txawm tias cov neeg no yuav yog neeg dog dig los sis neeg tshwj xeeb los xij, sab yeeb ceeb muaj cov kev cai thiab kev nqis tes ua tsim nyog los tshuaj xyuas lawv qhov rov qab yug los ua neeg, thiab Vajtswv yog tus xa tej kev cai thiab kev nqis tes ua no los rau tib neeg, tsis raug txiav txim los sis raug tswj fwm los ntawm tus neeg saib xyuas los sis los ntawm sab yeeb ceeb. Tam sim no koj to taub qhov no lawm, puas yog?

Rau ib tug ntsujplig, nws rov qab yug los ua neeg, dab tsi yog nws lub luag hauj lwm nyob rau hauv lub neej txoj sia no, nws yug los rau hauv tsev neeg dab tsi, thiab nws lub neej txoj sia puas yuav zoo ib yam li tus ntsujplig qub thaum lub neej yav tag los. Txhua hom neeg yug los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab tej luag hauj lwm uas lawv tuav yeej sib txawv, zoo ib yam nkaus li lawv ua tej dej num. Thiab tej dej num no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg rov qab yug los them tej nuj nqi: Yog lawv tseem tshuav lwm tus neeg nyiaj ntau heev rau hauv lawv lub neej tiam dhau los lawm, lawv yug los them tej nuj nqi ntawd rau hauv lub neej txoj sia no. Hos, ib txhia tib neeg yug los sau tej nuj nqi: Lawv raug dag poob khoom ntau yam thiab poob nyiaj ntau heev rau hauv lawv lub neej txoj sia tiam dhau los lawm; yog li ntawd, tom qab lawv mus txog rau hauv sab yeeb ceeb, nws muab kev ncaj ncees rau lawv thiab tso cai rau lawv los sau lawv tej nuj nqi rau hauv lub neej txoj sia tam sim no. Ib txhia tib neeg yug los them tej nuj nqi ntawm tus txiaj ntsim: Thaum lub sij hawm lub neej txoj sia tiam dhau los—ntawd yog, lawv txoj kev rov qab yug los ua neeg zaum dhau los lawm—muaj neeg tau ua siab zoo rau lawv, thiab vim tau muab lub sij hawm zoo rau rov qab yug los ua neeg rau lub neej txoj sia no, lawv thiaj rov qab yug los them tej nuj nqi ntawm tus txiaj ntsim. Hos lwm cov neeg ces rov qab yug los rau hauv lub neej txoj sia no yog los thov kev ua neej. Thiab lawv thov kev ua neej ntawm leej twg? Lawv thov ntawm cov neeg uas tau tua lawv rau hauv lawv tiam dhau los lawm. Muab hais ua lub ntsiab lus tias, txhua tus tib neeg lub neej txoj sia tam sim no muaj qhov sib txuas rau lawv lub neej txoj sia tiam dhau los lawm; qhov kev sib txuas no yeej muab faib cais tsis tau li. Qhov ntawd hais tau tias, txhua tus tib neeg lub neej txoj sia tam sim no yeej muaj qhov raug cuam tshuam loj heev los ntawm tiam dhau los. Cia peb hais txog qhov ua ntej nws tuag, piv txwv tias, Zam tau noj Lis tej nyiaj ntau heev. Ces Zam puas tshuav Lis nuj nqi? Nws tshuav, yog li ces Lis yuav tsum tau sau nws tej nuj nqi los ntawm Zam? Vim li ntawd, tom qab nkawv tuag lawm, tseem muaj cov nuj nqi ntawm nkawv uas yuav tsum muab daws. Thaum nkawv rov qab yug los thiab Zam tau yug los ua tib neeg dua, Lis yuav sau nws tej nuj nqi los ntawm Zam li cas? Ib txoj hau kev ces nws yuav tsum rov qab yug los ua Zam tus tub; Zam khwv tau nyiaj ntau heev, ces Lis ua tus siv tej nyiaj ntawd yam tsis khuv xim li. Txawm tias Zam yuav khwv nyiaj ntau npaum li cas los xij, nws tus tub Lis yeej siv tej nyiaj ntawd yam tsis paub khuv xim li. Txawm tias Zam yuav khwv nyiaj tau ntau npaum li cas los xij, nws ib txwm yeej tsis txaus li; thiab dhau qhov no lawm, vim qee lub laj thawj, thaum kawg nws tus tub thiaj li pheej siv nws txiv tej nyiaj rau ntau yam. Zam yeej xav tsis thoob, poob siab tias, “Vim li cas kuv tus tub no coj hmoov phem los tas li xwb? Vim li cas lwm cov neeg tej tub ho coj zoo ua luaj li? Vim li cas kuv tus kheej tus tub yuav tsis muaj kev xav kom dav kiag li, vim li cas nws thiaj tsis muaj txiaj ntsig dab tsi thiab tsis muaj peev xwm khwv tau ib qho nyiaj li, thiab vim li cas kuv thiaj ib txwv yuav tsum tau pab txhawb nws tas li xwb? Vim tias kuv yuav tsum tau pab txhawb nws, kuv yuav—tab sis vim li cas kuv muab nyiaj rau nws ntau npaum li cas los, nws yeej tseem xav tau ntau dua tas li xwb? Vim li cas nws tsis muaj peev xwm ua ib tes dej num puv hnub kom tau ncaj ncees li, thiab dua ntawd nws tsuas ua tej yam lom zem xwb xws li kev ncig ua si mus los, noj, haus, ua plees ua yi, thiab twv txiaj yuam pov xwb? Muaj dab tsi tshwm sim rau hauv lub ntiaj teb no?” Dhau ntawd ces Zam xav ib nyuag pliag tias, “Tej zaum kuv tseem tshuav nws nuj nqi rau tiam dhau los. Yog li ces, kuv yuav them nws kom tag! Qhov no yeej tsis kawg kom mus txog thaum kuv them tag tej nuj nqi ntawd lawm!” Tej zaum hnub ntawd yuav los txog thaum Lis tau siv nws tej nuj nqi tiag tiag lawm, thiab txog thaum uas Lis muaj hnub nyoog plaub caug xyoo los sis tsib caug xyoo lawm, tej zaum nws mam li muaj kev txawj xav, ras tias, “Kuv yeej tsis tau ua ib yam zoo rau hauv kuv ib nrab neej hlo li! Kuv tau siv tag nrho tej nyiaj uas kuv txiv tau khwv los, yog li kuv yuav tsum pib ua ib tug neeg zoo! Kuv yuav npaj kuv tus kheej; kuv yuav tsum yog ib tug neeg uas muaj kev ncaj ncees thiab ua neej nyob kom zoo, thiab kuv yeej yuav tsis tsim kev nyuaj siab dua ntxiv rau kuv txiv lawm!” Vim li cas nws thiaj xav li no? Vim li cas nws cia li hloov nthawv nthav mus rau qhov zoo dua lawm? Puas muaj ib lub laj thawj rau qhov no? Lub laj thawj ntawd yog dab tsi? (Vim hais tias Lis tau sau nws tej nuj nqi; Zam tau them nws tej nuj nqi lawm.) Hauv qhov no, nws muaj qhov tsim ua thiab qhov tshwm sim. Zaj dab neeg no twb pib los ntev heev lawm, ua ntej lawv lub neej txoj sia tam sim no; zaj dab neeg ntawm nkawv lub neej tiam dhau los raug tshwm sim rau tiam tam sim no, thiab yeej tsis muaj leej twg yws lwm tus tau. Txawm tias Zam tau qhia nws tus tub li cas los xij, nws tus tub yeej tsis mloog li los sis yeej tsis ua tes dej num puv hnub ncaj ncees li. Tiam sis txog thaum hnub uas them tej nuj nqi tag lawm, tsis tas yuav muab kev qhia rau nws tus tub ntxiv li lawm—nws yeej to taub raws li qhov ib txwm to taub. Qhov no yog ib qho ua piv txwv yooj yim xwb. Tseem tshuav ntau yam ua piv txwv puas yog? (Yog, tseem muaj ntau.) Nws qhia rau tib neeg txog dab tsi? (Tias lawv yuav tsum ua zoo thiab tsis txhob ua phem.) Tias lawv yuav tsum tsis ua qhov phem li, thiab tias lawv yuav tau ua pauj rau qhov lawv txoj kev ua txhaum! Cov neeg tsis ntseeg feem coob ua phem txhaum ntau heev, thiab lawv tej kev ua txhaum yuav raug them pauj puas yog? Txawm li cas los xij, kev ua pauj zoo li no puas yog ua raws li siab xav xwb? Rau txhua txhua kis ua, nws muaj lub hauv paus thiab muaj lub laj thawj pab txhawb rau nws qhov ua pauj. Koj puas xav tias yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj tom qab koj tau dag ntxias ib tug neeg li nyiaj lawm? Koj puas xav tias tom qab dag tau cov nyiaj ntawd mus lawm, koj yuav tsis ntsib ib yam dab tsi tshwm sim lawv qab los li? Yam zoo li no yeej dhia tsis dhau li; yuav muaj qhov tshwm sim xwb li! Txawm tias lawv yuav yog leej twg los xij los sis txawm tias lawv yuav ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj los sis tsis muaj Vajtswv los xij, txhua tus tib neeg nyias yuav tsum ris nyias tus kheej tus cwj pwm thiab lees txais qhov tshwm sim los ntawm lawv tej kev ua. Ntsig txog qhov piv txwv yooj yim no—Zam tab tom raug rau txim, thiab Lis tab tom tau txais tej nyiaj them rov qab—qhov no puas ncaj ncees? Thaum tib neeg ua tej yam zoo li no, qhov no yog qhov uas tau tshwm sim los. Nws yeej faib tawm tsis tau los ntawm txoj kev cai tswj fwm ntawm sab yeeb ceeb. Txawm tias lawv yog cov tsis ntseeg los xij, qhov muaj cov tsis ntseeg Vajtswv yog cov nyob raws tej cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yeej tsis muaj leej twg khiav dim tej cai no, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm zam tau qhov muaj tseeb no li.

Cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg keev ntseeg tias txhua yam uas tib neeg pom yeej muaj tseeb, hos txhua yam uas tsis muaj peev xwm pom tau, los sis yam uas nyob deb heev ntawm tib neeg, ces yeej tsis muaj tiag. Lawv xum ntseeg tias tsis muaj “qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag,” thiab tias tsis muaj “kev rau txim”; vim zoo li no, lawv thiaj ua txhaum thiab ua phem yam tsis muaj kev xav txog. Tom qab ntawd, lawv raug rau txim, los sis lawv rov qab yug los ua tej tsiaj. Ntau hom neeg ntawm cov tsis ntseeg no thiaj li poob los rau qhov kiv mus los uas phem no. Qhov no yog vim hais tias lawv tsis paub sab yeeb ceeb muaj nws txoj kev cai tswj fwm nruj heev rau txhua yam muaj sia. Txawm tias koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg los xij, yeej muaj qhov tseeb no tiag, yeej tsis muaj leej twg los sis ib yam dab tsi muaj peev xwm khiav dim ntawm qhov uas Vajtswv ntsia pom los ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab yeej tsis muaj leej twg los sis ib yam dab tsi muaj peev xwm khiav dim tej kev cai kav thiab tej kev txwv ntawm Nws tej cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, qhov ua piv txwv yooj yim no qhia rau txhua tus tib neeg tias txawm koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv los xij, nws lees tsis tau qhov ua txhaum thiab qhov ua phem, thiab txhua qhov kev ua yeej muaj qhov tshwm sim los. Thaum rau txim rau ib tug neeg uas tau noj lwm tus li nyiaj, qhov kev rau txim zoo li no yeej ncaj nrab lawm. Keev pom tus cwj pwm zoo li no raug rau txim rau hauv sab yeeb ceeb, thiab qhov kev rau txim zoo li no raug ua los ntawm Vajtswv tej kev cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, kev coj tus cwj pwm ua txhaum cai thiab lim hiam—kev yuam deev thiab kev nyiag nyiaj, kev dag noj dag haus thiab kev ntxias dag, kev ua tub sab thiab tub nyiag, kev tua neeg thiab nyiag hlawv vaj tse, thiab ntau yam ntxiv mus—yuav raug kev rau txim hnyav me sib txawv raws li qhov ua txhaum. Tej kev rau txim hnyav me sib txawv raws li qhov ua txhaum no muaj dab tsi xwb? Ib txhia ua kev txhaum hnyav raws li kev siv lub sij hawm, hos ib txhia ua txhaum los ntawm lwm yam sib txawv; tseem tshuav lwm cov neeg ua txhaum uas raug txiav txim tias yuav mus rau qhov chaw twg thaum lawv rov qab yug los. Piv txwv li, ib txhia tib neeg hais lus phem. Qhov “hais lus phem” no hais txog dab tsi? Nws txhais tau tias yog kev tsa tes twv rau lwm tus thiab siv tej lus phem cem foom tsis zoo rau lwm tus. Tej lus phem yog dab tsi? Nws qhia tau tias tus neeg no muaj ib lub siab phem. Tej lus hais phem uas cem foom tsis zoo rau lwm tus yeej keev tshwm sim los ntawm tej neeg zoo li no lub qhov ncauj, thiab tej lus phem zoo li no yuav ua rau tshwm sim tsis zoo lawv qab los. Tom qab cov neeg no tau tuag thiab tau txais kev rau txim tsim nyog lawm, tej zaum lawv yuav rov qab yug los ua tib neeg tsis paub hais lus. Ib txhia tib neeg paub xam zauv tau zoo heev thaum tseem muaj txoj sia nyob; lawv keev ua kom tshaj rau lwm tus, lawv tej tswv yim dag yeej ua tib zoo npaj tshwj xeeb, thiab lawv ua puas tsuaj ntau heev rau tib neeg. Thaum lawv rov qab yug los tej zaum kuj yog neeg ruam los sis yog neeg puas hlwb. Ib txhia tib neeg nyiam saib mus rau lwm tus ntiag tug txoj dej num lag luam; lawv ob lub qhov muag saib ntau heev rau yam uas lawv yuav tsum tsis tsim nyog yuav pom, thiab lawv kawm ntau heev txog yam uas lawv tsis tsim nyog yuav paub txog. Vim li ntawd, thaum lawv rov qab yug los, tej zawm lawv thiaj li dig muag. Ib txhia tib neeg lub hlwb khiav ceev heev thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob; lawv keev tawm tsam thiab ua phem ntau heev. Vim yog qhov no, tej zaum lawv yuav yug los ua neeg tsis taus, ua neeg ceg tawv, los sis tsis muaj ib sab npab; tsis li ntawd ces tej zawm lawv yuav yug los ua neeg koov pob los sis ua neeg caj dab lem, mus kev ceg tawv pluav, muaj ib sab ceg luv dua lwm sab, thiab ntau yam ntxiv mus. Hauv tej yam zoo li no, lawv raug poob mus rau tej kev rau txim uas nce raws li theem kev ua phem uas lawv tau ua txhaum thaum tseem muaj txoj sia nyob. Vim li cas nej thiaj xav tias ib txhia tib neeg muaj ib sab qhov muag tsis pom kev zoo? Cov neeg zoo li no puas muaj coob? Niaj hnub tam sim no tsuas muaj coob dua li ob peb leeg xwb. Ib txhia tib neeg muaj ib sab qhov muag tsis pom kev zoo vim hauv lawv txoj kev ua neej tiam dhau los, lawv tau siv lawv ob lub qhov muag ntau heev thiab tau ua ntau yam phem, yog li lawv thiaj yug los rau hauv lub neej txoj sia no uas muaj ib sab qhov muag tsis pom kev zoo, thiab nyob rau tej kev phem kawg kiag, lawv haj tseem yuav yug los ua neeg dig muag tau thiab. Qhov no yog kev ua pauj! Ib txhia tib neeg coj zoo nrog lwm cov neeg ua ntej lawv tsis tau tuag; lawv ua ntau yam zoo rau lawv tej neeg txheeb ze, tej phooj ywg, tej kwv luag, los sis cov neeg uas tau sib txuas nrog lawv. Lawv muab nyiaj thiab khoom pub dawb thiab saib xyuas rau lwm tus, los sis pab nyiaj txiaj rau lawv, thiab tib neeg saib lawv rau qhov chaw siab heev. Thaum cov neeg zoo li no rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv tsis raug rau txim. Rau ib tug tsis ntseeg uas tsis raug rau txim li ces txhais tau tias lawv yog ib tug neeg zoo heev. Dua li ntawm qhov ntseeg Vajtswv, lawv tsuas ntseeg Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj xwb. Tus neeg zoo li no tsuas ntseeg tias muaj ib tug ntsujplig nyob saum lawv, saib txhua yam uas lawv ua xwb—qhov ntawd yog tag nrho txhua yam uas tus neeg no ntseeg rau. Qhov uas tau los yog qhov tias tus neeg no coj zoo heev. Cov neeg zoo li no yog cov neeg siab zoo thiab muaj kev hlub tshua, thiab thaum kawg uas lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb, nws yuav coj zoo heev rau lawv, thiab tsis ntev lawv yuav rov qab yug los ua neeg dua. Thaum lawv rov qab yug los, lawv yuav los rau hauv hom tsev neeg zoo li cas? Txawm tias tej tsev neeg no tsis yog tsev neeg nplua nuj los xij, lawv yuav tsis muaj kev puas tsuaj dab tsi, lawv sawv daws muaj kev sib txhawb zoo; ntawm thaj chaw ntawd, cov neeg uas rov qab yug los ua neeg yuav dhau mus rau qhov muaj kev nyab xeeb, muaj hnub zoo siab, thiab txhua tus yuav muaj kev zoo siab thiab ua lub neej zoo. Thaum cov neeg no loj hlob tiav niam tiav txiv lawm, lawv yuav muaj tsev neeg loj, tsev neeg coob leej, lawv cov me nyuam yuav tshaj lij thiab zoo siab rau txoj kev vam meej, thiab lawv tsev neeg yuav zoo siab rau txoj hmoov zoo—thiab qhov tshwm sim zoo li no yog ib qho sib txuas tseem ceeb heev rau cov neeg no lub neej tiam dhau los. Qhov ntawd yog lub chaw uas tib neeg mus tom qab lawv tuag thiab rov qab yug los ua neeg, txawm tias lawv yuav yog txiv neej los sis poj niam los xij, dab tsi yog lawv tes hauj lwm, yam lawv yuav mus dhau hauv lub neej txoj sia yog dab tsi, dab tsi yog yam uas lawv yuav tau nyiaj kom taus, lawv yuav tau txais koob hmoov dab tsi, lawv yuav ntsib leej twg, thiab yuav muaj dab tsi tshwm sim rau lawv—yeej tsis muaj leej twg twv tau txog tej no, zam kom tau tej no, los sis khiav nkaum ntawm tej no. Hais tau tias, kiag thaum koj lub neej txoj sia raug npaj lawm, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij—txawm koj yuav ua kom zam nws dhau, thiab siv lub tswv yim dab tsi los xij—koj yuav tsum tsis muaj qhov ua txhaum lub hauv paus txoj sia uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj rau sab yeeb ceeb lawm. Vim thaum koj rov qab yug los ua neeg, koj lub neej txoj sia txoj hmoo yeej raug npaj tseg lawm. Txawm tias nws yuav zoo los sis phem los xij, txhua tus yuav tsum ntsib qhov no thiab ua lub neej mus rau yav tom ntej. Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsis muaj leej twg nyob hauv lub ntiaj teb no muaj peev xwm zam dhau, thiab tsis muaj ib qho teeb meem uas yuav tsis muaj tseeb. Koj yeej to taub txhua yam uas Kuv tau hais lawm, puas yog?

Thaum to taub txog tej no lawm, tam sim no nej puas pom tias Vajtswv tshuaj xyuas thiab tswj fwm tiag tiag thiab nruj heev rau qhov kiv mus los ntawm cov tsis ntseeg txoj sia thiab txoj kev tuag? Ua ntej tshaj, Nws tau teeb tsa tej kev cai txib, tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tej txheej txheem nyob hauv sab ntsujplig, thiab kiag thaum tej no raug tshaj tawm lawm, yuav coj cov cai no nruj heev raws li Vajtswv tau npaj tseg, rau ntawm txhua qib sib txawv rau hauv sab yeeb ceeb, thiab tsis muaj leej twg yuav tawv txaus los ua txhaum tej cai ntawd tau. Yog li ntawd, hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj ke tuag ntawm tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, txawm tias leej twg yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj los sis yug los ua tib neeg los xij, yeej muaj tej kev cai kav tag nrho rau ob yam no. Vim hais tias tej kev cai no los ntawm Vajtswv los, yeej tsis muaj leej twg yuav ua siab tawv txaus los rhuav tshem tej cai no tau, los sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem tau tej cai no tau. Vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav nkaus xwb, thiab vim tias muaj tej kev cai zoo li no, lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg yeej ib txwm pom thiaj zoo li ib txwm thiab nyob raws kab raws kev; vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav xwb thiaj li ua rau tib neeg muaj peev xwm nyob tau ua ke thaj yeeb nrog lwm lub ntiaj teb uas lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, thiab tib neeg muaj peev xwm koom siab koom ntsws nyob ua ke nrog nws tau zoo—tag nrho tej no yog khiav tsis dim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Tom qab ib tug tib neeg cev nqaij daim tawv thiab txoj sia tuag lawm, tus ntsujplig tseem muaj txoj sia, thiab yog li yuav tshwm sim dab tsi yog nws tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm? Tus ntsujplig yuav ntoj ncig mus rau qhov txhia chaw, nam mus rau qhov txhia chaw, thiab tseem tsim kev puas tsuaj rau tej yam muaj sia rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau tib neeg nkaus xwb tab sis kuj tshwm sim rau tej xyoob ntoo thiab tej tsiaj tib si—txawm li cas los xij, yam uas yuav xub raug puas tsuaj yuav yog tib neeg. Yog qhov no tau tshwm sim—yog ib tug ntsujplig zoo li no tsis raug tswj fwm, nws yeej tsim kev puas tsuaj tiag rau tib neeg, thiab ua lim hiam rau txhua yam—ces tus ntsujplig no kuj yuav raug tswj rau hauv sab yeeb ceeb thiab: Yog tshwm sim yam tsis zoo tiag, ces tsis ntev xwb tus ntsujplig yuav nres tsis muaj lawm, thiab yuav raug rhuav tshem. Yog tseem ua tau ces, nws yuav raug muab tso rau ib qho chaw twg thiab dhau ntawd mam li rov qab yug los ua neeg dua. Qhov ntawd hais tau tias, sab yeeb ceeb txoj kev cai tswj fwm ntawm ntau tus ntsujplig raug txib, thiab raug ua kom mus raws li cov kauj ruam thiab cov kev cai. Yeeb vim los ntawm txoj kev cai tswj fwm zoo li ntawd tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiaj li tsis poob mus rau hauv tej kev nyuaj siab ntxhov plawv, qhov ntawd thiaj li ua rau tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom muaj txoj kev xav li qhov ib txwm muaj, muaj laj thawj li qhov ib txwm muaj, thiab ua lub neej raws cev nqaij daim tawv paub kev paub cai. Tom qab tib neeg muaj ib lub neej zoo li no lawm ces cov neeg no yuav ua neeg nyob raws cev nqaij daim tawv txuas mus ntxiv thiab muaj peev xwm tsim noob neej mus tag lub neej txoj sia.

Nej xav li cas txog tej lus uas nej nyuam qhuav tau hnov dhau los lawm? Lawv puas yog yam tshiab rau nej? Dab tsi yog cov ncauj lus sib qhia tshoov siab rau hnub no uas tseem nyob nrog nej? Dhau ntawd qhov muaj tej yam txawv tshiab no lawm, koj puas muaj dab tsi tshuav ntxiv lawm thiab? (Tib neeg yuav tsum tau coj zoo, thiab peb muaj peev xwm pom tias Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thiab yuav tsum raug hwm.) (Thaum nyuam qhuav hnov Vajtswv txoj kev sib qhia txog qhov Vajtswv npaj li cas rau thaum kawg ntawm ntau hom neeg sib txawv, hauv ib kis uas kuv xam pom tias Vajtswv tus moj yam tsis tso cai muaj kev tawm tsam, thiab kuv yuav tsum tau hwm Nws; nyob rau lwm kis, kuv paub txog hom neeg uas Vajtswv nyiam, thiab hom neeg uas Nws tsis nyiam, yog li kuv xav yog ib tug ntawm cov uas Nws nyiam ntawd.) Nej puas pom tias Vajtswv yeej tuav txoj kev cai rau hauv Nws tej kev ua rau tes dej num no? Dab tsi yog tej kev cai uas Nws ua? (Nws npaj qhov kawg ntawm tib neeg mus raws li txhua yam uas lawv ua.) Qhov no yog hais txog ntau hom kev kawg rau cov tsis ntseeg uas peb nyuam qhuav hais lawm. Thaum hais txog cov tsis ntseeg, txoj kev cai no puas pab txhawb nqa rau Vajtswv tej kev ua muab nqi zog rau tus zoo thiab rau txim rau tus lim hiam? Puas muaj ib txoj kev zam li? (Tsis muaj.) Nej puas pom tias muaj ib txoj kev cai txhawb nqa Vajtswv tej kev ua? Cov tsis ntseeg ib txwm tsis ntseeg Vajtswv, los sis lawv tsis zwm rau Nws txoj kev coj kev qhia. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej tsis ras txog Nws lub hwj chim kav li, lawv tseem paub Nws tsawg heev. Qhov phem tshaj no, ces lawv thuam Vajtswv thiab foom phem rau Nws, thiab ua yeeb ncuab rau cov uas ntseeg Vajtswv. Txawm tias lawv yuav coj tus yam ntxwv zoo li no rau Vajtswv los xij, Nws txoj kev cai tswj fwm ntawm lawv tseem tsis txawv mus ntawm Nws tej kev cai kav; Nws ua tib zoo tswj fwm lawv, kom mus raws li Nws tej kev cai kav thiab Nws tus moj yam. Nws xav li cas rau lawv txoj kev ua yeeb ncuab? Li kev ruam! Vim yog zoo li no, Nws thiaj tsim kom cov neeg no—ntawd yog, feem ntau ntawm cov tsis ntseeg—rov qab yug los ua tsiaj rau tiam dhau los. Yog li, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov tsis ntseeg yog dab tsi tiag? Lawv tag nrho yog tej tsiaj. Vajtswv tswj fwm tej tsiaj zoo ib yam nkaus tib neeg, thiab rau cov neeg zoo li no Nws yeej muaj tib cov kev cai kav xwb. Txawm nyob hauv Nws txoj kev cai tswj fwm ntawm cov neeg no, yeej tseem muaj peev xwm pom Nws tus moj yam, ib yam nkaus li Nws tej kev cai lij choj txhawb nqa Nws tus moj yam tswj kav tag nrho txhua yam. Thiab yog li, nej puas pom Vajtswv lub hwj chim kav rau hauv tej kev cai uas Nws tswj fwm rau cov tsis ntseeg uas Kuv nyuam qhuav hais txog? Nej puas pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? (Peb pom.) Muab hais ua lwm los lus, txawm tias Nws yuav saib xyuas tag nrho txhua yam li cas los xij, Vajtswv yeej ua raws li Nws tus kheej tej kev cai thiab tus moj yam. Qhov no yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb; Nws ib txwm yeej tsis rhuav tshem tej kev cai tswj fwm los sis tej kev cai txib saum ntuj ceeb tsheej uas Nws tau npaj tseg vim Nws xav tias tej neeg zoo li no yog tej tsiaj xwb. Vajtswv ua raws li txoj kev cai, tsis muaj ib qho yuav tsis xyuam xim li, thiab Nws tej kev ua yeej tsis muaj qhov cuam tshuam rau ib feem dab tsi li. Txhua yam Nws ua yuav tsum mus raws li Nws tus kheej tej kev cai. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yog ib qho yeeb yam ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb uas txhua yam raug tsim los tsis muaj qhov no li. Vajtswv yeej meej pem thiab saib xyuas zoo rau hauv Nws txoj kev tuav tswj, rab peev xwm ua, txoj kev cawm ntawm, txoj kev tswj fwm ntawm, thiab kev tswj kav txhua yam khoom, tib neeg, thiab yam muaj sia tag nrho uas Nws tau tsim, thiab yog li no, Nws yeej ib txwm tsis tau luam thuam li. Rau cov uas zoo, Nws yeej siab dawb thiab siab zoo rau; hos rau cov uas lim hiam, Nws rau txim rau yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li; thiab rau txhua yam muaj sia, Nws npaj kom tsim nyog raws li lub sij hawm thiab xwm yeem mus raws qhov sib txawv xav tau ntawm tib neeg ntiaj teb rau thaum cov sij hawm sib txawv, txhua yam uas muaj sia no rov qab yug los raws li lub luag hauj lwm lawv tuav hauv qhov kev ua zoo thiab txav mus los rau ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiab sab yeeb ceeb raws li txoj kev txoj cai.

Txoj kev tuag ntawm ib yam muaj sia—kev kawg ntawm lub cev txoj sia—qhia tau tias yam muaj sia tau hla ntawm lub ntiaj teb sab khoom mus rau hauv sab yeeb ceeb, hos kev yug tshiab ntawm lub cev txoj sia qhia tau tias ib yam muaj sia tshwm sim los ntawm sab yeeb ceeb los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom thiab tau pib lees txais thiab tuav nws lub luag hauj lwm. Txawm tias nws yuav ncaim mus los sis rov qab los, tag nrho ob qho nov yeej muab cais tsis tau tawm mus ntawm sab yeeb ceeb tes dej num. Txog thaum lub sij hawm uas ib tug neeg los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom, Vajtswv twb tsim muaj txhij txhua tej kev npaj thiab lub ntsiab tsim nyog rau hauv sab yeeb ceeb lawm tias tus neeg ntawd yuav mus rau tsev neeg twg, lawv yuav los rau tiam twg, lub sij hawm teev uas lawv yuav los txog, thiab lub luag hauj lwm uas lawv yuav tuav. Vim zoo li no, tag nrho lub neej txoj sia ntawm tus neeg no—tej uas lawv ua, thiab tej kev uas lawv taug—yuav ua mus raws li tej kev npaj tseg rau hauv sab yeeb ceeb, yam tsis muaj ib qho txawv txav li. Ntxiv rau qhov ntawd, lub sij hawm thawm lub cev txoj sia kawg thiab tus yeeb yam thiab thaj chaw ntawm qhov nws mus kawg ntawd yeej raug pom meej thiab pom tau rau hauv sab yeeb ceeb. Vajtswv kav lub ntiaj teb sab khoom, thiab Nws kuj kav sab yeeb ceeb, thiab Nws yuav tsis ncua sij hawm rau ib tug ntsujplig qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis Nws yeej tsis ua ib qho yuam kev rau hauv tej kev npaj ntawm qhov kiv mus los ntawd li. Txhua tus neeg koom uas muaj npe nyob rau hauv phau ntawv teev tseg ntawm sab yeeb ceeb nyias yuav tau ua nyias tes dej num, thiab ua yam uas lawv tsim nyog ua, kom mus raws li Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai. Yog li ntawd, hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam khoom uas tib neeg tuav pom tau yeej nyob raws kab raws kev, thiab tsis muaj kev ntxhov siab. Tag nrho txhua yam no yeeb vim yog Vajtswv txoj kav zoo raws kab raws kev rau tag nrho txhua yam, thiab qhov tseeb tiag Nws lub hwj chim tswj kav tag nrho txhua yam. Nws txoj kev tswj fwm muaj lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg ua neej nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yog yam ntsia tsis pom nyob rau sab yeeb ceeb uas txhawb tib neeg ntiaj teb. Yog li ntawd, yog tib neeg xav muaj ib lub neej zoo, thiab muaj kev vam kom ua lub neej nyob rau ib puag ncig zoo, dhau ntawm qhov raug npaj rau hauv lub ntiaj teb sab khoom uas ntsia pom tag nrho txhua yam, lawv kuj raug npaj rau hauv sab yeeb ceeb, uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm ntsia pom tau, uas kav txhua yam muaj sia sawv cev tam rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nyob tau muaj kab muaj kev. Yog li ntawd, thaum hais tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam, peb tseem tsis paub thiab to taub txog “txhua yam” thiab los? (Yog tseem tsis paub.)

b. Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Cov Neeg Muaj Kev Ntseeg Sib Txawv

Peb nyuam qhuav tham txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv hom neeg xub thawj xwb, cov tsis ntseeg. Tam sim no, cia peb ho tham txog qhov kiv mus los ntawm hom neeg ob, cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv. “Qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv” yeej tseem yog ib lub ncauj lus tseem ceeb heev, thiab nws tseem ceeb uas nej yuav tau to taub txog qee yam ntawm hom neeg no. Ua ntej tshaj plaws, cia peb hais txog ntawm tej kev ntseeg twg uas yog “txoj kev ntseeg” hauv “tib neeg txoj kev ntseeg” uas hais txog: tsib hom kev ntseeg tseem ceeb xws li Kev Ntseeg Yudais, Kev Ntseeg Vajtswv, Kev Ntseeg Kastausliv, Kev Ntseeg Isalas, thiab Kev Ntseeg Hau Sam. Ntxiv rau cov tsis ntseeg, cov neeg uas ntseeg tsib hom kev ntseeg no yog cov neeg feem coob nyob hauv lub ntiaj teb no. Ntawm tsib hom kev ntseeg no, cov neeg uas muaj tes hauj lwm tuav rau ntawm lawv txoj kev ntseeg muaj tsawg xwb, tiam sis cov muaj neeg raws coob heev rau cov kev ntseeg no. Lawv yuav mus rau ib thaj chaw sib txawv thaum lawv tuag. “Sib txawv” los ntawm leej twg? Los ntawm cov tsis ntseeg—cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg—cov uas peb nyuam qhuav tham txog dhau los lawm. Tom qab lawv tuag, cov neeg ntseeg ntawm tsib hom kev ntseeg no yuav mus rau ib qho chaw twg, ib qho chaw sib txawv ntawm cov tsis ntseeg. Txawm li cas los xij, nws tseem yog tib qho txheej txheem zoo ib yam nkaus xwb; ib yam nkaus li sab yeeb ceeb yuav txiav txim rau lawv raws li txhua yam uas lawv tau ua ua ntej lawv tuag, tom qab uas lawv raug lim raws li tus txheej txheem ntawd. Tiam sis vim li cas, cov neeg no ho raug xa rau thaj chaw sib txawv mus raug lim? Nws yog ib lub laj thawj uas tseem ceeb rau qhov no. Nws yog dab tsi? Kuv yuav muab nws piav qhia rau nej ua ib qho piv txwv. Txawm li cas los xij, ua ntej Kuv yuav piav qhia, tej zaum nej tab tom xav rau ntawm nej tus kheej tias: “Tej zaum nws vim tias lawv muaj kev ntseeg me ntsis rau Vajtswv lawm! Lawv tsis yog tag nrho cov tsis ntseeg.” Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog lub laj thawj. Nws yeej muaj ib lub laj thawj tseem ceeb heev uas ua rau lawv raug cais tawm ntawm lwm tus.

Muab hom Kev Ntseeg Hau Sam los ua piv txwv. Kuv yuav qhia ib qho tseeb rau nej. Thaum xub thawj, ib tug Ntseeg Hau Sam yog ib tug uas tau hloov los ntseeg Kev Ntseeg Hau Sam, thiab nws yog ib tug neeg uas paub tias dab tsi yog lawv txoj kev ntseeg. Thaum Cov Neeg Ntseeg Hau Sam txiav lawv cov plaub hau thiab dhau los ua cov Hau Sam los sis los ua cov niam plig, nws txhais tau tias lawv tau cais lawv tus kheej tawm ntawm lub ntiaj teb sib cais, ncaim ntawm tib neeg lub ntiaj teb lub suab nrov mus nyob rau sab tom qab. Txhua txhua hnub, lawv yuav hais raws cov lus qhia thiab hais tus Thawj Hau Sam lub npe kom nco qab rau hauv nruab siab, tsuas noj zaub nkaus xwb, ua lub neej nyob ib leeg ntsiag to, thiab tsuas nyob ntsiag to txias zias, taws lub teeb cig tsis pom kev ib hnub dhau ib hnub mus li no xwb. Lawv siv tag nrho lawv lub neej zoo li no mus tag sim neej. Thaum ib tug Ntseeg Hau Sam lub cev txoj sia tag lawm, lawv yuav hais txog lub ntsiab ntawm lawv txoj sia, tab sis hauv lawv lub siab lawv yuav tsis paub tias lawv yuav mus rau qhov twg tom qab lawv tuag, lawv yuav ntsib leej twg, los sis lawv yuav tshwm sim mus ua dab tsi: Qhov tob hauv nruab siab, lawv tsis muaj txoj kev xav pom meej txog tej yam zoo li no. Lawv tsis tau ua dab tsi tiav hlo li feem ntau tsuas yog qi muag nti ntseeg mus tag lawv lub neej txoj sia, tom qab uas lawv ncaim ntawm tib neeg lub ntiaj teb mus lawv tej kev ntshaw thiab tej kev xav tsuas tsaus ntuj nti xwb. Tej qhov zoo li no yog qhov kawg ntawm ib tug Ntseeg Hau Sam lub cev txoj sia, thaum lawv ncaim lub ntiaj teb ntawm txoj kev ua neeg mus lawm; tom qab ntawd, lawv rov qab mus rau thaj chaw qub hauv sab yeeb ceeb. Txawm tias tus neeg no yuav tau rov qab yug los los sis tsis tau yug los rau hauv lub ntiaj teb thiab rov qab los cog lawv tej qoob loo txuas mus ntxiv yog nce raws li lawv txoj kev coj ua thiab txoj kev xyaum ua ua ntej lawv tuag. Yog lawv tsis tau ua tej yam txhaum rau hauv lawv lub neej txoj sia, lawv yuav rov qab yug los ua neeg sai sai thiab raug xa rov qab los rau hauv lub ntiaj teb dua, uas tej zaum tus neeg no yuav dhau los ua hauj sam los sis ua niam plig dua ib zaug ntxiv. Ntawd yog, lawv kev xyaum cog qoob loo rau lawv tus kheej thaum lawv yog lub cev txoj sia raws li qhov lawv tus kheej tau cog qoob loo rau thaum lub sij hawm xub thawj, thiab dhau ntawd mam li mus rau qhov chaw sab ntsujplig tom qab tag lawv lub cev txoj sia, qhov uas lawv yuav raug tshuaj ntsuam xyuas. Tom qab ntawd, yog nrhiav tsis pom muaj teeb meem li, ces lawv muaj peev xwm rov qab yug los ua neeg dua ib zaug ntxiv rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab hloov los rau Kev Ntseeg Hau Sam dua, yog li ntawd thiaj rov qab tau xyaum ua txuas mus ntxiv. Tom qab lawv rov qab yug los ua neeg peb txog xya zaus lawm, lawv yuav rov qab mus rau sab yeeb ceeb ib zaug ntxiv dua, qhov chaw uas lawv mus tom qab tag txhua txhua lub cev txoj sia. Yog lawv tej kev coj zoo thiab tus cwj pwm txhua yam hauv tib neeg lub ntiaj teb raug raws li tej kev cai txib saum ntuj ceeb tsheej ntawm sab yeeb ceeb, ces suav txij thaum no mus rau yav tom ntej, lawv tseem yuav nyob rau tom qhov chaw tov mus ntxiv; lawv yuav tsis tau rov qab yug los ua neeg ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj qhov pheej hmoo raug rau rau txim rau qhov ua txhaum rau hauv lub ntiaj teb. Lawv yeej yuav tsis tau mus raws li qhov txheej txheem no ntxiv dua lawm. Feem ntau, nyob ntawm lawv tej xwm txheej, lawv yuav tau tuav ib teg dej num nyob rau hauv qhov chaw sab ntsujplig. Qhov no yog yam uas Cov Ntseeg Hau Sam pheej hais txog “kev ua kom tau Hau Sam.” Kev ua kom tau Hau Sam yog tseem ceeb heev uas txhais tau tias tau txais kev tawg paj txi txiv ntawm sab yeeb ceeb thiab, tom qab ntawd, yuav tsis rov qab yug los ua neeg ntxiv lawm los sis muaj qhov pheej hmoo raug rau txim. Ntxiv rau qhov no, nws txhais tau tias tom qab yug los ua neeg lawv yuav tsis ntsib kev txom nyem mus ntxiv lawm. Yog li, puas tseem muaj hwj tsam rau lawv rov qab yug los ua ib tug tsiaj? (Tsis muaj.) Qhov no txhais tau tias lawv tseem ua tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb thiab yuav tsis tau rov qab yug los ntxiv lawm. Qhov no yog ib qho ua piv txwv ntawm kev tau txais kev tawg paj txi txiv ntawm Kev Ua Hau Sam rau txoj Kev Ntseeg Hau Sam. Vim cov neeg uas tsis tau txais kev tawg paj txi txiv, kiag thaum lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv yuav raug tshuaj ntsuam xyuas thiab txheeb xyuas qhov tseeb rau ntawm cov tub txib uas muaj feem xyuam, yog cov yuav los tshawb xyuas qhov tseeb thaum tseem muaj txoj sia nyob, lawv tus kheej tsis nquag cog qoob loo los sis tsis nquag hais raws cov lus qhia thiab hais Hau Sam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab raws li tau sau tseg rau hauv txoj kev Ntseeg Hau Sam, thiab dua ntawd lawm lawv tau ua phem ntau heev thiab tau coj tus cwj pwm lim hiam ntau heev. Ces, nyob rau hauv sab yeeb ceeb, yuav muaj ib txoj kev txiav txim txog lawv qhov ua phem, thiab raws ntsaws qhov ntawd, lawv yeej yuav raug rau txim xwb li. Nyob rau hauv qhov no, tsis muaj kev zam li. Yog vim zoo li no, ib tug neeg yuav muaj peev xwm tau txais kev tawg paj txi txiv rau thaum twg? Hauv zeeg sij hawm ua neej nyob lawv tsis tau ua phem—thaum, tom qab mus rau sab yeeb ceeb, nws pom tias lawv tsis tau ua dab tsi txhaum li ua ntej lawv tuag. Dhau ntawd ces lawv yuav rov qab yug los txuas ntxiv mus, los ua tes dej num hais raws cov lus qhia thiab hais Hau Sam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab, tsuas nyob ntsiag to txias zias, taws lub teeb cig tsis pom kev ib hnub dhau ib hnub mus li no xwb, zam tsis tua txhua yam muaj sia los sis tsis noj txhua yam nqaij li. Lawv tsis muaj feem xyuam dab tsi rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, tso tag nrho nws tej teeb meem rau tom qab thiab tsis muaj kev sib cav nrog leej twg hlo li. Hauv qhov txheej txheem no, yog lawv tsis tau ua txhaum, ces tom qab lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb thiab tag nrho lawv tej kev ua thiab tus cwj pwm yuav raug tshuaj ntsuam xyuas, kiag thaum lawv raug xa mus rau hauv tib neeg qhov chaw, hauv ib qho kiv mus los uas yuav tshwm sim txuas mus ntxiv ntev li peb txog xya zaus. Yog tsis muaj kev ua txhaum rau thaum lub sij hawm no, ces yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau lawv qhov tau Ua Hau Sam tseem zoo li qub, thiab yuav tsis raug ncua qeeb. Qhov no yog yeeb yam ntawm qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg: Lawv muaj peev xwm “ua tau tawg paj txi txiv,” thiab tuav tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb; qhov no yog qhov ua rau lawv txawv ntawm cov tsis ntseeg. Xub thawj tshaj plaws, thaum lawv tseem ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb, cov neeg uas muaj peev xwm tuav tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb yuav coj lawv tus kheej li cas? Lawv yuav tsum tsis txhob ua txhaum ib yam dab tsi kiag li: Lawv yuav tsum tsis txhob tua neeg, nyiag hlawv vaj tse, quab yuam deev, los sis coj tsis ncaj; yog lawv ua kev dag noj dag haus, kev ntxias dag, kev ua tub sab thiab tub nyiag, ces lawv tsis muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv. Muab hais ua lwm lo lus, yog lawv tau muaj feem sib txuas nrog los sis muaj feem koom nrog qhov kev ua txhaum txawm tias yuav yog dab tsi los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim txoj kev txiav txim rau lawv los ntawm sab yeeb ceeb. Sab yeeb ceeb sim tej kev npaj kom phim zoo rau Cov Kev Ntseeg Hau Sam uas tau mus ua Hau Sam: Tej zaum lawv yuav raug hais kom los tswj fwm cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Kev Ntseeg Hau Sam, thiab kev ntseeg rau Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj—tej zaum yuav raug faib kev muaj cai txiav txim rau lawv. Tej zaum lawv kuj yuav tau tuav tes dej num saib xyuas cov tsis ntseeg los sis tsuas tuav tes dej num me me xwb. Qhov kev faib zoo li no tshwm sim mus raws li cov yeeb yam sib txawv ntawm lawv cov ntsujplig. Qhov no yog ib qho piv txwv ntawm Kev Ntseeg Hau Sam.

Ntawm tsib hom txoj kev ntseeg uas peb tau hais los lawm no, Kev Ntseeg Vajtswv yog muaj qab hau tshwj xeeb dua. Dab tsi ua rau cov Ntseeg Vajtswv tshwj xeeb heev? Cov no yog cov neeg uas ntseeg tus Vajtswv tiag. Ua li cas cov neeg ntseeg tus Vajtswv tiag ho tshwm sim npe tau rau ntawm no? Hais tau tias Kev Ntseeg Vajtswv yog ib hom kev ntseeg zoo, nws yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav rau qhov kev ntseeg no; nws yog ib hom qauv coj zoo, ib hom kev ntseeg, thiab yeej sib txawv tag nrho los ntawm txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas caum raws Vajtswv tiag. Lub laj thawj uas Kuv tau hais txog txoj Kev Ntseeg Vajtswv rau hauv tsib hom kev ntseeg tseem ceeb no yog nws raug txo kom los nyob rau tib theem li hom Kev Ntseeg Yudais, Kev Ntseeg Hau Sam, thiab Kev Ntseeg Isalas. Cov neeg feem coob ntawm no tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, los sis tsis ntseeg tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam; tsawg leej thiaj ntseeg tias muaj Vajtswv xwb. Dua ntawd, lawv siv Vajluskub los sib tham txog txoj kev ntseeg ncaj ncees thiab siv txoj kev ntseeg ncaj ncees no los qhuab qhia kom cov neeg coj zoo, los thev txoj kev txom nyem, thiab ua tej yam zoo. Qhov ntawd yog hom kev ntseeg uas txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau dhau los yog: Nws tsuas npaj tshwj xeeb rau tej kev xav ncaj ncees nkaus xwb, yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws dhau los ua ib txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas caum raws Vajtswv tab sis Vajtswv tsis lees paub lawv. Txawm li cas los xij, Vajtswv kuj muaj ib txoj kev cai nyob hauv Nws txoj kev saib xyuas rau hom neeg zoo li no. Nws tsis lam ua los sis saib xyuas lawv raws li lub siab nyiam ib yam li Nws ua rau cov tsis ntseeg. Nws coj rau lawv zoo ib yam nkaus li Nws coj rau cov Ntseeg Hau Sam: Yog thaum tseem ua neej nyob, ib tug Ntseeg Vajtswv muaj peev xwm qhuab qhia rau yus tus kheej, coj nruj raws li Kaum Txoj Kev Cai thiab ua qhov xav tau ntawm lawv tus kheej tus cwj pwm kom yoog raws tej kev cai lij choj thiab cov lus txib, thiab ua raws li cov no mus tag lawv sim neej, dhau ntawd ces lawv kuj yuav tsum siv tib co sib sij hawm mus raws li qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ua ntej lawv muaj peev xwm ua tau tiag qhov uas hu hais tias “raug qaws mus.” Tom qab ua tau qhov raug qaws mus no lawm, lawv tseem nyob rau hauv sab yeeb ceeb, uas lawv tuav ib tes dej num thiab dhau los ua ib tug ntawm nws cov tub txib. Zoo ib yam nkaus li ntawd, yog lawv ua txhaum rau saum lub ntiaj teb—yog lawv yog tus neeg txhaum loj heev thiab tau ua kev txhaum ntau heev—ces lawv yuav khiav tsis dim qhov raug rau txim thiab raug qhuab qhia raws li lub txim hnyav sib txawv. Hauv txoj Kev Ntseeg Hau Sam, kev ua tau tawg paj txi txiv txhais tau tias hla dhau Daim Av Dawb Huv ntawm Txoj Kev Zoo Siab Tshaj Plaws, tab sis hauv txoj Kev Ntseeg Vajtswv ne lawv hu li cas? Nws raug hu ua “kev nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej” thiab tab tom yog qhov “raug qaws mus.” Cov neeg uas yog cov uas raug qaws mus lawm tiag kuj mus raws li qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag peb txog xya zaus, tom qab uas tau tuag lawm, lawv mus rau sab yeeb ceeb, zoo ib yam li lawv tsaug zog lawm xwb. Yog lawv muaj raws li tus qauv zoo, lawv muaj peev xwm nyob tod tuav ib txoj dej num thiab tsis zoo li cov neeg uas nyob saum ntiaj teb, lawv yuav tsis yug los ua neeg tau yooj yim los sis yuav tsum mus raws li txoj kev txoj cai.

Ntawm tag nrho cov kev ntseeg no, thaum kawg ntawm lawv qhov sib tham thiab qhov uas lawv mob siab rau yog zoo tib yam nkaus li kev ua tau tawg paj txi txiv rau fab Kev Ntseeg Hau Sam; nws tsuas yog tias ua tau qhov “tawg paj txi txiv” no muaj sib txawv xwb. Lawv tag nrho yog cov noog muaj plaub. Rau feem no ntawm cov neeg ua raws ntawm cov kev ntseeg no, cov uas muaj peev xwm coj tus cwj pwm nruj tau raws li tej lus qhia hauv lawv txoj kev ntseeg ces, Vajtswv npaj ib txoj hau kev kawg tsim nyog, ib thaj chaw yuav mus tsim nyog, thiab saib xyuas tej ntawd kom tsim nyog rau lawv lawm. Tag nrho txhua yam ntawm qhov no yeej muaj laj thawj txaus, tab sis nws tsis yog li cov neeg txoj kev xav. Tam sim no, thaum hnov txog qhov uas tshwm sim rau cov neeg muaj Kev Ntseeg Vajtswv lawm, nej xav li cas? Nej puas xav tias muaj qhov tsis ncaj nrab rau lawv txoj hmoov? Nej puas hmov tshua rau lawv? (Me ntsis.) Yeej tsis muaj yam dab tsi uas yuav ua tau; lawv tsuas yws rau lawv tus kheej xwb. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vajtswv tes dej num yeej muaj tseeb; Nws muaj txoj sia nyob thiab muaj tiag, thiab Nws tes dej num yog tsom ntsoov rau ntawm txhua tus tib neeg thiab txhua txhua tus neeg. Vim li cas, thaum ntawd, lawv ho tsis kam lees txais qhov no? Vim li cas lawv thiaj tawm tsam thiab tsim txom Vajtswv? Lawv yuav tsum tau xav tias lawv tus kheej muaj hmoo thiaj li yuav tau txais yam tshwm sim ua tau los no, yog li vim li cas nej thiaj tu siab rau lawv? Qhov lawv tab tom raug tswj xyuas rau hauv txoj kev no nthuav qhia txog qhov muaj kev thev taus ntau heev. Hais txog rau yam uas lawv tawm tsam Vajtswv, lawv yuav tsum raug muab rhuav tshem, tiam sis Vajtswv tsis ua li no; dua ntawd Nws tseem tswj xyuas txoj Kev Ntseeg Vajtswv zoo tib yam nkaus li txhua hom kev ntseeg dog dig thiab. Yog li ntawd, nws puas tsim nyog yuav tau hais kom ntxaws ntxiv txog lwm cov kev ntseeg? Tus qauv coj ncaj ncees ntawm tag nrho cov kev ntseeg no yog ua kom cov neeg ntsib kev txom nyem nyuab ntau ntxiv, txhob ua kev phem, ua qhov zoo, txhob tsa tes twv rau lwm tus, txhob txiav txim rau lwm tus, zam lawv tus kheej kom deb ntawm tej kev sib cav sib ceg, thiab ua neeg zoo—tej kev ntseeg feem ntau yeej qhuab qhia tib neeg zoo li no. Yog li, yog cov neeg ntawm txoj kev ntseeg no—uas yog cov neeg caum raws ntawm ntau hom kev ntseeg thiab pab ntseeg no—muaj peev xwm coj nruj tau raws li tej lus qhia ntawm lawv hom kev ntseeg lawm ces, lawv yuav tsis ua yuam kev loj los sis ua kev txhaum rau thaum lub sij hawm uas lawv tseem nyob rau saum lub ntiaj teb; thiab, tom qab rov yug los peb txog xya zaus lawm, cov neeg no—yog cov neeg uas muaj peev xwm coj nruj raws li tej lus qhia ntawm cov kev ntseeg lawm—feem ntau lawv tseem yuav tau tuav ib txoj dej num nyob rau sab yeeb ceeb. Puas muaj hom neeg zoo li no coob? (Tsis muaj, tsis muaj li.) Koj nqe lus teb rau qhov no yog dab tsi? Nws tsis yooj yim ua qhov zoo thiab ua raws li tej kev cai kav thiab tej kev cai lij choj ntawm cov kev ntseeg. Kev Ntseeg Hau Sam tsis tso cai rau cov neeg noj nqaij—koj puas muaj peev xwm ua tau li ntawd? Yog koj yuav tsum tau hnav cev tsoos tsho tsos txho thiab nkag mus hais raws cov lus qhia thiab hais Hau Sam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab rau tim ib lub Tsev Hau Sam tas hnub, koj puas muaj peev xwm ua tau li no? Nws yuav tsis yooj yim. Kev Ntseeg Vajtswv muaj Kaum Txoj Kev Cai, cov kev cai thiab cov cai lij choj no puas yog cov yuav ua raws tau yooj yim? Lawv tsis yog yam ua tau yooj yim, puas yog? Txhob tsa tes twv rau lwm tus, piv txwv tias: Cov neeg yeej tsis muaj peev xwm ua raws txoj kev cai kav no tau yooj yim. Tsis muaj peev xwm cheem tau lawv tus kheej, lawv tsa tes twv—thiab tom qab kev tsa tes twv tag lawm, lawv tsis muaj peev xwm thim rov qab cov lus hais no, yog li lawv yuav ua dab tsi? Thaum tsaus ntuj, lawv lees lawv txoj kev txhaum. Qee zaus tom qab lawv tsa tes twv rau lwm tus, lawv tseem muaj qhov ntxub nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv tseem muaj sij hawm los npaj ua kev puas tsuaj rau cov neeg no. Muab hais ua lub ntsiab lus li no, ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg tuag lawm, nws yuav tso tej kev txhaum los sis kev ua phem tseg tsis tau yooj yim. Yog li ntawd, hauv txhua txhua txoj kev ntseeg, tsuas muaj tsawg leej heev ntawm cov neeg no xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv. Koj puas kwv yees tias vim muaj coob tus neeg caum raws cov kev ntseeg no, tus neeg coj zoo yuav muaj peev xwm tuav ib txoj dej num nyob hauv sab ntsujplig? Tsis muaj coob luaj twg; tsuas muaj ob peb leeg thiaj li muaj peev xwm ua tau qhov no tiag xwb. Qhov ntawd ib txwm yog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg muaj kev ntseeg. Qhov ua rau lawv sib txawv yog lawv muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv, thiab qhov no yog qhov sib txawv mus ntawm cov tsis ntseeg.

c. Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Vajtswv Cov Tub Txib

Txuas mus ntxiv, cia peb los sib tham txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov uas caum raws Vajtswv. Qhov no muaj feem ntsig txog nej, yog li ua twb zoo mloog: Ua ntej tshaj plaws, xav txog Vajtswv cov tub txib seb yuav muaj peev xwm muab faib ua hom pab pawg tau li cas. (Vajtswv cov xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num.) Qhov tseeb tias nws muaj ob hom xws li: Vajtswv cov xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Ua ntej tshaj plaws, cia peb sib tham txog Vajtswv cov xaiv tseg, uas tsis muaj pes tsawg leej xwb. “Vajtswv cov xaiv tseg” yog leej twg? Tom qab Vajtswv tau tsim txhua yam thiab tau tsim muaj tib neeg lawm, Vajtswv tau xaiv ib pawg neeg uas yuav caum raws Nws; cov neeg no yog hais txog “Vajtswv cov xaiv tseg.” Nws yog ib txoj dej num tshwj xeeb thiab tseem ceeb rau Vajtswv txoj kev xaiv ntawm cov neeg no. Tes dej num no tshwj xeeb vim tias nws tsuas xaiv ob peb leeg nkaus xwb, cov neeg uas yuav tsum tshwm sim thaum Nws ua tes dej num tseem ceeb. Thiab qhov tseem ceeb yog dab tsi? Vim lawv yog ib pawg neeg uas Vajtswv tau xaiv, qhov tseem ceeb thiaj loj tshaj plaws li. Qhov ntawd yog, Vajtswv xav ua kom tiav hlo rau cov neeg no, thiab ua kom lawv zoo tiav log, thiab kiag thaum ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg tiav tag lawm, Nws yuav muab tau cov neeg no. Qhov tseem ceeb no tsis loj thiab los? Yog li ntawd, cov neeg xaiv tseg no yog qhov tseem ceeb loj tshaj plaws rau Vajtswv, vim lawv yog cov neeg uas Vajtswv xav muab kom tau. Ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, zoo, cia peb nres me ntsis txog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg ua ntej, thiab xub tham txog ntawm lawv qhov chib keeb los. Ib tug “neeg ua Vajtswv tes dej num” yog ib tug neeg uas ua dej num. Cov uas ua dej num yog cov uas ua ib ntus xwb; lawv tsis ua mus ntev los sis mus tag ib txhiab ib txhis, tab sis lawv raug ntiav ua dej num los sis raug muab tes dej num rau ua ib ntus xwb. Qhov chiv keeb feem ntau ntawm lawv yog qhov lawv raug xaiv los ntawm cov tsis ntseeg. Lawv los rau hauv lub ntiaj teb thaum nws raug txiav txim tias lawv yuav tsum tau tuav tes dej num ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num rau Vajtswv tes dej num. Tej zaum lawv yuav yog tej tsiaj rau tiam dhau los, tab sis tej zaum lawv kuj yog cov tsis ntseeg thiab. Qhov zoo li no yog tej kev chiv keeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.

Cia peb sib tham ntxiv txog ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Thaum lawv tuag, lawv nyias yuav mus nyias rau ntawm ib qho chaw sib txawv ntawm cov tsis ntseeg thiab cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv. Nws yog ib qho chaw uas lawv los nrog cov tub txib saum qaum ntuj thiab Vajtswv cov tub xa xov; nws yog ib qhov chaw uas Vajtswv tswj fwm dej num ntawm nws tus kheej kiag ntag. Txawm tias Vajtswv cov neeg xaiv tseg tsis muaj peev xwm ntsia pom Vajtswv rau ntawm lawv ob lub qhov muag rau hauv qhov chaw no los xij, nws tsis zoo li txhua qhov chaw sab ntsujplig; qhov no yog ib qho chaw sib txawv, qhov uas feem ntawm cov neeg no yuav mus tom qab lawv tuag lawm. Thaum lawv tuag, lawv, kuj zoo ib yam nkaus, yeej yuav raug Vajtswv cov tub xa xov tshuaj ntsuam xyuas thiab. Thiab raug tshuaj ntsuam xyuas dab tsi? Vajtswv cov tub xa xov yuav tshuaj ntsuam xyuas tej kev taug uas cov neeg no tau taug los thoob plaws ntawm lawv lub neej hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, seb lawv tau los sis tsis tau tawm tsam Vajtswv los sis foom phem rau Nws rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab seb lawv tau ua los sis tsis tau ua kev txhaum los sis kev ua phem. Yuav tsum tau ua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no thiaj paub tias tus neeg no puas raug tso cai nyob los sis yuav tsum tau tawm mus. “Tawm mus” txhais li cas? Thiab “nyob” txhais li cas? “Tawm mus” txhais tau tias seb, nyob ntawm lawv tus cwj pwm, lawv puas tseem nyob rau hauv qib ntawm Vajtswv cov xaiv tseg; qhov raug tso cai “nyob” txhais tau tias lawv puas muaj peev xwm nyob tau nrog cov neeg uas Vajtswv tau tsim tiav hlo rau tiam kawg. Vajtswv muaj tej kev npaj tshwj xeeb rau cov neeg uas yuav tau nyob. Txhua zeeg sij hawm ntawm Nws tes dej num, Nws yuav xa cov neeg zoo li no los ua cov tub txib los sis ua tes dej num ntawm kev rov qab txhim kho thiab kev saib xyuas rau pawg neeg ntseeg. Txawm li cas los xij, cov neeg uas muaj rab peev xwm ua tes dej num zoo li no tsis keev nquag rov qab yug los ib yam li cov tsis ntseeg, uas yog cov rov qab yug los tom qab ib txheej rau ib txheej; feem ntau, lawv tau rov qab los rau hauv lub ntiaj teb raws li cov kev cai thiab cov kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, thiab lawv tsis keev nquag yug los ua neeg. Yog li ntawd, puas muaj tej cai kav thaum lawv rov qab yug los ua neeg? Lawv puas rov qab los txhua txhua ob peb lub xyoos? Lawv puas keev nquag rov qab los zoo li hais no? Lawv tsis rov qab los. Tag nrho tej no yog saib raws li Vajtswv tes dej num, rau ntawm nws cov kauj ruam thiab rau ntawm Nws qhov xav tau, thiab nws tsis muaj tej kev cai kav npaj tseg. Tsuas muaj ib txoj kev cai kav rau thaum Vajtswv tsim Nws tes dej num zeeg kawg rau thaum tiam kawg xwb, cov xaiv tseg no yuav los tag nrho, thiab qhov tshwm sim los zaum no yuav yog zaum kawg ntawm lawv qhov rov qab yug los ua neeg. Thiab vim li cas thiaj hais li ntawd? Qhov no yog saib raws li qhov ua tau los uas yuav tsum tau ua kom tiav hlo rau thaum Vajtswv tes dej num zeeg kawg—rau thaum lub sij hawm tes dej num zeeg kawg no, Vajtswv yuav ua cov xaiv tseg no kom zoo tiav hlo tag nrho. Qhov no txhais tau li cas? Yog, thaum zeeg sij hawm kawg no, cov neeg no raug ua tiav hlo thiab raug ua zoo tiav log lawm, ces lawv yuav tsis rov qab yug los li yav ua ntej dhau los lawm; lawv qhov txheej txheem yug los ua neeg thiaj li tshwm sim tiav, ib yam li lawv qhov txheej txheem ntawm kev rov qab yug los ua neeg. Qhov no yog ntsig txog cov neeg uas yuav tau nyob. Yog li cov neeg no yuav tsis muaj peev xwm mus rau qhov twg tau li lod? Tsis tso cai rau cov neeg no nyob rau ntawm lawv tus kheej txoj hau kev kawg. Ua ntej tshaj plaws tag nrho, vim los ntawm lawv txoj kev ua phem, yam uas lawv tau ua yuam kev, thiab tej kev txhaum uas lawv tau ua lawm, lawv, kuj ib nyam nkaus thiab, yuav raug rau txim. Tom qab lawv raug rau txim lawm, Vajtswv yuav npaj xa lawv tawm nrog cov tsis ntseeg rau thaum kis xwm txheej uas tsim nyog, los sis npaj rau lawv mus nrog cov neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv. Muab hais ua lwm lo lus, nws yuav muaj ob yam tshwm sim rau lawv: Qhov ib yog raug rau txim thiab tej zaum yuav tau nyob nrog cov neeg uas muaj ib hom kev ntseeg tom qab tau yug los ua neeg dua, thiab lwm yam ces raug yug los ua cov tsis ntseeg. Yog lawv raug yug los ua cov tsis ntseeg, ces lawv yuav plam tag nrho txhua txoj hau kev; txawm li cas los xij, yog lawv yug los ua cov neeg muaj kev ntseeg—piv txwv li, yog lawv dhau los yog cov Ntseeg Vajtswv—ces lawv yuav muaj hwj tsam rov qab yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg; nws muaj kev sib txuas cov nyom heev rau ntawm qhov no. Muab hais luv luv tias, yog ib tug ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg ntawd ua tej yam tub qaug Vajtswv, lawv yuav raug rau txim zoo ib yam nkaus txhua cov neeg. Muab Povlauj los ua piv txwv, tus neeg uas peb tau tham txog yav dhau los. Povlauj yog ib tug neeg ua piv txwv ntawm tus neeg uas raug rau txim. Nej puas paub lub ntsiab ntawm qhov Kuv tab tom tham txog? Tes dej num ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg puas raug kho? (Feem ntau, yeej raug kho lawm.) Feem ntau nws yeej raug kho lawm, tab sis tseem muaj ib feem me me ntawm nws tseem tsis tau raug kho. Vim li cas thiaj hais li ntawd? Rau ntawm no Kuv tau hais txog qhov laj thawj uas pom tseeb: kev ua phem. Thaum cov neeg ua phem, Vajtswv tsis xav tau lawv, thiab thaum Vajtswv tsis xav tau lawv lawm, Nws muab lawv pov mus rau ntau haiv neeg sib txawv thiab ntau hom neeg. Qhov no ua rau lawv tsis muaj kev cia siab thiab ua rau lawv rov qab los tau nyuaj lawm. Tag nrho tej no yog ntsig txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm Vajtswv cov xaiv tseg.

Lub ncauj lus txuas mus ntxiv yog hais txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Peb nyuam qhuav tham txog qhov chiv ceeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num tas los no lawm; ntawd yog qhov tseeb uas lawv tau rov qab yug los tom qab yug los ua cov tsis ntseeg thiab yug los ua tej tsiaj rau hauv lawv tiam dhau los. Thaum los txog ntawm zeeg kawg ntawm tes dej num, Vajtswv tau xaiv ib pawg neeg zoo li no los ntawm cov tsis ntseeg, thiab pawg neeg no mas tshwj xeeb. Vajtswv lub hom phiaj hauv txoj kev xaiv cov neeg no yog xav kom lawv los ua dej num rau Nws tes dej num. “Kuv ua dej num” tsis yog ib lo lus zoo mloog kiag li, los sis nws tsis yog qhov uas txhua tus neeg xav tau, tab sis peb yuav tsum saib seb raug npaj rau leej twg. Qhov muaj ntawm Vajtswv cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj ib qho tseem ceeb tshwj xeeb. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num li, vim Vajtswv tau xaiv lawv lawm. Thiab tes dej num ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws yog los ua dej num rau Vajtswv cov xaiv tseg. Rau feem ntau, lawv tes dej num yog muab kev ua dej num rau Vajtswv tes dej num, sib koom tes nrog nws, thiab lees txais Vajtswv txoj kev ua tiav hlo ntawm cov Nws cov xaiv tseg. Txawm tias lawv yuav ua tes dej num hnyav, ua qee yam ntawm tes dej num, los sis ua tej dej num tseem ceeb li cas los xij, qhov Vajtswv xav tau ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws puas xav tau lawv tiag tiag rau hauv Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv? (Tsis xav tau, Nws tsuas xav kom lawv coj ncaj ncees xwb.) Cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav tsum yog cov neeg coj ncaj ncees thiab. Txawm tias koj qhov chiv keeb yuav zoo li cas los xij los sis vim li cas Vajtswv thiaj xaiv koj, koj yuav tsum coj ncaj ncees rau Vajtswv, rau txhua cov lus txib uas Vajtswv tso rau koj, thiab rau tes dej num uas koj saib xyuas thiab tej dej num uas koj ua. Vim cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog cov muaj peev xwm coj ncaj ncees thiab ua tau li Vajtswv, lawv qho ua tau tshwm sim los yuav zoo li cas? Lawv yuav muaj peev xwm nyob tau mus ntxiv. Nws puas yog ib qho koob hmoov uas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num? Lub ntsiab ntawm qhov tseem nyob tau yog txhais li cas? Qhov tseem ceeb ntawm txoj koob hmoov no yog dab tsi? Hauv lub meej mom, lawv tsis zoo li cov Vajtswv cov xaiv tseg; zoo li lawv sib txawv. Tab sis qhov tseeb tiag, dab tsi yog qhov ua rau lawv txaus siab rau hauv lub neej no tsis zoo tib yam li Vajtswv cov xaiv tseg? Qhov tsawg kawg, nws yeej zoo ib yam nkaus rau hauv lub neej no xwb. Nej yuav tsis kam lees txais qhov no, puas yog? Vajtswv cov lus hais, Vajtswv txoj hmoov hlub, Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv tej koob hmoov—leej twg tsis txaus siab rau tej no? Txhua tus txaus siab rau qhov muaj nplua mias zoo li no tiag tiag li. Tus yeeb yam ntawm ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num yog ib tug neeg uas ua tes dej num, tab sis ntawm Vajtswv, lawv tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los xwb; nws yooj yim ua lawv tes dej num yog ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Nkawv ob leeg yog yam uas Vajtswv tau tsim tawm los, tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab tus neeg ntawm Vajtswv cov xaiv tseg puas muaj qhov sib txawv? Nws yeej tsis muaj qhov sib txawv li. Yog hais txog qhov sib txawv, yeej muaj ib qho sib txawv; hauv lub ntsiab tseeb thiab hauv lub ntsiab lus ntawm tes dej num uas lawv tuav, yeej muaj ib qho txawv—tab sis Vajtswv tsis tau coj tsis ncaj nrab rau pawg neeg no. Yog li vim li cas thiaj tau npaj cov neeg no yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num? Nej yuav tsum to taub qee qhov ntawm qhov no! Cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog los ntawm cov tsis ntseeg. Kiag thaum peb hais txog tias lawv los ntawm cov tsis ntseeg, nws yeej pom tseeb tias lawv koom nrog ib lub hauv paus tsis zoo: Lawv tag nrho yog cov neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, thiab tiam tag los yeej zoo ib yam li no thiab; lawv tsis ntseeg Vajtswv, thiab ua yeeb ncuab rau Nws, rau qhov tseeb, thiab rau txhua yam uas zoo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog zoo li no, lawv puas muaj peev xwm to taub txog Vajtswv cov lus? Nws puas hais tau ncaj nrab uas hais tias lawv yeej tsis paub qhov tseem ceeb li. Tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas tsis muaj peev xwm to taub txog tib neeg cov lus, cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm to taub yam Vajtswv tab tom hais, yam Nws xav tau, los sis vim li cas Nws thiaj xav tau tej yam zoo li ntawd. Lawv tsis to taub; tej no ua rau lawv tsis nkag siab thiab tseem tsis tau txais kev qhuab qhia. Vim yog qhov laj thawj no, cov neeg no thiaj li tsis muaj lub neej zoo li qhov peb tau hais txog lawm. Yog tsis muaj txoj sia, cov neeg puas to taub qhov tseeb? Lawv puas npaj txhij kom paub qhov tseeb? Lawv puas tau ntsib tau pom thiab paub ntawm Vajtswv cov lus? (Tsis tau.) Tej ntawd yog tej chiv keeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Txawm li cas los xij, vim Vajtswv tsim cov neeg no ua Vajtswv tes dej num, yeej tseem muaj tej qauv cai rau Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv; Nws saib tsis taus lawv, los sis Nws lam coj phem rau lawv. Txawm tias lawv tsis nkag siab Nws cov lus thiab tsis muaj nyob rau hauv lub neej txoj sia los xij, Vajtswv tseem coj zoo rau lawv, thiab yeej tseem muaj tej qauv cai thaum hais txog Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv. Nej nyuam qhuav tham txog cov qauv cai no: Kev coj ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua yam Nws hais. Hauv koj tes dej num, koj yuav tsum ua dej num raws li qhov xav tau, thiab koj yuav tsum ua dej num kom mus txog thaum kawg kiag. Yog koj muaj peev xwm ua tau ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau ncaj ncees, muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag thiab ua tau puv npo txoj lus txib uas Vajtswv tau muab tso rau koj lawm, ces koj yuav ua lub neej nyob muaj nqis. Yog koj muaj peev xwm ua tau li qhov no, koj yuav muaj peev xwm nyob taus. Yog koj rau siab me ntsis ntxiv, yog koj mob siab zog me ntsis ntxiv, yuav ua rau koj muaj peev xwm paub Vajtswv txog ob npaug, ua rau muaj peev xwm hais me ntsis txog qhov paub Vajtswv ntxiv, ua rau muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws, thiab ntxiv rau qhov no, yog koj muaj peev xwm to taub qee yam ntawm Nws txoj kev xav, yuav ua rau muaj peev xwm koom tes rau hauv Nws tes dej num, thiab ua rau mob siab rau qee yam ntawm Vajtswv tej kev xav, ces koj, yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav ntsib yuav pom ib qho hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Thiab yam yuav hloov pauv rau hauv txoj hmoov no yog dab tsi? Koj yuav tsis muaj peev xwm nyob tau yooj yim mus ntxiv lawm. Nws nce raws li koj txoj kev coj ua thiab koj tus kheej tej kev ntsoov siab thiab tej kev caum, Vajtswv yuav ua kom koj yog ib tug ntawm cov xaiv tseg. Qhov no yuav yog koj qhov hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yam zoo tshaj plaws txog qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov uas lawv muaj peev xwm los ua Vajtswv tus xaiv tseg. Yog lawv ua li no, nws txhais tau tias lawv yuav tsis tau yug los ua tej tsiaj ib yam li cov tsis ntseeg lawm. Qhov ntawd puas zoo? Nws yeej zoo, thiab nws kuj yog xov xwm zoo: Nws txhais tau tias cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj peev xwm raug puab tau. Nws tsis yog kis ntawm qhov ua tus neeg ua Vajtswv tes dej num, kiag thaum Vajtswv tau npaj tseg lawv los ua dej num lawm, ces lawv yuav ua mus tag ib txhiab ib txhis; qhov ntawd tsis tas yuav ua li no. Vajtswv yuav tswj xyuas lawv thiab saib xyuas lawv kom tsim nyog raws li txoj kev coj ua ntawm tus neeg no.

Txawm li cas los xij, yeej muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas tsis muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag; yeej muaj cov neeg, thaum ua tes dej num, cia li tso tseg ib nrab kev thiab tso Vajtswv tseg, thiab cov neeg uas ua txhaum ntau yam. Tseem muaj cov neeg uas tsim ua kev puas tsuaj loj heev thiab coj tej kev puas tsuaj loj heev no los ua puas rau Vajtswv tes dej num, thiab haj tseem muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas yog cov foom phem rau Vajtswv thiab muaj ntau yam zoo li no. Qhov tshwm sim los uas hloov kho tsis tau no qhia tshwm txog dab tsi? Txhua yam kev ua phem zoo li no yuav txhais tau tias yuav tau tso tseg lawv tej dej num. Vim hais tias koj txoj kev coj ua rau thaum ua koj tes dej num yeej ua tau phem heev dhau lawm thiab vim hais tias koj tau tawm mus deb heev lawm, kiag thaum Vajtswv pom tias koj tes dej num tsis tau raws li tus qauv cai lawm, Nws yuav txiav koj qhov muaj cai ua tes dej num. Nws yuav tsis tso cai rau koj los ua tes dej num mus ntxiv lawm; Nws yuav muab koj tshem tawm mus kiag ntawm Nws ob lub qhov muag pom thiab tshem tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus. Qhov ntawd puas yog tias koj tsis xav ua tes dej num lawm? Puas yog koj tsis xav tso tseg kev ua phem? Puas yog koj tsis muaj kev ncaj ncees xwm yeem? Yog li ces yeej yuav muaj txoj kev daws yooj yim xwb: Koj yuav raug tshem tawm ntawm koj qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num. Rau Vajtswv, kev tshem tawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num txhais tau tias tau tshaj tawm qhov kawg ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num lawm thiab lawv yuav tsis muaj cai tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv mus ntxiv lawm. Vajtswv tsis xav tau tus neeg no tes dej num mus ntxiv lawm, thiab txawm tias lawv yuav hais lus zoo npaum li cas los xij, cov lus no yeej tsis muaj qab hau dab tsi li. Thaum txhua yam los txog rau theem no, yuav daws tsis tau qhov xwm txheej no lawm; cov neeg ua Vajtswv tes dej num zoo li no yuav tsis muaj txoj hau kev rov qab. Thiab Vajtswv yuav rhuav tshem cov neeg ua Vajtswv tes dej num zoo li no tau li cas? Nws puas cheem tsis pub lawv ua tes dej num lawm? Tsis cheem. Nws puas lam tiv thaiv kom lawv muaj nyob xwb? Los sis, Nws puas muab lawv tshem tawm tso rau ntawm ib sab, thiab tos seb lawv puas thim siab? Nws tsis tshem. Qhov tseeb, Vajtswv tsis muaj kev hlub thaum nws hais txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Yog ib tug neeg muaj tus yeeb yam coj zoo li no rau hauv lawv tes dej num rau Vajtswv, vim los ntawm tus cwj pwm zoo li no, Vajtswv thiaj txiav lawv tawm ntawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num, thiab yuav muab lawv pov rov qab mus rau ntawm cov tsis ntseeg ib zaug ntxiv dua. Thiab txoj hmoo ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num uas raug muab pov rov qab mus rau ntawm cov tsis ntseeg yuav zoo li cas? Nws yuav zoo ib yam li cov tsis ntseeg: Lawv yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj thiab tau txais kev rau txim tib yam nkaus rau hauv sab yeeb ceeb li ib tug tsis ntseeg. Ntxiv rau qhov no, Vajtswv yuav tsis xam pom ib yam txiaj ntsig hauv tus neeg no txoj kev rau txim, rau qhov tus neeg zoo li no tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv tes dej num mus ntxiv lawm. Tsis yog qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, tab sis kuj yog qhov kawg ntawm lawv tus kheej txoj hmoo thiab, thiab kev tshaj tawm ntawm lawv txoj hmoo. Yog li ntawd, yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num ua dej num tsis zoo, lawv yuav tsum lees ris qhov tshwm sim rau lawv tus kheej. Yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag, los sis raug tshem tawm ntawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num rau thaum ib nrab kev lawm, ces lawv yuav raug pov mus rau cov tsis ntseeg—thiab yog qhov no tshwm sim, tus neeg zoo li no yuav raug saib xyuas zoo tib yam nkaus li tej tsiaj, raug saib xyuas zoo tib yam nkaus li cov neeg tsis muaj kev txawj ntse los sis tsis muaj qab hau. Thaum Kuv hais zoo li ntawd, koj muaj peev xwm to taub tau, puas to taub?

Raws li tau hais dhau los Vajtswv tswj xyuas qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm Nws cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num li cas. Tom qab tau hnov qhov no lawm, nej xav li cas? Kuv puas tau tham txog lub ncauj lus no ua ntej dhau los dua li? Kuv puas tau tham txog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num dua li? Kuv ib txwm tham txog, tab sis nej tsis nco qab lawm. Vajtswv yog tus ncaj ncees rau Nws cov neeg xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Nws yog tus ncaj ncees rau txhua yam. Koj puas muaj peev xwm nrhiav pom ib qho ua txhaum rau hauv qhov no? Tsis muaj cov neeg uas yuav hais tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj li ua siab ntev rau cov xaiv tseg no? Thiab vim li cas Nws thiaj li zam me ntsis rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num xwb?” Puas muaj leej twg xav txhawb nqa rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num? “Vajtswv puas muaj peev xwm muab sij hawm ntxiv rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab puas muab kev zam thiab kev ua siab ntev ntxiv rau lawv?” Nws puas tsim nyog yuav hais nqe lus nug zoo li no? (Tsis tsim nyog, nws tsis tsim nyog yuav nug.) Thiab vim li cas thiaj tsis tsim nyog? (Vim hais tias peb ib txwm pom qhov txaus siab los ntawm kev ua ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.) Cov neeg ua Vajtswv tes dej num ib txwm ua rau pom qhov txaus siab los ntawm kev raug tso cai ua tes dej num! Yog tsis muaj qeb dej num ntawm “cov neeg ua Vajtswv tes dej num,” thiab yog tsis muaj tes dej num uas lawv ua, ces cov neeg no yuav nyob rau qhov chaw twg? Lawv yuav tsum nyob rau ntawm cov tsis ntseeg, muaj txoj sia thiab txoj kev tuag nrog tej tsiaj. Tej hmoov hlub uas zoo tshaj plaws uas lawv tau txais hnub no yog dab tsi, raug tso cai los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab los rau hauv Vajtswv lub tsev! Qhov no yog ib txoj hmoov hlub zoo tshaj plaws tiag tiag! Yog Vajtswv tsis tau muab txoj hau kev rau koj los ua tes dej num, koj yeej tsis muaj hwj tsam los rau ntawm Nws xub ntiag. Yuav muab hais ua qhov tsawg tshaj plaws, txawm tias koj yog ib tug neeg uas Ntseeg Hau Sam thiab tau txais kev tawg paj txi txiv lawm los xij, feem ntau, koj yog tiam sis ib tug tub txib nyob rau sab yeeb ceeb xwb; koj yeej tsis tau ntsib Vajtswv, yeej tsis tau hnov Nws lub suab los sis Nws cov lus, los sis hnov tau Nws txoj kev hlub thiab tej koob hmoov, los sis koj yeej tsis muaj peev xwm los ntsib tau Nws tim ntsej tim muag. Cov Ntseeg Hau Sam tsuas muaj tej dej num yooj yooj yim rau ntawm lawv xub ntiag xwb. Lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv, thiab lawv tsuas ua raws thiab mloog lus nkaus xwb, hos cov neeg ua Vajtswv tes dej num tau txais tes dej num ntau heev rau thaum zeeg sij hawm no! Ua ntej tshaj plaws, lawv muaj peev xwm los ntsib tau Vajtswv tim ntsej tim muag, hnov Nws lub suab, hnov Nws cov lus, thiab tau ntsib tau pom txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas Nws muab rau cov neeg. Ntxiv rau qhov no, lawv muaj kev txaus siab rau cov lus thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau muab. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num los yeej tau txais ntau tiag tiag li! Yog li ntawd, yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, koj tseem tsis mob siab ua kom tsim nyog, ces Vajtswv puas tseem tuav koj cia? Nws tuav tsis tau koj cia lawm. Nws yuav tsis hais koj ntxiv li lawm, tiam sis koj tsis tau ua ib yam dab tsi kom raug zoo raws li qhov Nws hais; koj tsis ua raws li koj tes hauj lwm. Vim yog zoo li no, tsis tas yuav ua xyem xyav tias tsam Vajtswv yuav tsis tuav koj cia. Qhov zoo li no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Vajtswv yuav tsis tham nrog koj, tab sis Nws yuav tsis ntxub ntxaug rau koj thiab. Tej no yog tej kev cai uas Vajtswv coj ua. Vajtswv coj zoo li no rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam uas raug tsim tawm los.

Thaum hais txog rau sab yeeb ceeb, yog txhua yam muaj sia nyob rau ntawd ua tej yam yuam kev los sis ua lawv tes dej num tsis raug, Vajtswv kuj muaj tej kev cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej los saib xyuas lawv; qhov no yeej muaj tiag. Yog li ntawd, thaum lub sij hawm Vajtswv ua tes hauj lwm cawm tib neeg hauv ntau txhiab xyoos dhau los, ib txhia neeg ua tes hauj lwm uas yog cov tau ua txhaum raug rhuav tshem, hos ib txhia—los txog rau niaj hnub tam sim no—tseem raug ceev tseg thiab raug rau txim. Txhua tus neeg yuav tsum ntsib qhov zoo li no rau hauv sab yeeb ceeb. Yog lawv ua tej yam yuam kev los sis ua phem, ces lawv yeej raug rau txim—zoo ib yam nkaus li qhov Vajtswv rau txim rau Nws cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Yog li ntawd, tag nrho ob qho hauv sab yeeb ceeb thiab ntiaj teb sab khoom, tej kev cai uas Vajtswv coj ua yeej tsis hloov li. Txawm tias koj yuav muaj peev xwm pom los sis tsis pom Vajtswv tej kev coj ua los xij, lawv tej kev cai yeej tsis hloov li. Vajtswv yeej muaj tib cov kev cai txhua nrho rau hauv Nws txoj kev ua txhua yam thiab rau hauv Nws txoj kev tswj xyuas txhua yam. Qhov no yeej hloov pauv tsis tau. Vajtswv yuav coj zoo rau ntawm cov tsis ntseeg uas ua lub neej tau tsim nyog, thiab yuav muab caij nyoog cawm cov neeg ntseeg txhua hom kev ntseeg uas coj zoo thiab tsis ua phem, tso cai rau lawv tuav lawv tes dej num rau hauv txhua yam uas Vajtswv yog tus tswj kav thiab ua tej yam uas lawv tsim nyog ua. Zoo ib yam nkaus li ntawm cov uas caum raws Vajtswv, thiab ntawm Nws cov neeg xaiv tseg, Vajtswv yuav tsis xaiv ntsej xaiv muag tawm tsam rau ib tug neeg twg raws li Nws tej kev cai. Nws coj zoo rau txhua tus uas muaj peev xwm muab lub siab caum raws Nws tiag, thiab Nws hlub txhua tus uas muaj lub siab caum raws Nws tiag. Nws tsuas zoo li ntau hom neeg ntawm cov neeg no—cov tsis ntseeg, ntau hom neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv, thiab Vajtswv cov xaiv tseg—yam uas Nws muab rau lawv yuav sib txawv. Muab cov tsis ntseeg coj los ua piv txwv tias: Txawm lawv tsis ntseeg Vajtswv los xij, thiab Vajtswv pom lawv zoo li tej tsiaj, ntawm txhua yam txhua tus ntawm lawv muaj khoom los noj, muaj lawv tus kheej qhov chaw nyob, thiab muaj qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag raws li qhov ib txwm muaj. Cov neeg uas ua phem yeej raug rau txim thiab cov neeg uas coj zoo yeej tau koob hmoov thiab tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua. Qhov no tseem tsis yog li hais thiab los? Rau cov neeg muaj kev ntseeg, yog lawv muaj peev xwm coj nruj raws li lawv tej lus qhia hauv txoj kev ntseeg los ntawm qhov rov qab yug los dua tshiab tom qab rov yug los ua tshiab, ces tom qab rov yug los ua neeg dua tshiab txhua zaus, thaum kawg Vajtswv thiaj li sau Nws txoj lus tshaj tawm rau lawv. Zoo ib yam nkaus li no, rau nej sawv daws rau hnub no, txawm tias nej yuav yog ib tug ntawm Vajtswv tus xaiv tseg los sis ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num los xij, Vajtswv yuav coj nej nkag los rau hauv txoj kab ib yam nkaus thiab txiav txim rau nej qhov ua tau tshwm sim los kom mus raws li tej kev cai siv thiab tej kev cai tswj fwm uas Nws tau npaj tseg lawm. Nyob hauv hom neeg ntawm cov neeg no, cov hom neeg sib txawv ntawm cov neeg muaj kev ntseeg—ntawd yog cov uas lawv nce raws li ntau hom kev ntseeg sib txawv—Vajtswv puas tau muab chaw rau lawv nyob? Cov neeg Yudais ne ho nyob qhov twg? Vajtswv puas tau cuam tshuam rau lawv txoj kev ntseeg? Nws yeej tsis tau li. Thiab cov Ntseeg Vajtswv ne zoo li cas? Nws yeej tsis tau cuam tshuam rau lawv ib yam nkaus thiab. Nws tso cai rau lawv ua raws li lawv tus kheej tej txheej txheem ua, Nws tsis tham dab tsi rau lawv los sis tsis muab kev qhuab qhia dab tsi rau lawv, thiab, ntxiv rau qhov no, Nws tsis nthuav tawm ib yam dab tsi rau lawv li. Yog koj xav tias nws yog lawm, ces ntseeg rau txoj kev no. Cov neeg Ntseeg Kastausliv ces ntseeg Maivliag, thiab tias yog los ntawm nws es qhov xov xwm thiaj raug tshaj mus rau Yexus; qhov zoo li no yog lawv tus qauv ntawm txoj kev ntseeg. Vajtswv puas tau kho lawv txoj kev ntseeg dua li? Nws muab kev ywj pheej rau lawv; Nws tsis saib xyuas lawv thiab muab ib qhov chaw rau lawv nyob. Ntawm cov neeg Ntseeg Muvxalees thiab cov Ntseeg Hau Sam ne, Nws tseem tsis saib xyuas lawv zoo tib yam thiab los? Nws tau kos tej ciam rau lawv ib yam nkaus, thiab tso cai lawv ua lawv tus kheej lub neej rau ntawm lawv thaj chaw, tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi rau lawv tej kev ntseeg. Tag nrho txhua yam yeej raug npaj zoo tseg lawm. Thiab nej pom dab tsi rau hauv txhua yam no? Tias Vajtswv muaj lub hwj chim, tab sis Nws tsis lam tau lam siv lub hwj chim ntawd. Vajtswv npaj txhua yam zoo tiav log raws kab raws kev thiab ua tib zoo ua raws kab raws kev lawm, thiab ua mus raws li Nws lub tswv yim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Hnub no peb tau hnov txog lub ncauj lus tshiab thiab tshwj xeeb, nws hais txog lub ntsiab ntawm sab yeeb ceeb, uas tham txog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab txoj kev tswj fwm kav rau ntawm thaj chaw ntawd. Ua ntej nej to taub txog tej yam no, tej zaum nej twb tau hais lawm tias, “Txhua yam uas muaj feem xyuam ntsig txog qhov no yog ib qho zais npog uas xav tsis tau, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntsig txog rau peb txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia; tej yam no raug faib cais tawm mus ntawm tib neeg lub neej uas ib txwm ua, thiab peb tsis tas yuav to taub txog lawv lawm, los sis peb tsis xav hnov txog ntawm lawv lawm. Lawv yeej tsis muaj feem xyuam rau qhov paub txog Vajtswv.” Tam sim no, nej puas xav tias muaj ib qho teeb meem rau ntawm qhov kev xav zoo li no? Nws puas yog? (Tsis yog.) Qhov kev xav zoo li no tsis yog thiab muaj teeb meem hnyav. Qhov laj thawj rau qhov no yog tias koj xav nkag siab seb Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam li cas, koj tsis muaj peev xwm yuav to taub tau yooj yim thiab tsis lam cia li to taub raws li qhov koj pom thiab qhov koj xav tias koj muaj peev xwm nkag siab xwb; koj yuav tsum to taub txog qee qhov ntawm lwm lub ntiaj teb, qhov ntawd tej zaum koj yuav ntsia tsis pom tab sis nws yeej sib khi ruaj khov heev rau ntawm lub ntiaj teb no uas koj muaj peev xwm ntsia pom tau. Qhov no yog ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, thiab nws ntsig txog rau lub ncauj lus, “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.” Nws yog tej ntaub ntawv hais txog qhov ntawd. Yog tsis muaj tej ntaub ntawv no, yeej yuav muaj kev txhaum thiab kev tsis txaus rau hauv tib neeg txoj kev paub ntawm qhov seb Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam li cas. Yog li ntawd, qhov uas peb tau hais rau hnub no yog yuav tau kaw cov ncauj lus uas peb tau hais yav dhau los, nrog rau lub ntsiab lus ntawm “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.” Thaum to taub qhov no lawm, tam sim no nej puas muaj peev xwm paub Vajtswv los ntawm lub ntsiab lus no? Yam uas tseem ceeb tshaj qhov no, yog hnub no Kuv tau xa ib co ntaub ntawv tseem ceeb heev ntsig txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num tuaj rau nej. Kuv paub tias nej yeej txaus siab heev los mloog tej ncauj lus zoo li no, thiab nej yeej txhawj txog tej no tiag tiag li. Yog li ntawd nej puas ua tau li qhov Kuv tau tham txog hnub no? (Ua tau, peb ua tau.) Yeej muaj lwm yam uas tej zaum yuav tsis ua rau nej ntsoov siab, tab sis qhov Kuv tau hais txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num yeej muaj ib qho ua rau ntsoov siab tshwj xeeb, vim lub ncauj lus no txhawb tus ntsuj ntawm nej txhua leej txhua tus.

Vajtswv Tej Kev Cheem Tsum ntawm Tib Neeg

a. Qhov Muaj Tiag thiab Lub Meej Mom ntawm Vajtswv Tus Kheej

Peb tham los kawg ntawm lub ncauj lus ntawm “Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam,” thiab nrog rau qhov ntawm “Vajtswv Tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Vajtswv Tus Kheej Nkaus Xwb.” Thaum tham tiav lawm, peb yuav tsum tau hais txog lub ntsiab. Yam uas peb yuav tsum tau sau tias yog lub ntsiab yog dab tsi? Nws hais txog lub ntsiab ntawm Vajtswv Tus Kheej. Yog muaj li ntawd, nws yuav tsum muaj qhov sib txuas ruaj khov rau txhua feem ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas. Thiab yog li, ua ntej tshaj plaws Kuv yuav tau nug nej tias: Thaum hnov txog tej lus qhia zoo li no lawm, leej twg yog tus Vajtswv uas nyob hauv nej lub siab lub qhov muag? (Tus Tswv Tsim.) Tus Vajtswv uas nyob hauv nej lub siab lub qhov muag ntawd yog tus Tswv Tsim. Puas tshuav dab tsi ntxiv lawm? Vajtswv yog tus Tswv ntawm txhua yam. Tej lus no puas tsim nyog hais? (Tsim nyog kawg.) Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lub cev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia. Hauv Vajtswv qhov tsuas yog tib tug xwb, cov neeg pom txog Nws lub hwj chim, Nws tus moj yam ncaj ncees, Nws lub ntsiab tseeb, thiab tej tswv yim uas Nws npaj rau txhua yam nyias yeej muaj nyias qhov tshwj xeeb txhua nrho; qhov uas tsuas yog tib tug xwb yog qhov muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab kuj yog Nws lub meej mom. Yog li ntawd, tag nrho ntawm txhua yam tsim los, yog muaj ib yam nyob rau sab yeeb ceeb los sis nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb xav sawv Vajtswv qhov chaw, ces yeej yuav tsum ua tsis tau hlo li, nws ib yam nkaus li qhov npaj siab ua tus Vajtswv cuav. Qhov no muaj tseeb tiag. Tej kev cheem tsum rau ntawm tib neeg uas tus Tswv Tsim thiab Tus Tswj Kav rau tej yam zoo li no yog dab tsi, leej twg thiaj muaj yam zoo li no, muaj hwj chim, thiab muaj lub meej mom ntawm Vajtswv Tus Kheej? Txhua tus yuav tsum paub kom tseeb txog qhov no, thiab txhua tus yuav tsum nco tau; qhov no tseem ceeb heev rau tag nrho Vajtswv thiab tib neeg!

b. Tib Neeg Tus Cwj Pwm Coj Sib Txawv Rau Vajtswv

Tib neeg coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv qhov txiav txim siab txog lawv txoj hmoo, nrog rau qhov Vajtswv yuav coj tus cwj pwm li cas rau lawv thiab saib xyuas lawv. Nyob rau theem no, Kuv tab tom mus muab qee yam ua piv txwv ntawm qhov tib neeg coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv. Cia peb mloog thiab saib seb tej kev ua thiab tus cwj pwm uas lawv tus kheej coj rau ntawm Vajtswv xub ntiag puas yog los sis tsis yog. Cia peb xav txog txoj kev coj ua ntawm xya hom tib neeg xws li nram qab no.

1) Muaj ib hom neeg uas tus cwj pwm xav ua phem tshwj xeeb rau Vajtswv. Cov neeg no xav tias Vajtswv zoo li ib Tug Hau Sam Siab Zoo los sis yog ib tug neeg dawb huv, thiab xav kom cov tib neeg khoov hawm peb zaug rau thaum lawv sib ntsib thiab hlawv xyab tom qab txhua pluas mov. Vim zoo li no, thaum lawv xav ua tsaug rau Nws txoj hmoov hlub thiab ua qhov zoo rau Nws, lawv keev nquag ua zoo li no. Lawv cia siab tias tus Vajtswv uas lawv ntseeg hnub no, zoo ib yam li tus dawb huv uas lawv xav rau hauv lawv lub siab, lees txais qhov lawv khoov hawm peb zaug thaum sib ntsib thiab hlawv xyab tom qab txhua txhua pluas mov.

2) Ib txhia tib neeg pom Vajtswv zoo li ib tug Thawj Hau Sam muaj txoj sia nyob uas muaj peev xwm pab txhua txoj sia los ntawm kev raug txom nyem thiab cawm kom lawv dim; lawv pom Nws zoo li ib tug Thawj Hau Sam uas muaj peev xwm coj lawv tawm los ntawm txoj kev txom nyem nyob hauv pas dej hiav txwv. Cov neeg no txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kev pe hawm Nws zoo li ib tug Thawj Hau Sam. Txawm tias lawv tsis hlawv xyab, khoov hawm, los sis muab kev fij rau los xij, nyob tob hauv lub siab, lawv xav tias Vajtswv tsuas zoo li ib tug Thawj Hau Sam uas tsuas yog tus thov kom lawv siab zoo thiab siab dawb xwb, kom txhob tua tej yam muaj sia, zam txhob tsa tes twv rau lwm tus, ua lub neej ncaj ncees, thiab txhob ua tej kev txhaum. Lawv ntseeg tias tej no yog tag nrho yam uas Nws thov ntawm lawv; qhov no yog tus Vajtswv nyob hauv lawv lub siab.

3) Ib txhia tib neeg pe hawm Vajtswv vim tias Nws yog ib tug tseem ceeb los sis muaj suab nrov npe. Piv txwv, los ntawm tej tswv yim uas tus neeg tseem ceeb no nyiam hais, nrog rau ntawm lub suab nws hais, cov lus thiab cov ntsiab lus uas nws siv, nws lub suab, nws txhais tes piav, nws tej kev xav thiab tej kev ua, nws tus yeeb yam—lawv theej tag nrho tej ntawd, thiab tej no yog yam uas lawv yuav tsum ua kom tau puv npo rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv.

4) Ib txhia tib neeg pom Vajtswv zoo li ib tug vaj ntxwv, xav tias Nws nyob siab tshaj txhua tus thiab xav tias tsis muaj leej twg yuav muaj lub siab tawv qhawv los tawm tsam Nws—thiab xav tias yog muaj ib tug neeg tawm tsam, tus neeg ntawd yuav raug rau txim. Lawv pe hawm tus vaj ntxwv vim hais tias cov vaj ntxwv ntawd tuav ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab. Lawv tej kev xav, txoj kev coj zoo, lub hwj chim, thiab tus yeeb yam—txawm yuav yog lawv tej kev txaus siab thiab tus kheej lub neej txoj sia los xij—txhua yam dhau los ua qee yam uas cov neeg no xav tias lawv yuav tsum to taub; lawv dhau los ua tej teeb meem thiab tej ntsiab tseem ceeb txog yam uas lawv tau txhawj. Vim zoo li no, lawv thiaj pe hawm Vajtswv zoo li ib tug vaj ntxwv. Qhov zoo li no yog ib tug qauv ntawm txoj kev ntseeg uas tsis txaus ntseeg.

5) Ib txhia tib neeg muaj kev ntseeg tshwj xeeb tias yeej muaj Vajtswv tiag, thiab qhov kev ntseeg no yeej ruaj khov thiab tsis hloov pauv. Vim hais tias lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv tsuas yog sab nraum daim tawv xwb, txawm li cas los xij, thiab lawv tsis muaj kev paub ntau txog Nws cov lus, lawv pe hawm Nws zoo li ib tug mlom xwb. Tus mlom no yog tus Vajtswv nyob hauv lawv lub siab; nws yog yam uas lawv hnov tias lawv yuav tsum ntshai thiab khoov qis rau, thiab lawv yuav tsum ua raws thiab xyaum yoog raws. Lawv pom Vajtswv zoo li ib tug mlom uas lawv yuav tsum ua raws mus tag lawv lub neej txoj sia. Lawv theej lub suab lus raws li qhov Vajtswv hais thiab, nyob rau sab nrauv, lawv xyaum yoog raws cov neeg uas Vajtswv nyiam. Lawv keev nquag ua tej yam uas tsis muaj qab hau, dawb huv, thiab ncaj ncees, thiab lawv tseem ua raws li tus mlom no ib yam nkaus li nws yog tus txij nkawm los sis tus nyob nrog uas lawv yeej yuav tsis muaj hnub sib ncaim. Qhov zoo li no yog lawv tus qauv ntawm ntawm txoj kev ntseeg.

6) Muaj ib hom ntawm cov neeg uas, tsis hais txog qhov nyeem Vajtswv cov lus ntau thiab tau hnov kev qhuab qhia txoj kev ntseeg ntau heev, hnov tob hauv lub siab tias tsuas muaj tib txoj kev cai txhawb rau lawv tus cwj pwm rau Vajtswv yog qhov uas lawv yuav tsum tau mloog thiab muaj kev hwm tas li, los sis lawv yuav tsum qhuas Vajtswv thiab hais lus txhawb tsa Nws rau tej yam uas tsis muaj tseeb. Lawv ntseeg tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas xav kom lawv yuav tsum coj zoo li no. Ntxiv rau qhov no, lawv ntseeg tias yog lawv tsis ua li no, ces tej thaum uas lawv ua rau Nws npau taws los sis rhais ruam yuam kev ua txhaum rau Nws, thiab los ntawm qhov ua txhaum no, Vajtswv yuav rau txim rau lawv. Qhov zoo li no yog tus Vajtswv uas lawv khaws cia rau hauv lawv lub siab.

7) Thiab dhau ntawd ces muaj cov neeg feem coob, uas yog cov nrhiav pom tus ntsujplig txhawb rau Vajtswv. Qhov no yog vim hais tias lawv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, lawv tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev zoo siab, thiab tsis muaj lub chaw twg uas lawv yuav nrhiav pom tias muaj kev nplij siab. Kiag thaum lawv nrhiav tau Vajtswv lawm, tom qab lawv tau pom thiab tau hnov Nws cov lus, lawv pib muaj kev zoo siab thiab kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub siab ntsiag to. Qhov no yog vim lawv ntseeg tias thaum kawg lawv nrhiav pom ib qho chaw uas yuav ua rau lawv tus ntsujplig zoo siab, thiab yog tias thaum kawg lawv nrhiav pom ib tug Vajtswv yuav yog tus muab tus ntsujplig txhawb rau lawv. Tom qab lawv tau lees txais Vajtswv lawm thiab tau pib caum raws Vajtswv lawm, lawv zoo siab, thiab lawv lub neej txoj sia yeej puv npo. Lawv tsis coj zoo li cov tsis ntseeg mus ntxiv lawm, cov uas qi muag nti taug kev rau hauv lub neej txoj sia zoo ib yam li tej tsiaj, thiab lawv hnov tias lawv yuav tau tos qee yam rau hauv lawv lub neej txoj sia. Yog li ntawd, lawv thiaj xav tias tus Vajtswv no yuav muaj peev xwm ua tau li lawv qhov xav tau rau ntawm tus ntsujplig ntau heev thiab yuav ua rau lawv muaj kev zoo siab tshaj plaws rau hauv ob qho ntawm lub siab thiab sab ntsujplig. Yam tsis paub txog nws, lawv yuav tsis muaj peev xwm ncaim tau tus Vajtswv uas yog tus muab tus ntsuplig txhawb rau lawv, thiab yog tus coj kev zoo siab los rau lawv tus ntsujplig thiab txhua tus neeg hauv lawv tsev neeg mus. Lawv ntseeg tias ib txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi tshaj ntawm tus ntsujplig txhawb.

Puas muaj ib tug ntawm nej ko muaj cov cwj pwm ntau yam sib txawv zoo li tau hais ua ntej dhau los no rau Vajtswv? (Muaj.) Yog, hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg lub siab tau khaws ib yam ntawm cov cwj pwm no, lawv puas muaj peev xwm tiag los rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Yog ib tug neeg muaj ib yam ntawm cov cwj pwm no rau hauv lawv lub siab, lawv puas ntseeg Vajtswv? Ib tug neeg zoo li no puas ntseeg Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb? (Tsis ntseeg.) Vim koj tsis ntseeg Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb, koj ntseeg leej twg? Yog koj ntseeg tsis yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb, ces nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug mlom, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj plaws, los sis ib tug Hau Sam Siab Zoo, los sis koj pe hawm tus Thawj Hau Sam uas nyob rau hauv koj lub siab. Ntxiv rau qhov no, nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug neeg dog dig. Muab hais luv luv tias, vim ntawm cov neeg tej qauv sib txawv ntawm txoj kev ntseeg thiab ntau tus cwj pwm rau Vajtswv, lawv muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej txoj kev lees paub hauv lawv lub siab, npaj lawv txoj kev xav rau Vajtswv, tso lawv tus cwj pwm thiab tej kev xav txog Vajtswv npuab nrog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab tom qab ntawd ces tig lawv lub ntsej muag los muab kev fij rau. Nws txhais tau li cas thaum cov neeg muaj tus cwj pwm tsis zoo li no rau Vajtswv? Nws txhais tau tias lawv tsis kam txais yuav tus tseem Vajtswv Tus Kheej thiab tau pe hawm ib tug vajtswv cuav; nws qhia tau tias thaum muaj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis kam lees txais yuav thiab tawm tsam Nws, thiab lawv yeej tsis lees tias muaj tus tseem Vajtswv li. Yog cov neeg tseem pheej tuav txoj kev ntseeg zoo li no mus ntxiv, lawv yuav ntsib xwm txheej dab tsi? Kev muaj tej qauv ntawm txoj kev ntseeg zoo li no, lawv puas muaj peev xwm txav los ze kom ua tau puv npo li Vajtswv tej kev cheem tsum? (Tsis muaj, lawv yuav tsis muaj.) Rov qab qees, vim ntawm lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav, lawv yuav yuam kev mus deb ntawm Vajtswv txoj kev, vim txoj kev lawv nrhiav rov qab qees ntawm txoj kev uas Vajtswv xav kom lawv tuag. Nej puas tau hnov zaj dab neeg ntawm “mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb” dua li? Qhov no tsuas yog ib kis ntawm kev mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb. Yog cov neeg ntseeg Vajtswv zoo li hom kev ntseeg uas tsis muaj qab hau zoo li no ces, koj yim siv zog ua npaum li cas los, koj yim txav deb ntawm Vajtswv npaum li ntawd. Qhov zoo li no, Kuv thiaj ntuas nej xws li nram no tias: Ua ntej nej npaj mus, koj yuav tsum xub paub seb koj mus puas yog kev los sis tsis yog kev. Tsom ntsoov rau nej tej dag zog, thiab nco ntsoov nug nej tus kheej kom paub meej tias, “Tus Vajtswv uas kuv ntseeg puas yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam? Tus Vajtswv kuv ntseeg puas lam yog tus uas muab tus ntsujplig txhawb rau kuv xwb? Nws puas yog kuv tus mlom xwb? Tus Vajtswv uas kuv ntseeg no hais kom kuv ua dab tsi? Vajtswv puas pom zoo ntawm txhua yam kuv ua? Tag nrho kuv tej kev ua thiab tej kev caum puas mus raws nrog txoj kev nrhiav los paub Vajtswv? Kuv puas yuav tsum tau yoog raws li Nws tej cheem tsum ntawm kuv? Txoj kev uas kuv taug Vajtswv puas tau lees paub thiab pom zoo? Nws puas txaus siab rau kuv txoj kev ntseeg?” Koj yuav tsum keev nquag nug koj tus kheej dua ntxiv txog lus nug no. Yog koj xav nrhiav kev paub ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum paub kom tseeb txoj kev xav thiab muaj cov hom phiaj meej ua ntej koj thiaj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab.

Nws ua mus puas tau los sis tsis tau, los ntawm Nws qhov ua siab ntev, tej zaum Vajtswv yuav tsis txaus siab lees txais tej cov cwj pwm coj tsis zoo uas Kuv nyuam qhuav hais tas los no? Vajtswv puas hais lus qhuas tsa cov neeg no cov cwj pwm? (Tsis hais.) Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg thiab ntawm cov uas caum raws Nws yog dab tsi? Hom cwj pwm uas Nws cheem tsum kom tib neeg muaj ntawd yog dab tsi? Koj puas paub tseeb txog tej no? Thaum txog theem no, Kuv twb tau hais ntau heev lawm; Kuv twb tau hais ntau heev txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv Tus Kheej, nrog rau hais txog Nws tej kev ua thiab yam Nws muaj thiab yog. Tam sim no nej puas paub txog yam Vajtswv xav tau los ntawm tib neeg yog dab tsi? Koj puas paub txog yam Nws xav tau los ntawm koj yog dab tsi? Hais tawm. Yog nej txoj kev paub los ntawm kev pom kev ntsib thiab kev xyaum ua raws tseem tsis tau muaj txaus los sis tseem yog saum daim tawv xwb, ces nej muaj peev xwm hais tau qee yam txog nej txoj kev paub ntawm cov lus no. Nej puas muaj kev paub hais tau lub ntsiab? Vajtswv hais kom tib neeg ua dab tsi? (Thaum lub sij hawm sib qhia ntau lwm txog tej no, Vajtswv tau hais txog qhov uas peb yuav tsum tau paub Nws, paub Nws tej kev ua, paub tias Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam, thiab kom swm nrog Nws lub meej mom thiab qhov muaj tiag.) Thiab, thaum Vajtswv hais kom cov neeg paub Nws, thaum kawg yuav paub txog dab tsi? (Lawv to taub tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab paub tias tib neeg raug tsim los.) Thaum cov neeg muaj kev paub zoo li no lawm, muaj dab tsi txawv txav rau hauv lawv tus cwj pwm coj rau Vajtswv, rau hauv lawv txoj kev ua tes hauj lwm, los sis hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia? Nej puas tau xav txog qhov no dua li? Puas muaj peev xwm hais tau tias, kiag thaum paub Vajtswv thiab muaj kev to taub Nws lawm, lawv dhau los ua neeg zoo? (Kev ntseeg Vajtswv tsis muaj feem xyuam rau kev nrhiav ua neeg zoo. Dua ntawd, nws yog kev caum kom tau ua ib tug neeg raug tsim ntawm Vajtswv kom tsim nyog, thiab yog ib tug neeg ncaj ncees.) Puas tshuav dab tsi ntxiv lawm? (Tom qab paub tseeb thiab paub zoo txog Vajtswv lawm, peb muaj peev xwm saib taus Nws zoo li yog Vajtswv; peb paub tias Vajtswv ib txwm yog Vajtswv, uas peb raug tsim los ua neeg, peb yuav tsum pe hawm Vajtswv, thiab peb yuav tsum nyob rau peb qhov chaw kom zoo.) Zoo heev! Cia peb ho mloog los ntawm lwm tus. (Peb paub Vajtswv, thiab thaum kawg thiaj muaj peev xwm yog cov neeg zwm rau Vajtswv, ntshai Vajtswv, thiab zam kev phem.) Ntawd yog lawm os!

c. Tus Cwj Pwm Uas Vajtswv Yuav Tsum Kom Tib Neeg Coj Rau Nws

Qhov tseeb tiag, Vajtswv yeej tsis xav txib tib neeg—los sis, qhov tsawg kawg, ces Nws yeej tsis tau txib raws li cov neeg pheej xav. Yog Vajtswv tsis hais ib lo lus li, thiab yog Nws tsis nthuav tawm Nws tus moj yam los sis tsis nthuav tawm tej kev ua, ces qhov paub Vajtswv yuav nyuaj heev rau nej, vim cov neeg yuav tsum luj Nws txoj kev xav thiab lub siab nyiam; yuav ua qhov no nyuaj heev. Txawm li cas los xij, hauv zeeg sij hawm kawg ntawm Nws tes dej num, Vajtswv tau hais ntau lo lus, tau ua tiav ntau txoj dej num loj, thiab tau tsim ntau txoj kev cheem tsum ntawm tib neeg. Hauv Nws cov lus, thiab Nws tej dej num ua tau zoo, Nws tau qhia rau cov neeg txog yam Nws nyiam, yam Nws tsis nyiam kiag li, thiab hom neeg uas lawv yuav tsum yog. Tom qab muaj kev to taub tej no lawm, cov neeg yuav tsum paub lub ntsiab kom yog rau hauv lawv lub siab ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum, vim lawv tsis ntseeg Vajtswv rau hauv qhov uas pom tsis meej thiab tsis muaj kev ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej mus ntxiv lawm, los sis lawv tsis muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas nyob rau qhov pom tsis meej los sis qhuav qhawv tsis muaj dab tsi. Dua ntawd, lawv muaj peev xwm hnov Nws cov lus hais, to taub Nws cov qauv cai ntawm Nws tej kev cheem tsum, thiab ua tau tej ntawd, thiab Vajtswv siv tib neeg cov lus los qhia txhua yam rau lawv raws li qhov lawv yuav tsum tau paub thiab yuav tsum tau to taub. Hnub no, yog cov neeg tseem tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi thiab Nws xav kom lawv ua dab tsi; yog lawv tsis paub tias vim li cas tib neeg thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv, los sis yuav ntseeg Nws li cas los sis yuav coj lis cas rau Nws—ces yuav tsum muaj teeb meem rau qhov no. Tam sim no, txhua tus ntawm nej cov ko tau hais txog ib yam tshwj xeeb; nej yeej paub qee yam, txawm tej no yuav yog yam tshwj xeeb los sis yam dav dav los xij. Txawm li cas los xij, Kuv xav qhia rau nej txog tej kev cheem tsum uas yog, uas tiav hlo, thiab tshwj xeeb uas Vajtswv tau muaj rau tib neeg. Nws tsuas yog ob peb lo lus thiab yooj yooj yim xwb; tej zaum nej twb paub tej ntawd lawm. Vajtswv tej kev cheem tsum uas yog lawm uas tib neeg yuav tsum ua thiab cov neeg uas caum raws Vajtswv muaj xws li nram qab no. Nws xav kom cov neeg caum raws Nws ua tau tsib yam xws li: muaj kev ntseeg tiag, muaj kev caum raws ncaj ncees, muaj kev zwm rau tiag tiag, muaj kev paub tseeb tiag, thiab muaj lub siab hwm tiag tiag.

Hauv tsib yam no, Vajtswv xav kom cov neeg txhob nug Nws los sis caum raws Nws mus ntxiv lawm uas siv lawv tej kev xav los sis qhov pom tsis meej thiab tsis tseeb mus ntxiv lawm; lawv yuav tsum txhob caum raws Vajtswv raws li tej kev xav los sis kev xav phem. Nws xav kom txhua tus uas caum raws Nws coj ncaj ncees, txhob raug yuam los sis tsis muaj kev mob siab. Thaum Vajtswv tsim tej kev cheem tsum ntawm koj, sim koj, txiav txim rau koj, hais koj thiab qhuab qhia koj, los sis qhuab ntuas thiab rau txim rau koj, koj yuav tsum zwm rau Nws tiag tiag. Koj yuav tsum tsis txhob nug qhov ua rau los sis tsim tus yam ntxwv rau, hais qhov muaj laj thawj kom tsawg. Koj qhov mloog yuav tsum mloog tiag tiag. Kev paub ntawm Vajtswv yog ib yam uas cov neeg tsis muaj kev paub ntau tshaj plaws. Lawv keev nquag siv Vajtswv tej lus hais tawm, cov lus hais, thiab cov lus uas tsis muaj feem xyuam rau Nws, ntseeg tias cov lus zoo li no yog lub ntsiab lus raug tshaj plaws ntawm txoj kev paub ntawm Vajtswv. Lawv paub tej lus hais tawm no tsawg heev, uas yog los ntawm tib neeg txoj kev xav, lawv tus kheej qhov laj thawj, thiab lawv tus kheej txoj kev paub, yeej tsis muaj feem ntsig txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb hlo li. Yog li ntawd, Kuv xav qhia rau nej tias, thaum hais txog txoj kev paub ntawm yam uas Vajtswv xav kom cov neeg muaj, Nws yeej tsis lam hais kom koj yuav tsum tau paub Nws thiab nco Nws cov lus, tab sis kuj xav kom koj txoj kev paub ntawm Vajtswv yog. Txawm tias koj tsuas muaj peev xwm hais tau ib kab lus, los sis tsuas paub ib qho me me xwb los xij, qhov paub me me no yuav tsum yog thiab muaj tseeb, thiab haum nrog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej. Qhov no vim hais tias Vajtswv ntxub txhua cov qhuas los sis txoj kev hais lus qhuas tsa ntawm Nws uas tsis muaj tseeb tiag los sis cov lus xav phem. Tshaj rau qhov ntawd, Nws ntxub thaum cov neeg saib Nws zoo li huab cua. Nws ntxub thaum, lub sij hawm sib tham cov ncauj lus hais txog Vajtswv, cov neeg hais txog yam uas tsis muaj tseeb, txhob txwm hais thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav, hais li qhov lawv pom tias haum; tshaj rau qhov no, Nws ntxub cov neeg uas ntseeg tias lawv paub Vajtswv thiab cov neeg uas khav theeb txog lawv txoj kev paub ntawm Nws, sib tham txog cov ncauj lus ntsig txog rau Nws yam tsis zam los sis tsis txuag. Yuav tsum muaj lub siab hwm tiag tiag rau tsib txoj kev cheem tsum uas nyuam qhuav hais tas los no: Nws yog Vajtswv txoj kev cheem tsum qib kawg ntawm txhua tus neeg uas caum raws Nws. Thaum lawv muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv yog lawm tiag, lawv yeej muaj peev xwm hwm Vajtswv thiab zam kev phem tiag tiag. Txoj kev hwm no tawm hauv qhov tob puag hauv lawv lub siab los; txog kev hwm no yog txaus siab hlo muab, thiab tsis yog Vajtswv yuam. Vajtswv tsis hais kom koj muab phaj tshab thiaj li yog neeg xav zoo, coj ua zoo, los sis coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv; dua ntawd, Nws hais kom koj hwm Nws thiab ntshai Nws hauv qhov tob puag hauv koj lub siab. Qhov kev hwm zoo li no thiaj hloov pauv tau koj tus moj yam hauv lub neej txoj sia, caum cuag txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab muaj kev tob taub ntawm Vajtswv tej kev ua, kev ua kom to taub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab koj yuav tsum lees paub qhov tseeb tias koj yog ib tug ntawm cov neeg uas Vajtswv tsim los. Yog li ntawd, Kuv lub hom phiaj siv lo lus tias “lub siab tiag tiag” yog hais txog lub ntsiab ntawm kev hwm rau tib neeg kom to taub tias lawv txoj kev hwm rau Vajtswv yuav tsum yog tawm puag hauv qab ntawm lawv lub siab los.

Tam sim no los xav txog tsib yam kev cheem tsum: Nej cov ntawm ko puas muaj leej twg muaj peev xwm ua tau thawj thawj peb yam? Los ntawm qhov no, Kuv hais txog kev ntseeg tiag, kev caum raws ncaj ncees, thiab kev zwm rau tiag tiag. Nej cov ntawm ko puas muaj leej twg muaj peev xwm ua tau tej no? Kuv paub tias yog Kuv hais tag nrho tsib yam, yeej tsis muaj nej leej twg ntawm ko yuav tsis ua xyem xyav, tab sis Kuv twb txo los ua peb yam lawm xwb. Xav seb nej twb ua tiav tej no lawm los tseem tsis tau tiav. “Kev ntseeg tiag” puas ua tau yooj yim? (Tsis yooj yim, nws tsis yooj yim li.) Nws yeej tsis yooj yim, rau cov neeg uas pheej nug Vajtswv. Thiab ntawm nqe “kev caum raws ncaj ncees” ne ho zoo li cas? Qhov “kev ncaj ncees” no hais txog dab tsi? (Tsis yog tsis txaus siab, tab sis yog kev txaus siab kawg siab kawg ntsws.) Kev tsis txaus siab, tab sis yog kev txaus siab kawg siab kawg ntsws. Nej hais tau zoo heev li lawm! Yog li, nej puas muaj peev xwm ua tau txoj kev cheem tsum no? Nej yuav tsum tau mob siab ntxiv puas yog? Thaum lub sij hawm no, nej tseem ua tsis tau txoj kev cheem tsum no. “Kev zwm rau tiag tiag” ho yog dab tsi thiab—nej puas tau ua tiav? (Tsis tau.) Nej tsis tau ua tiav qhov ntawd, ib yam nkaus thiab. Nej keev nquag tsis mloog lus thiab ntxeev siab; nej keev nquag tsis mloog hais, tsis xav mloog lus, los sis tsis xav hnov. Tej no yog peb yam kev cheem tsum tseem ceeb uas cov neeg yuav tau ntsib tom qab lawv to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, tab sis nej tseem tsis ua tej ntawd tiav li. Yog li ntawd, thaum lub sij hawm no, nej tseem puas muaj peev xwm siab ua kom tau tiag? Hnub no, thaum tau hnov Kuv hais txog cov lus no lawm, nej puas nyuaj siab? (Nyuaj siab.) Nws yog lawm nej yuav tsum nyuaj siab xwb. Tsis txhob nrhiav kev zam qhov kev nyuaj siab no. Kuv txhawj txog nej tus cwj pwm. Kuv yuav tsis hais ntxiv txog ob qho kev cheem tsum lawm; yeej tsis ua xyem xyav li tias, yuav tsis muaj leej twg nyob ntawm no muaj peev xwm ua tau tej ntawd tiav. Nej nyuaj siab lawm. Yog li ntawd, nej puas tau txiav txim nej cov hom phiaj? Ntawm cov hom phiaj no, thiab hauv txoj kev qhia ua, nej puas tau mob siab caum raws thiab fij nej tus kheej rau? Nej puas muaj ib lub hom phiaj? Cia Kuv hais yooj yim li no: Kiag thaum nej ua tau tsib yam kev cheem tsum no lawm, ces nej yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab. Ib yam kev cheem tsum yog ib qho qauv ua tau tiav, nrog rau lub hom phiaj kawg, ntawm ib tug neeg tiav niam tiav txiv txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Txawm tias Kuv tsuas xaiv ib yam ntawm cov kev cheem tsum no los hais kom ntxaws ntxaws, thiab cia nej los ua xwb los ntshe nej yuav ua tsis tau yooj yim; nej yuav tsum ua lub siab ntev zog rau tej yam nyuaj thiab mob siab ua kom ntau zog ntxiv. Hom kev puas siab puas ntsws uas nej muaj yog dab tsi? Nws yuav tsum zoo tib yam nkaus li ib tug neeg mob khees xaws uas tab tom tos npaj nce rau saum lub rooj phais mob. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj xav muab kev ntseeg rau Vajtswv, thiab yog koj xav caum kom cuag Vajtswv thiab caum kom cuag Nws txoj kev txaus siab, ces txawm tias koj yuav ua lub siab nyiaj taus qhov mob kom ntev zog thiab mob siab ua kom ntau zog ntxiv los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tej yam no tiav. Nej twb hnov kev qhuab qhia txog tej kev ntseeg ntau heev lawm, tab sis yog cia li hnov xwb tsis txhais tau tias txoj lus qhia no yog koj li; koj yuav tsum tuav kom tau nws thiab siv nws hloov kom tau qee yam thiaj yuav yog koj li. Koj yuav tsum suav sau nws los ua ke rau hauv koj lub neej txoj sia thiab coj nws los siv rau hauv koj lub neej, cia cov lus no thiab tej kev qhuab qhia no los coj koj txoj kev ua neej thiab coj yam muaj nuj nqis thiab lub ntsiab los rau koj lub neej txoj sia. Thaum qhov ntawd tshwm sim tuaj, koj mam hnov tej lus no yuav muaj txiaj ntsig. Yog tej lus Kuv hais hloov tsis tau koj lub neej los sis tsis muaj nuj nqis ntxiv dab tsi rau koj txoj kev ua neej, ces koj tsis tas yuav mloog tej lus ntawd lawm. Nej to taub qhov no, puas yog? Thaum to taub nws lawm, yam dab tsi tshwm sim txuas ntxiv yog nyob ntawm nej. Nej yuav tsum tau ua dej num! Nej yuav tsum tau mob siab rau txhua yam! Txhob yog thaum rau teev thiab xya teev; lub sij hawm tab tom ya! Feem ntau ntawm nej cov ko twb ntseeg Vajtswv los ntev dua kaum lub xyoo lawm. Rov qab saib txog tej no hauv kaum lub xyoo dhau los: Nej caum cuag ntau npaum li cas? Thiab tseem tshuav pes tsawg caum xyoo ua neej rau hauv lub neej txoj sia no? Nej tsis muaj sij hawm ntev lawm. Hnov qab qhov uas seb Vajtswv tes dej num yuav nyob tos koj, txawm tias Nws twb muaj hwj tsam rau koj lawm los xij, los sis txawm tias Nws yuav ua ib yam tes dej num dua ntxiv los xij—txhob hais txog tej no. Koj puas muaj peev xwm tig koj txoj kev ua neej hauv kaum xyoo dhau los rov qab? Los ntawm txhua txhua hnub uas tau dhau mus, thiab los ntawm txhua txhua kauj ruam uas koj rhais, koj muaj sij hawm tsawg dua rau hauv ib hnub lawm. Sij hawm tsis tos leej twg! Koj yuav caum cuag koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau yog koj los ze nws ua qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv koj lub neej txoj sia, tseem ceeb tshaj khoom noj, tej ris tsho, los sis tag nrho txhua yam. Yog koj tsuas ntseeg thaum koj muaj sij hawm xwb, thiab tsis muaj peev xwm muab tag nrho koj txoj kev ntseeg fij rau, thiab yog koj yeej tseem feeb tsis meej tas li, ces koj yuav caum tsis taug dab tsi li. Nej to taub qhov no, puas yog? Peb yuav tso tseg rau ntawm no rau hnub no. Sib ntsib dua lwm zaus!

Lub Ob Hlis Hnub Tim 15, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No