Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam (III)

Nyob rau lub sij hawm no, peb tau hais txog ntau yam uas muaj feem txog kev paub Vajtswv thiab tsis ntev los no peb tham txog ib lub ncauj lus uas muaj feem txog qhov no, thiab uas yog qhov tseem ceeb tshaj. Nws yog lub ncauj lus twg? (Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam.) Nws zoo li cov ntsiab thiab lub ntsiab lus Kuv tau hais los ua rau txhua leej nco qab ntsoov. Zaum tag los peb tham ob peb yam txog cov chaw ib puag ncig rau kev ua neej uas Vajtswv tsim rau noob neej, nrog rau ntau hom ntawm lub ntsiab tseem ceeb uas tsim nyog rau tib neeg ua neej nyob, uas Vajtswv tau npaj tseg rau noob neej. Qhov tseeb, yam Vajtswv ua tsis yog tsa ciaj ciam rau kev npaj ib qho chaw ib puag ncig rau tib neeg kev muaj sia xwb, los sis npaj kev yug rau lawv txhua hnub xwb. Tab sis, nws muaj ib qho kev ua tiav nyob rau ntawm cov hauj lwm uas to taub nyuaj no thiab tseem ceeb nrog rau ntau yam thiab tej kaum muag ntawm tib neeg txoj kev ua neej thiab txoj sia ntawm noob neej. Txhua yam no yog Vajtswv li cov dej num. Vajtswv cov dej num no tsis yog tsuas tsa ciaj ciam rau Nws kev npaj ntawm qhov chaw nyob ib puag ncig rau tib neeg kev ua neej thiab lawv tej kev yug nyob rau txhua hnub xwb—lawv muaj qhov ntau thiab dav dua ntawd. Dua li ntawm ob hom hauj lwm no lawm, Nws kuj tseem npaj ntau thaj chaw ib puag ncig thiab tej xwm txheej rau kev ciaj sia taus uas cheem tsum rau tib neeg txoj kev ua neej thiab. Qhov no yog lub ncauj lus uas peb yuav tham txog hnub no. Nws kuj tseem muaj feem txog Vajtswv cov dej num thiab; tsis yog li ntawd, kev tham txog nws rau ntawm no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Yog tib neeg xav paub txog Vajtswv tab sis lawv tsuas muaj ib qho kev to taub “Vajtswv” li ib lo lus xwb, los sis tej kaum muag ntau yam ntawm qhov uas Vajtswv muaj thiab yog xwb, ces ntawd tsis yog ib qho kev to taub tseeb tiag. Yog li ntawd, txoj hauv kev kom paub txog Vajtswv yog dab tsi? Nws yog txoj kev los paub Nws los ntawm Nws cov dej num, thiab txoj kev los paub Nws nyob rau hauv txhua yam ntawm Nws ntau tus yam ntxwv. Yog li, peb yuav tsum tuav kev sib qhia ntxiv rau lub ntsiab lus ntawm Vajtswv li cov dej num nyob rau lub sij hawm thaum Nws tsim txhua yam.

Txij li thaum Vajtswv tsim txhua yam los, lawv tau ua hauj lwm thiab tseem vam meej ntxiv mus raws nraim li txoj kab ke thiab raws li cov kev cai uas Nws teev tseg. Nyob rau hauv Nws kev saib xyuas, hauv Nws txoj kev tswj fwm, noob neej muaj txoj sia nyob, thiab txhua lub sij hawm txhua yam loj hlob zoo raws li txoj kab ke. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem cov kev cai no tau. Nws yog vim Vajtswv txoj kev tswj fwm uas txhua tus muaj sia tuaj yeem huam vam, thiab yog vim Nws txoj kev tswj fwm thiab kev cawm ua rau txhua yam muaj sia tuaj yeem muaj sia nyob taus. Qhov no hais tau tias nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ua rau txhua yam muaj sia los muaj nyob, ciaj, ploj tuag, thiab yug dua tshiab raws li txoj cai uas muaj kab ke. Thaum lub caij plooj ntoo hlav los txog, cov nag tshauv ua rau paub qhov tshiab ntawm lub caij ntuj tshiab thiab ua rau cov av ntub. Cov av pib yaj thiab cov nyom hlav mus rau cov av thiab pib nthaw nkaus, hos cov ntoo los kuj maj mam hloov ntsuab zuj zus. Txhuam yam muaj sia no coj txoj kev ciaj sia tshiab los rau lub ntiaj teb. Qhov no yog yam nws zoo li no thaum txhua yam muaj sia los muaj nyob thiab huam vam. Txhua hom tsiaj tawm ntawm nws lub qhov los txais cov tshav sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav thiab pib lub xyoo tshiab. Txhua tus muaj sia txais cov tshav kub thaum lub caij ntuj sov thiab txaus siab rau cov tshav sov uas muaj nyob raw lub caij nyoog ntawd. Lawv loj hlob sai heev. Cov ntoo, nyom, thiab txhua hom ntoo loj hlob sai heev, mus txog thaum kawg ua rau lawv tawg paj thiab txi txiv. Txhua tus muaj sia mas khwv heev nyob rau lub caij ntuj sov, tib neeg los kuj ib yam nkaus. Thaum lub caij nplooj zeeg, cov nag los ua rau txias zias, thiab txhua hom muaj sia pib paub tias lub caij sau qoob loo los yuav txog lawm. Txhua yam muaj sia txi txiv, thiab tib neeg pib sau cov txiv hmab txiv ntoo ntau hom no lo khaws cia kom thiaj muaj zaub mov nyob rau lub caij ntuj no. Nyob rau lub caij ntuj no, txhua yam muaj sia maj mam pib yoog nyob ntsiag to thiab so thaum cov huab cua txias los txog, thiab tib neeg los kuj so nyob rau lub caij no. Ib lub caij nyoog dhau mus rau ib lub caij nyoog, kev hloov ntawm lub caij plooj ntoo hlav mus rau lub caij ntuj sov mus rau lub caij nplooj zeeg mus rau lub caij ntuj no—cov kev hloov no tshwm raws nraim li txoj cai uas Vajtswv tau rhawv tseg. Nws coj txhua yam thiab noob neej los ntawm qhov siv cov kev cai no thiab xav kom noob neej ua neej nyob nplua mias thiab muaj lub neej zoo tawg paj paug, thiaj npaj qhov chaw ib puag ncig rau kom ciaj sia taus kom muaj huab cua thiab muaj caij nyoog tsis sib thooj. Vim li ntawd, nyob rau ntawm qhov chaw ib puag ncig uas muaj sia taus no, ua rau kom tib neeg tuaj yeem ciaj sia thiab huam vam raw li txoj kab ke. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov cov kev cai no tau thiab tsis muaj leej twg los sis yam muaj sia twg tuaj yeem hla cov kev cai ntawd tau. Txawm tias muaj ntau qhov kev hloov pauv tshwm sim tuaj los—hiav txwv yuav ua daim av, hos daim av yuav ua hiav txwv—cov kev cai no tseem muaj ntxiv mus. Lawv muaj nyob vim Vajtswv tseem nyob, thiab vim yog Nws tswj fwm thiab Nws txoj kev cawm. Nyob rau ntawm qhov kab ke no, qhov chaw loj dav, ua rau tib neeg lub neej hla mus tom ntej raws li cov kev cai thiab cov kev tswj fwm no. Nyob rau hauv cov kev cai no raug tsa ib tiam dhau ib tiam ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv cov kev cai no ib tiam dhau ib tiam. Tib neeg nyiam cov chaw ib puag ncig no rau kev ua neej zoo ib yam nkaus li ntau yam uas Vajtswv tau tsim tseg cia rau ib tiam dhau ib tiam. Txawm tib neeg xav tias cov hom kev cai no nyob nrog lawv txij thaum yug los thiab raug saib tias tsis tseem ceeb, thiab txawm lawv tsis tuaj yeem xav tias Vajtswv yog tus coj cov kev cai no, tias Vajtswv yog tus tswj fwm kev cai no, txawm yuav zoo li cas los xij, Vajtswv ib txwm koom nrog qhov hauj lwm tsis hloov no. Nws lub hom phiaj nyob hauv qhov hauj lwm tsis hloov no yog kev ciaj sia ntawm noob neej, thiab kom noob neej thiaj muaj txoj sia nyob ntxiv mus.

Vajtswv Kos Cov Ciam Rau Txhua Yam Kom Saib Xyuas Noob Neej Txhua Tus

Hnub no Kuv yuav hais txog lub ncauj lus ntawm hom kev cai uas Vajtswv muab rau txhua yam kom los txhawb noob neej tau li cas. Qhov no yog lub ncauj lus uas dav heev, yog li peb tuaj yeem faib nws ua ntau feem thiab sib tham ib qho zuj zus kom nej thiaj li tuaj yeem pom meej. Ua li no nws thiaj yuav ua rau nej nkag siab yooj yim thiab nej thiaj tuaj yeem maj mam to taub txog nws.

Ntu Ib: Vajtswv Kos Ciam rau Txhua Cheeb Tsam

Yog li ntawd, cia peb los pib nrog rau thawj ntu. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws kos ciam rau tej toj roob, tej teb tiag, tej suab puam, tej dawm, tej dej ntws thiab tej pas dej. Nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj toj roob, teb tiag, suab puam thiab dawm, thiab ntau yam dej loj. Tej no txoos ua ke ua kom muaj ntau hom chaw nyob puas yog? Nyob rau tej ntawd, Vajtswv kom ciam rau lawm. Thaum peb hais txog kev kos ciam, nws txhais tau tias tej toj nroob lawv muaj lawv qhov chaw cais, tej teb tiag lawv muaj lawv chaw nyob, tej suab puam muaj qhov chaw xaus, thiab tej dawm muaj chaw ceev ruaj khov. Tsis tas li ntawd tseem muaj cov dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws faib txhua yam meej meej. Vajtswv tau txiav txim siab lawm tias lub toj roob twg yuav loj thiab dav npaum li cas thiab kom nws kav deb npaum li cas. Nws kuj tseem tau txiav txim siab rau tej teb tiag kom loj thiab dav txaus thiab kom nws kav dab tsi. Thaum tsim txhua yam, Nws kuj tau txiav txim siab rau tej chaw nyob rau cov suab puam thiab rau cov dawm ib yam nkaus li thiab, kom nyias muaj nyias chaw nyob, thiab kom tej ntawd nyob paub rau tus ciam twg—txhua yam no yog Nws ua Tus txiav txim siab tag nrho. Nws txiav txim siab rau qhov dav ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej thaum lub sij hawm tsim tej ntawd—lawv puav leej muaj lawv ciam lawm. Yog li nws txhais tau li cas thaum peb tham txog “tej ciam”? Peb nyuam qhuav tham txog Vajtswv kav txhua tsav yam li cas ntawm kev tsim cov cai rau txhua yam. Ntawd yog, qhov dav thiab tus ciam ntawm cov roob yuav tsis txawj loj tuaj los sis nqaim zuj zus los ntawm kev ncig ntawm lub ntiaj teb los sis thaum lub sij hawm dhau mus zuj zus. Lawv nyob ruaj chaw, tsis hloov pauv, thiab nws yog Vajtswv ua tus teev tseg cia kom txhob hloov pauv. Nyob rau ntawm tej teb tiag, lawv qhov deb thiab dav, lawv tus ciam npuab dab tsi—tej no Vajtswv twb teev tseg tag lawm. Lawv muaj lawv li ciam, thiab nws yeej tsis muaj ib pawg av twg cia li tshwm tuaj rau ntawm tej qhov chaw tiaj tau ib leeg. Chaw tiaj tsis muaj peev xwm cia li tig mus ua toj roob tam sid—qhov no yuav ua tsis tau li. Qhov no yog lub ntsiab ntawm tej kev cai thiab tej ciam uas peb nyuam qhuav tham txog. Nyob rau ntawm tej suab puam, peb yuav tsis hais txog tej suab puam lub luag hauj lwm los sis ib hom av twg los sis ib thaj chaw twg nyob rau ntawm no, tsuas yog hais txog lawv tej ciam xwb. Nyob rau Vajtswv kev kav, tej ciam suab puam yuav tsis txawj nthuav dav tuaj ib yam nkaus thiab. Qhov no vim yog Vajtswv tau muab txoj cai rau nws, qhov txwv rau nws. Nws thaj chaw yuav dav li cas thiab nws lub luag hauj lwm yog dab tsi, nws yuav npuab dab tsi, thiab yuav nyob qhov twg—tej no Vajtswv yeej tau teev tseg cia tag lawm. Nws yuav tsis tshaj nws tus ciam los sis hloov chaw, thiab nws thaj chaw yuav tsis txawj nthuav dav yam tsis muaj cai tau. Txawm tias kev ntws ntawm tej dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej ntws muaj txheej txheem thiab tsis txawj tu li, los lawv yuav tsis txawj tawm mus ntawm lawv qhov chaw los sis dhau ntawm lawv tus ciam. Lawv tag nrho tsuas ntws mus rau ib sab xwb, mus rau sab uas lawv tsim nyog ntws mus, yam muaj txheej txheem. Yog li nyob rau txoj kev cai ntawm Vajtswv kev kav, tsis muaj tus dej twg los sis lub pas dej twg yuav nqhuab raws li lawv siab nyiam los sis hloov chaw ntws los sis cia li ntws tsawg zuj zus raws lub ntiaj teb tig los sis lub sij hawm dhau mus. Txhua yam no nyob hauv Vajtswv kev tswj fwm. Qhov ntawd hais tau tias, txhua yam Vajtswv tsim tseg nyob nrog rau noob neej lawv muaj lawv chaw nyob, qhov chaw, thiab qhov txwv. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, lawv tej ciam kuj raug tsim lawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm muaj cai pauv tau, hloov dua tshiab, los sis txawv txav. Lo lus “tsis muaj cai” txhais tau li cas? Nws txhais tau tias lawv yuav tsis cia li pauv, nthuav dav, los sis hloov lawv tus qauv xub thawj raw tej huab cua, tshav, los sis qhov ceev ntawm lub ntiaj teb tig. Piv txwv li, lub roob muaj ib qho chaw siab, muaj ib qho chaw ua nws lub qab, muaj qee qhov siab, thiab muaj qee qhov muaj nroj tsuag. Txhua yam no tau npaj thiab txheeb tag lawm los ntawm Vajtswv thiab nws yuav tsis hloov pauv mus yam tsis muaj cai. Nyob rau teb tiag, feem ntau noob neej ua vaj tse nyob teb tiag, thiab tsis muaj kev hloov ntawm tej huab cua yuav los cuam tshuam lawv chaw nyob los sis lawv txoj kev ua neej. Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob rau ntawm tej av thiab tej chaw ntawd uas yog tsim los ntawm Vajtswv yuav hloov pauv tau yam tsis muaj cai. Piv txwv li, tej nyob ua ke sib xyaws ntawm cov suab puam, tej khoom sib xyaws nyob hauv av, cov xuab zeb ntawm cov suab puam thiab nws cov kob, qhov tuab ntawm cov suab puam—tej no yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai. Vim li cas nws thiaj yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai? Nws vim yog Vajtswv kev kav thiab Nws txoj kev tswj fwm. Nyob rau ntawm tej av tsis sib thooj thiab tej chaw tsim los ntawm Vajtswv, Nws tab tom tswj txhua yam mus raws li txoj kev npaj thiab cov txheej txheem. Yog li ntawd txhua thaj chaw no tseem muaj nyob thiab tseem ua nws li hauj lwm mus lawm qas txhiab qas vam xyoo tom qab Vajtswv tsim tej no. Txawm tias muaj qee lub sij hawm muaj cov roob hluav taws tawg, thiab qee lub sij hawm muaj av qeeg tshwm sim, thiab muaj tej av tau pauv txawv txav, Vajtswv yeej tsis tso cai rau tej av kom hloov pauv nws tej hauj lwm thaum xwb thawj kiag li. Nws tsuas vim tias tej no yog tau txais kev tswj fwm los ntawm Vajtswv xwb, Nws tej kev cai thiab kev tswj fwm ntawm cov kev cai, txhua yam no—txhua yam no noob neej tau pom thiab xyiv fab—tuaj yeem muaj txoj sia nyob hauv ntiaj teb no yam tsis muaj teeb meem. Yog vim li cas Vajtswv tswj fwm tag nrho ntau thaj av uas muaj nyob hauv ntiaj teb raws li txoj kab ke no? Nws lub hom phiaj yog kom cov tsiaj muaj sia nyob hauv thaj chaw ntawd muaj chaw nyob ruaj khov, thiab kom lawv tuaj yeem muaj sia thiab tawg paj txi txiv ntxiv mus nyob rau qhov chaw ruaj khov ntawd. Txhua yam no—cov txawj txav chaw thiab cov tsis txawj txav chaw, cov ua pa ntawm lawv lub qhov ntswg thiab cov uas tsis ua—koom ua ke tsim tau ib thaj chaw tshwj xeeb rau noob neej txoj kev ciaj sia. Tsuas yog thaj chaw zoo li no xwb thiaj li muaj peev xwm yug tau noob neej ib tiam dhau ib tiam, thiab tsuas yog hom thaj chaw zoo li no xwb thiaj tuaj yeem ua rau noob neej muaj kev ua neej thaj yeeb nyab xeeb, ib tiam dhau ib tiam.

Qhov Kuv tau hais tag los ntawd tsuas yog ib lub ncauj lus uas dav heev xwb, yog li ntawd tej zaum nws yuav tsis ncaj rau nej lub neej, tab sis Kuv ntseeg tias nej muaj peev xwm nkag siab txhua yam tau. Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv cov cai ntawm Nws thaj chaw tswj fwm txhua yam tseem ceeb heev—tseem ceeb heev tiag! Yam uas cheem tsum rau kev loj hlob rau txhua yam muaj sia uas nyob ntawm qab cov kev cai no yog dab tsi? Nws vim yog ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm. Nws yog vim yog ntawm Nws txoj tswj fwm uas txhua yam ua nws li luag hauj lwm raws Nws txoj kev tswj fwm. Piv txwv li, cov toj roob yug cov hav zoov thiab cov hav zoov yug thiab tiv thaiv ntau hom nas noog thiab cov tsiaj uas nyob rau hauv. Tej teb tiag yog chaw tiaj uas raug npaj los rau noob neej tau cog qub loo thiab npaj rau tej nas noog thiab rau tsiaj txhu ib yam nkaus. Lawv tso cai rau noob neej feem ntau tau nyob chaw tiaj thiab muab kev yooj yim rau tib neeg lub neej. Thiab tej teb tiag kuj suav ua tiaj nyom ib yam nkaus thiab—thaj av uas muaj nyom dav heev. Cov tiaj nyom npaj tej nroj tsuag npog daim av. Lawv tiv thaiv cov av zoo thiab ua zaub mov yug nyuj twm, yaj thiab nees ua nyob ntawm cov tiaj nyom. Cov suab puam kuj tseem muaj nws lub luag hauj lwm ib yam nkaus thiab. Nws tsis yog ib thaj chaw rau noob neej nyob; nws lub luag hauj lwm yog ua kom cov huab cua ntub dej qhuav. Kev ntws ntawm cov hav dej thiab cov pas dej ua rau kom tib neeg muaj dej haus tau yooj yim. Txawm lawv ntws mus qhov twg los xij, tib neeg yuav muaj dej haus thiab txhua yam uas cheem tsum dej yuav tau kev yooj yim txaus siab. Tej no yog cov ciam uas Vajtswv tau kos tseg cia nyob rau ntawm cov av uas tsis sib thooj no.

Ntu Ob: Vajtswv Teem Sij Hawm Rau Txhua Yam Uas Muaj Txoj Sia

Vim cov ciam uas Vajtswv tau kos no, cov av uas tsis sib thooj tau tsim cov chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau kom ciaj taus sia, thiab cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj taus sia no tau ua kom yooj yim rau ntau hom nas noog thiab lwm yam tsiaj qus thiab kuj tau muab chaw rau lawv nyob nrhiav noj. Ntawm tej ciam chaw ib puag ncig rau kev ciaj tau sia no ua rau ntau hom tsiaj muaj sia huam vam loj hlob. Qhov no yog ntu ob uas peb yuav tham txog mus txuas ntxiv. Ua ntej tshaj plaws, cov noog thiab cov tsiaj qus thiab cov kab nyob qhov twg? Lawv puas yog nyob hauv hav zoov thiab hauv tej xyoob ntoo uas txi txiv? Tej no yog lawv lub tsev. Yog li ntawd, dhau ntawm kev rhawv cov ciam rau tej chaw nyob ib puag ncig lawm, Vajtswv kuj kos ciam thiab rhawv cov kev cai rau nas noog thiab tsiaj txhu, ntses, kab, thiab txhua yam nroj tsuag. Vim qhov tsis sib thooj ntawm cov chaw nyob ib puag ncig thiab cov muaj sia nyob rau ntawm tej chaw nyob ib puag ncig, thiaj ua rau ntau hom nas noog thiab tsiaj txhu, ntses, kab, thiab nroj tsuag muaj chaw nyob thiab kev ua neej tsis sib thooj. Cov nas noog thiab cov tsiaj qus thiab cov kab ua neej nyob rau hauv ntau hom nroj tsuag, ntses ua neej nyob rau hauv dej, thiab nroj tsuag loj hlob nyob rau saum av. Daim av muaj ntau qhov chaw xws li cov toj roob, cov chaw tiaj, thiab cov dawm. Thaum cov nas noog thiab tej tsiaj qus muaj lawv li tsev lawm, lawv yuav tsis mus rau ub rau no, mus rau txoj kev twg ntxiv. Lawv lub tsev yog hav zoov thiab cov toj roob. Yog tias muaj ib hnub, lawv cov tsev raug rhuav tshem lawm, qhov kab ke no yuav poob mus rau kev kub ntxhov. Sai li sai tom qab qhov kab kev poob mus rau kev kub ntxhov lawm, qhov yuav tshwm sim tuaj yog dab tsi? Leej twg yuav yog tus xub tau txais kev mob ua ntej tshaj plaws? Nws yog noob neej. Nyob rau hauv cov kev cai thiab qhov txwv uas Vajtswv tau rhawv no, nej puas tau pom ib qho xwm txheej txawv txav dua li? Xws li, ntxhw mus ncig ua si hauv hav suab puam. Koj puas tau pom dua dab tsi zoo li ntawd li? Yog tias qhov no tshwm sim tiag nws yuav yog ib qho xwm txheej txawv heev, vim tias ntxhw nyob hauv hav zoov, thiab ntawd yog qhov chaw uas muab taus txoj sia uas Vajtswv npaj tseg cia rau lawv. Lawv muaj lawv thaj chaw ib puag ncig kom muaj sia nyob thiab lawv tus kheej lub tsev, yog li vim li cas lawv thiaj yuav khiav tawm mus ncig zoo li ntawd? Puas tau muaj leej twg pom dua tsov ntxhuav los sis tsov txaij taug kev ua si ntawm ntug hiav txwv? Tsis tau, koj yeej tsis tau pom dua li. Tsov ntxhuav thiab tsov txaij lub tsev yog hav zoov thiab cov toj roob. Puas tau muaj leej twg pom dua tus ntses loj los sis tus ntses noj neeg hauv hiav txwv ua luam dej hla cov hav suab puam? Tsis tau, koj yeej tsis tau pom dua li. Cov ntses loj thiab cov ntses noj neeg ua lawv cov tsev nyob rau hauv hiav txwv. Nyob rau ntawm tib neeg chaw nyob ib puag ncig, puas muaj leej twg ua neej nrog tus dais daj nyob ua ke? Puas muaj ib tus tib neeg twg uas ib txwm nyob nrog ncig tej yaj yuam los sis lwm hom nas noog, tsis hais hauv lawv lub tsev los yog nraum zoov? Puas muaj leej twg tau pom liaj los sis os qus ua si nrog liab? (Tsis muaj.) Ntshe qhov no yuav yog ib qho xwm txheej phim hwj heev. Qhov kev muaj qab hau uas Kuv hais txog tej yam uas txawv txav rau nej ob lub pob ntseg yog kom nej to taub tias txhua yam no yog Vajtswv ua tus tsim—tsis hais txawm lawv yuav nyob twj ywm tsis txav chaw los sis yog lawv tuaj yeem ua pa tawm ntawm lawv ob lub qhov ntswg—lawv muaj lawv txoj kev cai rau kev muaj txoj sia nyob. Ntev heev ua ntej thaum Vajtswv tsim tej uas muaj sia no, Nws twb tau npaj lawv tej tsev thiab lawv tej chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj sia nyob tau lawm. Tej uas muaj sia no lawv muaj lawv chaw nyob ib puag ncig ruaj khov rau kev ua neej, lawv muaj lawv zaub mov thiab lawv tsev nyob ruaj khov, thiab lawv muaj lawv chaw ruaj khov uas tsim nyog rau lawv kev muaj sia nyob, cov chaw uas muaj huab cua zoo rau lawv kev muaj sia nyob. Yog li ntawd, lawv yuav tsis mus ncig ua si rau ib txoj kev twg los sis ua kom noob neej kev ua neej puas tsuaj los sis cuam tshuam tib neeg lub neej. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv cawm txhua yam, npaj qhov chaw ib puag ncig uas zoo tshaj plaws ntawm kev ua neej rau noob neej. Cov muaj sia nyob rau hauv txhua yam lawv muaj lawv zaub mov yug lawv txoj sia nyob rau ntawm lawv thaj chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj txoj sia nyob tau. Nrog rau cov zaub mov no, ua rau lawv nyob ib puag ncig thaj chaw ntawd kom thiaj muaj sia nyob tau. Nyob rau hom chaw nyob ib puag ncig zoo li cas, lawv thiaj ciaj sia nyob tau, huaj vam thiab mus tom ntej raws nraim txoj kev cai uas Vajtswv tau rhawv rau lawv. Vim yog hom kev cai zoo li no, vim yog Vajtswv kev teev tseg cia ua ntej lawm, txhua yam nyob ua ke rau hauv kev sib raug zoo nrog noob neej, thiab noob neej nyob ua ke sib txuam nrog rau txhua yam.

Ntu Peb: Vajtswv Saib Xyuas Cheeb Tsam thiab Txhua Yam Uas Muaj Sia kom Yug Tau Tib Neeg Ntiaj Teb

Vajtswv tsim txhua yam thiab kos cov ciam rau lawv; nyob rau ntawm lawv Nws yog tus yug tag nrho txhua yam muaj sia no. Thaum lub sij hawm no, Nws kuj tau npaj ntau txoj hau kev kom muaj txoj sia nyob rau tib neeg, yog li koj pom tau tias tib neeg tsis yog muaj tib txoj hau kev ua neej nyob, los sis tib hom chaw nyob ib puag ncig rau kev ua neej nyob xwb. Peb tau sib tham ua ntej txog Vajtswv kev npaj ntau hom zaub mov thiab cov hauv paus dej rau tib neeg, uas yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ciaj sia ntawm sab cev nqaij daim tawv kom nyob txuas ntxiv mus. Txawm li cas los xij, hauv kev ua noob neej no, tsis yog tib neeg txhua leej yuav noj mov. Tib neeg nyias muaj nyias txoj hau kev muaj taus txoj sia raws li qhov tsis sib thooj ntawm tej chaw ib puag ncig thiab cov av ua lawv nyob ntawd. Qhov no txhais tau tias Vajtswv tau npaj hau kev uas muaj taus txoj sia tag lawm. Yog li ntawd tsis yog tias tib neeg txhua tus yuav ua liaj ua teb. Ntawd yog, tsis yog txhua tus tib neeg nrhiav lawv tej zaub mov los ntawm kev cog qoob loo. Qhov no yog ntu peb uas peb yuav los tham txog: Cov ciam tshwm sim vim qhov sib txawv ntawm noob neej tej kev ua neej. Yog li ntawd hom kev ua neej ntawm tib neeg yog muaj dab tsi xwb? Hais txog qhov sib txawv ntawm hau kev nrhiav tej zaub mov, ho muaj hom tib neeg sib txawv li cas? Nws muaj ntau hom.

Hom ib yog hom kev ua neej yos hav zoov. Txhua tus yeej paub lawm tias nws yog dab tsi. Cov tib neeg ua neej nrog kev yos hav zoo noj dab tsi xwb? (Tsiaj nruab nrag.) Lawv noj tej nas noog thiab tej tsiaj qus nyob hauv hav zoov. “Kev ua si” yog ib los lus siv nyob rau tiam tshiab. Cov neeg yos hav zoov tsis xav tias nws yog tsiaj nruab nrag; lawv xav tias yog kev nrhiav zaub nrhiav mov noj, yog lawv li zaub mov noj rau txhua hnub. Piv txwv li, lawv tua tau ib tug mos lwj. Thaum lawv tua tau tus mos lwj no, nws kuj zoo nkaus li cov neeg ua liaj ua teb sau tej qoob loo tom teb. Neeg ua liaj ua teb tau lawv cov zaub mov los ntawm daim av, thiab thaum nws pom cov zaub mov no, nws kuj zoo siab thiab tsis muaj kev txhawj xeeb lawm. Tsev neeg yuav tsis tshaib plab vim muaj cov qoob loo ntawd los noj. Tus neeg ua liaj ua teb lub siab yuav tsis muaj kev nyuaj siab thiab yuav txaus siab hlo. Tus neeg yos hav zoo los kuj tsis muaj kev txhawj xeeb thiab txaus siab hlo thaum tsa muag ntsia yam uas nws tua tau vim tias nws tsis tas yuav txhawj txog zaub mov ntxiv lawm. Nws muaj khoom noj rau pluas tom ntej thiab yuav tsis tshaib plab lawm. Nov yog qee leej uas nrhiav noj los ntawm kev yos hav zoov. Feem ntaum ntawm cov tib neeg nrhiav noj los ntawm kev yos hav zoov nyob raws tej roob hav zoov. Lawv tsis ua liaj ua teb. Nws tsis yooj yim nrhiav tau ib daim av zoo los cog qoob loo, yog li lawv thiaj nyob kom tau los ntawm kev nrhiav noj tej tsiaj qus, ntau hom tsiaj qus. Qhov no yog thawj hom ntawm kev ua neej uas txawv txav ntawm cov tib neeg dog dig.

Hom ob yog txoj kev ua neej ntawm tus neeg yug tsiaj. Cov tib neeg yug tsiaj puas ua noj ua haus puas ua liaj ua teb thiab? (Tsis ua.) Yog li lawv ua dab tsi xwb? Lawv nyob li cas? (Feem ntau, lawv yug nyuj twm thiab yaj rau kev ua noj ua haus, thiab nyob rau lub caij ntuj no lawv tua lawv cov tsiaj thiab noj lawv cov tsiaj. Lawv cov zaub mov tseem ceeb yog nqaij nyuj thiab nqaij yaj, thiab lawv haus cov mis ua tshuaj yej. Txawm tias cov tib neeg yug tsiaj yuav khwv tag nrho plaub lub caij los, lawv noj qab haus zoo. Lawv muaj mis ntau heev, khoom noj khoom siv uas yog los ntawm cov mis, thiab nqaij.) Cov tib neeg yug tsiaj feem ntau kev noj haus yog los ntawm nqaij nyuj thiab nqaij yaj, haus mis yaj thiab mis nyuj, thiab caij nyuj twm thiab caij nees saib xyuas lawv cov tsiaj txhu hauv lawv daim teb nrog rau tej huab cua txias zias rau saum lawv cov plaub hau thiab cov tshav ci ntsa iab tsom tuaj rau lawv lub ntsej muag. Lawv tsis muaj kev nyuaj siab zoo li tiam neej tshiab tam sim no. Lawv tsa muag ntsia lub ntuj ntsuab thiab tiaj nyom loj dav txhua hnub. Cov tib neeg feem ntau uas nrhiav noj nrhiav haus rau kev yug tsiaj ua neej nyob nrog cov tiaj nyom, thiab lawv muaj cuab kav ua lub neej nyob tsis ruaj chaw los lawm ntau tiam neej. Txawm tias kev ua lub neej nyob nrog tej tiaj nyom yuav kho siab me ntsis los, nws kuj yog ib lub neej uas muaj kev zoo siab xyiv fab thiab. Nws kuj tsis yog ib lub neej tsis zoo!

Hom peb yog lub neej nrhiav ntses. Tib neeg feem tsawg ua neej nyob ntawm dej hiav txwv los sis tej roob pov txwv me. Ntawm lawv ib puag ncig tsuas yog dej xwb, tig mus rau sab dej hiav txwv. Cov tib neeg no nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev nuv ntse. Cov zaub mov ntawm cov tib neeg nuv ntses no yog dab tsi? Lawv tej zaub mov muaj xws li txhua hom ntses, tej zaub mov los ntawm dej hiav txwv, thiab lwm yam khoom los ntawm dej hiav txwv los. Cov tib neeg nrhiav noj los ntawm kev nuv ntses tsis ua liaj ua teb, tab sis siv sij hawm nuv ntses txhua hnub. Lawv cov zaub mov tseem ceeb yog ntses ntau hom thiab tej khoom ntawm dej hiav txwv. Qee zaum lawv kuj coj tej no mus pauv mov, hmoov nplej, thiab tej khoom siv uas tseem ceeb. Qhov no yog kev ua neej uas txawv txav los ntawm cov tib neeg uas nyob ze hav dej. Kev ua neej nyob ze hav dej, lawv cia siab rau tej hav dej rau lawv txoj kev nrhiav noj, thiab ua neej nyob los ntawm kev nuv ntses. Kev nuv ntses tsis yog ua rau lawv muaj zaub mov noj xwb, tab sis nws kuj tseem yog ib txoj hau kev khwv noj khwv haus thiab.

Dhau ntawm kev ua liaj ua teb nyob rau saum daim av lawm, tib neeg li kev ua neej feem tau raws nraim li peb txoj hau kev ua neej uas tau hais los saum toj no. Txawm li cas los xij, feem coob ntawm cov tib neeg ua liaj ua teb nrhiav noj nrhiav haus, tsuas yog ob peb pawg neeg xwb uas thiaj nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev yug tsiaj, kev nuv ntses, thiab kev yos hav zoov. Thiab cov tib neeg nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev ua liaj ua teb cheem tsum dab tsi? Yam lawv cheem tsum yog daim av. Ib tiam dhau ib tiam, lawv nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev cog qoob loo rau hauv av, thiab tsis hais txawm lawv cog zaub, txiv hmab txiv ntoo, los sis nplej, tag nrho tej no yog los ntawm daiv av uas lawv tau txais lawv cov khoom noj thiab lawv cov khoom siv uas cheem tsum rau txhua hnub.

Dab tsi yog tej yam ntxwv tseem ceeb uas ua rau cov tib neeg no txoj kev ua neej tsis sib thooj? Nws tsis tseem ceeb puas yog uas thaj chaw ib puag ncig ntawm kev ua noj yuav tsum raug tiv thaiv cia rau ib qeb zoo? Ntawd yog tias, yog cov neeg nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev yos hav zoov tau poob lawv cov toj roob hav zoov los sis cov nas noog thiab cov tsiaj qus, lawv lub hauv paus kev nrhiav noj yuav ploj mus. Txoj kev taug ntawm haiv neeg no thiab hom neeg zoo li no yuav dhau mus ua ib qho tsis paub tseeb, thiab tej zaum lawv kuj yuav ploj mus. Thiab cov tib neeg uas khwv noj khwv haus los ntawm kev yug tsiaj ne yuav zoo li cas? Lawv muaj kev vam nyob rau qhov twg? Qhov uas lawv cheem tsum tiag tsis yog lawv cov tsiaj txhu, tab sis yog qhov chaw ib puag ncig uas lawv cov tsiaj txhu muaj cuab kav ciaj sia tau—cov tiaj nyom. Yog tsis muaj cov tiaj nyom, cov neeg yug tsiaj yuav cia lawv cov tsiaj noj nyom rau qhov twg? Cov nyuj twm thiab yaj yuav noj dab tsi? Yog tsis muaj cov tsiaj lawm, cov neeg nyob tsis ruaj chaw no yuav tsis muaj kev khwv noj khwv haus lawm. Yog tsis muaj lub hauv paus ntawm kev khwv noj kwv haus, cov tib neeg no yuav mus rau qhov twg? Nws yuav dhau mus ua ib yam nyuaj heev rau lawv txoj kev ua neej nyob mus ntxiv; lawv yuav tsis muaj lub neej tom ntej. Yog tias tsis muaj lub hauv paus dej, cov dej ntws thiab cov pas dej qhuav tag nrho, cov ntses uas cheem tsum dej kom kev muaj txoj sia, puas tseem yuav muaj sia nyob thiab? Lawv yuav tsis muaj sia nyob. Cov tib neeg uas cheem tsum dej thiab ntses rau txoj kev khwv noj khwv haus no puas yuav muaj txoj sia ntxiv mus thiab? Thaum lawv tsis muaj zaub mov noj, thaum lawv tsis muaj lub hauv paus ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus lawm, cov tib neeg no yuav tsis muaj cuab kav ua neej nyob ntxiv mus lawm. Ntawd yog, yog tias ib haiv neeg twg tau ntsib dua teeb meem ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus los sis lawv txoj kev ciaj sia, ces haiv neeg ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua neej ntxiv mus, thiab lawv yuav ploj ntsej muag mus ntawm lub ntej teb no thiab yuav yaj ntshis mus. Thiab yog cov tib neeg ua liaj ua teb nrhiav noj tau poob lawv daim av lawm, yog tias lawv tsis muaj peev xwm cog qoob loo txhua yam thiab tau txais zaub mov los ntawm cov qoob loo, ces qhov kawg yuav zoo li cas? Yog tsis muaj zaub mov, tib neeg yuav tsi tuag tshaib los? Yog tib neeg tuag tshaib, haiv neeg ntawd yuav tsis ploj mus los? Yog li qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev ceev ntau hom chaw nyob ib puag ncig cia. Vajtswv tsuas muaj ib lub hom phiaj nkaus xwb rau kev ceev cov chaw nyob ib puag ncig no cia thiab kev nyob ua ke thiab txhua yam uas muaj sia nyob rau hauv—thiab ntawd yog kom txhawb tau qhov sib txawv ntawm ntau hom tib neeg, txhawb cov tib neeg uas ua neej nyob rau cov thaj chaw tsis sib thooj.

Yog tias txhua yam ntawm kev tsim poob lawv cov kev cai lawm, lawv yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm; yog tias cov kev cai ntawm txhua yam poob mus, ces cov ciaj sia nyob ntawm txhua yam yuav tsis muaj peev xwm nyob mus ntxiv. Tib neeg kuj yuav poob lawv tej chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau lawv txoj kev ciaj sia thiab. Yog tias tib neeg poob tej ntawd tag nrho huv si, lawv yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, zoo xws li lawv tau ua los, kom muaj kev vam meej thiab muaj tub ki ib tiam dhau ib tiam. Qhov kev muaj qab hau uas tib neeg thiaj muaj sia los txog niaj hnub no vim yog Vajtswv tau muab txhua yam ntawm kev tsim rau lawv kom tej ntawd saib xyuas lawv, saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam. Nws tsuas yog vim Vajtswv saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam es noob neej thiaj ciaj sia los txog tam sim no, niaj hnub no. Nyob rau ib thaj chaw puag ncig ruaj khov uas zoo rau kev ciaj sia thiab muaj cov kev cai uas zoo raws kab ke, txhua hom ntawm cov tib neeg uas tsis sib thooj hauv ntiaj teb, txhua haiv neeg uas tsis sib thooj, tuaj yeem ciaj sia nyob rau hauv lawv qhov chaw uas tau teev tseg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem mus dhau cov chaw no los sis cov ciam no vim tias Vajtswv yog tus kos tej ntawd tseg lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj kos cov ciam ntawd zoo li no? Qhov no yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau noob neej txhua tus—qhov tseem ceeb tshaj plaws tiag! Vajtswv tau kos ib qho ciam rau txhua hom muaj sia thiab tau kho txoj hau kev ciaj sia rau txhua hom tib neeg. Nws kuj tseem faib ntau hom ntawm cov tib neeg tsis sib thooj thiab ntau haiv neeg tsis sib thooj hauv ntiaj teb thiab rhawv ib qho ciam rau lawv. Qhov no yog qhov peb yuav sib tham txog nyob rau tom ntej.

Ntu Plaub: Vajtswv Cais Kom Nyias Muaj Nyias Haiv Neeg uas Sib Txawv

Plaub, Vajtswv kos cov ciam rau ntawm cov haiv neeg tsis sib thooj. Hauv ntiaj teb no muaj cov tib neeg tawv dawb, tib neeg tawv dub, tib neeg tawv liab thiab tib neeg tawv daj. Cov no yog cov hom tsis sib thooj ntawm tib neeg. Vajtswv kuj tau tsim hau kev ua neej nyob rau cov hom tsis sib thooj ntawm cov tib neeg no, thiab yam paub tsis txog tej ntawd, tib neeg ua neej nyob hauv lawv qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas nyob hauv qab Vajtswv kev cawm. Tsis muaj leej twg tuaj yeem rhais tau ruam dhau ntawm qhov no mus. Piv txwv li, cia peb ua tib zoo xav txog cov tib neeg tawv dawb. Cov tib neeg tawv dawb no feem ntau nyob qhov chaw ib puag ncig twg? Feem ntau nyob rau Yuslauv thiab Amelikas. Qhov chaw ib puag ncig uas cov tib neeg tawv dub feem ntau nyob yog Asfikas. Cov tib neeg tawv liab feem ntau nyob rau Esxias Sab Hnub Tuaj Yav Qab Teb thiab Esxias Yav Qab Teb, nyob rau hauv cov teb chaws xws li Thaib Teb, Is Dias Teb, Maj Teb, Nyab Laj Teb, thiab Nplog Teb. Cov tib neeg tawv daj feem ntau nyob Esxias, uas yog, rau hauv lub teb chaws xws li Suav Teb, Nyij Poom, thiab Kaus Lim Qab Teb. Vajtswv tau faib txhua hom tsis sib thooj ntawm cov haiv neeg no yam tsim nyog kom cov haiv neeg tsis sib thooj no mus nyob txhua txhia qhov chaw hauv lub qab ntuj. Nyob rau txhua txhia qhov chaw tsis sib thooj ntawm lub ntiaj teb no, Vajtswv tau npaj ib qho chaw puag ncig uas tsim nyog rau kev ciaj sia ntawm txhua hom haiv neeg tsis sib thooj los lawm ntev. Nyob rau cov thaj chaw ib puag ncig uas ciaj sia taus no, Vajtswv tau npaj av ntau sob thiab ntau hom. Muab ua lwm lo lus hais, tej khoom uas ua cov tib neeg tawv dawb lub cev zoo tsis thooj nkaus li cov uas ua cov tib neeg tawv dub lub cev, thiab lawv los kuj zoo tsis thooj cov khoom ntawm lwm haiv tib neeg lub cev thiab. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws twb tau npaj ib qho chaw puag ncig ua ciaj sia taus rau haiv neeg ntawd lawm. Nws lub hom phiaj ntawm qhov ua li no yog kom thaum hom tib neeg ntawd chiv huam vam tuaj, thiab muaj coob tuaj, lawv thiaj tuaj yeem nyob ruaj khov rau ib qho chaw twg. Ua ntej Vajtswv tsim tib neeg, Nws twb tau xav txog tej no tag lawm—Nws yuav ceev Yuslauv thiab Amelikas tseg rau cov tib neeg tawv dawb kom lawv muaj cuab kav loj hlob thiab ciaj sia. Yog li thaum Vajtswv tseem tab tom tsim lub ntiaj teb Nws twb muaj txoj hau kev npaj tag lawm, Nws muaj ib lub hom phiaj thiab ib lub ntsiab muab yam uas Nws tau muab tso rau hauv daim av ntawd, thiab saib xyuas yam uas Nws tau saib xyuas nyob rau hauv daim av ntawd. Piv txwv li, lub roob twg, cov tiaj nrag ntau npaum li cas, cov hauv paus dej ntau npaum li cas, hom noog thiab tsiaj qus dab tsi, ntses dab tsi, thiab yam roj tsuag dab tsi yuav nyob rau saum daim av ntawd, Vajtswv tau npaj tej no tag nrho los lawm ntev lawm. Thaum npaj ib thaj chaw puag ncig rau kev ciaj sia rau ib hom tib neeg muaj sia twg, rau ib haiv neeg twg, Vajtswv cheem tsum ua tib zoo xav txog txhua ces kaum muag: thaj chaw ib puag ncig, hom av cheeb tsam li cas, hom noog thiab tsiaj qus uas tsis sib thooj, qhov loj me ntawm cov ntses, cov khoom uas ua tus ntses lub cev, qhov zoo ntawm cov dej, thiab txhua hom nroj tsuag uas zoo tsis sib thooj…. Vajtswv tau npaj txhua yam no los ntev lawm. Hom chaw ib puag ncig ntawd yog ib thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia taus uas Vajtswv tau tsim thiab npaj tseg rau cov tib neeg tawv dawb thiab nws yuav yog lawv tej qub txeeg qub teg. Nej puas pom tias thaum Vajtswv tsim txhua yam Nws ua tib zoo xav thiab ua raws nraim li qhov kev npaj? (Pom, peb pom tias Vajtswv txoj kev xav rau ntawm ntau hom tib neeg mas yog kev xav uas zoo tshaj. Rau ntawm qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Nws tsim rau ntau hom tib neeg, hom noog thiab tsiaj qus thiab ntses dab tsi, tsawg lub roob thiab tsawg lub tiaj uas Nws yuav npaj, Nws tau ua tib zoo xav thiab npliag tshaj plaws.) Piv txwv li cov tib neeg tawv dawb. Cov tib neeg tawv dawb noj tej zaub mov dab tsi xwb? Cov zaub mov ntawm cov tib neeg tawv dawb noj zoo tsis thooj li cov zaub mov uas tib neeg Esxias noj. Cov zaub mov tseem ceeb uas cov tib neeg tawv dawb noj feem ntau yog nqaij, qe, mis, thiab cov tsiaj muaj tis. Cov qoob loo xws li mov ci thiab mov nplej raws li ib txwm ces yog cov zaub mov feem tsawg uas nyob rau ntawm ib sab ntawm lub phaj xwb. Txawm tias thaum noj zaub xam lav, los lawv nyiam muaj ob peb daim nqaij nyuj los sis nqaij qaib ci ntxiv rau, thiab txawm tias thaum cov noj zaub mov hmoov mog los, lawv nyiam muab tej mis nyuj khov, qe, los sis nqaij xyaw thiab. Qhov ntawd hais tau tias, lawv cov zaub mov tseem ceeb feem ntau tsis yog hmoov mog los sis mov nplej; lawv noj cov mis khov thiab nqaij ntau heev. Feem ntau lawv haus cov dej khov vim tias cov zaub mov uas lawv noj muaj khoom rog nyob rau hauv ntau heev. Yog li ntawd, cov tib neeg tawv dawb no yog cov neeg muaj zog heev. Ntawd yog lawv lub hauv paus ntawm kev khwv noj khwv haus thiab kev nyob rau ntawm thaj chaw ib puag ncig uas Vajtswv npaj rau lawv lawm, uas tso cai rau lawv muaj lub neej zoo li no, ib qho uas txawv los ntawm kev ua neej ntawm tib neeg uas yog lwm haiv neeg. Txoj hau kev ua neej zoo li no tsis muaj qhov yog thiab tsis yog—nws muaj txij puag thaum yug los lawm, uas Vajtswv yog tus ceev tseg cia, thiab nws los ntawm Vajtswv txoj kev tswj hwm thiab Nws txoj kev npaj. Tias haiv neeg no muaj txoj hau kev ua neej li no thiab nws yog lub hauv paus ntawm lawv tej kev khwv noj khwv haus vim yog lawv haiv neeg, thiab vim yog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig rau kev ciaj sia taus tau npaj los ntawm Vajtswv. Koj tuaj yeem hais tau tias qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia taus uas Vajtswv npaj rau cov tib neeg tawv dawb, thiab kev noj kev haus ntawm txhua hnub tau los ntawm qhov chaw ib puag ncig no, uas muaj ntau thiab muaj npluas mias.

Vajtswv los kuj tau npaj qhov chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau kev ciaj sia taus rau lwm haiv neeg tib yam nkaus thiab. Kuj tseem muaj cov tib neeg tawv dub—cov tib neeg tawv dub nyob qhob twg? Feem ntau lawv muaj nyob rau hauv nruab nrab thiab sab Asfikas qab teb. Vajtswv tau npaj dab tsi rau lawv nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig no rau lawv txoj kev noj kev haus? Cov hav zoov nyob rau chaw kub thiab muaj nag, ua rau muaj txhua hom nas noog thiab tsiaj qus, thiab muaj hav suab puam thiab muaj nroj tsuag ntau hom nyob ib ncig cov tib neeg no. Lawv muaj cov hauv paus dej, lawv kev khwv noj khwv haus, thiab zaub mov. Vajtswv tsis muaj kev xav tsis zoo rau cov tib neeg no. Txawm hais tias lawv txeev ua dab tsi dhau los los xij, lawv txoj kev ciaj sia ib txhis tsis yog ib qho teeb meem. Lawv kuj nyob rau ib qho chaw thiab qee qhov chaw hauv ib feem ntawm lub ntiaj teb.

Tam sim no, cia peb los tham txog cov tib neeg tawv daj. Cov tib neeg tawv daj feem ntau nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb. Qhov sib txawv ntawm cov chaw ib puag ncig ntawm Sab Hnub Tuaj thiab Sab Hnub Poob yog dab tsi? Nyob rau Sab Hnub Tuaj, feem ntau cov av zoo ua noj thiab muaj cov khoom ntawm av ntau heev. Ntawd yog, txhua hom hauv paus khoom uas muaj nyob saum npoo av thiab hauv cov av mas muaj nplua mias. Thiab rau pawg tib neeg no, rau haiv neeg no, Vajtswv kuj tau npaj av, huab cua, thiab thaj chaw ib puag ncig ua ke uas zoo haum rau lawv. Txawm tias tej chaw ib puag ncig thiab thaj chaw yuav zoo tsis thooj li Sab Hnub Poob los xij, tib neeg tej zaub mov tseem ceeb, kev khwv noj khwv haus, thiab cov hauv pauv rau kev ciaj sia taus kuj yog raug npaj los ntawm Vajtswv. Nws yog ib qho chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas zoo tsis thooj yam li cov tib neeg tawv dawb uas nyob rau Sab Hnub Poob. Tab sis ib yam uas Kuv yuav tsum qhia nej yog dab tsi? Cov tib neeg nyob rau Sab Hnub Tuaj yog haiv neeg uas muaj coob heev, yog li ntawd Vajtswv thiaj muab tej khoom ntawm cov av ntxiv rau hauv daim av ntau heev ua rau kom zoo tsis thooj li Sab Hnub Poob. Qhov ntawd, Nws tau ntxiv tej toj roob hauv pes thiab txhua hom khoom ntawm cov av ntau heev. Tej khoom zoo uas ib txwm muaj nyob hav zoov hav tsuag mas muaj nplua mias; tej teb chaw los kuj sib txawv thiab muaj ntau hom heev, muaj txaus rau kev saib xyuas tib neeg uas nyob rau Sab Hnub Tuaj. Qhov ua rau Sab Hnub Tuaj txawv ntawm Sab Hnub Poob ntawd yog nyob rau Sab Hnub Tuaj—ntawm sab qab teb mus rau sab qaum teb, sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob—cov huab cua ntawm Sab Hnub Tuaj zoo dua Sab Hnub Poob. Muaj plaub lub caij sib txawv tseeb meej, cov huab cua sov haum, tej khoom zoo uas ib txwm muaj nyob hav zoov hav tsuag muaj nplua mias, thiab muaj tej chaw zoo nkauj thiab cov av zoo dua cov nyob rau Sab Hnub Poob. Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vajtswv tsim ib qho kev tsim nyog sib txig sib luag ntawm cov tib neeg tawv dawb thiab tib neeg tawv daj. Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau tias txhua yam ntawm tib neeg tawv dawb cov zaub mov, txhua yam uas lawv siv, thiab txhua yam uas raug npaj los rau lawv txoj kev lom zem zoo dua ntawm cov tib neeg tawv daj yuav muaj cuab kav tau txais kev lom zem tau. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis muaj siab tawm tsam ib haiv neeg twg. Vajtswv muab thaj chaw ib puag ncig uas zoo nkauj thiab zoo dua rau cov tib neeg tawv daj txoj kev ua neej. Qhov no yog qhov sib txig sib luag.

Vajtswv twb tau tsa ua ntej lawm tias hom tib neeg twg tsim nyog ua neej nyob rau sab qab ntuj twg ntawm lub ntiaj teb; tib neeg puas tuaj yeem hla dhau tej kev txwv no? (Tsis tuaj yeem, lawv yeej tsis tuaj yeem hla dhau kiag li.) Nws yuav yog ib yam phim hwj heev! Txawm yog muaj tsov rog los sis kev caij tsuj nyob rau tiam twg los sis lub sij hawm twg los xij, tsov rog los sis kev caij tsuj yeej tsis tuaj yeem rhuav tshem cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv tau tsa tseg cia rau ib haiv neeg twg li. Ntawd yog, Vajtswv tau ceev ib hom tib neeg twg cia rau ib thaj chaw nyob ntawm lub ntiaj teb cia lawm, thiab lawv yuav tsis tuaj yeem hla dhau tej kev txwv ntawd tau. Txawm tias tib neeg muaj lub tswv yim xav hloov los sis nthuav lawv lub teb chaws kom dav los, yog tsis tau txais kev tso cai los ntawm Vajtswv, qhov no yeej tsis yooj yim ua tau. Nws yuav yog ib yam nyuaj heev rau lawv yuav ua kom tiav tau. Piv txwv li, cov tib neeg tawv dawb xav nthuav lawv lub teb chaws kom dav thiab mus kav lwm lub teb chaws. Cov tib neeg Yialasmas txeeb ntau lub teb chaws, thiab cov tib neeg Askiv txeev nyob hauv lub teb chaws Is Dias. Qhov tshwm sim thaum kawg yog dab tsi? Thaum kawg, lawv ua tsis tau. Peb pom dab tsi los ntawm lawv txoj kev ua tsis tau? Qhov Vajtswv tau tsa tseg cia yeej tsis tau kev tso cai kom raug rhuav tshem. Yog li ntawd, txawm koj yuav pom cov tib neeg Askiv sib zog nthuav lawv lub teb chaws npaum li cas los xij, txog thaum kawg lawv kuj tseem yuav tau thim tawm, tawm ntawm daim av uas yog teb chaws Is Dias. Cov tib neeg uas nyob rau hauv daim av ntawd tseem yog cov tib neeg Is Dias, tsis yog tib neeg Askiv, vim yog Vajtswv yuav tsis tso cai rau tej no. Muaj qee leej uas tshawb nrhiav keeb kwm los sis kev ua nom ua tswv tau muab lub ncauj lus no coj los tshawb nrhiav. Lawv muab kev muaj qab hau rau tias vim li cas cov tib neeg Askiv thiaj ua tsis tau, hais tias tej zaum vim yog lawv tsis tuaj yeem kov yeej ib haiv neeg twg, los sis tej zaum nws yuav yog lwm qhov kev muaj qab hau ntawm tib neeg…. Tej no tsis yog cov kev muaj qab hau tiag. Qhov kev muaj qab hau tiag yog vim Vajtswv—Nws tsis tso cai! Vajtswv tso cai rau ib haiv neeg twg nyob rau ib thaj av twg thiab ua neej nyob rau ntawd, yog Vajtswv tsis tso cai kom lawv tawm ntawm thaj av ntawd mus, lawv yuav tsis muaj cuab kav tawm mus tau. Yog tias Vajtswv tau faib ib thaj chaw rau lawv nyob, lawv yuav nyob rau ntawm thaj chaw ntawd. Noob neej tsis tuaj yeem rhuav tshem los sis rho lawv tus kheej tawm ntawm cov chaw uas tau faib tseg no. Qhov no yog qhov tseeb. Txawm yog hais tias cov caij tsuj yuav muaj lub zog loj npaum li cas, los sis me npaum li cas los xij, txog thaum kawg qhov lawv yuav ua tiav thiab tsis tiav ntawd yog Vajtswv ua tus txiav txim. Nws twb tau tsa tseg cia lawm, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov pauv tau.

Qhov tau hais tag los saum toj no yog hais txog txoj hau kev faib ntawm Vajtswv rau cov haiv neeg li cas. Vajtswv ua hauj lwm rau kev faib ntawm cov haiv neeg no li cas? Ua ntej tshaj plaws, Nws tau npaj thaj chaw ib cheeb tsam loj dav, faib cov chaw tsis sib thooj ntawd rau tib neeg, tom qab ntawd ib tiam dhau ib tiam thiaj ua neej nyob rau cov chaw ntawd. Qhov no ruaj khov lawm—qhov chaw uas tau ceev cia rau lawv kev ciaj sia ruaj khov lawm. Thiab lawv lub neej, yam lawv noj, yam lawv haus, lawv tej kev khwv noj khwv haus—Vajtswv twb tau ceev tej ntawd cia los ntev lawm. Thiab thaum Vajtswv tab tom tsim txhua yam, Nws tau tsim ntau hom kev npaj rau txhua hom tib neeg tsis sib thooj: Muaj cov khoom ntawm cov av sib txawv, cov huab cua sib txawv, cov nroj ntsuag sib txawv, thiab cov chaw ib puag ncig sib txawv. Thaj caw sib txawv ua rau muaj nas noog thiab tsiaj qus sib txawv, cov dej sib txawv ua rau lawv muaj hom ntses tshwj xeeb thiab tej khoom ntawm cov dej sib txawv. Txawm yog hom kab twg los kuj yog Vajtswv ua tus txiav txim tag nrho. Piv txwv li, txhua yam uas loj hlob nyob rau lub teb chaw Amelikas mas loj heev, siab thiab ruaj khov heev. Cov cag ntoo nyob rau tej toj roob hav zoo mas nyob ntiav heev, tiam sis lawv loj siab heev. Cov ntoo tuaj yeem siab txog tsib caug mev los sis tseem siab tshaj ntawd thiab, tiam sis cov ntoo nyob rau tej toj roob hav zoo nyob sab Esxias feem ntau tsis siab heev li ntawd. Piv txwv li tsob nroj alau. Nyob hauv lub teb chaw Nyij Poom cov alau mas nqaim thiab nyias heev, tab sis cov alau nyob rau teb chaws Amelikas mas dav heev. Qhov no yog qhov sib txawv. Nws yeej yog tib hom nroj thiab muaj npe zoo ib yam nkaus ntag, tab sis nyob rau teb chaws Amelikas nws hlob tau loj thiab dav heev. Tej qhov sib txawv ntau yam no tej zaum tib neeg tsis tuaj yeem pom los sis nkag siab txog, tab sis thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau ua tib zoo xav thiab npaj cov chaw ib puag ncig sib txawv, cov av sib txawv, thiab yam uas muaj sia tsis sib thooj cia nyob rau cov chaw tsis sib thooj no. Qhov ntawd vim yog Vajtswv tsim cov hom tib neeg tsis sib thooj thiab Nws paub tias txhua hom tib neeg cheem tsum dab tsi thiab lawv txoj kev ua neej yuav zoo li cas.

Vajtswv Kav Tag Nrho Txhua Yam thiab Muab rau Txhua Yam, Nws Yog tus Vajtswv ntawm Ib Puas Tsav Yam

Tom qab kev sib tham txog ntau yam ntawm tej no, tam sim no nej puas xav tias nej tau kawm paub qee yam txog ntawm lub ntsiab cov ncauj lus uas peb nyuam qhuav tham dhau los lawm no? Koj puas xav tias koj pib nkag siab txog nws lawm thiab? Kuv ntseeg tias tam sim no koj tsim nyog muaj lub tswv yim paub lawm tias vim li cas Kuv thiaj xaiv tham txog ntawm yam uas muaj lub ncauj lus dav. Nws puas yog li ntawd? Tej zaum yuav cia nej tham me ntsis txog seb nej nkag siab txog nws ntau npaum li cas. (Noob neej txhua tus tau txais kev saib xyuas los ntawm cov kev cai uas Vajtswv ceev tseg cia rau thxua yam. Thaum Vajtswv ceev cov kev cai no, Nws tau npaj cov chaw ib puag ncig sib txawv rau cov haiv neeg tsis sib thooj, kev ua neej sib txawv, zaub mov sib txawv, thiab cov huab cua thiab qhov sov sib txawv. Qhov no vim kom noob neej txhua tus tuaj yeem ua neej nyob thiab ciaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb tau. Qhov no ua rau kuv pom txog Vajtswv txoj kev npaj rau noob neej kev ciaj sia tias zoo heev thiab kuv muaj peev xwm pom tau Nws lub tswv yim thiab kev zoo tshaj plaws, thiab Nws txoj kev hlub rau peb tib neeg.) (Cov kev cai thiab cov ciam uas Vajtswv tau ceev tseg tsis tuaj yeem raug hloov pauv los ntawm ib tug tib neeg twg li, yam xwm txheej dab tsi, los sis ib yam dab tsi. Txhua yam nyob hauv Nws kev kav.) Yog muab tsia los ntawm lub kaum muag ntawm cov kev cai uas Vajtswv tau ceev tseg rau txhua yam kom loj hlob, tsis yog noob neej txhua tus, nyob rau txhua hom, tau txais kev npaj thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv lod? Yog tias cov kev cai no raug rhuav tshem los sis yog tias Vajtswv tsis rhawv cov kev cai no rau noob neej, noob neej lub neej yuav zoo li cas? Tom qab tib neeg tau poob lawv tej chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia lawm, lawv puas yuav muaj lub hauv paus zaub mov thiab? Tej zaum lawv cov hauv paus zaub mov yuav dhau los ua ib qho teeb meem. Yog tias tib neeg tau poob lawv cov hauv paus zaub mov lawm, ntawd yog, yog tias lawv tsis muaj cuab kav nrhiav tau dab tsi los noj li, lawv yuav ua neej nyob mus tau pes tsawg hnub ntxiv? Tej zaum lawv yuav nyob tsis txog ib lub hlis, thiab lawv kev ciaj sia yuav dhau los ua ib qho teeb meem. Yog li txhua yam uas Vajtswv ua yog ua rau tib neeg txoj kev ciaj sia, rau lawv txoj kev muaj nyob, kev muaj tub muaj ki, thiab kev noj kev haus uas tseem ceeb tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau ntawm Nws kev tsim muaj qhov ze txuas nrog rau thiab tsis tuaj yeem cais tawm ntawm tib neeg kev ciaj sia tau. Yog tias tib neeg txoj kev ciaj sia dhau los ua ib qho teeb meem, Vajtswv txoj kev cawm puas yuav muaj taus mus ntxiv lawm? Vajtswv txoj kev cawm puas tseem muaj nyob? Vajtswv txoj kev cawm muaj nyob ua ke nrog kev ciaj sia ntawm noob neej txhua tus uas Nws saib xyuas, yog li txawm yog kev npaj dab tsi uas Vajtswv tau ua rau txhua yam los ntawm Nws kev tsim thiab yam Nws ua rau cov tib neeg, txhua yam no tseem ceeb rau Nws, thiab nws tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia. Yog tias cov kev cai uas Vajtswv ceev rau txhua yam raug cais tawm, yog tias cov kev cai no raug puas ntsoog tag lawm los sis raug cuam tshuam lawm, txhua yam yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, tib neeg tej chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tsis tuaj yeem nyob mus ntxiv, los sis lawv tej kev noj kev haus ntawm txhua hnub, los sis noob neej kiag yuav tsis tuaj yeem nyob mus ntxiv. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv txoj kev cawm ntawm tib neeg txoj kev cawm dim los kuj yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm thiab.

Txhua yam uas peb tau tham los, txhua txhia yam, txhua qhov sib txuas mus rau kev ciaj sia taus ntawm txhua tus tib neeg. Tej zaum nej yuav hais tias, “Yam uas Koj tab tom tham txog ntawd loj dav dhau heev lawm, nws tsis yog tej yam uas peb tuaj yeem pom tau,” thiab tej zaum yuav muaj qee leej tib neeg hais tias, “Yam uas Koj tab tom tham txog ntawd tsis muaj ib yam dab tsi hais ncaj raug kuv kiag li.” Txawm li cas los xij, tsis txhob hnov qab tias koj ua neej nyob tam li ib feem ntawm txhua yam no; koj yog ib yam ntawm txhua yam kev tsim uas nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev kav. Yam uas Vajtswv tsim tsis tuaj yeem raug faib tawm ntawm Nws txoj kev kav, thiab tsis muaj ib tus tib neeg twg tuaj yeem cais lawv tus kheej tawm ntawm Nws txoj kev kav mus. Kev plam ntawm Nws txoj kev kav thiab plam ntawm Nws kev saib xyuas txhais tau tias tib neeg lub neej, tib neeg txoj sia ntawm cev nqaij daim tawv, yuav ploj mus thiab. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev rhawv thaj chaw ib puag ncig rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Nws tsis tseem ceeb tias koj yuav yog haiv neeg twg los sis yuav nyob rau daiv av twg, nyob rau Sab Hnub Poob los sis Sab Hnub Tuaj—koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv tau rhawv tseg rau noob neej, thiab koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm kev saib xyuas kev npaj los ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Nws tau rhawv rau tib neeg. Txawm koj txoj kev khwv noj khwv haus zoo li cas los, koj txoj kev ua neej muaj kev vam kev cia siab rau dab tsi, thiab koj cev nqaij daim tawv ciaj sia los ntawm dab tsi, koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm Vajtswv txoj kev kav thiab Nws txoj kev cawm. Muaj qee leej hais tias: “Kuv tsis yog neeg ua liaj ua teb; kuv tsis cog qoob loo rau kev ua noj ua haus. Kuv tsis vam thiab cia siab rau lub ntuj rau kuv tej zaub mov, yog li kuv txoj kev ciaj sia tsis nyob rau ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv rhawv tseg. Kuv tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm tej thaj chaw ib puag ncig ntawd li.” Nws puas yog li ntawd? Koj hais tias koj tsis tau cog qoob loo rau kev ua noj ua haus, tab sis koj tsis noj mov los? Koj tsis noj nqaij thiab qe los? Thiab koj tsis noj zaub thiab txiv hmab txiv ntoo los? Txhua yam uas koj noj, txhua yam uas koj cheem tsum no tsis muaj cuab kav cais tawm ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv rhawv tseg rau noob neej. Thiab cov hauv paus ntawm txhua yam uas noob neej yuav tsum tau tsis tuaj yeem raug cais tawm ntawm txhua yam uas yog Vajtswv ua tus tsim, tag nrho tej no nws nyob rau hauv koj thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia. Cov dej koj haus, cov khaub ncaws koj hnav thiab txhua yam khoom uas koj siv—puas muaj ib yam twg tsis yog tau txais los ntawm Vajtswv kev tsim? Muaj qee leej hais tias: “Muaj qee yam uas tsis yog tau txais los ntawm Vajtswv kev tsim. Koj saib seb mas, hnab yas yog ib yam ntawm cov khoom ntawd. Nws yog tov los ntawm cov kua tshuaj, yog ib yam tib neeg tsim.” Nws puas yog li ntawd thiab? Hnab txab yog yam uas tib neeg tsim, thiab nws yog ib yam tshuaj tov ua, tab sis tej khoom ib txwm ntawm hnab txab los qhov twg los? Tej khoom ib txwm tau txais los ntawm cov khoom tsim los ntawm Vajtswv. Yam khoom uas koj pom thiab txaus siab rau, txhua txhia yam uas koj siv, tag nrho yog los ntawm yam khoom uas Vajtswv tsim los. Qhov ntawd hais tau tais, txawm yuav yog ib tug tib neeg yog haiv neeg twg, txawm yuav yog kev khwv noj khwv haus dab tsi, los sis txawm lawv ua neej nyob rau hom chaw nyob ib puag ncig rau kev ciaj sia li cas los, lawv tsis tuaj yeem cais lawv tus kheej tawm ntawm yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia. Yog li txhua yam uas peb tau tham hnub no puas txuas nrog peb lub ncauj lus “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam”? Yam uas peb sib tham hnub no puas nyob rau lub ncauj lus loj zog no thiab? (Nyob kawg.) Tej zaum ntau yam uas Kuv tau tham txog nyob rau hnub no yog yam ntsia tsis pom thiab nyuab rau kev nkag siab. Txawm li cas los xij, Kuv xav tias tam sim no tej zaum nej yuav muaj kev nkag siab zoo zog tuaj lawm.

Ob peb zaug dhau los hauv qhov kev sib qhia no, tus ciam ntawm lub ncauj lus tseem dav heev thiab nws qhov ntsiab los tseem dav heev, yog li nej cheem tsum maj mam nkag siab tej no kom tag. Qhov no vim yog cov ncauj lus no yog tej yam uas tseem tsis tau txeev raug saib xyuas rau hauv tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv dua li. Qee leej hnov tej no zoo li lus to taub nyuaj thiab qee leej hnov tej no zoo li dab neeg—qhov kev xav twg thiaj li yog qhov yog? Nej hnov txhua yam no los ntawm qhov kev xav twg los? (Peb tau pom lawm tias Vajtswv tau npaj txhua yam ntawm Nws txoj kev tsim thiab txhua yam muaj nrog rau cov kev cai, thiab peb tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv tes hauj lwm ntau tshaj no los ntawm cov lus no thiab Nws li kev rau siab npaj txoj kev cawm dim rau noob neej.) Dhau los ntawm kev sib qhia zaum no, nej puas tau pom Vajtswv txoj kev cawm rau txhua yam loj dav npaum li cas? (Nyob siab tshaj noob neej, siab tshaj txhua txhia yam.) Vajtswv puas yog tus Vajtswv ntawm ib haiv neeg xwb? Nws puas yog tus Vajtswv ntawm ib hom tib neeg xwb? Nws puas yog tus Vajtswv rau ntawm ib feem noob neej xwb? (Tsis yog, Nws tsis yog.) Vim tsis yog li ntawd, raws li koj txoj kev paub txog Vajtswv, Nws tsuas yog tus Vajtswv rau ib feem ntawm noob neej, los sis Nws yog nej tus Vajtswv nkaus xwb, qhov kev xav no puas yog thiab? Vim yog Vajtswv cawm thiab kav txhua yam, tib neeg tsim nyog pom Nws tes hauj lwm, Nws lub tswv yim, thiab Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus uas nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj kev kav txhua yam. Qhov no yog ib yam uas tib neeg yuav tsum paub txog. Yog koj hais tias Vajtswv cawm txhua yam, kav txhua yam, thiab kav tag nrho noob neej txhua tus, tab sis koj tsis nkag siab txog los sis tsis pom Nws txoj kev kav noob neej, koj puas yuav lees txais tau tias Nws kav tag nrho txhua yam tiag? Tej zaum koj yuav xav twj ywm hauv siab tias, “Kuv lees txais tau, vim kuv pom lawm tias kuv lub neej tag nrho yog Vajtswv ua tus kav.” Tab sis Vajtswv me npaum li ntawd ntag? Tsis yog, Nws tsis yog me npaum li ntawd! Koj tsuas pom Vajtswv li kev cawm dim rau koj xwb thiab Nws li tes hauj lwm nyob rau hauv koj xwb, thiab nws tsuas yog koj pom Nws kev kav los ntawm tej no xwb. Qhov ntawd yog yam uas me heev, thiab nws muaj feem tsis zoo rau koj txoj kev xav ntawm kev paub txog Vajtswv tseeb tiag. Nws kuj yuav txwv koj txoj kev paub tseeb tiag txog Vajtswv txoj kev kav rau txhua yam. Yog koj txwv koj txoj kev paub txog Vajtswv rau tus ciam uas Vajtswv npaj rau koj thiab Nws txoj kev cawm dim rau koj, koj yuav tsis muaj cuab kav paub tau tias Nws kav ib puas tsav yam, tias Nws kav txhua yam, thiab Nws kav tag nrho noob neej txhua tus. Thaum koj plam tsis paub txog txhua yam no lawm, koj puas yuav tuaj yeem paub tau qhov tseeb tiag tias Vajtswv yog tus kav koj txoj hmoo? Tsis, koj yeej tsis tuaj yeem paub tau. Nyob rau hauv koj lub siab koj yuav tsis muaj cuab kav paub tau qhov ntawd—koj yuav tsis muaj cuab kav mus txog qhov kev nkag siab rau theem ntawd. Koj puas nkag siab qhov Kuv tab tom hais no? Tseeb tiag, Kuv paub tias nej txoj kev nkag siab txog cov ncauj lus no muaj txog theem twg, lub ntsiab lus uas Kuv tab tom tham txog no, yog li vim li cas Kuv thiaj sij tseem tham txog nws tsis tseg? Nws vim tias cov ncauj lus no yog yam uas txhua tus uas raws Vajtswv yuav tsum tau ris txhiaj ntsig, txhua txhia tus uas cheem tsum kom raug cawm dim los ntawm Vajtswv—nws tseem ceeb heev nkag siab txog cov ncauj lus no. Txawm tias lub sij hawm no koj tsis nkag siab txog tej no los, muaj ib hnub, thaum koj lub neej thiab kev paub txog ntawm qhov tseeb mus txog rau ib theem twg, thaum koj lub neej muaj kev pauv ntawm tus yam ntxwv mus txog rau ib theem twg thiab koj tus yeeb yam mus txog rau ib theem twg, ces thaum ntawd cov ncauj lus uas Kuv tab tom hais rau koj nyob rau ntawm kev sib qhia no yeej yuav npaj thiab ua rau koj muaj kev paub tiag txog Vajtswv. Yog li cov lus no yog los teeb ib lub hauv paus, los npaj nej rau nej kev nkag siab rau yav pem suab tias Vajtswv kav txhua yam thiab rau nej kev nkag siab txog Vajtswv Tus Kheej.

Txawm muaj kev nkag siab txog Vajtswv nyob ntau npaum li cas rau hauv tib neeg lub siab los, qhov ntawd tseem nyob rau hauv tus ciam uas Nws tuav rau hauv lawv lub siab xwb. Hauv lawv lub siab muaj kev paub txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, Vajtswv lub hwj chim loj tsuas nyob hauv lawv lus siab. Yog tias tus Vajtswv uas koj paub khoob lug thiab pom tsis meej, ces tus Vajtswv uas koj ntseeg kuj khoob lug thiab pom tsis meej ib yam nkaus. Tus Vajtswv uas koj paub raug txwv los ntawm koj tus kheej txoj sia tus ciam, nws tsis muaj feem xyuam dab tsi ntawm tus tseem Vajtswv Tus Kheej. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv tej kev ua muaj qab hau, kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, kev paub txog Vajtswv Tus Kheej tias yog leej twg, kev paub txog yam uas Nws muaj thiab yog Nws, kev paub txog cov kev ua uas Nws tau ua tshwm rau txhua yam ntawm Nws txoj kev tsim—cov no tseem ceeb heev rau txhua tus tib neeg uas nrhiav kev paub txog Vajtswv. Tej ntawd muaj feem ncaj qha tias seb tib neeg puas tuaj yeem nkag mus rau qhov tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj txwv koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv rau ntawm cov lus xwb, yog koj txwv nws rau ntawm koj tej kev paub me me xwb, yam koj xav tias yog Vajtswv li kev tshav ntuj, los sis koj cov lus tim khawv me me rau Vajtswv, ces Kuv hais tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsis yog tus tseem Vajtswv Tus Kheej. Tsis tag li ntawd xwb, tseem tuaj yeem hais tau tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsuas yog ib tug Vajtswv ntawm fab kev xav hauv siab xwb, tsis yog tus Vajtswv tseeb tiag. Qhov no yog vim tias tus Vajtswv tseeb tiag yog Tus uas kav txhua yam, taug kev nrog txhua yam, thiab cawm txhua yam. Nws yog Tus uas tuav txoj hmoo tag nrho ntawm noob neej txhua tus thiab txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Cov hauj lwm thiab kev ua ntawm tus Vajtswv uas Kuv tab tom tham txog no tsis raug txwv los ntawm ib feem tib neeg me me kiag li. Ntawd yog, lawv tsis tsuas yog raug txwv rau ntawm cov tib neeg tab tom raws Nws tam sim no xwb. Nws tes hauj lwm tshwm sim nyob rau ntawm txhua yam, nyob rau kev ciaj sia ntawm txhua yam, thiab nyob rau ntawm cov kev cai uas hloov pauv tag nrho txhua yam. Yog koj tsis tuaj yeem pom los sis paub txog Vajtswv ib teg hauj lwm dab tsi rau ntawm Nws kev tsim txhua yam li, ces koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws ib teg hauj lwm dab tsi li. Yog koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj hais ntxiv txog ib qho me me txog “Vajtswv” raws li koj paub, tus Vajtswv uas koj muaj kev paub txog Nws me me thiab tsuas nyob rau ntawm koj lub tswv yim me me, yog koj tseem hais txog tus Vajtswv zoo li no mus ntxiv, ces Vajtswv yeej yuav tsis qhuas koj txoj kev ntseeg. Thaum koj ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj tsuas ua tim khawv los ntawm koj txoj kev lom zem rau Vajtswv txoj kev tshav ntuj, koj tau txais yuav Vajtswv kev qhuab qhia thiab Nws kev qhuab ntuas, thiab koj txoj kev lom zem rau Nws tej koob hmoov ntawm koj cov lus tim khawv li cas xwb, ces qhov ntawd yeej tsis tau txaus thiab yuav tsis ua rau Nws txaus siab li. Yog koj xav ua tim khawv rau Vajtswv kom raws li Nws txoj kev xav, los ua tim khawv rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej, ces koj yuav tsum pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm Nws tej hauj lwm. Koj yuav tsum pom Vajtswv lub hwj chim los ntawm Nws kev tswj hwm txhua yam, thiab pom qhov tseeb ntawm qhov seb Nws npaj txhua yam rau noob neej li cas. Yog koj tsuas lees tias koj kev noj kev haus txhua hnub thiab yam tseem ceeb ntawm koj txoj sia los ntawm Vajtswv, tab sis koj tsis pom qhov tseeb tias Vajtswv tau muab txhua yam uas yog Nws tsim los npaj rau noob neej txhua tus, thiab ntawd, los ntawm qhov kav txhua yam, Nws coj noob neej txhua tus, ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tim khawv rau Vajtswv tau. Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais tej no tag nrho yog dab tsi? Nws yog kom nej tsis txhob ua tej no ua dog ua dig, es nej thiaj tsis ntseeg yuam kev tias cov ncauj lus uas Kuv tau hais los no tsis muaj feem xyuam dab tsi ncaj rau nej tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab kom nej tsis txhob tuav cov ncauj lus no tam li ib hom kev paub los sis lus qhuab qhia xwb. Yog tias nej mloog yam Kuv tab tom hais nrog tus cwj pwm zoo li ntawd, ces nej yuav tsis tau txais ib qho dab tsi li. Nej yuav plam lub cib fim los paub txog Vajtswv.

Kuv lub hom phiaj ntawm kev tham txog tag nrho ntawm tej no yog dab tsi? Kuv lub hom phiaj yog kom muaj tib neeg paub txog Vajtswv, kom muaj tib neeg nkag siab txog Vajtswv tej kev ua muaj qab hau. Thaum koj nkag siab txog Vajtswv thiab koj paub txog Nws tej kev ua, ces thaum ntawd koj yuav muaj lub cib fim los sis hau kev los paub txog Nws. Piv txwv li, tias koj cheem tsum xav nkag siab txog ib tug tib neeg, koj yuav ua li cas thiaj tuaj yeem nkag siab lawv tau? Puas yog kev ntsia rau ntawm lawv tej tsos sab nraud xwb? Puas yog kev ntsia rau ntawm yam lawv hnav thiab lawv hnav zoo li cas? Puas yog kev ntsia rau ntawm seb nws mus kev zoo li cas? Puas yog kev ntsia rau ntawm lawv qhov kev paub? (Tsis yog.) Yog li koj yuav nkag siab ib tug tib neeg tau li cas? Koj txiav txim ib tug tib neeg raws li lawv kev hais lus thiab tus cwj pwm, lawv txoj kev xav thiab yam uas lawv hais qhia thiab nthuav tawm txog lawv tus kheej. Qhov no thiaj yog qhov koj paub txog ib tug tib neeg, nkag siab txog ib tug tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, yog tias koj xav paub txog Vajtswv, yog tias koj xav nkag siab txog Nws sab muaj qab hau, txog Nws sab tseeb tiag, nej yuav tsum paub Nws los ntawm Nws cov tes hauj lawm thiab los ntawm txhua yam ua tau tiag los ntawm Nws. Qhov no yog txoj hau kev uas zoo tshaj plaws, thiab nws tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb.

Vajtswv Kho Kev Sib Raug Zoo Sib Txig Sib Luag Ntawm Txhua Yam Kom Tib Neeg Muaj Thaj Chaw Ib Puag Ncig Ruaj Khov Rau Kev Ciaj Sia

Vajtswv nthuav tawm Nws cov hauj lwm ntawm txhua yam thiab Nws kav txhua yam thiab tswj hwm txhua txoj kev cai ntawm txhua yam. Peb nyuam qhuav tham txog seb Vajtswv kav li cas ntawm cov kev cai txhua yam nrog rau Nws li kev npaj thiab saib xyuas noob neej txhua tus los ntawm cov kev cai ntawd. Qhov no yog ib ob lub ntsiab. Tom ntej no, peb yuav los tham txog lwm qhov ntxiv, yog ib txoj kev uas Vajtswv siv coj los tswj hwm txhua yam. Kuv tab tom hais txog, tom qab kev tsim txhua yam, Vajtswv kho cov kev sib raug zoo sib txig sib luag ntawm txhua yam li cas. Qhov no kuj tseem yog ib lub ncauj lus uas loj dav rau nej thiab. Kev kho txoj kev sib raug zoo kom sib txig sib luag ntawm txhua yam—qhov no puas yog qee yam uas tib neeg tuaj yeem ua tau? Tsis tau, tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd. Tib neeg tsuas muaj cuab kav ntawm kev puas ntsoog xwb. Lawv tsis tuaj yeem muaj kev sib raug zoo sib txig sib luag tau; lawv tsis tuaj yeem cawm tau tej ntawd, thiab kev muaj cai thiab lub hwj chim loj dhau qhov noob neej yuav nkag siab tau mus lawm. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj li muaj lub hwj chim loj ua tej yam li ntawd xwb. Tab sis Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev ua tej ntawd yog dab tsi—rau dab tsi xwb? Tej no muaj feem xyuam rau tib neeg txoj kev ciaj sia tib yam nkaus thiab. Txhua tsav txhua yam Vajtswv xav ua mas yog qhov tseem ceeb xwb—tsis muaj ib yam twg uas Nws yuav lam tau lam ua. Txhawm rau Nws kev tiv thaiv kev ciaj sia ntawm noob neej thiab kom tib neeg muaj thaj chaw ib puag ncig ntxim nyob rau kev ua neej, muaj qee yam tseem ceeb, qee yam cheem tsum uas Nws yuav tsum tau ua.

Raws li ntawm cov ntsiab ntawm kab lus no, “Vajtswv kho txhua yam sib txig sib luag,” nws zoo li yog ib lub ncauj lus uas dav heev. Ua ntej tshaj plaws, nws ua rau kom tib neeg muaj tswv yim txog “kev kho txhua yam kom sib txig sib luag” thiab tseem txhais tau tias Vajtswv yog tus kav tag nrho txhua yam. Lo lus “kho kom sib txig sib luag” txhais tau li cas? Ua ntej tshaj plaws, “kho kom sib txig sib luag” txhais tau tias tsis tso cai rau qee yam poob tawm ntawm qhov sib txig sib luag mus. Nws zoo li siv rab teev luj coj los luj khoom. Txhawm kom muaj kev sib txig sib luag ntawm rab teev luj, qhov hnyav ntawm ob sab yuav tsum sib npaug. Vajtswv tsim ntau yam ntau hom tsis sib thooj: txhua yam raug tsim nyob rau hauv lawv thaj chaw, yam uas txav chaw, yam uas muaj sia, yam uas ua pa, thiab yam tsis ua pa los tib yam nkaus. Nws puas yooj yim rau txhua yam no kom muaj kev sib raug zoo thaum lawv koom nyob ua ke, xws li kev sib cuam tshuam, kev sib txhawb nqa thiab kev sib txheeb ntawm ib leeg ib tug? Nws yeej muaj qee lub hauv paus ntsiab lus nyob rau hauv tag nrho ntawm qhov no lawm, tab sis cov hauv paus ntsiab lus ntawd mas nyuaj nkag siab heev, tsis yog los? Nws tsis yog ib yam nyuab rau Vajtswv, tab sis rau tib neeg nws yog ib yam nyuaj rau txoj kev kawm paub heev. Nws yog ib lo lus yooj yim xwb, “sib txig sib luag.” Txawm li cas los xij, yog tias tib neeg yuav kawm paub txog tej no, thiab yog tias tib neeg cheem tsum tsim kev sib txig sib luag los ntawm lawv tus kheej, ces txawm tias cov neeg txawj ntse tag nrho koom tes ua ke—xws li tus kws kawm paub txog tsiaj txhu, cov kws kawm hnub qub, cov kws kawm paub qhov tseeb, cov kws kawm paub sib tov kua tshuaj thiab txawm tias cov kws tshawb nrhiav keeb kwm huv tib si los—qhov kawg ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav yuav yog dab tsi? Qhov kawg yuav tsis muaj dab tsi li. Qhov no yog vim tias Vajtswv txoj kev tsim txhua yam zoo kawg nkaus, thiab noob neej yuav tsis muaj peev xwm qhib tej txuj ci uas raug zais cia no tau. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws rhawv cov hauv paus ntsiab lus cia rau nruab nrab ntawm tej no, rhawv ntau txoj kev tsis sib thooj rau kev ciaj sia kom muaj kev sib pab sib txhawb, kev sib rig sib khi ua ke, thiab kev noj kev haus. Cov hau kev no muaj ntau qhov sib txawv, thiab lawv yeej tsis yooj yim kiag li los sis tsis yog muaj ib txoj hau kev twg xwb. Thaum tib neeg siv lawv txoj kev xav, txoj kev paub uas lawv tau txais, thiab qhov xwm txheej uas lawv soj tsuam los txhawb los sis kawm txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev tswj hwm txhua yam, cov no nyuaj heev rau kev tshawb kom pom, thiab nws kuj nyuaj heev kom tau txais qhov tshwm sim tob qab kawg. Nws yog qhov nyuaj heev rau tib neeg kom tau txais qhov tshwm sim tom qab kawg; nws yog qhov nyuaj heev rau tib neeg tuav qhov kev sib txig sib luag uas yog los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab kev paub, kom tej no muaj peev xwm tswj hwm txhua yam ntawm Vajtswv kev tsim txhua yam. Qhov no yog vim tias tib neeg tsis paub cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ciaj sia ntawm txhua yam, lawv yuav tsis paub tiv thaiv qhov kev sib txig sib luag no kom tau li cas. Yog li, yog tias tib neeg xav cawm thiab tswj hwm txhua yam, ntshe lawv yuav rhuav tshem qhov kev sib txig sib luag no. Kiag thaum qhov kev sib txig sib luag raug rhuav tshem lawm, noob neej qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav raug rhuav tshem, thiab thaum qhov ntawd tshwm sim tuaj, nws yuav ua rau kom muaj kev kub txhov rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Nws yuav coj kev puas tsuaj los. Yog tias tib neeg nyob rau hauv kev puas tsuaj, lawv lub neej pem suab yuav zoo li cas? Qhov tshwm sim tom qab kawg yuav nyuaj piav tau, thiab twv tsis tau tias qhov tseeb tom ntej yuav zoo li cas.

Yog li, Vajtswv kho kev sib raug zoo kom sib txig sib luag ntawm txhua yam li cas? Ua ntej tshaj plaws, muaj qee qhov chaw hauv lub ntiaj teb uas raug npog los ntawm cov dej khov thiab daus tag niaj tag xyoo, hos nyob rau lwm qhov chaw, tag nrho plaub lub caij nyoog zoo li lub caij plooj ntoos hlav, thiab yeej tsis muaj lub caij ntuj no li, thiab nyob ntawm qhov chaw zoo li no, koj yuav tsis pom cov dej khov npaum li cas los sis ib qho daus li. Ntawm no, peb tab tom hais txog qhov huab cua uas loj dav, thiab qhov piv txwv no yog ib qho ntawm ntau txoj hau kev uas Vajtswv siv coj los kho kev sib raug zoo kom sib txig sib luag ntawm txhua yam. Qhov hau kev ob yog li no: Muaj ntau lub roob raug npog vov los ntawm tej nroj tsuag, muaj ntau hom nyom pua saum npoo av, thiab txoj kab hav zoo ntom heev uas thaum koj taug kev hla ua rau koj tsis tuaj yeem pom lub hnub saum ntuj. Tab sis thaum saib mus rau lwm cov roob, tsis muaj ib daim nplooj nyom tshwm tuaj saum npoo av li, tsuas yog muaj cov toj roob qhuav qhawv ib txheej dhau ib txheej xwb. Nyob rau sab nraud, ob hom no yog muaj cov av tseem ceeb sib tshooj ua ke kom ciaj ua toj roob, tab sis hom ib muaj nroj tsuag ua hav zoo tuab ntws, hom ob tsis muaj kev loj hlob ntawm ib yam muaj sia dab tsi li, tsis muaj ib daim nplooj nyom hlo li. Qhov no yog txoj hau kev ob uas Vajtswv kho kev sib raug zoo kom sib txig sib luag ntawm txhua yam. Qhov hau kev peb yog li no: Thaum ntsia tuaj mus rau ib sab, tej zaum koj yuav pom cov tiaj nyom uas tsis paub kawg li, ib thaj chaw ntxhee yees ntsuab xiab. Thaum ntsia lwm siab tuaj, tej zaum koj yuav pom tiaj suab puam deb kawg nkaus li koj lub qhov muag pom tau, qhuav qhawv, tsis muaj ib yam ciaj sia nyob nruab nrab ntawm cov cua kub uas tshuab cov xuab zeb, tsis muaj ib lub hauv paus dej nyob qhov twg li. Qhov hau kev plaub yog li no: Thaum ntsia ib sab tuaj, txhua yam nyob hauv qab dej hiav txwv, hav dej loj dav, hos ntsia lwm sab tuaj, yog ib yam nyuaj heev uas koj yuav nrhiav tau ib tee dej ntshiab. Qhov hau kev tsib yog li no: Nyob rau hauv daim av no, muaj nag tshia los xawv xuav ntau zaus thiab cov huab cua muaj huab tsau quas niab thiab ntub ntsuav, hos nyob rau daim av sab tid, lub hnub ci ntsa iab kub lug los saum lub ntuj, thiab yeej tsis pom muaj ib tee nag yuav poob los rau daim av kiag li. Qhov hau kev rau yog li no: Nyob rau ib qho chaw ua toj roob siab muaj cov huab cua tsawg thiab nws nyuab rau tib neeg ua pa, hos nyob rau lwm qhov chaw yog chaw qes thiab muaj cov pas dej, ua chaw nyob rau ntau hom noog uas ya hla tej chaws. Tej no yog ntau hom huab cua sib txawv, los sis cov huab cua los sis thaj chaw ib puag ncig uas zoo xws li thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj. Ntawd hais tau tias, Vajtswv kho kev sib txig sib luag ntawm noob neej thaj chaw nyob ib puag ncig rau kev ciaj sia los ntawm hom chaw ib puag ncig loj dav, ntawm cov huab cua mus rau thaj chaw ib puag ncig, thiab feem sib txawv ntawm cov av mus rau cov hauv paus dej, txhua yam no yog txhawm rau kev sib txig sib luag ntawm cov huab cua, qhov sov thiab qhov vaum ntawm thaj chaw ib puag ncig kom tib neeg thiaj ciaj sia nyob tau. Vim yog qhov sib txawv ntawm thaj chaw ib puag ncig, thiaj ua rau tib neeg muaj cov huab cua ruaj khov, qhov sov thiab qhov vaum ntawm tej caij nyoog sib txawv ruaj khov. Qhov no tso cai rau kom tib neeg ua taus neej nyob ntxiv mus nyob rau hom chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia ntawd li lawv ib txwm muaj nyob los. Ua ntej tshaj plaws, qhov chaw ib puag ncig loj dav yuav tsum raug kho kom sib txig sib luag. Qhov no tuaj yeem ua tiav los ntawm kev siv cov chaw ib puag ncig thiab kev koom ua ke ntawm thaj chaw nrog rau kev pauv ntxeev ntawm ntau hom huab cua thiaj muaj cuab kav tso cai kom txwv los sis soj ntsuam ib leeg ib tug kom thiaj yuav tuaj yeem mus txog rau kev sib txig sib luag uas Vajtswv cheem tsum tau thiab tseem ceeb rau noob neej. Qhov no yog hais los ntawm kev xam pom ntawm thaj chaw ib puag ncig uas loj dav.

Tam sim no peb yuav hais txog cov ntsiab lus me uas zoo dua, xws li nroj tsuag. Lawv qhov kev sib txig sib luag muaj tiav li cas? Qhov ntawd hais tau tias, nroj tsuag tuaj yeem muaj sia nyob mus ntxiv rau ntawm kev sib txig sib luag uas nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia tau li cas? Lo lus teb yog, los ntawm kev cawm lub hnub nyoog, kev loj hlob, thiab kev muaj tub muaj ki ntawm ntau hom nroj tsuag kom los tiv thaiv lawv thaj chaw ib puag ncig rau txoj kev ciaj sia. Cia peb muab cov nyom me me los ua ib qho piv txwv—muaj cov hlav nyob rau lub caij plooj ntoos hlav, muaj cov tawg paj nyob rau lub caij ntuj sov, thiab muaj cov txi txiv nyob rau lub caij nplooj ntoos zeeg. Lub txiv poob rau hauv av. Xyoo tom ntej, lub noob ntawm lub txiv nthaw nkaus thiab hlob ntxiv mus raws nraim li cov kev cai. Lub neej txoj sia ntawm cov nyom mas luv heev; txhua lub noob poob rau hauv av, tuaj cag thiab nthaw kaus, tawg paj thiab txi txiv, cov txheej txheem tag nrho tiav nyob rau peb lub caij—lub caij plooj ntoos hlav, lub caij ntuj sov, thiab lub caij nplooj ntoos zeeg. Ntoo txhua hom lawv kuj muaj lawv lub neej txoj sia thiab lub sij hawm nthaw kaus thiab txi txiv tsis sib thooj. Qee tsob ntoo tsuas muaj hnub nyoog nyob txog 30 mus txog rau 50 xyoo—qhov no yog lawv lub hnub nyoog. Tab sis lawv cov txiv poob rau hauv av, tom qab ntawd mam tuaj cag thiab nthaw kaus, tawg paj thiab txi txiv, thiab ua neej mus ntxiv 30 mus txog rau 50 xyoo. Qhov no yog ncua ntawm kev rov muaj dua tshiab. Ib tsob ntoo laus tuag thiab ib tsob ntoo mos loj hlob tuaj; vim li no koj thiaj tuaj yeem pom cov ntoo loj hlob nyob rau hav zoo hav tsuag. Tab sis lawv kuj muaj lawv lub voj voos ib txwm thiab cov txheej txheem ntawm kev yug thiab kev tuag. Qee tsob ntoo tuaj yeem nyob tshaj ib txhiab xyoo, thiab qee tsob haj tseem tuaj yeem nyob txog peb txhiab xyoo. Tsis hais hom nroj tsuag zoo li cas los sis muaj hnub nyoog ntev li cas, hais raws qhov dav, Vajtswv cawm nws li kev sib txig sib luag los ntawm qhov nws nyob tau ntev npaum li cas, nws nrab peeb xwm muaj tub muaj ki, nws qhov rov muaj dua tshiab sai npaum li cas thiab heev npaum li cas thiab seb nws muaj me nyuam tau coob npaum li cas. Qhov no tso cai rau nroj tsuag, txij ntawm cov nyom mus rau cov ntoo, kom muaj cuab kav ciaj sia thiab loj hlob mus ntxiv nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig uas muaj kev sib txig sib luag. Yog li thaum koj ntsia mus rau cov hav zoov hauv ntiaj teb, txhua yam uas loj hlob nyob hauv ntiaj teb, nyom thiab ntoo huv tib si, muaj tub muaj ki yam tsis tu ncua thiab loj hlob raws nraim li lawv tus kheej tej kev cai. Lawv tsis cheem tsum ib qho kev pab los sis dag zog los ntawm noob neej kiag li. Nws yog vim tias lawv muaj hom kev sib txig sib luag no ua rau lawv muaj cuab kav tuav lawv tus kheej thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia taus. Nws tsuas yog vim tias lawv muaj thaj chaw ib puag ncig zoo tsim nyog rau kev ciaj sia taus xwb thiaj ua rau cov hav zoo ntawm lub ntiaj teb thiab tej tiaj nyom muaj cuab kav ua neej nyob rau saum daim av mus ntxiv. Lawv txoj kev muaj nyob tau txhawb tib neeg ib tiam dhau ib tiam thiab txhua yam uas muaj sia nyob rauv hav zoov thiab tiaj nyom ib tiam dhau ib tiam kom nyob tau—tej nas noog thiab tsiaj qus, tej kab, thiab txhua hom tsiaj me.

Vajtswv kuj tswj hwm txoj kev sib txig sib luag ntawm txhua hom tsiaj. Nws tswj hwm qhov kev sib txig sib luag no li cas? Nws kuj zoo ib yam li nroj tsuag—Nws cawm lawv tej kev sib txig sib luag thiab txiav txim siab rau lawv los ntawm lawv nrab peev xwm kev muaj tub muaj ki, seb lawv muaj tub ki tau ntau thiab heev npaum li cas thiab lawv lub luag hauj lwm seb muaj feem rau lwm hom tsiaj hauv ntiaj teb ntau npaum li cas. Piv txwv li, cov tsov ntxhuav noj cov nees txaij, yog tias cov tsov ntxhuav muaj coob dhau cov nees txaij lawm, ces cov nees txaij txoj hmoo yuav zoo li cas? Cov nees txaij yuav tu noob. Thiab yog cov nees txaij muaj tub ki tsawg dua li cov tsov ntxhuav, cov nees txaij txoj hmoo yuav zoo li cas? Cov nees txaij kuj yuav tu noob ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, cov nees txaij thiaj yuav tsum muaj kom coob dua cov tsov ntxhuav. Qhov no vim yog cov nees txaij tsis yog muaj nyob rau lawv tus kheej nkaus xwb, tab sis kuj tseem muaj nyob rau cov tsov ntxhuav thiab. Koj tuaj yeem ntsia mus li no los kuj tau: Nees txaij txhua tus yog ib feem rau ntawm cov nees txaij tag nrho, tab sis nws kuj tseem yog cov zaub mov rau cov tsov ntxhuav lub qhov ncauj thiab. Kev muaj tub ki ntawm cov tsov ntxhuav tsis tuaj yeem muaj sai dua kev muaj tub ki ntawm cov nees txaij, yog li cov tsov ntxhuav thiaj tsis tuaj yeem muaj coob dua cov nees txaij. Tsuas yog txoj kev no xwb cov tsov ntxhuav cov hauv paus zaub mov thiaj xwm yeem tsis tua pluas mus li. Thiab yog li, txawm tias cov tsov ntxhuav ib txwm yog cov nees txaij li yeeb ncuab los, tib neeg kuj nquag pom ob hom tsiaj no sib sau nyob ua ke rau ib thaj chaw. Cov nees txaij yuav tsis muaj hnub muaj tub ki tsawg kom ua rau lawv tu noob vim yog cov tsov ntxhuav caum thiab noj lawv, thiab cov tsov ntxhuav yuav tsis muaj hnub muaj tub ki kom coob vim ntawm lawv lub meej mom tias “huab tais.” Qhov kev sib txig sib luag no yog ib yam uas Vajtswv tau rhawv los lawm ntev. Ntawd yog, Vajtswv tau rhawv cov kev cai ntawm kev sib txig sib luag ntawm txhua hom tsiaj kom lawv tuaj yeem ua kom tiav nyob tau rau ntawm qhov kev sib txig sib luag no, thiab qhov no yog ib yam uas tib neeg nquag pom. Puas yog tsov ntxhuav thiaj yog nees txaij cov yeeb ncuab nkaus xwb? Tsis yog, kheb kuj tom nees txaij noj thiab. Nees txaij zoo li yog ib hom tsiaj uas tsis muaj kev pab qhov twg kiag li. Lawv tsis yog tsiaj nyaum zoo li tsov ntxhuav, thiab thaum lawv ntsib ib tug tsov ntxhuav, tus yeeb ncuab txaus ntshai heev no, yam lawv ua tau yog khiav kom deb xwb. Lawv tsis muaj lub zog yuav los tawm tsam. Thaum lawv tsis muaj peev xwm khiav dhau ntawm tus tsov ntxhuav lawm, ces lawv cia li cia lawv tus kheej rau tsov ntxhuav noj xwb. Qhov no tuaj yeem nquag pom nyob rau hauv cov tsiaj lub ntiaj teb. Nej xav li cas xwb thaum nej pom tej yam zoo li no? Koj puas tu siab rau tus nees txaij thiab? Koj puas ntxub tus tsov ntxhuav thiab? Cov nees txaij mas zoo nkauj heev! Tab sis cov tsov ntxhuav mas, lawv yeej ntsia nruj nreem rau cov nees txaij xwb. Thiab cov nees txaij los kuj ruam kawg nkaus, lawv tsis khiav mus kom deb kiag li. Lawv pom tus tsov ntxhuav tos ntsoov nyob rau tom tus qab duab ntxoo hauv ib tsob ntoo. Nws yuav los tom thiab noj lawv tau txhua lub sij hawm. Lawv paub hauv lawv lub siab, tab sis lawv kuj tsis khiav tawm ntawm thaj chaw ntawd. Qhov no yog ib yam phim hwj, yam phim hwj uas qhia txog Vajtswv kev npaj ua ntej thiab Nws txoj kev kav. Koj tu siab rau tus nees txaij tab sis koj tsis tuaj yeem cawm tau nws, thiab koj txub tus tsov txhuav tab sis koj tsis tuaj yeem rhuav tshem tau nws. Tus nees txaij yog zaub mov uas Vajtswv tau npaj tseg cia rau tus tsov ntxhuav, tab sis txawm yog cov tsov txhuav yuav tom noj npaum li cas los, cov nees txaij yuav tsis tu noob. Kev muaj me nyuam ntawm cov tsov ntxhuav mas tsis muaj ntau, thiab lawv muaj me nyuam qeeb heev, yog li txawm lawv yuav tom tsawg tus nees txaij noj lawm los, cov tsov ntxhuav yuav tsis muaj coob dua cov nees txaij. Qhov no, yog ua rau kom muaj kev sib txig sib luag.

Vajtswv lub hom phiaj tuav txoj kev sib txig sib luag no yog dab tsi? Qhov no muaj feem xyuam rau tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia thiab kev ciaj sia ntawm noob neej. Yog tias nees txaij los sis lwm yam tsiaj uas raug tus tsov ntxhuav noj—xws li mos lwj los sis lwm yam tsiaj—muaj me nyuam qeeb heev thiab cov tsov ntxhuav muaj coob zuj zus tuaj, yuav ua rau tib neeg ntsib kev phom sij dab tsi? Cov tsov ntxhuav tom lawv tus tsiaj noj yog ib yam xwm txheej uas ib txwm muaj, tab sis yog ib tug tsov ntxhuav tom ib tug tib neeg noj yog ib qho xwm txheej puas tsuaj. Qhov xwm txheej puas tsuaj zoo li no tsis yog ib yam uas teev tseg cia los ntawm Vajtswv, nws tsis yog ib yam uas tshwm sim nyob ntawm Nws txoj kev kav, tsis yog ib yam uas Nws coj los rau noob neej. Tiam sis, nws yog ib yam uas tib neeg coj los rau lawv tus kheej xwb. Yog li ntawd li qhov Vajtswv pom, kev sib txig sib luag ntawm txhua yam mas yeej yog tseem ceeb rau noob neej li kev ciaj sia. Tsis hais yog cov nroj tsuag los sis yog cov tsiaj, tsis muaj ib yam twg tsim nyog plam lawv qhov kev sib txig sib luag no mus. Cov nroj tsuag, cov tsiaj, cov toj roob, thiab cov pas dej—Vajtswv tau npaj ib qho chaw ib puag ncig zoo rau noob neej. Tsuas yog thaum tib neeg muaj hom chaw ib puag ncig zoo li no—ib qho uas sib txig sib luag—ces thiaj ua rau lawv muaj kev ciaj sia ruaj khov xwb. Yog tias cov ntoo los sis cov nyom tsis muaj nrab peev xwm zoo ntawm kev tawg paj txi txiv los sis txi txiv qeeb heev, ces puas ua rau cov av noo tau thiab? Yog tias cov av tsis noo, nws puas tseem ua tau av zoo thiab? Yog tias cov av tsis tuaj nroj tsuag thiab tsis noo, ces nws yuav nphau sai heev, thiab xuab zeb yuav los hloov nws chaw. Thaum cov av tsis zoo lawm, tib neeg tej chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia kuj yuav raug rhuav tshem thiab. Yuav muaj kev puas ntsoog ntau yam yuav ua rau muaj kev rhuav tshem. Yog tias tsis muaj hom kev sib txig sib luag no, yog tias tsis muaj hom chaw ib puag ncig no, tib neeg feem ntau yuav nquag raug kev txom nyem tas li los ntawm kev puas tsuaj vim yog kev tsis sib txig sib luag ntawm txhua yam. Piv txwv li, thaum muaj kev tsis sib txig sib luag ntawm thaj chaw ib puag ncig yuav ua rau cov qav tej chaw nyob puas ntsoog, lawv yuav los sib koom ua ke, lawv yuav muaj ntau zuj zus tuaj, tib neeg thiaj pom muaj qav ntau heev nyob rau ntawm tej kev hauv tej zos. Yog tias muaj cov qav coob heev los nyob txoos rau tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia lawm, qhov no yuav hu tau li cas? Ib qho kev puas tsuaj. Vim li cas thiaj li hu ua ib qho kev puas tsuaj? Cov tsiaj me no muaj nuj qes rau noob neej, muaj nuj qes rau tib neeg thaum lawv nyob twb ywm ntawm ib thaj chaw uas haum rau lawv; lawv tuaj yeem tuav qhov kev sib txig sib luag ntawm tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia. Tab sis yog tias lawv dhau los ua ib qho kev puas tsuaj, lawv yuav cuam tshuam kev zoo ntawm tib neeg lub neej. Txhua yam thiab txhua qhov uas cov qav coj nrog lawv saum lawv lub cev los tuaj yeem cuam tshuam tib neeg qhov zoo ntawm kev ua neej. Lawv tuaj yeem ua rau tib neeg lub cev ntaj ntsug raug mob—qhov no kuj yog ib hom ntawm ntau hom kev puas ntsuaj. Lwm hom kev puas tsuaj, uas yog ib yam tib neeg tau ntsib tas li, yog kev tshwm sim coob heev ntawm cov kooj txig. Qhov no tsis yog ib qho kev puas tsuaj los? Yog, nws yog ib qho kev puas tsuaj txaus ntshai heev. Txawm tib neeg yuav muaj nrab peev xwm zoo npaum li cas los—tib neeg tuaj yeem tsim dav hlau, rab phom, thiab cov foob pob hluav taws—thaum cov kooj txig tshwm sim tuaj, noob neej yuav ua li cas daws qhov no? Tib neeg puas tuaj yeem muab phom tua cov kooj txig no? Lawv puas tuaj yeem muab phom ntsuab tua cov kooj txig no? Tsis tua, lawv tsis tuaj yeem ua li ntawd. Yog li lawv puas tuaj yeem txau tshuaj tua kab ntiab cov kooj txig no tawm? Nws kuj tsis yog ib qho hauj lwm yooj yim ua thiab. Cov me kooj txij no tshwm tuaj ua dab tsi? Lawv noj cov qoob loo thiab cov nplej nkaus xwb. Cov kooj txig no mus qhov twg, cov qoob loo ntawd yuav raug rhuav tshem tag nrho. Nyob rau lub sij hawm cov kooj txig no tshwm sim tuaj, tag nrho cov qoob loo uas cov tib neeg ua liaj ua teb cia siab rau ib xyoo, raug noj tag nrho los ntawm cov kooj txig no ib ntsais muag nkaus xwb. Lub sij hawm thaum cov kooj txig no tshwm sim tuaj tsis yog ua rau tib neeg xeeb txob xwb—tiam sis nws yog ib qho kev puas tsuaj. Yog li, peb paub lawm tias kev tshwm sim coob heev ntawm cov kooj txig no yog ib hom kev puas tsuaj, tab sis ntawm cov nas tsuag ne ho zoo li cas? Yog tias tsis muaj cov hom noog noj nas tsuag li, ces nas tsuag yuav huam vam zai heev, zai heev dhau qhov koj yuav tuaj yeem xav tau. Thiab yog tias cov nas tsuag huam vam yam tsis muaj dab tsi txwv, tib neeg puas tuaj yeem muaj neej zoo ua? Tib neeg yuav ntsib qhov xwm txheej zoo li cas? (Kev kis mob.) Tab sis koj xav tias kev kis mob tsuas yog ib qho xwm txheej yuav tshwm sim tuaj no xwb los? Nas tsuag yuav noj txhua yam, thiab yuav tho ntoo huv tib si. Yog tias tsuas muaj ob tug nas tsuag nyob hauv ib lub tsev twg xwb, nkawd yuav ua rau txhua tus tib neeg hauv lub tsev ntawd xeeb txob heev. Qee zaum nkawd nyiag roj coj mus noj, thiab qee zaum nkawd noj cov mov ci los sis cov zaub mov. Thiab yam uas nkawd tsis noj ces nkawd tsuas yog hom kaus thiab muab coj mus do ua si ntxhov hnyo. Nkawd tom cov khaub ncaws, cov khau, rooj tog—nkawd tom tag nrho txhua yam. Qee zaum nkawd nce mus rau saum cov txee—cov tais diav puas tseem tuaj yeem siv tau yog tias nkawd muab tsuj qias neeg ntsuav lawm? Txawm tias koj muab coj los ntxuav tua tshuaj tag los ntshe koj siab tsis zoo, yog li ces cia li muab cov tais diav ntawd cuam pov tseg xwb. Tej no yog yam xeeb txob uas cov nas tsuag coj los rau tib neeg. Txawm tias nas tsuag yog cov tsiaj me los, tib neeg tsis muaj txoj hau kev ntawm qhov saib xyuas lawv, thiab tsuas yuav tsum ua tiag uv lawv tej kev tub sab xwb. Tsuas yog ib nkawg nas tsuag xwb ua rau muaj kev cuam tshuam txaus nkaus, yog tseem muaj coob thiab yuav zoo li cas. Yog tias muaj cov nas tsuag coob heev ces yuav dhau los ua ib qho kev puas tsuaj, qhov kawg zoo li cas yeej xav tsis tau kiag li. Txawm cov tsiaj me li me luaj ntsaum los tuaj yeem tsim ib qho kev puas tsuaj tau. Yog tias qhov ntawd tshwm sim, yuav tsis quav ntsej txog tej kev puas tsuaj uas lawv coj los rau noob neej los kuj tsis tau. Ntsaum tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau tej tsev ua rau tej tsev vau tau. Tsis txhob saib dhau lawv lub zog. Nws puas yog yam txaus ntshai yog tias ntau hom noog tsim ib qho kev puas tsuaj? (Txaus ntshai kawg.) Muab ua lwm yam hais, thaum ib hom tsiaj los sis tej uas muaj sia twg, txawm yog lawv yog hom twg los xij, poob lawv qhov kev tsis muaj kev sib txig sib luag lawm, lawv yuav loj hlob, muaj me nyuam, thiab nyob rau ib qho kev txawv txav. Ntawd yuav coj qhov kev kawg los rau noob neej yam xav tsis txog. Ntawd tsis yog muaj feem rau tib neeg li kev ciaj sia thiab kev ua neej xwb, tab sis nws kuj yuav coj kev puas tsuaj rau noob neej thiab, txog theem ua rau tib neeg ntsib kev txom nyem rau txoj hmoo los ntawm kev rhuav tshem thiab tu noob txog rau thaum kawg.

Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws siv txhua hom ntawm ntau lub tswv yim thiab ntau txoj hau kev los tsim kev sib txig sib luag rau tej ntawd, kom muaj kev sib txig sib luag ntawm tus yam ntxwv kev ua neej los ntawm cov roob thiab cov pas dej, ntawm cov nroj tsuag thiab txhua hom tsiaj, cov noog thiab cov kab. Nws lub hom phiaj yog tso cai kom txhua hom tsiaj muaj sia, muaj peev xwm ciaj sia thiab muaj me nyuam raws li cov kev cai uas Nws tau rhawv tseg lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm kev tsim tuaj yeem tawm dhau ntawm cov kev cai no, thiab cov kev cai no tsis tuaj yeem raug rhuav tshem tau. Tsuas yog nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig yooj yim no xwb tib neeg thiaj ciaj sia thiab muab tub ki tau ib tiam dhau ib tiam yam ruaj nreeg. Yog yam tsiaj muaj sia twg mus dhau qhov ntau los sis tus ciam uas Vajtswv rhawv tseg lawm, los sis nws muaj me nyuam coob dhau lawm, muaj me nyuam tuab dhau lawm, los sis tshaj qhov Nws teev tseg, noob neej li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tau txais kev puas tsuaj loj ntau yam heev. Thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, noob neej li kev ciaj sia yuav raug kev caij tsuj. Yog tias muaj ib hom muaj sia twg coob dhau heev lawm, lawv yuav txhav tib neeg li zaub mov, rhuav tshem tib neeg li hauv paus dej, thiab rhuav tib neeg li chaw nyob. Yam ntawd muaj feem rau tib neeg kev muaj tub ki los sis tus yam ntxwv ntawm kev ciaj sia rau tam sim. Piv txwv li, dej tseem ceeb heev rau txhua yam. Yog tias muaj nas tsuag, ntsaum, kooj txig, qav, los sis lwm hom tsiaj coob heev, lawv yuav haus dej ntau dua qub. Thaum lawv haus cov dej ntau dua qub, tib neeg li dej haus thiab cov hauv paus dej uas muaj nyob rau ib thaj chaw twg tsuas tsawg zuj zus thiab ua rau tib neeg ntsib teeb meem tsis muaj dej txaus siv. Yog tias tib neeg li dej haus raug rhuav tshem, tsis huv, los sis tu ncua vim yog qhov txhua hom tsiaj muaj coob tuaj, nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig tsis zoo rau kev ciaj sia, noob neej txoj kev ciaj sia yuav raug caij tsuj loj heev. Yog tias ib hom los sis ntau hom muaj sia muaj coob dhau qhov tsim nyog lawm, ces cov huab cua, qhov sov, qhov vaum, thiab cov khoom ntawm cov huab cua uas nyob rau hauv noob neej thaj chaw nyob rau kev ciaj sia yuav dhau mus ua tshuaj lom thiab raug rhuav tshem ntau qeb heev. Nyob rau ntawm cov xwm txheej no, tib neeg li kev ciaj sia thiab txoj hmoo kuj yuav raug caij tsuj los ntawm cov xwm txheej no thiab. Yog li ntawd, yog tias qhov kev sib txig sib luag no poob mus lawm, cov huab cua uas tib neeg ua pa yuav puas tsuaj, cov dej lawv haus yuav tsis huv, thiab qhov sov uas tib neeg cheem tsum kuj yuav hloov pauv thiab raug cuam tshuam rau ntau qeb heev. Yog qhov ntawd tshwm sim tuaj, cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas noob neej tau txais los ntawd yuav ntsib kev puas tsuaj thiab kev cov nyom loj. Nyob rau hom xwm txheej uas tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia raug rhuav tshem, tib neeg txoj hmoo thiab zeem muag yuav zoo li cas? Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev! Vim Vajtswv paub txog qhov kev muaj qab hau ntawm kev tsim txhua yam uas muaj nyob rau noob neej, qhov hauj lwm ntawm hom uas Nws tau tsim, txhua yam muaj feem rau noob neej li cas, thiab muaj qab hau rau noob neej npaum li cas, vim nyob rau hauv Vajtswv lub siab yeej muaj ib qhov kev npaj rau txhua yam no lawm thiab Nws cawm txhua fab ntawm txhua yam uas Nws tau tsim, vim yog li ntawd txhua yam uas Nws ua thiaj tseem ceeb heev thiab tsim nyog rau noob neej. Yog li txij no mus, thaum twg koj pom qee qhov tshwm sim nyob rau ntawm yam uas Vajtswv tau tsim, los sis cov kev cai muaj nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev tsim, koj yuav tsis ua xyem xyav txog qhov tsim nyog ntawm txhua yam uas tsim los ntawm Vajtswv lawm. Koj yuav tsis siv cov lus tsis paub tab lam tau lam txiav txim Vajtswv txoj kev npaj ntawm txhua yam thiab Nws cov hau kev npaj rau noob neej. Koj yuav tsis lam tau lam hla txiav txim siab hais tias Vajtswv cov kev cai rau txhua yam ntawm qhov Nws tsim ntawd hais tias zoo li cas. Qhov no tsis yog qhov tseeb los?

Tag nrho ntawm qhov peb nyuam qhuav tham los no yog dab tsi? Ua tib zoo xav txog qhov ntawd ib pliag. Vajtswv muaj Nws li kev xav ua rau txhua yam Nws ua. Txawm tias Nws li kev xav uas yog ib yam tsis txaus ntseeg rau tib neeg, nws muaj feem yam rho tsis tawm thiab muaj feem loj kawg nkaus rau noob neej li kev ciaj sia. Nws yog ib yam tsis muaj nyob tsis tau. Qhov no yog vim tias Vajtswv yeej tsis ua ib qho dab tsis yam tsis muaj qab hau li. Cov hauv paus ntsiab lus nyob tom qab txhua yam uas Nws ua nyob ua ke nrog Nws li kev npaj thiab Nws lub tswv yim. Lub hom phiaj thiab kev xav uas nyob tom qab txoj kev npaj ntawd yog los tiv thaiv noob neej, los pab noob neej kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj, los tiv thaiv kev sib txheeb ntawm lwm yam tsiaj muaj sia, thiab txhua yam kev raug mob rau tib neeg uas los ntawm Vajtswv li kev tsim. Yog li ntawd puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv li tes hauj lwm uas peb tau pom nyob rau lub ncauj lus no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv npaj tseg cia rau noob neej lawm? Peb puas yuav hais tau tias, los ntawm cov tes hauj lwm no, Vajtswv yug thiab saib xyuas noob neej? (Peb hais tau.) Nws puas muaj kev sib txheeb ntawm lub ncauj lus no nrog rau qhov ntsiab lus ntawm peb kev sib qhia: “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam”? (Yog kawg.) Nws muaj qhov sib txheeb loj heev, thiab lub ncauj lus no yog ib qho ntawm qhov ntawd. Ua ntej yuav tham txog cov ncauj lus no, tib neeg tsuas muaj kev xav tsis tseeb meej txog Vajtswv, txog Vajtswv Tus Kheej thiab Nws cov tes hauj lwm—lawv tsis muaj kev nkag siab tseeb tiag. Txawm li cas los xij, thaum muaj tib neeg qhia txog Nws tes hauj lwm thiab tej yam Nws tau ua, lawv tuaj yeem nkag siab thiab to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm yam Vajtswv ua thiab lawv tuaj yeem tau txais kev nkag siab tej ntawd thiab txav los ze tej ntawd. Txawm tias nyob hauv Vajtswv lub siab yeej muaj txhua yam nyuaj rau kev xav, cov hauv paus ntsiab lus, thiab cov kev kav rau thaum Nws ua dab tsi, xws li kev tsim thiab kev kav ntawm txhua yam, nws tsis yog qhov ua rau kom nej lub siab nkag siab tias tej no yog Vajtswv li tes hauj lwm thiab lawv yeej muaj tseeb, uas yog cia nej kawm paub txog ib feem ntawm lawv nyob rau kev sib qhia los? (Yog.) Yog li tam sim no koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv txawv txav ntawm ntau qhov ua ntej li cas lawm? Nws muaj qhov sib txawv hauv nws lub ntsiab tseem ceeb. Thaum ua ntej ntawd, koj txoj kev nkag siab khoob lug, pom tsis meej kiag li, tab sis tam sim no koj muaj txoj kev nkag siab zoo nrog rau cov pov thawj ntau thiab ruaj khov coj los piv phim rau Vajtswv tes hauj lwm, los piv phim rau yam uas Vajtswv muaj thiab yog. Yog li ntawd, txhua yam uas Kuv tau hais yog ib txoj hau kev paub zoo tshaj plaws rau nej txoj kev nkag siab txog Vajtswv.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 9, Xyoo 2014

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No