2. Qhov muab tib tug tseem Vajtswv tshab txhais ua peb tug Vajtswv ces yog kev saib tsis taus Vajtswv, thiab nws yog qhov kev ntseeg yuam kev uas ruam tshaj plaws li

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tom qab qhov tseeb ntawm Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv tau tshwm sim lawm, ces tib neeg ntseeg tias nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, mas tsis yog muaj Leej Txiv xwb, tab sis kuj muaj Leej Tub, thiab tseem muaj tus Ntsujplig thiab. Qhov no yog qhov kev xav phem uas tib neeg tuav rawv, hais tias muaj ib tug Vajtswv zoo li no nyob saum ntuj ceeb tsheej: ib tug Vajtswv muaj peb leeg uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tag nrho noob neej yeej muaj tej kev xav phem no: Vajtswv yog ib tug Vajtswv xwb, tab sis muaj peb qho, qhov uas tag nrho sawv daws tuav khov kawg nkaus nyob rau hauv tej kev xav phem li ib txwm muaj ces muab xam hais tias yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tsuas yog peb qho no los ua ke ces tag nrho yog Vajtswv xwb. Yog tsis muaj Vajleejtxiv Dawb Huv, Vajtswv yuav tsis muaj puv npo ua ib tug. Qhov mej ntsis zoo li ntawd, ces yog qhov hais tias Vajtswv yuav tsis yog Vajtswv puv npo yog tsis muaj Vajleejtub los sis tus Vajntsujplig. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv ntseeg hais tias Vajleejtxiv los sis Vajleejtub nkaus xwb ces yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv. Tsuas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ua ke mas thiaj li xam tau hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb. Tam sim no, tag nrho cov ntseeg tej kev ntseeg, thiab txawm yog kiag tej tug ntseeg ntawm nej kiag, los yeej tuav qhov kev ntseeg no. Tab sis, hais txog qhov uas ua qhov kev ntseeg no puas yog, tsis muaj leej twg piav tau li, vim nej yeej ib txwm nyob rau hauv tauv huab ntawm txoj kev feeb tsis meej txog tej xwm txheej ntawm Vajtswv Tus Kheej. Los ntawm tej kev xav phem no, nej tsis paub xyov lawv yog los tsis yog, vim nej tau kis tej kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg loj dhau heev lawm. Nej tau lees txais tej kev xav phem ntawm txoj kev li ib txwm muaj no tob dhau heev lawm, thiab qhov tshuaj lom no tau txhawm mus tob heev hauv nej lawm. Yog li ntawd, yeej zoo ib yam nkaus li nyob rau hauv qhov xwm txheej no mas nej tau swb rau qhov kev haub ntxias yam phom sij kawg no, vim tus Vajtswv muaj peb leeg no yeej tsis muaj tshwm sim nyob li. Qhov ntawd ces hais tias, tus Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yeej tsis tshwm sim muaj tiag li. Lawv tag nrho tsuas yog tib neeg tej kev xav phem raws li ib txwm muaj xwb, thiab yog tej qho kev ntseeg yuam kev ntawm tib neeg xwb. Thoob plaws ntau pua xyoo, tib neeg ntseeg qhov Vajpebleeg no, uas tsa los ntawm tej kev xav phem hauv tib neeg lub siab, txua los ntawm tib neeg, thiab yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg twg pom kiag dhau los li. Thoob plaws ntau lub xyoo no, tau muaj coob tus neeg tshab txhais Vajluskub uas tau piav txog lub “ntsiab lus tseeb” ntawm Vajpebleeg, tab sis tej kev piav txog tus Vajtswv muaj peb leeg li peb tug neeg sib txawv uas muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo tib yam ntawd mas piav tau pom tsis meej thiab pom tsis tseeb li, thiab tib neeg sawv saws tau feeb tsis meej txog qhov “kev tsim tsa” Vajtswv ntawd. Tsis muaj ib tug neeg tseem ceeb twg uas yuav muaj peev xwm muab tau ib qho kev piav kom ntxaws ntxaws li; tej lus piav feem ntau mas yeej hais tias siv tau raws li tej laj thawj thiab nyob rau hauv ntaub ntawv, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav to taub nws lub ntsiab lus kom meej meej tag nrho li. Qhov no ces yog vim qhov Vajpebleeg uas loj tshaj plaws no uas tib neeg tuav rawv rau hauv nruab siab no tsis tshwm sim muaj tseeb. … Cia Kuv qhia nej hais tias tus Vajtswv muaj peb leeg tsis muaj tshwm sim nyob rau qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no kiag li. Vajtswv tsis muaj Vajleejtxiv thiab tsis muaj Vajleejtub, thiab haj yam tsis muaj ib lub tswv yim hais tias Vajleejtxiv thiab Vajleejtub sib koom ua ke siv Vajntsujplig ua ib qho cuab yeej. Tag nrho qhov no ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev loj kawg nkaus nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab yeej tsis muaj tshwm sim tiag li! Tab sis txawm yog tej kev ntseeg yuam kev ntawd kiag los nws yeej muaj nws qhov chaw pib thiab yeej tsis yog hais tias yuav tsis muaj hauv paus hauv ntsis hlo li, vim nej lub siab mas tsis yog ib qho yooj yim li ntawd, thiab nej tej kev xav mas yeej tsis yog tsis muaj laj thawj li. Tab sis, lawv yeej zoo tsim nyog kawg thiab ntse kawg nkaus, tshaj plaws li ces ua rau lawv tsis muaj neeg yuav kov tau li txawm yog Ntxwgnyoog kiag los xij. Qhov tu siab ces yog tag nrho tej kev xav no yog kev ntseeg yuam kev xwb thiab yeej tsis muaj tshwm sim nyob li! Nej tseem tsis tau pom qhov tseeb tiag hlo li; nej tsuas lam muaj kev khwv yees thiab kev xav hauv nruab siab xwb, ces muab nws txua tag nrho los rau ib zaj dab deeg los dag ntxias kom tau lwm tus txoj kev ntseeg siab thiab kom tau kev caij tsuj cov neeg uas ruam tshaj plaws ntawm cov tib neeg yam tsis muaj tswv yim los sis laj thawj dab tsi li, ces kom lawv ntseeg nej tej “kev qhuab qhia ntawm cov kws txawj” uas zoo tshaj thiab nrov npe tshaj xwb. Qhov no puas yog qhov tseeb mas? Qhov no yog txoj kev ntawm lub neej txoj sia uas tib neeg tsim nyog tau txais lod? Nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Tsis muaj ib lo lus uas zoo tsim nyog li! Thoob plaws ntau lub xyoo no, Vajtswv tau raug nej phua raws li no, raug phua me me thiab me zus rau ib tiam zuj zus, los txog ntua qhov uas ib tug Vajtswv raug phua qhib lug ua peb tug Vajtswv. Thiab tam sim no ces tib neeg cia li yuav tsis muaj hnub yuav rov koom tau Vajtswv li ib tug lawm xwb, vim nej tau muab Nws phua tawm mos dhau heev lawm! Yog tsis muaj Kuv tes hauj lwm sai sai ua ntej uas nws yuav lig dhau heev lawm, ces nws yeej yog ib qho nyuab kawg uas yuav hais tau hais tias ua nej yuav xyuam plhu zias ua li no ntxiv mus kom ntev npaum li cas li! Yog pheej muab Vajtswv phua li no ntxiv mus, ua cas Nws thiaj tseem yuav yog nej tus Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav paub Vajtswv mas? Nej puas tseem nrhiav tau nej qhov chiv keeb thaum ub mas? Yog Kuv los txog lig zog, ces ntshe nej twb xa leej “Txiv thiab Tub,” Yehauvas thiab Yexus, rov mus rau Yixayee lawm thiab hais khav hais tias nej yog ib qho ntawm Vajtswv lawm. Hmoov muaj, tam sim no yog tiam kawg lawm. Txog thaum kawg, hnub no uas Kuv tos ntev heev tau los txog lawm, thiab tsuas yog tom qab uas Kuv ua theem no ntawm tes hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kiag ces nej qhov kev muab Vajtswv Tus Kheej phua ntawd thiaj li nres nrheev lawm xwb. Yog tsis vim qhov no, ces ntshe nej haj yam ua tshaj ntxiv, ntshe twb muab cov niag Ntxwgnyoog nyob ntawm nej coj los tso saum rooj cia pe hawm lawm. Qhov no yog nej qhov kev dag! Qhov no yog nej tej cuab yeej muab Vajtswv phua! Nej puas tseem yuav ua li ntawd ntxiv mus tam sim no thiab? Cia Kuv nug nej seb: Muaj pes tsawg tus Vajtswv mas? Tus Vajtswv twg yog tus uas yuav coj nej mus rau qhov kev cawm dim? Puas yog thawj tug Vajtswv, tus thib ob, los sis tus thib peb uas nej thov tag li rau xwb? Tus twg yog tus uas nej ib txwm ntseeg tas mus li? Puas yog Vajleejtxiv? Los yog Vajleejtub? Los yog tus Ntsujplig? Qhia Kuv seb tus twg yog tus koj ntseeg? Txawm hais tias txhua lo lus mas koj hais tias koj ntseeg Vajtswv, qhov uas nej ntseeg tiag tiag ces yog nej tus kheej lub hlwb xwb! Nej yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv nej lub siab li! Thiab tab sis nej lub siab mas muaj cov “Vajpebleeg” ntawd ntau heev li! Koj tsis lees li no thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog hais tias peb theem ntawm tes hauj lwm raug muab luj xyuas raws nraim li lub tswv yim ntawm qhov Vajpebleeg, ces yuav tsum muaj peb tug Vajtswv raws li qhov uas tes hauj lwm raug ua los ntawm ib tug twg ntawd mas tsis zoo ib yam. Yog nej ib tug twg hais tias Vajpebleeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Vajleejtxiv Dawb Huv yog dab tsi? Vajleejtub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Vajleejtxiv Dawb Huv? Yexus puas yog Vajleejtub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Vajleejtxiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias “Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.” Tsis hais xyov Vajleejtxiv thiab Vajleejtub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. Yog nws zoo li qhov koj hais, Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig, ces Lawv tseem tsis yog peb tug Vajtswv thiab lod? Tus Vajntsujplig yog ib tug, Vajleejtub yog ib tug, thiab Vajleejtxiv kuj tseem yog ib tug thiab. Lawv cov neeg mas sib txawv thiab Lawv lub ntsiab tseem ceeb los sib txawv, ces yog li ntawd Lawv ho yog ib qho ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb tau li cas mas? Tus Vajntsujplig yog ib tug Ntsujplig; qhov no ces yooj yim rau tib neeg to taub. Yog qho no zoo li no, ces Vajleejtxiv tseem haj yam yog ib tug Ntsujplig thiab. Nws yeej tsis tau nqis los rau ntiaj teb ib zaug li thiab yeej tsis tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li; Nws yog Vajtswv Yehauvas nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab Nws yog ib tug Ntsujplig tiag tiag li. Ces Nws ho sib txheeb nrog tus Vajntsujplig li cas? Puas yog ib qho kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab tus Tub? Los sis puas yog qhov kev sib txheeb ntawm tus Vajntsujplig thiab tus Ntsujplig ntawm Vajleejtxiv? Ua lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug Ntsujplig twg ntawd puas zoo ib yam? Los sis puas yog tus Vajntsujplig tsuas yog ib qho cuab yeej rau Vajleejtxiv xwb? Qhov no ho yuav muab piav tshab txais tau li cas? Thiab ces qhov kev sib txheeb ntawm Vajleejtub thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas thiab? Puas yog qhov kev sib txheeb ntawm ob tug Ntsujplig los sis qhov kev sib txheeb ntawm ib tug tib neeg thiab ib tug Ntsujplig? Tag nrho tej xwm tsheej no ces yeej tsis muaj lus piav tshab txhais tau li! Yog Lawv puav leej yog ib tug Ntsujplig xwb, ces yuav hais tsis tau txog peb tug neeg, vim Lawv tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb. Yog Lawv yog cov neeg uas sib txawv, ces Lawv cov Ntsujplig yuav sib txawv nyob rau lub zog, thiab Lawv yuav ua tsis tau ib tug Ntsujplig xwb. Lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas? Qhia Kuv seb, puas yog lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis tus Vajntsujplig? Ib txhia hais tias Lawv tsim nws tag nrho ua ke. Ces leej twg ho txhiv noob neej mas? Puas yog tus Vajntsujplig, Vajleejtub, los sis Vajleejtxiv? Ib txhia hais tias nws yog Vajleejtub uas txhiv noob neej. Ces Vajleejtub ho yog leej twg hauv lub ntsiab tseem ceeb mas? Nws tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lod? Tus uas yug los ua neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los ntawm lub npe ntawm leej Txiv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Koj tsis paub hais tias Yexus yog yug los ntawm kev xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Nyob rau hauv Nws ces yog tus Vajntsujplig; koj txawm yuav hais li cas, los Nws yeej tseem yog tus uas nrog Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, vim Nws yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Lub tswv yim txog Vajleejtub ces yeej tsis muaj tseeb li. Nws yog ib tug Ntsujplig xwb uas ua tag nrho tes hauj lwm; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig ua Nws tes hauj lwm. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Nws tsis yog Vajntsujplig lod? Tsis yog Vajntsujplig uas ua hauj lwm nyob rau hauv Yexus lod? Yog hais tias tes hauj lawm tsis yog raug ua los ntawm Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig), ces Nws tes hauj lwm puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag mas? Thaum Yexus hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv li qhov uas Nws thov Vajtswv, qhov no mas tsuas yog ua los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los xwb, tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig tau hnav ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj daim npog sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Txawm hais tias nyob rau hauv Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig kiag, los Nws daim duab sab nraud yeej tseem yog ib tug tib neeg li sawv daws xwb; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Nws tau rais los ua “Neeg Leej Tub” ntawm uas tag nrho tib neeg, suav kiag Yexus Tus Kheej tib si, tau hais. Vim yog Nws raug hu ua Neeg Leej Tub, Nws yog ib tug neeg (tsis hais txiv neej los poj niam, txawm yog qhov twg los xij tsuav yog ib tug uas muaj daim plhaub sab nraud ntawm ib tug tib neeg xwb) uas yug los rau ib tse neeg li sawv daws ntawm ib co neeg dog dig. Yog li ntawd, Yexus hu Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv ces zoo ib yam nkaus li nej hu Nws ua Txiv thaum xub thawj; Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Nej puas tseem nco qab tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv uas Yexus qhia nej kom nco kom tau? “Peb leej Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej….” Nws hais kom tag nrho cov tib neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv. Thiab vim Nws kiag los yeej hu Nws ua Txiv, Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas sawv sib txig zos nrog nej sawv daws xwb. Vim nej hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe Leej Txiv, ces Yexus pom Nws Tus Kheej sib txig zos nrog nej, thiab ib yam li ib tug ib neeg nyob rau hauv ntiaj teb uas raug Vajtswv xaiv tseg (ntawd yog, leej Tub ntawm Vajtswv). Yog nej hu Vajtswv ua Txiv, qhov no tsis yog vim nej yog ib tug uas raug tsim tawm los lod? Tsis hais Yexus yuav muaj hwj chim loj npaum li cas nyob rau hauv ntiaj teb li, ua ntej qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws tsuas yog ib tug Neeg Leej Tub xwb, uas tswj kav los ntawm tus Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv), thiab ib tug ntawm ntiaj teb cov uas raug tsim tawm los xwb, vim Nws tseem tsis tau ua Nws tes hauj lwm tiav. Yog li ntawd, Nws qhov kev hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej ua Txiv ces tsuas yog Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev mloog lus xwb. Nws qhov kev hu Vajtswv (ntawd ces yog, tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej) nyob rau tus yam ntxwv li ntawd, txawm li cas los xij, tsis tau ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog leej Tub ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis, nws tsuas yog qhov uas Nws txoj kev xav mas txawv lawm xwb, tsis yog hais tias Nws yog ib tug neeg ua txawv lawm. Qhov uas hais tias muaj cov neeg uas sib txawv ntawd ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm xwb! Ua ntej Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Yexus yog ib tug Neeg Leej Tub uas muaj tej ciaj ciam uas hla tsis dhau ntau yam ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tsis tau muaj tag nrho lub hwj chim ntawm tus Ntsujplig. Yog vim li ntawd ces Nws thiaj tsuas yog nrhiav txoj kev xav ntawm leej Txiv Vajtswv los ntawm qhov kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb. Zoo ib yam nkaus li qhov uas Nws thov Vajtswv peb zaug nyob rau ntawm Kexemane: “Cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Ua ntej Nws yuav pw rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yog kiag tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais; Nws yog Khetos, Neeg Leej Tub, thiab tsis yog ib lub cev muaj yeeb koob ntsa paug. Yog vim li ntawd, muab saib los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws thiaj li hu Vajtswv ua Txiv. Tam sim no, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas hu Vajtswv ua Txiv ntawd ces yog leej Tub. Yog hais tias qhov no yog li ntawd, ces tag nrho nej sawv daws tseem tsis rais mus ua leej Tub thaum Yexus qhia nej txog tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv lawm lod? Yog nej tseem tsis tau ntseeg, ces qhia Kuv seb, leej twg yog tus uas nej hu ua Txiv? Yog nej hais txog Yexus, ces Yexus Txiv ho yog leej twg rau nej? Tom qab uas Yexus ncaim mus lawm, lub tswv yim ntawm leej Txiv thiab leej Tub no twb tsis muaj lawm. Lub tswv yim no mas tsuas zoo tsim nyog siv rau lub sij hawm uas Yexus rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb; nyob rau tag nrho lwm yam xwm txheej, ces qhov kev sib txheeb ntawd tsuas yog ntawm tus Tswv tsim txhua yam thiab ib tug uas raug tsim tawm los xwb thaum uas nej hu Vajtswv ua Txiv ntawd. Tsis muaj ib lub sij hawm twg uas lub tswv yim ntawm Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yuav siv tau li; nws tsuas yog ib qho kev ntseeg yuam kev uas tsis tshua pom thoob plaws txhua tiam thiab nws tsis muaj tshwm sim tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tseem muaj ib txhia hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajleejtxiv; Vajleejtub yog Vajleejtub; tus Vajntsujplig yog tus Vajntsujplig, thiab nyob rau thaum kawg, Lawv yuav los ua ib tug xwb.” Yog li ces koj yuav muab Lawv ua ib tug tau li cas mas? Vajleejtxiv thiab Vajntsujplig ua tau ib tug li cas mas? Yog Nkawd yeej xeeb txawm yog ob tug, ces tsis hais yuav muab Nkawd sib lo li cas li, Nkawd yeej tseem tsis yog ob qho thiab lod? Thaum koj hais txog qhov muab Nkawd ua ib tug, qhov ntawd tsis yog muab ob qho uas sib txawv coj los sib lo ua ib qho kheej xwb lod? Tab sis Nkawd tsis yog ob qho sib txawv ua ntej muab sib lo ua ib qho xwb lod? Ib tug ntsujplig twg mas nyias muaj nyias lub ntsiab tseeb uas sib txawv, thiab ob tug ntsujplig muab coj los ua ib tug tsis tau. Ib tug ntsujplig tsis yog ib yam khoom thiab tsis zoo li ib yam dab tsi hauv ntiaj teb tej khoom. Raws li qhov tib neeg pom, Vajleejtxiv yog ib tug Ntsujplig, Vajleejtub yog ib tug, thiab tus Vajntsujplig tseem yog ib tug thiab, ces peb tug Ntsujplig sib tov zoo li peb khob dej nchuav ua ib khob puv nkaus xwb. Qhov ntawd tsis yog qhov uas peb tug ua ib tug lod? Qhov no tsuas yog ib qho kev piav uas yuam kev thiab tsis meej pem uas loj kawg li xwb! Qhov no tsis yog muab Vajtswv phua lod? Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig es ho yuav muab tag nrho coj los ua ib tug tau li cas mas? Lawv tsis yog peb qho uas muaj tus yeeb yam sib txawv lod? Tseem muaj lwm cov uas hais tias, “Tsis yog Vajtswv yeej hais tawm kiag hais tias Yexus yog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws lod?” Yexus yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, tus uas Nws txaus siab rau kawg nkaus—qhov no ces yeej yog Vajtswv hais tiag los mas. Qhov ntawd ces yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej, tab sis tsuas yog hais ntawm ib qho kev pom uas txawv los xwb, qhov ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej hais lus tim khawv rau Nws tus kheej qhov kev yug los ua neeg xwb. Yexus yog Nws qhov kev yug los ua neeg, tsis yog Nws tus Tub saum ntuj ceeb tsheej. Koj puas to taub? Yexus cov lus, “Kuv nyob rau hauv leej Txiv, thiab leej Txiv nyob rau hauv Kuv,” tseem tsis qhia kom pom hais tias Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb lod? Thiab tsis yog vim qhov kev yug los ua neeg ntawd ces Nkawd thiaj raug sib cais rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lod? Qhov tseeb, Lawv yeej tseem yog ib tug; tsis hais yuav muaj dab tsi li, nws tsuas yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej xwb. Vim yog tej kev hloov nyob rau ntau tiam, tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm, thiab ntau theem uas sib txawv ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, lub npe uas tib neeg hu Nws thiaj li sib txawv. Thaum Nws los ua thawj theem hauj lwm, Nws tsuas raug hu ua Yehauvas nkaus xwb, tus uas saib xyuas cov neeg Yixayee. Nyob rau theem thib ob, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas hu tau ua tus Tswv, thiab Khetos xwb. Tab sis nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Ntujplig saum ntuj ceeb tsheej tsuas hais tias Nws yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws thiab tsis hais dab tsi txog qhov hais tias Nws thiaj yog Vajtswv ib leeg Tub nkaus xwb. Qhov no ces yeej tsis tshwm sim li. Vajtswv ho muaj tib tug me nyuam xwb tau li cas mas? Ces Vajtswv tseem ho tsis rais los ua tib neeg thiab lod? Vim Nws yog tus uas yug los ua neeg, Nws thiaj li raug hu ua leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws, thiab, los ntawm qhov no, ces thiaj li muaj qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab Tub. Nws tsuas yog vim qhov kev sib cais ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb xwb. Yexus thov Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vim Nws tau muab lub cev nqaij daim tawv coj los hnav li txoj kev ua neej, nws yog los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv ces Nws thiaj li hais tias: “Kuv lub plhaub sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Vim Kuv tau hnav lub cev nqaij daim tawv los rau hauv lub ntiaj teb no, tam sim no Kuv nyob deb deb ntawm ntuj ceeb tsheej lawm.” Vim qhov laj thawj no, Nws thiaj li tsuas thov tau rau leej Txiv Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Qhov no yog Nws tes dej num, thiab nws yog qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg tsim nyog xaus nrog. Nws hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws thov leej Txiv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias Nws raug hu ua Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, los Nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag, vim Nws yeej yog qhov kev los yug ua neeg ntawm tus Ntsujplig tiag, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tus Ntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ntau yam lus tsis sib dhos nyob rau hauv tib neeg qhov kev piav lawm. Muaj tseeb, tag nrho tej no ces yog tib neeg qhov kev xav phem xwb; yog tsis ua twb zoo soj ntsuam xyuas ntxiv, ces nej sawv daws yuav ntseeg hais tias tej ntawd yeej yog lawm. Koj tsis paub hais tias tej tswv yim zoo li uas ib tug Vajtswv ua peb leeg ntawd tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb lod? Tsis muaj ib qho kev paub twg ntawm tib neeg uas yuav muaj puv npo thiab muaj ntxaws ntxaws li. Yeej ib txwm muaj tej yam tsis dawb huv, thiab tib neeg muaj ntau lub tswv yim dhau heev lawm; qhov no qhia tau kom pom hais tias ib tug uas raug tsim tawm los ces tsis muaj cuab kav yuav piav tau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg lub siab mas muaj ntau yam nyob rau hauv heev lawm, tag nrho ces yog los ntawm kev thoob tsib thiab kev xav, uas tsis sib dhos nrog rau qhov tseeb. Koj qhov kev thoob tsib puas muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tes hauj lwm phua coj los soj ntsuam xyuas kom thoob plaws? Koj puas muaj cuab kav pom tob mus rau hauv tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas? Puas yog koj ua ib tug tib neeg uas muaj peev xwm pom tshab plaws tag nrho, los sis nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj peev xwm pom txij kiag ntawm ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis? Puas yog koj yog tus muaj peev xwm pom puag thaum qhov ib txhiab ib txhis ntev los lawm mus txog ntua rau qhov ib txhiab ib txhis uas tseem yuav los, los sis Vajtswv yog tus ua tau li ntawd? Koj hais li cas? Koj ho zoo tsim nyog los piav txog Vajtswv li cas? Lub hauv paus ntsiab lus ntawm koj qhov kev piav yog dab tsi? Koj puas yog Vajtswv? Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj tsis yog tus ua qhov no, yog li ntawd vim li cas koj ho yuav los muab tej lus piav ua yuam kev tag li no mas? Tam sim no, koj puas tseem ntseeg tus Vajtswv muaj peb leej txuas ntxiv mus lawm? Koj puas xav hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li mas? Nws yuav yog ib qho zoo dua rau koj ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv kaus xwb, tsis yog ntseeg peb tug. Cia ua qhov sib sib xwb mas zoo tshaj, vim tus Tswv lub nra mas sib sib xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Seb tus tseem Vajtswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam yog ib tug xwb los sis peb tug

Ntxiv Mus: 1. Cov nkauj xwb ntse thiab cov nkauj xwb ruam yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No