2. Tej kev phom sij thiab lub txim uas cov noob neej qias vuab tsuab txoj kev coj yuav coj los rau lawv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuavsawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej tseem zam tsis dhau tej kev txhaum li thiab muaj tej kev quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nraim txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg haj tseem ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntse txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaws ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshawxav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsuj plig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg zoo li ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev uas phem zuj zus, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej zaum mas koj lub teb chaws yuav muaj txiag nplua nuj tam sim no, tab sis mas koj cia koj cov neeg yuam kev tawm ntawm Vajtswv mus, ces nws yuav pom tau tias nws plam Vajtswv tej koob hmoov zuj zus lawm. Koj lub teb chaws tej kev vam meej yuav raug tsuj zuj zus rau hauv qab xib taws thiab, tsis ntev, ces cov neeg yuav sawv tig tawm tsam Vajtswv thiab cem Ceeb Tsheej. Ces yog li ntawd, tib neeg yeej tsis paub li, txoj hmoo ntawm lub teb chaws yuav puas tsuaj. Vajtswv yuav tsa cov teb chaws muaj zog tshaj los mus rhuav tshem cov teb chaws uas raug Vajtswv foom phem rau, thiab tej zaum kuj yuav muab cov teb chaws ntawd rhuav tshem du lug hauv ntiaj teb no mus lawm. Qhov uas ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav sawv thiab yuav ploj mus ntawd mas yog tim los ntawm qhov uas seb cov tswv kav lub teb chaws ntawd puas teev hawm Vajtswv, thiab seb lawv puas coj lawv cov neeg los kom ze Vajtswv thiab los teev hawm Nws. Thiab txawm li ntawd los, nyob rau tiam kawg no, vim cov uas yeej nrhiav thiab teev hawm Vajtswv tiag ntawd muaj tsawg zuj zus, Vajtswv thiaj muab qhov kev hlub tshwj xeeb rau cov teb chaws uas kev Ntseeg Vajtswv yog txoj kev ntseeg ntawm lub teb chaws ntawd. Nws muab cov teb chaws ntawd sau coj los ua ntiaj teb pawg uas ncaj ncees, ces cov teb chaws uas tsis muaj kev ntseeg thiab cov uas tsis teev hawm tus Vajtswv tiag thiaj rais los ua yeeb ncuab rau pawg ncaj ncees. Ua li no ces, Vajtswv tsis yog yuav muaj ib qho chaw nyob nrog tib neeg los ua nws tej hauj lwm nkaus xwb, tab sis tseem tau cov teb chaws uas muaj kev tswj fwm ncaj ncees, cia muab kev rau txim thiab kev txwv txiav coj los nog rau cov teb chaws uas tawm tsam Nws. Txawm npaum li no los xij, yeej tseem tsis muaj neeg coob tawm los teev hawm Vajtswv, vim tib neeg tau plam poob zoo ntawm Nws mus deb heev lawm, thiab tib neeg tau nov qab Vajtswv los tau ntev lawm. Ces hauv ntiaj teb no thiaj tsuas tshuav cov teb chaws uas muaj kev ncaj ncees thiab tawm tsam kev tsis ncaj ncees lawm xwb. Tab sis qhov no mas yeej tseem deb ntawm qhov Vajtswv xav tau, vim tsis muaj ib lub teb chaws uas tus tswv kav teb chaws ntawd yuav cia Vajtswv tswj lawv cov neeg, thiab tsis muaj ib pab pawg neeg kav teb chaws twg uas yuav sau lawv cov neeg los teev hawm Vajtswv; Vajtswv tau plam nws qhov chaw uas yeej yog nws tug hauv nruab siab ntawm txhua lub teb chaws, haiv neeg, pab pawg neeg kav teb chaws, thiab hauv txhua tus neeg lub siab kiag. Txawm hais tias lub zog ncaj ncees yeej muaj nyob rau hauv ntiaj teb no, los tej cai uas tsis muaj Vajtswv nyob rau tib neeg lub siab ces yeej tsis ruaj khov. Yog tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov, ces tej kev kav teb chaws yeej yuav ntxhov quav niab thiab tsis muaj peev xwm tiv taus ib qho kev sib tawm tsam li. Rau tib neeg, ces tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov ces zoo li tsis muaj lub hnub ci. Tsis hais cov tswv kav teb chaws yuav pab nyiaj txiag npaum li cas mus rau lawv cov neeg, tsis hais tib neeg yuav npaj muaj pes tsawg lub rooj sib tham txog kev ncaj ncees li, tsis muaj ib yam no uas yuav tig tau qhov phem los sis hloov tau tib neeg txoj hmoo li. Tib neeg ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tib neeg muaj noj muaj hnav, uas lawv ua neej muaj kev sib haum xeeb, ces yog ib lub teb chaws zoo, thiab yog lub uas muaj kev coj zoo. Tab sis Vajtswv tsis xav li ntawd. Nws ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tsis muaj neeg teev hawm Nws ces yog lub uas Nws yuav muab rhuav kom puas tsuaj tu noob. Tib neeg qhov kev xav mas txawv Vajtswv qhov lawm deb heev. Yog li ntawd, yog tus coj ntawm ib lub teb chaws twg tsis teev hawm Vajtswv, ces yam yuav tshwm sim tom ntej rau lub teb chaws ntawd yuav yog ib qho txaus tu siab heev, thiab lub teb chaws ntawd yuav tsis muaj txoj hau kev kawg.

Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws.

Nco txog qhov xwm txheej hauv Vajluskub thaum uas Vajtswv tso kev puas tsuaj rau Xaudoo thiab xav txog qhov uas Lauj tus poj niam tau rais los ua ib tug ncej ntsev. Tig rov xav txog qhov uas cov neeg hauv Ninave lees lawv tej kev txhaum rau hauv hnab xaws khaub ncaws thiab hmoov tshauv thiab nco ntsoov tej yam uas tshwm sim tom qab cov neeg Yudai muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig 2,000 xyoo dhau los. Cov neeg Yudai raug ntiab tawm hauv Yixayee thiab khiav mus nyob thoob ntiaj teb. Muaj coob tus raug tua tuag, thiab tag nrho haiv neeg Yudai raug muab cov mus zwm txoj kev mob siab ntsim plawv ntawm lawv lub teb chaws txoj kev puas ntsoog tag nrho yam tsis tau muaj dua los li. Lawv tau muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig—tau ua ib qho kev txhaum loj tshaj plaws—thiab tau thab Vajtswv tus moj yam. Lawv tau raug yuam kom them tej uas lawv tau ua thiab tau raug yuam kom txais tag nrho tej txim txhaum los ntawm tej lawv ua ntawd. Lawv tau cem Vajtswv, tsis txais yuav Vajtswv, thiab yog li lawv thiaj li tsuas muaj tib txoj hmoo nkaus xwb: raug Vajtswv rau txim. Qhov no yog lub txim iab thiab kev puas tsuaj uas lawv cov tswv kav teb chaws tau tsim tawm los rau lawv lub teb chaws thiab haiv neeg.

Hnub no, Vajtswv tau rov los rau ntiaj teb no los ua Nws tes hauj lwm lawm. Nws thawj qho chaw nres ces yog ua tus qauv zoo txog txoj kev kav ntawm sab kev koom tsham: Suav Teb, lub hauv paus ruaj khov ntawm kev tsis ntseeg ntuj. Vajtswv tau ib pab neeg los ntawm Nws txoj kev txawj ntse thiab lub hwj chim. Nyob rau lub sij hawm no, Nws raug Suav pab neeg tswj teb chaws siv txhua yam caum tua thiab tsim kev txom nyem loj heev rau, yam tsis muaj chaw rau Nws so li, nrhiav tsis tau chaw nkaum li. Txawm li no los xij, Vajtswv yeej tseem rau siab ntso ua tes hauj lwm uas nws npaj siab yuav ua: Nws hais tawm Nws lub suab thiab nthuav tawm nws txoj moo zoo. Tsis muaj leej twg yuav to taub tau txog lub hwj chim loj tshaj plaws ntawm Vajtswv. Nyob rau Suav Teb, ib lub teb chaws uas muab Vajtswv xam ua tus yeeb ncuab, los Vajtswv yeej tsis tso Nws tes hauj lwm tseg li. Txawm li ntawd los, muaj neeg coob tau txais yuav Nws tes hauj lwm thiab txoj lus, vim Vajtswv cawm txhua leej thiab txhua tus noob neeb mus rau qhov zoo tshaj plaws. Peb ntseeg hais tias tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib qho hwj chim twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm tej uas Vajtswv xav ua li. Cov uas thaiv txoj hau kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj kev npaj ces thaum kawg yuav raug Vajtswv rau txim. Tus uas tawm tsam Vajtswv txoj lus yuav raug xa mus rau Dab Teb; lub teb chaw twg uas tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug kev puas ntsoog; haiv neeg twg uas sawv tig tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ntsaig tawm kom tu noob hauv ntiaj teb no mus thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub thiab keeb kwm ua ntu zus los tau ntau txhiab xyoo lawm ntawd tau muab tib neeg txoj kev xav thiab txoj kev xav phem thiab lawv txoj kev xav kaw ruaj heev ua rau lawv txhaws tag thiab tsis txawj lwj[1] li. Tib neeg nyob rau lub voj voog thib kaum yim hauv ntuj tawg, qhov uas, cuag nkaus li lawv tau raug Vajtswv muab ntiab mus rau hauv lub chaw kaw neeg hauv av, yeej tsis pom qhov duab ci hlo li. Txoj kev xav sab txwv feej tau caij tsuj tib neeg heev ua raws lawv ua yuav luag tsis taus pa thiab ua pa nyuaj heev li. Lawv tsis muaj ib lub zog me me yuav tawm tsam li; qhov lawv ua tau ces tsuas yog tiv thiab tiv yam ntsiag to xwb…. Yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav tau luag nti los sis sawv txheem txoj kev yog thiab kev ncaj ncees li; tib neeg ces tsuas ua ib lub neej uas phem tshaj li ib tug tsiaj lub, nyob hauv qab txoj kev raug ntaus thiab raug tsim txom los ntawm txoj kev coj sab txwv feej, ib hnub dhau ib hnub, thiab ib xyoos dhau ib xyoos. Lawv yeej tsis xav txog qhov yuav nrhiav Vajtswv los xyiv fab rau txoj kev zoo siab uas nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Cuag nkaus li tib neeg raug ntaus ntog pawg lug txog qhov uas lawv ces zoo li tej nplooj qhua zeeg poob los thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, nkig nkuav, qhuav qhawv, thiab daj-lis. Tib neeg twb poob lawv qhov kev nco tau ntawd los tau ntev lawm; lawv ua neej nyob yam tsis muaj kev pab li nyob rau hauv lub ntuj tawg uas hu ua tib neeg lub ntiaj teb, tos ntsoov hnub kawg los txog es kom lawv puas tsuaj nrog lub ntuj tawg no mus, cuag nkaus li hnub kawg uas lawv tos ntsoov ntawd ces yog hnub uas tib neeg yuav tau xyiv fab hlo rau txoj kev so yam thaj yeeb lug. Tej kev coj sab txwv feej tau coj tib neeg lub neej mus rau “Tub Tuag Teb,” haj yam ua rau tib neeg lub zog yuav tawm tsam ntawd ntaug. Txhua yam kev caij tsuj thawb tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, kom poob tob zuj zus mus rau hauv Tub Tuag Teb, kom deb zuj zus ntawm Vajtswv mus, los txog ntua rau hnub no ces lawv tau rais mus ua cov neeg txawv tsis sib paub rau Vajtswv lawm thiab maj nroos mus nkaum Nws thaum lawv sib ntsib. Tib neeg tsis quav ntsej txog Nws thiab cia Nws sawv ib leeg rau ib sab, cuag li tib neeg yeej tsis tau paub dua Nws, yeej tsis tau pom dua Nws ua ntej ntawd li. … Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub tau muab tib neeg nyiag twj ywm ntawm Vajtswv lub xub ntiag mus lawm thiab muab lawv cob rau tus vajntxwv ntawm cov dab thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis[a] tau coj tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav phem mus rau ib tiam tshiab ntawm txoj kev ntxeev siab lawm, ua rau lawv muaj kev qhuas loj tshaj rau cov uas muab cov Ntawv/Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis ntawm cov Ntaub Ntawv ntawd coj los sib sau ua ke, thiab ces haj yam ua rau lawv tej kev xav phem txog Vajtswv ntawd muaj ntau ntxiv tuaj xwb. Tib neeg tsis paub li, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau muab Vajtswv ntiab tawm hauv tib neeg lub siab mus lawm yam siab phem kawg thiab tau cia nws tus kheej nyob rau hauv yam txaus siab kawg nkaus li tus yeej. Txij thaum ntawd los, ces tib neeg raug ib tug ntsuj phem thiab lim hiam thiab muaj lub ntsej muag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab nkag rau lawm. Ib txoj kev ntxub Vajtswv nyob puv nkaus lawv lub hau siab, thiab txoj kev chim siab xav ua phem ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab kis mus rau hauv tib neeg lub nruab nrog ib hnub dhau ib hnub mus txog ntua thaum lawv raug nqos kiag du lug lawm. Tib neeg tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me nyob li lawm thiab tsis muaj kev nti kom dim ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd rooj ntxiab li lawm. Lawv yeej tsis muaj kev xaiv li tsuas yog raug txhom kawg kiag tam sim ntawd, nyoo swb kiag thiab nyoo zwm kiag rau ntawm nws lub xub ntiag xwb. Ntev los lawm, thaum tib neeg lub siab thiab tus ntsuj thiab mos mos, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau cog ib lub noob ntawm qhov nqaij hlav ntawm txoj kev tsis ntseeg tias muaj Vajtswv rau hauv nws, qhia nws txog tej kev dag los ua “kev kawm txog keeb txuj thiab kev siv keeb txuj; ras txog Plaub Txoj Kev Vam Meej; thiab yeej tsis muaj ib qho uas yog Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb li.” Tsis tag li ntawd xwb, nws qw tawm rau txhua lub cib fim hais tias: “Cia peb tos peb lub zog uas txawj txawj khwv no los tsim tsa ib lub teb chaws zoo nkauj heev,” hais kom txhua leej thiab txhua tus npaj kom txhij puag thaum me nyuam yaus los kom ua lub siab ncaj ua dej dum rau lub teb chaws. Tib neeg, tsis paub, ces raug coj los rau ntawm nws xub ntiag, ntawm qhov uas nws maj nroos khav hais tias txhua yam zoo (txhais tau hais tias yam zoo yog Vajtswv tug rau qhov uas tuav rawv tag nrho noob neej rau hauv Nws ob txhais tes) ces yog nws tug tag nrho. Nws yeej tsis muaj ib qho kev paub txaj muag hlo li. Tshaj qhov ntawd, nws txeeb Vajtswv cov neeg yam tsis paub txaj muag thiab muab lawv cab rov qab mus rau hauv nws lub tsev, uas nws dhia li ib tug nas tsuag mus rau ntawm lub rooj thiab kom tib neeg pe hawm nws li Vajtswv. Cas yuav yog ib niag neeg phem ua luaj li lau! Nws quaj qw tawm tej yam uas poob ntsej poob muag thiab ua rau sawv daws ceeb, xws li: “Yeej tsis muaj tej yam zoo li ntawd uas yog Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb li. Cua tshuab raws li tej huab cua hloov pauv raws li tej kev cai ntuj tsim xwb; nag los thaum tej pa dej, ntsib rau tej huab cua txias, khov ua tej teev dej uas poob los rau ntiaj teb; ib qho av qeeg yog daim npoo av ntawm lub ntiaj teb co vim tej kev hloov pauv hauv qab av xwb; ntuj qhua mas yog vim tej huab cua qhuav los ntawm tej kev cuam tshuam me me nyob rau saum npoo saum lub hnub xwb. Tej no yog tej xwm txheej uas ib txwm muaj raws ntuj tsim. Qhov twg, ntawm tag nrho tej no, uas yog ib qho uas Vajtswv ua?” Tseem muaj cov uas qw tawm tej kab lus zoo li nram qab no, tej kab lus uas tsis tsim nyog hais tawm lub suab li: “Tib neeg mas yog loj hlob thiab hloov cev los ntawm liab los nyob rau txheej puag thaum ub, thiab lub ntiaj teb tam sim no mas yog los ntawm qhov kev hloov sib txuas zws ntawm tej zej zog yaj sab puag thaum ub pib khwv yees li ntawm ib taw xyoo dhau los lawm. Qhov uas ib lub teb chaws yuav vam meej tuaj los sis poob qab mus ntawd ces puav leej nyob rau ntawm nws cov pej xeem ob txhais tes xwb.” Nyob rau sab tom qab, nws kom tib neeg muab nws dai rau tim phab ntsa los sis tso rau saum rooj los teev hawm thiab muab khoom fij rau nws. Nyob rau tib lub sij hawm uas nws quaj qw hais tias, “Yeej tsis muaj Vajtswv li,” nws muab nws tus kheej tsa ua Vajtswv, siv tag nrho lub zog nchav muab Vajtswv thawb tawm plaws lub ntug ntawm lub ntiaj teb mus lawm, thaum uas tseem sawv ntawm Vajtswv qhov chaw thiab ua tes dej num ua tus vaj ntxwv ntawm cov dab. Cas yuav tsis muaj qab hau kiag li! Nws ua rau yus ntxub nws ti txha nkaus. Zoo li Vajtswv thiab nws ces yog yeeb ncuab uas cog lus tseg, thiab ob tug ces nyob tsis tau ua ke. Nws ntxias dag muab Vajtswv caum khiav mus lawm ho nws ces ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag.[2] Yog kiag ib niag vaj ntxwv rau cov niag dab ntag lau! Ua cas thiaj yuav zam tau qhov uas muaj nws nyob mas? Nws yuav tsis so kom txog thaum uas nws muab Vajtswv tes hauj lwm ua kom puas tag thiab cia nws nyob rau ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho,[3] cuag nkaus li nws xav tawm tsam Vajtswv kom txog qhov kawg kiag, kom txog qhov uas tus ntses tuag kiag los sis lub vas ntuag kiag, txhob txwm npaj nws tus kheej tawm tsam Vajtswv thiab nias qees los ze zuj zus. Nws lub ntsej muag phem twb yeej raug muab nthuav tawm ntev heev los lawm, tam sim no ces nws doog tag thiab raug ntaus sab kawg[4] thiab nyob rau ib tug yam ntxwv txaus tu siab kawg, tab sis nws yeej tseem tsis txo nws txoj kev ntxub Vajtswv li, cuag nkaus li yog nqos tau kiag Vajtswv ua ib los puv nkaus ces nws yuav tso tau nws tej kev ntxub uas raug kaw rau hauv nws lub siab tawm. Peb yuav ua cas zam tau nws, Vajtswv tus yeeb ncuab no nas! Tsuas yog nws qhov kev raug rhuav tshem thiab muab tua kom tu noob kiag xwb thiaj yuav ua rau peb lub neej txoj kev ntshaw tawg paj txi txiv tau. Ua cas thiaj yuav cia nws khiav vig voog rau ub rau no? Nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab txog ntua qhov uas tib neeg tsis paub ntuj hnub lawm, thiab tau rais los ua cov niag tuag thiab tsis hnov dab tsi li lawm. Tib neeg tau plam qhov laj thawj uas tib neeg ib txwm muaj lawm. Vim li cas ho tsis muab tag nrho peb coj los rhuav tshem nws thiab muab nws hlawv kom tshem tawm tau tag nrho txhua yam kev txhawj xeeb rau yav tom ntej thiab cia Vajtswv tes hauj lwm kom mus txhog qhov zoo tshaj plaws uas tsis tau muaj dua li? Pab niag dag no tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab muab nws tig mus ua kev tsis meej pem lawm. Lawv coj tag nrho tib neeg mus rau ntawm npoo tsua, nyiag npaj yuav muab lawv thawb kom poob mus ntsoog mos mos es kom lawv thiaj li tau noj lawv lub cev tuag. Lawv cia siab ntsoov yam tsis muaj nuj nqis dab tsi yuav muab Vajtswv qhov phiaj xwm rhuav thiab nkag mus nrog Nws sib ntsuas zog, twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb.[5] Qhov ntawd mas yeej tsis yooj yim kiag li! Tus ntoo khaub lig twb tau npaj tiav lawm, txog thaum kawg, rau tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas muaj kev txhaum rau tej kev ua txhaum cai loj tshaj plaws. Vajtswv mas tsis yog nyob saum tus ntoo khaub lig. Nws twb tau muab cuam pov tseg rau tus niag dab lawm. Vajtswv twb yog tus yeej ntev ua ntej tam sim no lawm thiab tsis tu siab rau noob neej tej kev txhaum ntxiv lawm, tab sis yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tsis yog dab tsi li dua li ntawm yog Kuv tus yeeb ncuab lawm. Tib neeg yog tus phem uas tawm tsam thiab tsis mloog Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus phem cov me nyuam uas raug tsawm foom los ntawm Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus thawj tim tswv uas ntxeev siab rau Kuv tej xeeb zeej xeeb ntxwv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog qhov los ntawm tus phem uas Kuv muab tso tseg ntev los lawm, uas yog Kuv tus yeeb ncuab tsis haum nrog Kuv txij thaum ntawd los. Vim lub ntuj nyob saum qaum tib neeg muaj iab oo thiab tsaus nti, tsis muaj ib nyuag qhov kaj me me kiag li, thiab tib neeg lub ntiaj teb yog poob mus rau qhov tsau ntuj nti, uas tus neeg nyob hauv twb tsis muaj peev xwm pom nws txhais tes xyab los rau ntawm nws ntsej muag los sis lub hnub thaum thaum nws tsa nws lub taub hau. Txoj kev hauv nws qab xib taws, nkos thiab qawj muaj qhov ntau, nkhaus thiab siab qis heev; tag nrho thaj av muaj neeg tuag lub cev puv qhov txhia chaw. Lub ces kaum ua tsaus ntuj muaj neeg tuag tej nqaij seem puv nkaus, thiab nyob ntawm tej ces kaum txias thiab ntxoov ntxoo muaj dab coob uas muab tej ntawd ua lawv qhov chaw nyob. Thiab nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb txhua qhov txhia chaw dab mus mus los los ua tsheej pab. Cov me nyuam uas ua txhua yam xws li tej tsiaj, muaj kev qias neeg puv npo, raug kaw npaj tos sib ntaus sib tua, yog lub suab uas txaus ntshai heev raug rau lub siab. Lub sij hawm ntawd, nyob hauv lub ntiaj teb ntawd, yog “ntiaj teb lub ceeb tsheej,” ib tug yuav mus nrhiav lub neej txoj kev zoo siab nyob qhov twg? Ib tug yuav mus nrhiav lub hom phiaj ntawm nws lub neej qhov twg? Tib neeg yeej raug tsuj rau hauv Ntxwgnyoog qab xib taw txij thaum ntawd los, qhov tau ua xub thawj yog ua yeeb yam xws li Ntxwgnyoog—ntau tshaj ntawd, tib neeg yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, thiab yog qhov pov thawj uas ua tim khawv rau Ntxwgnyoog, meej thiab tseeb tiag. Yuav ua li cas haiv tib neeg, uas tsis zoo vuab tsuab, tej xeeb zeej xeeb ntxwv los ntawm tsev tib neeg tsis ncaj ncees no, thiaj yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv? Kuv lub yeeb koob los qhov twg los? Ib tug neeg yuav pib hais Kuv cov lus pov thawj nyob qhov twg? Tus yeeb ncuab uas, muab tib neeg ua tsis ncaj ncees, sawv tawm tsam Kuv, twb txeeb tau tib neeg lawm—cov tib neeg uas Kuv tsim tau ntev los lawm thiab muaj Kuv lub yeeb koob puv npo thiab ua lub neej li Kuv—thiab ua lawv ntsu kauv. Nws muab Kuv lub yeeb koob tshem pov tseg, thiab nws tso rau tag nrho tib neeg cov tshuaj lom hnyav los khaub zig lawv nrog Ntxwgnyoog txoj kev qias, thiab cov kua los ntawm cov txiv ntawm tsob ntoo uas ua rau paub qhov zoo thiab qhov phem. Thaum chiv keeb, Kuv tsim tib neeg; qhov ntawd yog, Kuv tsim tib neeg tus yawg koob, Adas. Nws tau lub cev thiab tus duab, muaj sia muaj zog puv npo, muaj cev nqaij daim tawv muaj zog puv npo, thiab ntau tshaj ntawd, nyob nrog Kuv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog lub caij muaj yeeb koob uas Kuv tau tsim tib neeg. Tom qab ntawd, tsim Evas los ntawm Adas lub cev, thiab nws los kuj yog tib neeg tus poj koob, thiab ces cov neeg Kuv tsim tau Kuv cov pa thiab tau Kuv lub yeeb koob puv npo. Adas yug los ntawm Kuv txhais tes thiab yog tus qauv ntawm Kuv tus yam ntxwv. Vim li ntawd thawj lub ntsiab lus ntawm “Adas” yog ib tug muaj sia tsim los ntawm Kuv, muaj Kuv lub zog nyob hauv nws, muaj Kuv lub yeeb koob nyob hauv nws, muaj lub cev thiab tus yam ntxwv, muaj ntsujplig thiab ua pa. Nws yog tib tug uas tsim los xwb, muaj ib tug ntsujplig, uas muaj peev xwm sawv tau Kuv cev, uas tau Kuv tus yam ntxwv, thiab txais Kuv txoj pa. Thaum pib, Evas yog tus tib neeg zeeg ob tau txoj pa uas Kuv tau tshwj tseg, ces thawj lub ntsiab ntawm “Evas” yog ib tug tsim muaj sia tsim los txuas Kuv lub yeeb koob lawm yav tom ntej, muaj Kuv txoj sia lub zog puv npo thiab ntau dua ntawd tau Kuv lub yeeb koob nrog. Evas los ntawm Adas los, ces nws kuj tau Kuv tus yam ntxwv ib yam thiab, ces nws yog tus tib neeg zeeg ob tsim los tau Kuv tus yam ntxwv. Thawj lub ntsiab lus ntawm “Evas” yog tus tib neeg muaj txoj sia nyob, muaj ntsujplig, cev nqaij daim tawv, thiab pob txha, Kuv qhov tim khawv zeeg ob thiab Kuv tus yam ntxwv nrog noob neej. Nkawd yog noob neej ob tug poj koob yawg koob, tib neeg qhov tseem thiab nyiaj kub muaj nqis, thiab, los ntawm thawj, tug muaj sia nrog tus ntsujplig. Txawm li cas los xij, tus phem tsuj thiab ntes tau tib neeg ob tug poj koob yawg koob tej tub tej kiv, muab tib neeg lub ntiaj teb thawb mus rau qhov tsaus ntuj nti, thiab ua kom xwv tej tub tej kiv tsis ntseeg tias muaj Kuv ntxiv lawm. Tseem phem tshaj ntawd, txawm tias tus phem los tseem ntxias dag neeg thiab tsuj lawv, nws yog ib qho phem kawg uas muab Kuv lub yeeb koob mos tawm zuj zus mus, Kuv tej lus pov ntawj, lub dag lub zog uas Kuv tso rau saum lawv, txoj pa thiab txoj sia Kuv tshuab rau hauv lawv, tag nrho Kuv lub yeeb koob nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab tag nrho lub plawv cov ntsav Kuv tau muab tso rau tib neeg. Tib neeg is tsis nyob hauv qhov kaj ntxiv lawm, neeg tau poob tag txhua yam Kuv tso rau saum lawv, thiab lawv tau muab lub yeeb koob uas Kuv muab rau lawv cuam pov tseg. Lawv yuav lees paub tias Kuv yog tus Tswv uas tsim txhua yam muaj sia tau li cas? Lawv yuav uas cas muaj peev xwm ntseeg tsis tseg tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Yuav ua cas lawv thiaj muaj peev xwm nrhiav tau Kuv lub yeeb koob uas muaj nyob hauv ntiaj teb? Yuav ua cas tej tub xeeb ntxwv thiab tej ntxhais xeeb ntxwv no thiaj muaj peev xwm txais lawv tej poj koob yawg koob tus Vajtswv saib tias yog tus Tswv uas tsim lawv? Tej tub thiab ntxhais xeeb ntxwv txom nyem no zoo siab hlo “muab” rau tus phem lub yeeb koob, tus yam ntxwv, thiab tej lus tim khawv, uas Kuv tso rau Adas thiab Evas, nrog rau lub neej uas Kuv tso rau saum tib neeg thiab yam uas lawv yuav tau muaj thiaj ciaj sia; thiab lawv yeej tsis quav ntsej tias muaj tus phem nyob, thiab muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nws. Qhov no tsis yog qhov tau lub npe ntawm lo lus tias “vuab tsuab” no lod? Yog vim li cas tej tib neeg, zoo li tej dab phem no, tej tuag uas tseem mus kev, Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, Kuv tej yeeb ncuab tau Kuv lub yeeb koob? Kuv yuav rov tau Kuv lub yeeb koob, rov tau Kuv tej lus tim khawv uas muaj nyob nrog tib neeg, thiab txhua yam ua tau yog Kuv tug thiab Kuv muab rau tib neeg ntev los lawm—Kuv yuav kov yeej tib neeg tag nrho. Txawm li cas los xij, koj yuav paub tias tus tib neeg Kuv tau tsim yog neeg dawb huv uas tau Kuv tus yam ntxwv thiab Kuv lub yeeb koob. Lawv tsis yog Ntxwgnyoog tug, los sis lawv tsis yog rau nws tsuj, tab sis yog Kuv tug uas tshwm tuaj, tsis muaj Ntxwgnyoog ib nyuag qhov tshuaj lom me me li. Thiab yog li ntawd, Kuv ceeb toom rau tib neeg tias Kuv tsuas xav tau yam uas Kuv tsim los ntawm Kuv txhais tes, cov dawb huv uas Kuv hlub thiab tsis zwm rau lwm qhov. Ntau tshaj ntawd, Kuv yuav zoo siab rau lawv thiab xav tias lawv yog Kuv lub yeeb koob. Txawm li cas los xij, qhov Kuv xav tau tsis yog cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog ntxias dag, uas hnub no yog Ntxwgnyoog tug, thiab tsis yog cov Kuv tsim thaum lub hauv paus lawm. Vim hais tias Kuv lub hom phiaj yog rov tau Kuv lub yeeb koob uas tshwm sim nyob hauv tib neeg lub ntuj, Kuv yuav tau txeeb tag nrho tib neeg cov ciaj, los ua pov thawj rau Kuv lub yeeb koob uas ntaus yeej Ntxwgnyoog. Kuv yuav Kuv cov lus pov thawj xws li nws tshwm los ua Kuv tus kheej, ua ib qho rau Kuv txoj kev zoo siab. Qhov no yog Kuv lub siab nyiam.

Nws tau siv kaum tawm txhiab xyoo keeb kwm rau tib neeg ua mam los txog qhov lawv nyob hnub no, tab sis cov tib neeg Kuv tsim thaum pib tau tog mus ua ib co tsis zoo lawm. Tib neeg tsis yog cov tib neeg uas Kuv xav tau lawm, thiab vim li ntawd, nyob hauv Kuv ob lub qhov muag, neeg tsis tsim nyog tau lub npe tib neeg ntxiv lawm. Lawv ho yog, qhov vuab tsuab ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog tau coj mus kaw lawm, cov neeg tuag uas lwj lwj lawm los tseem mus kev uas Ntxwgnyoog nyob hauv lawv thiab Ntxwgnyoog hnav lawv ua nws cov nkaub ncaws. Neeg tsis muaj kev ntseeg txog qhov muaj Kuv, los sis tsis txais qhov Kuv los. Tib neeg lam teb yam Kuv kom lawv ua yam tsis txaus siab hlo, lawv lam ua ib pliag xwb, thiab tsis yog ib qho ua siab dawb paug qhia lub neej txoj kev zoo siab thiab kev tu siab rau Kuv. Vim neeg pom Kuv li ib tug lawv tsis muaj peev xwm paub tau, lawv lam ua txuj luag nyav rau Kuv, lawv tus cwj pwm sov siab nrog tus muaj hwj chim, vim neeg tsis paub txog Kuv tes dej num, tsawg tshaj ntawd Kuv lub siab nyiam rau lub sij hawm no. Kuv yuav hais qhov tseeb rau nej: Thaum hnub ntawd los txog, txoj kev txom nyem ntawm ib tug twg uas pe hawm Kuv yuav yooj yim dua cov uas nej hawm nej. Qhov nej ntseeg Kuv, tseeb tiag, yuav tsis ntau tshaj li Yauj—txoj kev ntseeg ntawm covYudas Falixais yog neeg Yudais tsheem tshaj nej txoj kev ntseeg thiab—thiab yog li, yog hnub cov hluav taws nqes los, nej txoj kev txom nyem tseem yuav phem tshaj li cov Falixais thaum Yexus tsis pom zoo rau tej yam lawv ua, tshaj li 250 tus thawj coj uas tawm tsam Mauxes, thiab lub nroog Xaudoos thaum kub nyhiab puas tsuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Ua Ib Tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li, “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Cov lus tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Hau Sam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li; tej no yog tag nrho tej qauv ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los; yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tej yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab cov uas nws yog los ntawm nws qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Dhau li ntawm kev siv tag nrho cov kev tshawb pom thiab cov lus xaus ntawm kev tshawb fawb los ntxias tib neeg, Ntxwgnyoog kuj tseem siv kev tshawb fawb los ua ib txoj hau kev ua kev puas tsuaj liam thiab rhuav tshem cov chaw nyob ib puag ncig uas tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv. Nws ua qhov no raws li cov ntawv sau tseg tias yog tias tib neeg ua cov kev tshawb fawb, ces tib neeg lub neej qhov xwm ib puag ncig thiab qhov zoo ntawm lub neej yuav txhim kho tsis tu ncua mus, thiab ntxiv mus tias lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb yog kom pab tau cov neeg cov kev xav tau cov khoom siv uas ntau zuj zus thiab lawv txoj kev xav txhim kho qhov zoo ntawm lawv lub neej yam tsis tu ncua. Nov yog lub hauv paus kev tshawb xav ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txhim kho ntawm kev tshawb fawb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau coj dab tsi los rau tib neeg? Qhov chaw ib puag ncig uas peb tau txuas nrog muaj dab tsi? Tsis yog cov cua uas tib neeg ua pa ntawd tau paug qias tag lawm lod? Cov dej peb haus puas tseem dawb huv ma? (Tsis dawb huv.) Puas yog cov zaub mov peb noj tseem yog yam ntuj tsim ma? Feem ntau ntawm nws yog siv tshuaj chiv khes mis cog thiab yug qoob loo los ntawm siv kev hloov caj ces, thiab tseem muaj kev hloov caj ces los ntawm kev siv ntau txoj kev tshawb fawb. Txawm yog cov zaub thiab txiv hmab txiv ntoo peb noj los twb tsis yog ntuj tsim lawm. Txawm yog lub qe tseem li ntuj tsim los yeej tsis tau yooj yim los nrhiav tau, thiab cov qe los tsis qab li uas lawv txeev qab lawm, twb raug muab ua tiav los ntawm Ntxwgnyoog lub npe hu ua kev tshawb fawb lawm. Saib ntawm daim duab loj, tag nrho cov huab cua tau raug rhuav tshem thiab paug qias tag lawm; cov roob, cov pas dej, cov hav zoov, hav dej ntws, dej hiav txwv, thiab txhua yam saum npoo thiab hauv qab av txhua yam tau raug puas tsuaj tag los ntawm qhov hu tias kev ua tiav ntawm kev tshawb fawb. Hais luv luv tias, tag nrho qhov xwm ib puag ncig ntuj tsim, qhov xwm nyob ib puag ncig tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv, tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm qhov hu tias kev tshawb fawb. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas tau txais yam lawv ib txwm cia siab raws li qhov zoo ntawm lub neej lawv nrhiav, txaus siab raws li lawv cov kev ntshaw thiab lawv lub cev nqaij daim tawv los xij, qhov xwm ib puag ncig tseem ceeb uas tib neeg nyob rau hauv tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm ntau yam “kev ua tiav” tau los ntawm kev tshawb fawb. Tam sim no, peb tsis muaj cai los ua pa ib qho cua huv si li lawm. Qhov no tsis yog txoj kev tu siab ntawm tib neeg lod? Puas tseem muaj tej yam kev zoo siab seem rau los hais txog tib neeg lawm, thaum nws yuav tsum nyob hauv thaj chaw zoo li no? Qhov chaw no thiab xwm ib puag ncig rau kev ua neej nyob uas tib neeg nyob yog, txij puag thaum chiv keeb los, raug tsim los ntawm Vajtswv rau tib neeg. Cov dej tib neeg haus, cov cua uas tib neeg ua pa, zaub mov uas tib neeg noj, tej nroj tsuag, ntoo thiab dej hiav txwv—txhua feem ntawm lub chaw nyob ib puag ncig no tau raug muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv; nws yog ntuj tsim, kev ua hauj lwm raws li txoj cai ntuj tsim uas tsim los ntawm Vajtswv. Yog tias tsis muaj kev tshawb fawb, tib neeg yuav muaj kev zoo siab thiab tuaj yeem txaus siab rau txhua yam raws li nws qhov qub li ib txwm, raws nraim li Vajtswv txoj hau kev thiab raws li Vajtswv tau pub rau lawv kom tau txais kev lom zem. Tam sim no, txawm li cas los xij, txhua yam no tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm Ntxwgnyoog; tib neeg qhov chaw nyob ib txwm tsis zoo li qhov qub lawm. Tab sis tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog tias dab tsi ua rau tshwm sim los yog qhov no tshwm sim li cas, thiab ntau tus neeg nkag mus ze kev tshawb fawb ntxiv thiab nkag siab nws los ntawm cov tswv yim uas raug muab cog nyob rau hauv lawv los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Qhov no tsis yog ib qho ntxim ntxub thiab txaus tu siab tshaj li lod? Tam sim no Ntxwgnyoog tau txeeb qhov chaw uas muaj tib neeg nyob, nrog rau lawv qhov chaw nyob xwm ib puag ncig, thiab raug coj tsis ncaj rau kom lawv poob mus rau hauv tus yam ntxwv no, thiab nrog rau tib neeg txoj kev txhim kho tsis tu ncua li no, Vajtswv puas yuav tsum tau rhuav tshem cov neeg no? Yog tias tib neeg txhim kho li no txuas ntxiv mus, lawv yuav mus txoj hau kev twg? (Lawv yuav raug tua pov tseg.) Lawv yuav raug tua pov tseg li cas? Ntxiv rau tib neeg txoj kev ntshaw nrhiav lub koob meej thiab tau txais, lawv pheej ua cov kev tshawb fawb tshawb nrhiav tsis tu ncua thiab nqis mus tob rau hauv kev tshawb fawb, thiab tom qab ntawd ua txoj hau kev no yam tsis paub tso tseg kom txaus siab rau lawv tus kheej cov kev xav tau thiab kev ntshaw fab khoom siv; yog li ntawd yuav muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg? Ua ntej tshaj plaws, kev sib npaug ntawm kev sib cuam tshuam ntawm yam muaj sia raug tsoo tawg lawm, thiab thaum qhov no tshwm sim tuaj, tib neeg lub cev, lawv cov khoom nruab nrog cev, raug tshuaj lom thiab puas tsuaj los ntawm qhov xwm ib puag ncig tsis sib luag no, thiab ntau yam kab mob sib kis thiab kab mob kis thoob ntiaj teb. Nws tsis yog qhov tseeb lod tias tam sim no qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg tsis muaj peev xwm tswj hwm tau lawm? Tam sim no nej nkag siab qhov no lawm, yog tias tib neeg tsis ua raws Vajtswv, tab sis ib txwm ua raws Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no—siv kev paub los ua kom lawv tus kheej muaj txiag nplua nuj txuas ntxiv, siv kev tshawb fawb los tshawb txog lub neej yav tom ntej ntawm tib neeg yam tsis paub tso tseg li, siv txoj hau kev no txuas ntxiv mus rau kev ua neej nyob—koj puas tuaj yeem paub txog tias qhov no yuav ua rau tib neeg mus xaus li cas? (Nws yuav txhais tau tias kev tu noob.) Yog lawm, nws yuav xaus rau kev tu noob: Tib neeg txav mus ze rau nws tus kheej txoj kev tu noob dua lawm, ib kauj ruam zuj zus!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Tsis txawj lwj” mas yog npaj hais ua ib co lus thuam kom txaus luag rau ntawm no xwb, txhais tau hais tias tib neeg mas tawv heev nyob rau hauv lawv tej kev txawj ntse, kab lig kev cai, thiab kev xav rau sab ntsuj plig.

2. “Ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag” qhia hais tias niag dab ntawd ces dhia niag vwm ntsuav thiab ntsawm ub ntsawm no.

3. “Ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho” mas yog hais txog niag dab ntawd tus cwj pwm heev nrog zog uas ntsia tsis taus kiag li.

4. “Doog tag thiab raug ntaus sab kawg” yog hais txog lub ntsej muag phem dab tuag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab.

5. “Twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb” txhais tau hais tias muab tag nrho yus cov nyiaj coj los twv tib zaug xwb vim cia siab kom yeej rau thaum kawg. Qhov no yog ib qho lus piv txwv rau niag dab ntawd lub tswv yim dag yam phem txaus ntshai thiab lim hiam tshaj plaws. Kab lus hais no mas yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag.

a. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis yog cov ntawv uas muaj hwv xyeej tshaj ntawm Kev Ntseeg Khoov Txwm nyob rau hauv Teb Chaws Suav.

Qhov Dhau Los: 1. Ntxwgnyoog txoj kev dag thiab kev muab noob neej ua qias vuab tsuab yog tus cag ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev phem nyob rau hauv lub ntiaj teb

Ntxiv Mus: 3. Vajtswv coj ib qho xaus los rau tiam tsaus ntuj ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm nyob rau tiam kawg li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No