1. Seb tus tseem Vajtswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam yog ib tug xwb los sis peb tug

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov txauv tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lub cev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia. Hauv Vajtswv qhov tsuas yog tib twg xwb, cov neeg pom txog Nws lub hwj chim, Nws tus moj yam ncaj ncees, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab tej tswv yim uas Nws npaj rau txhua yam nyias yeej muaj nyias qhov tshwj xeeb txhua nrho; qhov uas tsuas yog tib tug xwb yog qhov muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab kuj yog Nws lub meej mom. Yog li ntawd, tag nrho ntawm txhua yam tsim los, yog muaj ib yam nyob rau sab yeeb ceeb los sis nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb xav sawv Vajtswv qhov chaw, ces yeej yuav tsum ua tsis tau hlo li, nws ib yam nkaus li qhov npaj siab ua tus Vajtswv cuav. Qhov no muaj tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg ces ntev txog rau txhiab xyoo thiab muab faib ua peb tiam raws li qhov sib txawv ntawm Nws tes hauj lwm: Thawj tiam ces yog Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai; tiam thib ob ces yog Tiam Hmoov Hlub; thiab tiam thib peb ces yog tiam kawg—Tiam Lub Nceeg Vaj. Nyob rau ib tiam twg ces yeej sawv cev los ntawm ib lub koob meej uas sib txawv. Qhov no ces tsuas yog vim qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm xwb, ntawd ces yog, tej yam uas yuav tsum tau ua ntawm tes hauj lwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai mas yog ua nyob rau hauv Yixayee, thiab theem thib ob ntawm kev ua tiav hlo tes dej num ntawm kev cawm dim ces yog ua nyob rau hauv Yudias. Rau tes dej num ntawm kev cawm dim, ces Yexus yug los ntawm qhov kev xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab los ua tib tug Tub xwb. Tag nrho qhov no ces vim yog tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv xav muab Nws tes hauj lwm nthuav tawm kom dav mus rau Lwm Haiv Neeg thiab txeeb kom tau cov neeg ntawd, ces kom Nws lub npe thiaj li zoo nyob rau ntawm lawv. Nws xav coj tib neeg kom nkag siab thiab to taub tag nrho qhov tseeb. Tag nrho tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig nkaus xwb. Txawm hais tias Nws yuav ua li ntawd los ntawm ntau qhov chaw sawv, tus yeeb yam thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm yeej tsis hloov. Thaum koj ua twb zoo saib tej tseem ntsiab thiab tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm uas Lawv tau ua, ces koj yuav paub hais tias tag nrho tej ntawd ces yog ib tug Ntsujplig ua nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog hais tias peb theem ntawm tes hauj lwm raug muab luj xyuas raws nraim li lub tswv yim ntawm qhov Vajpebleeg, ces yuav tsum muaj peb tug Vajtswv raws li qhov uas tes hauj lwm raug ua los ntawm ib tug twg ntawd mas tsis zoo ib yam. Yog nej ib tug twg hais tias Vajpebleeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Vajleejtxiv Dawb Huv yog dab tsi? Vajleejtub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Vajleejtxiv Dawb Huv? Yexus puas yog Vajleejtub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Vajleejtxiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias “Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.” Tsis hais xyov Vajleejtxiv thiab Vajleejtub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. Yog nws zoo li qhov koj hais, Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig, ces Lawv tseem tsis yog peb tug Vajtswv thiab lod? Tus Vajntsujplig yog ib tug, Vajleejtub yog ib tug, thiab Vajleejtxiv kuj tseem yog ib tug thiab. Lawv cov neeg mas sib txawv thiab Lawv lub ntsiab tseem ceeb los sib txawv, ces yog li ntawd Lawv ho yog ib qho ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb tau li cas mas? Tus Vajntsujplig yog ib tug Ntsujplig; qhov no ces yooj yim rau tib neeg to taub. Yog qho no zoo li no, ces Vajleejtxiv tseem haj yam yog ib tug Ntsujplig thiab. Nws yeej tsis tau nqis los rau ntiaj teb ib zaug li thiab yeej tsis tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li; Nws yog Vajtswv Yehauvas nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab Nws yog ib tug Ntsujplig tiag tiag li. Ces Nws ho sib txheeb nrog tus Vajntsujplig li cas? Puas yog ib qho kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab tus Tub? Los sis puas yog qhov kev sib txheeb ntawm tus Vajntsujplig thiab tus Ntsujplig ntawm Vajleejtxiv? Ua lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug Ntsujplig twg ntawd puas zoo ib yam? Los sis puas yog tus Vajntsujplig tsuas yog ib qho cuab yeej rau Vajleejtxiv xwb? Qhov no ho yuav muab piav tshab txais tau li cas? Thiab ces qhov kev sib txheeb ntawm Vajleejtub thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas thiab? Puas yog qhov kev sib txheeb ntawm ob tug Ntsujplig los sis qhov kev sib txheeb ntawm ib tug tib neeg thiab ib tug Ntsujplig? Tag nrho tej xwm tsheej no ces yeej tsis muaj lus piav tshab txhais tau li! Yog Lawv puav leej yog ib tug Ntsujplig xwb, ces yuav hais tsis tau txog peb tug neeg, vim Lawv tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb. Yog Lawv yog cov neeg uas sib txawv, ces Lawv cov Ntsujplig yuav sib txawv nyob rau lub zog, thiab Lawv yuav ua tsis tau ib tug Ntsujplig xwb. Lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas? Qhia Kuv seb, puas yog lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis tus Vajntsujplig? Ib txhia hais tias Lawv tsim nws tag nrho ua ke. Ces leej twg ho txhiv noob neej mas? Puas yog tus Vajntsujplig, Vajleejtub, los sis Vajleejtxiv? Ib txhia hais tias nws yog Vajleejtub uas txhiv noob neej. Ces Vajleejtub ho yog leej twg hauv lub ntsiab tseem ceeb mas? Nws tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lod? Tus uas yug los ua neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los ntawm lub npe ntawm leej Txiv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Koj tsis paub hais tias Yexus yog yug los ntawm kev xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Nyob rau hauv Nws ces yog tus Vajntsujplig; koj txawm yuav hais li cas, los Nws yeej tseem yog tus uas nrog Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, vim Nws yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Lub tswv yim txog Vajleejtub ces yeej tsis muaj tseeb li. Nws yog ib tug Ntsujplig xwb uas ua tag nrho tes hauj lwm; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig ua Nws tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej zaum qhov no yuav ua rau Vajtswv cov lus ntawm Chiv Keeb tshwm plaws rau hauv tib neeg feem coob lub siab: “Cia Peb tsim tib neeg raws li Peb tus yam ntxwv, kom zoo nkaus li Peb.” Pom hais tias Vajtswv hais tias “cia Peb tsim tib neeg raws li Peb tus yam ntxwv,” ces “Peb” qhia tau hais tias muaj ob tug los yog tshaj ntawd; vim Nws hais tias “Peb,” ces yeej tsis yog muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj xav dav dav txog cov neeg uas sib txawv, thiab los ntawm tej lus no ces thiaj li muaj lub tswv yim txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig. Yog li ntawd Vajleejtxiv ho zoo li cas? Vajleejtub ho zoo li cas? Thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas? Puas ntxim yuav yog cov noob neej niaj hnub no raug tsim kom zoo li daim duab ntawm ib tug uas yog peb tug ntawd los sib sau ua ke? Yog li ntawd ces puas tib neeg daim duab zoo li Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis Vajntsujplig mas? Tus tawg ntawm cov neeg ntawm Vajtswv uas tib neeg daim duab zoo nkaus li? Tib neeg lub tswv yim ces yeej yuam kev lawm thiab tsis muaj qab hau hlo li! Nws tsuas muaj peev xwm muab ib tug Vajtswv phua ua ntau tus Vajtswv xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum Mauxe sau phau Chiv Keeb, Nws yog tom qab uas noob neej twb raug tsim tawm tom qab kev tsim lub ntiaj teb lawm. Nyob rau thaum pib, thaum lub ntiaj teb pib kiag, tsis tau muaj Mauxe. Thiab nws twb yog ntev ntev puag tom qab no lawm mas Mauxe mam sau phau Vajluskub, ces nws yuav ua cas paub hais tias Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej hais dab tsi? Nws tsis paub ib qho me me li hais tias xyov Vajtswv tsim lub ntiaj teb li cas. Nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, twb tsis muaj ib qho hais txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig li, tsuas hais txog ib tug Vajtswv tiag, Yehauvas, ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee xwb. Nws raug hu ua ntau lub npe sib txawv thaum tej tiam ntawd hloov lawm, tab sis qhov no ua tsis tau pov thawj qhia hais tias ib lub npe mas yog hais txog ib tug neeg txawv. Yog qhov no zoo li no, ces qhov ntawd tsis muaj neeg coob suav tsis txheeb li nyob rau hauv Vajtswv lod? Tej uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm, ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau qhov pib ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog Vajtswv tes hauj lwm, qhov thaum Nws hais lus, ces yeej muaj li ntawd, thiab thaum Nws hais lus txib, ces txhua yam sawv tsees. Yeej tsis muaj ib zaug li uas Yehauvas yuav hais tias Nws yog Vajleejtxiv los ua tes hauj lwm, los sis Nws tsis tau hais lus txog yav tom ntej tias Vajleejtub los txhiv noob neej. Thaum nws los txog rau lub sij hawm ntawm Yexus, nws tsuas hais tias Vajtswv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los txhiv tag nrho noob neej xwb, tsis tau hais tias yog Vajleejtub uas los ntawd. Vim tej tiam ntawd tsis zoo ib yam thiab tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kuj sib txawv thiab, Nws thiaj li yuav tau ua kom tiav Nws tes hauj lwm nyob rau tej thaj chaw uas sib txawv. Nyob rau qhov no, lub koob meej uas Nws sawv cev rau los kuj sib txawv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias Yehauvas yog leej Txiv rau Yexus, tab sis qhov no mas Yexus twb tsis lees paub, tus uas hais tias: “Wb yeej tsis tau muab cais kom sib txawv ua Vajleejtxiv thiab Vajleejtub; Kuv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog ib tug xwb. Leej Txiv nyob rau hauv Kuv thiab Kuv nyob rau hauv leej Txiv; thaum tib neeg pom leej Tub, ces lawv yeej pom leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab.” Thaum uas txhua yam tau muab hais tag lawm, txawm yuav yog leej Txiv los sis leej Tub, Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb, tsis yog muab faib ua ob tug neeg sib txawv. Thaum uas tib neeg npaj yuav piav, tej xwm txheej ntawm cov nyob rau lub tswv yim ntawm cov neeg sib txawv ntawd, nrog rau qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv, leej Tub, thiab tus Ntsujplig. Thaum tib neeg hais txog cov neeg uas nyias muaj nyias ntawd, qhov no tsis yog cia li ua kom muaj Vajtswv tuaj xwb lod? Tib neeg tseem muab cov neeg no coj los tso ua ntej ua qab li tus ib, tus ob, thiab tus peb; tej no ces tsuas yog tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab xwb, tsis muaj nuj nqis tsim nyog hais txog, thiab yeej tsis muaj tseeb hlo li! Yog koj nug lawv hais tias: “Muaj pes tsawg tus Vajtswv?” lawv yuav teb hais tias Vajtswv yog Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig: tus Vajtswv tiag. Yog koj nug mus ntxiv hais tias: “Leej twg yog Vajleejtxiv?” lawv yuav hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajtswv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej; Nws yog tus tswj tag nrho, thiab yog tus Tswv saum ntuj ceeb tsheej.” “Ces Yehauvas yog tus Ntsujplig lod?” Lawv yuav hais tias: “Yog kawg!” Yog tom qab ntawd koj nug lawv hais tias, “Leej twg yog Vajleejtub?” lawv yuav hais tias Yexus yog Vajleejtub, tseeb tiag. “Ces Yexus zaj dab neeg yog dab tsi? Nws los qhov twg los?” Lawv yuav hais tias: “Yexus yug los rau Maivliag los ntawm qhov kev xeeb tub los ntawm Vajntsujplig.” Ces Nws lub ntsiab tseem ceeb ho tsis yog tus Ntsujplig thiab lod? Tsis yog Nws tes hauj lwm kuj sawv cev rau Vajntsujplig tes thiaj lod? Yehauvas yog tus Ntsujplig, thiab hos Yexus lub ntsiab tseem ceeb yeej yog tib yam nkaus thiab. Tam sim no nyob rau tiam kawg, tsis tas los mus hais ntau tias nw yeej tseem yog tus Ntsujplig; ces Lawv ho yuav yog cov neeg sib txawv tau li cas? Tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los ntawm tej yam ntxwv uas sib txawv xwb lod? Zoo li ntawd, ces yeej tsis muaj qhov sib txawv ntawm peb tug neeg li. Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yam muaj tseeb, Nws tes hauj lwm yog kiag Vajntsujplig tes. Nyob rau theem thib ib ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua, Nws yeej tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv los sis tshwm sim rau tib neeg pom. Yog li ntawd tib neeg yeej tsis tau pom Nws daim duab li. Tsis hais Nws yuav zoo npaum li cas thiab siab npaum li cas, los Nws yeej tseem yog tus Ntsujplig, Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsim tib neeg nyob rau thaum chiv keeb. Qhov ntawd ces yog, Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais lus saum cov huab los rau tib neeg, tsuas yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab tsis muaj leej twg pom Nws qhov kev tshwm sim li. Tsuas yog thaum Tiam Hmoov Hlub uas Vajtswv tus Ntsujplig rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab yug los ua neeg nyob rau hauv Yudias xwb mas tib neeg thiaj li pom daim duab ntawm qhov kev yug los ua ib tug neeg Yudais ntawm thawj zaug nkaus xwb. Tsis muaj dab tsi ntawm Yehauvas uas hais txog Nws li. Txawm li cas los xij, Nws yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, ntawd ces yog, xeeb los nawm tus Ntsujplig ntawm Yehauvas Tus Kheej kiag, thiab Yexus kuj tseem tau yug los ua lub cev rau Vajtswv tus Ntsujplig nyob. Qhov tib neeg xub pom ces yog tus Vajntsujplig ya nqis los zoo li ib tug nquab dawb los rau Yexus; nws tsis yog tus Ntsujplig uas muaj rau Yexus nkaus xwb, tab sis yog tus Vajntsujplig. Ces Yexus tus Ntsujplig puas yuav muab cais tawm tau ntawm Vajntsujplig mas? Yog hais tias Yexus yog Yexus, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog Vajntsujplig, ces Nkawd ho yuav ua ib tug tau li cas mas? Tes hauj lwm yuav ua mus tsis tau yog zoo li ntawd nas. Tus Ntsujplig nyob rau hauv Yexus, tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab Yehauvas tus Ntsujplig ces puav leej yog tib tug xwb. Nws yog hu ua Vajntsujplig, Vajtswv tus Ntsujplig los tau, tus Ntsujplig uas muaj zog xya npaug los tau, thiab tus Ntsujplig uas muaj txhua yam los tau. Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm ib tug neeg twg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev li. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 5. Phau Vajluskub qhov kev muaj nuj nqis xeeb txawm thiab ib tug neeg twg yuav tsum txav ti phau Vajluskub li cas es thiaj yuav haum raws li Vajtswv txoj kev xav

Ntxiv Mus: 2. Qhov muab tib tug tseem Vajtswv tshab txhais ua peb tug Vajtswv ces yog kev saib tsis taus Vajtswv, thiab nws yog qhov kev ntseeg yuam kev uas ruam tshaj plaws li

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No