2. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg ntxuav kom dawb huv thiab cawm noob neej li cas

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg” (Yh 12:47–48).

“Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los” (Yh 16:12–13).

“Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb. Ib yam li Koj tau xa Kuv los rau hauv lub ntiaj teb, yog li Kuv kuj tau xa lawv mus rau hauv lub ntiaj teb ib yam thiab. Thiab vim yog rau lawv tus txiaj ntsim Kuv thiaj li ntxuav Kuv Tus Kheej kom dawb huv, kom lawv thiaj li raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov tseeb thiab” (Yh 17:17–19).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov kev yug los ua neeg tam sim no ces yog yuav nthuav tawm kom pom txog Nws tus moj yam uas qhov tseem ceeb ces yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tsim tsa ntxiv rau saum lub hauv paus keeb cag no, Nws coj tau qhov tseeb ntau dua los rau tib neeg thiab taw qhia rau lawv txog ntau txoj kev xyaum ua, yog li ntawd thiaj li ua tau tiav hlo Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev txeeb tau tib neeg thiab cawm lawv los ntawm lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no ces yog qhov uas nyob tom qab ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, tus Vajtswv tau tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv qhov tseem ceeb tshaj ces yog ua kom tiav hlo tes hauj lwm ntawm “txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv,” los siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab ua kom tib neeg txais yuav kev qhuab ntuas ntawm txoj lus thiab kev tsim kho kom zoo ntawm txoj lus. Nyob rau hauv Nws cov lus Nws ua kom koj tau txais kev pab cuam thiab tau txais txoj sia; nyob rau hauv Nws cov lus koj pom Nws tes hauj lwm thiab tej kev ua. Vajtswv siv txoj lus los qhuab ntuas thiab tsim kho kom koj zoo, thiab yog li ntawd, yog koj raug kev txom nyem, nws kuj yog vim Vajtswv txoj lus thiab. Hnub no, Vajtswv ua hauj lwm mas tsis yog siv qhov tseeb, tab sis siv cov lus. Tsuas yog tom qab uas Nws txoj lus twb los rau koj lawm mas tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li ua tau hauj lwm nyob hauv koj thiab ua kom koj raug kev mob thiab hnov kev qab zib. Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li coj tau koj los rau qhov muaj tiag, thiab tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li muaj cuab kav yuav ua tau kom koj zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, yam tsawg kawg mas koj yuav tsum to taub qhov no: Tes hauj lwm Vajtswv ua nyob rau tiam kawg mas qhov tseem ceeb ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom txhua tus neeg zoo tshaj plaws thiab los coj tib neeg kev. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua ces yog siv txoj lus; Nws tsis siv qhov tseeb los qhuab ntuas koj. Muaj qee lub sij hawm uas ib txhia neeg tawm tsam Vajtswv. Vajtswv twb tsis ua kom koj muaj kev xeeb txob, koj cev nqaij daim tawv twb sis raug rau txim rau, los sis koj twb tsis raug kev txom nyem—tab sis thaum uas Nws txoj lus los kiag rau saum koj lawm, thiab tsim kho koj kom zoo, ces koj yeej thev tsis tau li. Tsis yog li ntawd los? Nyob rau lub caij nyoog ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, Vajtswv hais tias kom muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Ua tib neeg puas tau los txog ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws mas? Tsuas siv cov lus coj los tsim kho kom tib neeg zoo xwb, tib neeg nkag mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam kawg, thaum Vajtswv tshwm sim los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv, Nws siv txoj lus ntau tshaj coj los ua txhua yam kom tiav hlo thiab kom pom meej. Tsuas yog nyob hauv Nws cov lus xwb mas koj thiaj pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntag. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los rau hauv ntiaj teb, Nws tsis ua lwm tes hauj lwm tab sis tsuas yog hais lus nkaus xwb—yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav muaj qhov tseeb; tej cov xwb ces txaus lawm. Qhov ntawd vim yog Nws yeej txhob txwm los ua tes hauj lwm no xwb, cia tib neeg pom Nws lub hwj chim thiab qhov muaj kuab tshaj plaws ntawm Nws cov lus, cia tib neeg kom pom hais tias Nws zais Nws Tus Kheej yam txo hwj chim kawg nkaus li cas nyob rau hauv Nws cov lus, thiab cia tib neeg paub tag nrho txhua yam ntawm Nws nyob rau hauv Nws cov lus. Tag nrho qhov uas Nws muaj thiab tag nrho qhov uas Nws yog yeej nyob hauv Nws cov lus tib si. Nws lub tswv yim thiab tej hwj huaj tseem ceeb yeej nyob hauv Nws cov lus tib si lawm. Nyob rau qhov no ces koj yeej raug qhia kom pom ntau txoj hau kev uas Vajtswv siv hais Nws cov lus. Feem ntau ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tag nrho lub sij hawm no mas yog nyob rau hauv kev pab cuam, kev qhia tshwm, thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Nws yeej tsis lam tau lam foom phem rau ib tug neeg twg li, thiab txawm yog thaum Nws ua li kiag, los nws tsuas yog los ntawm txoj lus uas Nws foom phem rau lawv xwb. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam uas Vajtswv tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv, tsis txhob npaj saib kom Vajtswv kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm dua lawm, thiab tsum kiag tsis txhob pheej nrhiav tej cim tag mus li—nws tsis muaj qab hau dab tsi lawm! Tej niag cim ntawd yeej ua tsis tau kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj hlo li! Muab hais yooj yooj yim: Hnub no, tus Vajtswv tiag Nws Tus Kheej kiag uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsis ua dab tsi lawm; Nws tsuas hais lus xwb. Qhov no yog qhov tseeb! Nws siv cov lus los tsim kho kom koj zoo tshaj plaws tuaj xwb, thiab siv cov lus los pub zaub mov rau koj noj thiab pub dej rau koj haus. Nws kuj siv cov lus los ua hauj lwm, thiab Nws siv cov lus los hloov tej qhov tseeb los ua kom koj paub Nws qhov muaj tiag. Yog koj muaj peev xwm nkag siab txog tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes hauj lwm no, ces yeej yog ib qho nyuab heev uas yuav xav phem tau. Tsis txhob pheej tsom ntsoov rau tej yam uas tsis zoo xwb, koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov uas zoo xwb—uas yog hais tias, tsis hais Vajtswv cov lus txawm yuav muaj tiav thiab tsis muaj tiav, los sis txawm yuav muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb los tsis muaj, Vajtswv ua rau tib neeg tau txoj sia los ntawm Nws cov lus, thiab qhov no ces txawm yog qhov cim uas loj tshaj plaws ntag; thiab tshaj qhov ntawd, nws kuj yog ib qho tseeb uas cam tsis tau hlo li. Qhov nov yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas yuav los paub Vajtswv, thiab kuj tseem yog qhov cim uas loj tshaj tej cim ntawd lawm thiab. Tsuas yog cov lus no xwb mas thiaj yuav ua tau tib neeg kom zoo tshaj plaws tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov muaj tiag ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab muab kev paub txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab txoj kev zoo yam xav tsis tawm li kom ntau zog rau tib neeg. … Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv los hais Nws tej lus. Nws hais los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav, los ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav; Nws hais lus rau hauv ntau txoj kev uas sib txawv, siv ib txoj kev rau ib lub caij nyoog ntawm lub sij hawm, thiab Nws siv kev ntawm qhov hais lus los hloov tib neeg tej kev xav phem thiab tshem tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tawm hauv tib neeg lub siab mus. Qhov no yog tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua tiav. Vim tias tib neeg ntseeg tias Vajtswv los kho cov muaj mob zoo, los ntiab dab tawm, los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab los muab tej koob hmoov uas yog tej khoom rau tib neeg, Vajtswv ua tes dej no ntawm theem no—tes dej num ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim—kom tshem tau tej zoo li no tawm ntawm tib neeg tej kev xav phem mus, xwv kom tib neeg thiaj paub Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj, thiab xwv kom Yexus tus duab thiaj raug tshem tawm ntawm nws lub siab mus thiab muab hloov rau Vajtswv ib tug duab tshiab. Thaum Vajtswv tus duab uas nyob hauv tib neeg qub lawm, ces nws rais los ua ib tug mlom. Thaum Yexus los thiab ua tes dej num ntawm theem ntawd, Nws tsis sawv cev tag nrho rau Vajtswv. Nws ua tej cov cim thiab txuj ci phim hwj, hais tej co lus, thiab thaum kawg raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv. Nws sawv cev tsis tau rau tag nrho ntawm qhov uas Vajtswv yog, tab sis dua ntawd Nws sawv cev rau Vajtswv hauv txoj kev ua ib qho ntawm Vajtswv tes dej num. Ntawd yog vim tias Vajtswv zoo heev, thiab phim hwj kawg nkaus, thiab Nws mas yog ib qho uas piav tsis tau, thiab vim tias Vajtswv tsuas ua ib qho ntawm Nws tes dej num rau hauv txhua tiam xwb. Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no yog tseem ceeb rau lub ntsiab ntawm tej lus rau tib neeg txoj sia; qhov nthuav tawm ntawm tib neeg lub ntsiab xeeb txawm thiab tus moj yam uas coj tsis ncaj; thiab kev tshem tawm ntawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, txoj kev xav uas tsis siv lawm, thiab txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg. Tej no yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm qhov raug Vajtswv tej lus muab nthuav tawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm hais tias Kuv cov lus yuav yog lus nyaum, txhua lo lus yog tau hais rau tib neeg txoj kev cawm dim nkaus xwb, raws li Kuv tab tom hais lus xwb thiab tsis yog tab tom rau txim rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Cov lus no ua rau tib neeg nyob hauv kev kaj, kom paub tias kev kaj muaj nyob, kom paub tias kev kaj muaj nqis, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom paub tias cov lus no muaj txiaj ntsig npaum li cas rau lawv, thiab kom paub tias Vajtswv yog kev cawm dim. Txawm hais tias Kuv tau hais ntau lo lus ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los, tseeb tiag yam lawv sawv cev tseem tsis tau ua tiav rau nej. Kuv tau los ua Kuv txoj hauj lwm thiab los hais Kuv cov lus, thiab txawm tias Kuv cov lus yuav nruj, cov lus tau raug hais hauv kev txiav txim ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj thiab nej txoj kev ntxeev siab. Lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev ua qhov no kom mus cawm tau tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm; Kuv tab tom siv Kuv cov lus los cawm tib neeg. Kuv lub hom phiaj tsis yog rhuav tshem tib neeg los ntawm Kuv cov lus. Kuv cov lus yog lus nyaum kom ua tiav raws li Kuv txoj hauj lwm. Tsuas yog los ntawm txoj hauj lwm zoo li no xwb tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem los paub txog lawv tus kheej thiab cais tawm ntawm lawv tus yam ntxwv ntxeev siab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus yog tso cai rau tib neeg los muab qhov tseeb coj los xyaum ua tom qab uas tau nkag siab nws lawm, kom ua tiav kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv, thiab kom tau txais kev paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv txoj hauj lwm. Tsuas yog kev ua txoj hauj lwm los ntawm kev hais lus xwb thiaj li tuaj yeem ua rau kev sib txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg mus taus, thiab tsuas yog cov lus xwb thiaj li tuaj yeem piav qhia qhov tseeb. Kev ua hauj lwm raws txoj kev no yog qhov zoo tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg; nrug ntawm kev hais lus lawm, tsis muaj lwm txoj hau kev uas muaj peev xwm muab kev nkag siab meej ntxiv txog qhov tseeb thiab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv rau tib neeg li lawm. Yog li, hauv Nws theem kawg ntawm txoj hauj lwm, Vajtswv hais lus rau tib neeg kom tsis txhob xauv lawv txog qhov tseeb thiab qhov nyob zais nkoos uas lawv tseem tsis tau nkag siab txog, tso cai rau lawv tau txais los ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab txoj sia, yog li thiaj ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg yog los pab kom lawv ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nws tau ua tiav lawm uas yog coj kev cawm dim los rau lawv. Yog li ntawd, lub sij hawm tawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas rau txim rau lawv. Thaum uas tab tom coj kev cawm dim los rau tib neeg, Vajtswv tsis tau rau txim rau kev phem los sis muab phaj tshab rau kev zoo, los yog Nws tsis tau nthuav tawm txog cov hom phiaj ntawm ntau hom tib neeg sib txawv. Tiam sis, tsuas yog tom qab theem kawg ntawm Nws txoj hauj lwm tiav lawm xwb Nws thiaj li yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev rau txim rau kev phem thiab muab phaj tshab rau kev zoo, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Nws thiaj li yuav nthuav tawm qhov kawg ntawm txhua haiv neeg. Cov uas raug rau txim yuav yog cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm raug cawm kom dim, hos cov uas raug cawm dim lawm yuav yog cov uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim. Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom deb li deb tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias “Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?” Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog yam tseem ceeb nyob ntawm tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog ntawm qhov tseeb ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog txoj kev txhaum thiab yog Ntxwgnyoog, nws yog kev tsis mloog lus, thiab nws yog yam khoom rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Yog li ntawd, kom tib neeg nkag siab txog lawv tus kheej, cov lus txiav txim ntawd Vajtswv yuav tsum tshwm sim rau tib neeg thiab yuav tsum muaj kev tsim kho kom zoo txhua hom; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv tes hauj lwm thiaj yuav pom tshwm sim.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num ua tiav tam sim no yog los ua kom tib neeg tso Ntxwgnyoog, lawv tus qub yawg koob, tseg. Txhua txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus yog tsom rau txoj kev nthuav noob neej tus moj yam lwj liam tawm thiab pab tib neeg los to taub lub ntsiab tseeb ntawm lub neej. Tej kev txiav txim uas muaj tsis tu ncua no tho tib neeg lub siab. Txhua txoj kev txiav txim muaj feem rau lawv txoj hmoo thiab ua kom lawv lub siab raug mob xwv kom lawv thiaj tso txhua yam tseg thiab los paub lub neej, paub lub ntiaj teb vaub tsuab, paub Vajtswv lub tswv yim thiab kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab kuj paub tib neeg, uas yog raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Tib neeg yim tau txais hom kev rau txim thiab kev txiav txim no ntau npaum li cas, ces tib neeg lub siab yim muaj peev xwm raug mob thiab nws tus ntsuj plig yim raug tsa kom tsim npaum li ntawd. Qhov tsa tej ntsuj plig uas lwj liam tshaj plaws thiab txawj dag tob tshaj plaws ntawm cov tib neeg no yog lub hom phiaj ntawm hom kev txiav txim no. Tib neeg tsis muaj ntsuj plig, ntawd yog, lawv tus ntsuj plig twb tuag ntev los lawm thiab nws tsis paub tias muaj Ntuj Ceeb Tsheej, tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tsis paub tiag tias lawv tab tom peem tas zog nyob hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev tuag; lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ua lub neej nyob rau hauv lub ntuj tawg phem ntawm lub ntiaj teb no? Lawv yuav ua cas paub tau tias lawv lub cev tuag no, los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, twb poob rau hauv Tub Tuag Teb ntawm txoj kev tuag lawm? Lawv yuav ua cas paub tau tias txhua yam hauv lub ntiaj teb no twb raug puas tsuaj dhau qhov kho tau los ntawm tib neeg lawm? Thiab lawv yuav ua cas paub tau tias tus Tswv Tsim twb tau los rau hauv ntiaj teb hnub no lawm thiab tab tom nrhiav ib pawg neeg lwj liam uas yog cov Nws yuav cawm tau? Txawm yog tom qab tib neeg ntsib kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim lawm los, nws lub siab ruam yeej tseem tsis tig thiab tsis ras li. Ua cas noob neej yuav liam ua luaj li! Thiab txawm tias hom kev txiav txim no zoo li cov lawg uas siab phem poob saum ntuj los, los nws yeej tseem yog qhov txiaj ntsim zoo tiav log rau tib neeg. Yog tias tsis yog txiav txim rau cov tib neeg zoo li no, yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi thiab yeej yuav cawm tsis tau tib neeg tawm hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev txom nyem los kiag li. Yog tsis yog rau tes dej num no, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg tawm hauv Tub Tuag Teb los, vim tias lawv lub siab twb tuag ntev lawm thiab lawv tus ntsuj plig twb raug Ntxwgnyoog tsuj los ntev lawm. Kev cawm cov tib neeg uas tau tog mus rau hauv qhov tob tshaj plaws ntawm txoj kev liam lawm cheem tsum lub suab hu rau nej kawg zog nkaus, txiav txim rau nej kawg zog nkaus; tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li yuav muaj peev xwm tsa tau nej lub siab uas khov lawm kom tsim dheev los.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yuav tsum tau paub txog Vajtswv txoj kev zoo kawg nkaus, tiav hlo, thiab tsis muaj ib yam uas tib neeg tau los li tiam sis yog rab ntaj thiab suam kiag mus rau hauv lawv lub cev nqaij daim tawv, ib yam li raug kev txom nyem uas tsis muaj hnub kawg, hluav taws kub, txiav txim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li, rau txim, thiab raug foom phem, thiab tej kev sim siab uas tsis muaj hnub kawg. Xws li yog nyob hauv zaj dab neeg thiab qhov tseeb ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Li cas los xij, tag nrho txhua yam no puav leej hais ncaj nraim txog tib neeg lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab tag nrho cov qauv ntawm kev ua siab phem yog lub hom phiaj tsis muaj kev hlub tshua dhau los ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv (rau qhov tib neeg tsis muaj txim). Txhua yam no tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv, thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg xwb. Qho no twb yog vim tias Nws tes hauj lwm tsis yog txhawm rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj yog rau tag nrho txhua txoj hau kev, xws li rau kom puv npo Nws txoj kev xav thaum ub thaum Nws tsim tib neeg. Yog li ntawd, tej zaum li cuaj caum feem pua ntawm yam tib neeg tau ntsib uas muaj feem nrog tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab ntawm hluav taws, thiab muaj tsawg kawg nkaus, los sis tsis muaj kiag li, yam uas qab zib thiab hnub uas muaj kev zoo siab rau yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau tshawb nrhiav. Haj yam tsawg tshaj mas yog tib neeg muaj peev xwm lom zem nrog lub sij hawm muaj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws nrog Vajtswv. Lub cev nqaij daim tawv mas qias neeg, yog li ntawd yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv pom los sis muaj kev lom zem nrog tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis Vajtswv txoj kev rau txim, yog yam uas tib neeg tsis nyiam, xws li tias nws yog qhov tu ncua tsis muaj txoj kev txawj xav li ib txwm muaj lawm. Qho no twb yog vim tias Vajtswv yuav nthuav qhia Nws tus moj yam ncaj ncees, uas yog qhov uas tsis nyiam los ntawm tib neeg, tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, thiab ntxub yeeb ncuab. Vajtswv qhib plho nthuav qhia tag nrho Nws tus moj yam dhau ntawm lub ntsiab uas tsim nyog lawm, yog li xam tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws rau-txhiab-xyoo sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog—tes hauj lwm ntawm kev cawm dim pub rau tib neeg txhua tus, thiab kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog uas nyob puag thaum ub!

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv siv Nws kev txaiv txim coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, Nws tau hlub tib neeg lawm, thiab cawm tib neeg lawm—tab sis muaj nyob hauv Nws txoj kev hlub ntau npaum li cas? Muaj kev txiav txim, meej mom loj tshaj, kev npau taws, thiab lus foom phem. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau yav dhau los, Nws tsis tau ntiab tib neeg kom poob mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws, tab sis Nws siv txoj hau kev ntawd coj los tsim kho tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo; Nws tsis tau ua rau kom tib neeg tuag, tab sis tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li—Vajtswv yeej hais yog tiag lawm—tab sis qhov tseeb uas ua los ntawm Vajtswv tsis tiav zoo raws li Nws cov lus. Nws foom phem rau koj kom koj thiaj yuav hlub Nws, thiab kom koj thiaj paub lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv; Nws rau txim rau koj kom koj thiaj ras, tso cai kom koj thiaj paub txog koj tej kev tsis zoo, thiab paub tej kev tsis tsim txiaj ntawm tib neeg. Vim yog li ntawd, Vajtswv cov lus foom phem, Nws cov kev txiav txim, thiab Nws lub meem moj loj kawg nkaus thiab kev npau taws—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Txhua yam Vajtswv ua nyob rau hnub no, thiab tus yam ntxwv ncaj ncees uas ua kom pom nyob rau hauv nej—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Ntawd yog kev hlub ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua lo ntawm Vajtswv cov lus mas ntaus raug kiag peb ib qho chaw tuag, ua rau peb raug mob thiab muaj kev ntshai puv nkaus. Nws nthuav tawm peb tej kev xav phem, peb tej kev xav hauv nruab siab, thiab peb tus moj yam qias vuab tsuab. Txij tag nrho tej uas peb hais thiab ua, los mus rau peb txhua qhov kev xav thiab tswv yim, peb tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb ces raug qhia tshwm tag nrho hauv Nws cov lus, muab peb tso kiag rau txoj kev ntshai thiab tshee nkuj nkaws yam tsis muaj chaw zais peb tej kev txaj muag li. Ib qho dhau ib qho, Nws qhia peb txog tag nrho peb tej kev ua, peb tej hom phiaj thiab tej kev npaj siab, txawm yog kiag tus moj yam qias vuab tsuab uas peb tus kheej kiag twb tsis tau tshawb nrhiav tau, ua rau peb hnov zoo li tag nrho peb tej kev tsis zoo raug nthuav tawm tag nrho thiab, tseem tshaj ntawd ntxiv thiab, yeej peb tag nrho. Nws txiav txim rau peb rau tej kev tawm tsam Nws, qhuab ntuas peb rau peb tej kev saib tsis taus kev ntseeg thiab cem Nws, thiab ua rau peb hnov zoo li, nyob rau ntawm Nws ob lub qhov muag, mas peb tsis muaj ib yam dab tsi uas ntxim txaus txhiv rov qab li, hais tias peb yog niag Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob. Peb txoj kev cia siab ces ntuag tag; peb tsis tau luag yuav thov ib yam dab tsi uas tsis muaj laj thawj ntawm Nws hlo li lawm los sis zais ib yam dab tsi txog Nws li lawm, thiab peb tej npau suav kiag los ib hmos xwb ces cia li yaj ntshis lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas peb tsis muaj leej twg yuav xav tawm thiab peb tsis muaj leej twg yuav txais yuav tau li. Tib pliag ntshis xwb, peb plam kiag peb qhov sib luag sib npaug hauv nruab nrog thiab tsis paub xyov yuav taug txoj kev tom ntej mus ntxiv tau li cas li, los sis xyov yuav tuav peb txoj kev ntseeg mus ntxiv tau li cas li. Nws zoo nkaus li peb txoj kev ntseeg tau khiav rov qab mus kiag rau qhov pib lawm, thiab zoo nkaus li peb yeej tsis tau ntsib los sis paub Tswv Yexus dua li. Txhua yam ntawm peb ob lub qhov muag pom ces cia li ua rau peb yoob ruam tag li thiab ua rau peb cia li ua ob peb lub siab txiav txim siab dab tsi tsis tau hlo li. Peb lub siab poob nthav, peb tag kev cia siab kiag, thiab nyob tob hauv peb lub siab mas zoo li muaj kev npau taws thiab kev poob ntsej muag yam cheem tsis tau hlo li. Peb sim yuav tso tawm, nrhiav kev khiav tawm, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav nyob tos peb tus Tswv Yexus ntxiv, es peb thiaj li tau muab peb lub siab lub ntsws nchuav kiag rau Nws. Txawm hais tias muaj ntau lub sij hawm uas sab nraud mas zoo li peb nyob tus yees, tsis khav theeb los sis tsis txo hwj chim, nyob rau hauv peb lub siab mas zoo nkaus li peb poob ib yam dab tsi lawm uas peb yeej tsis tau hnov zoo li ntawd dua los li. Txawm hais tias qee lub sij hawm mas saib sab nraud ces zoo li peb nyob tau siab tus yees, tab sis peb lub siab mas raug kev mob kev ntsaj muab kauj muab do npaum nkaus li ib nthwv dej hiav txwv ntas thaum raug cua daj cua dub ntaus. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim muab peb tej kev cia siab thiab kev npau suav tev pov tseg tag nrho, muab peb tej nyuag kev ntshaw luam thuam ntsuav ntawd xaus kiag thiab ua rau peb tsis kam ntseeg hais tias Nws yog peb tus Cawm Seej thiab muaj cuab kav yuav cawm tau peb. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau qhib ib lub qhov ntuj kem kiag peb thiab Nws, ib lub qhov ntuj uas toj tshaj plaws es tsis muaj leej twg kam hla mus li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog thawj zaug uas ua rau peb swb loj kawg nkaus li, thiab poob ntsej muag loj kawg nkaus hauv peb lub neej. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb txaus siab tiag tiag rau Vajtswv lub meej mom thiab qhov kev tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, muab piv rau tej uas peb yeej liam tshaj plaws, qias tshaj plaws li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tig ras thawj zaug hais tias peb mas khav theeb tshaj plaws thiab tsab muaj tshaj plaws li, thiab hais tias tib neeg yuav tsis muaj hnub uas sib txig nrog Vajtswv li, los sis yuav sib luag nrog Vajtswv li. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tsis xav nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm, ua rau peb muab tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb no pov tseg kom sai li sai tau, thiab kom peb tseg kiag txhob ua tej kev phem kev qias thiab kev ntxim ntxub rau Nws. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb zoo siab mloog Nws tej lus, tsis txhob tawm tsam Nws tej kev coj thiab kev npaj. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb rov xav ciaj thiab ua rau peb zoo siab txais yuav Nws ua peb tus Cawm Seej…. Peb tau tawm hauv tes hauj lwm txeeb tau lawm, tawm hauv dab teb, tawm hauv lub hav tsaus ntuj nti ntawm txoj kev tuag…. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab tau peb lawm, pab neeg no! Nws tau yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej Nws cov yeeb ncuab coob heev lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Saib Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Vim li cas Vajtswv tseem yuav tau ua tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, txawm hais tias Tswv Yexus twb txhiv tau noob neej lawm los xij

Ntxiv Mus: 3. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim los ntawm lub zwm txwv loj dawb paug los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No