1. Qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv tso txhua yam kev puas ntsoog los

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, tsis yog Kuv nqis los rau haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog nkaus xwb, Kuv kuj tseem tau tig mus saib lub qab ntuj khwb thiab, ua rau tag nrho lub ntuj co qig txoog. Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis raug Kuv qhov kev txiav txim rau li? Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis nyob rau hauv qab ntawm txoj kev puas tsuaj uas Kuv nchuav los rau li? Txhua qhov chaw Kuv mus, Kuv to tseb txhua yam “noob ntawm txoj kev puas tsoog” rau. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub. Kuv xav cia kom muaj neeg coob zog los paub Kuv thiab muaj peev xwm pom Kuv, thiab nyob rau txoj kev no, los hwm ib tug Vajtswv uas lawv tsis muaj peev xwm pom los tau ntau xyoo lawm tab sis yog tus uas, tam sim no, yeej muaj tseeb tiag. Kuv tsim lub ntiaj teb los ua dab tsi? Vim li cas, tom qab uas tib neeg tau rais los ua cov qias vuab tsuab lawm, es Kuv tseem ho tsis muab lawv rhuav tshem pov tseg kom tag nrho? Vim li cas tag nrho haiv tib neeg ho nyob nrog rau tej kev puas ntsoog? Kuv lub hom phiaj uas los hnav lub cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm, tib neeg xyaum saj tsis yog qhov iab nkaus xwb, tab sis kuj yog qhov qab zib thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 10” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau theem hauj lwm no, vim yog Vajtswv xav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua thoob plaws lub ntiaj teb kom tag nrho cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Nws lawm ntawd rov los zwm rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag, Vajtswv qhov kev txiav txim tseem yuav muaj Nws txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo. Vajtswv siv tej xwm txheej tam sim no thoob plaws lub ntiaj teb ua qhov cib fim los ua kom tib neeg ceeb, ua kom lawv los nrhiav Vajtswv es kom lawv thiaj li rov los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub.”

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 10” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev cawm dim yeej tseem yog tshwm sim nyob rau hauv ntau yam kev puas ntsoog, thiab tsis muaj ib tug uas txog nws zeeg ntsib kev puas ntsoog lawm es tseem yuav khiav dim li. Tsuas yog nyob rau thaum kawg xwb mas thiaj li yuav muaj kev ua tau tiav ib qho xwm ntxheej nyob rau hauv ntiaj teb uas yog “nyob ntsiag to li lub ntuj ceeb tsheej thib peb: Nyob ntawm no, tej yam muaj sia, loj thiab me, nyob ua ke yam sib haum xeeb, yeej tsis muaj ib zaug uas yuav ‘muaj kev tsis sib haum ntawm lub qhov ncauj thiab tus’ nplaig li.” Ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog los txeeb kom tau tag nrho noob neej thiab muab kom tau cov neeg xaiv tseg los ntawm Nws cov lus; ib qho thiab ces yog los txeeb kom tau tag nrho cov tub ntawm txoj kev ntxeev siab los ntawm ntau yam kev puas ntsoog. Qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas loj heev. Tsuas yog nyob hauv txoj kev no xwb mas thiaj yuav tsim tau lub nceeg vaj hauv ntiaj teb uas Vajtswv xav tau ntawd kom tiav hlo, thiab qhov no yog ib qho ntawm Nws tes hauj lwm uas yog tseem tseem kub.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 17” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yuav tsum tshwm sim txhua yam kev puas tsuaj, ib tug rau ib tug; txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw yuav ntsib kev puas tsuaj loj heev: Muaj kab mob, kev tshaib nqhis, dej nyab, ntuj qhuav, thiab av qeeg rau txhua qhov txhia chaw. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau ib qho chaw los sis ob qho chaw nkaus xwb, los sis tsis yog yuav tag mus rau hauv ib hnub los sis ob hnub xwb; qhov tseeb, lawv yuav tshwm sim mus dav zuj zus thoob plaws ib qho rau ib qho, thiab ua rau yim muaj kev puas tsuaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, yuav tshwm sim cov kab mob los ntawm txhua hom kab ib tug rau ib tug zuj zus tuaj, thiab yuav pom tshwm sim tib neeg noj tib neeg rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no yog Kuv txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab cov tib neeg. Kuv cov tub! Nej yuav tsum tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem los ntawm tej kev puas tsuaj no. Nws yog Kuv txoj kev ntshaw uas xav kom nej los sai thiab sai li sai tau, los ris lub nra uas nyob rau saum Kuv ob lub xwb pwg. Vim li cas nej tsis to taub Kuv txoj kev xav li? Tes dej num nyob tom hau ntej haj yam yuav muaj ntau zuj zus thiab nyuaj zuj zus tuaj. Nej tseem ua lub siab tawv qhawv tso Kuv tseg nrog tes dej num kom puv Kuv ob txhais tes, cia Kuv tus kheej ua tes dej num ib leeg xwb los? Kuv yuav tso tes dej num rau qhov ua kom tau yooj yim dua: Cov neeg uas nws lub neej txoj sia loj txaus lawm yuav nkag mus rau qhov chaw nyab xeeb, thiab tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem; ho cov neeg uas nws lub neej txoj sia tseem tsis tau loj txaus yuav tsum ntsib kev nyuaj siab thiab kev puas tsuaj. Kuv cov lus yeej meej txaus lawm puas yog?

Kuv lub npe yuav tsum nrov mus thoob plaws thiab mus rau txhua qhov chaw, yog li ntawd txhua tus neeg thiaj li yuav paub Kuv lub npe dawb huv thiab paub Kuv. Txhua haiv neeg lub neej txoj sia nyob rau teb chaws Mekas, Nyij Pooj, Kanadas, Ximkabpaus, Xuvviaj, Maskaub, Hoojkoos, thiab lwm lub teb chaws yuav sib sau nkag los ua ke rau teb chaws Suav, tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Kuv lub npe twb raug ua tim khawv rau lawv lawm; txhua yam uas tseem tshuav yog cia rau nej kom loj txaus sai li sai tau, yog li ntawd nej thiaj li tau qhia thiab coj lawv kev. Yog vim li qhov no Kuv thiaj hais tias yuav muaj tes dej num ntau ntxiv uas yuav tau ua kom tiav. Kuv lub npe yuav ncha mus dav rau thaum muaj kev puas tsuaj, thiab yog nej tsis xyuam xim, nej yuav poob yam nej tsim nyog yuav tau txais. Nej puas ntshai? Kuv lub npe nrov mus thoob txhua txoj kev ntseeg, txhua hais neeg lub neej txoj sia, txhua haiv neeg, thiab txhua pab pawg neeg. Qhov no yog Kuv tes dej num raug ua tiav raws li tus txheej txheem, raws li kev sib koom tes zoo; txhua yam tshwm sim los ntawm Kuv txoj kev npaj uas ntse. Kuv tsuas xav kom nej muaj peev xwm ua txhua khauj ruam tau zoo xwb, sib koom ua mus raws li Kuv tej hneev taw.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 65” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb tau poob rau lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsuj plig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 28” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws yeej hais tau hais tias tag nrho cov lus hais tawm hnub no mas qhia txog tej xwm txheej yav tom ntej; tej lus hais tawm no yog qhov uas Vajtswv ua tej kev npaj rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv twb ua yuav luag tiav Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cov neeg ntawm pawg ntseeg lawm, thiab tom qab ntawd Nws yuav tshwm los rau ntawm tib neeg sawv daws nrog rau txoj kev npau taws. Ua li Vajtswv hais, “Kuv yuav ua kom cov tib neeg hauv ntiaj teb lees paub tej Kuv ua, thiab Kuv tej kev ua yuav raug muab coj los nthuav qhia rau ntawm ‘lub rooj txiav txim,’ es kom cov neeg thoob ntiaj teb thiaj lees paub, tus uas sawv daws yuav tsum nyoo.” Koj puas pom dab tsi nyob rau hauv cov lus no? Nyob rau hauv no ces yog cov ntsiab lus luv luv ntawm qhov ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv yuav ua kom tag nrho cov dev zov tsev uas tuav hwj chim tsheej tswj kom ntseeg yam ua siab dawb paug thiab Nws yuav ua kom lawv thim rov qab ntawm lub sam thiaj ntawm keeb kwm yam txaus siab hlo, kom tsis txhob sib txeeb meej mom ntxiv lawm, thiab kom tsis txhob siv tswv yim ntxias dag thiab npaj tswv yim ua phem ntxiv lawm. Tes hauj lwm no mas yuav tsum yog ua tawm hauv Vajtswv los, uas yog tsim kom muaj ntau yam kev puas ntsoog hauv ntiaj teb. Tab sis nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsis tshwm los. Nyob rau lub sij hawm no, tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yeej tseem yog ib daim av ntawm txoj kev phem kev qias, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav tsis tshwm los, tab sis yuav tshwm nyob rau hauv qhov kev rau txim. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, uas tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov uas nyob rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yuav ntsib kev puas ntsoog, uas raws li ib txwm muaj ces kuj suav tag nrho lub nceeg vaj hauv ntiaj teb (pawg ntseeg) tib si thiab. Qhov no yog kiag lub sij hawm uas qhov tseeb yuav tawm los, thiab yog li ces tib neeg sawv daws thiaj tau ntsib tau pom, thiab tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Qhov no ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv cia lawm. Nws yog kiag qhov uas vim yog kauj ruam no ntawm tes hauj lawm uas Vajtswv hais tias, “Tam sim no yog lub sij hawm ua tej phiaj xwm loj lawm.” Vim hais tias, nyob rau yav tom ntej, yuav tsis muaj ib pawg ntseeg twg nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab vim muaj tej kev puas ntsoog loj, tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm xav txog qhov nyob kiag ntawm lawv xub ntiag xwb, thiab yuav tsis nco xav txog lwm yam li lawm, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau lawv los xyiv fab hlo rau Vajtswv nyob rau hauv tej kev puas ntsoog loj ntawd. Yog li ntawd, tib neeg thiaj raug hais kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws nyob rau lub sij hawm zoo zoo li no, es kom lawv thiaj li tsis plam lub cib fim. Thaum qhov tseeb no los dhau lawm, Vajtswv yuav tua yeej tag nrho tus zaj loj liab ploog lawm, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv cov neeg tej lus tim khawv kuj yuav los xaus lawm thiab; tom qab ntawd, Vajtswv yuav pib kauj ruam tom ntej ntawm tes hauj lwm, tsim kev puas ntsoog rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, thiab thaum kawg ces muab cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig, tom qab ntawd ces Nws yuav muab noob neej sawv daws rhuav tshem kom tu noob nrho—tej no ces yog tej kauj ruam nyob rau yav tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 42” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tso plhuav Nws qhov kev npau taws tawm, ces tag nrho lub ntiaj teb yuav tau ntsib tau pom txhua yam kev puas ntsoog tshwm sim los, xws li ib lub roob tawg. Sawv nyob siab rau saum ntuj, ces yeej pom tau hais tias nyob hauv ntiaj teb, txhua yam kev puas tsuaj twb los ze rau tag nrho noob neej lawm, ib hnub los ze zuj zus. Nyob qhov siab saib los, ces lub ntiaj teb yeej muaj ntau qhov duab zoo li tej uas tshwm sim ua ntej yuav muaj ib qho av qeeg. Kua hluav taws ntws tsis muaj chaw nres, kua zeb kua hlau ntws sis laub sis lug, tej toj roob hauv pes txav tag, thiab ib qho duab ci txias to ntsais pluj plias rau txhua txhia qhov chaw. Tag nrho lub ntiaj teb tau tog mus rau hauv cov hluav taws lawm. Qhov no yog daim duab ntawm qhov uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws tawm, thiab nws yog lub sij hawm ntawm Nws txoj txiav txim lawm. Tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav tsis muaj peev xwm khiav dim li. Yog li ntawd, tsis tas yuav siv tsov rog ntawm ib lub teb chaws rau ib lub teb chaws thiab kev tsis sib haum ntawm tib neeg los rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb li; tab sis, lub ntiaj teb yuav “xyiv fab hlo yam nco meej meej rau nws tus kheej” nyob rau hauv lub me nyuam txaj ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm khiav dim li; txhua leej txhua tus yuav tsum mus kom dhau qhov kev sim siab no, ib tug zuj zus. Tom qab ntawd, tag nrho lub qab ntuj khwb yuav rov ci ntsa paug los ntawm tus duab ci uas dawb huv thiab tag nrho noob neej yuav rov pib dua ib lub neej tshiab. Thiab Vajtswv yuav so rau sab saum lub qab ntuj khwb thiab foom koob hmoov rau noob neej txhua hnub.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 18” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke, ces nws txhais tau hais tias tib neeg raug cawm dim lawm thiab Ntxwgnyoog raug rhuav tshem lawm, hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg ces yeej tiav tag nrho lawm. Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ntxiv lawm. Qhov zoo li no, Vajtswv yuav tsis khwv ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis tsiv mus los tas li ntxiv lawm; Vajtswv thiab tib neeg yuav thooj txhij nkag mus so. Vajtswv yuav rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj, thiab txhua tus neeg yuav rov mus rau lawv qhov chaw. Tej no yog tej hau kev kawg hauv qhov uas Vajtswv thiab tib neeg yuav mus nyob rau thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau xaus lawm. … Tom qab Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so lawm, ces yuav tsis muaj Ntxwgnyoog ntxiv lawm; ib yam nkaus li, cov neeg lim hiam los yuav tsis muaj nyob lawm thiab. Ua ntej Vajtswv thiab tib neeg so, cov neeg lim hiam uas tau tsim txom Vajtswv rau hauv ntiaj teb ib zaug lawm, nrog rau cov yeeb ncuab uas tsis mloog Nws hais ntawd, kuj yuav raug rhuav tshem tib si; lawv yuav raug rhuav tshem pov tseg du lug los ntawm tej kev puas ntsoog loj nyob rau tiam kawg. Thaum uas cov neeg lim hiam tau raug rhuav tshem tu noob nrho lawm, ces ntiaj teb yuav tsis muaj hnub rov paub txog Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces tib neeg thiaj li yuav tau kev cawm dim tag nrho, thiab Vajtswv tes hauj lwm thiaj li yuav tag yam ntxaws ntxaws. Tej no yog tej yam uas yuav tsum tau muaj ua ntej es Vajtswv thiab tib neeg thiaj li yuav nkag mus so tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Vajtswv coj ib qho xaus los rau tiam tsaus ntuj ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm nyob rau tiam kawg li cas

Ntxiv Mus: 2. Cov uas tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ces qhov kev poob mus rau tej kev puas ntsoog ntawd yog Vajtswv qhov kev rau txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No