4. Qhov sib txawv ntawm cov neeg uas Vajtswv siv cov lus uas yoog raws qhov tseeb thiab cov lus ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puas leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiam thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neeb uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv cov lus sawv cev Kuv kiag, tab sis qhov Kuv hais ces nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Qhov Kuv hais tsis yog qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom, thiab nws tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm pom tau; nws kuj tsis yog tej yam uas tib neeg kov tau, tab sis yog yam ua Kuv yog kiag. Ib txhia neeg mas tsuas lees paub hais tias qhov ua Kuv hais tawm ces yog qhov uas Kuv tau ntsib tau pom xwb, tab sis lawv tsis nco ras txog hais tias nws yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig. Muaj tseeb, tej uas Kuv hais yog tej uas Kuv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog Kuv uas tau ua tes hauj lwm cawm tib neeg los tau rau txhiab xyoo. Kuv tau ntsib tau pom txhua yam puag thaum pib kiag qhov kev tsim noob neej los txog ntua rau tam sim no; yog ua cas Kuv thiaj li yuav piav tsis tau? Thaum hais txog tib neeg tus yeeb yam, Kuv tau pom meej kawg nkaus; Kuv twb ua twb zoo siab ntev heev los lawm. Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis muaj cuab kav tham tau kom meej meej txog nws? Vim Kuv tau pom tib neeg lub tseem ntsiab meej meej lawm, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog yuav qhuab ntuas tib neeg thiab txiav txim rau lawv, vim tag nrho tib neeg yog los ntawm Kuv los tab sis raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj yog tus tsim nyog soj ntsuam xyuas txog tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm. Txawm hais tias tes hauj lwm no tsis yog Kuv lub cev nqaij daim tawv ua kiag, los nws yog ib qho kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, thiab qhov no yog qhov Kuv muaj thiab yog qhov uas yog Kuv kiag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog los nthuav tawm txog nws thiab los ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yam uas Vajtswv nthuav tawm ncaj qha los mas yeej yog qhov tseeb. Txhua yam uas tshwm los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia los mas yeej yog raws li qhov tseeb xwb, rau qhov Vajntsujplig qhia tib neeg raws li lawv lub siab vim nthuav tawm tsis tau qhov tseeb ncaj qha rau tib neeg. Qhov no yog ib yam uas koj yuav tsum to taub. Thiab thaum, raws li cov lus ntawm qhov tseeb ntawd, tib neeg tau txais kev thoob tsib, thiab kev paub los ntawm txoj kev ntsib kev pom los, tej kev thoob tsib thiab kev paub zoo li no puas suav tias yog qhov tseeb? Feem ntau, qhov no yog ib txoj kev paub me ntsis txog qhov tseeb xwb. Cov lus uas Vajntsujplig qhia tsis sawv cev rau Vajtswv cov lus, cov lus ntawd tsis sawv cev rau qhov tseeb, cov lus ntawd tsis yog qhov tseeb li; cov lus ntawd tsuas yog ib txoj kev paub me ntsis txog qhov tseeb, yog ib txoj kev qhuab qhia me ntsis txog tus Vajntsujplig xwb. Yog tias tib neeg tau txais qee yam kev paub txog qhov tseeb thiab tom qab ntawd muab qhia rau lwm tus, ces qhov no los kuj yog ib txoj kev qhia txog yus tus kheej txoj kev paub thiab tej kev ntsib kev pom thiab. Lawv tsis yog muab qhov tseeb qhia rau tib neeg. Nws tuaj yeem hais tau tias qhov no yog kev sib qhia txog qhov tseeb—qhov no yog ib txoj kev uas tsim nyog muab coj los xyaum ua. Vim tias qhov no tsis yog ib yam yooj yim thiab tib neeg feem coob tsis muaj peev xwm mus txog qhov ntawd tag nrho, nej yuav tsum to taub qhov ntawd kom meej meej; nws tsis yog tias tsuas hais lus kom yog yog xwb, los sis tias nej tsuas yuav tsum tau to taub txog qee qhov kev tshab txhais xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Tej zaum koj tau txais qee yam tseem ceeb los ntawm qhov tseeb, tej yam uas tib neeg tsim nyog muaj, tiam sis qhov no tsis tau txhais hais tias koj tau txais qhov tseeb lawm. Thiab tej zaum koj kuj tau txais lwm yam ntxiv los ntawm qhov tseeb, tiam sis qhov no tsis tau txhais hais tias tam sim no koj muaj lub neej raws li qhov tseeb lawm, thiab haj yam hais tsis tau tias koj yog qhov tseeb—qhov ntawd mas tsis yog lawm. Koj cia li tau txais qee yam zaub mov los ntawm qhov tseeb los yug koj lub neej txoj sia, kom thiaj li muaj qee yam nyob rau hauv koj, qee yam uas koj tsim nyog muaj, uas yog ntseeg Vajtswv thiab ua tau zoo raws Vajtswv. Vajtswv siv qhov tseeb los pab tib neeg, cia lawv, los ntawm qhov tseeb, ua kom tau zoo raws Nws thiab ua raws Nws lub siab. Thaum kawg, tab txawm tias thaum tib neeg twb ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam tag nrho lawm los xij, yeej tseem hais tsis tau tias lawv yog qhov tseeb, thiab haj yam hais tsis tau tias muaj lub neej txoj sia ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. … Txhua tus puav leej tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm, tiam sis nyias muaj nyias qhov kev paub sib txawv, thiab nyias tau txais nyias yam sib txawv. Tab sis txawm hais tias lawv txoj kev paub sib koom ua ke los xij, lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tau ib qho tseeb kom ntxaws ntxaws li. Qhov no yog qhov hais tias qhov tseeb tob npaum li cas! Vim li cas thiaj li hais tias yam uas koj tau txais thiab koj txoj kev paub tsis yog qhov tseeb? Koj qhia koj txoj kev paub rau lwm tus, thiab nws tsuas siv li ob los sis peb hnub los xav ua ntej lawv tau ntsib tau pom qhov ntawd tag nrho xwb. Tiam sis tib neeg siv tag nrho lawv lub neej los yeej tseem tsis ntsib tsis pom qhov tseeb tag nrho li thiab; txawm yog tias muab yam uas txhua tus tib neeg tau ntsib tau pom ntawd coj los sib koom ua ke los xij, yeej tseem yuav tsis tau ntsib tau pom qhov tseeb tag nrho li thiab. Yog li ntawd nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawd mas tob heev. Cov lus hais xwb yeej hais tsis tau qhov tseeb tag nrho li. Nyob rau hauv tib neeg hom lus mas, qhov tseeb yog tib neeg ntiaj teb lub ntsiab tseeb. Tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm tau ntsib tau pom qhov tseeb tag nrho li. Tib neeg yuav tsum ua neej raws li qhov tseeb. Ib qho tseeb xwb los yeej tuaj yeem txhawb nqa tau tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj kev ua neej nyob tau ob peb txhiab xyoo.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub Qhov Tseeb Yog Dab Tsi Tiag?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov tseeb yog txoj sia ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; nws sawv cev Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseeb, thiab txhua yam nyob hauv Nws. Yog koj hais tias muaj ib qho kev ntsib kev pom me me xwb ces txhais tau hais tias muaj qhov tseeb lawm, ces koj puas muaj peev xwm sawv cev Vajtswv tus moj yam mas? Tej zaum koj yuav muaj me ntsis kev ntsib kev pom los sis kev pom meej me ntsis txog ib qho twg los sis ib sab twg ntawm ib qho tseeb, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws rau lawm tus mus tag ib txhis, yog li ntawd qhov kev pom meej uas koj tau los ntawd tsis yog qhov tseeb; nws tsuas yog ib theem twg uas tib neeg muaj peev xwm mus txog xwb. Nws tsuas yog qhov kev ntsib kev pom uas yog thiab qhov kev to taub uas yog uas ib tug neeg yuav tsum muaj: tej qho kev ntsib kev pom tiag tiag thiab kev paub txog qhov tseeb. Qhov kev pom meej, kev tig ras to taub, thiab kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom no mas yuav muab coj los pauv tsis tau qhov tseeb; txawm hais tiag tag nrho tib neeg tau muaj kev ntsis kev pom qhov tseeb no tag nrho, thiab muab tag nrho lawv tej kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom coj los sib sau ua ke, los nws yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau ib qho tseeb li. Raws li qhov uas tau hais yav tag los, “Kuv muab qhov no sib sau nrog rau ib qho tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb: Nyob nrog rau tib neeg, yeej tsis muaj ib tug uas hlub Kuv li.” Qhov no yog ib kab lus ntawm qhov tseeb; nws yog lub ntsiab tseeb ntawm txoj sia. Qhov no yog qhov tob tshaj plaws ntawm txhua yam; qhov no yog ib qho lus hais tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj txawm yuav muaj kev ntsib kev pom tas zog ntxiv los yeej tau, thiab thiab yog kom tau ntsib tau pom nws tau peb xyoos ces koj yuav muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog nws; yog koj tau ntsib tau pom nws txog xya los sis yim xyoo ces koj yuav muaj kev to taub ntau tshaj txog nws—tab sis txhawm yuav yog qhov kev to taub twg uas koj tau los los yeej pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeg li. Lwm tus neeg, tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ob peb xyoos, tej zaum yuav muaj kev to taub me me, thiab tom qab ntawd ces muaj ib qho kev to taub tob zog tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau kaum xyoo, thiab ces muaj tej qhov kev to taub tshaj zog ntxiv tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ib tiam neeg—tab sis yog nej muab tag nrho qhov kev to taub uas nej tau los ua ke, txawm yog thaum ntawd kiag los—tsis hais yuav muaj kev to taub ntau npaum li cas li, kev ntsib kev pom ntau npaum li cas, kev to taub tob ntau npaum li cas, kev pom meej ntau npaum li cas, los sis pes tsawg qhov kev piv txwv uas nej muaj—tag nrho tej no yeej tseem pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeb li. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj sia ces yeej yuav yog tib txoj sia tas mus li xwb, thiab tsis hais koj qhov kev to taub yuav haum nrog qhov tseeb npaum li cas li, Vajtswv tej kev npaj siab, thiab Nws tej kev cheem tsum, nws yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm yuav hloov tau rau qhov tseeb li. Yuav hais tias tib neeg muab tau qhov tseeb lawm ces txhais hais tias lawv muaj tej qhov muaj tiag, hais tias lawv tau muaj me to taub me ntsis txog qhov tseeb, hais tias lawv tau muaj qee qhov kev to taub tseeb txog Vajtswv tej lus, hais tias lawv tau muaj tej qho kev ntsib kev pom tiag nrog lawv, thiab hais tias lawv ces yeej nyob rau txoj kev yog hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Ib kab lus los ntawm Vajtswv xwb ces yeej txaus rau ib tug neeg tau ntsib tau pom tag nrho ib tiam neeg lawm; txawm hais tias tib neeg yuav tau ntsib tau pom tau ntau tiam neeg heev los sis tseem yog kiag ntau txhiab xyoo, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav tau ntsib tau pom ib qho tseeb kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws li. …

… Yog hais tias koj muaj ib qho kev ntsib kev pom me me nrog rau Vajtswv cov lus, thiab ua neej nyob raws nraim li koj qhov kev to taub txog qhov tseeb, ces Vajtswv cov lus rais los ua koj txoj sia. Txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tau hais tias qhov tseeb yog koj txoj sia los sis hais tias qhov uas koj tab tom hais tawm yog qhov tseeb; yog qhov ntawd yog koj txoj kev xav, ces koj yuam kev lawm. Yog koj muaj me ntsis kev ntsib kev pom nrog ib qho ntawm qhov tseeb, ces qho no nkaus xwb puas yuav sawv cev tau qhov tseeb mas? Nws yeej tsis tau kiag li. Koj puas muaj peev xwm piav txog qhov tseeb kom ntxaws ntxaws mas? Koj puas muaj peev xwm tshawb nrhiav tau Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseeb, los ntawm qhov tseeb mas? Koj tsis muaj peev xwm li. Txhua leej txhua tus yeej tau ntsib tau pom nrog rau tib qho thiab tib tug ciaj ciam ntawm qhov tseeb nkaus xwb; qhov uas tau ntsib tau pom nws kiag nyob rau hauv koj tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg, koj tsis muaj peev xwm kov tau tag nrho qhov tseeb ntau tiag tiag. Tib neeg puas muaj peev xwm ua neej mus raws li lub ntsiab qub thaum chiv keeb ntawm qhov tseeb? Koj qhov kev paub kev pom me me ntawd yuav muaj npaum li cas? Ib lub xuab zeb nyob rau ntawm ntug hiav txwv; ib teev dej me me nyob rau hauv hiav txwv. Yog li ntawd, tsis hais qhov kev paub ntawd thiab tej kev xav uas koj tau los ntawm tej kev ntsib kev pom ntawd yuav muaj nuj nqis npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav muab suav tau ua qhov tseeb li. Lub hauv paus ntawm qhov tseeb thiab lub ntsiab lus ntawm qhov tseeb mas pov puag tag nrho ib qho chaw dav dav kawg nkaus li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav lov lus tau rau nws li. Ib txhia neeg hais tias, “Ua kuv qhov kev paub ntawm qhov kev ntsib kev pom ntawd yeej tsis muaj qhov yuav sib lov lus li lod?” Muaj tseeb tsis yog li ntawd. Qhov kev to taub tseeb uas los ntawm koj qhov kev ntsib kev pom ntawm Vajtswv cov lus mas yeej haum raws li qhov tseeb—nws yuav ua cas sib lov lus tau mas? Qhov tseeb ces yeej ua tau koj txoj sia nyob rau thaj chaw twg los tau tag nrho. Nws muaj peev xwm yuav muab tau ib txoj kev rau koj, thiab nws muaj peev xwm cia koj ciaj nyob tau. Txawm li cas los xij, tej yam uas tib neeg muaj thiab qhov kev pom meej uas lawv muab tau los ces tsuas haum rau lawv tus kheej los sis ib txhia lwm tus nyob rau hauv ib tug ciaj ciam twg xwb, tab sis yuav tsis haum nyob rau hauv ib tug ciaj ciam txawv. Tsis hais ib tug neeg twg qhov kev to taub yuav tob npaum li cas li, nws yeej tseem muaj tsawg tsawg xwb, thiab lawv qhov kev ntsib kev pom mas yuav tsis muaj peev xwm mus txog tus ciaj ciam ntawm qhov tseeb li. Ib tug neeg qhov kev pom meej thiab ib tug neeg qhov kev to taub ces yuav tsis muaj hnub piv tau rau qhov tseeb li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub Qhov Tseeb Yog Dab Tsi Tiag?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Dhau ntawm cov ntawv txog cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, feem ntau ntawm Vajluskub Qub ces yog tej lus teev txog keeb kwm. Ib txhia ntawm cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab los yog ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom los, thiab ib txhia yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig los; Povlauj cov ntawv, muab piv txwv, tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm ib tug tib neeg, tag nrho lawv ces puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, thiab tej ntawd ces yog sau rau cov pawg ntseeg, thiab tej lus ntuas thiab lus txhawb siab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg. Cov ntawd tsis yog cov lus uas Vajntsujplig hais—Povlauj tsis muaj peev xwm yuav hais tau lus sawv cev Vajntsujplig, thiab nws kuj tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, nws haj yam tsis pom tej yog toog uas Yauhas pom thiab. Nws cov ntawv ces yog sau rau cov pawg ntseeg ntawm Efexau, Filadefia, Kalatia, thiab lwm cov pawg ntseeg. Thiab yog li ntawd, Povlauj cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab yog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, thiab tsis yog tej kev tshoov siab los ntawm Vajntsujplig, los sis cov ntawd tsis yog cov lus hais tawm ncaj qha los ntawm Vajntsujplig. Tej ntawd tsuas yog cov lus ntuas, lus nplig siab, thiab lus txhawb siab uas nws sau rau cov pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, tej ntawd tsuas yog tej lus teev tseg txog Povlauj tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tej ntawd yog sau rau tag nrho cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam hauv tus Tswv, es kom cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd ua raws li nws tej lus cob qhia thiab yoog raws txoj kev hloov siab lees txim ntawm tus Tswv Yexus. Yeej tsis muaj ib qho twg uas Povlauj yuav hais tias, kom lawv cov pawg ntseeg lub sij hawm ntawd los sis yav pem suab, tag nrho yuav tsum noj thiab haus tej uas nws sau, los sis nws tsis tau hais tias nws cov lus tag nrho yog los ntawm Vajtswv los. Raws li tej xwm txheej ntawm pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws tsuas sib tham nrog cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab ntuas lawv, thiab txhawb txoj kev ntseeg rau hauv lawv, thiab nws tsuas qhuab qhia los sis qhia kom cov neeg nco qab thiab ntuas lawv xwb. Nws cov lus yog los ntawm nws tus kheej lub nra los, thiab nws txhawb nqa cov neeg los ntawm tej lus no. Nws ua tes hauj lwm ntawm ib tug tub txib ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws yog ib tug neeg ua hauj lwm uas raug Tswv Yexus siv, thiab yog li ntawd nws yuav tsum tau ua tes dej num rau cov pawg ntseeg, thiab yuav tsum lees ua tes hauj lwm ntawm cov pawg ntseeg, nws yuav tsum kawm txog tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thiab vim yog qhov no, nws thiaj li sau ntawv rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv tus Tswv. Tag nrho tej nws hais uas txawj qhuab qhia thiab zoo rau tib neeg ces yeej yog tag nrho, tab sis nws tsis sawv cev cov lus hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau Vajtswv. Nws yog ib qho kev to taub uas phem kawg nkaus, thiab ib qho kev thuam txoj kev ntseeg loj tshaj plaws, rau tib neeg los muab tej lus teev txog ib tug tib neeg tej kev paub kev pom thiab ib tug tib neeg tej ntawv coj los ua tej lus uas hais los ntawm Vajntsujplig rau cov pawg ntseeg! Qhov ntawd mas yeej muaj tseeb tiag thaum hais txog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, vim nws cov ntawv yog sau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muaj raws li tej xwm txheej thiab tej yam tshwm sim ntawm ib pawg ntseeg twg rau lub sij hawm ntawd, thiab yog siv coj los ntuas cov kwv tij thiab nkauj muam nyob rau hauv tus Tswv, ces kom lawv thiaj li tau txais hmoov hlub ntawm Tswv Yexus. Nws cov ntawv yog yuav tsa kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau lub sij hawm ntawd sawv los. Nws kuj hais tau hais tias qhov no yog nws tus kheej lub nra, thiab kuj yog lub nra uas Vajntsujplig muab rau nws; tshaj txhua yam ces, nws yog ib tug tub txib uas coj cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, tus uas sau cov ntawv rau cov pawg ntseeg thiab ntuas lawv—qhov ntawd yog nws tes dej num. Nws lub koob meej tsuas yog lub ntawm ib tug tub txib uas ua hauj lwm xwb, thiab nws tsuas yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv xwb; nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, los sis tsis yog ib tug kws qhia txog yav tom ntej. Rau nws, ces nws tus kheej tes hauj lwm thiab lub neej ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj cuab kav hais lus sawv cev Vajntsujplig. Nws cov lub tsis yog Vajntsujplig cov lus, haj yam hais tsis tau hais tias yog Vajtswv cov lus, vim Povlauj ces tsis yog ib yam dab tsi tshaj li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws lub koob meej tsis yog lub zoo tib yam li Yexus lub. Yexus cov lus yog Vajntsujplig cov lus, tej ntawd yog cov lus ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob meej yog Khetos lub—Vajtswv tus Tub. Povlauj yuav ua cas yog tus sib txig nrog Nws? Yog tib neeg pom Povlauj cov ntawv los sis cov lus uas hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab pe hawm lawv li Vajtswv, ces tsuas hais tau hais tias lawv mas tsis txawj saib qhov yog los tsis yog li. Yog yuav muab hais nchav zog, ces qhov no tseem tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg thiab lod? Ib tug tib neeg yuav hais lus sawv cev Vajtswv tau li cas? Thiab ua cas tib neeg ho nyo hau rau tej lus teev tseg ntawm nws cov ntawv thiab rau cov lus nws hais cuag nkaus li lawv yog ib phau ntawv dawb huv, los sis ib phau ntawv qaum ntuj? Vajtswv tej lus puas yuav muaj ib tug neeg lam tau lam muab coj los hais tau mas? Ib tug tib neeg yuav ua cas hais lus sawv cev Vajtswv tau mas? Thiab yog li ntawd, qhov koj hais—cov ntawv uas nws sau rau cov pawg ntseeg ntawd tseem yuav tsuas dub tsis tau los ntawm nws tus kheej tej tswv yim thiab lod? Ua cas lawv thiaj li yuav tsis tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim mas? Nws sau cov ntawv ntawd rau cov pawg ntseeg raws li nws tus kheej tes kev ntsib kev pom thiab nws tus kheej qhov kev paub. Piv txwv li, Povlauj sau ib tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg ntawm Kalatia uas muaj qee yam kev xav, thiab Petus sau dua ib tsab, uas muaj lwm qhov kev xav. Qhov twg yog qhov uas los ntawm Vajntsujplig los mas? Tsis muaj leej twg yuav hais tau tseeb tseeb li. Yog li ntawd, nws thiaj tsuas hais tau hais tias nkawd ob leeg puav leej ris ib lub nra rau cov pawg ntseeg, tab sis nkawd cov ntawv sawv cev nkawd lub siab, lawv sawv cev nkawd txoj kev pab cuam thiab kev txhawb nqa rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab nkawd lub nra rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tsuas sawv cev tib neeg tes hauj lwm xwb—lawv tsis yog Vajntsujplig li tag nrho. Yog koj hais tias nws cov ntawv yog Vajntsujplig cov lus, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab koj tab tom thuam txoj kev ntseeg! Povlauj cov ntawv thiab lwm cov ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ces zoo ib yam li cov ntawv sau txog tej kev nco qab ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los xwb: Lawv nyob sib txig zos nrog rau cov ntawv ntawm Faj Xwm Nis los sis tej kev ntsib kev pom ntawm Laulee, thiab tej yam zoo li ntawd ntxiv mus xwb. Nws tsuas yog hais tias cov ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los no tsis tau raug muab sau coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab xwb, tab sis lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg ces yeej zoo ib yam nkaus: Lawv yog cov neeg uas raug Vajntsujplig siv nyob rau ib lub caij twg, thiab lawv tsis muaj cuab kav sawv cev ncaj qha rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tes kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. Txawm tus Vajntsujplig txawm yuav ua hauj lwm li cas, txawm yuav yog nyob rau hauv tib neeg los sis nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov neeg ua hauj lwm mas yeej ib txwm nthuav tawm kom pom seb lawv yog dab tsi. Txawm hais tias tus Vajntsujplig yog tus uas ua tes hauj lwm, tes hauj lwm mas yog tsim tsa los ntawm qhov uas seb tib neeg xeeb txawm yog dab tsi, vim tus Vajntsujplig yeej tsis ua hauj lwm yam tsis muaj lub hauv paus ruaj khov. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm mas tsis yog lam muab ntawm tej los xwb, tab sis yog ua raws nkaus li tej xwm txheej muaj tiag thiab tej yam ntxwv muaj tiag. Tsuas yog tib txog kev no xwb mas tib neeg tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov tau thiab lawv tej kev xav phem qub thiab tej kev xav qub thiaj li yuav hloov tau. Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag. Tib neeg kuj muaj cuab kav los sib qhia tau txog tej uas lawv tau ntsib thiab tau pom. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav sib qhia tau txog qhov uas lawv tseem tsis tau ntsib, tsis tau pom, los sis lawv txoj kev xav ncav tsis cuag, tej ntawd yog tej uas lawv tsis tau muaj nyob rau hauv lawv. Yog hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd tsis yog los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom los, ces qhov ntawd yeej yog nws qhov kev xav los sis kev qhuab qhia los xwb. Muab hais yooj yooj yim ces, yeej tsis muaj qhov muaj tiag nyob rau hauv tej lus. Yog hais tias koj tsis tau los mus ntsib tej yam uas nyob rau hauv tej zej zog, ces koj yeej tsis muaj cuab kav yuav los sib qhia tau kom meej meej txog tej kev sib txheeb uas cov nyom heev nyob rau hauv tej zej zog. Yog koj tsis muaj ib tse neeg, yog lwm tus tham txog teeb meem hauv tsev neeg, koj yuav tsis to taub feem ntau ntawm tej lawv hais. Yog li ntawd, qhov uas tib neeg sib qhia thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev lawv tus hauv sab nruab nrog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov yog thiab tsis yog coj los sib xyaws ua ke, los sis muab qhov siab coj los ua qhov qis, los sis to taub yuam kev qhov tob ua qhov ntiav; tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob lam txhob txwm rhuav qhov uas koj yeej paub hais tias yog qhov tseeb lawm. Txhua tus uas ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv yuav tsum nug txog tej teeb meem los ntawm qhov kev xav uas yog, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab Nws tej lus tshiab los ntawm qhov kev xav yam li yog ib tug uas Nws tsim tawm; tsis li ntawd, ces lawv yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem mus.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Cov nkauj xwb ntse qhov phaj tshab yog dab tsi thiab vim li cas cov nkauj xwb ruam thiaj li yuav poob mus rau txoj kev puas ntsoog

Ntxiv Mus: 5. Qhov sib txawv ntawm Vajtswv cov lus uas cov xib fwb cev lus hais thiab cov lus uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg nthuav tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No