5. Yuav ua li cas thiaj paub hais tias mog yog dab tsi thiab txhauv yog dab tsi

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab nyob rau lub caij sau qoob ntawd Kuv yuav hais rau cov neeg sau qoob tias, Nej xub sau cov txhauv ua ntej tso, thiab muab lawv pav ua tej teg es muab lawv hlawv: tab sis sau cov mog mus rau hauv kuv lub txhab” (Mth 13:30).

“Lub caij sau qoob ces yog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb; thiab cov neeg sau qoob ces yog cov tub txib saum ntuj. Yog li ntawd ces cov txhauv raug muab sau los ua ke thiab raug muab hlawv rau hauv hluav taws lawm; yog li yuav tsum muaj li no nyob rau thaum kawg ntawm lub ntiaj teb. Neeg Leej Tub yuav txib Nws cov tub txib saum ntuj los, ces lawv yuav sau txhua yam uas tawm tsam, thiab tej uas ua lim hiam tawm ntawm Nws lub nceeg vaj mus; Thiab yuav muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws: yuav muaj kev quaj nyiav thiab zom hniav qawv. Ces cov ncaj ncees yuav ci ntsa iab yam li lub hnub rau hauv lawv Leej Txiv lub nceeg vaj. Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog nawb” (Mth 13:39–43).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los. Txawm hais tias cov uas tig qhov phem ua qhov zoo los yeej muaj cuab kav khaws xyeem tau hnub no, tab sis yuav tsis muaj leej twg khiav dim qhov kev ceeb laj txom nyem loj thaum kawg no li, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev sim thaum kawg. Rau cov uas kov yeej, tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yog ib qho kev lim tib neeg kom dawb huv loj heev; tab sis rau cov uas tig qhov phem ua qhov zoo, nws yog tes hauj lwm uas yuav muab tshem tawm kom tag nrho mus. Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeej lawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Zaum no koj puas paub tseeb tias vim li cas koj thiaj ntseeg Kuv? Koj puas paub tseeb lub ntsiab thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num? Koj puas paub tseeb koj tes hauj lwm? Koj puas paub tseeb Kuv zaj lus tim khawv tiag? Yog hais tias koj tsuas lam ntseeg Kuv xwb, tab sis tsis muaj ib qho cim ntawm Kuv lub yeeb koob los sis cov lus tim khawv nyob hauv koj, ces Kuv twb tau muab koj tshem tawm los ntev lawm. Rau cov neeg uas paub txhua yam lawm, lawv haj yam muaj pos ntau nyob hauv Kuv lub qhov muag, thiab hauv Kuv tsev, lawv tsis muaj ib yam dab tsi ntau dua li cov kev nyuab nyob hauv Kuv txoj kev, lawv yuav raug tshem tawm hauv Kuv tes dej num, lawv siv tsis tau, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv tau ntxub lawv los lawm ntev. Kuv txoj kev npau taws poob rau saum txhua tus uas tag txoj kev hais lus tim khawv, thiab Kuv tus pas nrig ib txwm tsis ploj ntawm lawv li. Kuv tau muab lawv tig mus rau tus phem txhais tes los lawm ntev; lawv tau plam Kuv li koob hmoov lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, lawv txoj kev rau txim yuav nyuaj heev tshaj li cov poj niam uas tsis muaj tswv yim. Niaj hnub no, Kuv tsuas yog ua tes dej num uas yog Kuv tes hauj lwm yuav tsum ua lawm xwb; Kuv yuav muab txhua tag nrho cov mog suav ua tej pawg, ua ke nrog cov txhauv ntawd. Nov yog Kuv tes dej num niaj hnub no. Yuav tsum muab cov txhauv ntawd pov tseg rau lub sij hawm uas Kuv yuav los cog, tom qab ntawd ces cov mog yuav raug sau mus cia rau hauv txhab, thiab cov txhauv uas tau muab pov tseg yuav tsum raug muab pov hlawv kom kub nyhiab mus ua hmoov av. Kuv tes dej num tam sim no tsuas yog los muab txhua tus tib neeg khi ua ke; ntawd yog, kom kov yeej lawv xwb. Tom qab ntawd Kuv yuav pib qhia txog qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg. Thiab yog li koj yuav tsum paub tias koj yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv txaus siab tam sim no, thiab koj yuav tsum ua li cas kom teeb tsa txoj hauv kev taug kom yog nyob hauv koj txoj kev ntseeg Kuv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg lawm, nej yuav tsum muaj cuab kav qhuas Kuv lub npe; qhov ntawd ces yog, sawv ua tim khawv nyob rau thaum raug kev sim siab. Yog leej twg npaj yuav ua txuj ntxias Kuv thiab zais qhov tseeb tsis qhia Kuv, los sis ua tej yam poob ntsej poob muag tom Kuv nrab qaum, cov neeg ntawd yuav, yam tsis muaj kev zam li, raug ncaws tawm thiab tshem tawm ntawm Kuv lub tsev mus nyob tos Kuv mam li saib xyuas lawv. Cov uas tsis ua lub siab ncaj thiab tsis coj li tej me tub me nyuam rau Kuv yav tag dhau los, thiab cov uas rov sawv los tab meeg txiav txim rau Kuv—lawv, tib si, yuav raug ncaws tawm ntawm Kuv lub tsev mus. Cov uas yog Kuv cov neeg mas yuav tsum muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav thiab nrhiav kev paub txog Kuv tej lus. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas Kuv thiaj li yuav qhia kom paub, thiab lawv thiaj li yuav tau nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia tiag tiag, yuav tsis raug qhuab ntuas teem txim. Cov uas, tsis ua kom pom hais tias yeej muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav, rau siab ntso npaj rau lawv tus kheej lub neej yav pem suab xwb—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis npaj lawv tej kev ua kom haum Kuv lub siab, tab sis tsuas yog cev tes thov xwb—cov tsiaj zoo li neeg thov khawv no ces Kuv yeej yuav tsis muaj hnub siv hlo li, vim txij kiag thaum lawv yug los, lawv yeej tsis paub dab tsi txog kev txawj xav rau Kuv tej nra hnyav ntawd li. Lawv yog cov neeg uas tsis muaj kev xav li lwm tus li; cov neeg ntawd ces yog txom nyem los ntawm “tsis tau zaub mov txaus” rau saum lub hlwb, thiab yuav tsum mus tsev mus noj “zaub mov” ntxiv. Kuv tsis muaj dab tsi siv txog cov neeg zoo li ntawd. Nyob rau hauv Kuv cov neeg, txhua tus yuav tsum tau paub Kuv ua ib qho dej num ua kom pom mus kom txog qhov kawg, ib yam nkaus li noj mov, hnav ris tsho, thiab pw tsaug zog, tej yam uas yus tsis muaj hnub yuav nov qab ib pliag li, es kom txog thaum kawg, kev paub Kuv ces kom yog tej yam yus paub zoo npaum nkaus li noj mov—tej yam uas nej ua tau yam tsis siv zog hlo li, nrog rau txhais tes uas xyaum ua. Hos hais txog cov lus uas Kuv hais, txhua lo twg mas yuav tsum tau ntseeg kom kawg kawg thiab khaws mus siv kom tag nrho; tsis txhob tsuas lam khaws mus siv ib nyuag nrab kom tag kev tag cai nkaus xwb. Leej twg los xij uas tsis mloog Kuv cov lus ces yuav muab xam hais tias tawm tsam Kuv ncaj qha; leej twg los xij uas tsis noj Kuv tej lus, los sis tsis nrhiav kev kawm kom paub lawv, ces yuav raug xam hais tias tsis quav ntsej txog Kuv, ces yuav raug cheb tawm ncaj qha ntawm lub plag tsev ntawm Kuv lub tsev mus. Qhov no mas vim yog, ib yam li Kuv twb tau hais yav tag los lawm, qhov Kuv xav tau tsis yog neeg coob, tab sis yog cov zoo xwb. Ntawm ib puas leej neeg twg, yog muaj ib leeg muaj peev xwm paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, ces Kuv yeej txaus siab muab cov seem cuam pov tseg es tsom ntsoov qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb rau tus ib leeg no. Los ntawm qhov no los ces nej yeej pom hais tias nws tsis yog hais tias muaj neeg coob ces txawm yuav ua tau kom Kuv tshwm sim los sis txawm yuav ua tau lub neej li Kuv. Qhov kuv xav tau ces yog cov mog (txawm hais tias tej res npluag txawm tsis muaj noob puv heev los xij) thiab tsis yog cov txhauv (txawm hais tias tej res npluag txawm yuav muaj noob puv nkaus kom txaus qhuas npaum li cas los xij). Hos hais txog cov uas tsis quav ntsej nrhiav, tab sis yog cov uas tsuas nyob yam niag tub nkeeg ntsuav, lawv yuav tsum cia li tawm lawv mus ntsiag to xwb; Kuv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm, tsam lawv pheej coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe ntxiv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 5” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej zaum koj tau raug tsim txom ib txoj kev cog lus zoo thaum koj lub sij hawm, tiam sis koj yeej tseem tsis to taub dab tsi li; koj tsis paub dab tsi ntawm txhua yam txog lub neej kiag li. Tab txawm hais tias koj twb tau raug rau txim thiab txiav txim lawm los, koj yeej tsis tau hloov kiag li, thiab tob rau hauv, koj yeej tseem tsis tau tau txais lub neej kiag li. Thaum lub sij hawm los sim koj txoj hauj lwm, koj yuav ntsib ib txoj kev sim siab yam li hluav taws uas txaus ntshai heev thiab tseem muaj kev txom nyem loj tshaj thiab. Cov hluav taws no yuav ua rau tag nrho koj lub cev ciaj mus ua tshauv. Raws li qee tus neeg uas tsis muaj txoj sia, qee tus neeg uas tsis muaj ib ooj kub dawb huv uas nyob rau sab hauv, qee tus neeg tseem daig nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj qub, thiab qee tus uas tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo ces yog ib tug neeg lwj liam, yog ua cas koj thiaj li yuav tsis raug tshem tawm mus? Ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis tsawg dua li ib lub txiaj tooj liab, thiab tsis muaj txoj sia, puas tuaj yeem muaj ib yam txiaj ntsig dab tsi rau txoj kev kov yeej? Thaum lub sij hawm ntawd los, koj lub sij hawm yuav nyuaj tshaj li cov ntawm Nau-a thiab Xaudoos! Thaum ntawd koj cov lus thov yuav thov tsis tau dab tsi zoo rau koj. Koj yuav ua li cas rov qab los tom qab ntawd thiab pib los lees txim dua tshiab, thaum txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim twb xaus lawm? Thaum txhua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau tiav tag lawm, yuav tsis muaj ntxiv lawm; yam yuav muaj ces yog qhov pib ntawm kev ua hauj lwm ntawm kev rau txim rau cov uas ua phem lawm xwb. Koj tawm tsam, koj ntxeev siab, thiab koj ua tej yam uas koj paub tias yog kev phem. Koj tsis yog lub hom phiaj ntawm kev rau txim hnyav hnyav lov? Kuv tab tom nthuav qhov no tawm rau koj hnub no. Yog tias koj xaiv tsis kam mloog, ces thaum kev puas tsuaj los raug rau koj tom qab ntawd, nws puas yuav tsis lig dhau lawm yog tias thaum ntawd koj mam li pib paub khuv xim thiab pib ntseeg? Kuv tab tom muab ib lub sij hawm rau koj los lees txim hnub no, tiam sis koj tsis kam los ua li ntawd. Koj xav tos ntev npaum li cas? Mus txog ntua hnub kev rau txim lov? Hnub no Kuv tsis nco txog koj cov kev ua txhaum yav dhau los; Kuv zam txim rau koj tas los zam dua thiab, tig kiag ntawm koj sab tsis zoo mus saib rau koj sab zoo nkaus xwb, vim tias tag nrho Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tam sim no yog txhawm rau los cawm koj thiab Kuv tsis muaj lub hom phiaj phem rau koj. Tab sis koj tsis kam los to taub txog; koj tsis tuaj yeem qhia qhov zoo los ntawm kev phem thiab tsis paub yuav nco kev siab zoo tej txiaj ntsig li cas. Puas yog cov tib neeg zoo li no tsuas nyob tos txoj kev rau txim thiab kev ua pauj uas ncaj ncees los txog xwb?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj koom nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ces yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog koj muaj lub siab zoo thiab kev hlub rau ib tug yeeb ncuab, ces puas yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav txog kev ncaj ncees li mas? Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus xwb thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau thaum tiam kawg, nrog rau cov uas lub ncauj lam hais tias ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab sis ho ua phem, ces yeej yog cov tawm tsam Khetos, yam twb tsis tas hais txog cov uas twb tsis ntseeg Vajtswv li. Tag nrho cov neeg no ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so. Thaum uas tib neeg taug tau txoj kev yog lawm, neeg yuav muaj lub neej li tib neeg ib txwm muaj. Lawv sawv daws nyias yuav ua nyias tes dej num thiab ua lub siab ncaj tshaj plaws li rau Vajtswv. Lawv yuav tso tag nrho lawv tej kev tsis mloog lus thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg, thiab lawv yuav ua neej nyob rau Vajtswv thiab vim yog muaj Vajtswv, tsis muaj tag nrho tej kev tsis mloog lus thiab kev tawm tsam. Tag nrho lawv sawv daws yuav muaj peev xwm kam zwm tag nrho rau Vajtswv. Qhov no ces yuav yog lub neej rau Vajtswv thiab noob neej; nws yuav yog lub neej ntawm lub nceeg vaj, thiab nws yuav yog lub neej tau so.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Qhov uas tau txais txoj sia yog dab tsi thiab qhov uas tsis muaj txoj sia yog dab tsi

Ntxiv Mus: 1. Qhov tseeb yog dab tsi thiab seb kev paub fab kev ntseeg puas yog qhov tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No