1. Qhov tseeb yog dab tsi thiab seb kev paub fab kev ntseeg puas yog qhov tseeb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia, thiab qhov tseeb, thiab Nws txoj sia thiab qhov tseeb tshwm sim nyob ua ke. Cov uas tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb ces yuav tsis muaj hnub tau txais txoj sia. Yog tsis muaj qhov kev qhia kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev pab cuam ntawm qhov tseeb, koj ces tsuas tau tej tus ntawv, cov lus qhuab qhia, thiab, tshaj tag nrho ntawd, kev tuag nkaus xwb. Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob tas mus li, thiab Nws qhov tseeb thiab txoj sia tshwm sim nyob ua ke. Yog koj nrhiav tsis tau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis tau txais tej zaub mov yug txoj sia; yog koj tsis tau txais kev pab cuam ntawm txoj sia, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb tiag tiag li, thiab yog dhau ntawm kev khwv yees xav thiab kev xav phem lawm, ces tag nrho koj lub cev ces tsis muaj dab tsi li tsuas yog nqaij tawv nkaus xwb—koj cev nyuag nqaij tsw phem nkaus xwb. Yuav tsum paub hais tias tej lus hauv phau ntawv mas tsis raug suav hais tias yog txoj sia, tej lus teev tseg hauv keeb kwm yuav muab coj los pe hawm li qhov tseeb tsis tau, thiab tej kev cai yav tag los yuav muab coj los siv ua cov lus uas hnov Vajtswv hais tam sim no tsis tau. Tsuas yog cov uas Vajtswv hais kiag thaum Nws los rau ntiaj teb no thiab nyob nrog tib neeg kiag mas thiaj yog qhov tseeb, txoj sia, Vajtswv lub siab nyiam, thiab Nws qhov kev ua hauj lwm tam sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.”

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb no yeej tsis yog muaj raws kab ke, los sis tsis yog txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puas leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiam thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neeb uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb yog qhov muaj tiag ntawm tag nrho txhua yam uas zoo. Nws kuj yog tib neeg lub neej thiab txoj xub ke uas lawv ntoj ncig; nws kuj muaj cuab kav ua rau ib tug tib neeg twg muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, los hwm Vajtswv thiab zam txoj kev phem, los ua ib tug uas mloog Vajtswv lus thiab ib tug raug tsim tawm los uas zoo tsim nyog, ib tug uas Vajtswv hlub thiab ib tug uas tau Nws qhov kev nyiam. Muab xam nws qhov kev muaj nuj nqis, ib tug neeg twg tsim nyog muaj tus yam ntxwv thiab txoj kev xav zoo li cas rau Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb? Nws yeej pom tau meej meej: Rau cov uas ntseeg Vajtswv tiag thiab muaj lub siab hwm Nws, ces Nws tej lus yog lawv tej roj ntsha yug siav. Tib neeg yuav tsum saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, thiab noj thiab haus tej lus ntawd, thiab xyiv fab hlo rau tej lus ntawd, thiab lees txais tej lus ntawd ua lawv txoj sia, ua txoj xub ke uas lawv taug lawv txoj hau kev, ua lawv tej kev pab thiab kev txhawb; tib neeg yuav tsum ua neej rau, xyaum ua raws, thiab muaj kev ntsib kev pom raws nraim li tej zaj lus thiab tej kev cheem tsum ntawm qhov tseeb, thiab nyoo zwm rau nws tej kev txib, rau txhua zaj lus thiab txhua qhov kev cheem tsum uas qhov tseeb muab rau lawv, dua qhov uas muab nws coj los kawm, tshuaj xyuas, lam khwv yees hais li ub li no, thiab tsis ntseeg. Vim qhov tseeb yog tib neeg qhov kev pab uas muaj nyob ntawd, nws qhov kev pab cuam uas muaj nyob ntawd, thiab kuj yog lawv txoj sia thiab, tib neeg yuav tsum saib qhov tseeb ua qhov muaj nuj nqis tshaj plaws, vim lawv yuav tsum vam khom qhov tseeb los ua neej nyob, los ua kom haum Vajtswv tej kev txib, los hwm Vajtswv thiab zam kev phem, thiab los nrhiav hauv lawv lub neej txhua hnub kom tau txoj kev los xyaum ua raws thiab ua kom tau qhov kev nyoo zwm rau Vajtswv. Tib neeg yuav tsum vam khom qhov tseeb los muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg, los ua ib tug uas raug cawm tau thiab ib tug tsim tawm los uas zoo tsim nyog.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Xya)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Hauv Nws kev nthuav tawm qhov tseeb, Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb; Nws kev nthuav qhov tseeb tsis yog los ntawm noob neej tej lus xaus txog ntau yam zoo thiab cov lus uas noob neej paub. Vajtswv cov lus yeej yog Vajtswv cov lus; Vajtswv cov lus yog qhov tseeb. Cov lus ntawd yog lub hauv paus thiab kev cai uas noob neej tsim yog muaj nyob, thiab hu tau tias tej ntawd yog cov kev ntseeg uas thaum chiv tawj nyob nrog noob neej yuav raug rau txim los ntawm Vajtswv. Tej ntawd tsis tau txais Nws li kev pom zoo, thiab tsawg tshaj tej ntawd tseem yog lub hauv pauv keeb cag los sis lub hauv paus ntawm Nws cov lus hais tawm. Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab Nws lub ntsiab tseeb los ntawm Nws cov lus. Txhua lo lus uas tawm los ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm yog qhov tseeb, vim Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab Nws yog qhov tseeb tiag ntawm txhua yam zoo. Qhov tseeb tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb yuav tsis muaj hnub hloov pauv li, tsis hais txawm cov noob neej qias vuab tsuab yuav muab chaw rau tej ntawd los sis txhais tej ntawd li cas, los sis tsis hais nws saib tej ntawd los sis to taub tej ntawd li cas li. Tsis hais txawm Vajtswv cov lus tau hais ntau npaum li cas, thiab txawm cov noob neej qias vuab tsuab, txhaum no thuam tej ntawd npaum li cas thiab tsis kam lees txais yuam lawv, tseem tsuav ib qho tseeb uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau li: Txawm tias tej xwm txheej no, yam uas hu tias kev coj noj coj ua thiab cov kab lis kev cai uas tib neeg saib rau nqi, los tsis tuaj yeem rais ua qhov zoo tau li, thiab tsis tuaj yeem rais ua qhov tseeb tau li. Qhov no hloov pauv tsis tau. Noob neej kab ke coj noj coj ua qub thiab txoj kev muaj nyob yuav tsis rais ua qhov tseeb vim yog kev hloov pauv los sis yog qhov dhau mus ntawm lub sij hawm, thiab Vajtswv cov lus yuav tsis rais uatib neeg cov lus los ntawm noob neej qhov kev thuam los sis kev tsis nco qab. Lub ntsiab tseeb no yuav tsis hloov pauv li; qhov tseeb ib txwm yog qhov tseeb. Muaj qhov tseeb dab tsi nyob rau ntawm no? Txhua qhov lus xaus uas hais los ntawm noob neej pib tawm los ntawm Ntxwgnyoog los—tej ntawd yog tib neeg tej kev xav hauv siab thiab tej kev xav phem, txawm yog sawv tawm los ntawm tus tib neeg siab kub, thiab yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog rau yam zoo kiag li. Cov lus ntawm Vajtswv, muab ua lwm yam hais, yog cov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab lub meej mom. Nws thiaj nthuav tawm cov lus no vim yog qhov laj thawj twg? Vim li cas Kuv thiaj hais tias tej ntawd yog qhov tseeb? Qhov laj thawj yog tias Vajtswv kav tag nrho txhua txoj kev cai, cov hauv paus ntsiab lus, cov cag, cov ntsiab tseeb, qhov tseeb, thiab txhua yam uas to taub nyuaj, tej ntawd puav leej nyob hauv Nws txhais tes, thiab Vajtswv tib leej xwb thiaj li paub lawv lub hauv paus keeb cag thiab cov cag ntawm tej ntawd yog dab tsi. Yog li ntawd, cov lus txhais ntawm txhua yam uas hais nyob hauv Vajtswv coj lus mas muaj tseeb tshaj xwb, thiab tej kev cheem tsum rau noob neej uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus tsuas yog tib tug qauv rau noob neej nkaus xwb—tib tug qauv uas noob neej yuav tsum muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov uas nyob hauv txoj kev ntseeg uas ntseeg tus Tswv tsom ntsoov mus rau kev cim ob peb zaj lus uas paub zoo hauv phau Vajlugkub; ib tug neeg twg yim cim tau ntau, lawv yim paub txog sab ntsuj plig ntau zuj zus tuaj, thiab ua rau txhua tus yim qhuas lawv tuaj. Lawv yog neeg muaj suab npe thiab muaj ib lub luag hauj lwm siab. Qhov tseeb, nyob hauv lub neej tiag tiag, lawv coj tus yeeb yamuas pom rau saum lub ntiaj teb, rau ntawm tib neeg thiab rau ntawm txhua hom neeg uas sib txawv mas yeej zoo tib yam li tus yeeb yam uas pom rau ntawm cov tib neeg ntiaj teb—nws tsis tau hloov pauv li. Qhov no ua pov thawj qhia txog qee yam: Cov zaj lus uas lawv tau cim cia lawm ntawd tsis tau dhau los ua lawv lub neej; nws pom tau yooj yim tias lawv tsuas yog ib co ntawm cov tswv yim thiab kev qhuab qhia sab kev ntseeg xwb, thiab tsis tau hloov pauv lawv lub neej li. Yog tias txoj kev nej taug zoo ib yam li cov tib neeg sab kev ntseeg taug thiab xwb, ces qhov ntawd ua rau nej yog ib tug ntseeg Kev Ntseeg Vajtswv xwb; nej tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm. Qee tus uas tsis tau ntseeg Vajtswv tau ntev lawm qhuas cov uas tau ntseeg ntev lawm, lawv hais lus tau zoo. Lawv pom cov neeg zoo li ntawd zaum tod thiab tuaj yeem tham ntev txog ob los sis peb teev tau yam yooj yim. Lawv pib kawm tau los ntawm cov neeg no—cov lus thiab cov kev nthuav tawm sab ntsuj plig, nrog tus neeg ntawd txoj kev hais lus thiab kev coj lawv tus kheej li cas. Tom qab ntawd ces lawv mob siab cim ob peb zaj lus ntawm cov lus sab ntsuj plig, thiab yog li lawv tau nco cov zaj lus ntawd cia mus txog ntua thaum, muaj ib hnub, lawv ntseeg los tau ntev niaj ntau xyoo txaus rau lawv los zaum thiab piav yam tsis muaj qhov kawg li, hais lus zoo, thiab tham tau ntev. Tab sis yog tias ib tug twg ua tib zoo mloog, ces nws tsis muaj ib yam tseem ceeb hlo li, txhua lo lus qhuav qhawv xwb, tsuas yog cov npe ntawv thiab kev qhuab qhia xwb; thiab pom meej tias lawv ntseeg tsis ncaj, coj tsis ncaj rau lawv tus kheej thiab lwm tus. Cas yuav tu siab ua luaj! Nej yuav tsum tsis txhob taug txoj kev ntawd, uas, thaum taug kiag lawm, ua rau muaj kev puas tsuaj, thiab nyuaj tig tau rov qab los lawm. Qhov muab tej khoom zoo li ntawd khaws cia saib muaj nuj nqis, coj tej ntawd mus ua ib tug twg lub neej, thiab siv tej ntawd los ntsuas nws tus kheej piv rau lwm tus txawm nws mus qhov twg los xij; muaj, dhau ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab, phem lawm, qee cov tswv yim sab ntsuj plig, thiab ntau yam khoom ntawm txoj kev ua lub ncauj zoo tab sis siab phem, dhau li ntawd lawm—tus neeg no tsis yog tsuas yog qias neeg xwb, tab sis yogqias neeg tshaj plaws li, muaj mob thiab tsis paub txaj muag kiag li, thiab lwm tus tsis tuaj yeem saib tau lawv. Yog li ntawd, pab ntseeg ntawm cov uas tau raws Tswv Yexus qab ib zaug lawm ces tam sim no muab hu ua Kev Ntseeg Vajtswv. Nws yog ib pab ntseeg, thiab hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua dab tsi ntau tshaj li qhov ua raws nraim li qhov ib txwm ua los. Yeej tsis muaj kev hloov pauv hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej kiag li, thiab lawv tsis yog cov neeg nrhiav qhov tseeb; lawv txoj kev nrhiav tsis yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia uas los ntawm Vajtswv los, tab sis lawv tsuas nrhiav kev los ua cov neeg Falixais, thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv xwb—cov no yog pab pawg ntawm cov tib neeg uas tam sim no muab txhais tias yog Kev Ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov cov tib neeg ntawm txoj kev ntseeg uas ntseeg tus Tswv tau raug txo los ua “Kev Ntseeg Vajtswv” lawm ntawd zoo li cas xwb? Vim li cas es niaj hnub no, lawv raug muab cais mus ua ib pab pawg ntawm sab kev ntseeg lawm, ho tsis yog ua ib pab pawg ntawm Vajtswv lub tuam tsev, Vajtswv pawg ntseeg, daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Lawv muaj ib lub hauv paus ntsiab lus, lawv muab tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua tiav lawm, thiab cov lus Nws hais coj los lo ua ke ua ib phau ntawv, ua ib co ntawv qhia, ces tom qab ntawd qhib tsev kawm ntawv los qhia thiab cob qhia txhua hom tub kawm txog kev ntseeg. Cov tub kawm txog kev ntseeg no puas yog kawm txog qhov tseeb mas? (Tsis yog.) Yog li ntawd lawv kawm txog dab tsi xwb? Lawv kawm txog txoj kev paub sab kev ntseeg xwb, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm los sis rau tej qhov tseeb uas Vajtswv hais kiag li. Ces qhov ua li no, yog lawv txo lawv tus kheej los mus rau Kev Ntseeg Vajtswv ntag. Kev Ntseeg Vajtswv txhawb nqa txog dab tsi? Yog tias koj mus rau ib pawg ntseeg twg, tib neeg yuav nug koj hais tias koj twb ntseeg Vajtswv tau ntev npaum li cas lawm, thiab thaum koj hais tias koj nyuam qhuav pib xwb, ces lawv yuav tsis quav ntsej koj lawm. Tiam sis yog tias koj tuav rawv ib phau Vajluskub mus rau hauv, thiab hais tias “Kuv nyuam qhuav kawm tiav los ntawm Lub Tsev Kawm Txog Sab Kev Ntseeg uas hu li no thiab hu li tod los,” mas lawv yuav caw koj los zaum rau ntawm ib lub rooj uas tshwj xeeb. Qhov no yog Kev Ntseeg Vajtswv. Ib co tib neeg uas sawv ntawm lub rooj hais lus ntawd puav leej tau kawm txog sab kev ntseeg, tau raug cob qhia hauv tsev kawm ntawv, muaj txoj kev paub txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav—lawv yog lub hauv paus uas tseem ceeb ntawm Kev Ntseeg Vajtswv. Kev Ntseeg Vajtswv cob qhia cov tib neeg zoo li no los qhuab qhia rau ntawm lub rooj hais lus, mus ncig tshaj tawm txoj moo zoo thiab mus ua hauj lwm. Lawv xav hais tias qhov muaj nuj nqis ntawm Kev Ntseeg Vajtswv yog nyob rau ntawm cov tib neeg uas muaj peev xwm zoo li cov tub kawm txog sab kev ntseeg, cov xib fwb thiab cov tub kawm txog sab kev ntseeg no uas tshaj tawm lus qhuab qhia; cov xib fwb thiab cov tub kawm ntawd yog lawv cov peev txheej. Yog tias tus xib fwb ntawm ib pawg ntseeg twg uas kawm tiav los ntawm ib lub tsev kawm ntawv los, es txawj piav qhia txog phau Vajluskub, tau nyeem qee phau ntawv ntawm sab ntsuj plig, thiab muaj kev paub me ntsis thiab ib txoj kev hais lus, ces pawg ntseeg ntawd huaj vam, thiab muaj koob muaj npe dua li lwm cov pawg ntseeg. Cov tib neeg hauv Kev Ntseeg Vajtswv no txhawb nqa txog dab tsi xwb? Kev paub. Yog li txoj kev paub no los qhov twg los? Nws los puag thaum ub los lawm. Puag thaum ub muaj Vajluskub, uas los ib tiam dhau ib tiam los lawm, txhua txhua tiam puav leej nyeem thiab kawm phau Vajluskub ntawd, los txog ntua rau niaj hnub no. Tib neeg muab phau Vajluskub ntawd faib ua ntau ntu thiab muab tsim kho ua ntau phau uas sib txawv rau tib neeg nyeem thiab kawm. Tiam sis qhov lawv kawm ntawd mas tsis yog qhov yuav to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv li cas, los sis yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas; tiam sis, yog lawv nyeem txoj kev paub uas muaj nyob rau hauv lawv lawm xwb. Feem ntau, lawv nrhiav mus rau tej lus zais tob uas muaj nyob rau hauv, lawv nrhiav kom pom seb tej lus hais tseg txog yav tom ntej twg hauv Phau Qhia Tshwm ntawd muaj tiav rau lub sij hawm twg, thaum twg tej kev puas tsuaj loj mam los txog, thaum twg ib txhiab xyoo mam los txog—tej no yog tej uas lawv kawm. Thiab yam lawv kawm puas muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Tsis muaj. Vim li cas lawv thiaj li kawm tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Lawv yim kawm tej ntawd, ces lawv yim xav tias lawv to taub, thiab lawv yim npaj lawv tus kheej kom paub tej npe ntawv thiab kev qhuab qhia xwb. Lawv qhov peev txheej loj hlob ib yam nkaus. Lawv tej kev tsim nyog yim siab, ces lawv yim xav tias lawv muaj peev xwm ntau dua, lawv yim ntseeg tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv twb tiav lawm, thiab lawv yim xav tias lawv yeej yuav raug cawm dim thiab tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Xav txog tej yam uas cov tawm tsam Khetos xav pe hawm. Lawv pe hawm dab tsi? Cov hu ua tswv yim thiab cov hauv paus ntsiab lus uas siab, qhuav qhawv, thiab tsis muaj dab tsi. Cov tswv yim thiab cov hauv paus ntsiab lus no mas muaj nqis yam tsis txaus ntseeg rau lawv, uas yog lawv tej khoom muaj nqis tshaj plaws. Thaum lawv tau hnov tham txog cov tswv yim thiab cov hauv paus ntsiab lus lawm, thiab thaum lawv lo rau tej no lawm, tau txais tej no lawm, thiab to taub tej no lawm, lawv ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim los muab tej no tso rau hauv lawv lub siab thiab siv tej ntawd ua lawv lub neej, ua lawv tus kheej pob peev. Lawv muab tej no los ua lawv lub zog loj thiab txoj kev qhia rau hauv lub neej txoj sia. Lawv paub me ntsis txog tej no xwb thiaj li yuav coj lawv mus saib rau hauv Vajtswv cov lus, qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm. Lawv pe hawm thiab caum raws tej yam no, thiab yog li thaum twg los xij uas Vajtswv hais lus tawm, thaum twg los xij uas Vajtswv hais lus, lawv cia li tsis muaj peev xwm cheem tau lawv tus kheej kom txhob txheeb xyuas txog qhov Vajtswv tau hais lawm los ntawm txoj kev xav ntawm kev paub, kev siv tej kev xam pom thiab kev xav uas ntse. Ib txhia tib neeg haj tseem thuam Vajtswv cov lus hais tawm thiab, hais tias, “Vajtswv cov lus mas hais ntev heev dhau lawm thiab muaj qee yam Nws hais mas tsis muaj qab hau li. Ib txhia lus hais tau tsis raug raws li txoj cai hais, thiab ib txhias ntawm cov lus xaiv hais ntawd los haj tseem nkag siab tsis tau li thiab.” Lawv ua neej nyob rau hauv lawv tej kev xav hauv nruab siab xwb, lawv tej tswv yim, siv txoj kev paub thiab kev kawm uas lawv muaj los txheeb xyuas thiab tshawb xyuas Vajtswv cov lus. Haj tseem muaj coob leej sim, raws li lub hauv paus ntawm lawv tus kheej txoj kev ntsib kev pom, los tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus thiab nrhiav Vajtswv cov hom phiaj kawg rau ib txhia tib neeg, los sis seb ib txhia tib neeg raug muab tshab txhais li cas, thiab dhau ntawd lawm ces lawv mam li txheeb xyuas. Tab sis nej puas xav tias muaj qee yam uas keev tshwm sim thaum koj tshawb xyuas Vajtswv, thaum koj tshawb xyuas Nws cov lus thiab tej kev ua los ntawm qhov kev xam pom txog txoj kev paub? (Tus Vajntsujplig tsis ua dej num.) Qhov ntawd yog lawm—tus Vajntsujplig tsis ua dej num. Tus Vajntsujplig nyob deb ntawm koj. Txoj kev paub thiab kev kawm ntawd los qhov twg los? Nws sawv cev rau dab tsi? Ntxwgnyoog. Tag nrho txoj kev paub no muaj dab tsi xwb? Nws muaj qab hau thiab muaj laj thawj, tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab tej kev ntsib kev pom. Nws kuj muaj tej qauv coj zoo thiab ua zoo, tej qub lus, tej qub kev cai, thiab cov qub lus txib. Qhov no yog yam nws yuav tsum muaj. Thaum tib neeg siv tej no los ntsuas Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj dej num, Vajntsujplig mus lawm, thiab Vajtswv zais Nws lub ntsej muag.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov Dhau Los: 5. Yuav ua li cas thiaj paub hais tias mog yog dab tsi thiab txhauv yog dab tsi

Ntxiv Mus: 2. Qhov tseeb qhov muaj tiag yog dab tsi, thiab tej ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No