4. Qhov uas tau txais txoj sia yog dab tsi thiab qhov uas tsis muaj txoj sia yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum tib neeg to taub qhov tseeb, thiab nyob nrog nws ua lawv txoj sia, qhov no yog hais txog txoj sia dab tsi? Nws yog hais txog lawv rab peev xwm los teeb qhov uas lawv ua neej nyob rau Vajtswv cov lus li cas; nws txhais hais tias lawv muaj kev paub tiag tiag txog Vajtswv cov lus thiab ib qho kev to taub tiag tiag txog qhov tseeb. Thaum tib neeg muaj txoj sia tshiab no nyob rau hauv lawv lawm, lawv txoj kev ua neej ces yog tsim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj lus qhov tseeb, thiab lawv ua neej nyob rau hauv ntiaj teb ntawm qhov tseeb. Tib neeg lub neej ces yog kev los paub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb, thiab muaj qhov no ua lub hauv paus, tsis dhau tus ciaj ciam ntawd; nov yog lub neej uas hais txog thaum hais txog kev muab tau qhov tseeb txoj sia. Yog koj yuav ua neej nyob nrog qhov tseeb uas koj txoj sia, mas nws tsis yog qhov uas txoj sia ntawm qhov tseeb nyob rau hauv koj, los sis tsis yog qhov uas yog koj muaj qhov tseeb ua koj txoj sia, ces koj rais mus ua qhov tseeb, thiab koj txoj sia nruab nrog rais mus ua txoj sia ntawm qhov tseeb; haj yam hais tsis tau hais tias koj yog qhov tseeb txoj sia. Txog thaum kawg, koj txoj sia yeej tseem yog txoj sia ntawm ib tug tib neeg xwb. Tsuas yog hais tias ib tug tib neeg muaj peev xwm ua neej raws li Vajtswv cov lus, muaj kev paub txog qhov tseeb, thiab to taub nws kom txog ib qho tob tob; qhov kev to taub no mas tsis muaj peev xwm yuav muab tshem tawm ntawm koj mus tau li. Koj tau ntsib tau pom thiab to taub tej yam no tag nrho, hnov zoo li lawv mas zoo thiab muaj nuj nqis heev, thiab koj los lees txais lawv ua lub hauv paus rau koj txoj sia; tshaj qhov ntawd, koj ua neej nyob hauv txoj kev vam khom rau tej yam no, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov ntawd: Qhov no, ces, yog koj txoj sia. Qhov ntawd ces yog, koj txoj sia tsuas muaj tej no xwb—kev to taub, kev ntsib kev pom, thiab kev to taub tob txog qhov tseeb—thiab tsis hais koj yuav ua dab tsi li, koj yuav muab koj txoj kev ua neej tso saum lawv, thiab koj yuav tsis mus deb tshaj tus ciaj ciam no los sis dhau tej ciam teb no; qho no ces yog kiag yam neej uas koj yuav ua. Lub hom phiaj thaum kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg ces yog kom muaj hom neej zoo li no.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub Qhov Tseeb Yog Dab Tsi Tiag?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tuav Vajtswv tej lus thiab muaj cuab kav piav tau yam tsis paub txaj muag tsis tau txhais tias koj twb tau qhov kev tseeb los tuav lawm; tej ntawd tsis yooj yim li qhov koj xav. Qhov uas koj tau qhov kev tseeb los ua koj tug tsis yog raws li yam koj hais; tiam sis, nws yog raws li qhov koj ua tawm hauv koj lub neej los. Tsuas yog thaum Vajtswv tej lus dhau los ua koj lub neej thiab kev nthuav tawm lawm mas thiaj li hais tau tias koj muaj qhov kev tseeb xwb, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb thiaj li suav tau tias koj muaj kev to taub tseeb thiab tus yeeb yam tseeb. Koj yuav tsum muaj cuab kav nres dhau txoj kev ntsuam xyuas mus li ib lub caij nyoog ntev loo, thiab koj yuav tsum muaj cuab kav ua lub neej zoo li qhov Vajtswv xav tau. Qhov no yuav tsum txhob yog sawv ua qhov khws khws xwb; nws yuav tsum cia li ntws tawm ntawm koj los xwb. Dhau ntawd koj thiaj yuav tau qhov kev tseeb xwb, thiab dhau ntawd koj thiaj yuav tau txoj sia. Cia Kuv muab ib qhov piv txwv txog qhov kev sim siab ntawm cov uas txaus siab cia Vajtswv txib uas txhua tus twb paub lawm: Leej twg los nyias yeej muaj nyias ib qho kev xav txog cov neeg ua dej num, thiab txhua tus nyias yeej muaj nyias kev to taub txog zaj no; lawv hais txog zaj no thiab tus twg hais los qhov nws hais yeej zoo tshaj tus hais dhau los li, cuag li uas yog ib qho kev sib tw li ntag. Txawm li ntawd los, yog tias tib neeg twb tsis tau raug ib qho kev sim siab loj, ces hais tau tias nws yog ib yam uas nyuaj heev uas yuav muab los ua tau ib qho tim khawv zoo. Muab ua luv luv hais, neeg txoj kev ua neej tseem muaj kev tu ncua heev, txawv deb ntawm nws txoj kev to taub. Yog li ntawd, nws tseem tsis tau rais los ua neeg tus yeeb yam tseeb, thiab nws tseem tsis tau yog neeg txoj sia. Vim qhov uas neeg tab tom to taub ntawd tseem tsis tau coj los tau qhov kev tseeb tiag, nws tus yeeb yam tseem zoo li lub tsev zeb tsev tsua uas tsa rau saum cov xuab zeb xwb, tab tom tsis ruaj tsis khov thiab twb yuav vau. Neeg tau lub neej no tseem tsawg kawg nkaus li; yuav luag nrhiav tsis tau ib qhov kev tseeb nyob hauv neeg li. Muaj qhov kev tseeb tsawg heev uas ntws hauv neeg los, thiab tag nrho qhov kev tseeb uas lawv ua neej tawm yog raug yuam xwb. Yog vim li no Kuv thiaj hais tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Txawm tib neeg yuav hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej tsis hloov li los, qhov no tsuas yog lawv hais ua ntej uas lawv tsis tau ntsib kev sim siab xwb. Yog ib hnub twg lawv cia li ntsib kev sim siab kiag tam sid, yam uas lawv hais txog yuav rov poob tawm ntawm theem uas yog qhov kev tseeb mus, thiab qhov no yuav rov ua pov thawj dua tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Nws hais tau tias thaum twg koj ntsib tej yam uas tsis haum li koj txoj kev xav thiab yuav kom koj muab koj tus kheej tshem rau ib cag, tej ntawd yog koj cov kev sim siab. Ua ntej uas Vajtswv txoj kev xav qhia tshwm, txhua tus puav leej raug qhov kev sim uas nruj heev thiab qhov kev sim siab uas loj kawg li. Koj puas muaj peev xwm piav tau qhov no? Thaum uas Vajtswv sim tib neeg, Nws ib txwm cia lawv xaiv ua ntej qhov kev tseeb tiag li mam muab qhia tshwm. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv muab neeg cob rau kev sim siab, Nws yeej yuav tsis qhia qhov tseeb rau koj; qhov no yog tus moj yam uas tib neeg raug qhia tshwm. Qhov no yog ib txoj kev uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, los saib seb koj puas paub Vajtswv hnub no, thiab saib seb koj puas muaj ib qhov kev tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg paub txog Vajtswv tes hauj lwm, los paub nws tus kheej, ntxuav nws tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, thiab nrhiav kev loj hlob hauv lub neej, txhua yam rau qhov paub txog Vajtswv. Yog tias koj tsuas yog nrhiav kom paub koj tus kheej thiab saib xyuas koj tus kheej tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tab sis tsis muaj kev paub txog tias Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg yog dab tsi, txog Nws txoj kev cawm dim tias loj npaum li cas, los sis ntawm qhov seb koj tau paub Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua pov thawj Nws cov hauj lwm li cas, ces qhov kev paub ntawm koj no yog ruam thiab tsis muaj qab hau. Yog tias koj xav tias ib tus neeg lub neej tau loj hlob tiav tsuas yog vim tias tus neeg ntawd muaj peev xwm muab qhov tseeb los xyaum ua tau thiab los ua siab ntev, qhov no txhais tau tias koj tseem tsis tau to taub lub ntsiab lus tiag ntawm lub neej los sis Vajtswv lub hom phiaj ua kom tib neeg zoo tiav log. Muaj ib hnub, thaum koj nyob hauv cov tsev teev ntuj, nrog cov tswv cuab ntawm Lub Tsev Teev Ntuj Kev Txhim Kho Tshiab los sis Lub Neej Lub Tsev Teev Ntuj, koj yuav pom ntau tus neeg ntseeg uas mob siab, uas lawv cov lus thov muaj “cov zeem muag” thiab tus uas, nrhiav lawv lub neej, hnov raug txhawb thiab raug coj los ntawm cov lus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv muaj peev xwm nyob hauv ntau yam xwm txheej kom uv dhau thiab tso tseg lawv tus kheej tawm mus, thiab tsis raug coj ua los ntawm sab nqaij tawv. Lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis muaj peev xwm qhia qhov sib txawv: Koj yuav ntseeg hais tias txhua yam lawv ua yog qhov yog, yog kev hais qhia kom pom txog yam ntuj tsim ntawm lub neej, thiab nws yog qhov tu siab kawg uas lub npe uas lawv ntseeg yog qhov tsis raug. Txoj kev pom zoo li ntawd tseem tsis yog kev xav ruam thiab lod? Vim li cas thiaj hais tias ntau tus neeg tsis muaj lub neej? Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv, thiab yog li thiaj hais tau tias lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis muaj lub neej. Yog tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau mus txog ib theem uas koj muaj peev xwm paub meej txog cov hauj lwm ntawm Vajtswv, qhov tseeb ntawm Vajtswv, thiab txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ces koj muaj qhov tseeb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov tib neeg uas tsis muaj qhov qhia pom tseeb ntawm qhov tseeb lub neej txoj sia qhia tshwm meej txog dab tsi? Yog tsis muaj qhov tseeb, lawv ib txwm yuav raug yuam thiab sib khi nrog lawv tus yeeb yam phem; lawv cia li yuav nthuav tawm ib tug moj yam uas khav theeb thiab tsab ntse, qia dub thiab thuam, siab ceev thiab yuav yus siab xwb, thiab lees ris ib leeg nkaus xwb rau txoj kev txiav txim siab thiab nqis tes ua. Cov neeg zoo li no yuav dag thiab coj tsis ncaj, yog neeg ntxias dag thiab txawj dag, thiab yog cov neeg nyiam ua xyem xyav rau lwm tus neeg, thiab tawm tsam thiab txiav txim rau lwm tus neeg; lawv ib txwm tshuaj ntsuam lwm tus los ntawm tej kev xav thiab tej kev txhob txwm ua tsis ncaj. Cov tib neeg zoo li no ib txwm vam khom raws li lawv tus kheej tej kev nyiam hauv txoj lus thiab kev ua, thiab thaum ntsib kev swb thiab ua tsis tau lawm, lawv yuav dhau mus ua tus xav phem. Tej thaum lawv yog tus khav theeb heev, thiab tej thaum lawv yuav poob mus rau txoj kev phem ntawd uas lawv muaj qab hau ntxhias khawb ib lub qhov nkag mus rau hauv av. Cov neeg zoo li no mus txog qhov phem kawg nkaus lawm, thiab yeej tsis yog dog dig li. Thaum lawv tsis tau ntxi lawv tej kaus hniav, lawv muab me nyuam dev ob lub qhov muag los looj. Qhov no yog tus yam ntxwv muag uas tam sim no nej muaj rau hauv: Nej txaus siab ntsib kev txom nyem thiab them ib tug nqi; nej txoj kev daws thiab kev txiav txim siab raug ua tiav hlo lawm—tab sis nej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los ua txoj dej num raws li lawv lub neej nthuav tawm lawv tus kheej li cas? Kuv yuav qhia rau nej ob peb yam tshwm sim tseem ceeb. Thaum tib neeg muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm, yog saib rau ib sab, lawv tau to taub qee yam ntawm qhov tseeb lawm; hos yog saib rau lwm sab, lawv twb pib qhia pom txog qee yam hloov pauv hauv tus moj yam lawm. Tej kev hloov pauv hauv tus moj yam muaj ib tug xeeb ceem, uas muaj peev xwm zwm rau yam uas yog lawm thiab raug raws qhov tseeb. Txawm tias leej twg yuav muab tej lus qhuab qhia rau nej los xij—txawm lawv yuav yog neeg hluas los sis neeg laus los xij, txawm nej yuav sib swm zoo li cas los xij, thiab txawm kev sib raug zoo ntawm nej yuav zoo los sis phem los xij—tsuav yog lawv hais qee yam uas raug lawm thiab raug raws qhov tseeb lawm, thiab kuj muaj txiaj ntsim rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev lawm xwb, ces koj tuaj yeem mloog, coj nws los siv, thiab lees txais nws, thiab yeej tsis cuam tshuam rau lwm feem li. Qhov no yog thawj tus yeeb yam ntawm tus xeeb ceem ntawd. Ua ntej tshaj plaws, koj tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nrog rau tej yam uas raug lawm thiab raug raws qhov tseeb. Lwm tus yeeb yam ces yog muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thaum uas koj ntsib ib qho teeb meem. Tsis yog koj yuav tsum muaj peev xwm lees txais qhov tseeb nkaus xwb; koj kuj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav kom tau nws thiab. Piv txwv li, yog koj ntsib ib qho teeb meem uas tsis muaj leej twg yuav tuaj yeem piav tau, ces koj tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab saib seb dab tsi yog yam uas koj yuav tsum tau ua los sis xyaum ua raws kom yam ntawd raug raws nrog rau qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus thiab ua tau li Vajtswv tej kev cheem tsum. Tiam sis tseem tshuav ib tug yeeb yam uas yog muab kom tau rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav. Koj yuav tsum xav li cas txog Nws txoj kev xav? Qhov no nce raws yam dej num uas koj tab tom ua thiab tej kev cheem tsum uas Nws muaj. Koj yuav tsum nkag siab lub hauv paus ntsiab lus no tias: Ua koj tes dej num kom mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab ua kom tau tiav hlo raws li Nws qhov kev txaus siab. Koj kuj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav thiab yam uas ua tau los ntawm koj tes dej num yog dab tsi, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau yam muaj kev lees ris thiab ntseeg siab tau. Tag nrho tej no yog cov hau kev xav ntawm Vajtswv txoj kev xav. Yog koj tsis paub tias yuav xav txog Vajtswv txoj kev xav tau li cas rau yam uas koj tab tom ua tam sim no, ces koj yuav tsum tau nrhiav qee yam kom ua tau tiav hlo qhov ntawd thiab ua tau zoo raws Nws. Yog nej tuaj yeem muab tau peb cov hauv paus ntsiab lus no coj los xyaum ua raws, ntsuas seb nej ua lub neej tau zoo li cas los ntawm tej ntawd, thiab nrhiav txoj hau kev xyaum ua raws, ces nej yuav tswj tej xwm txheej no tau yam muaj lub hauv paus ntsiab lus zoo. Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi los xij, thiab txawm tias koj yuav tau hais yam teeb meem dab tsi los xij, koj yuav tsum tshawb fawb cov hauv paus ntsiab lus yog coj los ua xyaum ua raws tas li, yam hais ntxaws ntxaws txog txhua yam ntawm no muaj dab tsi xwb, thiab yuav tau xyaum ua raws tej ntawd tau li cas kom nej thiaj li tsis ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus. Thaum nej muaj kev to taub txog tej yam no meej lawm, nej yuav muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb tau xwb xwb li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum qhov tseeb dhau los ua koj lub neej lawm, tom qab ntawd yog leej twg thuam Vajtswv, tsis muaj kev fwm Vajtswv, ua dog ua dig rau hauv lawv tes dej num, ua rau muaj kev cuam tshuam los sis tab kaum tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg, thiab thaum koj pom qhov no tshwm sim, ces koj muaj peev xwm paub txog qhov ntawd thiab muab nws qhia tshwm thaum tsim nyog, thiab mus cuag nws raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus. Yog tias qhov tseeb tsis tau dhau los ua koj lub neej, thiab koj tseem nyob rau hauv koj tus moj yam phem, ces thaum koj ntsib cov neeg lim hiam thiab cov dab uas ua kom muaj kev cuam tshuam thiab kev tsim teeb meem rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, koj yuav ua ntsej lag muag dig rau; yam tsis cem lawv tawm ntawm koj lub siab zoo los li. Koj tseem yuav xav tias qee tus neeg uas ua kom muaj kev tsim teeb meem rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ntawd tsis muaj feem xyuam dab tsi txog koj. Txawm hais tias yuav ua rau Vajtswv tes hauj lwm thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev plam mus ntau npaum li cas los xij, koj yuav tsis xav cem los ntawm koj lub siab, uas txhais tau tias koj yuav yog ib tug neeg uas nyob nrog lawv tus moj yam phem. Ntxwgnyoog tswj koj thiab ua rau koj ua neej nyob zoo li ib yam uas tsis yog tib neeg los sis tsis yog ib tug dab. Koj noj yam uas yog Vajtswv tug, haus yam uas yog Vajtswv tug, thiab xyiv fab rau txhua yam uas uas los ntawm Nws los, tab sis, thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ntsib ib qho kev poob tsag, koj xav tias nws tsis muaj feem xyuam dab tsi txog koj, thiab, thaum koj pom nws tshwm sim, koj tseem “tsa koj sab lauj tshib thaiv,”[a] thiab tsis tuaj Vajtswv sab, los sis koj tsis txhawb Vajtswv tes hauj lwm los sis tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov no txhais tau tias Ntxwnyoog muaj hwj chim kav koj, tsis yog lod? Cov tib neeg zoo li no puas ua neej nyob yam li yog tib neeg mas? Tseeb tiag ces, lawv yog dab, tsis yog tib neeg! Txawm li cas los xij, thaum qhov tseeb zwm nyob rau hauv koj lub siab thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm, ces, thaum koj pom tej yam nyob twj ywm, xav phem, los sis kev phem tshwm sim tuaj, qhov kev teb tshwm sim hauv koj lub siab tuaj yuav txawv tag nrho lawm. Ua ntej tshaj plaws, koj xav cem thiab tsis kaj siab, lawv loo qab nrog txoj kev xav no tam sim ntawd: “Kuv tsis tuaj yeem cia li nyob twj ywm thiab ua ntsej lag muaj dig. Kuv yuav tsum sawv tsees los thiab hais lus, kuv yuav tsum sawv tsees thiab ua lub luag haujlwm.” Tom qab ntawd ces koj muaj peev xwm sawv tsees thiab cheem tsis pub muaj cov kev ua phem no, muab tej ntawd qhia tshwm, siv zog los pov thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thiab tiv thaiv Vajtswv tes hauj lwm kom txhob raug cuam tshuam. Tsis yog tias koj tsuas muaj lub siab tawv thiab kev daws teeb meem no, thiab koj yuav muaj peev xwm txog kev to taub qhov teeb meem tag nrho xwb, tab sis koj kuj yuav ua lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum tau ris rau Vajtswv tes hauj lwm thiab rau tej kev ntshaw ntawm Nws lub tsev kom tiav thiab, thiab yog li koj tes dej num yuav tsum rau ua kom tiav. Yog koj ua tib zoo xav txog txoj kev ua koj tes dej num yog koj txoj kev lav ris thiab lub luag hauj lwm thiab yog Vajtswv cov lus txib, yuav tsum tau ua kom tiav tej yam komzoo thiaj li tau ntsib Vajtswv thiab nrog rau muaj koj txoj kev txawj xav, yog li ntawd koj tseem yuav tsis ua neej nyob nrog lub siab zoo, muaj laj thawj, muaj kev ua neeg, muaj lub siab ncaj ncees, thiab muaj meej mom thiab lod? Koj tej hauj lwm thiab tus cwj pwm yuav yog “kev ntsai Vajtswv thiab zam kev phem” uas Nws hais txog. Koj yuav tau ua lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no thiab ua lub neej nyob raws qhov tseeb. Thaum qhov tseeb dhau los ua ib tug neeg lub neej lawm, tom qab ntawd ces lawv muaj peev xwm ua neej nyob nrog qhov tseeb no. Tab sis yog tias koj tseem tsis tau to taub txog qhov tseeb no, ces, thaum koj pom qhov kev dag, kev dag ntxias, los sis kev dag, los sis thaum koj pom cov neeg lim hiam txoj kev ua los sis lub zog phem uas tsim teeb meem rau thiab cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm, ces koj tsis xav txog ib yam dab tsi li, thiab tsis pom ib yam dab tsi li. Txawm tias thaum muaj tej no tshwm sim kiag ntawm koj lub qhov ntswg los xij, koj tseem xav luag, thiab tseem tuaj yeem noj thiab pw nrog lub siab yooj yim, thiab koj tsis hnov muaj kev cem tus kheej ib qho me me li. Los ntawm ob txoj kev ua neej uas koj tuaj yeem ua tau lub neej nyob no, koj yuav xaiv qhov twg? Lub neej twg muaj qhov zoo li tib neeg tiag, uas koj yuav nyob tau nrog tej yam zoo uas muaj tseeb, thiab lub neej twg yog qhov phem, yog dab ntxwg nyoog lub? Lo lus teb ces yog kev ua pov thawj ntawm tus kheej. Thaum qhov tseeb tsis tau dhau los ua tib neeg qhov tseeb los sis lub neej, ces qhov lawv ua neej nyob mas yog qhov muaj ntsis ntxim hlub thiab tu siab, thiab lawv tsis tswj hwm lawv lub neej. Yuav tsis muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb, txawm tias lawv xav ua; los tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tau, txawm tias lawv ntshaw ua; los tsis muaj lub zog los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tau, txawm tias lawv xav ua li ntawd—los qhov no yog kev hlub tshua thiab kev tu siab ntawm cov tib neeg uas raug ua qias vuab tsuab. Yuav daws qhov teeb meem no, yus yuav tsum kam lees txais thiab caum raws qhov tseeb; lawv yuav tsum zoo siab txais tos cia qhov tseeb nkag mus rau hauv lawv lub siab thiaj li yuav muaj lub neej tshiab. Vim cov uas tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, txawm lawv yuav ua dab tsi los sis xav li cas los xij, txawm lawv tej kev ua yuav zoo npaum li cas los xij tsuas yog sab nraum daim tawv xwb, tej kev ua no mas yog kev ua txuj thiab kev dag ntxias, thiab lawv mas hais lus zoo tab sis siab phem. Yog li, yog lawv tsis caum raws qhov tseeb, ces ntshe lawv yuav tsis tuaj yeem tau txais lub neej txoj sia li. Qhov ntawd yog qhov kev sib txawv deb tshaj rau hauv ob hom ntawm lub neej txoj sia no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv yus cov lus thiab tej kev ua, thiab tuaj yeem to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb hauv txhua kis ntawm qhov tseeb, ces yus thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav zoo rau cov neeg no lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, lawv yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, Nws tej kev nthuav tawm rau tib neeg, thiab tej qauv rau lub neej tiag uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua tau zoo raws rau hauv lawv lub neej txoj sia, yog lawv ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab, thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb; nws yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log, raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab tau lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los. Qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab tsuas li ntawd nkaus xwb nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tib neeg muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv tus moj yam, thiab tuaj yeem ua lub siab dawb paug qhuas rau Nws qhov kev dawb huv thiab kev ncaj ncees, ces nws txhais tau tias lawv paub Nws tiag tiag thiab muaj qhov tseeb lawm; tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb lawv thiaj li ua lub neej nyob rau hauv qhov kaj. Tsuas yog thaum ib tug neeg qhov kev xam pom ntawm lub ntiaj teb thiab ntawm txoj sia hloov lawm xwb thiaj li muaj ib qho hloov pauv lub hauv paus. Thaum yus muaj ib lub hom phiaj rau txoj sia thiab coj yus tus kheej tsim nyog mus raws li qhov tseeb, thaum yus zwm rau Vajtswv tiag tiag thiab ua neej nyob raws Nws cov lus, thaum yus hnov thaj yeeb thiab raug qhia kom paub tseeb txog qhov tob ntawm yus tus ntsuj, thaum yus lub siab tsis muaj kev tsaus ntuj nti, thiab thaum yus tuaj yeem ua lub neej nyob tau ywj pheej thiab tsis raug cuam tshuam rau hauv Vajtswv xub ntiag, tsuas yog li ntawd nkaus xwb yus thiaj li mus cuag tau tib neeg txoj sia tseeb, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb yus thiaj li dhau los ua ib tug neeg uas muaj qhov tseeb. Ntxiv rau qhov no, tag nrho yam tseeb nyob rau hauv koj txhua yam los ntawm Vajtswv cov lus los thiab los ntawm Vajtswv Tus Kheej los. Tus Tswj Kav tag nrho lub qab ntuj khwb thiab txhua yam—Vajtswv Yog Tus Siab Tshaj Plaws—pom zoo txog koj qhov yog ib tug neeg tiag uas ua neej nyob hauv tib neej txoj sia tseeb. Yam uas muaj nuj nqis tshaj Vajtswv qhov kev pom zoo yog dab tsi? Qhov no yog lub ntsiab ntawm kev muaj qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Muaj ntau zaus tib neeg hais tias cia Vajtswv ua lawv lub neej, tab sis lawv txoj kev ntsib kev pom tseem tsis tau los txog rau theem no. Koj tsuas lam hais tias Vajtswv yog koj lub neej, tias Nws coj koj txhua hnub, tias koj noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, thiab tias koj thov Nws txhua hnub, yog li Nws tau rais los ua koj lub neej lawm. Txoj kev paub ntawm cov uas hais li no mas ntiav heev. Nyob rau hauv coob tus tib neeg tsis muaj lub hauv paus li; Vajtswv tej lus twb tau muab cog rau hauv lawv lawm, tab sis lawv tsis tau hlav nrhau cag, lawv haj yam tsis tau txi txiv li. Hnub no, koj tau ntsib tau pom txog qib twg lawm? Tsuas yog tam sim no xwb, tom qab Vajtswv tau yuam koj los txog qhov no, koj xav tias koj tso tsis tau Vajtswv tseg lawm. Ib hnub, thaum koj qhov kev ntsib kev pom yuav mus txog ib theem twg, yog tias Vajtswv ua kom koj khiav mus, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau. Koj yuav ib txwm xav tias koj ua tsis tau yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj; koj nyob taus yog tsis muaj ib tug txiv, ib tug poj niam, los sis me nyuam, tsis muaj ib tse neeg, tsis muaj ib leej niam los sis leej txiv, tsis muaj kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tab sis koj nyob tsis taus yog tsis muaj Vajtswv. Qhov tsis muaj Vajtswv yuav zoo ib yam li plam koj txoj sia; koj yuav tsis muaj peev xwm nyob taus yog tsis muaj Vajtswv. Thaum koj tau ntsib tau pom txog theem no lawm, koj yuav ua tau raws li lub hom phiaj hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nyob rau txoj kev no, Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, Nws yuav rais los ua lub hauv paus ntawm qhov muaj koj. Koj yeej yuav tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg dua li lawm. Thaum koj paub los txog rau qib no, koj yuav zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo uas zoo txaus nrog Vajtswv, Nws yuav yog koj lub neej, koj txoj kev hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav thov rau Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tso tsis tau Koj tseg lawm. Koj yog kuv lub neej. Kuv yeej nyob taus yam tsis muaj dab tsi li—tab sis yog tsis muaj Koj, kuv nyob tsis tau ntxiv mus.” Nov yog tib neeg tus tseem yeeb yam; nws yog lub neej tiag tiag. Ib txhia tib neeg tau raug yuam los txog qhov li lawv raug hnub no: Lawv yuav tsum tau mus ntxiv txawm tias lawv xav mus los tsis xav, thiab lawv ib txwm xav li uas yog hais tias lawv raug daig rau ntawm ib kem pob zeb thiab ib qho chaw nyuaj. Koj yuav tsum paub qhov zoo li no tias Vajtswv yog koj lub neej, qhov tias yog Vajtswv raug tshem tawm ntawm koj lub siab mus lawm, nws yuav zoo yam li uas plam koj txoj sia; Vajtswv yuav tsum yog koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis muaj peev xwm tso Nws tseg. Nyob rau txoj kev no, koj yuav tau ntsib tau pom Vajtswv tiag, thiab nyob rau lub sij hawm no, thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hlub Vajtswg tiag tiag, thiab nws yuav yog tib txoj, txoj kev hlub uas dawb huv. Muaj ib hnub, thaum koj txoj kev ntsib kev pom yog qhov uas koj lub neej tau los txog rau ib theem lawm, thaum koj thov rau Vajtswv, thiab noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj yuav tsis muaj peev xwm tso tau Vajtswv tseg sab hauv, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm hnov qab Nws txawm tias koj xav hnov qab. Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, koj hnov qab lub ntiaj teb tau, koj hnov qab koj tus poj niam, tus txiv, los sis tej me nyuam tau, tab sis koj yuav muaj teeb meem hnov qab txog Vajtswv—yuav ua li no ces yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, qhov no yog koj lub neeg tiag tiag thiab koj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Thaum tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv los txog rau ib theem no lawm, lawv txoj kev hlub rau yam tsis muaj nuj nqis tsis sib txig sib luag li lawv txoj kev hlub rau Vajtswv lawm; lawv txoj kev hlub rau Vajtswv los ua ntej. Nyob rau txoj kev no koj muaj peev xwm tso txhua yam tseg, thiab tuaj yeem txais yuav txhua txoj kev qhuab ntuas thiab kho los ntawm Vajtswv. Thaum koj caum tau ib txoj kev hlub rau Vajtswv uas loj tshaj lwm yam, koj yuav ua neej nyob rau hauv qhov tseeb thiab nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. “Tsa ib tug sab lauj tshib thaiv” yog ib lo paj lug Suav, uas txhais tau hais tias ib tug neeg uas tab tom pab lwm tus los ntawm qhov siv cov neeg uas txheeb ze tus neeg ntawd tej nyiaj txiag, piv txwv li niam thiab txiv, menyuam, txheeb ze los sis kwv tij nkauj muam.

Qhov Dhau Los: 3. Tej yam ntxwv twg uas cov neeg ua Vajtswv tes dej num yuav tsum tau muaj mas thiaj li rais los ua tau Vajtswv cov neeg

Ntxiv Mus: 5. Yuav ua li cas thiaj paub hais tias mog yog dab tsi thiab txhauv yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No