A. Vajtswv Tej Kev Cheem Tsum rau Tib Neeg

605. Tam sim no, nej yuav tsum caum qhov dhau los ua Vajtswv cov neeg, thiab yuav tsum pib kev to taub qhov tseeb tag nrho mus rau txoj kev yog. Kev yuav los ua Vajtswv cov neeg txhais hais tias kev paub meej txog Tiam Lub Nceeg Vaj. Hnub no, nej tau pib muaj kev paub meej txog qhov kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm tiag, ces nej lub neej yav tom ntej yuav tsum tsis txhob ua neeg tub nkeeg thiab ua dog ua dig ib yam li nej tau ua yav dhau los lawm; kev ua neej zoo li txoj kev no, nws yuav tsis tuaj yeem ua tau raws li tus qauv uas Vajtswv tau cheem tsum kom ua. Yog tias koj tsis xav tias yog ib qho kev uas maj rawm li, ces qhov no qhia tau tias koj tsis muaj lub siab xav tsim kho koj tus kheej li, koj txoj kev caum yog sib chab sib chaws thiab tsis meej pem, thiab koj tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev paub meej txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws txhais hais tias pib ua lub neej yam li Vajtswv cov neeg—koj puas txaus siab hlo txais txoj kev cob qhia zoo li no? Koj puas txaus siab hlo muaj txoj kev maj rawm li? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev qhuab qhia? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev rau txim? Thaum Vajtswv cov lus los rau koj thiab sim koj, koj yuav ua li cas? Thiab koj yuav ua li cas thaum ntsib txhua yam tseeb? Nyob rau yav dhau los, koj txoj kev mob siab rau tsis yog kev ua neej; hnub no, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev paub meej txog lub neej qhov tseeb tiag, thiab caum kev hloov pauv koj tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws. Txhua tus uas yog Vajtswv cov neeg yuav tsum muaj lub neej, lawv yuav tsum lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, thiab caum kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog yam uas Vajtswv cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua.

Vajtswv txoj kev cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua muaj raws li nram qab no:

1) Lawv yuav tsum lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Qhov no yog txhawm rau hais tias, lawv yuav tsum lees txais yuav txhua lo lus uas hais hauv Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg.

2) Lawv yuav tsum muaj kev paub meej txog kev cob qhia ntawm lub teb chaws.

3) Lawv yuav tsum caum qhov cia Vajtswv tshoov lawv lub siab. Thaum koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, thiab koj muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj lawm, koj yuav ua lub neej nyob hauv sab ntsuj plig ntawm txoj kev ywj pheej, uas txhais tau tias koj yuav ua neej nyob hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog thaum koj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm xwb koj thiaj li yuav yog Vajtswv li.

4) Lawv yuav tsum tau raug Vajtswv muab tau.

5) Lawv yuav tsum dhau los ua ib txoj kev qhia meej txog Vajtswv lub yeeb koob rau hauv ntiaj teb.

Tsib lub ntsiab lus no yog Kuv cov lus txib rau nej. Kuv cov lus yog hais rau Vajtswv cov neeg, yog tias koj tsis txaus siab txais yuav cov lus txib no, Kuv yuav tsis yuam koj—tiam sis yog tias koj lees txais yuav cov lus no tiag tiag, ces koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, nej pib lees txais yuav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab ua kom dhau los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab ua kom tiav cov qauv uas cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws yuav tsum tau ua. Qhov no yog thawj theem ntawm kev to taub qhov tseeb. Yog tias koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, ces koj yuav tsum lees txais yuav tsib nqe lus txib no, thiab yog tias koj muaj peev xwm ua tiav cov lus no, koj yuav ua tau raws Vajtswv lub siab thiab Vajtswv yuav siv koj kom zoo tshaj plaws li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

606. Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov tim thawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv tas lis uas mus kom txog qhov tsuag kiag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho, tus moj yam hauv nej lub neej yuav tsum tau hloov, nej txoj kev tsis ncaj ncees yuav tsum tau kho kom zoo, nej yuav tsum txais tag nrho Vajtswv txoj kev qhia yam tsis muaj kev yws, thiab nej yuav tsum mloog lus txawm tias txog qhov tuag kiag. Qhov no yog qhov nej yuav tsum tau, qhov no yog Vajtswv tes dej num lub hom phiaj kawg, thiab yog qhov Vajtswv thov los ntawm pab neeg no. Vim Nws muab rau nej, ces Nws yeej yuav thov nej muab rov qab, thiab yeej yuav thov qhov kom tsim nyog nej. Vim li ntawd, yeej muaj laj thawj rau txhua tes dej num Vajtswv ua, uas qhia tias vim li cas, lub caij nyoog ua ntu zus, Vajtswv ua tes dej num uas tsa kom muaj tej qauv siab thiab muaj tej kev cheem tsum nruj. Nws yog vim qhov no nej yuav tsum muaj kev ntseeg nyob hauv Vajtswv puv npo. Qhov luv luv, txhua yamdej num Vajtswv ua yog ua rau nej, kom xwv nej tsim nyog txais Nws lub cuab tam. Qhov no tsis yog rau Vajtswv tus kheej lub yeej koob tab sis yog rau nej txoj kev cawm dim thiab kho pab neeg no kom zoo tiav log uas tau tiv kev txom nyem heev nyob thaj av tsis huv. Nej yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab. Thiab yog li ntawd, Kuv ntuas coob leej neeg tus ua tsis quav ntsej uas tsis pom los tsis muaj kev xav dab tsi li: Txhob sim Vajtswv, thiab txhob tawm tsam ntxiv lawm. Vajtswv twb tau mus dhau kev txom nyem tsis tau muaj ib tug neeg tau tiv dua, thiab ntev los lawm tiv kev poob ntsej muag loj tshaj los tam tib neeg. Yam dab tsi ntxiv ua nej tso tsis tau tseg? Tus dab tsi tseem ceeb tshaj Vajtswv txoj kev xav? Tus dab tsi yuav siab tshaj li Vajtswv txoj kev hlub? Nws twb nyuaj txaus rau Vajtswv ua Nws tes daj num nyob hauv daim av tsis huv; yog tias, nyob saum qhov no, tib neeg yeej paub thiab txhob txwm hla, Vajtswv tes dej num txoj kev xav yuav tau raug ncua ntev. Hais ua luv luv, qhov no tsis yog qhov zoo rau ib tug li, nws tsis muaj nuj nqis rau leej twg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

607. Cov lus Kuv hais yog qhov tseeb ncaj nraim rau tib neeg txhua tus; lawv tsis yog hais rau ib tug tib neeg los sis ib hom tib neeg xwb. Yog li ntawd, nej yuav tsum tau ua tib zoo kom to taub Kuv cov lus los ntawm lub ntsiab ntawm tseeb, thiab yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog nyob nruab ra thiab siab dawb paug; tsis txhob hla ib lo lus, los sis qhov tseeb uas Kuv hais, thiab tsis txhob muab Kuv cov lus saib tsis muaj qab hau. Hauv nej lub neej, Kuv pom tias nej tau ua ntau yam uas tsis raws rau qhov tseeb, thiab yog li Kuv thov kom nej rais los ua cov tub qhe rau ntawm qhov tseeb, kom nej tsis txhob ua qhev rau tej kev lim hiam thiab kev phem, thiab nej tsis txhob muab qhov tseeb tsuj los sis ua rau ib ces kaum ntawm Vajtswv lub tsev tsis huv. Ntawm no yog cov lus Kuv ceeb toom rau nej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

608. Kuv vam tias nej yuav muaj peev xwm tsis txhob nkim tej kev mob uas Kuv tau muab tshem mus ntawd pov tseg, thiab tshaj qhov ntawd, nej yuav muaj peev xwm to taub qhov kev ua twb zoo saib xyuas uas Kuv tau ua, thiab muab Kuv tej lus coj los ua lub hauv paus rau kev coj ntawm nej raws li yog ib tug tib neeg. Txawm tias tej lus uas hais ntawd yuav ua rau nej txaus siab los sis tsis txaus siab mloog los xij, txawm tias nej yuav kam los sis tsis kam lees txais tej lus ntawd los xij los sis nej tsuas kam lees tej ntawd yam tsis tshua txaus siab heev xwb, ces nej yuav tsum tau mob siab rau cov lus ntawd tiag tiag. Tsis yog li ntawd ces, nej tus moj yam thiab tej yam ntxwv uas tsis mob siab thiab tsis txhawj xeeb txog ntawd yuav ua rau Kuv npau taws heev thiab ntxub nws tiag tiag. Kuv muaj kev cia siab heev tias nej sawv daws yuav nyeem Kuv tej lus zaum tas zaum thiab—ntau txhiab zaus—thiab qhov ntawd tej zaum yuav ua rau nej nco tau tej lus ntawd rau hauv nruab siab. Tsuas yog ua raws li txoj kev no nkaus xwb nej thiaj yuav ua tau raws li Kuv tej kev cia siab uas tau muab rau nej ntawd. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj nej leej twg tab tom ua lub neej zoo li no rau lub sij hawm tam sim no. Muab hais ua ib lo lus rov, nej txhua leej raug cog ruaj rau hauv lub neej lwj liam, lub neej noj thiab haus mus ua yam nyob hauv nej lub siab, thiab yeej tsis muaj nej leej twg siv Kuv tej lus los pab txhawb kom zoo rau nej lub siab thiab tus ntsujplig. Vim li no, Kuv thiaj tau hais lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb lub qe tias: Tib neeg muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv tau txhua lub sij hawm, thiab tsis muaj leej twg yuav coj ncaj rau Kuv cov lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

609. Yam uas Vajtswv xav tau tsuas yog ib qho kev hlub los ntawm tib neeg xwb, qhov Nws xav tau yog kom tib neeg nyob nrog Nws cov lus thiab muaj ib lub siab puv npo ntawm txoj kev hlub rau Nws. Kom ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, kom tshawb nrhiav Nws cov lus uas lawv tsim nyog nrhiav, kom hlub Vajtswv los ntawm Nws cov lus, kom tuav Nws cov lus, kom ua neej nyob rau Nws cov lus—tag nrho tej no yog cov hom phiaj uas tib neeg yuav tsum siv zog ua kom tiav. Txhua yam yuav tsum tsim tsa rau saum Vajtswv cov lus; tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau. Yog tib neeg tsis muaj Vajtswv cov lus, ces nws tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib tug kas los ntawm Ntxwgnyoog xwb! Siv ntsuas qhov no: Vajtswv txoj lus nthaw cag rau hauv koj lub siab tob npaum li cas? Muaj yam twg uas koj ua neej raws nraim li Vajtswv cov lus? Muaj yam twg uas koj tsis tau ua raws nraim li cov lus? Yog tias Vajtswv cov lus tsis tau nyob tag nrho hauv koj tus kheej, ces dab tsis xwb thiaj nyob hauv koj lub siab tiag? Nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas yog raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog, los sis koj puas tau nyob nrog Vajtswv cov lus? Nws cov lus puas yog lub hauv paus rau koj txoj kev thov Vajtswv? Koj puas tau tawm ntawm koj tus yam ntxwv xav tsis zoo dhau los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus? Los coj Vajtswv cov lus ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob—qhov no yog yam uas txhua tus yuav tsum tau nkag mus rau. Yog tias Nws cov lus tsis muaj nyob rau hauv koj lub neej, ces koj tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv, koj tab tom tawm tsam Nws, thiab koj tab tom tsis hwm Nws lub npe. Cov tib neeg muaj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no yog kev phem thiab kev tsim teeb meem rau tiag. Koj tau ua lub neej nyob raws nraim lis Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tsis tau ua lub neej nyob raws nraim li Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tau ua tiav raws li qhov Vajtswv txoj lus cheem tsum ntau npaum li cas? Koj tau swb ntau npaum li cas? Koj puas tau ua tib zoo saib kom meej txog tej ntawd?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv

610. Nej puas kam txaus siab hlob rau Kuv tej koob hmoov nyob rau hauv ntiaj teb, tej koob hmoov uas zoo li cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej? Koj puas txaus siab hlo saib kev to taub txog Kuv muaj nuj nqis, txaus siab rau Kuv tej lus, thiab kev paub txog Kuv ua yam muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj nyob rau hauv nej lub neej? Nej puas muaj peev xwm zwm tag nrho rau Kuv, yam tsis xav txog nej tus kheej tej uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej li? Nej puas muaj cuab kav cia nej tus kheej raug Kuv muab tua kom tuag tiag tiag, cia Kuv coj nej tiag tiag, zoo li ib tug yaj? Puas muaj leej twg ntawm nej uas yuav muaj peev xwm ua tau tej no? Ua puas yog tag nrho cov uas Kuv txais yuav thiab muab Kuv tej kev cog lus rau thiaj yog cov uas tau txais Kuv tej koob hmoov xwb? Nej puas to taub dab tsi ntawm cov lus no li? Yog Kuv sim nej, nej puas yuav muaj cuab kav muab nej tus kheej tso kiag rau Kuv txog kev coj qhia, thiab, nyob rau thaum raug sim siab ntawd, nrhiav Kuv qhov kev npaj siab thiab xam pom Kuv lub siab? Kuv tsis xav kom koj yuav tsum txawj hais ntau lo lus mos lus muag, los sis hais tej zaj dab neeg uas zoo mloog heev; tab sis, Kuv hais kom koj yuav tsum hais tau lus tim khawv zoo rau Kuv, thiab kom koj to taub kom tag nrho thiab tob tshaj plaws txog qhov muaj tseeb. Yog Kuv tsis hais ncaj qha, koj puas kam tso txhua yam ib ncig ntawm koj tseg thiab cia koj tus kheej rau Kuv siv? Qhov no tsis yog qhov muaj tseeb uas Kuv xav tau los? Leej twg muaj cuab kav to taub lub ntsiab hauv Kuv cov lus? Tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob nyuab siab rau tej kev tsis ntseeg ntxiv lawm, es kom nej yuav tsum pib ua ntej rau nej qhov kev to taub thiab tuav kom tau lub ntsiab ntawm Kuv cov lus. Qhov no yuav tiv thaiv kom nej tsis txhob to taub yuam kev Kuv cov lus, thiab kom tsis txhob to taub tsis meej txog Kuv tej ntsiab lus, thiab ces tsam ho txhaum rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Kuv vam hais tias nej yuav to taub Kuv qhov kev npaj siab rau nej uas nyob rau hauv Kuv tej lus lawm. Tsis txhob xav txog nej tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej ntxiv lawm, thiab ua li nej twb txiav txim siab ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag lawm hais tias yuav zwm rau hauv Vajtswv txoj kev coj nyob rau hauv txhua yam. Tag nrho cov uas sawv rau hauv Kuv tsev neeg mas yuav tsum ua kom ntau tau li qhov lawv ua tau; koj yuav tsum muab qhov zoo tshaj plaws ntawm koj tus kheej rau qhov kawg ntawm Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Koj puas txaus siab hlo tiag los muab tej no coj mus xyaum ua?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 4

611. Nyob rau txhua lub sij hawm, Kuv cov neeg yuav tsum ceev faj tej tswv yim ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, zov lub rooj vag ntawm Kuv lub tsev rau Kuv; lawv yuav tsum muaj peev xwm sib pab thiab sib txhawb, ces koj zam dhau tsis txhob poob mus rau Ntxwgnyoog rooj ntxiab, uas thaum ntawd ces lig dhau heev lawm rau tej kev tu siab khuv xim. Vim li cas Kuv thiaj li maj npaum ntawd los cob qhia nej? Vim li cas Kuv thiaj qhia nej txog qhov tseeb ntawm sab yeeb ceeb? Vim li cas Kuv thiaj qhia kom paub thiab ntuas nej ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab? Nej puas tau ua twb zoo xav txog qhov no li? Nej tej kev ua twb zoo xav puas ua rau nej pom meej tuaj thiab? Yog li ntawd, nej yuav tsum tsis txhob npaj nej tus kheej uas yog tsim tsa ntxiv rau ntawm lub plag tse ntawm yav tag los lawm xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, ces yog yuav tsum ntiab tawm tej yam tsis dawb huv hauv nej raws li txoj kev coj ntawm cov lus ntawm hnub no, cia Kuv txhua lo lus nrhau cag thiab tawg paj nyob rau hauv koj tej ntsuj plig, thiab, qhov tseem ceeb tshaj, ces cia tawg paj txi txiv ntxiv. Qhov no vim yog qhov uas Kuv xav tau tsis yog cov paj uas tawg nra paug xwb, tab sis yog cov txiv uas txi ncw heev, cov txiv uas siav tsis txawj ploj li. Koj puas to taub lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus? Txawm hais tias cov paj nyob hauv lub tsev paj mas suav tsis txheeb li cov hnub qub, thiab ua rau muaj neeg coob heev nyiam, los thaum uas lawv ntsws thiab qhuav lawm, ces lawv ntuag tag li Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm xwb, thiab tsis muaj leej twg xav saib xav pom lawv lawm. Tab sis tag nrho cov uas raug cua nplawm thiab raug tshav ntuj ziab uas hais lus tim khawv rau Kuv, txawm hais tias yuav tsis tawg paj zoo nkauj, los yeej yuav txi txiv thaum cov paj ntawd zeeg tag lawm, vim Kuv cheem tsum kom lawv ua li ntawd. Thaum Kuv hais cov lus no, nej to taub ntau npaum li cas? Thaum cov paj tau zeeg tag lawm thiab txi txiv lawm, thiab thaum tag nrho cov txiv no zoo muab coj los rau Kuv noj yam xyiv fab hlo lawm, ces Kuv yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab yuav pib xyiv fab rau qhov kev khov tswm sim tuaj ntawm Kuv lub tswv yim!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 3

612. Rau qhov ntev los lawm, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau kub siab lug cia siab ntsoov rau ib lub zoo hom phiaj, thiab txhua tus neeg ntseeg Vajtswv cia siab tias cov hmoov zoo yuav los rau lawv tam sim ntawd. Lawv txhua tus cia siab tias ua ntej lawv paub nws, lawv yuav pom lawv tus kheej zaum kaj siab lug ntawm ib qho chaw los sis lwm qhov chaw saum ntuj. Tiam sis Kuv hais tias cov tib neeg no, nrog rau lawv txoj kev xav zoo, yeej tsis tau paub tias lawv puas tsim nyog tau txais cov hmoov zoo uas poob saum ntuj los los sis puas yuav tau zaum saum ib lub rooj zaum saud. Nej, tam sim no, muaj kev paub zoo txog nej tus kheej, txawm li ntawd los nej tseem cia siab tias yuav khiav kom dim kev puas tsuaj ntawm hnub kawg thiab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhais tes thaum uas Nws rau txim rau cov phem. Nws zoo li tias txawm muaj kev npau suav zoo thiab tos ntsoov yam uas lawv nyiam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua tus neeg uas raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm, thiab tsis yog qee yam ntawm cov neeg txawj ntse los ntawm ib tug tib neeg twg. Txawm li ntawd los, Kuv tseem xav muab ib qho kev xaus rau nej cov kev ntshaw no, thiab nej txoj kev rau siab kom tau txais koob hmoov. Muab hais tias nej cov kev txhaum mas muaj ntau heev, thiab qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntxeev siab yog loj zuj zus tuaj, cov no yuav ua li cas thiaj haum nrog rau nej cov kev npaj zoo rau yav tom ntej? Yog tias koj xav mus ua yuam kev li koj siab nyiam, nyob rau hauv qhov yuam kev uas tsis muaj dab tsi tuav koj rov qab, txawm li ntawd los tib lub sij hawm ntawd koj tseem xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces Kuv xav kom koj kav tsij ua txuas ntxiv mus raws koj txoj kev ruam thiab tsis txhob tsim kiag li—rau qhov koj txoj kev npau suav yog ib txoj npau suav uas tsis muaj dab tsi thiab nyob rau ntawm Vajtswv tus uas ncaj ncees lub xub ntiag, Nws yuav tsis muaj kev zam rau koj. Yog tias koj xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces tsis txhob ua npau suav li; tiam sis, ntsib qhov tseeb thiab yam tseeb mus ib txhis xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb koj thiaj li tuaj yeem raug cawm dim. Yam dab tsi, hauv cov ntsiab lus ruaj, yog cov kauj ruam ntawm txoj kev no?

Qhov ib, cia li saib mus rau tag nrho nej cov kev txhaum thiab tshuaj xyuas txhua tus cwj pwm thiab kev xav uas koj muaj uas tsis mus raws li qhov tseeb.

Qhov no yog ib yam uas koj tuaj yeem ua tau yooj yim, thiab Kuv ntseeg tias txhua tus neeg ntse muaj peev xwm ua tau qhov no. Txawm li cas los xij, cov tib neeg uas tsis paub los ntawm kev txhaum thiab qhov tseeb yog txhais li cas yog cov raug kev zam, vim tias nyob rau theem pib, lawv tsis yog cov neeg ntse. Kuv tab tom tham lus nrog cov tib neeg uas tau raug Vajtswv pom zoo, muaj lub siab ncaj ncees, tsis tau ua txhaum loj rau ib txoj kev cai tswj fwm twg li, thiab tuaj yeem pom lawv tus kheej cov kev txhaum yam yooj yooj yim. Txawm hais tias ib qho uas Kuv cheem tsum kom nej ua no yog ib qho ua kom tau tiav yooj yim, ces qhov ntawd tsis yog ib yam uas Kuv cheem tsum kom nej ua li. Txawm yuav yog dab tsi los xij, Kuv vam tias nej yuav tsis luag ntsiag to rau ntawm txoj kev cheem tsum no, thiab tshwj xeeb tshaj yog nej yuav tsis saib nws tsis muaj nqis los sis tsis mob siab rau nws. Koj yuav tsum saib nws tseem ceeb, thiab tsis txhob lam tau lam muab xyeeb pov tseg.

Qhov ob, txhua qhov ntawm koj cov kev txhaum thiab kev tsis mloog lus, koj yuav tsum nrhiav ib qho tseeb, thiab siv cov kev tseeb no los daws cov teeb meem ntawd. Tom qab ntawd, hloov pauv koj txoj kev ua txhaum thiab cov kev xav tsis mloog lus thiab ua nrog rau qhov kev xyaum ua qhov tseeb.

Qhov peb, koj yuav tsum yog ib tug neeg siab ncaj, tsis txhob yog tus neeg uas ib txwm txawj ntse thiab dag ntxias tas li xwb. (Ntawm no Kuv tab tom thov nej ib zaug ntxiv kom ua ib tug neeg siab ncaj.)

Yog tias koj tuaj yeem ua tiav tag nrho peb qho ntawm no, ces koj yog ib tug neeg muaj hmoo—ib tug neeg uas kev npau suav muaj tseeb thiab tus tau txais hmoov zoo. Tej zaum nej yuav saib peb qho kev cheem tsum ua tsis ntxim siab no zoo heev, los sis tej zaum nej yuav tsis mob siab rau saib lawv. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv lub hom phiaj yog ua kom tiav nej txoj kev npau suav thiab muab nej cov tswv yim coj los xyaum ua, tsis yog los ua kev los zem rau nej los sis los ua kom nej ruam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

613. Kuv muaj kev cia siab ntau heev. Kuv cia siab tias nej tuaj yeem coj nej tus kheej kom zoo thiab tus cwj pwm-zoo, ncaj ncees ua kom tiav nej lub luag hauj lwm, muaj qhov tseeb thiab kev ua neeg, yog cov tib neeg tuaj yeem tso txhua yam uas lawv muaj tseg thiab lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Tag nrho cov kev cia siab no yog los ntawm nej cov kev tsis muaj txaus thiab nej txoj kev coj tsis ncaj thiab kev tsis mloog lus. Yog tias tsis muaj ib qho ntawm cov kev sib txuas lus uas Kuv tau txuas nrog nej lawm txaus los rub tau nej txoj kev cuab pob ntseg mloog, ces nws zoo li tias txhua yam uas Kuv tuaj yeem ua tam sim no ces yog hais tias tsis hais ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, nej nkag siab qhov kev tshwm sim ntawm qhov ntawd yog dab tsi. Nws tsis yog qhov pheej Kuv so tas li, yog li yog tias Kuv tsis hais lus li, los Kuv yeej yuav ua ib yam dab tsi rau tib neeg saib. Kuv tuaj yeem ua rau qee tus neeg tus nplaig lwj, los sis ua rau qee tus neeg tuag tu ob peb ya, los sis ua rau tib neeg mob paj hlwb tsis zoo li qub thiab ua rau lawv yog neeg txaus ntshai los ntawm ntau txoj kev. Ib zaug ntxiv thiab, Kuv tuaj yeem ua rau tib neeg nyiaj taus kev txom nyem Kuv tau tov tshwj xeeb rau lawv. Txoj kev no Kuv yuav zoo siab, kaj siab heev, thiab txaus siab heev. Nws ib txwm tau hais tias “Qhov zoo yuav raug them rov qab rau qhov zoo, thiab kev phem rau kev phem,” yog li vim li cas tsis ua tam sim no? Yog tias koj xav tawm tsam Kuv, thiab txiav txim qee yam txog Kuv, ces Kuv yuav ua kom koj lub qhov ncauj lwj, thiab qhov ntawd yuav ua rau Kuv zoo siab tsis muaj hnub kawg li. Qhov no yog vim hais tias thaum kawg, yam uas koj tau ua lawm tsis yog qhov tseeb, tseem tsawg dua li nws tsis muaj dab tsi los ua rau lub neej, hos txhua yam uas Kuv ua yog qhov tseeb; tag nrho Kuv cov dej num yog cuam tshuam nrog rau cov kev qhia tseeb ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab kev cai tswj fwm uas Kuv tau teeb tseg lawm. Yog li ntawd, Kuv nqua hu rau nej txhua tus khawv qee yam kev tsim txiaj cia, tsum kiag tsis txhob ua kev phem ntau lawm, thiab ua raws li qhov Kuv xav tau thaum koj muaj sij hawm. Thaum ntawd ces Kuv yuav muaj kev xyiv fab. Yog tias nej tau pab cuam (los sis pub dawb) rau qhov tseeb txawm tias ib-txhiab ntawm lub dag zog uas koj tso rau hauv cev nqaij daim tawv, ces Kuv hais tias koj yuav tsis nquag ua kev txhaum thiab muaj qhov ncauj lwj. Qhov no tsis meej lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

614. Li yog ib yam ntawm cov muaj sia raug tsim los, tib neeg yuav tsum saib xyuas lawv tus kheej theem chaw, thiab coj tus cwj pwm kom zoo. Yuav tsum ua raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab tso rau koj lawm. Txhob ua tawm ntawm txoj kab, los sis ua tej yam dhau ntawm koj rab peev xwm lawm los sis yam uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Txhob sim ua tus loj, los sis rais los ua tus muaj peev xwm tshwj xeeb, los sis siab tshaj lwm tus, los sis txhob nrhiav qhov rais los ua Vajtswv. Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ntshaw ua tus ub tub no. Qhov nrhiav kom rais los ua tus loj los sis yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb yog yam tsis muaj qab hau. Qhov nrhiav kom los ua Vajtswv haj yam yog yam puas ntsej muag tshaj; nws yog kev dhuav thiab kev ntxim ntxub. Yam uas txaus qhuas, thiab yam uas yam muaj sia yuav tsum tau tuav tseg tshaj txhua yam, yog rais los ua ib yam muaj sia tiag tiag; qhov no yog tib lub hom phiaj uas txhua tus tib neeg yuav tsum caum.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

615. Nej txhua tus yuav tsum ua nej lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm, los ntawm lub siab qhib lug thiab lub siab ncaj ncees, thiab zoo siab hlo them txawm yuav yog tus nqi raug li cas los xij. Raws li nej tau hais lawm, thaum hnub ntawd los txog, Vajtswv yuav tsis tso txhua tus neeg uas tau raug tsim txom los yog them tus nqi rau Nws lawm tseg. Hom kev ntseeg ruaj siab li no tsim nyog cia siab rau, thiab nws yog lawm tias nej yuav tsum tsis txhob hnov qab nws. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv thiaj li tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug rau nej. Yog tsis li ntawd, nej yuav yog cov tib neeg uas Kuv tsis tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug mus ib txhis, thiab nej yuav yog cov uas Kuv ntxub mus ib txhis. Yog tias nej tag nrho tuaj yeem ua tau raws li nej lub siab thiab muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv, tsis txhob tseg lub zog uas ua Kuv txoj hauj lwm, thiab muab lub zog ntawm lub neej los siv rau Kuv txoj moo zoo txoj hauj lwm, ces Kuv lub siab yuav tsis dhia zoo siab rau nej txoj dej num lod? Txoj kev no, Kuv yuav muaj peev xwm muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug vim yog nej, tsis yog lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Lub Hom Phiaj

616. Koj puas muaj peev xwm txuas lus tau tus moj yam tau qhia los ntawm Vajtswv nyob rau txhua tiam nyob rau hauv txoj kev muaj tseeb, nrog hom lus phim uas qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ib tiam ntawd? Koj puas yog tus uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, uas tuaj yeem piav qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees kom ntxaws ntxaws? Koj ua puas tau tim khawv txog Vajtswv tus moj yam kom meej thiab tseeb? Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj xav puas tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj hnyav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsuj plig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no? Tib neeg, tom qab kawg nkaus, yog cov neeg raug tsim txom uas raug tshuaj lom. Thiab txawm hais tias tib neeg muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, leej twg yuav paub tias tib neeg tau raug tso tshuaj lom los ntawm tus phem los tau ntev dhau lawm? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias koj yog ib tug ntawm cov neeg raug tsim txom? Puas yog koj yuav tsis kam siv zog, muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv, los cawm cov neeg txom nyem no? Puas yog koj yuav tsis mob siab siv koj lub dag lub zog los them Vajtswv rov qab, tus uas hlub noob neej ib yam li Nws lub cev nqaij thiab roj ntshav? Thaum tau hais thiab ua txhua yam lawm, koj yuav txhais li cas rau qhov kev raug siv los ntawm Vajtswv los ua koj lub neej tsis dog dig? Koj puas yog tus mob siab rau thiab ntseeg tus kheej los ua lub neej muaj txiaj ntsig ntawm ib tug neeg coj zoo thiab tiam Vajtswv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

617. Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Hauv lub ntiaj teb no, tib neeg hnav dab phem tej khaub ncaws, noj zaub mov los ntawm tus dab phem, thiab ua dej num thiab tiam rau hauv tus dab phem tus ntiv tes xoo, dhau los raug caij tsuj rau hauv nws txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj tsis nkag siab lub ntsiab ntawm lub neej los sis tsis caum kom cuag txoj hau kev tseeb, ces kev ua lub neej zoo li no yuav muaj qhov tseem ceeb tau li cas? Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)

618. Nej yuav tsum rau siab tshaj plaws los hlub Vajtswv nyob rau tej chaw thaj yeeb lug no. Nyob rau yav tom ntej ces nej yuav tsis muaj cib fim los hlub Vajtswv ntxiv lawm, vim tib neeg tsuas muaj lub cib fim los hlub Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv xwb; thaum lawv nyob rau lwm lub ntiaj teb lawm, ces yuav tsis muaj leej twg tham txog kev hlub Vajtswv lawm. Qhov no tsis yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los lod? Thiab yog li ntawd nej yuav hlub Vajtswv li cas nyob rau lub sij hawm nej tseem ua neej nyob? Koj puas tau xav txog qhov no li? Puas yog koj tseem yuav tos kom koj tuag tso mam hlub Vajtswv? Qhov no tsis yog lus qhuav xwb lod? Hnub no, vim li cas koj thiaj tsis nrhiav kev hlub Vajtswv? Kev hlub Vajtswv thaum tseem tsis khoom kiag li puas yog kev hlub tiag rau Vajtswv mas? Qhov laj thawj uas vim li cas ho hais tias kauj ruam no ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav los xaus sai sai ces yog vim Vajtswv twb muaj lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm. Yog li ntawd, tsis tas tib neeg yuav ua dab tsi li lawm; tib neeg tsuas raug hais kom nrhiav kev hlub Vajtswv nyob rau lub sij hawm uas lawv tseem ua neej nyob xwb—qhov no yog tus yawm sij. Vim Vajtswv tej kev cheem tsum twb tsis siab, thiab, dhau qhov ntawd, vim muaj ib qho kev ntsaw kub lug nyob hauv Nws lub siab, Nws thiaj li qhia tshwm ib co lus piav luv luv txog kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm ua ntej uas kauj ruam no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua tiav hlo, uas twb yeej qhia tau kom pom meej meej lawm hais tias muaj sij hawm li cas xwb; yog Vajtswv tsis ntxhov siab rau hauv Nws lub siab, ua Nws puas yuav hais tej lus no ntxov ua luaj mas? Nws yog vim sij hawm luv luv xwb ces Vajtswv thiaj ua hauj lwm li no. Cia siab hais tias nej yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog, ib yam nkaus li qhov nej hlub nej tus kheej txoj sia. Qhov no tseem tsis yog ib lub neej uas muaj qab hau tshaj plaws li thiab lod? Nej tseem yuav nrhiav tau kev muaj qab hau ntawm lub neej nyob rau qhov twg thiab? Tsis yog nej dig muag heev lawm lod? Koj puas txaus siab hlo hlub Vajtswv? Vajtswv puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Tib neeg puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Yog li ntawd, koj yuav ua li cas? Hlub Vajtswv yam siab tawv qhawv, yam tsis tseg dab tsi li, thiab saib seb Vajtswv ho yuav ua dab tsi rau koj. Saib seb Nws puas tua koj. Nyob rau qhov muab sau ua ke, ces tes hauj lwm hlub Vajtswv tseem ceeb dua kev theej thiab kev sau nyuag ub nyuag no tseg rau Vajtswv. Koj yuav tsum muaj thawj qhov chaw rau yam uas tseem ceeb tshaj plaws, es kom koj lub neej thiaj li muaj nuj nqis ntau zog thiab kom muaj kev zoo siab puv npo, thiab tom qab ntawd ces koj yuav tau tos Vajtswv qhov “kev rau txim” rau koj. Kuv tsis paub xyov koj qhov phiaj xwm puas muaj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv. Kuv cia siab hais tias txhua tus npaj kom raug Vajtswv ua kom muaj txhua yam, thiab kom lawv rais los ua qhov muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 42

619. Tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua lub neej kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Yuav ua lub neej kom zoo li Petus tus yam ntxwv, lawv yuav tsum muaj kev paub thiab kev ntsib kev pom li Petus. Tib neeg yuav tsum nrhiav tej yam uas siab dua thiab tob dua. Lawv yuav tsum nrhiav ib txog kev hlub uas tob tshaj thiab dawb huv tshaj rau Vajtswv, thiab ib lub neej uas muaj nqis thiab muaj qab hau. Qhov no xwb thiaj li yog lub neej; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo ib yam li Petus. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev mob siab rau kev to taub txog sab zoo, thiab tsis txhob nyoo cia koj tus kheej poob qab rau tej qho kev tau zoo ib nyuag pliag rau lub sij hawm uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb uas tob tshaj, ntxaws tshaj thiab muaj qab hau tshaj. Koj txoj kev hlub yuav tsum muaj qab hau, thiab koj yuav tsum nrhiav kev tso koj tus kheej tawm ntawm lub neej uas qias vuab tsuab, lub neej uas tsis kub tsis ntxhov txog dab tsi uas tsis txawv tej tsiaj li. Koj yuav tsum ua ib lub neej kom muaj qab hau, muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej los sis muab koj tus kheej siv zoo li tej khoom ua si coj los ua si xwb. Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej. Ua ib tug tib neeg, thiab ua ib tug neeg uas caum nrhiav Vajtswv, koj yuav tsum muaj cuab kav ua twb zoo xav hais tias yuav ua lub neej li cas, koj yuav muab koj tus kheej cob fim rau Vajtswv li cas, koj yuav muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv kom muaj qab hau li cas, thiab koj yuav, vim koj hlub Vajtswv, hlub Nws rau ib txoj kev kom dawb huv tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab zoo tshaj tau li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

620. Vajtswv tej kev cheem tsum uas yog lawm uas tib neeg yuav tsum ua thiab cov neeg uas caum raws Vajtswv muaj xws li nram qab no. Nws xav kom cov neeg caum raws Nws ua tau tsib yam xws li: muaj kev ntseeg tiag, muaj kev caum raws ncaj ncees, muaj kev zwm rau tiag tiag, muaj kev paub tseeb tiag, thiab muaj lub siab hwm tiag tiag.

Hauv tsib yam no, Vajtswv xav kom cov neeg txhob nug Nws los sis caum raws Nws mus ntxiv lawm uas siv lawv tej kev xav los sis qhov pom tsis meej thiab tsis tseeb mus ntxiv lawm; lawv yuav tsum txhob caum raws Vajtswv raws li tej kev xav los sis kev xav phem. Nws xav kom txhua tus uas caum raws Nws coj ncaj ncees, txhob raug yuam los sis tsis muaj kev mob siab. Thaum Vajtswv tsim tej kev cheem tsum ntawm koj, sim koj, txiav txim rau koj, hais koj thiab qhuab qhia koj, los sis qhuab ntuas thiab rau txim rau koj, koj yuav tsum zwm rau Nws tiag tiag. Koj yuav tsum tsis txhob nug qhov ua rau los sis tsim tus yam ntxwv rau, hais qhov muaj laj thawj kom tsawg. Koj qhov mloog yuav tsum mloog tiag tiag. Kev paub ntawm Vajtswv yog ib yam uas cov neeg tsis muaj kev paub ntau tshaj plaws. Lawv keev nquag siv Vajtswv tej lus hais tawm, cov lus hais, thiab cov lus uas tsis muaj feem xyuam rau Nws, ntseeg tias cov lus zoo li no yog lub ntsiab lus raug tshaj plaws ntawm txoj kev paub ntawm Vajtswv. Lawv paub tej lus hais tawm no tsawg heev, uas yog los ntawm tib neeg txoj kev xav, lawv tus kheej qhov laj thawj, thiab lawv tus kheej txoj kev paub, yeej tsis muaj feem ntsig txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb hlo li. Yog li ntawd, Kuv xav qhia rau nej tias, thaum hais txog txoj kev paub ntawm yam uas Vajtswv xav kom cov neeg muaj, Nws yeej tsis lam hais kom koj yuav tsum tau paub Nws thiab nco Nws cov lus, tab sis kuj xav kom koj txoj kev paub ntawm Vajtswv yog. Txawm tias koj tsuas muaj peev xwm hais tau ib kab lus, los sis tsuas paub ib qho me me xwb los xij, qhov paub me me no yuav tsum yog thiab muaj tseeb, thiab haum nrog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej. Qhov no vim hais tias Vajtswv ntxub txhua cov qhuas los sis txoj kev hais lus qhuas tsa ntawm Nws uas tsis muaj tseeb tiag los sis cov lus xav phem. Tshaj rau qhov ntawd, Nws ntxub thaum cov neeg saib Nws zoo li huab cua. Nws ntxub thaum, lub sij hawm sib tham cov ncauj lus hais txog Vajtswv, cov neeg hais txog yam uas tsis muaj tseeb, txhob txwm hais thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav, hais li qhov lawv pom tias haum; tshaj rau qhov no, Nws ntxub cov neeg uas ntseeg tias lawv paub Vajtswv thiab cov neeg uas khav theeb txog lawv txoj kev paub ntawm Nws, sib tham txog cov ncauj lus ntsig txog rau Nws yam tsis zam los sis tsis txuag. Yuav tsum muaj lub siab hwm tiag tiag rau tsib txoj kev cheem tsum uas nyuam qhuav hais tas los no: Nws yog Vajtswv txoj kev cheem tsum qib kawg ntawm txhua tus neeg uas caum raws Nws. Thaum lawv muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv yog lawm tiag, lawv yeej muaj peev xwm hwm tiag tiag rau Vajtswv thiab ntxub dab phem. Txoj kev hwm no tawm hauv qhov tob puag hauv lawv lub siab los; txog kev hwm no yog txaus siab hlo muab, thiab tsis yog Vajtswv yuam. Vajtswv tsis hais kom koj muab phaj tshab thiaj li yog neeg xav zoo, coj ua zoo, los sis coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv; dua ntawd, Nws hais kom koj hwm Nws thiab ntshai Nws hauv qhov tob puag hauv koj lub siab. Qhov kev hwm zoo li no thiaj hloov pauv tau koj tus moj yam hauv lub neej txoj sia, caum cuag txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab muaj kev tob taub ntawm Vajtswv tej kev ua, kev ua kom to taub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab koj yuav tsum lees paub qhov tseeb tias koj yog ib tug ntawm cov neeg uas Vajtswv tsim los. Yog li ntawd, Kuv lub hom phiaj siv lo lus tias “lub siab tiag tiag” yog hais txog lub ntsiab ntawm kev hwm rau tib neeg kom to taub tias lawv txoj kev hwm rau Vajtswv yuav tsum yog tawm puag hauv qab ntawm lawv lub siab los.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

621. Tam sim no nej txhua tus yuav tsum saib nej tus kheej kom sai li qhov nej ua tau, saib seb nej tseem muaj kev ntxeev siab ntau npaum li cas rau Kuv. Kuv kub siab lug tos nej lo lus teb. Txhob lam kov ua si nrog Kuv. Kuv ib txwm yeej tsis ua si nrog tib neeg. Yog Kuv hais tias Kuv yuav ua ib yam dab tsi ces Kuv yuav tsum ua nws xwb xwb li. Kuv vam tias nej yuav yog tus mob siab rau Kuv cov lus tiag tiag, thiab txhob xav tias lawv yog tej lus tshawb fawb cuav xwb. Qhov Kuv xav tau los ntawm nej yog mob siab ntso ua tiag tiag, tsis yog nej tej kev xav. Txuas ntxiv mus, nej yuav tsum teb Kuv cov lus nug raws li nram qab no: 1. Yog koj yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tiag tiag, koj puas muaj peev xwm ua tes dej num ncaj ncees rau Kuv, yam tsis muaj qhov xoob los sis qhov phem li? 2. Yog koj nrhiav pom tias Kuv yeej tsis tau qhuas koj li, koj puas tseem muaj peev xwm nyob nrog thiab ua tes dej num rau Kuv mus tag ib ib sim neej? 3. Yog Kuv tseem txias heev rau koj li thaum koj yeej mob siab ua tiag tiag lawm, koj puas muaj peev ua tes dej num rau Kuv mus ntxiv rau hauv txoj kev tsaus ntuj nti no? 4. Yog tom qab koj tau them tej nqi rau Kuv lawm, Kuv tsis ua tau li yam koj xav tau, koj puas tag kev cia siab thiab chim siab rau Kuv, los sis tseem npau taws thiab nthe phem? 5. Yog koj ib txwm coj ncaj ncees, muaj kev hlub heev rau Kuv, tiam sis koj muaj ib tug mob phem heev, txom nyem, thiab tej phooj tej ywg thiab kwv tij neej tsa muab koj tso tseg, los sis yog koj thev taus lwm cov hmoov phem hauv lub neej, koj txoj kev coj ncaj ncees thiab hlub rau Kuv puas tseem mus txuas ntxiv lawm? 6. Yog yam koj xav hauv koj lub siab tsis raug raws li qhov Kuv tau ua, koj yuav taug mus rau txoj kev twg rau koj lub neej yav tom ntej? 7. Yog koj tsis tau txais ib yam ntawm tag nrho txhua yam uas koj xav kom tau txais, koj puas tseem yog tus neeg raws Kuv mus ntxiv lawm? 8. Yog koj ib txwm yeej tsis to taub lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num, koj puas muaj peev xwm yog ib tug neeg mloog lus uas tsis lam txiav txim tsis muaj qab hau thiab tsis muaj lub ntsiab lus xaus? 9. Koj puas muaj peev xwm ntaus nqi tau tag nrho tej lus uas Kuv tau hais thiab tag nrho tes dej num uas Kuv tau ua tiav thaum Kuv nyob nrog tib neeg ua ke? 10. Koj puas muaj peev xwm yog tus neeg raws ncaj ncees rau Kuv, txaus siab hlo thev tej kev txom nyem rau Kuv mus tag ib sim neej, txawm tias koj yuav tsis tau tau txais dab tsi los xij? 11. Vim ua rau Kuv tej txiaj ntsig, koj puas muaj peev xwm tso koj txoj kev txiav txim, txoj kev npaj, los sis txoj kev npaj cawm dim rau koj lub neej yav tom ntej tseg? Tag nrho cov lus nug no yog yam Kuv xav tau kawg los ntawm nej, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muaj peev xwm muab cov lus teb rau Kuv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

622. Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Qhov Dhau Los: XIII. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tej Kev Cheem Tsum, Tej Kev Ntuas, Tej Kev Nplig Siab, thiab Tej Kev Ceeb Toom

Ntxiv Mus: B. Vajtswv Tej Kev Ntuas thiab Tej Kev Nplig Siab rau Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No