B. Vajtswv Tej Kev Ntuas thiab Tej Kev Nplig Siab rau Tib Neeg

623. Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej num yeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam phem qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim. Yog li, niaj hnub no txoj kev cawm dim tsis zoo li yav thaum ub lawm. Niaj hnub no, kev cawm dim raug coj los rau nej los ntawm kev txiav txim ncaj ncees, thiab qhov no yog ib qho cuab yeej zoo siv rau kev cais nej raws li nyias hom. Tshaj ntawd ntxiv, kev qhuab ntuas uas phem heev ua dej num rau nej tam li kev cawm dim uas loj tshaj plaws—thiab koj yuav tsum tau hais dab tsi thaum ntsib kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim zoo li no? Tsis yog nej ib txwm muaj kev lom zem rau kev cawm dim, txij thaum pib mus txog thaum xaus lov? Nej tau pom tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tau lees paub Nws lub hwj chim loj tsis paub kawg thiab lub tswv yim lawm; ntxiv rau, nej tau paub dhau los tas li txog kev ntaus thiab kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, puas yog nej kuj tsis tau txais txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws thiab? Puas yog nej cov koob hmoov tsis ntau tshaj li lwm tus? Nej cov hmoov hlub tseem ntau tshaj li lub yeeb koob thiab kev nplua nuj lom zem ntawm Xalaumoo lawm! Xav rau qhov no: Yog tias Kuv lub hom phiaj uas los yog los rhuav tshem thiab rau txim rau nej xwb es ho tsis cawm nej, nej lub sij hawm puas tuaj yeem yuav nyob tau ntev npaum li no? Nej cov neeg txhaum ntawm cev nqaij daim tawv thiab ntshav puas tuaj yeem ciaj sia tau los txog hnub no? Yog tias Kuv lub hom phiaj tsuas yog los rau txim rau nej xwb, ces vim li cas Kuv thiaj li yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab nqes los ua ib txoj lag luam loj zoo li no? Puas yog kev rau txim rau nej me me uas txawj tuag tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm hais ib lo lus xwb lov? Kuv puas tseem yuav tau rhuav tshem nej tom qab uas txhob txwm rau txim rau nej lawm? Nej tseem tsis ntseeg Kuv cov lus no thiab lov? Kuv puas tuaj yeem cawm tib neeg uas tsuas yog los ntawm kev hlub thiab kev khuv leej xwb? Los sis Kuv puas tuaj yeem siv txoj kev ntsia rau saum ntoo khaub lig los cawm tib neeg xwb? Puas yog Kuv tus yam ntxwv ncaj ncees pab tsis tau zoo los ua kom tib neeg mloog lus hlo li? Puas yog nws tsis muaj peev xwm ntawm kev cawm tib neeg huv tib si?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

624. Nej txhua tus puav leej nyob hauv thaj av uas muaj kev txhaum thiab kev phem kev qias, thiab nej txhua tus puav leej yog neeg phem qias thiab puv npo kev txhaum. Hnub no tsis yog tias nej tsuas muaj peev xwm ntsia mus rau Vajtswv xwb, tiam sis qhov tseem ceeb tshaj, nej tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nej yeej tau txais kev cawm dim uas tob heev lawm tiag tiag, uas hais tau tias, nej tau txais Vajtswv txoj kev hlub uas loj tshaj plaws lawm. Hauv txhua yam uas Nws ua, Vajtswv hlub nej tiag tiag. Nws yeej tsis muaj hom phiaj phem. Nws yog vim nej cov kev txhaum Nws thiaj txiav txim rau nej, kom nej thiaj li yuav tshuaj xyuas nej tus kheej thiab tau txais txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus no. Txhua yam no yog ua tiav rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav hlo. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, Vajtswv tau siv Nws qhov uas zoo tshaj plaws los cawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj lub siab xav los rhuav tshem tag nrho cov noob neej uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes li. Hnub no, Nws tau los nyob rau hauv nej los ua hauj lwm lawm; qhov no tsis yog txoj kev cawm dim ntau dua ntxiv lov? Yog tias Nws ntxub nej, Nws puas tseem yuav ua hauj lwm loj li no kom los pab coj tau nej? Yog li vim li cas Nws thiaj yuav tsum raug tsim txom? Vajtswv tsis ntxub nej los sis muaj ib lub hom phiaj phem rau nej. Nej yuav tsum paub tias Vajtswv txoj kev hlub yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws. Nws tsuas yog vim tib neeg tsis mloog lus Nws thiaj li yuav tsum cawm lawv los ntawm kev txiav txim xwb; yog tias tsis yog rau qhov no, kev cawm lawv yuav mus tsis taus. Vim tias nej tsis paub tias yuav ua neej li cas thiab tseem tsis paub txog tias yuav ua neej li cas, thiab vim tias nej ua neej nyob hauv daim av uas phem qias thiab puv npo kev txhaum thiab nej tus kheej yog cov dab phem qias thiab qias vuab tsuab, Nws tsis tuaj yeem cia nej kom haj yam phem ntxiv, Nws tsis xav pom nej ua neej nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab uas nej tab tom nyob no, raug Ntxwgnyoog tsuj raws li siab nyiam, thiab Nws tsis tuaj yeem cia nej poob mus rau hauv Dab Teb. Nws tsuas yog xav kom tau pawg neeg no xwb thiab cawm kom tau nej tag nrho. Qhov no yog lub hom phiaj tseeb ntawm kev kov yeej rau hauv nej—nws tsuas yog rau kev cawm dim xwb. Yog tias koj tsis tuaj yeem pom tias txhua yam uas tau ua tiav rau koj yog kev hlub thiab kev cawm dim li, yog tias koj xav tias nws tsuas yog ib lub tswv yim, ib txoj kev los tsim txom tib neeg, thiab qee yam uas tso siab tsis tau rau xwb, ces tej zaum koj yuav xum rov qab mus rau koj lub ntiaj teb mus raug mob tsim txom thiab kev nyuaj siab! Yog tias koj zoo siab hlo los nyob hauv txoj kev yoog raws no, thiab los zoo siab rau txoj kev txiav txim no thiab txoj kev cawm dim uas loj dav no, los zoo siab rau tag nrho cov koob hmoov no, cov koob hmoov uas tsis tuaj yeem nrhiav tau nyob rau qhov twg hauv noob neej lub ntiaj teb, thiab los zoo siab rau txoj kev hlub no, ces yuav tsum uas neeg zoo: Nyob rau hauv txoj kev yoog raws no los txais kev kov yeej kom koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Hnub no, tej zaum koj yuav raug mob tsim txom thiab kev lim tib neeg kom dawb huv me ntsis vim ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, tiam sis muaj nuj nqis thiab lub ntsiab uas los raug qhov mob no tsim txom. Txawm hais tias tib neeg raug lim kom dawb huv thiab raug nthuav tawm yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li los ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim li los—lub hom phiaj uas rau txim rau lawv vim yog lawv cov kev txhaum, rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv—tsis muaj ib yam ntawm txoj hauj lwm no yog txhob txwm ua los rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv kom raug kev puas tsuaj li. Txoj kev qhia tawm uas hnyav los ntawm txoj lus txhua yam yog rau lub hom phiaj ntawm kev coj koj mus rau txoj kev yog. Nej tus kheej kiag tau ntsib ntau yam heev txog txoj hauj lwm no lawm thiab, yeej meej meej lawm tias, nws tsis tau coj nej mus rau hauv txoj kev phem! Txhua yam nws yog txhawm rau kom ua rau koj ua neej raws li kev ua neej, thiab txhua yam puav leej ua tiav tau los ntawm koj txoj kev ua neej. Txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog ua raws li koj cov kev xav tau, raws li koj txoj kev tsis muaj zog, thiab raws li koj lub siab tiag tiag xwb, thiab tsis tau muab lub nra uas ris tsis taus tso rau koj. Qhov no tsis tau meej rau koj hnub no, thiab koj mloog zoo li Kuv ua nyuaj rau koj, thiab qhov tseeb koj yeej ib txwm ntseeg tias qhov laj thawj uas Kuv rau txim, txiav txim thiab cem koj txhua hnub yog vim Kuv ntxub koj. Tiam sis txawm hais tias yam uas koj raug tsim txom yog kev rau txim thiab kev txiav txim los, qhov no yog kev hlub rau koj tiag tiag, thiab nws yog txoj kev tiv thaiv uas loj tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab lus tob ntawm txoj hauj lwm no, nws yuav yog ib qho nyuaj rau koj los muaj kev paub ntxiv. Txoj kev cawm dim no yuav tsum coj kev nplig siab los rau koj. Tsis txhob tsis kam los cuag koj cov kev txawj xav. Twb tau los deb li no lawm, qhov tseem ceeb ntawm kev kov yeej yuav tsum paub meej rau koj lawm, thiab koj yuav tsum tsis txhob muaj cov kev xav ua xyem xyav txog nws ntxiv lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

625. Tag nrho txhua tus neeg yeej yuav raug lim kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj lus. Yog Vajtswv tsis tau los yug ua neeg, tib neeg yeej yuav tsis tau txais qhov koob hmoov los mus tiv kev txom nyem los ntawm qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no li. Muab ua lwm zaj lus hais ces, tag nrho cov uas muaj cuab kav tau txais kev sim siab los ntawm Vajtswv tej lus ces yog cov uas tau txais koob hmoov. Raws li tib neeg rab peev xwm uas ib txwm muaj, lawv tej kev coj kev ua, thiab lawv tej cwj pwm rau Vajtswv, lawv yeej tsis tsim nyog tau txais qhov kev lim tib neeg kom dawb huv tawm no. Nws yog vim lawv twb yeej raug Vajtswv txhawb nqa lawm es lawv thiaj li tau qhov koob hmoov no. Tib neeg yeej tau hais tias lawv tsis muaj nuj nqis txaus tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag los sis hnov Nws cov lus. Hnub no, nws yog tag nrho Vajtswv txoj kev zoo siab thiab Nws txoj hmoov hlub es cov neeg thiaj li tau txais qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no. Qhov no yog qhov koob hmoov ntawm txhua tus neeg uas yug rau thaum tiam kawg—koj tus kheej puas tau ntsib tau pom qhov no? Qhov uas tej neeg ntawd yuav tsim nyog ntsib kev txom nyem thiab kev poob tsag li cas ntawd ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv tseg ua ntej lawm—nws tsis yog ua raws li qhov uas neeg xav tau. Qhov no yog qhov tseeb uas yeej kwv nyom tsis tau li. Txhua tus ntseeg yuav tsum muaj rab peev xwm los txais yuav qhov kev sim siab ntawm Vajtswv tej lus thiab tiv kev txom nyem nyob rau hauv Nws tej lus. Nej puas to taub qhov no? Yog li ntawd, qhov uas muab coj los pauv koj qhov kev txom nyem uas koj twb tau ntsib dhau lawm, koj thiaj tau txais tej koob hmoov rau hnub no; yog koj tsis tiv kev txom nyem rau Vajtswv, koj yuav tsis tau txais Nws lo lus qhuas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Hlub Tiag rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb

626. Tias koj muaj peev xwm lees txais kev txiav txim, kev rau txim, raug nplawm, thiab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ntau tshaj ntawd ntxiv, muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus txib, uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej ntau tiam lawm, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob ntxhov siab heev heev thaum koj raug rau txim. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tau txoj hauj lwm hauv nej tawm mus, thiab cov koob hmoov uas tau muab rau nej lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem muab txhua yam uas twb tau muab rau nej lawm tshem tawm mus. Cov neeg ntawm txoj kev ntseeg tsis pub muaj ib qho kev sib piv nrog nej li. Nej tsis muaj kev paub zoo zoo txog Vajluskub, thiab tsis muaj tej tswv yim txog sab kev ntseeg, tab sis vim yog Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej, nej tau txais ntau tshaj txhua leej txhua tus ntawm txhua txhua tiam—thiab yog li qhov no yog nej txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws. Vim qhov no, nej yuav tsum mob siab tshaj rau Vajtswv, thiab haj yam ncaj ncees tshaj rau Vajtswv. Vim Vajtswv tsa koj sawv, koj yuav tsum txhawb koj lub zog, thiab yuav tsum npaj koj lub siab los lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Koj yuav tsum sawv khov kho rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau muab rau koj lawm, ua kom dhau los ua Vajtswv cov tib neeg lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, kom Vajtswv muab tau koj thiab thaum kawg los ua tus pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj puas muaj cov kev txiav txim siab no? Yog tias koj muaj tau cov kev txiav txim siab zoo li no lawm, ces thaum kawg koj paub tseeb tias Vajtswv yeej yuav muab tau koj xwb xwb li, thiab koj yuav dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj yuav tsum nkag siab tias lub luag hauj lwm ntawm cov lus txib yog kom raug Vajtswv muab kom tau thiab dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv xwb. Qhov no yog Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

627. Txog cov kwv tij thiab cov muam txhua tus uas tau hnov Kuv lub suab lawm: Nej tau hnov lub suab ntawm Kuv txoj kev txiav txim uas nruj thiab nej tau tiv kev txom nyem uas hnyav heev. Txawm li cas los xij, nej tsim nyog paub tias nram qab Kuv lub suab ua heev ntawd muaj Kuv tej kev xav! Kuv qhuab ntuas nej kom nej thiaj raug cawm dim. Nej tsim nyog paub tias rau Kuv cov tub uas ntxim hlub, Kuv yeej yuav qhuab ntuas nej thiab txhim kho nej thiab tsis ntev yuav ua kom nej muaj txhua yam xwb xwb li. Kuv lub siab mas kub lug, tiam sis nej tsis nkag siab txog Kuv lub siab thiab nej tsis ua raws li Kuv txoj lus. Hnub no Kuv cov lus los txog nej lawm, ua rau nej lees paub tiag tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub thiab ua rau nej txhua tus muaj kev paub yav dhau los txog qhov kev hlub dawb paug ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, kuj tseem muaj ib co tib neeg tsis tsawg kiag li uas tab tom ua txuj. Thaum lawv pom kev tu siab ntawm lwm tus tib neeg, lawv ua raws lawv, ua rau lawv ob lub qhov muag teev yees nrog kua muag, ib yam nkaus. Muaj lwm tus uas—nyob rau sab nraud—zoo li tshuav Vajtswv nqe thiab zoo li lawv twb lees txim lawm, tiam sis nyob hauv lawv, lawv tsis nkag siab tseeb txog Vajtswv, los sis lawv tsis ruaj siab rau Nws; tsis tag li ntawd, lawv tsuas txob txwm ua lub ntsej muag cuav xwb. Kuv tsis nyiam cov tib neeg no tshaj plaws! Tsis ntev no los sis sai sai no, cov tib neeg no yuav raug txiav tawm ntawm Kuv lub nroog mus. Kuv txoj kev xav yog li no: Kuv xav tau cov neeg uas xav tau Kuv tshaj plaws xwb, thiab tsuas yog cov uas tshawb nrhiav Kuv nrog lub siab tiag uas muaj peev xwm ua rau Kuv txaus siab. Cov nov yog cov tib neeg uas Kuv yuav tsum txhawb nqa nrog Kuv tus kheej ob txhais tes tiag tiag, thiab Kuv yuav ua kom paub tseeb tias lawv yuav tsis ntsib tej kev puas tsuaj. Cov tib neeg uas xav tau Vajtswv tseeb tiag yuav txaus siab hlo xav txog Vajtswv lub siab thiab ua raws Kuv txoj kev xav. Yog li ntawd, nej tsim nyog paub qhov tseeb txog qhov tseeb kom sai thiab lees txais Kuv lo lus los ua nej txoj sia—qhov no yog Kuv lub nra uas hnyav tshaj plaws. Yog tias cov pawg ntseeg thiab cov neeg dawb huv txhuas tus paub qhov tseeb txog qhov tseeb thiab txhua tus muaj cuab kav sib koom ncaj qha nrog Kuv, los tim ntsej tim muag nrog Kuv thiab xyaum ua qhov tseeb thiab kev ncaj ncees, tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj li yuav yog Kuv cov tub ntxim hlub, cov uas Kuv txaus siab rau. Ntawm cov tib neeg no, Kuv yuav muab tag nrho cov koob hmoov zoo rau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 23

628. Hnub no, koj yuav cia li txaus siab tsis tau rau qhov uas koj twb raug txeeb tau lawm, tab sis yuav tsum xav kom zoo rau txoj kev koj yuav taug yav tom ntej. Koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab siab tawv txaus cia raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsum tsis txhob xav tas mus li hais tias koj tus kheej tsis muaj peev xwm. Qhov tseeb puas muaj qhov nws nyiam thiab tsis nyiam mas? Qhov tseeb puas txhob txwm tawm tsam neeg tau mas? Yog koj nrhiav qhov tseeb, nws puas ua rau koj kov tsis yeej kiag li mas? Yog koj sawv khov kho rau txoj kev ncaj ncees, ua nws puas yuav tsoo koj ntog kiag mas? Yog koj yeej muaj siab ntshaw kev nrhiav lub neej, ua lub neej puas khiav nkaum koj tau mas? Yog koj tsis muaj qhov tseeb, qhov ntawd tsis yog qhov tseeb tsis quav ntsej koj, tab sis yog koj txav deb ntawm qhov tseeb lawm xwb; yog koj sawv tsis tau khov kho rau txoj kev ncaj ncees, qhov ntawd tsis yog muaj dab tsi yuam kev rau txoj kev ncaj ncees, tab sis vim yog koj ntseeg hais tias nws nyob tsis ncaj kab rau qhov tseeb lawm xwb; yog koj caum tsis cuag lub neej tom qab uas caum tau ntau xyoo lawm, ces tsis yog vim lub neej tsis txawj xav rau koj, tab sis yog vim koj tsis muaj kev xav rau lub neej, thiab tau muab lub neej ntiab tawm lawm xwb; yog koj nyob rau hauv qhov kaj, thiab tsis muaj cuab kav muab tau qhov kaj, ces tsis yog vim qhov kaj tsis muaj cuab kav qhia kom koj paub qhov tseeb, tab sis vim yog koj tsis mob siab xyuas hais tias muaj qhov kaj, thiab yog li ces qhov kaj thiaj li ncaim koj mus ntsiag to lawm xwb. Yog koj tsis caum, ces tsuas hais tau hais tias koj yog ib qho niag khib nyiab uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab koj tsis muaj lub siab tawv txaus nyob rau hauv koj lub neej, thiab tsis muaj tus ntsuj plig los tawm tsam lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj. Koj tsis khov kiag li! Koj tsis muaj cuab kav yuav khiav dim Ntxwgnyoog lub zog uas los puav koj, thiab tsuas kam ua lub neej nyab xeeb thiab ruaj khov li no xwb thiab tuag rau txoj kev ruam. Qhov koj tsim nyog ua kom tiav hlo ces yog koj qhov kev nrhiav kom raug txeeb tau; qhov no yog koj tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Yog koj txaus siab cia kom raug txeeb tau xwb, ces koj thawb qhov kaj ntawd tawm mus lawm. Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neej qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

629. Tsis txob xav tias kev caum raws Vajtswv yog ib qho kev yooj yim. Lub ntsiab yog koj yuav tsum paub Nws, koj yuav tsum paub Nws tes dej num, thiab koj yuav tsum muaj txoj kev xav nyiaj kev txom nyem this rau Nws, fij koj txoj sia rau Nws, thiab raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Ntawd yog lub zeem muag uas koj tsim nyog muaj. Nws yuav tsis tshwm tuaj yog tias koj cov kev xav tsuas ib txwm nyob ntawm kev txaus siab rau txoj hmoov hlub xwb. Tsis txhob xav tias Vajtswv nyob ntawm no rau tib neeg txoj kev lom zem, los sis kom muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Koj xav yuam kev lawm! Yog tias leej twg tsis tuaj yeem muaj kev pheej hmoo ntawm lawv txoj sia los caum raws Nws, thiab yog tias leej twg tsis tuaj yeem tso txhua yam khoom ntawm ntiaj teb tseg los caum raws, ces lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav caum raws Nws mus txog ntua rau thaum kawg tau! Koj yuav tsum muaj cov zeem muag ua koj lub hauv paus. Yog tias ib hnub twg txoj hmoov phem poob los rau koj, koj yuav ua li cas? Koj puas tseem yuav muaj cuab kav caum raws Nws? Tsis txhob hais yau yau tias seb koj puas muaj cuab kav caum raws mus txog ntua rau thaum kawg tau. Ua ntej tshaj plaws koj tsim nyog rua koj ob lub qhov muag kom dav thiaj pom tias seb tam sim no tsawg teev lawm. Txawm tias tam sim no nej yuav zoo li cov ncej ntawm lub tuam tsev, ib lub sij hawm yuav los txog thaum cov ncej ntawd yuav raug cov kab cua nab muab tho, ua rau lub tuam tsev vau, rau lub sij hawm no, tshuav cov zeem muag ntau heev uas nej tsis muaj. Nej tsuas mob siab rau nej tus kheej lub ntuj me me xwb, thiab koj tsis paub tias txoj kev twg yog txoj kev uas vam tau thiab zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav. Nej tsis mob siab rau lub zeem muag ntawm tes dej num ntawm niaj hnub nim no, los sis nej tsis tuav tej no nyob hauv nej lub siab li. Nej puas tau xav tias tsam muaj ib hnub twg nej tus Vajtswv yuav muab nej tso rau ib qho chaw uas nej yeej tsis paub zoo kiag li? Nej puas tuaj yeem xav tawm tias hnub ntawd nej yuav zoo li cas yog tias Kuv txeeb txhua yam ntawm nej mus lawm? Nej lub zog nyob rau hnub ntawd puas yuav zoo li tam sim no? Nej txoj kev ntseeg puas yuav rov qab tshwm tuaj dua? Hauv kev caum raws Vajtswv, koj yuav tsum paub txog lub zeem muag uas loj tshaj uas yog “Vajtswv”: Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem

630. Ib tug tib neeg muaj peev xwm los paub txog Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg Nws: Nov yog lub hom phiaj kawg, thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev raws qab. Koj yuav tsum siv zog ua lub neej raws li Vajtswv tej lus kom lawv thiaj li yuav tawg paj txi txiv rau hauv koj txoj kev xyaum. Yog tias koj tsuas muaj kev paub los ntawm tej lus qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Tsuas yog tias yog koj tau xyaum thiab ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus xwb koj txoj kev ntseeg thiaj raug xam tias tiav log thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Nyob rau hauv txoj kev no, ntau tus neeg tuaj yeem hais ntau yam kev paub, tab sis nyob rau lub sij hawm thaum lawv tas sim neej, hauv lawv lub qhov muag muaj kua muag teev yees, thiab lawv ntxub lawv tus kheej vim tau nkim tag nrho ib tiam neej thiab lub neej nyob laus nkoos yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Lawv tsuas yog to taub cov lus qhuab qhia xwb, tiam sis tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis ua tim khawv rau Vajtswv tau; qhov tseeb, lawv tsuas khiav mus qhov ub thiab qhov no, khwv npaum li tus muv, thiab tsuas yog nyob saum ntug ntawm txoj kev tuag ces thaum kawg lawv thiaj pom tias lawv tsis muaj pov thawj tseeb dab tsi, tias lawv tsis paub txog Vajtswv li. Thiab qhov no tseem tsis tau yog lig dhau lawm lod? Vim li cas koj thiaj tsis cheem lub hnub cia thiab raws qhov tseeb uas koj nyiam? Vim li cas thiaj pheej tos kom txog tag kis tso? Yog tias nyob hauv lub neej koj tsis peem kom tau qhov tseeb los sis nrhiav kom tau nws, nws puas yog tias koj xav kom koj khuv xim rau thaum lub sij hawm koj nqus ib pas tsis nto lawm? Yog tias zoo li ntawd, ua li cas ho ntseeg Vajtswv? Qhov tseeb, muaj ntau yam uas tib neeg, yog tias lawv siv zog me ntsis xwb, tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tej siab tau raug cov dab tswj uas ua rau lawv tsis tuaj yeem coj ua pub rau Vajtswv, thiab niaj hnub maj rawm nroos mus tas li txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj dab tsi los qhia txog nws nyob rau thaum kawg. Vim lub ntsiab no, tib neeg thiaj raug txom nyem los ntawm cov teeb meem thiab kev nyuab yam tsis tu ncua. Tej no tsis yog kev tsim txom los ntawm Dab Ntxwgnyoog lod? Qhov no tsis yog kev liam sim ntawm sab nqaij tawv lod? Koj yuav tsum tsis txhob sim dag Vajtswv los ntawm kev plhe ncauj. Zoo dua, koj yuav tsum coj ua kom tshwm sim muaj tseeb. Tsis txhob dag yus tus kheej—yuav muaj lub ntsiab dab tsi? Koj yuav tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm kev ua neej nyob rau koj cev nqaij daim tawv thiab peem kom tau nyiaj ntsu thiab tau lub koob meej?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

631. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab? Yog tias tej khoom uas koj tshawb nrhiav tsis yog tshawb nrhiav qhov tseeb, ces tej zaum koj kuj yuav siv lub cib fim no thiab rov los rau ntiaj teb los ua rau nws. Kev nkim koj lub sij hawm rau txoj kev nyob mas yeej tsis tsim nyog kiag li—vim li cas thiaj yuav ua kom koj tus kheej mob xwb? Nws tsis yog tseeb los tias koj tuaj yeem txaus siab rau txhua hom ntawm txhua yam hauv lub ntaj teb uas zoo nkauj tshaj? Nyiaj txiag, poj niam zoo nkauj, lub meej mom, kev khav teeb, cuab yim neej, me nyuam, thiab lwm yam—cov khoom hauv lub ntiaj teb no tsis yog cov zoo tshaj plaws uas koj yuav txaus siab tau lod? Nws muaj qab hau dab tsi yuav mus mus los los ntawm no nrhiav ib qho chaw uas koj tuaj yeem zoo siab? Neeg Leej Tub tsis muaj ib qho chaw uas yuav tso Nws lub taub hau rau, yog li ntawd koj yuav ua cas muaj ib qho chaw tau zoo? Nws yuav ua cas tsim ib qho chaw zoo nkauj kom tau zoo rau koj? Ntawd puas tuaj yeem ua tau? Dhau ntawm Kuv kev txiav txim lawm, hnub no koj tsuas tuaj yeem txais cov kev qhia ntawm qhov tseeb xwb. Koj tsis tuaj yeem tau txais kev tau zoo los ntawm Kuv thiab koj tsis tuaj yeem tau txais lub txaj uas paj ntsuag nplaim uas koj ua hnub ua hmo ntshaw. Kuv yuav tsis muab lub ntiaj teb txoj kev nplua nuj rau koj. Yog tias koj tshawb nrhiav tseeb tiag, ces Kuv txaus siab hlo muab txoj kev ntawm txoj sia rau koj huv tib si, ua rau koj zoo tam li ib tug ntses rov qab rau hauv hav dej. Yog tias koj tsis tshawb nrhiav tseeb tiag, Kuv yuav muab nws tag nrho rov qab los. Kuv tsis txaus siab muab cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj rau cov uas muab hlob rau kev tau zoo, cov uas tsuas zoo li cov niag npua thiab cov niag dev xwb!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?

632. Hnub no, nws yog txoj kev ntseeg uas tso cai rau koj kom raug kov yeej, thiab nws yog kev raug kov yeej uas tso cai rau koj los ntseeg Yehauvas txhua tes dej num. Nws tsuas yog vim txoj kev ntseeg xwb koj thiaj li tau txais txoj kev rau txim thiab kev txiav txim. Los ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no, koj tau raug kov yeej thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj hom kev rau txim thiab kev txiav txim uas koj tab tom tau txais hnub no, koj txoj kev ntseeg yuav tsis muaj nuj nqis, vim tias koj yuav tsis paub Vajtswv; txawm hais tias koj tau ntseeg Nws heev npaum li cas lawm los xij, koj txoj kev ntseeg yuav nyob li qub tiam sis yog ib txoj kev nthuav tawm uas qhuav qhawv tsis muaj tus cag nyob hauv qhov tseeb. Nws tsuas yog tom qab koj tau txais kev kov yeej lawm xwb, txoj hauj lwm uas ua rau koj mloog lus tiag tiag, koj txoj kev ntseeg thiaj li muaj tseeb, thiab tso siab tau rau, thiab koj lub siab thiaj tig mus npuab rau Vajtswv. Tab txawm hais tias koj raug tsim txom los ntawm kev txiav txim loj thiab kev foom tsis zoo vim lo lus no, “kev ntseeg,” txawm li cas los xij koj muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab koj tau txais qhov tseeb tshaj plaws, qhov tseeb tiag tiag thiab yam uas muaj nqis tshaj plaws. Qhov no yog vim tias nws tsuas yog nyob rau hauv chav kev txiav txim uas koj pom lub hom phiaj kawg ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim xwb; nws yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim no uas koj pom tias tus Tswv Tsim yuav tsum tau hlub; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej zoo li no koj thiaj li pom Vajtswv txhais caj npab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li los nkag siab tag nrho txog noob neej lub neej; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab los nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm “tib neeg”; nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no xwb koj thiaj li pom tus yam ntxwv tseeb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Nws qhov zoo nkauj, lub ntsej muag uas ci ntsa iab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau kawm txog tib neeg lub hauv paus thiab nkag siab tag nrho txog noob neej li “keeb kwm uas tsis txawj tuag”; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau los nkag siab txog noob neej cov pog koob yawg koob thiab lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais kev xyiv fab thiab kev nplig siab nrog rau kev rau txim uas tsis paub kawg, kev qhuab qhia, thiab cov lus tsis txaus siab uas los ntawm tus Tswv Tsim rau cov noob neej uas Nws tau tsim; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais tej koob hmoov, nrog rau cov kev puas tsuaj uas yog vim tib neeg…. Txhua yam no tsis yog vim koj txoj kev ntseeg me lov? Thiab puas yog koj txoj kev ntseeg tsis loj hlob li tom qab koj tau txais tej no lawm? Puas yog koj tseem tsis tau txais ntau pes tsawg? Tsis yog hais tias koj tau hnov Vajtswv txoj lus thiab tau pom Vajtswv lub tswv yim lawm xwb, tiam sis koj kuj tau ntsib txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm los ntawm koj tus kheej. Tej zaum koj yuav hais tias yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces ntshe koj twb tsis raug tsim txom los ntawm hom kev rau txim zoo li no los yog hom kev txiav txim zo li no. Tiam sis koj yuav tsum paub tias yog tsis muaj txoj kev ntseeg, tsis yog tias koj yuav tsis muaj peev xwm los txais hom kev txiav txim zoo li no los yog hom kev saib xyuas zoo li no los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, tiam sis koj kuj tseem yuav plam lub lub cib fim mus ntsib tus Tswv Tsim mus ib txhis li thiab. Koj yeej yuav tsis paub lub hauv paus ntawm noob neej thiab yeej tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm noob neej lub neej. Tab txawm hais tias koj lub cev tuag lawm thiab koj tus ntsuj plig ncaim mus lawm los, koj yeej tseem yuav tsis nkag siab txhua yam dej num ntawm tus Tswv Tsim li, tsawg dua li koj paub tias tus Tswv Tsim tau ua ib txoj hauj lwm loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb tom qab Nws tau tsim noob neej lawm. Raws li ib tug tswv cuab ntawm noob neej uas Nws tau tsim, koj puas zoo siab hlo poob mus rau hauv kev tsaus ntuj hauv txoj kev no yam tsis paub dab tsi li, thiab raug kev rau txim tsim txom mus ib txhis li? Yog tias koj cais koj tus kheej tawm ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no lawm, koj yuav mus ntsib nrog yam dab tsi? Puas yog koj xav tias thaum cais tau tawm ntawm txoj kev txiav txim tam sim no mus lawm, koj yuav muaj peev xwm khiav dim ntawm lub neej nyuaj no mus? Puas yog nws tsis muaj tseeb tias yog tias koj tawm ntawm “thaj chaw no,” yam koj yuav mus ntsib yog kev tsim txom hnyav los sis kev tsim txom nruj tsiv kom kub ntxhov los ntawm dab phem? Tej zaum koj yuav ntsib yam uas thev tsis taus ntau hnub thiab ntau hmo? Puas yog koj xav tias tsuas yog vim koj khiav dim txoj kev txiav txim no hnub no lawm xwb ces, koj tuaj yeem nkaum txoj kev tsim txom yav tom ntej ntawd mus ib txhis li? Dab tsi yuav los ntawm koj txoj hau kev? Nws puas tuaj yeem yog Qhov Chaw-Zoo Nkauj Tshaj Plaws uas koj cia siab rau? Puas yog koj xav tias koj tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim yav tom ntej uas tsis paub kawg ntawd uas cia li khiav mus kom deb tawm ntawm qhov tseeb raws li koj ua no yam yooj yooj yim? Tom qab hnub no lawm, koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau hom sij hawm zoo li no lawm thiab hom koob hmoov zoo li no ib zaug ntxiv li lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum kev puas tsuaj los raug rau koj lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum noob neej txhua tus nkag mus so tag lawm? Koj lub neej uas kaj siab tam sim no thiab koj tsev neeg uas muaj kev sib haum xeeb me me—lawv puas tuaj yeem hloov tau koj lub hom phiaj uas nyob mus ib txhis yav tom ntej? Yog tias koj muaj txoj kev ntseeg tseeb, thiab yog tias koj tau txais ib txoj kev cog lus loj vim yog koj txoj kev ntseeg, ces txhua yam ntawd yog yam koj—tam li ib tug neeg raug tsim—yuav tsum tau txais thiab kuj yog yam uas koj yuav tsum tau muaj thaum xub thawj lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas muaj txiaj ntsig rau koj txoj kev ntseeg thiab txoj sia tshaj txoj kev kov yeej zoo li no lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

633. Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Daviv ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus hnyav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Cov uas ntseeg Kuv tab sis tseem tiv kev txom nyem, tsis yog lawv twb raug lub ntiaj teb tshem tawm lawm lod? Cov ua lub neej tsis raws li Kuv tej lus, khiav tawm txoj kev txom nyem ntawm kev sim tsiab, tsis yog lawv ntab yuj yees thoob lub ntiaj teb xwb lod? Lawv zoo li cov nplooj ntoos zeeg ntab rau ub rau no tsis muaj qhov chaw so, tsawg tshaj ntawd tsis muaj Kuv cov lus nplij lawv. Txawm tias Kuv txoj kev qhuab ntuas thiab kev tsim kho kom zoo tuaj tsis raws lawv, lawv tsis yog ib co thov nkawv ntab qhov rau qhov, taug tej kev nyob sab nraum lub teb chaws ntuj ceeb tsheej lod? Lub ntiaj teb puas yog koj qhov chaw so tiag? Koj puas muaj peev xwm zam dhau Kuv txoj kev qhuab ntuas, tau ib qho nyuag kev luag ntxhi txaus siab los ntawm lub ntiaj teb? Koj puas yuav muaj peev xwm tiag tiag muab qhov kev zoo siab ib pliag los vov qhov uas koj lub siab qhuav qhawv tsis muaj dab tsis nyob hauv li? Tej zaum koj yuav muaj peev xwm dag tau txhua tus nyob hauv koj tsev neeg, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm dag tau Kuv ib zaug li. Vim hais tias koj txoj kev ntseeg me heev, niaj hnub no, koj tseem tsis muaj peev xwm nrhiav kom tau ib qho nyuag kev zoo siab los ntawm txoj kev ua neej, Kuv txib koj: zoo tshaj uas koj ua siab dawb paug ua ib nrab ntawm koj sim neej rau Kuv dua li ua tag nrho koj sim neej nyob dog dig thiab khwv rau cev nqaij daim tawv, thev txhua yam kev txom nyem ua ib tug neeg thev yuav luag tsis taus. Lub hom phiaj dab tsi uas saib yus tus kheej muaj nqis heev thiab khiav tawm ntawm Kuv txoj kev rau txim? Lub hom phiaj dab tsi uas koj tus kheej khiav nkaum los ntawm qhov Kuv rau txim ib me pliag xwb es tau txais kev txaj muag tas ib txhis, qhov kev raug txim tas ib txhiab ib txhis? Qhov tiag, Kuv yeej tsis yuam ib tug twg mus rau Kuv lub siab nyiam. Yog tej tug yeej tuaj yeem zwm tiag ua raws li Kuv lub hom phiaj, Kuv yuav tsis saib lawv dog dig. Tab sis Kuv yuav kom tag nrho sawv daws ntseeg Kuv, ib yam li Yauj ntseeg Kuv, Yehauvas. Yog nej txoj kev ntseeg loj dua Thaumas, ces nej txoj kev ntseeg yuav tau qhov Kuv qhuas, nyob hauv nej txoj kev ncaj ncees nej yuav nrhiav tau Kuv txoj kev zoo siab, thiab nej yuav tsum nrhiav tau Kuv lub yeeb koob nyob hauv nej lub neej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

634. Yog Kuv muab ib cov nyiaj tso ntawm nej xub ntiag tam sim no thiab tso cai rau nej xaiv—thiab yog Kuv tsis cem nej rau qhov nej xaiv li—ces nej feem coob yuav xaiv cov nyiaj thiab muab qhov tseeb pov tseg. Cov uas zoo nyob rau ntawm nej ces yuav tso cov nyiaj cia es ua xyem xyav los xaiv qhov tseeb, hos cov nyob nruab nrab ntawd ces yuav ib sab tes txeeb cov nyiaj hos ib sab tes mus muab qhov tseeb. Qhov ntawd puas ua pov thawj tseeb txog nej tus kheej zoo li cas? Thaum nej yuav tau xaiv ntawm qhov tseeb thiab tej yam nej ntshaw thiab siab qaug rau, ces nej txhua tus txoj kev xaiv thiab tus xeeb ceem yuav zoo ib yam. Tsis yog li ntawd los? Tsis yog nej yeej muaj coob tus uas hloov mus hloov los ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog lod? Hais txog kev sib twv ntawm qhov phem thiab qhov zoo, dub thiab dawb, nej yuav paub zoo txog kev xaiv uas nej tau xaiv ntawm tsev neeg thiab Vajtswv, me nyuam thiab Vajtswv, kev thaj yeeb thiab kev sib cais, kev muaj thiab kev pluag, kev raug txhawb nqa thiab kev raug tshem rau ib sab, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv. Ntawm kev tsev neeg uas muaj thaj yeeb thiab tsev neeg uas muaj kev sib cais, nej yuav xaiv thawj qhov, thiab txawm yog yuav tsis muaj lub siab tig rov rau tim ntug;[a] ntawm kev nplua nuj thiab kev txom nyem, nej yuav xaiv thawj qhov; thaum xaiv nej cov tub, cov ntxhais, cov poj niam thiab cov txiv, thiab Kuv, nej yuav xaiv cov xub hais ua ntej xwb; yog xaiv txoj kev xav thiab qhov tseeb, nej yuav rov xaiv tawj qhov dua thiab. Thaum ntsib tas nrho tej cwj pwm ntawm nej kev phem lawm, Kuv thiaj tau tas kev cia siab rau nej. Nws tsuas ua rau Kuv ceeb tias nej tej siab tawv tsis kam ua kom muag. Txawm Kuv yuav mob siab rau nej thiab sib zog rau nej tau ntau xyoo los Kuv yeej tsis tau txais dab tsi tshaj li ntawm nej txoj kev tso Kuv tseg thiab kev tsis cia siab, tab sis Kuv cov kev cia siab rau nej loj hlob txhua hnub uas dhau mus, vim Kuv lub caij tau muab qhia dawb paug rau txhua tus. Tab sis nej tseem nrhiav txoj kev tsaus ntuj thiab tej yam phem, thiab tsis kam tso xoob tej yam zoo li ntawd. Yog li, qhov uas nej yuav tau txais los yog dab tsi? Nej puas tau ua twb zoo muab qhov no coj los xav? Yog nej rov raug nug kom xaiv dua no, nej qhov kev xaiv yuav yog dab tsi? Nws puas tseem yuav yog qhov xub thawj? Nej puas tseem yuav ua rau Kuv tas kev cia siab thiab tau kev tu siab heev thiab lod? Nej cov siab ntsws puas tseem muaj ib qho kev sov siab me me thiab? Nej puas tseem tsis tau paub txog tias yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv lub siab kaj? Lub caij no, nej yuav xaiv dab tsi? Nej yuav lees ua raws Kuv cov lus los nej yuav ua kom nws tsuag mus? Kuv muab Kuv lub caij tso tim ntsej tim muag kiag rau nej, tej nej tau pom yog lub neej tshiab thiab qhov kev pib tshiab. Txawm li ntawd los xij, Kuv yuav tsum qhia nej tias qhov pib tshiab no tsis yog qhov pib ntawm teg dej num tas los, tab sis yog qhov xaus ntawm teg dej num qub. Txhais tias, qhov no yog qhov kev ua kawg. Kuv xav tias nej sawv daws nkag siab qhov txawv ntawm qhov kev pib no. Tab sis, muaj ib hnub sai sai no, nej yuav nkag siab lub tseem ntsiab tseeb ntawm qhov kev pib no, yog li peb sawv daws mus ua ke kom dhau qhov no thiab txais tos qhov kawg uas yuav los txog! Tab sis, qhov ua rau Kuv txhawj txog nej yog, thaum ntsib kev tsis ncaj ncees thiab kev ncaj ncees, nej pheej xaiv thawj qhov xwb. Tab sis, qhov ntawd yog tej yam ntawm nej yav tas los lawv xwb. Kuv los, kuj vam kom nov qab txhua yam ntawm nej yav tas los, txawm hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li los xij. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj hau kev zoo heev los ua qhov no: Cia yav tom ntej hloov yav tom qab, thiab cia cov duab ntxoo ntawm yav tas los raug so kom ploj zuj zus mus kom sib hloov tus tseeb ntawm nej hnub no. Yog li Kuv yuav ua tshawv txheej nej kom muaj kev xaiv dua ib zaug ntxiv: Rau tus uas nej ua siab ncaj rau?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj rau?

635. Cov hluas yuav tsum tsis txhob yog tus neeg tsis muaj kev xav, kev ntshaw, thiab muaj lub siab xav ua kom lawv tus kheej zoo dua; lawv yuav tsum tsis txhob poob siab txog lawv txoj kev cia siab, thiab lawv yuav tsum tsis muaj kev cia siab hauv lub neej los yog kev ntseeg siab rau yav tom ntej; lawv yuav tsum muaj txoj kev rau siab taug txoj kev tseeb uas lawv tau xaiv tam sim no—paub qhov lawv xav siv tag nrho lawv lub neej rau Kuv. Lawv yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv yuav tsum txhob zais kev ncauj lus zoo siab phem thiab kev tsis ncaj ncees—lawv yuav tsum sawv ruaj nrees raws li lawv txoj kev xav. Lawv yuav tsum tsis yog ua kev zoo siab nkaus xwb, tab sis yuav tsum muaj tus ntsuj plig kom muaj lub siab tawv tsis kam raug txi thiab tawm tsam rau kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Cov hluas yuav tsum muaj lub siab tawv kom tsis txhob cia kev tsim txom los ntawm kev quab yuam ntawm kev tsaus ntuj thiab hloov pauv qhov tseem ceeb ntawm lawv cov nyob. Cov hluas yuav tsum tsis txhob tso lawv tus kheej tawm tsam kev cov nyom, tab sis yuav tsum qhib thiab ncaj ncees, muaj lub siab zam txim rau lawv cov kwv tij thiab cov muam. Yog lawm, cov no yog Kuv cov cai ntawm txhua tus, thiab Kuv cov lus qhia rau txhua tus. Tsis tas li ntawd xwb, cov no yog Kuv cov lus txhawb rau txhua tus hluas. Nej yuav tsum xyaum raws Kuv cov lus. Tshwj xeeb, cov hluas yuav tsum tsis txhob muaj kev daws teeb meem kom siv qhov kev thoob tsib ntawm qhov teeb meem thiab nrhiav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Nej yuav tsum ua txhua yam zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum tau txais qhov tseeb ntawm txhua yam zoo. Koj yuav tsum muaj lub luag hauj lwm rau koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis txhob siab muag. Tib neeg tuaj rau hauv lub ntiaj teb thiab nws tsis tshua kam los ntsib Kuv, thiab nws yog ib qho tsis tshua muaj hau kev muaj sij hawm los nrhiav thiab kom tau txais qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis muab nqi zog rau lub sij hawm zoo no raws li txoj hau kev hauv lub neej no? Thiab vim li cas koj thiaj li pheej tso tseg rau qhov tseeb thiab kev ncaj ncees? Vim li cas koj ib txwm taug kev thiab rhuav tshem koj tus kheej rau qhov kev tsis ncaj ncees thiab kev qias uas cov khoom ua si nrog neeg? Thiab vim li cas koj thiaj coj zoo li cov laus no uas koom nrog cov neeg ua tsis ncaj? Vim li cas koj thiaj li xyaum coj li qub ntawm cov khoom qub? Nej lub neej yuav tsum muaj kev ncaj ncees, qhov tseeb thiab dawb huv; Koj lub neej yuav tsum tsis txhob saib tsis taus lwm tus li hnub nyoog yau, coj koj mus poob rau hauv Ntuj Tawg. Koj puas hnov tias qhov no yog ib yam khaum kev phom sij? Nej puas tsis xav tias qhov no yuav ua tsis ncaj?

Nej txhua tus yuav tsum ua nej cov hauj lwm uas zoo kawg nkaus thiab txi nws rau saum Kuv lub thaj, ua qhov siab kawg, tshwj xeeb, uas nej muab rau Kuv. Nej txhua tus yuav tsum sawv khov kho ntawm nej tus kheej lub luag hauj lwm thiab txhob raug ntsawj nrog tej cua txias uas nplawm dhau los zoo yam li cov huab nyob saum ntuj. Koj ua hauj lwm hnyav rau ib nrab ntawm koj lub neej, yog li vim li cas koj thiaj li tsis nrhiav lub hom phiaj koj yuav tsum muaj? Koj ua hauj lwm hnyav rau ib nrab neej, tab sis koj cia koj niam koj txiv uas zoo li npua thiab dev cab qhov tseeb thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj koj mus rau hauv ntxa lawm. Koj tsis xav tias qhov no yog ib qho kev tsis ncaj ncees loj tawm tsam koj los? Koj tsis xav tias lub neej nyob hauv txoj kev no tsis muaj qab hau dab tsi los? Nrhiav qhov tseeb thiab txoj hau kev yog raws txoj kev no yuav kawg ua teeb meem kom cov neeg zej zog tsis muaj kev cia siab thiab tag nrho tsev neeg tsis muaj kev zoo siab, thiab nws yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj. Yog tias koj nyob li no, puas yog nws tsis muaj lub neej uas tsis muaj qab hau li? Leej twg neej yuav muaj hmoo dua koj li, thiab leej twg lub neej yuav muaj kev txaus luag tshaj li koj lub? Puas yog koj tsis nrhiav tom qab Kuv nyob rau hauv kom tau txais Kuv kev lom zem thiab cov lus ntawm kev nplij siab rau koj? Tab sis tom qab koj hnub nyoog txog ib nrab ntawm lub neej lawm, koj npau taws rau Kuv kom txog thaum Kuv npau taws thiab tsis xav txog koj los sis qhuas koj lawm—qhov no tsis txhais tau tias koj lub neej tag nrho tsis muaj qab hau los? Yuav ua li cas koj lub ntsej muag thiaj li pom mus saib cov ntsuj plig ntawm cov neeg dawb huv thoob plaws lub hnub nyoog uas tau tso tawm ntawm ntuj txiag teb tsaus? Koj tsis txawv rau Kuv li thiab thaum kawg koj ua rau muaj kev puas tsuaj loj—nws yuav zoo dua rau qhov muab lub sij hawm no thiab muaj kev zoo siab hla dej hiav txwv loj heev thiab tom qab ntawd ua raws Kuv “qhov lus txib.” Kuv tau hais rau nej ntev dhau los lawm tias koj hnub no, tsis muaj ab tsi zoo li koj tseem tsis tau xav ncaim, thaum kawg yuav tau ploj mus thiab nqos tej nthwv dej uas tsim los ntawm Kuv. Nej puas tiv thaiv tau nej tus kheej tiag? Puas yog koj ntseeg tseeb tias koj tus tam sim no ntawm kev ua kom tau ua kom paub meej tias koj zoo tiav log lawm? Puas yog koj lub siab tsis tawv heev? Hom kev raws qab no, hom kev caum no, hom lub neej no, thiab hom cwj pwm no—nws yuav tau txais Kuv li kev qhuas li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus

636. Vajtswv tsis xav kov yeej tib neeg los ntawm kev qhuab ntuas, Nws tsis ib txwm tsis coj tib neeg los ntawm lub qhov ntswg. Nws xav kom cov tib neeg mloog lus raws li Nws cov lus thiab ua dej num raws li tus qauv qhia ua, thiab los ntawm qhov no, ua tau raws Nws txoj kev xav. Tiam sis tib neeg tsis paub txaj muag thiab pheej tawm tsam Nws tsis tseg li. Kuv ntseeg tias nws yog qhov zoo rau peb los nrhiav txoj hau kev yooj yim tshaj plaws ua tau raws Nws, qhov ntawd yog, mloog lus txhua yam rau ntawm Nws tej kev npaj. Yog koj tuaj yeem ua tau tiav hlo qhov no tiag lawm, koj yuav yog tus zoo tiav log. Qhov no tsis yog ib qho yooj yim, ib yam kev lom zem los? Taug txoj kev uas koj yuav tsum taug: txhob xav txog yam uas lwm tus hais, thiab txhob xav ntau heev. Puas yog koj yav tom ntej thiab koj txoj hmoo nyob rau hauv koj ob txhais tes? Koj ib txwm sim khiav kom dim, xav taug txoj kev hauv ntiaj teb—tiam sis vim li cas koj thiaj tsis tuaj yeem tawm mus tau? Vim li cas qhov ntawd thiaj ua rau koj qaug mus los rau ntawm tej kev sib txuag los tau ntau lub xyoos lawm thiab thaum kawg ho xaiv taug txoj kev no ib zaug ntxiv dua thiab? Tom qab ntoj ncig mus tau ntau lub xyoo, vim li cas tam sim no koj ho rov qab los rau ntawm lub tsev no dua uas koj tus kheej twb ua phem rau dhau los lawm? Qhov no puas yog nyob ntawm koj mas? Rau cov neeg ntawm nej nyob hauv qhov yoog raws no, yog koj tsis ntseeg Kuv ces hnov qhov no tias: Yog koj npaj ncaim mus, saib seb Vajtswv puas cia koj mus, saib seb Vajntsujplig txhawb koj li cas—cia koj tus kheej ntsib pom nws kiag. Yuav hais ncaj nraim, txawm tias koj yuav ntsib hmoov phem los xij, koj yuav tsum ntsib kev txom nyem rau hauv qhov yoog raws no, thiab yog muaj kev txom nyem uas koj yuav tau ntsib rau ntawm no, rau niaj hnub no; koj tsis tuaj yeem tawm mus rau qhov twg lawm. Qhov no puas meej rau koj? Koj yuav mus rau qhov twg? Qhov no yog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm. Koj puas xav tias Vajtswv txoj kev xaiv ntawm pawg neeg no tsis muaj nuj nqis? Hauv Nws txoj dej num niaj hnub no, Vajtswv tsis lam npau taws yooj yim—tab sis yog tib neeg sim cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj, Nws lub ntsej muag yuav hloov pauv kiag tam sid, hloov ntawm qhov kaj mus rauu qhov tsaus. Yog li, Kuv qhia kom koj los tuav khov kho thiab zwm rau Vajtswv cov qauv, thiab cia Nws tsim kom koj muaj tiav hlo. Tsuas yog cov tib neeg uas ua li no xwb thiaj li yog cov ntse.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txoj Kev … (7)

637. Nej lub hom phiaj thiab nej txoj hmoo yog qho tseem ceeb rau nej—lawv muaj kev txhawj xeeb loj. Nej ntseeg tias, yog tias nej tsis ua txhua yam nrog kev saib xyuas zoo, nws yuav txhais tau tias nej tsum tsis muaj ib lub hom phiaj li lawm, tias nej tau rhuav tshem nej tus kheej txoj hmoo lawm. Tiam sis nws puas tau tshwm sim rau nej tias cov neeg uas siv dag zog yog vim lawv lub hom phiaj tab tom ua hauj lwm tsis muaj nqis? Cov kev siv zog zoo li no tsis yog qhov tseeb—lawv dag nyiaj thiab ntxias dag xwb. Yog tias qhov ntawd yog qhov teb meem, ces cov uas ua hauj lwm uas yog vim lawv lub hom phiaj yog qhov pib ntawm lawv txoj kev swb thaum kawg, rau qhov ib tug neeg ua tsis tiav kev ntseeg Vajtswv yog raug dag ntxias lawm. Kuv tau hais yav dhau los lawm hais tias Kuv tsis nyiam kom raug qhuas los sis raug txhawb, los sis muaj kev txhawb siab. Kuv nyiam cov tib neeg ncaj ncees los fim nrog Kuv qhov tseeb thiab Kuv cov kev cia siab xwb. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv nyiam thaum tib neeg muaj peev xwm qhia tau kev saib xyuas zoo tshaj plaws thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub siab xwb, thiab thaum lawv tseem muaj peev xwm muab txhua yam tso tseg vim yog Kuv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv lub siab thiaj li yuav nyob kaj lug. Tam sim no, muaj pes tsawg yam ntawm nej uas Kuv tsis nyiam? Muaj pes tsawg yam ntawm nej uas Kuv nyiam? Nws puas yog tias tsis muaj leej twg ntawm nej tau paub txog txhua qhov sib txawv ntawm txoj kev phem uas nej tau tso tawm vim nej lub hom phiaj li?

Hauv Kuv lub siab, Kuv tsis xav ua kom ib lub siab twg uas xav txoj zoo thiab xav nce qib mob li, thiab Kuv haj yam tsis xav txo lub zog rau txhua tus uas rau siab ua nws lub luag hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum ceeb toom rau nej txhua tus txog nej cov kev tu ncua thiab txog tus ntsuj plig qias neeg uas nyob hauv qhov chaw so uas tob tshaj plaws hauv nej lub siab. Kuv ua li ntawd vam tias nej yuav muaj peev xwm muab nej lub siab tseeb los fim tim ntsej tim muag rau Kuv cov lus, vim qhov Kuv ntxub tshaj plaws yog tib neeg txoj kev dag Kuv. Kuv tsuas cia siab tias, nyob rau theem kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm, nej yuav muaj peev xwm muab nej txoj kev ua tau zoo tshaj plaws, thiab tias nej yuav fij nej tus kheej kawg siab kawg ntsws, tsis yog ib nrab ntawm lub siab lawm xwb. Tseeb tiag, Kuv los kuj cia siab tias nej txhua tus tuaj yeem muaj lub hom phiaj zoo. Txawm li cas los xij, Kuv tseem muaj Kuv txoj kev cheem tsum kom ua, uas yog rau nej los ua qhov kev txiav txim siab kom zoo tshaj plaws los fij rau Kuv nej tus kheej thiab kev mob siab rau zaum kawg. Yog tias qee tus neeg tsis muaj ib qho kev mob siab ntawd tiag tiag li, ces nws yog ib yam khoom tseem ceeb rau Ntxwgnyoog, thiab Kuv yuav tsis cia nws nyob kom tau siv nws tiam sis yuav xa nws mus tsev kom nws niam nws txiv mam li saib xyuas nws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Lub Hom Phiaj

638. Yav tom ntej, txawm hais tias koj tau txais koob hmoov los yog foom tsis zoo yuav raug txiav txim siab raws li nej txoj kev coj thiab tus cwj pwm niaj hnub no. Yog tias nej yuav xav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, ces nws yuav tsum yog tam sim no, nyob rau lub sij hawm no; yuav tsis muaj lwm lub cib fim rau yav tom ntej lawm. Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws tam sim no, thiab qhov no tsis yog ntawm kev hais lus xwb. Yav tom ntej, tsis hais kev sim siab dab tsi uas tau poob rau nej, dab tsi tshwm sim, los sis kev puas tsuaj uas nej tau ntsib, Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws; qhov no yog ib qhov tseeb thiab uas cav tsis tau. Qhov twg tuaj yeem pom tau qhov no? Nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, dhau ntau tiam neeg thiab tiam dhau los, tsis tau muaj dua qhov siab uas tseem ceeb npaum li nws muaj niaj hnub no lawm. Nws tau nkag mus rau qhov chaw siab tshaj plaws, thiab kev ua hauj lwm los ntawm Vajntsujplig rau txhua tus tib neeg hnub no yam tsis muaj dua ua ntej li. Tsis tshua muaj leej twg los ntawm ntau tiam dhau los uas muaj qhov kev paub li no yav tas los; txawm hais txog Yexus tiam los, tej kev tshwm sim niaj hnub no tsis muaj. Cov lus uas tau hais rau nej, qhov nej to taub, thiab nej qhov kev paub twb mus txog ib qib tshiab lawm. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev sim siab thiab kev qhuab ntuas, nej cov tib neeg tsis khiav, thiab qhov no muaj pov thawj txaus tias kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv tau muaj qhov pom tau zoo tshaj plaws. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg yuav ua tau, thiab tsis yog ib qho uas tib neeg yuav tswj tau; tab sis, nws yog tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, los ntawm ntau qhov tseeb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv, nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv xav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws yeej muaj peev xwm ua kom nej zoo tiav. Yog tias nej muaj qhov kev ntse no, thiab ua qhov kev tshawb pom tshiab, tom qab ntawd nej yuav tsis tos txog qhov Yexus rov los zaum ob; tsis yog li ntawd, nej yuav tso cai rau Vajtswv ua nej kom zoo tiav nyob rau hauv lub sij hawm tam sim no. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua nej qhov zoo tshaj, tsis muaj kev qaug zog, kom nej thiaj raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Txhua Tus Neeg Ua Lawv Tes Hauj Lwm

639. Vajtswv xav kom txhua tus neeg raug tsim kho kom zoo tiav log, es thaum kawg kom Nws muab tau, kom Nws muab yaug kom dawb huv tag nrho, thiab kom rais los ua cov neeg Nws hlub. Tsis ua cas li txawm Kuv yuav hais tias nej yog neeg poob qab los sis tsis muaj peev xwm—tag nrho qhov no yog qhov tseeb. Qhov Kuv hais tsis tau yog pov thawj hais tias Kuv yuav muab nej tso pov tseg, hais tias Kuv tau tag kev cia siab rau hauv nej lawm, los haj yam tsis yog hais tias Kuv yuav tsis kam cawm nej. Hnub no Kuv tau los ua tes hauj lwm rau nej qhov kev cawm dim, uas hais tau hais tias tes hauj lwm Kuv ua yog ib qho txuas ntxiv ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Txhua tus yeej muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log: Yog hais tias koj yeej kam, yog hais tias koj yeej nrhiav, nyob rau thaum kawg koj yuav muaj cuab kav ua tau tej qhov tshwm sim zoo li no, thiab nej yeej tsis muaj ib tug kiag li uas yuav raug tso pov tseg. Yog koj tsis muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yog ua raws li koj qhov kev tsis muaj peev xwm; yog koj muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yuav yog raws li koj qhov kev muaj peev xwm; yog koj tsis paub qab hau thiab tsis paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv yuav kom koj ua ces ua raws li koj qhov kev tsis paub ntaub paub ntawv; yog koj paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov tseeb uas koj paub ntaub paub ntawv; yog koj yog ib tug neeg laus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li koj lub hnub nyoog; yog koj muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw rau lwm tus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov no; yog koj hais tias koj tsis muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw, thiab tsuas ua tau qee yam dej num xwb, tsis hais yuav yog tshaj txoj moo zoo, los sis tu lub tsev teev hawm, los sis ua lwm yam dej num, Kuv qhov kev sim kho koj kom zoo tiav log ces yuav ua raws li tes dej num koj ua. Ua lub siab dawb paug, mloog hais kom txog thaum kawg kiag, thiab nrhiav txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau ua, thiab tsis muaj ib yam kev xyaum ua twg uas yuav zoo tshaj peb yam no lawm. Thaum kawg, tib neeg yuav raug kom ua peb yam no, thiab yog lawv ua tau tiav hlo, ces lawv yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Tab sis, tshaj txhua yam tib si, mas koj yuav tsum caum nrhiav tiag tiag li, koj yuav tsum rau siab ntso nias qees lawm to hauv ntej thiab lawm sab saud, thiab tsis yog yuav maj mam laug rau qhov ntawd xwb. Kuv tau hais tias txhua tus neeg muaj lub cib fim raug tsim kho kom zoo tiav log thiab yeej muaj peeb xwm raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab qhov no yeej muaj tseeb, tab sis koj tsis rau siab kom koj txawj zog rau txoj kev caum nrhiav ntawd. Yog koj ua peb nqe no tsis tiav, ces thaum kawg koj yuav raug rhuav tshem pov tseg. Kuv xav kom txhua tus yuav tsum caum kom tau, Kuv xav kom txhua tus yuav tsum muaj tes hauj lwm thiab qhov kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cuab kav mloog lus mus kom txog qhov kawg kiag, vim qhov no yog tes dej num uas nej txhua tus yuav tsum ua. Thaum nej sawv daws tau ua nej tes dej num lawm, nej sawv daws yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, nej yuav hais tau lus tim khawv nrov nphas. Tag nrho cov uas muaj lus tim khawv yog cov uas twb tau yeej Ntxwgnyoog lawm thiab tau Vajtswv qhov kev cog lus lawm, thiab lawv yog cov uas yuav tau nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

640. Noob neej, tau yuam kev mus ntawm txoj sia uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, tsis quav ntsej txog lub ntsiab ntawm txoj kev muaj sia nyob, tab sis mas ho ntshai rwg txoj kev tuag. Lawv tsis muaj kev pab los sis kev vam khom li, tab sis tseem tsis kam qi lawv ob lub qhov muag, thiab lawv yuam ntshis lawv tus kheej mus rau kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj kev phem kev qias, lub cev nqaij daim tawv uas tsis paub dab tsi txog sab ntsuj plig. Koj ua lub neej nyob li no, tsis muaj kev vam, tsis txawv lwm tus yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li. Tsuas yog Tus Uas Dawb Huv hauv txoj lus keeb kwm xwb thiaj yuav cawm cov neeg uas, quaj ntsuag uas tab tom raug kev txom nyem, tos ntsoov qhov Nws rov los. Txog rau tam sim no, txoj kev ntseeg no tseem tsis tau raug ras xeev hauv cov uas tsis muaj kev feeb meej. Li cas los xij, tib neeg tseem cia siab rau. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev khuv leej txog cov uas raug kev txom nyem hnyav; nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis muaj kev feeb meej, rau qhov Nws tau tos lo lus teb los ntawm noob neej los ntev lawm. Nws xav nrhiav, xav nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsuj plig, nqa dej thiab zaub mov los thiab tsa koj kom tsim, kom koj thiaj tsis nqhis dej thiab tshaib plab ntxiv lawm. Thaum koj qaug zog thiab thaum koj pib tsis muaj kev cia siab rau lub ntiaj teb no, tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas, yuav puag nkaus thaum lub sij hawm koj tig rov qab los. Nws yeej saib ntsoov ntawm koj ib sab, tos rawv koj tig rov qab los. Nws tos ntsoov rau hnub uas koj nco tsim dheev los: uas yog thaum koj ras dheev tias koj yeej yog los ntawm Vajtswv los, hais tias, muaj ib lub caij uas tsis nco paub txog ces koj tau yuam kev lawm xwb, tsuas yog muaj ib lub caij koj tau feeb tsis meej ntawm txoj kev lawm xwb, thiab tsuas yog muaj ib lub caij koj tsis paub nrhiav ib “leej txiv” lawm xwb; thaum koj ras dheev tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej saib ntsoov, tos ntsoov tau ntev heev los lawm kom koj tig rov qab los. Nws kub siab lug saib ntsoov, tos ntsoov tab sis tsis muaj leej twg teb. Qhov Nws saib ntsoov thiab tos ntsoov ntawd mas muaj nqis tshaj txhua yam lawm, thiab ob qhov ntawd yog muab txhawm rau tib neeg lub siab thiab tib neeg tus ntsujplig. Tej zaum txoj kev saib ntsoov no kuj yuav muaj mus tsis paub kawg, thiab tej zaum nws kuj yog qhov kawg lawm thiab. Tab sis koj tsim nyog paub zoo tias tam sim no koj lub siab thiab koj tus ntsujplig nyob qhov twg lawm tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

641. Vajtswv txoj kev hlub thiab kev tshua qhia txhua yam thiab qhia ntxaws ntxaws txog Nws txoj kev cawm, thiab tsis hais txawm tib neeg muaj peev xwm to taub Vajtswv tej kev xav tau zoo los tsis muaj, Nws yeej tseem ua tes dej num uas nws npaj siab ua kom tiav yam tsis qaug zog zis li. Tsis xav txog ntawm qhov seb tib neeg to taub txog Vajtswv txoj kev cawm npaum li cas, txoj kev pab thiab tej txiaj ntsim uas Vajtswv tes dej num coj los rau tib neeg ntawd txhua tus yeej nco txiaj ntsig tau. Tej zaum, nyob rau hnub no, koj tsis tau pom ib qho ntawm txoj kev hlub los sis lub neej uas Vajtswv muab, tab sis tsuav koj tsis tso Vajtswv tseg thiab tsis txhob muab koj txoj kev txiav txim siab caum raws qhov tseeb tso tseg xwb, ces yuav muaj ib hnub thaum qhov Vajtswv luag ntxhi yuav raug qhia tshwm rau koj. Rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog los tshawb nrhiav cov tib neeg uas nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tsis yog tso cov tib neeg uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

642. Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom deb li deb tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no. Lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus, ntau tus neeg yuav nthuav tawm lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev tiv thaiv, thiab nrog rau kev tsis mloog lus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, Nws yuav tsis rau txim rau tag nrho cov neeg no raws li qhov tshwm los, tiam sis nws ho tsuas yog yuav muab cov tib neeg uas coj tsis ncaj rau qhov tseem ceeb thiab cov uas tsis tuaj yeem raug cawm tau cuam pov tseg xwb. Nws yuav muab lawv cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog, thiab, qee zaum, rhuav tshem lawv cev nqaij daim tawv kom ploj mus. Cov uas tseem seem nyob yuav caum qab thiab ntsib kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia. Yog tias, thaum tab tom caum qab, cov tib neeg no tseem tsis tuaj yeem lees txais kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ploj zuj zus zuj zus lawm, ces lawv yuav plam lawv qhov hwj tsam rau kev cawm dim. Txhua tus tib neeg uas tau raug zwm rau kev kov yeej los ntawm cov lus yuav muaj qhov hwj tsam txaus rau kev cawm dim; Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg no yuav qhia Nws lub siab dawb zoo uas loj tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, lawv yuav raug nthuav tawm txog lub siab ntev uas loj tshaj plaws. Tsuas yog tib neeg thim ntawm txoj kev uas tsis yog lawm rov qab los xwb, thiab tsuas yog lawv tuaj yeem hloov siab lees txim xwb, Vajtswv yuav muab ntau lub hwj tsam rau lawv kom tau txais Nws txoj kev cawm dim. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thawj thawj zaug, Nws tsis muaj lub siab xav tua lawv pov tseg; tiam sis, Nws ua txhua yam li Nws ua tau los cawm lawv. Yog tias qee leej neeg tsis muaj chaw seem rau kev cawm dim li, ces Vajtswv yuav muab lawv cuam pov tseg. Qhov laj thawj uas Vajtswv rau txim qeeb rau ib co tib neeg zoo li ntawd mas vim yog tias Nws xav cawm txhua leej xhua tus uas tuaj yeem cawm tau. Nws txiav txim, qhia kom paub, thiab tsuas yog coj tib neeg los ntawm cov lus xwb, thiab tsis siv ib tug pas los muab lawv cob rau kev tuag li. Kev siv cov lus los coj kev cawm dim los rau tib neeg yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm theem kawg ntawm txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

643. Nyob rau txoj kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb, dej hiav txwv nyam zaws los rau tej liaj teb, tej liaj teb raug kuav mus ua dej hiav txwv, ib zaug tag ib zaug thiab. Tshwj kiag Nws uas yog tus kav txhua yam ntawm tag nrho txhua yam, tsis muaj leej twg muaj cuab kav los coj thiab taw qhia haiv tib neeg no. Tsis muaj ib tug twg muaj zog los ua hauj lwm los sis npaj rau haiv tib neeg no, tseem haj yam tsis muaj ib tug twg li uas coj tau haiv tib neeg no mus rau txoj kev kaj thiab daws nws dim los ntawm tej kev tsis ncaj ncees hauv ntiaj teb. Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab, Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis, thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm. Tsis muaj leej twg tau xav txog seb txoj xub ke twg uas ib tug tib neeg zoo li no uas tau ua rau Vajtswv tu siab thiab tso Nws tseg mus nrhiav tus phem lawm yuav taug mus lawm tom ntej. Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npau taws, thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav kom ze zog rau Vajtswv, thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li. Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los, tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb, kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus, tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb, xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab. Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—rau qhov Vajtswv yuav ua li cas rau noob neej uas tau tso Nws tseg yam tsis tig saib qab ib muag li? Tsis muaj leej twg paub tias lub ntsiab rau Vajtswv tej lus ceeb toom uas hais tag rov hais dua thiab tej lus ntuas ntawd yog dab tsi vim hais tias Nws twb tau npaj muaj ib qho kev puas tsuaj nyob hauv Nws ob txhais tes uas yeej tsis tau muaj dua li, ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj yuav thev tsis taus. Qhov kev puas tsuaj no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb, tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab. Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab, thiab thaum Nws tej lus ceeb toom thiab tej kev qhuab ntuas tsis raug them rov qab li, Nws yuav tso hom kev npau taws twg los? Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau paub thiab hnov los ntawm ib tug twg uas raug tsim los li. Thiab vim li no Kuv thiaj hais tias, qhov kev puas tsuaj no tsis tau muaj dua los, thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm. Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb, thiab cawm tib neeg ib zaug xwb. Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm. Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab tej kev mob siab thiab txaus siab nrog yam uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Lus taw qhia:

a. Rov rau tim ntug: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tig tawm ntawm tej kev phem.”

Qhov Dhau Los: A. Vajtswv Tej Kev Cheem Tsum rau Tib Neeg

Ntxiv Mus: C. Vajtswv Tej Kev Ceeb Toom rau Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No