XIV. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tej Qauv Quag rau Qhov Kev Txiav Txim rau Tib Neeg Qhov Kawg thiab ntawm Qhov Kev Xaus rau Txhua Hom Tib Neeg

675. Ua ntej uas noob neej nkag mus so, tsis hais tej hom neeg ntawd yuav raug rau txim rau los sis tau txais phaj tshab ntawd mas yog yuav txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas paub Vajtswv, thiab seb lawv puas kam zwm rau tus Vajtswv uas ntsia pom. Cov uas tau ua dej num rau tus Vajtswv ua ntsia pom lawm, tab sis ho tsis paub Nws thiab tsis kam zwm rau Nws, ces tsis muaj qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem, thiab cov neeg ua phem yuav raug ua daim phiaj rau qhov kev rau txim; tshaj ntawd mus, lawv yuav raug rau txim rau raws li lawv txoj kev coj lim hiam. Vajtswv mas yog cia rau tib neeg ntseeg, thiab Nws yeej muaj nuj nqis txaus rau lawv txoj kev mloog lus. Cov uas tsuas muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom xwb ces yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv tau. Yog cov neeg no tseem tsis muaj cuab kav tsim kho tau kom los ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm txeeb kom tau ntawd tag kiag, thiab tseem tsis mloog lus ntxiv mus thiab tawm tsam tus Vajtswv uas ntsia pom nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces “cov ntseeg pom tsis meej” no yuav, yam tsis muaj ib qho uas ntseeg tsis tau li, rais mus ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Nws zoo li yam li ib co ntawm nej—tus uas lub qhov ncauj lam lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntawm kev zwm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces thaum kawg yuav rais mus ua daim phiaj rau kev raug tshem tawm thiab kev rhuav pov tseg. Tshaj qhov ntawd, leej twg los xij uas lo lus yeej lees paub tus Vajtswv ua ntsia pom, noj thiab haus qhov tseeb uas Nws nthuav tawm tab sis tseem ho nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom, ces haj yam yuav raug rhuav tshem nyob rau yav tom ntej. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg no li uas yuav muaj peev xwm tau nyob txog rau lub sij hawm so uas yuav muaj los tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm tau tag lawm, los sis tsis muaj ib tug neeg twg uas mej ntsis yuav zoo li cov neeg ntawd yuav dim nyob rau thaum lub sij hawm so ntawd. Cov neeg phem yog cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb; lawv lub ntsiab tseem ceeb ces yog ib lub uas tawm tsam thiab tsis mloog lus rau Vajtswv xwb, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab me me li uas yuav zwm rau Nws li. Cov neeg zoo li ntawd yuav raug rhuav tshem. Qhov uas seb koj puas muaj qhov tseeb thiab seb koj puas tawm tsam Vajtswv mas nyob ntawm koj lub ntsiab tseem ceeb xwb, tsis yog nyob ntawm koj lub cev los sis qhov uas tej zaum koj hais lus rau qee lub caij los sis koj coj koj tus kheej. Qhov uas seb ib tug neeg twg puas yuav raug rhuav tshem mas yog txiav txim los ntawm tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb; nws yog txiav txim siab raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas nthuav tawm los ntawm ib tug neeg tus cwj pwm thiab nws qhov kev nrhiav qhov tseeb. Nyob rau cov neeg uas zoo ib yam li lwm tus nyob rau qhov uas lawv ua hauj lwm, thiab cov uas ua tej hauj lwm yuav luag sib npaug, thiab cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb zoo thiab muaj qhov tseeb ces yog cov neeg uas yuav raug cia nyob, hos cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb phem thiab cov uas tsis mloog tus Vajtswv uas ntsia pom ntawd lus ces yog cov uas yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab tej lus hais txog noob neej txoj hau kev kawg yuav saib xyuas cov neeg kom phim raws li txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb; yuav tsis muaj ib qho kev ua txhaum me me tshwm sim hlo li, thiab yuav tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Nws tsuas yog thaum uas neeg ua hauj lwm xwb mas tib neeg txoj kev xav los sis kev ntaus nqi thiaj li nkag los rau qhov kev sib tov ntawd xwb. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas yeej zoo phim tshaj plaws; Nws yeej tsis muaj hnub uas yuav lam tau lam iab liam ib tug uas raug tsim tawm los twg hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

676. Txawm lawv yuav yog tej ntsuj plig ntawm cov neeg tuag lawm los sis cov neeg uas tseem ciaj nyob hauv cev nqaij daim tawv, tag nrho cov neeg ua phem thiab tag nrho cov uas tsis tau raug cawm ces yuav raug rhuav tshem thaum uas cov tib neeg dawb huv nkag mus so. Hos hais txog cov ntsuj plig thiab tib neeg ua phem no, los sis cov ntsuj plig ntawm cov neeg ncaj ncees thiab cov uas tuav kev ncaj ncees, tsis hais lawv yuav nyob rau tiam twg li, tag nrho cov uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho cov uas ncaj ncees ces yuav dim. Qhov uas seb ib tug neeg los sis ib tug ntsuj plig puas yuav tau txais kev cawm dim mas tsis yog txiav txim los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg; tab sis nws yog txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas tau tawm tsam los sis tsis mloog lus rau Vajtswv. Cov neeg nyob rau tiam tag los lawm uas tau ua phem thiab tsis tau txais kev cawm dim ces yuav, muaj tseeb tiag, raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab cov uas nyob rau tiam tam sim no uas ua phem thiab cawm tsis tau ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, tib yam nkaus li thiab. Tib neeg raug cais raws li lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev zoo thiab kev phem, tsis yog los ntawm qhov uas seb lawv nyob rau tiam twg. Thaum uas muab cais tag li ntawd lawm, lawv yuav tsis raug rau txim rau los sis muab phaj tshab rau tam sim ntawd; tab sis Vajtswv tsuas yuav ua Nws tes hauj lwm rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo tom qab uas Nws tau ua Nws tes hauj lwm txeeb tau nyob rau tiam kawg ntawd tiav tag lawm xwb. Qhov tseeb ces, Nws tau muab tib neeg cais tawm rau qhov zoo thiab qhov phem txij kiag puag thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm nrog lawv lawm. Nws tsuas yog hais tias Nws yuav muab phaj tshab rau cov ncaj ncees thiab rau txim rau cov lim hiam rau thaum uas Nws tes hauj lwm tau los txog qhov kawg lawm xwb; nws tsis yog hais tias Nws yuav muab lawv sib cais ua pab ua pawg rau thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm thiab tom qab ntawd kiag ces teeb kiag tes dej num rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo. Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

677. Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

678. Qhov uas seb ib tug neeg twg yuav tau txais tej koob hmoov los sis yuav tau hmoov phem ntawd mas yog txiav txim raws li tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb, tsis yog raws li ib tug lub ntsiab tseem ceeb li ib txwm muaj uas zoo li lwm tus neeg li. Tej yam lus hais li ntawd los sis tej cai ntawd ces tsis muaj chaw nyob rau hauv lub nceeg vaj. Yog hais tias txog thaum kawg es ib tug neeg muaj peev xwm dim nyob, ces nws yog vim lawv ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua xwb, thiab yog thaum kawg es lawv tsis muaj peev xwm nyob kom txog thaum lub sij hawm so, ces nws yog vim lawv tau muaj kev tsis mloog lus rau Vajtswv thiab tsis tau ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua. Txhua tus neeg yeej muaj txoj hau kev kawg uas phim lawv. Tej hau kev kawg no mas yog txiav txim los ntawm txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsis muaj ib qho dab tsi nrog rau lwm tus neeg hlo li. Ib tug me nyuam tus cwj pwm lim hiam muab tshem tsis tau los rau niam thiab txiv, los sis ib tug me nyuam txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau niam thiab txiv. Ib tug niam txiv tus cwj pwm lim hiam muab tshem tsis tau mus rau nkawd cov me nyuam, los sis ib tug niam txiv txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau nkawd cov me nyuam. Txhua tus neeg mas nyias ris nyias tej kev txhaum, thiab txhua tus nyias txaus siab rau nyias txoj hmoo zoo. Tsis muaj ib tug twg uas yuav hloov tau lwm tus li; qhov no yog txoj kev ncaj ncees. Los ntawm tib neeg qhov kev pom kev xav mas, yog niam thiab txiv tau txoj hmoo zoo, ces lawv cov me nyuam tsim nyog tau, tib yam nkaus thiab, thiab yog cov me nyuam ua tej yam phem, ces lawv niam lawv txiv yuav tsum tau theej txhoj rau tej kev txhaum ntawd. Qhov no yog tib neeg ib qho kev pom kev xav thiab tib neeg ib qho kev coj kev ua; nws tsis yog Vajtswv qhov kev pom kev xav. Txhua tus qhov kev tshwm sim tau los mas yog txiav txim raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas los ntawm lawv txoj kev coj kev ua los, thiab yeej raug txiav txim tau phim kawg kiag tas mus li xwb. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav ris tau lwm tus neeg tej kev txhaum li; tshaj zog qhov ntawd ntxiv, mas tsis muaj leej twg yuav txais tau kev rau txim hloov rau lwm tus neeg qhov chaw li. Qhov no mas yeej hloov tsis tau li. Ib tug niam txiv txoj kev hlub lawv cov me nyuam yam kawg siab kawg ntsws ntawd mas tsis tau qhia hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv cov me nyuam qhov chaw tau, los sis ib tug me nyuam txoj kev hlub yam pauj txiaj pauj ntsig rau lawv niam lawv txiv ntawd tsis tau txhais hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv niam lawv txiv qhov chaw tau. Qhov no yog qhov txhais tau tseeb tseeb los ntawm cov lus, “Thaum ntawd yuav muaj ob tug nyob tom teb; ces ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob. Ob tug poj niam yuav zom zeb hauv tsev zom qoob loos; ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob.” Neeg yuav coj tsis tau lawv cov me nyuam uas ua phem ntawd nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev hlub tob heev rau lawv cov me nyuam, los sis ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm coj tau lawv tus poj niam (los sis tus txiv) nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv tus kheej txoj kev coj kev ua uas ncaj ncees ntawd. Qhov no yog ib txog cai tswv fwm; yuav zam tsis dhau rau ib tug twg hlo li. Nyob rau thaum kawg, cov uas ua kev ncaj ncees yog cov uas ua kev ncaj ncees, thiab cov ua phem yog cov ua phem. Cov ncaj ncees ces txog qhov kawg yuav pub dim cia nyob, hos cov ua phem ces yuav raug rhuav tshem. Cov dawb huv yog cov dawb huv; lawv tsis yog cov phem cov qias. Cov phem cov qias yog cov phem cov qias, thiab tsis muaj ib qho twg ntawm lawv uas yuav dawb huv li. Cov neeg uas yuav raug rhuav tshem puav leej yog cov lim hiam nkaus xwb, thiab cov uas yuav dim nyob ces puav leej yog cov ncaj ncees nkaus xwb—txawm hais tias cov me nyuam ntawm cov neeg lim hiam ua qhov ncaj ncees, thiab txawm hais tias cov niam txiv ntawm cov neeg ncaj ncees ua phem los xij. Nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm ib tug txiv uas ntseeg thiab ib tug poj niam uas tsis ntseeg, thiab nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cov me nyuam uas ntseeg thiab cov niam txiv uas tsis ntseeg; ob hom neeg no mas yeej dhos tsis sib haum li. Ua ntej yuav nkag mus so, yus tseem muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv, tab sis thaum nkag mus so lawm, ces yus tsis muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv li hais txog lawm. Cov uas ua lawv tes dej num ces yog yeeb ncuab rau cov uas tsis ua xwb; cov uas hlub Vajtswv thiab cov uas ntxub Nws ces yog cov uas sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg. Cov uas yuav nkag mus so thiab cov uas yuav raug rhuav tshem yog ob co uas raug tsim tawm los uas tsis sib haum. Cov raug tsim tawm los uas ua lawv tes dej num tiav hlo ces yuav dim nyob, hos cov uas tsis ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug ua cov phiaj rau kev rhuav pov tseg; qhov uas tshaj ntawd, qhov no ces yuav zoo li no mus ib txhiab ib txhis.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

679. Tag nrho cov ua phem thiab tag nrho cov ncaj ncees yog, txawm li cas los xij, cov uas raug tsim tawm los. Cov tsim tawm los uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem, thiab cov raug tsim tawm los uas ua tej yam ncaj ncees ces yuav dim nyob. Qhov no yog qhov kev npaj uas phim tshaj plaws rau ob hom uas raug tsim tawm los no. Cov ua phem tsis muaj cuab kav, vim lawv txoj kev tsis mloog lus, tsis lees hais tias txawm lawv yuav yog cov uas Vajtswv tsim tawm, los lawv raug Ntxwgnyoog txeeb lawm, thiab yog li ntawd ces yuav raug cawm tsis tau lawm. Cov uas raug tsim tawm los uas coj ncaj, raws li qhov tseeb uas lawv yuav dim, tsis lees hais tias lawv raug Vajtswv tsim tawm thiab tseem tsis tau txais kev cawm dim tom qab uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov ua phem yog cov raug tsim tawm los uas tsis mloog lus rau Vajtswv; lawv yog cov raug tsim tawm los uas tsis raug cawm thiab tau raug Ntxwgnyoog txhom tau tag nrho lawm. Cov neeg uas ua phem yeej yog neeg thiab; lawv yog cov tib neeg uas tau raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws lawm, thiab cov uas yuav raug cawm tsis tau. Ib yam nkaus li qhov uas lawv kuj yog cov raug tsim tawm los thiab, cov neeg uas muaj kev ua zoo kuj raug ua qias vuab tsuab lawm thiab, tab sis lawv yog cov tib neeg uas kam nti kom dim ntawm lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab tau rais los muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv. Cov neeg uas coj ncaj mas tsis muaj kev ncaj ncees puv nkaus; tab sis, lawv tau txais kev cawm dim thiab nti dim ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab; ces lawv muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv tau. Lawv yuav sawv khov kho thaum kawg, txawm hais tias qhov ntawd tsis tau hais tias lawv yeej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, ntawm tag nrho cov Nws tsim tawm los, yuav muaj cov uas raug rhuav tshem thiab yuav muaj cov uas dim nyob. Qhov no yog seem ntws ntawm Nws tej hauj lwm cawm tib neeg uas zam tsis dhau li; tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no los tau li. Cov ua phem ces yuav tsis pub cia dim nyob; cov uas kam zwm thiab caum Vajtswv txog thaum kawg ces yeej yuav dim nyob xwb. Vim qhov hauj lwm no yog qhov kev cawm tib neeg, nws yuav muaj cov uas dim nyob thiab nws yuav muaj cov uas raug rhuav tshem pov tseg. Tej no yog tej uas tshwm sim los sib txawv rau tej hom neeg uas sib txawv, thiab lawv yog tej kev npaj uas phim tshaj plaws rau tej uas Vajtswv tsim tawm los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

680. Kuv tau nrhiav coob leej ntau tus tib neeg nyob hauv ntiaj teb los ua Kuv cov thwj tim. Nyob rau ntawm cov thwj tim no, muaj cov uas ua hauj lwm ua pov thawj, muaj cov ua tus coj, muaj cov uas yog Vajtswv cov me nyuam, muaj cov uas yog Vajtswv cov neeg, thiab muaj cov uas ua hauj lwm pab cuam. Kuv cais lawv raws li lawv txoj kev muaj siab npuab rau Kuv. Thaum txhua tus raug cais raws li tej hom ntawd lawm, uas yog, lub sij hawm tus yam ntxwv ntawm txhua hom neeg tau raug cais meej lawm, Kuv yuav suav lawv txhua tus rau hauv pawg uas yog lawv hom thiab muab txhua hom tso rau hauv qhov chaw uas haum rau lawv, es thiaj li yuav ua tiav Kuv lub hom phiaj kev cawm dim rau tib neeg. Hauv cov pab pawg, Kuv hu cov neeg uas Kuv xav cawm cia los rau hauv Kuv lub tsev, tom qab ntawd ces ua kom lawv txhua tus lees txais Kuv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv cais lawv raws li hom, tom qab ntawd ces muab khoom plig pub rau los sis rau txim rau txhua tus raws lawv cov kev coj kev ua. Nov yog cov kauj ruam uas yog Kuv tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

681. Zaum no koj puas paub tseeb tias vim li cas koj thiaj ntseeg Kuv? Koj puas paub tseeb lub ntsiab thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num? Koj puas paub tseeb koj tes hauj lwm? Koj puas paub tseeb Kuv zaj lus tim khawv tiag? Yog hais tias koj tsuas lam ntseeg Kuv xwb, tab sis tsis muaj ib qho cim ntawm Kuv lub yeeb koob los sis cov lus tim khawv nyob hauv koj, ces Kuv twb tau muab koj tshem tawm los ntev lawm. Rau cov neeg uas paub txhua yam lawm, lawv haj yam muaj pos ntau nyob hauv Kuv lub qhov muag, thiab hauv Kuv tsev, lawv tsis muaj ib yam dab tsi ntau dua li cov kev nyuab nyob hauv Kuv txoj kev, lawv yuav raug tshem tawm hauv Kuv tes dej num, lawv siv tsis tau, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv tau ntxub lawv los lawm ntev. Kuv txoj kev npau taws poob rau saum txhua tus uas tag txoj kev hais lus tim khawv, thiab Kuv tus pas nrig ib txwm tsis ploj ntawm lawv li. Kuv tau muab lawv tig mus rau tus phem txhais tes los lawm ntev; lawv tau plam Kuv li koob hmoov lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, lawv txoj kev rau txim yuav nyuaj heev tshaj li cov poj niam uas tsis muaj tswv yim. Niaj hnub no, Kuv tsuas yog ua tes dej num uas yog Kuv tes hauj lwm yuav tsum ua lawm xwb; Kuv yuav muab txhua tag nrho cov mog suav ua tej pawg, ua ke nrog cov txhauv ntawd. Nov yog Kuv tes dej num niaj hnub no. Yuav tsum muab cov txhauv ntawd pov tseg rau lub sij hawm uas Kuv yuav los cog, tom qab ntawd ces cov mog yuav raug sau mus cia rau hauv txhab, thiab cov txhauv uas tau muab pov tseg yuav tsum raug muab pov hlawv kom kub nyhiab mus ua hmoov av. Kuv tes dej num tam sim no tsuas yog los muab txhua tus tib neeg khi ua ke; ntawd yog, kom kov yeej lawv xwb. Tom qab ntawd Kuv yuav pib qhia txog qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

682. Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj koom nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

683. Vajtswv yuav tsis tig ib sab qhov muag dig los sis ib sab pob ntseg lag rau cov neeg uas thuam los sis tawm tsam Nws, los sis cov neeg uas nyiag ua phem rau Nws—cov neeg uas txhob txwm cuam tshuam, nyiag ua phem, thiab foom phem rau Nws—tab tsis feem ntau Nws coj tus cwj pwm meej rau lawv. Nws ntxub cov neeg no, thiab Nws rau txim rau lawv rau hauv Nws lub siab. Nws tseem qhib siab lug tshaj tawm txog lawv qhov ua tau los tias yuav zoo li cas, kom cov neeg paub tias Nws coj tus cwj pwm meej rau cov neeg uas thuam Nws, thiab kom lawv paub tias Nws yuav txiav txim rau lawv qhov ua tau los li cas. Txawm li cas los xij, tom qab Vajtswv tau hais txog tej no lawm, cov neeg tsis keev pom tej yam muaj tiag ntawm qhov Vajtswv yuav tswj xyuas cov neeg no li cas, thiab lawv tsis tuaj yeem to taub cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa rau qhov ua tau los no thiab daim ntawv uas Vajtswv tau sau txiav txim rau lawv. Qhov ntawd yuav tsum hais tau tias, cov neeg tsis muaj peev xwm xam pom txoj hau kev tshwj xeeb thiab cov tswv yim uas Vajtswv muaj qhov kev tswj xyuas lawv. Qhov no yuav tsum ua nrog Vajtswv cov hauv paus ntsiab lus rau kev ua txhua yam. Vajtswv siv tej yam tshwm sim ntawm qhov muaj tseeb los rhuav tshem qee cov neeg tus cwj pwm phem. Qhov ntawd yog, Nws tsis tshaj tawm lawv qhov kev txhaum thiab tsis npaj lawv qhov ua tau los, tab sis feem ntau yog siv qhov tshwm sim tiag ua kev rau txim ncaj qha rau lawv thiab tsuas yog ua pauj xwb. Thaum tej yam muaj tiag no tshwm sim, nws yog tib neeg cev nqaij daim tawv uas raug kev rau txim, txhais tau tias tib neeg tuaj yeem pom qhov kev rau txim no. Thaum tab tom rhuav tshem ib txhia tib neeg tus cwj pwm phem, Vajtswv tsuas foom phem rau lawv thiab kuj tshwm sim Nws qhov kev chim rau lawv, tab sis tej zaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov kev txiav txim uas lawv yuav tau txais. Txawm li cas los xij, tej zaum hom ua tau los no yuav phem heev dua qhov ua tau los uas tib neeg tuaj yeem pom, xws li kev raug rau txim los sis raug tua. Qhov no vim hais tias hauv tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tsis yog cawm hom neeg no, yuav tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis muaj kev thev taus rau lawv mus ntxiv lawm thiab yuav tsis muab sij hawm ntxiv rau lawv lawm, ces tus cwj pwm uas Nws coj rau lawv yog muab lawv tshem tawm. Lub ntsiab lus ntawm qhov “muab tshem tawm” yog txhais li cas? Lub hauv paus ntawm lub ntsiab lus no yog “muab qee yam tshem tawm rau ntawm ib sab, tsis quav ntsej txog nws mus ntxiv lawm.” Tab sis rau ntawm no, thaum Vajtswv “muab ib tug neeg tshem tawm,” muaj ob qho kev piav qhia uas sib txawv ntawm nws lub ntsiab: Thawj qhov kev piav qhia yog Nws tau muab cov neeg no lub neej uas muaj peev xwm loj hlob thiab txhua yam ntsig txog tus neeg no rau Ntxwgnyoog rhuav tshem, thiab Vajtswv yuav tsis saib xyuas thiab tsis tswj tus neeg ntawd mus ntxiv lawm. Txawm tias tus neeg ntawd yuav yog neeg vwm los sis neeg ruam los xij, los sis txawm tias lawv yuav yog tus neeg tuag lawm los sis tseem muaj txoj sia nyob los xij, los sis yog lawv tau poob mus rau dab teb vim lawv qhov kev rau txim, tsis muaj ib yam dab tsi ntawm qhov no muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lawm. Qhov ntawd txhais tau tias ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsis muaj kev sib txuas rau tus Tswv Tsim. Qhov piav qhia nqe ob yog Vajtswv tau npaj tias Nws Tus Kheej xav ua qee yam nrog tus neeg no, los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav siv tus neeg no los tiam, los sis tias Nws yuav siv lawv ua ib tug neeg lwj liam. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav muaj ib txoj kev saib xyuas tshwj xeeb nrog hom neeg no, ib txoj kev coj tshwj xeeb rau lawv, piv txwv, zoo ib yam li Povlauj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus thiab tus cwj pwm hauv Vajtswv lub siab uas Nws tau npaj kov nrog hom neeg no. Yog li thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab nyiag ua phem thiab thuam Nws, yog lawv ua puas Nws tus moj yam, los sis yog lawv thawb Vajtswv mus dhau ntawm Nws qhov thev taus lawm, ces tsis txhob xav txog qhov yuav tshwm sim tias yuav zoo li cas. Qhov tshwm sim phem tshaj plaws ces yog Vajtswv muab lawv lub neej thiab txhua yam ntsig txog lawv rau Ntxwgnyoog zaum tas zaum thiab. Lawv yuav tsis tau kev zam txim mus tag ib txhis. Qhov no txhais tau tias tus neeg no tau dhau los ua zaub rau hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj, ua ib yam khoom kov ua si hauv nws txhais tes, thiab dhau ntawd lawm ces Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi ua ntxiv nrog rau lawv lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

684. Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke. Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

685. Ziag no koj puas tau nkag siab txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi? Yog tias koj nkag siab, ces Kuv thov koj kom ua raws li txoj kev txiav txim yam mloog lus hlo, tsis li ntawd koj yuav tsis muaj lub cib fim yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv los sis raug Nws coj los rau hauv Nws lub teb chaws li. Cov neeg uas tsuas lees txais txoj kev txiav txim xwb tab sis tsis muaj hnub yuav raug ntxuav kom dawb huv, uas yog cov neeg khiav tawm ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, yuav raug tshem mus thiab tsis lees yuav los ntawm Vajtswv mus ib txhis li. Lawv tej kev txhaum muaj txim ntau heev, thiab phem tshaj cov Falixais li lawm, vim lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no ua heev dua qhov tsis tsim nyog los ua tes dej num yuav tau txais kev rau txim hnyav dua, txoj kev rau txim uas yog, ntau tshaj, ntev mus li ib txhis. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab uas txawm tias yav dhau los tau npuab siab los ntawm cov lus tab sis tom qab ho tau ntxeev siab rau Nws. Cov neeg xws li cov no yuav tsum tau txais kev ua pauj los ntawm kev rau txim ntawm tus plig, tus ntsuj, thiab lub cev. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia meej ntawm txoj kev xav ncaj ncees ntawm Vajtswv los? Nov tsis yog Vajtswv lub ntsiab los txiav txim rau tib neeg, thiab qhia tawm txog tib neeg los? Vajtswv pom zoo muab txhua tus uas ua txhua yam kev phem kev qias thaum ncua sij hawm ua txoj kev txiav txim mus rau qhov chaw uas muaj cov ntsujplig phem, thiab cia cov ntsujplig phem no ua kom lawv lub cev nqaij puas ntsoog raws li qhov lawv xav tau, thiab cov neeg ntawd lub cev tshwm pob txha tsw lwj ntxiag. Ntawd yog lawv li kev raug ua pauj uas tsim nyog. Vajtswv sau cia rau hauv lawv phau ntawv ceev tseg txhua yam kev txhaum ntawm cov neeg ntseeg cuav uas tsis muab siab npuab, cov thwj tim cuav, thiab cov neeg ua dej num cuav; tom qab ntawd, thaum txog lub sij hawm zoo lawm, Nws muab lawv cuam mus rau hauv cov ntsujplig qias, kom cov ntsujplig qias no noj lawv lub cev kom tag huv si raws li lawv lub siab nyiam, kom lawv thiaj li tsis los yug dua tshiab thiab tsis pom qhov kaj ntxiv lawm. Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus uas ua dej num pab ib ntus tab sis tsis muaj peev xwm ua lub siab ntev npuab siab mus txog hnub kawg yog raug suav los ntawm Vajtswv tias yog cov neeg phem, yog li ntawd lawv thiaj li yuav poob mus ua ke nrog rau cov neeg lim hiam thiab mus ua ib feem ntawm lawv cov neeg phem; thaum kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem lawv. Vajtswv muab cais rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog cov neeg uas ib txwm tsis tau npuab siab rau Khetos los sis yeej tsis tau siv lawv lub dag zog los pab ua ib yam dab tsi li, thiab txog thaum hloov lub caij nyoog nws yuav muab lawv rhuav tshem tag nrho txhua tus. Lawv yuav tsis muaj nyob rau lub ntiaj teb mus ntxiv li lawm, haj yam tsis muaj feem nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Cov uas ib txwm yeej tsis muaj lub siab dawb paug rau Vajtswv, tab sis raug yuam lam los cuag Nws thaum ntsib kev nyuaj siab, raug suav nrog cov neeg uas ua dej num rau Nws cov neeg. Tsuas yog qee pab neeg tsawg tsawg ntawm cov neeg zoo li no thiaj yuav dim xwb, hos feem coob yuav puas tsuaj nrog cov neeg ua dej num uas tsis ua raws li tus qauv quag li. Thaum kawg, Vajtswv yuav coj mus rau hauv Nws lub teb chaws tag nrho cov uas muaj lub siab zoo ib yam li Vajtswv, cov tib neeg thiab Vajtswv cov me nyuam, thiab cov uas Vajtswv tau xaiv los ua pov thawj. Lawv yuav yog cov thawj lim ntawm Vajtswv tes dej num. Cov neeg uas tsis tuaj yeem raug cais tawm hauv pab pawg uas raug teev tseg los ntawm Vajtswv, lawv yuav raug suav nrog cov tsis ntseeg—thiab nej tuaj yeem xam pom yam tseeb tseeb tias lawv tej kev tshwm sim yuav zoo li cas. Kuv twb hais rau nej txhua yam uas Kuv yuav tsum hais lawm; txoj kev uas nej xaiv yeej yog nej txoj kev xaiv nkaus xwb. Yam uas nej yuav tau nkag siab yog li no: Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem caum cuag Nws, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Qhov Dhau Los: C. Vajtswv Tej Kev Ceeb Toom rau Tib Neeg

Ntxiv Mus: XV. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Hais Lus Faj Lem Txog Qhov Zoo Nkauj ntawm Lub Nceeg Vaj thiab Noob Neej Txoj Hau Kev Kawg, thiab Vajtswv Tej Lus Cog Tseg Thiab Tej Koob Hmoov

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No