C. Vajtswv Tej Kev Ceeb Toom rau Tib Neeg

644. Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

645. Peb ntseeg hais tias tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib qho hwj chim twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm tej uas Vajtswv xav ua li. Cov uas thaiv txoj hau kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj kev npaj ces thaum kawg yuav raug Vajtswv rau txim. Tus uas tawm tsam Vajtswv txoj lus yuav raug xa mus rau Dab Teb; lub teb chaw twg uas tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug kev puas ntsoog; haiv neeg twg uas sawv tig tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ntsaig tawm kom tu noob hauv ntiaj teb no mus thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Kuv xav hais kom cov neeg hauv txhua haiv neeg, hauv txhua lub teb chaws, thiab tag nrho txhua yam kev khwv noj khwv haus tig los mloog Vajtswv lub suab, los pom Vajtswv tes hauj lwm thiab tig los ua zoo saib tib neeg txoj hmoo, kom thiaj li ua rau Vajtswv dawb huv tshaj plaws, tus txaus hwm hawm tshaj plaws, tus nyob siab tshaj plaws, thiab tib tug uas tib neeg teev hawm nkaus xwb, thiab cia tag nrho txhua tus tib neeg los nyob rau hauv qab Vajtswv tej lus foom koob hmoov, ib yam nkaus li Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv nyob hauv qab Yehauvas qhov kev cog lus, thiab ib yam li Adas thiab Evas, uas Vajtswv xub tsim tshaj plaws, nyob rau lub vaj Edee.

Vajtswv tes hauj lwm nphau nthwv tuaj mus zoo li ib nthw dej loj heev. Tsis muaj leej twg yuav txhom tau Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav cheem tau qhov Nws taug kev mus no. Tsuas yog cov uas ua twb zoo mloog Nws tej lus xwb, thiab cov uas nrhiav thiab ntshaw nws heev xwb, thiaj yuav caum tau Nws tej hneev taw thiab tau txais nws cov lus cog tseg. Cov tsis ua li no ces yuav raug kev puas tsuaj loj thiab kev rau txim raws li qhov lawv tsim nyog tau txais.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

646. Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj. Yog tias koj yog ib tugmuaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li. Tej zaum mas koj yog ib tug thawj pwm tsav, ib tug kws tshawb fawb muaj txuj ntau, ib tug xib fwb, los sis ib tug txwj laug, tab sis tsis hais koj tes dej num yuav siab npaum twg li, yog koj tsuas siv koj tej kev txawj ntse thiab koj lub peev xwm los ua koj tej dej num ntawd xwb, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li thiab tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov li, vim Vajtswv tsis txais yuav ib yam dab tsi uas koj ua li, thiab Nws yuav tsis xam tias tej koj ua ntawd yuav yog qhov yog, los sis txais yuav tias koj ua dej num pab rau tib neeg. Nws yuav hais tias txhua yam koj ua ntawd yog siv kev txawj ntse thiab tib neeg lub zog los yuam Vajtswv txoj kev tiv thaiv tawm ntawm tib neeg mus thiab tias yog siv nws los ua kom txhob tau txais yuav Vajtswv tej koob hmoov xwb. Nws yuav hais tias koj tab tom coj tib neeg mus rau txoj kev tsaus ntuj, mus rau txoj kev tuag, thiab mus rau kev pib ua lub neej yam tsis muaj chaw xaus uas tib neeg tau plam Vajtswv thiab Nws tej koob hmoov lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

647. Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

648. Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod? Xav txog qhov no! Tsis txhob ua siab kub thiab siab ceev, thiab tsis txhob muab txoj kev ntseeg Vajtswv saib li ib qho kev ua si xwb. Ua twb zoo xav rau koj txoj hau kev kawg, rau koj tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej, rau koj lub neej txoj sia, thiab tsis txhob dag koj tus kheej. Koj puas muaj cuab kav lees txais tej lus no?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

649. Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Coob leej muaj kev xav tsis zoo txog qhov kev rov los yug ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, rau qhov tib neeg pom tias nws tsis yooj yim yuav ntseeg tias Vajtswv yuav los yug ua neeg muaj cev nqaij daim tawv los ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj tias Vajtswv tes dej num feem ntau yeej siab dhau tib neeg txoj kev xav pom, thiab nyuaj rau tib neeg lub siab los txais yuav. Rau qhov tib neeg tsuas yog cov kas nyob rau hauv daim av xwb, tiam sis Vajtswv yog Tus uas loj tshaj puv nkaus lub qab ntuj khwb; tib neeg lub siab tsuas zoo li lub qhov dej tsw lwj uas yug cov kas, tiam sis txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas raug ua los ntawm Vajtswv txoj kev xav yeej yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse. Tib neeg yeej ib txwm sim nrog Vajtswv sib cav tas li, uas Kuv hais rau nws tias yog yam qhia tshwm sim ntawm tus kheej tias leej twg yuav swb thaum kawg. Kuv thov nej txhua tus kom tsis txhob xav hais tias nej muaj nuj nqis ntau dua kub. Yog tias lwm tus twb tuaj yeem lees txais txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv, vim li cas koj ho tsis tuaj yeem ua tau? Koj sawv siab dua lwm tus npaum li cas? Yog tias lwm tus twb tuaj yeem nyo lawv lub taub hau tab meeg qhov tseeb, vim li cas koj tsis tuaj yeem ua thiab? Vajtswv tes dej num tsis muaj qhov yuav theem tos. Nws yuav tsis rov ua tes dej num rau txoj kev txiav txim dua ib zaug ntxiv vim yog qhov “kev pab” koj tau ua, thiab koj yuav puv npo txoj kev khuv xim uas koj tau cia lub cib fim zoo ntawd plam mus lawm. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv cov lus, ces kav tsij nyob tos lub zwm txwv dawb huv nyob saum ntuj los muab txoj kev txiav txim rau koj! Koj yuav tsum paub tias tag nrho cov neeg Yixayee ntiab thiab tsis lees paub Yexus, thiab qhov tseeb txog qhov Yexus txoj kev txhiv dim ntawm noob neej tseem raug tshaj tawm mus thoob qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Nov tsis yog qhov tseeb uas Vajtswv tsim ntev los lawm los? Yog tias koj tseem tos kom Yexus los coj koj mus saum ntuj ceeb tsheej, ces Kuv hais tias koj yog ib daim niag ntoo lwj[a] tsis muaj qab hau dab tsi li. Yexus yuav tsis lees paub tus neeg ntseeg cuav zoo li koj, tus uas tsis npuab siab rau txoj kev tseeb thiab tsuas nrhiav kom tau koob hmoov nkaus xwb. Nyob rau lwm fab, Nws yuav tsis muaj kev khuv leej hauv txoj kev muab koj pov rau hauv lub pas dej hluav taws kom hlawv rau ntau txhiab xyoo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

650. Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

651. Yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev pom zoo ntawm Vajtswv. Qhov no yog hais tias, vim nej paub tias nej yog tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev, ces nej tsim nyog yuav tau muaj lub siab tus rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab hauv txhua yam. Nej yuav tsum, ua lwm lo lus hais, muaj qauv rau txhua yam uas nej nqis tes ua thiab ua raws li qhov tseeb uas nyob rau hauv. Yog hais tias qhov no dhau nej lawm, ces dhau ntawd, Vajtswv los yuav tsis nyiam thiab tsis lees yuav thiab txhua tus tib neeg los tsis lees txais nej. Yog thaum nej poob tau rau tej qhov kev nyuaj li no lawm, ces yuav tsis muaj peev xwm suav nej nrog cov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm, nws yog kiag tej uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

652. Tej zaum qhov Kuv xav tau yuav yooj yooj yim xwb, tiam sis qhov Kuv tab tom qhia nej tsis yooj yim li ib ntxiv ib tawm ob. Yog tias txhua yam uas nej ua yog hais lus phem txog qhov no, los sis taug xaiv txog tej yam qhuav qhawv, hais cov lus khav theeb, ces nej cov kev npaj thiab nej cov kev xav yuav yog ib nploog ntawv uas tsis muaj dab tsi mus ib txhis li. Kuv yuav tsis muaj kev txawj xav ntawm lub siab hlub tshua rau nej cov uas raug tsim txom tau ntau lub xyoo thiab ua hauj lwm hnyav heev, tab sis tsis muaj ib yam dab tsi los nthuav tawm rau nws li. Qhov sib txawv, Kuv yuav rau txim rau cov tib neeg uas tsis tau ua raws li qhov Kuv xav tau, tsis yog phaj tshab, tsawg dua li kev khuv leej. Tej zaum nej yuav xav tias, tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nej tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav yog dab tsi los xij, thiab nej tsim nyog tau txais ib lub tais txhuv hauv Vajtswv lub tsev kom tsuas yog tau ua ib tug neeg tiam Vajtswv xwb. Kuv xav hais tias nej feem coob xav raws txoj kev no, rau qhov nej yeej ib txwm tau ua raws li txoj kev qhia uas yuav ua li cas kom tau txiaj ntsig ntawm tej yam khoom thiab kom tsis txhob raug lawv siv yus kom lawv tau txiaj ntsig. Yog li, Kuv tab tom hais qhia tag nrho rau nej tam sim no tseeb tseeb tias: Kuv tsis quav ntsej hais tias koj txoj hauj lwm yuav nyuaj npaum li cas, koj txoj kev tsim nyog yuav ntxim siab npaum li cas, koj caum Kuv ti npaum li cas, koj yuav nto hmoo npaum li cas, los sis koj tau txhim kho koj tus cwj pwm ntau npaum li cas lawm; los yog hais tias koj tseem ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau, ces koj yeej yuav tsis tuaj yeem tau txais Kuv txoj kev qhuas li. Tso tseg nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov phem tshaj plaws ces tig ntau lub xyoo ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab txoj kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

653. Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tus Ntsujplig ua tes num uas tseem ceeb thiab yog lub sij hawm Kuv pib Kuv tes num rau Lwm Haiv Neeg lawm. Tshaj dua no, nws yog lub sij hawm uas muab txhua yam Kuv tsim los faib nyias nyob nyias, muab tej yam no los tso rau nws seem, xwv Kuv tes num thiaj yuav mus tau ceev thiab tiav zoo. Thiab yog li, Kuv hais kom nej muab tag nrho koj lub neej los ua Kuv cov num, thiab mus ntxiv, nej yuav tau cais kom meej thiab ua tib zoo ua txog txhua yam uas Kuv twb ua tiav nyob hauv koj lawm, thiab muab tag nrho koj lub dag zog ua Kuv tes num xwv thiaj li yuav tiav zoo. Qhov no yog qhov koj yuav tsum tau to taub. Tso tseg qhov uas nej ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, tig ntsia tom qab, los sis nrhiav kev noj qab nyob zoo ntawm sab nqaij tawv, yam uas yuav theem tau Kuv tes num, thiab theem koj lub neej uas zoo kawg nkaus yav pem suab. Cais koj kom nrug deb thiaj yuav tiv thaiv tau koj ua tej yam uas yuav coj kev piam sij los raug koj. Qhov no tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau rau koj los? Ntawd yog tej uas koj nyiam xav tau kheej hnub no uas yog yam uas yuav rhuav tshem koj lub neej tom ntej, hos yam mob uas ua rau koj raug txom nyem hnub no yog yam uas tiv thaiv koj. Koj yuav tau ceev faj tej no, kom thiaj li yuav zam tau tsis poob rau tej kev sim siab uas yuav nyuaj uas khi tau koj tus kheej, thiab thiaj tsis poob rau hauv txoj kev pos huab thiab nrhiav tsis tau lub hnub. Thaum tej kev pos huab kaj lawm, koj yuav nrhiav tau koj tus kheej nyob hauv plawv txoj kev txiav txim uas yog hnub tseem ceeb kawg nkaus. Txog thaum ntawd, Kuv hnub yuav los txog ze rau tib neeg. Koj yuav ua li cas khiav dim Kuv txoj kev txiav txim? Nej yuav ua li cas tiv taus cov tshav kub ntawm lub hnub? Thaum Kuv muab tej kev nplua mias rau tib neeg, nws tsis txaus siab muab khaws rau hauv nws xub ntiag, tiam sis muab pov rau ib cag uas tsis muaj neeg pom li. Thaum Kuv hnub nqis los txog rau tib neeg lawm, nws yuav tsis muaj cuab kav tshawb tau Kuv tej kev nplua mias, los sis nrhiav tau Kuv tej lus iab uas yog lus tseeb uas Kuv tau hais ntev los lawm. Nws yuav quaj thiab nyiav, rau qhov nws tau plam qhov ci ntawm qhov kaj lawm thiab yuav poob mus rau hauv qhov kev tsaus ntuj. Qhov uas nej pom hnub no yog ib qho me me ntawm rab ntaj ntse ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Nej tseem tsis tau pom tus qws ntawm Kuv txhais tes los sis cov nplaim taws uas Kuv hlawv tib neeg, thiab yog vim li ntawd nej thiaj tseem khav theeb heev thiab muab hlob rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li no nej thiaj tseem nrog Kuv sib cav nyob hauv Kuv tsev, siv nej tus plaig nrog Kuv sis cav txog tej lus uas Kuv tau hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm. Tib neeg tsis ntshai Kuv, thiab nws tseem pheej ua yeeb ncuab rau Kuv los txog hnub no, nws yeej tseem ua li qub tsis ntshai li. Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm. Kuv tes num yog hlawv thiab lim txhua yam lus thiab tej num uas tib neeg ua thiab tej uas lawv tau hais tawm thiab ua tag los tab meeg ntawm Kuv tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nyob rau txoj kev no[b], thaum Kuv ncaim lub ntiaj teb, tib neeg thiaj tseem ceev lawv txoj kev ua siab ncaj rau Kuv, thiab thiaj tseem tiam Kuv li Kuv cov tub qhe uas dawb huv uas ua Kuv tes num, cia Kuv tes num nyob hauv ntiaj teb mus txog thaum hnub uas ua tiav.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

654. Nyob rau hauv ntiaj teb, tag nrho txhua yam ntsuj plig phem ces yeej nyas ntsees nrhiav ib qho chaw so, thiab yeej nrhiav tib neeg tej cev tuag uas noj tau siv tau ntawd tas mus li. Kuv cov neeg e! Nej yuav tsum nyob twb ywm rau hauv Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tsis txhob ua dog ua dig! Tsis txhob ua lwj ua liam! Nej yuav tsum muab nej txoj kev ua siab ncaj tso rau hauv Kuv lub tsev thiab tsuas yog txoj kev ua siab ncaj xwb mas nej thiaj li yuav tig rov tawm tsam tau dab tej kev ntxias dag. Tsis hais nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas li nej yuav tsum tsis txhob coj li nej coj yav tag los lawm, ua ib yam ntawm Kuv xub ntiag thiab ua dua ib yam txawv nyob tom Kuv nrab qaum; yog nej ua li no, ces nej yeej yog dhau ntawm kev txhiv dim mus lawm. Kuv tsis tau hais tej lus zoo li no ntau txaus thiab lod? Nws yog vim li no kiag ntag es tib neeg tus yeeb yam qub thiaj li kho tsis tau li es Kuv thiaj pheej tau rov hais kom rov nco qab li no ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab. Tsis txhob dhuav! Txhua yam uas Kuv hais ces yog tus txiaj ntsim ntawm nej txoj hmoo xwb. Ib qho chaw tsw lwj thiab qias neeg ces yog qhov uas Ntxwgnyoog xav tau ntag; yog nej haj yam ua zoo li txhiv tsis tau yam tag kev cia siab nrho thiab haj yam ua dog ua dig, tsis kam ua raws li tej kev cheem, ces tej ntsuj plig tsis huv yuav haj yam yuav pab lawv tus kheej los rau tej lub cib fim zoo los nkag rau hauv nej. Yog nej twb los txog qhov no lawm, ces nej txoj kev ua siab ncaj ntawd ces tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog tej nyuag lus hais dog dig tsis muaj qab hau, yam tsis muaj ib qho tseeb dab tsi nyob rau hauv li, thiab tej ntsuj plig tsis huv yuav nqos kiag nej tej lus hais khov khov ntawd thiab muab nws hloov kiag mus ua kev tsis mloog lus thiab tej tswv yim dag phem coj los siv los khuam Kuv tes hauj lwm rau txhua lub sij hawm xwb. Tsis muaj leej twg to taub lub zog nqus ntawm qhov xwm txheej no; tib neeg sawv daws yuav tsis tig pob ntseg mloog tej uas lawv hnov, thiab yuav tsis ceev faj ib qho me me hlo li. Kuv tsis yog nco qab tej uas Kuv ua yav tag los lawm xwb; koj tseem tos tiag tiag li kom Kuv txo lub txim kom sib rau koj los ntawm qhov kev “nov qab” ib zaug ntxiv thiab lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 10

655. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. … Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm. Yog koj hais tias koj yog tus tib neeg coj ncaj heev, tiam sis koj yeej tsis tsim ua raws li qhov tseeb los sis hais lo lus tseeb, ces puas yog koj tseem tab tom tos Vajtswv ua tus muab nqi zog rau koj? Puas yog koj tseem vam kom Vajtswv saib koj zoo tam li tus neeg ntxim nyiam ntawm Nws lub qhov muag? Txoj kev xav li no puas luab sab dhau lawm thiab? Koj dag Vajtswv hauv txhua yam; Vajtswv lub tsev yuav ua cas txais tos tus zoo li koj, tus uas ob txhais tes tsis huv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

656. Tam sim no, nej qhov caum raws tau los tsis tau yog raug ntsuas los ntawm yam uas nej muaj tam sim no. Qhov no yog yam raug siv los txiav txim rau nej qhov ua tau los; qhov no hais tau tias, nej qhov ua tau los raug nthuav tawm rau hauv tej kev fij uas nej tau ua thiab tej yam uas nej tau ua tiav lawm. Nej qhov ua tau los thiaj li yuav raug paub los ntawm nej qhov kev caum raws, nej qhov kev ntseeg, thiab yam uas nej tau ua tiav. Tag nrho ntawm nej cov ntawm ko, nws muaj ntau leej uas yog cov uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, vim niaj hnub no yog hnub nthuav tawm tib neeg yam ua tau los, thiab Kuv yuav tsis ua qhov tsis zoo rau hauv Kuv txoj dej num; Kuv yuav tsis coj cov uas dhau tag nrho ntawm txoj kev cawm dim mus lawm mus rau tiam tom ntej. Nws yuav muaj ib lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tag lawm. Kuv yuav tsis ua dej num rau cov neeg uas tsw ntxhiab no, lub cev tuag tsis muaj ntsujplig uas tsis tuaj yeem raug cawm tau lawm; tam sim no yog tiam kawg ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab Kuv yuav tsis ua txoj dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Txhob cav nrog Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb—qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom los. Nws yeej zam tsis dhau li. Tej yam tau los rau theem no lawm, thiab tsis muaj dab tsi koj uas yog ib tug tib neeg yuav tuaj yeem cheem tau tej ntawd li; koj tsis tuaj yeem hloov tau tej yam li koj xav. Nag hmo, koj tsis tau them ib tug nqi los caum raws qhov tseeb thiab koj coj tsis ncaj lawm; hnub no, lub sij hawm twb los txog lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm; thiab tag kis, koj yuav raug rhuav tshem, thiab nws yuav tsis muaj txoj hau kev ncav rau koj txoj kev cawm dim lawm. Txawm tias Kuv lub siab yuav mos muag los xij thiab Kuv tab tom sib zog ntsos ua Kuv txoj dej num los cawm koj los xij, yog koj tsis mob siab rau ntawm koj tus kheej ntiag tug los sis tsis muaj ib txoj kev xav rau koj tus kheej li, qhov no muaj dab tsi ntsig txog Kuv? Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug rhuav tshem los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug rhuav tshem. Thaum lub sij hawm kev cawm dim, Kuv yeej siab zoo thiab coj zoo rau txhua tus tib neeg. Thaum txoj dej num xaus, tej yam ua tau los ntawm cov hom neeg sib txawv yuav raug nthuav tawm, thiab txhua leej yuav raug faib mus raws li lawv hom, thiab yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau hauv kev ua kev cawm dim lawm, vim hais tias tiam ntawm kev cawm dim yuav tau dhau lawm, thiab, thaum tau dhau mus lawm, ces nws yuav tsis tig rov qab los lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (7)

657. Kuv tau muab ntau cov lus ceeb toom rau nej lawm thiab tau txhob txwm muab ntau qhov tseeb los rau nej kom txeeb tau nej. Tam sim no, nej txhua tus xav tseem ceeb zuj zus ntxiv ntau dua li nej tau ua yav dhau los lawm, tau los nkag siab ntau txoj kev qhia txog ntawm qhov seb ib tug tib neeg tsim nyog yuav tsum zoo li cas, thiab nej tau los muaj kev nkag siab ntau yam heev uas tsim nyog cov tib neeg ncaj ncees yuav tsum muaj. Tag nrho cov no yog cov qoob loo uas nej tau sau nyob rau ntau xyoo dhau los lawm. Kuv tsis tau tsis lees paub nej txoj kev ua tiav, tiam sis Kuv kuj yuav tsum hais ncaj ncaj tias Kuv kuj tsis tau tsis lees paub cov kev tsis mloog lus thiab cov kev ntxeev siab uas nej tau ua tawm tsam Kuv rau ntau xyoo dhau los nov lawm thiab, vim rau qhov hais tias nej tsis muaj ib tug neeg dawb huv li. Nej yog, yam tsis muaj kev zam li, cov tib neeg uas tau raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm; nej yog Tswv Yexus cov yeeb ncuab. Los txog niaj hnub nim no, nej txoj kev txhaum thiab kev tsis mloog lus suav tau ntau heev li lawm, yog li nws tuaj yeem yog ib qho txiav txim siab nyuaj txawv kawg uas Kuv pheej rov qab nug nej tas li. Kuv tsis xav koom nrog nej txog qhov no li lawm—tiam sis vim nej lub neej yav tom ntej, vim nej cov hom phiaj, Kuv yuav, ntawm no thiab tam sim no, yws nej. Kuv vam tias nej yuav txaus siab rau Kuv thiab, tshaj ntawd ntxiv, tias nej yuav muaj peev xwm ntseeg Kuv txhua lo lus thiab to taub tob txog cov ntsiab qhia ntawm Kuv cov lus. Tsis txhob ua xyem xyav txog yam Kuv hais, cia li khaws Kuv cov lus nyob ib leeg raws li qhov nej xav tau thiab muab cov lus ntawd pov tseg raws li siab nyiam; qhov no Kuv thev tsis taus. Tsis txhob txiav txim rau Kuv cov lus, thiab tseem tsawg dua li koj yuav tsum coj lawv sib sib los sis hais tias Kuv ib txwm sim nej siab los sis, phem dua, tias yam uas Kuv tau hais rau nej lawm mas tsis yog. Tej yam no Kuv kuj thev tsis taus thiab. Vim tias nej saib Kuv thiab yam Kuv hais tsis txaus ntseeg, yeej tsis coj Kuv cov lus mus rau saum sam thiaj thiab tsis quav ntsej Kuv li, Kuv qhia rau nej txhua txhua tus tiag tiag li hais tias: Tsis txhob muab yam Kuv hais coj los txuas nrog lub tswv yim; tsis txhob muab Kuv cov lus coj los txuas nrog cov lus dag ntawm cov neeg cuav. Tsawg dua li qhov uas nej teb txhob thuam rau Kuv cov lus. Tej zaum lub neej tom ntej yuav tsis muaj leej twg muaj peev xwb qhia nej txog yam uas Kuv tab tom qhia nej los sis hais lus zoo zoo rau nej, los sis, tseem tsawg dua li, coj nej taug kev dhau cov theem no yam ua siab nteev heev. Nej yuav siv cov sij hawm ntawd los nco txog lub sij hawm zoo, los sis quaj qw nrov nrov los sis ntsaj mob mob, los sis nej yuav tau nyob hauv hmo tsaus ntuj nti yam tsis muaj kev muab qhov tseeb los yog txoj sia, los sis tsuas yog nyob tos yam tsis muaj kev cia siab li, los sis ua neej nyob hauv txoj kev khuv xim iab iab zoo li no uas nej poob tag nrho cov laj thawj…. Tseeb tiag lawm yeej tsis muaj nej leej twg tuaj yeem khiav dim cov kev tshwm sim no li. Vim tias tsis muaj nej leej twg kav ib lub rooj zaum uas nej pe hawm Vajtswv tiag tiag, tiam sis muab nej tus kheej tsau rau hauv lub ntiaj teb tej kev tsis zoo thiab kev phem, coj los tov xyaw rau hauv nej txoj kev ntseeg, rau hauv nej cov ntsujplig, cov ntsuj, thiab tej cev, muaj ntau yam uas ua tsis tau dab tsi rau lub neej thiab qhov tseeb thiab qhov tseeb tiag yog kev tawm tsam lawv. Yog li ntawd yam uas Kuv cia siab rau nej yog tias nej tuaj yeem raug coj los rau txoj kev ntawm kev kaj. Kuv ib txoj kev cia siab ces yog tias nej tuaj yeem dhau los muaj peev xwm ntawm qhov quav ntsej txog nej tus kheej, saib xyuas nej tus kheej, thiab kom nej tsis txhob tso siab ntau rau nej lub hom phiaj thaum saib txog nej tus cwj pwm thiab kev txhaum nrog rau kev tsis ntxim siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

658. Koj yim ua kev txhaum ntau npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm tsawg los txais ib lub hom phiaj zoo npaum li ntawd. Qhov sib hloov, koj yim ua kev txhaum tsawg npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm zoo dua los raug Vajtswv qhuas. Yog tias koj cov kev txhaum nce mus txog theem uas Kuv tsis tuaj yeem yuav zam txim tau rau koj li lawm, ces koj yuav nkim koj lub sij hawm uas raug kev zam txim. Xws li tias, koj lub hom phiaj yuav tsis nyob sab saud, tiam sis nyob hauv qab. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv, ces kav tsij ua siab tawv thiab ua qhov tsis yog, thiab saib yam uas muab koj. Yog tias koj yog ib tug neeg uas txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yeej ua yam kub siab lug, ces koj yeej yuav muaj lub sij hawm tau txais kev zam txim rau koj cov kev txhaum, thiab koj yuav tsis mloog lus tsawg thiab tsawg lawm zuj zus. Yog tias koj yog ib tug neeg uas tsis zoo siab hlo los xyaum ua qhov tseeb, ces koj cov kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag yeej yuav nce ntxiv hauv tus zauv thiab koj yuav tsis mloog lus ntau ntxiv thiab ntau ntxiv lawm zuj zus, mus txog rau thaum koj ncav cuag theem txwv, uas yuav yog lub sij hawm ntawm koj txoj kev puas tsuaj tag nrho. Qhov no yuav yog thaum koj txoj kev npau suav uas zoo tshaj plaws ntawm kev txais cov koob hmoov yuav raug puas tsuaj. Tsis txhob saib koj txoj kev txhaum tam li ib tug neeg tsis paub tab ua yuam kev los sis tus neeg ruam; tsis txhob siv lo lus thov zam txim uas koj tsis tau xyaum ua qhov tseeb vim tias koj txoj kev tsis muaj peev xwm tau ua rau nws nyuaj heev uas yuav ua. Tshaj ntawd ntxiv, tsis txhob hais ncaj qha rau cov kev txhaum uas koj tau ua tam li cov dej num ntawm qee leej uas tsis tau paub dab tsi dua li. Yog tias koj tshaj lij rau kev zam txim rau koj tus kheej thiab ua siab dawb rau koj tus kheej xwb, ces Kuv hais tias koj yog ib tug neeg tais caus uas yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb kiag li, thiab koj cov kev txhaum yeej yuav tsis tso tseg qhov los hem koj li; lawv yuav tsis cia kom koj ua tau raws li qhov tseeb txoj kev xav tau, thiab ua rau koj kom ua ib tug thwj tim siab ncaj ntawm Ntxwgnyoog mus ib txhis li. Kuv lub tswv yim pab rau koj tseem yog qhov no: Tsis txhob tsuas yog npaj siab cuab pob ntseg mloog rau koj lub hom phiaj thaum uas tsis nco qab ceev faj txog koj cov kev txhaum uas raug zais lawm xwb; saib xyuas kev txhaum kom zoo zoo, thiab tsis txhob cia plam ib yam ntawm lawv tawm ntawm kev txhawj xeeb rau koj lub hom phiaj li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

659. Txawm Vajtswv lub ntsiab tseeb muaj ib yam uas yog kev hlub, thiab Nws hlub tshua txhua leej thiab txhua tus neeg, tib neeg tau hla dhau thiab tau hnov qab txog qhov tseeb tias Nws lub ntsiab tseeb kuj yog ib yam ntawm lub meej mom thiab. Tias Nws muaj kev hlub tsis tau txhais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua kom tub qaug Nws yam ywj siab hlo, tsis txhib Nws tej kev xav los sis kev ua, tsis yog qhov tseeb tias Nws muaj kev hlub tshua yuav txhais tias Nws tsis muaj cov keeb laj fai ntawm qhov Nws yuav ua rau tib neeg li cas. Vajtswv muaj sia nyob; Nws muaj nyob tiag. Nws tsis yog ib tug roj hmab nyob hauv kev xav hauv nruab siab los sis tsis yog lwm yam khoom. Vim yog Nws muaj nyob, peb yuav tsum ua tib zoo mloog lub suab ntawm Nws lub siab txhua lub sij hawm, ua tib zoo saib rau Nws tus yeeb yam, thiab los to taub txog Nws tej kev xav. Peb yuav tsum tsis txhob siv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab los txhais Vajtswv, los sis yuav tsum tsis txhob yuam tib neeg cov kev xav thiab kev ntshaw rau Nws, ua kom Vajtswv coj rau tib neeg hauv ib tug xeeb ceem raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab. Yog tias koj ua li no, ces koj tab tom ua rau Vajtswv chim siab, sim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab twv Nws lub meej mom! Yog li ntawd, kiag thaum nej los to taubtxog qhov teeb meem loj no lawm, Kuv thov kom nej txhua leej thiab txhua tus ceej faj thiab xyuam xim rau nej tej kev ua. Ceev faj thiab xyaum xim rau nej kev hais lus, ib yam nkaus thiab—nrog rau kev nej ua rau Vajtswv, nej yim huab ceev faj thiab xyaum xim npaum li cas, ces yim zoo npaum li ntawd! Thaum koj tsis to taub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tseg tsis txhob hais lus ua dog ua dig, tsis txhob ua dog dig hauv koj tej kev ua, thiab tsis txhob liam ub liam no ua dog ua dig. Tseem ceeb tshaj ntawd, tsis txhob muab ib lo lus xaus dab tsi. Tiam sis, koj yuav tsum tos ntsoov thiab nrhiav; cov kev ua no, ib yam nkaus thiab, yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog tias koj muaj peev xwm ua tau qhov no tiav, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog koj muaj tus yeeb yam no, ces Vajtswv yuav tsis liam koj rau koj txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi li, thiab tsis muaj kev to taub txog cov laj thawj nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tsim nyog rau, vim rau koj tus yeeb yam ntawm qhov ntshai ua tub qaug Vajtswv, qhov hwm Nws tej kev xav, thiab qhov txhaus siab hlo mloog Nws lus, Vajtswv yuav cim ntsoov koj, coj thiab qhuab qhia koj, los sis uv koj txoj kev tsis paub tab thiab kev tsis paub dab tsi li. Muab hais rov qab, puas tsim nyog koj muaj tus yeeb yam tsis hwm Nws—txiav txim rau Nws raws li qhov kev xav los sis lam tau lam kwv yees thiab txhais Nws cov tswv yim—Vajtswv yuav cem koj, qhuab ntuas koj, thiab haj tseem yuav rau txim rau koj thiab; los sis, tej zaum Nws yuav muab lus ntuas koj thiab. Tej zaum lo lus ntuas no yuav muaj feem ntsig txog koj qhov tshwm sim thiab. Yog li ntawd, Kuv xav hais ib zaug ntxiv tias: Nej txhua tus tsim nyog ceev faj thiab xyuam xim rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob hais lus ua dog ua dig, thiab tsis txhob ua lwj ua liam rau ntawm nej cov kev ua. Ua ntej koj hais ib yam dab tsi, koj yuav tsum nres thiab xav: Kuv qhov kev ua no puas ua rau Vajtswv chim siab thiab? Qhov ua li ntawd, Kuv puas yog tab tom hwm Vajtswv thiab? Txawm yog tias tej qhov teeb meem me me xwb los, koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tso, thiab siv sij hawm kom ntau los xav txog tej no. Yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai no rau txhau tus xeeb ceem, hauv txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab muab tus yeeb yam tshwj xeeb zoo li ntawm coj los siv thaum koj tsis to taub qee yam, ces Vajtswv yuav ib txwm coj koj kev thiab npaj ib txog kev rau koj los caum raws mus. Tsis hais tib neeg yuav qhia tawm hom zoo li cas li, Vajtswv pom lawv tseeb thiab meej tshaj, thiab Nws yuav muab ib qho kev ntsuas uas raug thiab tsim nyog rau koj tej kev qhia tawm. Tom qab uas koj tau raug qhov kev sim siab ua zaum kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho koj tus cwj pwm thiab coj los zuaj zog ua ke tag nrho kom thiaj li txiav txim tau rau koj qhov tshwm sim. Qhov kawg no yuav txhawb txhua tus tib neeg kom mus dhau ntawm qhov tsis muaj ib lo lus nug kiag li lawm. Qhov uas Kuv xav qhia rau nej ntawm no yog li no: Nej txhua qhov kev ua, nej txhua kev nqis tes ua, thiab nej txhua qhov kev xav txiav txim siab rau nej txoj hmoo.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

660. Hais txog qhov seb tib neeg nrhiav thiab tib neeg los cuag Vajtswv li cas ntawd, tib neeg cov yeeb yam yog yam tseem ceeb ua ntej tshaj. Tsis txhob saib Vajtswv zoo yam li ib ntwg cua uas khoob lug uas mus mus los los rau tom koj xwb qwb xwb; ib txwm xav txog tus Vajtswv uas koj ntseeg tam li ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv muaj tiag. Nws tsis yog zaum saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb tsis ua ib yam dab tsi li. Tiam sis, Nws yeej saib ntsoov rau txhua tus tib neeg lus siab tas li, soj ntsuam ntsoov seb koj tab tom ua dab tsi, saib ntsoov koj txhua lo lus me me thiab kev ua me me, saib ntsoov seb koj coj li cas thiab ntsia seb koj tus yeeb yam rau Nws yog dab tsi. Txawm tias koj txaus siab hlo muaj koj tus kheej rau Vajtswv los tsis txaus los xij, tag nrho koj tus cwj pwm thiab koj qhov kev xav tob tob thiab cov tswv yim yeej nyob qhib lug rau ntawm Nws xub ntiag thiab raug ntsia ntsoov los ntawm Nws. Vim koj tus cwj pwm, vim koj tej kev ua, thiab vim koj tus yeeb yam rau Nws, Vajtswv txoj kev xav txog koj thiab Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv tas li. Kuv xav muab qee qhov lus taw qhia rau qee leej tib neeg: Tsis txhob muab nej tus kheej tso zoo li cov me nyuam mos liab rau hauv Vajtswv ob txhais tes, zoo tam li tias Nws yuav hwm koj tseg, zoo tam li tias Nws tsis muaj peev xwm tso koj tseg, thiab zoo tam li tias Nws tus yeeb yam rau koj raug muab cog ruaj thiab tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li, thiab Kuv qhia koj tias kom tseg qhov pheej ua npau suav! Vajtswv mas ncaj ncees hauv Nws txoj kev coj rau txhua leej thiab txhua tus, thiab Nws kub siab lug ua rau hauv Nws txoj ua tes dej num ntawm kev kov yeej thiav kev cawm tib neeg. Qhov no yog Nws txoj kev cawm. Nws ua tiag tiag ua rau txhua tus tib neeg, thiab tsis zoo yam li ua si nrog ib tug tsiaj. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg tsis yog hom kev ua raws siab nyiam los sis ua kom puas tsuaj, los sis Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj rau noob neej yog yam tsis txaus siab los sis tsis mob siab. Txawv ntawm qhov ntawd lawm, Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg muaj feem xyuam ntsig txog kev saib xyuas kom muaj nuj nqis, kev khuv leej, thib kev saib taus txoj sia; Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj qhia txog Nws qhov kev ntshaw ntawm tej ntawd, thiab yog yam uas tib neeg cheem tsum thiaj li muaj sia nyob. Vatswv muaj sia nyob, thiab Vajtswv yeej muaj nyob tiag; Nws tus yeeb yam rau noob neej yeej muaj keeb laj fai, tsis yog ib pawg ntawm cov kev cai ua dog ua dig, thiab nws muaj peev xwm hloov pauv tau. Nws tej kev xav rau tib neeg mas maj maj hloov thiab hloov pauv nrog sij hawm, raws nrog rau tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj, thiab nrog rau tus yeeb yam ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg. Yog li ntawd, koj tsim nyog paub hauv koj lub siab kom meej tseeb tias lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas tsis hloov pauv tsis tau, thiab tias Nws tus yam ntxwv yuav tshwm tuaj rau cov sij hawm tsis sib thooj thiab cov ntsiab tsis sib thooj. Tej zaum koj tsis xav tias qhov no yog ib qho teeb meem loj, thiab tej zaum koj yuav siv koj tus kheej cov kev xav phem coj los xav hauv nruab siab seb Vajtswv tsim nyog ua tej ntawd li cas. Txawm li cas los xij, muaj ntau zaus thaum qhov txawv deb heev ntawm koj txoj kev xam pom ho yog qhov tseeb, thiab los ntawm qhov siv koj tus kheej cov kev xav phem los ntsuas Vajtswv ces, koj twb tau ua rau Nws chim siab lawm. Qhov no vim yog Vajtswv tsis ua hauj lwm raws li txoj kev uas koj xav tias Nws ua, los sis Nws yuav ua qhov no raws li qhov koj hais tias Nws yuav ua. Yog li ntawd, Kuv hais rau koj tias kom xyuam xim thiab ceev faj hauv koj txoj kev ua txhua yam ib ncig ntawm koj, thiab kawm paub los caum raws qhov keeb laj fai ntawm qhov taug kev hauv Vajtswv txoj kev hauv txhua yam, uas yog kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum txhim kho kom muaj ib txoj kev to taub ruaj khov thaum hais txog ntawm cov teeb meem ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Vajtswv tus yeeb yam, koj yuav tsum nrhiav cov neeg uas paub qhia los tham txog cov teeb meem no rau koj, thiab koj yuav tsum nrhiav yam kub siab lug. Tsis txhob saib Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg tam li ib tug roj hmab—txiav txim rau Nws raws siab nyiam, lam tau lam muab qhov xaus rau Nws, thiab tsis saib Nws nrog rau txoj kev hwm uas Nws tsim nyog tau txais. Thaum Vajtswv tab tom coj kev cawm dim los rau koj thiab tab tom txiav txim rau koj qhov tshwm sim, tej zaum Nws yuav muab kev hlub tshua, los sis kev nyiaj, los sis kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas rau koj, tiam sis li cas los xij, Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv. Nws yog nyob raws rau ntawm koj tus kheej tus yeeb yam rau Nws xwb, thiab koj txoj kev to taub txog Nws. Tsis txhob cia ib yam ntawm koj txoj kev txawj ntse los sis kev to taubtxog Vajtswv ua tus txhais Nws hauv qhov tsis muaj chaw xaus. Tsis txhob ntseeg ib tug Vajtswv ua tuag lawm; ntseeg Tus uas muaj sia nyob xwb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

661. Nej ntshaw kom Vajtswv zoo siab rau nej, tab sis nej nyob deb ntawm Vajtswv. Qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nej tsuas txais yuav Nws tej lus xwb, tab sis tsis txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas los sis Nws txoj kev qhuab qhia, haj yam tsawg tshaj mas yog nej muaj peev xwm los txais yuav Nws txhua txoj kev npaj, kom muaj txoj kev ntseeg Nws puv ntoob. Yog li ces, qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nyob rau qhov kev soj ntsuam kawg, nej txoj kev ntseeg yog ib lub plhaub qes qhuav xwb, lub uas yeej yuav daug tsis tau ib tug me nyuam qaib li. Rau qhov nej txoj kev ntseeg yeej tsis coj qhov tseeb los rau nej los sis muab txoj sia rau nej li, tab sis dua ntawd muab ib qho khoom noj yug txoj sia thiab ib txoj kev cia siab uas tsis muaj tseeb rau nej xwb. Nws yog qhov tsis muaj tseeb ntawm qhov khoom noj yug txoj sia thiab txoj kev cia siab no uas yog nej lub hom phiaj hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia. Yog li Kuv thiaj hais tias lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj dab tsi tshaj li qhov sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev mloog lus thiab tsis paub txaj muag, thiab muab suav tsis tau ua txoj kev ntseeg tseeb li. Ib tug me nyuam qaib yuav daug los ntawm txoj kev ntseeg zoo li no tau li cas? Muab ua lwm lo lus hais, txoj kev ntseeg zoo li no ua tau dab tsi tiav? Lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg yog los siv Nws los ua kom nej tus kheej tej hom phiaj tiav xwb. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb ntawm nej txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab los? Nej ntseeg tias muaj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab tsis lees tias muaj tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis Kuv tsis paub nej tej kev xav; Kuv tsuas qhuas cov tib neeg uas cia lawv ob txhais ko taws tsuj rau hauv av thiab ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb xwb, tab sis tsis qhuas cov uas yeej tsis lees paub tus Khetos uas nyob hauv ntiaj teb. Txawm tias cov tib neeg zoo li no ua siab ncaj npaum li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nyob rau thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes uas rau txim rau cov neeg lim hiam. Cov tib neeg no yog cov neeg lim hiam; lawv yog cov phem uas tawm tsam Vajtswv thiab yeej tsis zoo siab hlo mloog Khetos lus li. Muaj tseeb tiag, qhov lawv coob li cas ntawd kuj yog tag nrho cov uas tsis paub thiab, ntxiv ntawd, tsis lees paub Khetos. Koj puas ntseeg tias koj coj tau raws li koj siab nyiam rau Khetos tsuav yog koj ua siab ncaj rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb? Tsis tau kiag li! Koj txoj kev tsis paub Khetos ces yog txoj kev tsis paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ntag. Txawm tias koj ua siab ncaj li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nws tsuas yog hais qhuav thiab ua txuj xwb, rau qhov tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb tsis yog cuab yeej rau tib neeg txoj kev txais qhov tseeb thiab kev paub kom ntau, tab sis ntau tshaj ntawd yog cuab yeej hauv txoj kev teem txim ntawm tib neeg thiab tom qab ntawd nrhiav tej uas muaj tseeb los rau txim rau cov neeg lim hiam. Koj puas to taub qhov txiaj ntsim thiab qhov kev puas tsuaj uas yuav muaj los no? Koj puas tau paub txog tej ntawd? Kuv vam tias muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no nej yuav los to taub qhov tseeb no: Yuav kom paub Vajtswv, koj yuav tsum tsis yog paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab. Tsis txhob muab nej tej uas tseem ceeb xav yuam kev sib xyaws pes daws los sis cia yam tsis tshua tseem ceeb hloov qhov tseem ceeb chaw. Tsuas yog tib txoj kev no xwb koj thiaj li tsim tsa tau ib txoj kev sib raug zoon nrog Vajtswv, txav ze zog rau Vajtswv, thiab npuab koj lub siab ze zog rau Nws. Yog tias koj muaj kev ntseeg tau ntau lub xyoo lawm thiab nco txoj kev koom nrog Kuv, tab sis tseem txav deb ntawm Kuv lawm, ces Kuv hais tias nws yuav tsum yog qhov koj tawm tsam Vajtswv tus moj yam tas li, thiab koj qhov xaus yuav yog ib qho nyuaj suav tau heev. Yog hais tias ntau lub xyoo ntawm txoj kev koom nrog Kuv ntawd tsuas tsis hloov tsis tau koj kom ua ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab qhov tseeb xwb, tab sis, phem tshaj ntawd, coj koj txoj kev ua phem mus ua koj tus yeeb yam lawm, thiab koj tsuas tsis yog muaj kev khav theeb ob npaug ntawm qhov dhau los xwb, tab sis koj txoj kev to taub yuam kev txog Kuv kuj tau huaj vam ntau tuaj lawm, xws li koj muab Kuv xam li ib tug pab koj me me xwb, ces Kuv hais tias koj txoj kev txom nyem tsis yog nyob ntawm daim tawv xwb tab sis nkag mus rau hauv koj tej pob txha tib si lawm. Txhua yam uas seem ces yog rau koj nyob tos npaj koj lub ntees kom tiav lawm xwb. Koj tsis tas thov Kuv kom ua koj tus Vajtswv, rau qhov koj tau ua ib txoj kev txhaum uas tsim nyog tuag, ib txoj kev txhaum uas zam txim tsis tau. Txawm yog tias Kuv muaj kev hlub tshua ntau rau koj, los tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav xav txov koj txoj sia, rau qhov koj txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis yog ib qho teeb meem dog dig, tab sis yog ib qho uas loj heev. Thaum lub sij hawm los txog, tsis txhob liam Kuv tias tsis qhia koj ua ntej no nawb. Nws rov qab los rau qhov no: Thaum koom nrog Khetos—tus Vajtswv uas nyog hauv ntiaj teb—li ib tug tib neeg dog dig, ntawd yog, thaum koj ntseeg tias tus Vajtswv no tsis muaj dab tsi tab sis yog ib tug tib neeg xwb, tom qab ntawd ces koj yuav tsum liam sim mus. Qhov no yog Kuv txoj kev nqua hu rau nej txhua tus xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

662. Txhua tus neeg, nyob rau ntawm kev ua lawv lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, tau ua tej yam tawm tsam thiab dag Vajtswv lawm. Tej uas ua tsis yog no tsis tag muab teev tseg li yog kev txhaum, tiam sis muaj qee yam uas zam txim tsis tau; vim muaj ntau yam num uas txhaum tej kev cai uas twb tau kom tseg lawm, yog yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv. Ntau leej txhawj xeeb txog lawv tus kheej txoj hmoo yuav nug tias cov num no yog dab tsi. Nej yuav tsum paub tias nej yog neeg tawv ncauj thiab khav theeb ib txwm, thiab tsis kam zwm rau qhov tseeb. Twb vim yog li no, Kuv qhia rau nej me ntsis thiab me ntsis tom qab uas nej rov los tsom nej tus kheej lawm. Kuv txhawb kom nej to taub zoo dua qub txog cov txheej txheem ntawm tej kev cai uas tau kom tseg, thiab mob siab ua kom paub Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis yog li ntawd, nej yuav ceeb laj kaw nej lub qhov ncauj, nej tus nplaig yuav khab seeb nplawm ua suab siab hais lus, thiab Vajtswv twb pom tias qhov nej tsis ceev faj twb yog tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv thiab yuav poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj, plam lub tshwj chim ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kaj. Rau qhov nej tsis muaj qauv rau nej tej kev ua, rau qhov koj ua thiab hais tej uas tsis tsim nyog hais, koj yuav tau txais kev teem txim qhov tsim nyog. Koj yuav tau paub tias txawm koj tsis muaj qauv rau tej lus thiab yam koj ua los, Vajtswv muaj qauv siab rau ob yam no. Qhov laj thawj uas koj tau txais kev teem txim vim yog koj tawm tsam Vajtswv, tsis yog tus neeg. Yog, hauv koj lub neej, koj tau ua ntau yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, ces koj yeej tsim nyog dhau los ua ib tug me nyuam hauv ntuj tawg. Rau ntawm tib neeg, nws zoo li tias koj tau ua me ntsis num uas txawv ntawm qhov tseeb lawm, thiab tsis muaj dab tsi tshaj ntawd li. Koj puas ras txog, txawm li cas los, tias hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj twb yog tus uas tsis muaj kev txhaum lawm? Vim koj tau ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg ntau tshaj ib zaug thiab, tshaj ntawd, tsis pom lub cim ntawm kev hloov siab lees txim li, tsis muaj lwm txoj hau kev, tiam sis koj yuav raug pov rau hauv ntuj tawg, qhov uas Vajtswv rau txim rau tib neeg lawm xwb. Muaj ib cov tib neeg uas tsis coob, thaum tab tom raws Vajtswv qab, tau ua qee yam uas txhaum cov ntshiab, tiam sis tom qab kev qhuab ntuas thiab kev coj, lawv pom tseeb zuj zus txog lawv tus kheej tej kev uas coj tsis ncaj, tom qab ntawd thiaj nkag tau ntawm txoj kab kev tiag, thiab lawv muaj lub hauv paus zoo txog niaj hnub no. Cov tib neeg zoo li no yog cov tseem nyob rau thaum kawg. Txawm li ntawd los, nws yog qhov kev coj ncaj uas Kuv nrhiav; yog tias koj yog ib tug neeg coj ncaj thiab yog ib tug uas ua raws li tus qauv, ces koj tso siab tau rau ntawm Vajtswv. Yog hais tias hauv koj tej kev ua tsis tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab muaj lub siab hwm rau Vajtswv, ces koj txoj kev ntseeg ncav cuag rau qib uas tsim nyog lawm. Leej twg kuj xij tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab uas ntshai ntshee hna mas yeej yuav ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg. Muaj coob leej muaj lub siab kub lug tiam Vajtswv tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis paub ib qho dab tsi txog lub ntsiab Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

663. Txhua suab lus uas Kuv tau hais muaj Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv. Nej yuav ua tau zoo los ua twb zoo xav txog Kuv tej lus, thiab neej yeej yuav tau txais txiaj ntsim ntau los ntawm lawv tiag. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb mas yeej nyuaj tuav tau, tab sis Kuv ntseeg tias nej txhua tus muaj tej lub tswv yim ntsig txog Vajtswv tus moj yam. Kuv cia siab, tom qab ntawd, tias nej yuav muaj ntau yam los qhia rau Kuv pom txog tej uas koj tau ua lawm es tsis tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Ces Kuv yuav ruaj siab tau. Piv txwv tias, xav txog Vajtswv rau hauv koj siab txhua lub sij hawm. Thaum koj ua, ua kom raws nraim li Nws tej lus. Nrhiav Nws tej kev xav rau hauv txhua yam, thiab txav deb ntawm qhov ua saib tsis taus thiab tsis fwm Vajtswv. Haj yam tsawg tshaj qhov ntawd koj yuav tsum txhob muab Vajtswv tso tuaj tom qab ntawm koj txoj kev xav kom lub neej pem suab txhaws tau qhov tsis muaj nyob hauv koj lub siab. Yog tias koj ua qhov no, koj yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim. Ib zaug ntxiv thiab, piv txwv tias koj yeej tsis tau hais lus tuam mom los sis yws tawm tsam Vajtswv thoob plaws hauv koj lub neej, thiab ib zaug dua ntxiv, piv txwv tias koj muaj peev xwm tso txhua yam uas Nws tau tso siab rau koj thiab kuj zwm tag nrho rau Nws tej lus thoob plaws hauv koj lub neej, ces koj yuav zam dhau txoj kev tawm tsam tej cai uas tswj fwm. Piv txwv tias, yog tias koj tau hais tias, “Vim li cas kuv tsis xav tias Nws yog Vajtswv?” “Kuv xav tias tej lus no tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev kaj ntawm tus Vaj Ntsujplig,” “Nyob rau hauv kuv txoj kev xav, tsis yog txhua yam uas Vajtswv ua es yuav yog,” “Qhov ua tib neeg ntawm Vajtswv tsis siab tshaj kuv qhov,” “Vajtswv tej lus tsis txaus ntseeg yooj yim,” los sis lwm yam lus uas txiav txim zoo li no, ces Kuv nqua hu rau koj mus lees txim thiab hloov dua siab lees koj tej kev txhaum kom heev dua. Yog tsis li ntawd, koj yuav tsis muaj feem rau txoj kev zam txim, rau qhov koj tsis yog ua rau tib neeg chim, tab sis Vajtswv Tus Kheej ntag. Tej zaum koj ntseeg tias koj txiav txim rau ib tug tib neeg, tab sis Vajtswv tus Ntsujplig tsis suav li ntawd. Koj qhov tsis fwm Nws lub cev nqaij daim tawv ces tib yam li qhov tsis fwm Nws ntag. Vim muaj li no, koj tsis tau ua rau Vajtswv tus moj yam chim los? Koj yuav tsum nco ntsoov tias txhua yam uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tiav yog ua tiav los mus tiv thaiv Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab kom tes hauj lwm no ua tau tiav zoo. Yog tias koj tsis quav tsej qhov no, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis muaj peev xwm yuav ntseeg taus Vajtswv. Rau qhov koj tau tsim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab yog li ces Nws yuav tau siv txoj kev rau txim kom phim los ua ib zaj lus qhia koj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

664. Tom qab nkag siab Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog lawm, nej puas tau txiav txim siab tias nej yuav tsum coj li cas rau Vajtswv? Thaum kawg, qhov teb rau nqe lus nug no, Kuv xav muab peb nqe lus qhuab ntuas rau nej: Qhov xub thawj, txhob sim Vajtswv. Txawm tias koj yuav to taub txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, txawm tias koj yuav paub txog Nws tus moj yam ntau npaum li cas los xij, txhob sim Nws kiag li. Qhov ob, txhob cam rau lub meej mom nrog Vajtswv. Txawm tias Vajtswv yuav coj hom meej mom dab tsi rau koj los xij los sis txawm tias Nws tso hom dej num dab tsi rau koj los xij, txawm tias Nws yuav muab hom hauj lwm dab tsi ntxiv rau koj ua los xij, thiab txawm tias koj tau siv koj tus kheej thiab tau fij ntau npaum li cas rau Vajtswv los xij, txhob sib tw rau lub meej mom nrog Nws kiag li. Qhov peb, txhob sib tw nrog Vajtswv. Txawm tias koj yuav to taub li cas los xij los sis yog koj tuaj yeem zwm rau yam uas Vajtswv ua nrog koj, yam uas Nws npaj rau koj, thiab tej yam uas Nws muab rau koj, txhob sib tw nrog Vajtswv kiag li. Yog koj tuaj yeem ua tau peb nqe lus qhuab ntuas no, ces koj yuav nyab xeeb, thiab koj yuav tsis muaj lub siab npau taw rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

665. Tej zaum koj tau raug kev txom nyem loj kawg kiag rau thaum koj lub sij hawm, tiam sis koj yeej tseem tsis to taub dab tsi li; koj tsis paub dab tsi ntawm txhua yam txog lub neej kiag li. Tab txawm hais tias koj twb tau raug rau txim thiab txiav txim lawm los, koj yeej tsis tau hloov kiag li, thiab tob rau hauv, koj yeej tseem tsis tau tau txais lub neej kiag li. Thaum lub sij hawm los sim koj txoj hauj lwm, koj yuav ntsib ib txoj kev sim siab yam li hluav taws uas txaus ntshai heev thiab tseem muaj kev txom nyem loj tshaj thiab. Cov hluav taws no yuav ua rau tag nrho koj lub cev ciaj mus ua tshauv. Raws li qee tus neeg uas tsis muaj txoj sia, qee tus neeg uas tsis muaj ib ooj kub dawb huv uas nyob rau sab hauv, qee tus neeg tseem daig nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj qub, thiab qee tus uas tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo ces yog ib tug neeg lwj liam, yog ua cas koj thiaj li yuav tsis raug tshem tawm mus? Ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis tsawg dua li ib lub txiaj tooj liab, thiab tsis muaj txoj sia, puas tuaj yeem muaj ib yam txiaj ntsig dab tsi rau txoj kev kov yeej? Thaum lub sij hawm ntawd los, koj lub sij hawm yuav nyuaj tshaj li cov ntawm Nau-a thiab Xaudoos! Thaum ntawd koj cov lus thov yuav thov tsis tau dab tsi zoo rau koj. Koj yuav ua li cas rov qab los tom qab ntawd thiab pib los lees txim dua tshiab, thaum txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim twb xaus lawm? Thaum txhua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau tiav tag lawm, yuav tsis muaj ntxiv lawm; yam yuav muaj ces yog qhov pib ntawm kev ua hauj lwm ntawm kev rau txim rau cov uas ua phem lawm xwb. Koj tawm tsam, koj ntxeev siab, thiab koj ua tej yam uas koj paub tias yog kev phem. Koj tsis yog lub hom phiaj ntawm kev rau txim hnyav hnyav lov? Kuv tab tom nthuav qhov no tawm rau koj hnub no. Yog tias koj xaiv tsis kam mloog, ces thaum kev puas tsuaj los raug rau koj tom qab ntawd, nws puas yuav tsis lig dhau lawm yog tias thaum ntawd koj mam li pib paub khuv xim thiab pib ntseeg? Kuv tab tom muab ib lub sij hawm rau koj los lees txim hnub no, tiam sis koj tsis kam los ua li ntawd. Koj xav tos ntev npaum li cas? Mus txog ntua hnub kev rau txim lov? Hnub no Kuv tsis nco txog koj cov kev ua txhaum yav dhau los; Kuv zam txim rau koj tas los zam dua thiab, tig kiag ntawm koj sab tsis zoo mus saib rau koj sab zoo nkaus xwb, vim tias tag nrho Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tam sim no yog txhawm rau los cawm koj thiab Kuv tsis muaj lub hom phiaj phem rau koj. Tab sis koj tsis kam los to taub txog; koj tsis tuaj yeem qhia qhov zoo los ntawm kev phem thiab tsis paub yuav nco kev siab zoo tej txiaj ntsig li cas. Puas yog cov tib neeg zoo li no tsuas nyob tos txoj kev rau txim thiab kev ua pauj uas ncaj ncees los txog xwb?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

666. Kuv txoj kev ua hauj lwm nyob rau hauv nej tsis yog zoo ib yam nkaus li Yehauvas txoj kev ua hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Yixayee, thiab, tshwj xeeb, nws tsis zoo ib yam nkaus li txoj hauj lwm uas Yexus tau ua nyob rau hauv Yudas. Nws yog los ntawm txoj kev ua siab ntev heev Kuv thiaj tau hais thiab ua hauj lwm, thiab nws yog los ntawm kev npau taws thiab kev txiav txim Kuv thiaj li kov yeej cov kev tsis zoo no. Nws tsis muaj ib yam zoo li Yehauvas txoj kev coj Nws haiv neeg hauv teb chaws Yixayee. Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee yog muab zaub mov noj thiab dej haus cawm txoj sia, thiab Nws tau puv npo kev khuv leej thiab kev hlub rau Nws haiv neeg thaum uas tab tom muab rau lawv. Txoj hauj lwm hnub no tau ua tiav nyob rau hauv ib haiv neeg uas raug foom tsis zoo lawm ntawm cov tib neeg uas tsis raug xaiv tseg. Tsis muaj zaub mov noj nplua mias, thiab tsis muaj dej haus-cawm txoj sia, thiab tsawg dua tsis muaj ib txoj kev pab cuam ntawm tej khoom siv kom txaus; tsuas muaj ib txoj kev pab cuam ntawm kev txiav txim, kev foom tsis zoo, thiab kev rau txim kom txaus xwb. Cov kas uas nyob rau hauv tej pawg quav tsiaj yeej tsis tsim nyog tau txais cov roob-uas puv npo nyuj twm thiab yaj, muaj nyiaj nplua nuj, thiab cov me nyuam uas zoo nkauj tshaj plaws hauv daim av, xws li Kuv tau muab rau hauv teb chaws Yixayee lawm. Teb chaws Yixayee tam sim no muab nyuj twm thiab yaj thiab kub thiab nyiaj tej khoom fij rau saum lub thaj uas Kuv yug nws cov tib neeg, ntau dua li ib-feem kaum uas Yehauvas tau cheem tsum rau hauv txoj kev cai, thiab yog li Kuv tau muab rau lawv haj tseem ntau dua—ntau dua ib puas npaug uas teb chaws Yixayee tau txais nyob hauv txoj kev cai. Uas Kuv yug teb chaws Yixayee ntau dua li txhua yam uas Anplahas tau txais, thiab txhua yam uas Ixaj tau txais. Kuv yuav ua kom tsev neeg ntawm teb chaws Yixayee muaj tub muaj ki coob thiab huaj vam, thiab Kuv yuav ua kom Kuv haiv neeg Yixayee nthuav tawm mus thoob plaws ntiaj teb. Cov uas Kuv foom koob hmoov rau thiab saib xyuas tseem yog cov neeg Yixayee uas xaiv tseg lawm—qhov ntawd yog, cov tib neeg uas muab txhua yam fij rau Kuv thiab cov uas tau txais txhua yam los ntawm Kuv. Nws yog vim tias lawv khaws Kuv rau hauv lub siab tias lawv tau fij lawv thawj thawj tus me nyuam nyuj thiab me nyuam yaj rau saum Kuv lub thaj dawb huv thiab fij txhua yam uas lawv muaj rau ntawm Kuv xub ntiag, haj tseem txog ntua theem uas muab lawv thawj tus tub hlob fij tos Kuv txoj kev rov qab los thiab. Thiab yog li nej ne? Nej ua rau Kuv npau taws, xav tau qee yam ntawm Kuv, thiab nyiag tej khoom fij ntawm cov uas muab khoom fij rau Kuv, thiab nej tsis paub tias nej tab tom ua txhaum rau Kuv; yog li, txhua yam uas nej tau txais ces yog kev quaj thiab kev rau txim nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj xwb. Nej tau ua rau Kuv npau taws ntau zaus heev, thiab Kuv tau tso Kuv cov hluav taws hlawv los txog rau theem uas muaj ib txhia tib neeg tau ntsib nrog rau ib txoj kev tu siab kawg, thiab tej tsev neeg uas zoo siab tau dhau los ua tej qhov ntxa uas khoob lug xwb. Txhua yam uas Kuv muaj rau cov kas no ces yog txoj kev npau taws uas tsis txawj kawg xwb, thiab Kuv tsis muaj ib lub hom phiaj xav foom koob hmoov rau lawv li. Nws tsuas yog txhawm rau Kuv txoj hauj lwm xwb Kuv thiaj li tau muaj ib txoj kev zam thiab txhawb nqa nej, thiab tau tiv txoj kev poob ntsej muag uas loj tshaj plaws thiab tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, Kuv yuav ua li cas nyob tau rau hauv tib lub tsev nrog rau cov kas uas dov puag ncig hauv tej pawg quav tsiaj? Kuv tsis nyiam txhua yam ntawm nej cov dej num thiab cov lus kiag li, thiab txawm dab tsi los xij, vim tias Kuv tau muaj qee qhov “kev txaus siab” rau nej txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab, qhov no tau dhau los ua ib txoj kev khaws cia uas loj ntawm Kuv cov lus. Yog tsis li ntawd Kuv yeej yuav tsis nyob rau hauv nej los ntev npaum li no. Yog li ntawd, nej yuav tsum paub tias Kuv tus cwj pwm coj rau nej tsuas yog ib txoj kev khuv leej thiab kev hlub tshua xwb; Kuv haj tseem tsis muaj ib qho kev hlub poob los rau nej li. Yam uas Kuv muaj rau nej tsuas yog txoj kev ua siab ntev xwb, vim Kuv tsuas ua qhov no txhawm rau Kuv txoj hauj lwm xwb. Thiab nej twb tau pom Kuv cov dej num tsuas yog vim Kuv tau xaiv txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab yam li “cov khoom siv nyoos”; yog tsis li ntawd, Kuv yeej tsis nthuav tawm Kuv cov dej num rau cov kas no kiag li. Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej tsuas yog ua los ntawm kev tsis txaus siab xwb, tsis yog txhua yam zoo li kev npaj txhij txhua thiab kev zoo siab hlo li uas Kuv tau ua Kuv txoj hauj lwm rau hauv teb Chaws Yixayee. Kuv tab tom ris Kuv txoj kev npau taws thaum tab tom quab yuam Kuv Tus Kheej los hais lus rau hauv nej. Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv txoj hauj lwm uas loj dua, Kuv yuav ua li cas ua tau siab ntev txuas ntxiv rau cov kas zoo li no? Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv lub npe, Kuv twb tau nce mus rau saum qhov siab tshaj plaws ntawm qhov siab lawm thiab twb tau hlawv cov kas no kom ciaj ncaig nrog rau lawv tej pawg quav tsiaj lawm! Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv lub yeeb koob, yog ua li cas Kuv thiaj li tso cai rau cov dab phem no los tab meeg tawm tsam Kuv nrog rau lawv cov taub hau yoj mus yoj los rau Kuv pom? Yog tias tsis yog txhawm rau qhov ua Kuv txoj hauj lwm kom mus tau zoo yam tsis muaj kev tab kaum me me li, yog ua li cas Kuv thiaj li tso cai rau cov tib neeg zoo li-kas no los tsim txom Kuv? Yog tias ib puas tus tib neeg uas nyob hauv ib lub zos hauv teb chaws Yixayee tau sawv los tawm tsam Kuv zoo li no, ces tab txawm tias lawv tau tua tsiaj fij rau Kuv los, Kuv yeej tseem yuav rhuav tshem thiab muab lawv pov tseg rau hauv av kom tawg tag ploj mus kom tiv thaiv tau cov tib neeg uas nyob rau lwm lub nroog kom tsis txhob ntxeev siab ib zaug ntxiv li lawm. Kuv yog ib txoj kev noj hluav taws-tag nrho thiab Kuv tsis ua siab ntev rau kev ua txhaum. Vim tias txhua tus noob neej yog Kuv tsim, txawm Kuv hais thiab ua dab tsi los xij, lawv yuav tsum mloog lus, thiab lawv thiaj li tsis ntxeev siab. Tib neeg tsis muaj cai los txuam yuaj rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab tsawg dua lawv tsis tsim nyog los soj ntsuam qhov yog los sis tsis yog hauv Kuv txoj hauj lwm thiab hauv Kuv cov lus. Kuv yog tus Tswv tsim, thiab cov uas tau raug tsim los yuav tsum ua tiav txhua yam uas Kuv cheem tsum kom muaj ib lub siab huab hwm rau Kuv; lawv yuav tsum tsis txhob sim los muab qhov laj thawj rau Kuv, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Nrog rau Kuv lub hwj chim Kuv tswj fwm Kuv haiv neeg, thiab txhua tus uas yog ib feem ntawm ib puas tsav yam uas Kuv tsim yuav tsum zwm rau Kuv lub hwj chim. Txawm hais tias hnub no nej tawv thiab khav theeb rau ntawm Kuv xub ntiag, txawm hais tias nej tsis mloog cov lus uas Kuv qhia nej thiab tsis paub ntshai los, Kuv tsuas yog ua siab ntev rau nej txoj kev ntxeev siab xwb; Kuv yuav tsis plam Kuv txoj kev txhim kho thiab cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm vim qhov me me, cov kas uas tseem ceeb tau do da tej kev qias vuab tsuab hauv tej pawg quav tsiaj. Kuv ua siab ntev rau txhua yam uas tseem muaj nyob txuas ntxiv uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab txhua yam uas Kuv ntxub vim yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav ua li ntawd mus kom txog thaum Kuv cov kev hais lus tiav tag nrho, mus kom txog rau thaum Kuv lub sij hawm kawg. Tsis txhob txhawj! Kuv tsis tuaj yeem tog mus rau tib qib ib yam li ib tug kas uas tsis muaj npe, thiab Kuv yuav tsis piv Kuv qib kev txawj nrog koj. Kuv tsis nyiam koj kiag li, tiam sis Kuv muaj peev xwm tiv taus. Koj tsis mloog Kuv lus, tiam sis koj tsis tuaj yeem khiav dim hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj, uas tau cog lus rau Kuv los ntawm Kuv Txiv lawm. Ib tug kas uas raug tsim puas tuaj yeem piv tau rau tus Tswv tsim ib puas tsav yam? Thaum lub caij nplooj ntoo zeeg, cov nplooj ntoo zeeg rov qab los rau hauv lawv cov cag lawm; koj yuav rov qab mus rau ntawm koj “txiv” lub tsev, thiab Kuv yuav rov qab mus tuaj Kuv Txiv tog. Kuv yuav tau muaj phooj ywg los ntawm Nws txoj kev hlub zoo, thiab koj yuav tau caum qab los ntawm txoj kev tsuj ntawm koj txiv. Kuv yuav muaj lub yeeb koob ntawm Kuv Txiv, thiab koj yuav muaj txoj kev txaj muag ntawm koj txiv txoj. Kuv yuav siv txoj kev rau txim uas Kuv tau tuav tseg los ntev lawm los ua koj tus phooj ywg, thiab koj yuav ntsib Kuv txoj kev rau txim nrog rau koj sab cev nqaij daim tawv uas tsw lwj uas tau coj tsis ncaj los tau ntau txhiab xyoo lawm. Kuv yuav tau xaus Kuv txoj hauj lwm ntawm cov lus rau hauv koj, ua phooj ywg nrog rau kev ua siab ntev, thiab koj yuav pib ua kom tiav tus qauv ntawm txoj kev raug tsim txom uas phem kawg nkaus los ntawm Kuv cov lus. Kuv yuav zoo siab heev thiab ua hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Yixayee; koj yuav quaj thiab tom hniav qab qawv, yuav ciaj thiab yuav tuag nyob rau hauv cov av nkos. Kuv yuav rov qab tau txais Kuv lub cev qub thiab yuav tsis nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab nrog koj ntxiv lawm, hos koj yuav rov qab tau txais koj txoj kev phem qub thiab laum txuas ntxiv ib puag ncig hauv tej pawg quav tsiaj. Thaum Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Kuv. Thaum koj txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev quaj nyiav rau koj. Kuv yuav tsis khuv leej koj li, thiab koj yuav tsis muaj hnub pom Kuv dua li lawm. Kuv yuav tsis koom nrog koj sib txuas lus ntxiv lawm, thiab koj yuav tsis muaj hnub ntsib Kuv dua li lawm. Kuv yuav ntxub koj txoj kev ntxeev siab, thiab koj yuav nco Kuv txoj kev ntxim hlub. Kuv yuav nplawm koj thiab koj yuav ntshaw Kuv heev. Kuv yuav zoo siab hlo ncaim koj mus, thiab koj yuav paub txog koj txoj kev tshuav Kuv nqis. Kuv yuav tsis muaj hnub pom koj dua li lawm, tiam sis koj yuav ib txwm cia siab rau Kuv. Kuv yuav ntxub koj vim tias tam sim no koj tawm tsam Kuv, thiab koj yuav nco Kuv vim tias tam sim no Kuv rau txim rau koj. Kuv yuav tsis kam ua neej nyob nrog koj, tiam sis koj yuav ntshaw heev thiab quaj nyiav mus ib txhis li, vim koj yuav khuv xim txhua yam uas koj tau ua rau Kuv. Koj yuav tu siab rau koj txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, koj haj tseem yuav tso ntsej muag-rau hauv av yam khuv xim heev thiab ntog rau ntawm Kuv xub ntiag thiab cog lus tias yuav tsis muaj qhov tsis mloog Kuv lus dua li lawm. Hauv koj lub siab, txawm li cas los xij, koj tsuas yog hlub Kuv xwb, txawm li ntawd los koj yeej yuav tsis muaj peev xwm hnov Kuv lub suab li lawm. Kuv yuav ua kom koj txaj muag rau koj tus kheej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

667. Tam sim no Kuv tab tom saib mus rau koj sab cev nqaij daim tawv uas ua ywj siab thiab yuav cuam tshuam rau Kuv, thiab Kuv tsuas muaj ib lo lus ceeb toom me me rau koj xwb, txawm hais tias Kuv yuav tsis “ua dej num rau” koj los ntawm txoj kev rau txim los xij. Koj yuav tsum paub tias lub luag hauj lwm dab tsi uas koj ua nyob rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab ces Kuv thiaj li yuav txaus siab. Hais txog qhov ua dhau ntawm qhov no, yog tias koj tawm tsam Kuv los sis siv Kuv cov nyiaj, los sis noj cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, los sis yog tias nej cov kas ib leeg tom ib leeg, los sis yog tias nej cov niag tsiaj zoo li-dev uas muaj teeb meem los sis ib leeg ua txhaum rau ib leeg—Kuv tsis txhawj xeeb txog ib yam dab tsi ntawm tej ntawd kiag li. Nej tsuas yog yuav tsum paub tias nej yog yam dab tsi xwb, thiab Kuv yeej yuav txaus siab heev lawm. Dhau ntawm txhua yam no lawm, yog tias nej ib leeg xav taw riam phom rau ib leeg los sis ib leeg xav ua rog rau ib leeg los ntawm cov lus los xij, qhov ntawd tsis ua cas; Kuv tsis muaj txoj kev xav los txuam nrog rau tej yam zoo li no, thiab Kuv tsis xav cuam tshuam rau hauv noob neej tej teeb meem ib qho me me li. Nws tsis yog hais tias Kuv tsis quav ntsej txog tej kev tsis sib haum xeeb ntawm nej; nws yog hais tias Kuv tsis yog ib tug ntawm nej xwb, thiab yog li ntawd thiaj li tsis koom nrog rau cov teeb meem uas nyob nruab nrab ntawm nej. Kuv Tus Kheej tsis yog ib tug uas raug tsim los thiab tsis yog nyob rau hauv lub ntiaj teb, yog li Kuv thiaj li tsis nyiam lub neej uas muaj kev kub ntxhov ntawm tib neeg thiab kev ntxhov quav niab, tsis muaj kev sib raug zoo nyob nruab nrab ntawm lawv. Kuv tshwj xeeb yog tsis nyiam cov tib neeg coob coob uas toog ntsej. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj kev paub tob txog tej kev tsis dawb huv hauv txhua tus uas tau raug tsim los lub siab, thiab ua ntej uas Kuv tau tsim nej, Kuv twb paub txog txoj kev tsis ncaj ncees uas nyob tob tob hauv noob neej lub siab lawm, thiab Kuv twb paub txhua yam kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj hauv noob neej lub siab lawm. Yog li ntawd, tab txawm hais tias tsis muaj ib tug hneev taw kiag li thaum tib neeg ua tej kev tsis ncaj ncees los, Kuv yeej tseem paub tias txoj kev tsis ncaj ncees twb muaj nyob rau hauv nej lub siab lawm ntau dua li txoj kev nplua nuj ntawm txhua yam uas Kuv tau tsim los. Nej txhua tus tau sawv mus rau theem uas siab tshaj plaws ntawm cov neeg coob coob lawm; nej tau nce mus ua cov pog koob yawg koob ntawm cov neeg coob coob lawm. Nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb, thiab nej khiav tsim teeb meem rau hauv txhua txhua tus kas, nrhiav ib qho chaw ntawm kev yooj yim thiab maj mam sim nqos cov kas uas me dua nej. Nej yog tus neeg siab phem thiab lim hiam hauv nej lub siab, tseem phem dua cov dab uas tau tog mus nyob rau hauv qab hiav txwv lawm thiab. Nej nyob rau hauv qab ntawm cov quav, thab plaub nrog cov kas puag saum ncov mus ti nkaus hauv qab mus kom txog ntua thaum lawv tsis muaj kev thaj yeeb, sib ntau sib tua ib pliag thiab tom qab ntawd mam li txias zuj zus. Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev huab hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas koj thiaj li sib ntau sib tua nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug? Nej cov me nyuam cua nab me me uas tsw lwj ntxiag nyiag tej khoom fij los ntawm Kuv lub thaj, Yehauvas; hauv kev ua li no, koj puas tuaj yeem cawm tau koj txoj kev uas puas lawm, kev poob suab poob npe thiab dhau los ua cov neeg xaiv tseg ntawm teb chaws Yixayee? Koj yog tus tsis txaj muag uas phem tshaj plaws! Cov khoom fij ntawm lub thaj yog tib neeg fij rau Kuv, yam li ib txoj kev nthuav tawm txog tej kev siab dawb siab zoo los ntawm cov uas hwm Kuv. Lawv yog txhawm rau Kuv txoj kev tswj kav thiab rau Kuv txoj kev siv, yog li yog ua li cas koj thiaj li muaj peev xwm nyiag Kuv tej nquab me me uas tib neeg tau muab pub rau Kuv? Puas yog koj tsis ntshai dhau los ua ib tug Yudas? Puas yog koj tsis ntshai tias koj daim av yuav dhau los ua ib thaj teb ntshav? Koj yog yam khoom uas tsis paub txaj muag li! Koj puas xav hais tias tej nquab uas tau muab fij los ntawm tib neeg yog los yug koj tus kas lub plab? Yam uas Kuv tau muab rau koj yog yam uas Kuv kam thiab txaus siab hlo muab rau koj; yam uas Kuv tsis tau muab rau koj yog yam uas Kuv muab pov tseg lawm xwb. Tej zaum koj yuav nyiag tsis tau Kuv cov khoom fij yooj yim. Tus ua hauj lwm yog Kuv, Yehauvas—tus Tswv tsim ib puas tsav yam—thiab tib neeg fij khoom vim yog Kuv. Puas yog koj xav tias qhov no yog txoj kev them rau tag nrho txoj kev khiav uas koj ua? Koj yeej tsis txaj muag tiag tiag li! Koj khiav rau leej twg? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej? Vim li cas koj thiaj li nyiag Kuv cov khoom fij? Vim li cas koj thiaj li nyiag nyiaj hauv Kuv lub hnab nyiaj? Puas yog koj tsis yog Yudas Ikhali-au tus tub? Cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, yog kom cov pov thawj zoo siab. Koj puas yog ib tug pov thawj? Koj yuav muaj peev xwm noj Kuv cov khoom fij yam kaj siab lug, thiab haj tseem muab cov khoom ntawd tso rau saum lub rooj; koj tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj yog tus tsis muaj nuj nqis uas phem tshaj plaws! Kuv cov hluav taws, cov hluav taws ntawm Yehauvas, yuav hlawv kom koj ciaj ncaig!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

668. Kuv tau ua hauj lwm thiab hais li no rau nej, Kuv tau siv lub zog thiab kev rau siab ntau heev, tab sis thaum twg yog thaum uas nej tau mloog tej Kuv ua twb zoo hais rau nej no? Nej tau nyo hau rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus no qhov twg? Vim li cas nej ua li no rau Kuv? Vim li cas txhua yam nej hais thiab ua pheej yuav thab kom Kuv chim xwb? Vim li cas nej lub siab yuav tawv ua luaj li? Kuv puas tau ntaus nej ntog ib zaug li mas? Vim li cas nej pheej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua kom Kuv tu siab thiab ntxhov siab xwb mas? Puas yog nej tab tom tos hnub npau taws ntawm Kuv, Yehauvas, los rau nej? Puas yog nej tab tom tos kom Kuv xa txoj kev chim uas nej qhov kev tsis mloog lus pheej thab kom tshwm tuaj ntawd? Txhua yam Kuv ua ntawd tsis yog ua rau nej lod? Tab sis nej ib txwm ua li no rau Kuv, Yehauvas, hauv txoj kev no: nyiag Kuv tej kev theej txhoj, nqa tej khoom fij ntawm Kuv lub thaj mus tsev mus rau hma lub qhov mus pub cov me nyuam hma thiab cov me nyuam hma ntawm cov me nyuam hma; tib neeg sib ntaus sib tua, sib ntsuas zog nrog txoj kev chim qhov muag dub nciab thiab ntaj thiab hmuv, muab tej lus ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, cuam sis mus rau hauv qhov viv kom qias neeg npaum li quav. Nej txoj kev tsim npuab siab nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg tau rais mus ua kev ua tsiaj lawm! Nej lub siab tau rais mus ua pob zeb ntev los lawm. Nej puas paub hais tias lub sij hawm thaum Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws los txog ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv txiav txim rau tej kev phem uas nej ua rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hnub no? Nej xav hais tias dag Kuv li no, muab Kuv tej lus cuam sis mus rau hauv av nkos thiab tsis mloog tej lus ntawd li—nej xav hais tias ua li no ntawm Kuv nrab qaum ces yuav ua rau nej muaj cuab kav khiav dim Kuv qhov kev ntsia ntsoov yam npau taws heev lod? Nej puas paub hais tias Kuv, Yehauvas, ob lub qhov muag twb ntsia pom nej tag lawm, thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj thiab ntshaw tej uas Kuv muaj ntawd lod? Nej tsis paub hais tias thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj ntawd, nej ua li ntawd ntawm lub thaj uas tej kev theej txhoj ntawd raug muab coj los fij no lod? Ua cas nej ho ntseeg hais tias nej ntse txaus los dag Kuv li no mas? Yuav ua cas Kuv txoj kev npau taws thiaj yuav tawm ntawm nej tej kev txhaum loj nkawg nkaus no mus tau? Yuav ua cas Kuv txoj kev chim npau to no thiaj li yuav hla dhau nej tej kev ua phem mas? Qhov phem nej ua hnub no tsis qhib ib txoj kev tawm rau nej, tab sis tsuas teem khaws tseg txoj kev rau txim rau nej qhov tag kis xwb; nws thab txoj kev rau txim los ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, rau nej xwb. Nej tej kev ua phem thiab tej lus phem yuav ua cas khiav dim ntawm Kuv txoj kev rau txim mas? Nej tej lus thov yuav ua cas mus txog Kuv pob ntseg mas? Kuv yuav ua cas qhib tau ib txoj kev tawm rau nej txoj kev tsis ncaj ncees mas? Kuv yuav ua cas tso tseg tau nej tej kev ua phem hauv txoj kev tawv ncauj rau Kuv mas? Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlais nej tus nplaig uas muaj toj taug npaum nkaus li nab tus mas? Nej tsis hu Kuv rau nej qhov kev ncaj ncees, tab sis mas pheej ho teem tseg Kuv tej kev npau taws uas yog qhov tau los ntawm nej txoj kev tsis ncaj ncees xwb. Yuav ua cas Kuv thiaj yuav zam txim rau nej tau mas? Nyob ntawm ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces nej tej lus thiab tej kev ua ces qias neeg kawg nkaus li. Ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, pom nej tej kev tsis ncaj ncees li ib qho kev rau txim uas txo kom yau. Ua cas Kuv txoj kev rau txim thiab txiav txim yam ncaj ncees thiaj li tawm ntawm nej mus tau mas? Vim nej ua li no rau Kuv, ua rau Kuv tu siab thiab npau taws, ua cas Kuv thiaj yuav tso nej dim ntawm Kuv ob txhais tes thiab ncaim ntawm hnub uas Kuv, Yehauvas, rau txim thiab cem foom nej mus tau mas? Nej tsis paub hais tias tag nrho nej tej lus phem thiab suab lus hais tawm phem phem ntawd twb tuaj txog Kuv ob pob ntseg lawm? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis ncaj ncees ntawd twb dub tsuas tag Kuv lub tsho dawb huv ntawm txoj kev ncaj ncees lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis mloog lus twb thab tau Kuv txoj kev chim loj kawg nkaus lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv chim tshaj plaws ntev los lawm, thiab twb sim Kuv txoj kev ua siab ntev ntawd ntev los lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv lub cev nqaij daim tawv puas tsuaj lawm, ua rau nws khaub hlab tag li lawm lod? Kuv uv los txog tam sim no, ua rau Kuv cia li tsis tso Kuv tej kev chim, kev zam rau nej ntxiv lawm. Nej tsis paub hais tias nej tej kev ua phem twb tau pom txog ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm, thiab Kuv tej kev quaj qw twb mus txog Kuv Txiv ob lub pob ntseg lawm lod? Ua cas Nws thiaj li cia nej ua li no rau Kuv? Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes hauj lwm uas Kuv ua rau hauv nej ntawd yog ua rau nej lod? Tab sis nej leej twg nyiam tes hauj lwm ntawm Kuv, Yehauvas mas? Puas yog Kuv tsis ua siab ncaj rau txoj kev xav ntawm Kuv Txiv vim yog Kuv tsis khov txaus, thiab vim yog tej kev chim siab uas Kuv tau raug ntawd? Nej tsis to taub Kuv lub siab li lod? Kuv hais lus rau nej li Yehauvas hais; ua Kuv tseem tsis tau muab ntau txaus rau nej thiab lod? Txawm hais tias Kuv yuav txaus siab ris tag nrho tej kev mob kev ntsaj rau Kuv Txiv tes hauj lwm, los nej yuav ua cas dim ntawm txoj kev rau txim uas Kuv coj los rau nej vim yog Kuv txoj kev mob kev ntsaj ntawd? Nej tseem tsis tau siv Kuv ntau txaus thiab lod? Hnub no, Kuv tau raug Kuv Txiv muab pub rau nej; nej tsis paub hais tias nej tau siv ntau tshaj Kuv tej lus uas muaj ntau nplua mias ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv txoj sia raug muab pauv nej txoj sia thiab tej yam uas nej tau siv yam txaus siab hlo ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv Txiv siv Kuv txoj sia los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgyoog, thiab hais tias Nws kuj tau muab Kuv txoj sia rau nej, ua rau nej tau txais ntau tshaj pua npaug, thiab cia nej zam ntau qhov kev ntxias lod? Nej tsis paub hais tias tsuas yog los ntawm Kuv tes hauj lwm nkaus xwb es nej thiaj li raug zam tawm ntawm ntau qhov kev ntxias, thiab los ntawm ntau qhov kev rau txim uas tsiv nyaum heev ntawd no lod? Nej tsis paub hais tias nws tsuas yog vim Kuv nkaus xwb es Kuv Txiv thiaj li cia nej nyob kaj siab lug los txog tam sim no lod? Ua cas nej yuav nyob tau tawv qhawv thiab tsis kam hloov niaj hnub no li, cuag li tej tawv pob taws su tej thooj ntawd cia li loj tuaj hauv nej lub siab lawm? Nej tej kev phem uas nej ua hnub no yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws uas yuav los txog tom qab uas Kuv ncaim ntawm lub ntiaj teb mus lawm? Ua cas Kuv thiaj yuav cia cov uas tawv heev thiab tsis kam hloov li khiav dim ntawm txoj kev chim ntawm Yehauvas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

669. Xav rov qab mus rau yav tag: Thaum twg Kuv qhov muag ntsia thiaj chim ua luaj, thiab Kuv lub suab thiaj li nyaum ua luaj rau nej? Thaum twg Kuv thiaj tau phua plaub hau rau nej? Thaum twg Kuv thiaj cem nej yam tsis muaj laj thawj li? Thaum twg Kuv thiaj li cem nej rau nej lub ntsej muag kiag? Nws tsis yog vim Kuv tes hauj lwm es Kuv thiaj hu Kuv Txiv kom muab nej tshem tawm ntawm txhua qhov kev raug ntxias lod? Vim li cas nej ho ua li no rau Kuv? Kuv puas tau siv Kuv lub hwj chim los ntaus nej lub cev nqaij tawv ntog kiag ib zaug li mas? Vim li cas nej ho them rov qab rau Kuv li no? Tom qab uas tshuab pa kub thiab pa txias tuaj rau Kuv tag lawm nej yeej tsis kub tsis txias li, thiab ces nej tseem sim ntxias Kuv thiab zais tej ub tej no tawm ntawm Kuv, thiab nej tej qhov ncauj mas muaj tej qaub ncaug ntawm txoj kev tsis ncaj ncees puv npo xwb. Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav ntxias dag tau Kuv tus Ntsujplig lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav khiav dim Kuv txoj kev npau taws lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav txiav txim tau rau tej kev ua ntawm Kuv, Yehauvas, raws li qhov nws nyiam lod? Kuv puas yog tus Vajtswv uas tib neeg txiav txim rau mas? Kuv puas yuav cia ib tug me nyuam kas me me los thuam Kuv li ntawd? Kuv yuav ua cas muab tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus coj los tso rau nrog Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis mas? Nej tej lus thiab tej kev ua ces twb tau rhuav thiab teem txim rau nej ntev los lawm. Thaum rub lub ntuj kom dav thiab tsim txhua yam, Kuv tsis pub ib tug twg uas raug tsim tawm los ntawd los koom raws li lawv siab nyiam, Kuv haj yam tsis pub ib yam dab tsi los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg raws li nws siab nyiam. Kuv tsis zam ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi li; Kuv yuav ua cas tseg cov uas siab phem thiab lim hiam rau Kuv mas? Kuv yuav ua cas zam txim tau rau cov uas tawm tsam Kuv tej lus? Kuv yuav ua cas zam cov uas tsis mloog Kuv hais mas? Ua tib neeg txoj hmoo tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes thiab lod? Ua cas Kuv thiaj li yuav xam hais tias koj txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus ntawd dawb huv no mas? Ua cas koj tej kev txhaum thiaj li dub tsuas Kuv qhov kev dawb huv mas? Kuv tsis raug dub tsuas los ntawm tej yam tsis dawb huv ntawm cov tsis ncaj ncees, los sis Kuv tsis txaus siab txais tej khoom fij ntawm cov tsis ncaj ncees. Yog koj ua siab ncaj rau Kuv, Yehauvas, ua cas koj thiaj li muab tej khoom theej txhoj ntawm Kuv lub thaj nqa mus rau koj mas? Koj puas siv tau koj tus nplaig muaj toj taug los saib tsis taus Kuv lub npe dawb huv mas? Koj puas yuav tawm tsam Kuv tej lus tau li no mas? Koj puas siv tau Kuv lub yeeb koob thiab lub npe dawb huv ua ib qho cuab yeej mus tiam Ntxwgnyoog, tus phem mas? Kuv txoj sia mas muab rau cov dawb huv siv xwb. Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj muab Kuv txoj sia coj los ua si raws li qhov koj ntshaw, thiab siv nws los ua ib qho cuab yeej los sib tawm tsam rau ntawm nej tus kheej mas? Ua cas nej yuav tsis muaj siab ntsws li, thiab tsis muaj txoj kev zoo li, nyob rau hauv qhov nej ua rau Kuv li mas? Nej tsis paub hais tias Kuv twb sau nej tej kev ua phem rau hauv tej lus ntawm txoj sia lawm lod? Nej yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws thaum Kuv rau txim rau Iyiv? Ua cas Kuv thiaj yuav cia nej tawm tsam Kuv thiab tawv Kuv zoo li no, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li mas? Kuv ua twb zoo hais rau nej, thaum hnub ntawd los txog, nej txoj kev rau txim yuav haj yam thev tsis taus tshaj qhov ntawm Iyiv! Nej yuav khiav dim Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws li cas mas? Kuv qhia nej tiag tiag: Kuv txoj kev uv ntawd ces yog npaj rau nej tej kev ua phem, thiab muaj nyob rau nej tej kev rau txim nyob rau hnub ntawd. Nej tsis yog cov uas yuav raug txiav txim rau yam npau taws ntxiag thaum Kuv txoj kev uv ntawd tau los txog qhov kawg lawm lod? Txhua yam tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes lod? Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj tsis mloog lus rau Kuv li ntawd, nyob hauv qab ntuj no mas? Nej lub neej yuav nyuab heev tuaj vim nej twb tau ntsib tus Mexiyas lawm, uas twb yeej tau hais tias Nws yuav los, tab sis tsis los li. Nej tsis yog Nws cov yeeb ncuab lod? Yexus twb ua phooj ywg nrog nej, tab sis nej tseem yog cov yeeb ncuab rau tus Mexiyas thiab. Nej tsis paub hais tias txawm nej yuav yog phooj ywg rau Yexus, nej tej kev ua phem twb tau ntsaws puv nkaus rau cov raj ntawm cov uas ntxim ntxub lod? Txawm hais tias nej nyob ze ntawm Yehauvas heev, los nej tsis paub hais tias nej tej lus phem twb tau mus txog ntawm Yehauvas ob lub pob ntseg thiab thab tshum Nws qhov kev npau taws lawm lod? Ua cas Nws twb nyob ze koj, thiab ua cas Nws thiaj li yuav tsis hlawv koj tej raj, uas ntim tej kev ua phem ntawd pov tseg mas? Ua cas Nws thiaj li yuav tsis yog koj tus yeeb ncuab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

670. Nej txhua tus zaum rau saum cov rooj ntawm lub meej mom, qhuab qhia cov tseem hluas uas yog nej ib phaum thiab coj lawv txhua tus los zaum nrog koj. Nej paub tsawg heev tias nej “cov xeeb ntxwv” yav dhau los tau tsis muaj txoj pa thiab poob Kuv txoj hauj lwm lawm. Kuv lub koob meej ci ntsa iab tuaj ntawm daim av sab hnub tuaj tuaj rau daim av sab hnub poob, txawm li ntawd los thaum nws nthuav tawm txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb thiab pib sawv los thiab ci ntsa iab ntxiv mus, Kuv yuav muab Kuv lub koob meej ntawm sab hnub tuaj thiab coj nws mus rau sab hnub poob kom cov tib neeg uas nyob rau txoj kev tsaus ntuj, cov uas tau tso Kuv tseg nyob rau sab hnub tuaj, yuav raug tshem tawm ntawm txoj kev paub tseeb txij hnub ntawd mus. Thaum qhov ntawd tshwm sim, nej yuav nyob rau hauv lub hav ntxov ntxoo. Tab txawm hais tias cov tib neeg niaj hnub no zoo tshaj cov dhau los ib puas npaug los, lawv tseem tsis tuaj yeem ua tau raws li Kuv cov kev cheem tsum, thiab lawv yeej tseem tsis yog ib lo lus tim khawv rau Kuv lub koob meej kiag li. Nej thiaj li muaj peev xwm ua tau zoo tshaj cov dhau los lawm ib puas npaug yog ib qhov txiaj ntsig ntawm Kuv txoj hauj lwm; nws yog cov txiv uas tau txi ntawm Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, Kuv tseem qias rau nej cov lus thiab cov dej num, thiab rau nej tus cwj pwm, thiab Kuv yeej tsis txaus siab rau txoj kev uas nej ua dej num rau ntawm Kuv xub ntiag hlo li, vim rau qhov nej tsis muaj ib txoj kev nkag siab txog Kuv kiag li. Yog ua li cas, yog li, nej puas tuaj yeem los ua neej raws li Kuv lub koob meej, thiab nej yuav tuaj yeem muaj lub siab ncaj ncees tiag tiag rau Kuv txoj hauj lwm yav tom ntej tau li cas? Nej txoj kev ntseeg zoo nkauj heev; nej hais tias nej zoo siab hlo los muab nej lub neej tag nrho fij los sawv cev ntawm Kuv txoj hauj lwm, thiab tias nej zoo siab hlo los fij nej lub neej txoj sia rau txoj hauj lwm ntawd, tiam sis nej tus yam ntxwv tsis tau hloov pauv ntau li. Nej tsuas yog hais lus khav theej ntxhias xwb, txawm hias tias qhov tseeb tiag nej tus cwj pwm tiag tiag yog yam phem heev. Nws yog zoo li yam tias tib neeg tus nplaig thiab ob daim di ncauj yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tiam sis lawv ob txhais ceg yog nyob deb heev puag hauv ntiaj teb, thiab raws li qhov tshwm los, lawv cov lus thiab cov dej num thiab lawv cov kev muaj suab nrov npe tseem yog nyob rau hauv daim ntaub ntuag ntuag thiab kev puas tsuaj xwb. Nej tej kev muaj suab nrov npe tau raug rhuav tshem lawm, nej txoj kev xav sab hauv raug tshem tawm lawm, nej txoj kev hais lus yam qis qis, thiab nej lub neej txoj sia tuaj yeem raug thuam tau; haj tseem tag nrho ntawm nej txoj kev ua neej tau raug tog mus rau hauv lub hauv paus txoj kev qis. Nej lub siab-nqaim heev rau lwm tus, thiab nej thov kom txo nqi rau txhua yam me me. Nej sib cav sib ceg txog nej tus kheej txoj kev muaj suab nrov npe thiab meej mom, haj tseem mus txog ntua theem uas nej zoo siab hlo nqe mus rau hauv ntuj tawg thiab mus rau hauv lub pas hluav taws. Nej cov lus tam sim no thiab cov dej num twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog neeg txhaum lawm. Nej cov cwj pwm uas coj rau Kuv txoj hauj lwm twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog cov uas tsis ncaj ncees lawm, thiab tag nrho ntawm nej cov yam ntxwv twb qhia txaus lawm tias nej yog cov ntsuj plig uas qias vuab tsuab uas puv npo tej kev ntxub ntxaug. Nej tej kev qhia kom pom meej thiab yam uas nej nthuav tawm twb hais tau txaus lawm tias nej yog cov tib neeg uas tau qaug rau nej txoj kev puv npo cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv. Thaum to taub qhov tseeb txog lub teb chaws uas tau hais lawm, nej tsis nthuav tawm nej tej kev xav li. Puas yog nej ntseeg tias txoj kev uas nej ua li no twb txaus rau nej los taug kev mus dhau lub rooj vag uas mus rau hauv Kuv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm? Puas yog nej ntseeg tias nej tuaj yeem tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog daim av dawb huv ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus, yam tsis muaj nej tus kheej cov lus thiab cov dej num uas tau raug Kuv sim thaum xub thawj lawm? Leej twg tuaj yeem rub cov plaub yaj dhau Kuv ob lub qhov muag? Yuav ua li cas nej tej cwj pwm thiab kev sib tham uas ntxim ntxub, qis qis thiaj li tuaj yeem khiav dhau Kuv txoj kev pom? Nej lub neej txoj sia tau raug txiav txim los ntawm Kuv kom ua neej nyob los haus cov ntshav thiab noj cov cev nqaij daim tawv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv vim nej xyaum lawv rau ntawm Kuv xub ntiag txhua txhua hnub li. Nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, nej tus cwj pwm tau phem heev, yog li yog ua li cas Kuv thiaj li tsis pom tias nej qias vuab tsuab? Nej cov lus muaj tej kev tsis dawb huv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv: Nej dag ntxias, zais, thiab hais lus qhuas zoo li cov uas koom nyob rau hauv kev ua khawv koob thiab zoo li cov uas ntxeev siab thiab haus cov ntshav ntawm cov tsis ncaj ncees. Txhua yam ntawm tib neeg tej kev nthuav tawm mas tsis ncaj ncees kiag li, yog li yuav ua li cas txhua tus tib neeg thiaj li yuav raug tso rau hauv daim av uas dawb huv qhov chaw uas cov ncaj ncees nyob? Koj puas xav tias tus cwj pwm uas ntxim ntxub ntawm koj tuaj yeem cais tau koj kom dawb huv piv rau cov uas tsis ncaj ncees? Koj tus nplaig uas zoo li-nab thaum kawg yuav tuaj yeem rhuav tshem koj sab cev nqaij daim tawv no uas ua rau muaj kev puas ntsoog thiab ua tej kev ntxub ntxaug, thiab koj ob sab tes uas tau raug npog los ntawm cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thaum kawg kuj yuav rub koj tus ntsuj plig mus rau hauv ntuj tawg thiab. Vim li cas, yog li, koj thiaj li tsis plhaw los rau lub hwv tsam no los yaug koj ob txhais tes qias vuab tsuab-uas raug npog lawm kom dawb huv? Thiab vim li cas koj thiaj li tsis siv lub cib fim no los txiav koj tus nplaig uas hais cov lus tsis ncaj ncees ntawd tawm mus? Nws puas yog tias koj zoo siab hlo los raug tsim txom hauv cov nplaim taws ntawm ntuj tawg vim yog koj ob txhais tes, tus nplaig, thiab ob daim di ncauj? Kuv yeej ib txwm saib ntsoov txhua tus lub siab los ntawm ob lub qhov muag, vim hais tias ua ntej uas Kuv tsim noob neej, Kuv twb tau nkag siab txog lawv lub siab los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv twb tau pom tshab tib neeg lub siab los ntev lawm, yog li yuav ua li cas lawv tej kev xav thiaj li yuav khiav dhau Kuv txoj kev xav? Yog ua li cas nws thiaj li yuav tsis lig heev rau lawv los khiav kom dhau txoj kev raug hlawv los ntawm Kuv tus Ntsujplig?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

671. Kuv twb tau nrog nej nyob, koom nrog nej tau ob peb lub caij nplooj ntoo hlav thiab nplooj ntoo zeeg lawm; Kuv twb tau nyob nrog nej los ntev lawm, thiab tau nrog nej nyob lawm. Nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub twb tau mus dhau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm ntau npaum li cas? Cov lus siab dawb paug ntawm nej yeej ib txwm nrov ncha rau hauv Kuv ob lub pob ntseg tas li li; ntau plhom thiab ntau plhom ntawm nej tej kev ntshaw twb tau muab tso rau saum Kuv lub thaj lawm—muaj ntau heev uas yuav tau suav. Txawm li cas los xij, raws li nej txoj kev mob siab thiab yam uas nej tau siv, nej twb tsis muab ib yam me me li. Nej twb tsis muab ib qho me me ntawm lub siab dawb paug coj los tso rau saum Kuv lub thaj li. Cov txiv ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv nyob qhov twg? Nej twb tau txais txoj hmoov hlub uas tsis paub kawg los ntawm Kuv lawm, thiab nej twb tau pom tej kev zais uas tsis paub kawg los saum ntuj ceeb tsheej los lawm; Kuv twb tau qhia rau nej txog cov nplaim taws saum ntuj ceeb tsheej lawm, tiam sis Kuv tsis tau muaj lub siab uas yuav hlawv nej. Txawm li cas los xij, nej tau muab npaum li cas rov qab rau Kuv? Nej zoo siab hlo muab ntau npaum li cas rau Kuv? Nrog rau cov zaub mov noj uas Kuv tau muab rau nej los ntawm txhais tes, nej tig ib puag ncig thiab muab nws fij rau Kuv, haj tseem hais tias nws yog qee yam uas nej tau txais rov qab los ntawm koj tus kheej txoj kev khwv lub hws nrog thiab tias koj tab tom fij txhua yam rau Kuv uas yog koj tus kheej ntiag tug. Yog ua li cas koj tsis paub tias koj “tej kev pab” rau Kuv yog txhua yam uas tau nyiag los ntawm Kuv lub thaj los xwb? Tshaj ntawd ntxiv, tam sim no koj tab tom muab cov khoom ntawd fij rau Kuv, puas yog koj tsis tab tom dag Kuv? Yog ua cas koj thiaj li tsis paub tias yam uas Kuv zoo siab hnub no yog txhua yam khoom fij uas nyob rau saum Kuv lub thaj, thiab tsis yog yam uas koj tau los ntawm koj txoj kev khwv thiab tom qab ntawd muab fij rau Kuv? Tseeb tiag nej muaj peev xwm los dag Kuv raws txoj kev no, yog li Kuv yuav zam txim rau nej tau li cas? Koj yuav xav tias Kuv yuav tiv qhov no mus txuas ntxiv tau li cas? Kuv twb tau muab txhua yam rau nej lawm. Kuv twb tau qhib txhua yam rau nej lawm, muab rau nej raws li xav tau, thiab tau rua nej ob lub qhov muag lawm, txawm li ntawd los nej dag Kuv zoo li no, tsis quav ntsej nej lub siab. Kuv twb tau muab txhua yam rau nej yam tsis qia dub li kom txawm hais tias nej raug tsim txom los, nej tseem tau txais txhua yam los ntawm Kuv uas Kuv tau coj los saum ntuj ceeb tsheej los. Txawm hais tias qhov no, nej tsis muaj ib qho kev mob siab hlo li, thiab txawm tias nej tau muaj ib txoj kev pab me me xwb los, nej sim los “suav” nrog Kuv tom qab ntawd. Koj txoj kev pab puas yuav tsis suav rau ib yam dab tsi li? Yam uas koj tau muab rau Kuv lawm yog ib lub xuab zeb xwb, txawm li ntawd los yam uas koj tau thov ntawm Kuv mas yog ib kas tham kub. Puas yog tias koj tsis muaj laj thawj txaus? Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Tsis muaj ib txoj lw ntawm kaum feem pua uas Kuv yuav tsum tau muab, cia muaj tej khoom fij ntxiv nkaus xwb. Tsis tas li ntawd xwb, kaum feem pua uas tau muab pab los ntawm cov uas mob siab ntawd tau raug txeeb tau los ntawm cov neeg phem. Puas yog tias nej txhua tus tsis tawg tawm ntawm Kuv mus? Puas yog tias nej txhua tus tsis yog cov tawm tsam Kuv? Puas yog tias nej txhua tus tsis ua rau Kuv lub thaj puas ntsoog? Cov tib neeg zoo li no yuav ua li cas pom tau tias muaj nuj nqis ntawm Kuv ob lub qhov muag? Puas yog lawv tsis yog cov npua thiab cov dev uas Kuv tsis nyiam kiag li? Kuv yuav cia li hais txog rau nej txoj kev ua phem yam li ib yam khoom muaj nqis tau li cas? Kuv txoj hauj lwm yuav ua tiav rau leej twg tiag tiag? Nws puas yuav yog tias nws lub hom phiaj tsuas yog los ntaus nej txhua tus kom nthuav tawm Kuv lub hwj chim xwb? Puas yog nej txhua tus lub neej txoj sia tsis khuam rau saum ib lo lus los ntawm Kuv? Vim li cas Kuv thiaj li tsuas yog siv cov lus los qhia nej xwb, thiab tsis tau tig cov lus mus rau cov kev tseeb los ntaus nej kom sai li Kuv ua tau? Puas yog tias lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tsuas yog los ntaus tib neeg nkaus xwb? Kuv puas yog ib tug Vajtswv uas tsis lees paub txog kev tua tej neeg dawb huv? Tam sim no, muaj nej pes tsawg leej uas tab tom los rau ntawm Kuv xub ntiag nrog rau ib puas tsav yam ntawm nej tag nrho los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej txoj sia? Nws tsuas yog nej lub cev uas nyob ntawm Kuv xub ntiag xwb; nej lub siab tseem nyob rau qhov chaw loj loj, thiab nyob deb, deb ntawm Kuv heev. Vim nej tsis paub tias Kuv txoj hauj lwm yog dab tsi tiag tiag, muaj nej ib txhia uas xav ncaim ntawm Kuv mus thiab txav nej tus kheej kom deb ntawm Kuv, cia siab tias yuav tau nyob rau hauv lub vaj kaj siab uas tsis muaj kev rau txim los sis kev txiav txim. Puas yog qhov no tsis yog yam uas tib neeg xav hauv lawv lub siab? Kuv yeej tsis sim los yuam koj. Txawm koj taug txoj kev twg los xij yog koj tus kheej txoj kev xaiv. Txoj kev hnub no yog ib txoj kev sib roj sib raws los ntawm kev txiav txim thiab kev foom tsis zoo, tiam sis nej txhua tus yuav tsum paub tias txhua yam uas Kuv tau muab rau nej—tsis hais nws yog tej kev txiav txim los sis tej kev rau txim—puav leej yog tej khoom pub uas zoo tshaj plaws uas Kuv tuaj yeem muab tau rau nej, thiab cov khoom ntawd yog txhua yam uas nej xav kom tau sai tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

672. Txhua tus ntsujplig uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm yuav raug ua qhev rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tsuas yog cov uas ntseeg Khetos nkaus xwb thiaj li raug faib tawm, raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub chaw so, thiab raug coj los rau hauv lub teb chaws tiam tam sim no. Cov neeg no tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus ntxiv lawm. Txawm li ntawd los xij, tib neeg tus yeeb yam tseem raug cog ruaj khov rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv, uas hais tau tias txawm nej tus ntsujplig raug cawm dim lawm los xij, nej tus yeeb yam tseem zoo li yav ua ntej dhau los lawm, thiab qhov hwj tsam nej yuav ntxeev siab rau Kuv ntawd mas tseem muaj ib puas feem pua. Yog vim li no Kuv tes dej num thiaj li tsis paub kawg li, vim nej tus yeeb yam tseem tawv ncauj tsis mloog hais. Tam sim no, nej txhua tus tab tom ntsib kev txom nyem uas yuav tau siv nej rab peev xwm zoo tshaj plaws kom puv npo los ua nej tes hauj lwm, tiam sis nej txhua tus yeej muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv thiab tig rov qab mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, mus rau nws lub chaw so, thiab rov qab mus rau nej lub neej qub dhau los—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis kam lees tsis tau. Thaum lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis muaj peev xwm tshwm sim ua tau li txoj kev ua neeg los sis yog tib neeg tau lawm, ib yam li nej zoo li tam sim no. Hauv kis uas raug hnyav ces, koj yuav raug rhuav tshem thiab, tshaj qhov ntawd, raug rhuav tshem mus ib txhis, thiab raug rau txim hnyav heev, yeej rov qab yug los ua neeg tsis tau ntxiv lawm. Qhov no yog qhov teeb meem uas nyob rau ntawm nej lub xub ntiag. Kuv tab tom qhia nej txog qhov no tias, ua ntej tshaj plaws, nej yuav tsum txhob cia Kuv tes dej num ua tsis tiav, thiab qhov ob, nej txhua txoj sia yuav tau nyob rau qhov kaj. Hauv qhov tseeb, txawm tias ua tsis tiav Kuv tes dej num los xij yeej tsis yog teeb meem tseem ceeb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog tias nej muaj peev xwm muaj tau lub neej zoo siab thiab muaj lub neej zoo rau yav tom ntej. Kuv tes dej num yog tes dej num cawm tib neeg tus ntsujplig. Yog koj tus ntsujplig poob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, koj lub cev yuav tsis muaj kev thaj yeeb rau kev ua neej. Yog Kuv tab tom tiv thaiv koj lub cev, koj tus ntsujplig kuj yuav nyob hauv Kuv txoj kev saib xyuas. Yog Kuv tsis nyiam koj kiag li, koj lub cev thiab tus ntsujplig yuav poob kiag tam sid mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes. Dhau ntawd ces xav seb koj yuav zoo li cas? Yog tias muaj ib hnub Kuv cov lus ploj mus ntawm nej lawm, ces Kuv yuav muab nej tag nrho cob rau Ntxwgnyoog, nej yuav ntsib kev txom nyem kom mus txog thaum Kuv txoj kev npau taw ploj tag, los sis Kuv tus kheej yuav rau txim rau nej kiag kom rov qab los ua neeg tsis tau li lawm, vim nej lub siab uas ntxeev siab rau Kuv ntawd ib txwm yeej hloov pauv tsis tau li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

673. Kuv tsuas cia siab tias, nyob rau theem kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm, nej yuav muaj peev xwm muab nej txoj kev ua tau zoo tshaj plaws, thiab tias nej yuav fij nej tus kheej kawg siab kawg ntsws, tsis yog ib nrab ntawm lub siab lawm xwb. Tseeb tiag, Kuv los kuj cia siab tias nej txhua tus tuaj yeem muaj lub hom phiaj zoo. Txawm li cas los xij, Kuv tseem muaj Kuv txoj kev cheem tsum kom ua, uas yog rau nej los ua qhov kev txiav txim siab kom zoo tshaj plaws los fij rau Kuv nej tus kheej thiab kev mob siab rau zaum kawg. Yog tias qee tus neeg tsis muaj ib qho kev mob siab ntawd tiag tiag li, ces nws yog ib yam khoom tseem ceeb rau Ntxwgnyoog, thiab Kuv yuav tsis cia nws nyob kom tau siv nws tiam sis yuav xa nws mus tsev kom nws niam nws txiv mam li saib xyuas nws. Kuv txoj hauj lwm yog ib txoj kev pab cuam uas zoo kaug nkaus rau nej; yam uas Kuv cia siab xav tau los ntawm nej yog lub siab uas ncaj ncees thiab xav nce mus, tiam sis txog tav no los Kuv ob txhais tes tseem qhuav qhawv xwb. Sim xav seb: Yog tias muaj ib hnub Kuv tseem ntxhov siab ntsuav, dhau ntawm qhov uas cov lus los qhia tau lawm, Kuv tus yeeb yam coj rau nej yuav zoo li cas? Kuv puas yuav ua phooj ywg zoo tshaj rau nej li uas Kuv ua tam sim no lawm? Kuv lub siab puas yuav nyob ntsiag to li tam sim no lawm? Nej puas nkag siab txog txoj kev xav ntawm ib tug neeg, uas tau mob siab mus rau tom daim teb, uas tsis tau sau ib lub nplej li? Nej puas nkag siab tias ib tug neeg lub siab tau raug mob ntau npaum li cas thaum nws tau tiv thaiv ib nthwv cua tshuab loj loj? Nej puas tuaj yeem saj tau qhov kev iab iab ntawm ib tug neeg, uas ib zaug tau muaj kev cia siab tshaj plaws, tus uas tau cais tawm ntawm sab kev phem lawm? Nej puas tau pom txoj kev chim siab tawm los ntawm ib tug neeg uas npau taws heev? Nej puas tuaj yeem paub txog txoj kev mob siab rau kev ua pauj ntawm ib tug neeg uas raug saib ib yam li kev yeeb ncuab thiab kev dag ntxias? Yog tias nej nkag siab txog txoj kev xav hauv lub hlwb ntawm cov tib neeg no, ces Kuv xav tias nws tsis yog ib qho nyuaj rau nej los xav txog tus cwj pwm uas Vajtswv yuav muaj thaum txog Nws lub sij hawm ua pauj! Thaum kawg, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav mob siab siv zog rau nej tus kheej lub hom phiaj, txawm hais tias nej tsis tau siv txoj kev dag ntxias hauv nej lub zog, tsis li ntawd ces Kuv yuav poob siab rau nej hauv Kuv lub siab mus txuas ntxiv. Thiab txoj kev poob siab zoo li no yuav coj mus rau dab tsi? Nej tsis dag nej tus kheej lod? Cov uas coj kev xav rau lawv lub hom phiaj txawm li ntawd los ua rau nws puas tsuaj kom cov tib neeg tsawg kawg nkaus thiaj li muaj peev xwm raug cawm dim. Txawm hais tias nws tau npau taws thiab chim siab los, leej twg yuav hlub tus neeg zoo li no? Hauv qhov xaus, Kuv tseem xav kom nej muaj lub hom phiaj uas tsim nyog thiab zoo, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv cia siab tias tsis muaj nej leej twg yuav poob mus rau txoj kev puas tsuaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Lub Hom Phiaj

674. Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li. Nyob rau thaum muaj txoj kev txom nyem loj ntawd, qhov nej ua thiab nej tej kev coj kev xav ntawd xwb mas yuav tsis tau xam tias zoo tag nrho, rau qhov hais tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ntawd tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nej tsuas yog ua kom pom tau tias nej yog ib tug neeg txaj txaj muag los sis ib tug neeg heev heev xwb. Hais txog qhov no, Kuv tsuas yuav txiav txim rau qhov zoo thiab phem xwb. Qhov Kuv pheej txhawj xeeb ntxiv mus tas zog li ces yog qhov nej ua thiab qhov nej nthuav tawm kom pom nej tus kheej zoo li cas, uas yog qhov uas Kuv yuav siv los txiav txim qhov kawg rau nej. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais kom qhov no meej: Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Lus taw qhia:

a. Ib daim niag ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”

b. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “Nyob rau txoj kev no.”

Qhov Dhau Los: B. Vajtswv Tej Kev Ntuas thiab Tej Kev Nplig Siab rau Tib Neeg

Ntxiv Mus: XIV. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tej Qauv Quag rau Qhov Kev Txiav Txim rau Tib Neeg Qhov Kawg thiab ntawm Qhov Kev Xaus rau Txhua Hom Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No