Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 10

Tiam Lub Nceeg Vaj mas, tshaj txhua yam tib si, yeej txawv yav tag los lawm. Nws tsis yog hais txog tib neeg tej kev ua lawm; tab sis Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau ntiaj teb los ua Kuv tes hauj lwm, uas yog tej yam uas tib neeg yeej tsis to taub thiab ua tsis tau li. Tau ntau xyoo los lawm, txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, tes hauj lwm ces tsuas yog tsim tsa pawg ntseeg xwb, tab sis tsis muaj leej twg tau hnov txog kev tsim tsa lub nceeg vaj li. Txawm hais tias Kuv hais txog qhov no los ntawm Kuv tus kheej lub qhov ncauj kiag, los puas muaj leej twg paub txog nws lub tseem ntsiab li? Kuv twb tau nqis kiag los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb ib zaug lawm thiab tau ntsib thiab tau pom lawv tej kev txom nyem, tab sis ua li ntawd yam tsis tau ua kom lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo li. Thaum txoj kev tsim tsa lub nceeg vaj tau raug pib ua lawm, Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg tau pib ua tes hauj lwm qhuab qhia yam muaj qib muaj duas lawm; qhov ntawd ces yog, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj tau los tuav Nws lub hwj chim kav yam raws kev raws cai lawm. Los ntawm qhov no ces nws yog pov thawj hais tias qhov kev nqis los ntawm lub nceeg vaj los rau tib neeg lub ntiaj teb—nrug deb ntawm qhov uas yog ib qho kev tshwm sim los kiag li tus ntawv sau—yog ib qho tseeb uas muaj tiag; qhov no yog ib kis ntawm lub ntsiab lus ntawm “qhov muaj tiag ntawm kev xyaum ua.” Tib neeg yeej tsis tau pom dua ib qho ntawm Kuv tej kev ua li, los sis lawv yeej tsis tau hnov dua ib qho twg ntawm Kuv tej lus hais tawm li. Txawm hais tias lawv tau pom Kuv tej kev ua, los lawv yuav tshawb nrhiav tau dab tsi? Thiab yog lawv tau hnov Kuv hais lus, lawv ho yuav to taub dab tsi? Thoob plaws lub ntiaj teb, txhua tus tshwm sim muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, tab sis tag nrho cov tib neeg nyob rau hauv Kuv txoj kev txiav txim, thiab zoo ib yam nkaus li ntawd yuav raug zwm rau hauv Kuv tej kev sim siab. Kuv tau ua siab hlub tshua thiab hlub tib neeg, txawm yog thaum uas lawv twb raug ua qias vuab tsuab me ntsis lawm los xij; Kuv tau muab kev rau txim rau lawv, txawm yog thaum uas lawv sawv daws twb tau zwm rau Kuv lub zwm txwv lawm los xij. Txawm li cas los xij, puas muaj ib tug tib neeg ua tsis nyob rau ntawm txoj kev txom nyem thiab kev lim kom dawb huv uas Kuv tau xa mus rau? Yog li ntawd muaj neeg coob heev uas xuas dub hauv txoj kev tsaus ntuj kom tau txoj kev kaj, thiab muaj neeg coob heev uas tab tom peem ciaj peem tuag nyob rau hauv lawv qhov kev sim siab. Yauj muaj txoj kev ntseeg, tab sis ua nws puas nrhiav txoj kev tawm rau nws tus kheej mas? Txawm hais tias Kuv cov tib neeg muaj peev xwm sawv tau khov kho thaum raug sim siab, los puas muaj leej twg uas, tsis hais tawm nrov nrov, nyob tob hauv nruab siab es kuj tseem muaj txoj kev ntseeg thiab? Tsis yog tib neeg yeem hais tawm txog lawv tej kev ntseeg thaum uas tseem zais kev ntsis ntseeg nyob hauv lawv lub siab thiab lod? Tsis muaj ib tug tib neeg twg uas sawv khov kho hauv qhov kev sim siab los sis yeej kam zwm tiag tiag li rau thaum raug sim siab. Yog Kuv tsis pos Kuv lub ntsej muag kom tsis txhob tau ntsia lub ntiaj teb no, ces tag nrho haiv tib neeg ntog tsa taw hlo rau hauv Kuv qhov muag ntsia uas nplaim cig liab ploog, vim Kuv tsis tau thov ib yam dab tsi ntawm tib neeg li.

Thaum txoj kev txaum yim rau lub nceeg vaj nrov tawm tuaj—ces kuj yog thaum xya lub suab xob nthe nrov doog diaj—lub suab no nrov ntseeg nkaws thoob plaws lub ntuj thiab ntiaj teb, ua rau saum ntuj co qig txoog thiab ua rau tib neeg lub siab tshee laim dais. Zaj nkauj qhuas rau lub nceeg vaj sawv raws tej kab lig kev cai nyob rau hauv daim av ntawm tus zaj loj liab ploog, ua pov thawj qhia hais tias Kuv tau muab haiv neeg ntawd rhuav tshem lawm thiab tsim tsa Kuv lub nceeg vaj lawm. Qhov tseem ceeb tshaj ntawd, ces yog Kuv lub nceeg vaj tau raug tsim tsa nyob rau ntiaj teb lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv pib xa Kuv cov tub txib qaum ntuj tawm mus rau txhua haiv neeg hauv ntiaj teb no es kom lawv saib xyuas Kuv cov tub, Kuv cov neeg; qhov no kuj yog ua kom tau raws li qhov uas yuav tsum tau ua nyob rau ntawm kauj ruam ntxiv mus ntawm Kuv tes hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv tus kheej tau los kiag rau qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog pw chev rau, thiab sib tw nrog nws. Thaum uas tag nrho tib neeg los paub Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm thiab muaj cuab kav pom Kuv tej kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tus zaj loj liab ploog lub qhov yuav tig mus ua plua tshauv thiab ploj mus yam tsis tseg xub lw. Hos hais txog cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj, ces vim nej ntxub tus zaj loj liab ploog ntawd ti txha nkaus, ces nej yuav tsum tau ua kom zoo Kuv lub siab nrog rau nej tej kev ua, thiab nyob rau txoj kev no mas thiaj coj tau kev txaj muag los rau tus zaj. Nej puas hnov tiag tiag hais tias tus zaj loj liab ploog ntawd mas siab phem kawg kiag li? Nej puas hnov tseeb tseeb hais tias nws yog tus yeeb ncuab rau lub nceeg vaj tus Vaj Ntxwv? Nej puas muaj kev ntseeg hais tias nej yuav hais tau lus tim khawv rau Kuv? Nej puas ruaj siab tiag tiag hais tias nej yuav kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd? Qhov no yog qhov Kuv kom nej ua; tag nrho tej Kuv xav tau ces yog kom nej muaj peev xwm mus txog theem no. Nej puas muaj peev xwm ua tau qhov no? Nej puas muaj kev ntseeg hais tias nej yuav ua tau qhov no? Tib neeg muaj peev xwm ua tau dab tsi tiag tiag? Nws tsis yog zoo dua kom cia Kuv Tus Kheej ua kiag xwb lod? Vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau qhov chaw uas qhov kev sib ntaus sib tua yuav pib? Qhov Kuv xav tau ces yog nej txoj kev ntseeg xwb, tsis yog nej txoj kev ua. Tib neeg ces sawv daws yeej tsis muaj cuab kav yuav txais tau Kuv cov lus nyob rau ib qho uas hais ncaj qha li, thiab tab sis tsuas yog tuaj ib sab ntsia lawv xwb. Qhov no puas pab tau nej ua kom nej tej hom phiaj tiav hlo mas? Nej puas tau los paub Kuv nyob rau qhov zoo li no? Yog yuav hais qhov tseeb, ntawm cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, tsis muaj ib tug uas yuav muaj cuab kav ntsia tau Kuv lub ntsej muag ncaj qha li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav muaj cuab kav txais tau lub ntsiab lus uas dawb huv thiab tsis tau muaj lwm yam xyaw rau ntawm Kuv cov lus li. Yog li ntawd Kuv thiaj tau pib ib qho hauj lwm uas tsis tau muaj dua hlo li nyob rau hauv ntiaj teb, es kom thiaj li ua tau Kuv tej hom phiaj thiab tsim kom muaj daim duab tiag tiag ntawm Kuv Tus Kheej nyob rau hauv tib neeg lub siab. Nyob rau txoj kev no, Kuv yuav coj qhov xaus los rau tiam uas tej kev xav phem tseem muaj hwj chim haub ntxias tib neeg.

Niaj hnub no, tsis yog Kuv nqis los rau haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog nkaus xwb, Kuv kuj tseem tau tig mus saib lub qab ntuj khwb thiab, ua rau tag nrho lub ntuj co qig txoog. Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis raug Kuv qhov kev txiav txim rau li? Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis nyob rau hauv qab ntawm txoj kev puas tsuaj uas Kuv nchuav los rau li? Txhua qhov chaw Kuv mus, Kuv to tseb txhua yam “noob ntawm txoj kev puas tsoog” rau. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub. Kuv xav cia kom muaj neeg coob zog los paub Kuv thiab muaj peev xwm pom Kuv, thiab nyob rau txoj kev no, los hwm ib tug Vajtswv uas lawv tsis muaj peev xwm pom los tau ntau xyoo lawm tab sis yog tus uas, tam sim no, yeej muaj tseeb tiag. Kuv tsim lub ntiaj teb los ua dab tsi? Vim li cas, tom qab uas tib neeg tau rais los ua cov qias vuab tsuab lawm, es Kuv tseem ho tsis muab lawv rhuav tshem pov tseg kom tag nrho? Vim li cas tag nrho haiv tib neeg ho nyob nrog rau tej kev puas ntsoog? Kuv lub hom phiaj uas los hnav lub cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm, tib neeg xyaum saj tsis yog qhov iab nkaus xwb, tab sis kuj yog qhov qab zib thiab. Tag nrho cov tib neeg hauv lub ntiaj teb, leej twg thiaj tsis nyob rau hauv Kuv txoj hmoov hlub? Yog Kuv tsis muab tej khoom koob hmoov rau tib neeg, leej twg hauv ntiaj teb thiaj li yuav muaj ntau los siv? Qhov ua cia nej los nyob rau nej qhov chaw ua Kuv cov neeg tseem tsis yog koob hmoov thiab lod? Nej tsis yog Kuv cov neeg, tab sis tseem yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab, ua nej tseem tsis yog muaj nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov thiab lod? Tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov ko uas yuav muaj cuab kav to taub thoob txog qhov pib ntawm Kuv cov lus li. Tib neeg—nrug deb ntawm qhov saib tej koob npe uas Kuv tau muab pub rau lawv, lawv muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe “neeg ua Vajtswv tes dej num,” tuav kev khib siab nyob rau hauv lawv lub siab, thiab muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe “Kuv cov neeg,” muaj kev hlub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab. Tsis txhob lam muaj leej twg dag Kuv; Kuv ob lub qhov muag pom-tag nrho! Nej leej twg lees txais yam txaus siab hlo, nej leej twg mloog lus tag nrho? Yog qhov kev txaum yim rau lub nceeg vaj tsis nrov tshwm tuaj, nej puas yuav muaj cuab kav zwm tiag tiag rau qhov xaus? Tej uas tib neeg muaj cuab kav ua thiab xav, thiab lawv yuav muaj cuab kav mus tau deb li cas—tag nrho tej no ces Kuv twb xub txiav txim rau ntev los lawm.

Feem coob ntawm cov tib neeg yeej lees txais Kuv qhov kev hlawv nyob rau hauv tus duab ci ntawm Kuv lub ntsej muag. Feem coob ntawm cov tib neeg, raug tshoov los ntawm Kuv qhov kev txhawb siab, do lawv tus kheej kom nias qees lawm tom ntej rau lawv txoj kev nrhiav. Thaum Ntxwgnyoog cov tub rog tua Kuv cov neeg, Kuv nyob ntawd mus tiv thaiv lawv, thaum Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag tsim kev puas ntsoog nyob rau hauv lawv lub neej, Kuv xa ua nws swb thiab khiav tsis saib qab kiag. Nyob rau hauv ntiaj teb, tag nrho txhua yam ntsujplig phem ces yeej nyas ntsees nrhiav ib qho chaw so, thiab yeej nrhiav tib neeg tej cev tuag uas noj tau siv tau ntawd tas mus li. Kuv cov neeg e! Nej yuav tsum nyob twb ywm rau hauv Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tsis txhob ua dog ua dig! Tsis txhob ua lwj ua liam! Nej yuav tsum muab nej txoj kev ua siab ncaj tso rau hauv Kuv lub tsev thiab tsuas yog txoj kev ua siab ncaj xwb mas nej thiaj li yuav tig rov tawm tsam tau dab tej kev ntxias dag. Tsis hais nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas li nej yuav tsum tsis txhob coj li nej coj yav tag los lawm, ua ib yam ntawm Kuv xub ntiag thiab ua dua ib yam txawv nyob tom Kuv nrab qaum; yog nej ua li no, ces nej yeej yog dhau ntawm kev txhiv dim mus lawm. Kuv tsis tau hais tej lus zoo li no ntau txaus thiab lod? Nws yog vim li no kiag ntag es tib neeg tus yeeb yam qub thiaj li kho tsis tau li es Kuv thiaj pheej tau rov hais kom rov nco qab li no ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab. Tsis txhob dhuav! Txhua yam uas Kuv hais ces yog tus txiaj ntsim ntawm nej txoj hmoo xwb. Ib qho chaw tsw lwj thiab qias neeg ces yog qhov uas Ntxwgnyoog xav tau ntag; yog nej haj yam ua zoo li txhiv tsis tau yam tag kev cia siab nrho thiab haj yam ua dog ua dig, tsis kam ua raws li tej kev cheem, ces tej ntsujplig tsis huv yuav haj yam yuav pab lawv tus kheej los rau tej lub cib fim zoo los nkag rau hauv nej. Yog nej twb los txog qhov no lawm, ces nej txoj kev ua siab ncaj ntawd ces tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog tej nyuag lus hais dog dig tsis muaj qab hau, yam tsis muaj ib qho tseeb dab tsi nyob rau hauv li, thiab tej ntsujplig tsis huv yuav nqos kiag nej tej lus hais khov khov ntawd thiab muab nws hloov kiag mus ua kev tsis mloog lus thiab tej tswv yim dab phem coj los siv los khuam Kuv tes hauj lwm. Txij ntawd mus, nej tuaj yeem raug Kuv ntaus rau txhua lub sij hawm. Tsis muaj leej twg to taub lub zog nqus ntawm qhov xwm txheej no; tib neeg sawv daws yuav tsis tig pob ntseg mloog tej uas lawv hnov, thiab yuav tsis ceev faj ib qho me me hlo li. Kuv tsis nco qab tej uas ua yav tag los lawm xwb; koj tseem tos tiag tiag li kom Kuv txo lub txim kom sib rau koj los ntawm qhov kev “nov qab” ib zaug ntxiv thiab lod? Txawm hais tias tib neeg tau tawm tsam Kuv, Kuv yuav tsis muab qhov ntawd coj los nog txim rau lawv, vim lawv lub siab me dhau heev lawm, thiab yog li ntawd Kuv thiaj tsis txib kom lawv ua tej yam dab tsi siab tshaj. Tag nrho tej Kuv kom lawv ua ces kom tsis txhob ua dog ua dig xwb, thiab kom lawv yoog raws tej kev cheem xwb. Tseeb tiag mas nws yeej tsis tshaj tshaj nej qhov peev xwm los ua kom tau raws li qhov sib cog tseg no, puas yog mas? Neeg feem coob mas tseem tos ntsoov kom Kuv nthuav tawm tej lus zais tob kom ntau tshaj rau lawv saib kom txaus nkaus. Txawm li ntawd los xij, txawm hais tias koj los to taub tag nrho tej lus zais tob ntawm ntuj ceeb ceeb tsheej, los koj yuav siv qhov kev paub ntawd los ua tau dab tsi mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub uas muaj rau Kuv ntawd loj tuaj ntxiv mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub Kuv ntawd nce loj tuaj ntxiv mas? Kuv tsis yog yuav saib tsis taus tib neeg, los sis txiav txim ib qho rau lawv yam yooj yooj yim kiag li. Yog hais tias tej no tsis yog tib neeg qhov xwm txheej tiag tiag, Kuv yuav tsis tis tej npe ntawd cob rau lawv yam yooj yooj yim li. Muab rov xav rau yav tag los: Muaj pes tsawg zaus es Kuv lam hais lus rhuav nej mas? Muaj pes tawg zaus es Kuv lam saib tsis tau nej mas? Muaj pes tsawg zaus uas Kuv saib nej yam tsis xam nej tej xwm txheej tiag tiag ntawd li mas? Muaj pes tsawg zaus es Kuv tej lus hais tawm ntawd kov tsis yeej nej yam tag siab tag ntsws hlo li mas? Muaj pes tsawg zaus uas Kuv hais tsis chwv lub suab tob tob nrov nphas nyob hauv nej li mas? Nej leej twg uas tau nyeem Kuv cov lus tag es ho tsis ntshai thiab tshee laim dais, ntshai twj ywm hais tias tsam Kuv muab nej ntau pov kiag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws? Leej twg thiaj tsis raug sim siab los ntawm Kuv tej lus? Nyob rau hauv Kuv tej lus hais tawm mas muaj hwj chim, tab sis qhov no mas tsis yog lam cia li txiav txim rau tib neeg xwb; tab sis, yeej ua twb zoo xav rau lawv tej xwm txheej tiag tiag thiab, Kuv twb yeej tshwm sim tas zog rau lawv pom lub ntsiab lus xeeb ntxawm nyob rau hauv Kuv tej lus. Nyob rau ib qho muaj tseeb, puas muaj leej twg uas muaj peev xwm pom Kuv lub hwj chim uas nyob puv txhua txhia qhov chaw ntawd nyob rau hauv Kuv tej lus? Puas muaj leej twg uas muaj peev xwm tau txais cov kub uas tseem tshaj plaws uas yog ua los ntawm Kuv tej lus? Kuv tau hais pes tsawg lo lus lawm xwb mas? Puas muaj leej twg khaws lawv tseg ua tej yam muaj nuj nqis li?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 3, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 8

Ntxiv Mus: Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No