Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 8

Thaum uas Kuv tej kev qhia tshwm mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, thiab thaum Kuv qhov kev txiav txim los txog qhov kawg lawm, nws yuav yog lub sij hawm thaum tag nrho Kuv cov neeg yuav raug nthuav tawm thiab raug ua kom muaj txhua yam. Kuv taug kev mus rau txhua ceg kaum ntawm lub ntiaj teb qab ntuj khwb mus nrhiav cov uas haum nrog Kuv qhov kev npaj siab thiab zoo tsim nyog rau Kuv siv. Leej twg yuav muaj peev xwm sawv los thiab koom tes nrog Kuv tau? Tib neeg txoj kev hlub Kuv ces muaj me me xwb, thiab lawv txoj kev ntseeg Kuv ces me yam txaus tu siab kawg. Yog Kuv tsis muab Kuv cov lus hnyav tshaj plaws hais ntsees rau cov neeg tej kev qaug zog, ces lawv yuav khav thiab dag tshaj tshaj, hais lus tsab ntse thiab hais tawm tej lus xav tswv yim nrov cuag paj kws tawg, cuag nkaus li lawv mas paub tshaj plaws li thiab paub txhua yam txog tej xwm txheej hauv ntiaj teb. Nyob li cov uas yeej “ua siab ncaj” rau Kuv yav tag dhau los lawm, cov uas niaj hnub no tseem “sawv khov kho” rau ntawm Kuv xub ntiag, leej twg yuav tau luag hais khav theeb ntxhias? Leej twg thiaj li tsis nyiag zoo siab twj ywm rau lawv tus kheej qhov uas yuav tshwm sim tom ntej? Thaum uas Kuv tsis muab tib neeg qhia tshwm ncaj qha, lawv tsis muaj chaw nkaum thiab quaj kua muag si laws vim kev txaj muag. Tseem yuav muaj ntau npaum li cas tshaj qhov ntawd thiab yog hais tias Kuv siv lwm tus yam ntxwv los hais lus? Tib neeg yuav haj yam hnov zoo li tshuav nqi ntau tshaj, ntseeg hais tias tsis muaj ib yam dab tsi yuav kho tau lawv zoo, thiab sawv daws yuav cia li nyob twj ywm tsis ua dab tsi li. Thaum tib neeg tag kev cia siab lawm, lub nceeg vaj qhov kev txaum yim yam muaj qib muaj duas nrov tshwm plaws tuaj, uas yog, ib yam li cov neeg hais tias, “lub sij hawm uas tus Ntsujplig uas muaj hwj chim tshaj xya npaug pib ua hauj lwm lawm.” Muab ua lwm yam lus hais, qhov no yog qhov thaum txoj sia ntawm lub nceeg vaj pib mus kiag yam muaj qib muaj duas nyob rau hauv ntiaj teb; nws yog thaum uas Kuv lub hwj chim qaum ntuj tawm plaws los ua hauj lwm ncaj qha (yam tsis muaj “kev teeb txheej txheem” hauv nruab siab dab tsi li). Tag nrho cov neeg yuav sib tw maj nroos, npaum nkaus li lawv raug tsa kom tsim rov los los sis sawv hauv ib zaj npau suav los, thiab, thaum tsim dheev los lawm, ces cia li yoob tag thaum pom hais tias lawv tus kheej cia li nyob rau qhov xwm txheej zoo li ntawd. Nyob rau yav dhau los lawm, Kuv tau hais ntau txog kev tsim tsa pawg ntseeg; Kuv nthuav tawm ntau yam lus zais tob, tab sis thaum tes hauj lwm ntawd los txog qhov siab tshaj plaws lawm, nws cia li los txog ntua qhov xaus kiag tam sim ntawd. Kev tsim tsa lub nceeg vaj, txawm li cas los xij, mas txawv. Tsuas yog thaum uas ntsug rog nyob rau sab ntsujplig mus txog nws theem kawg kiag lawm xwb mas Kuv thiaj li yuav pib Kuv tes hauj lwm tshiab nyob rau hauv ntiaj teb. Qhov ntawd ces hais tias, nws tsuas yog thaum uas tag nrog cov tib neeg twb yuav luag npaj khiav rov qab mas Kuv mam li pib yam muaj qib muaj duas thiab tsa Kuv tes hauj lwm tshiab kom siab. Qhov sib txawv ntawm kev tsim tsa lub nceeg vaj thiab kev tsim tsa pawg ntseeg ces yog nyob rau hauv kev tsim tsa pawg ntseeg, Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv ib qho kev ua neeg uas raug tswj fwm los ntawm lub hwj chim qaum ntuj; Kuv saib xyuas tib neeg tus yeeb yam qub, nthuav tawm kiag lawv tus kheej uas phem dab tuag thiab muab lawv lub tseem ntsiab qhia tshwm kiag. Qhov tau los, ces yog lawv los paub lawv tus kheej nyob rau qhov hauv paus keeb cag no, thiab thiaj li ntseeg hauv lawv lub siab thiab hauv lawv tej lus. Nyob rau hauv kev tsim tsa lub nceeg vaj, Kuv ua ncaj qha los ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj, thiab cia tag nrho cov neeg los paub yam Kuv muaj thiab Kuv yog nyob rau ntawm lawv qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev paub txog Kuv tej lus, thaum kawg cia lawv los muab tau qhov kev paub Kuv li cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Yog li ntawd muab tag nrho tib neeg tej kev caum nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej xaus tseg, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tseg kiag qhov uas npaj ib qho chaw hauv lawv lub siab tseg rau tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej; qhov ntawd ces yog, Kuv cia tib neeg paub tej yam Kuv ua lub sij hawm uas Kuv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab muab Kuv lub sij hawm nyob rau hauv ntiaj teb xaus tseg li ntawd.

Kev tsim tsa lub nceeg vaj mas yog npaj ncaj qha rau sab yeeb ceeb. Qhov ntawd ces yog, qhov xwm txheej ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nyob rau yeeb ceeb ces muab ua kom yooj yim ncaj qha rau tag nrho Kuv cov neeg, thiab qhov no ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias tsis yog nyob rau hauv pawg ntseeg xwb, tab sis kuj yog thiab tshaj qhov ntawd nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, txhua tus neeg mas yeej sib ntaus sib tua tas mus li xwb. Tsis hais lawv lub cev yuav zoo li cas li, sab yeeb ceeb yeej raug nthuav tawm ncaj qha, thiab lawv yeej los cuag lub neej sab yeeb ceeb tau. Yog li ntawd, thaum nej pib ua lub siab ncaj, nej yuav tsum npaj kom txhij rau ntu tom ntej ntawm Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum muab tag nrho nej lub siab; tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas nej thiaj li ua tau haum Kuv lub siab. Kuv tsis quav ntsej txog tej uas tshwm sim yav dhau los lawm nyob rau hauv pawg ntseeg; niaj hnub no, nws nyob rau hauv lub nceeg vaj lawm. Nyob rau hauv Kuv qhov phiaj xwm, Ntxwgnyoog tau, txij puag thaum pib los, soj nraim txhua txhua kauj ruam thiab, zoo li tus qauv piv txwv ntawm Kuv lub tswv yim, tau npaj nrhiav kev thiab tswv yim los cuam tshuam Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj. Tab sis ua Kuv puas muaj cuab kav swb rau nws tej tswv yim ntxias dag ntawd? Txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb tiam Kuv; ua Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag tseem yuav txawv thiab lod? Qhov no ces yog kiag qhov uas Kuv lub tswv yim los tshuam rau; nws yog kiag qhov uas phim hwj txog Kuv tej kev ua, thiab nws yog qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nyob rau tiam tsim tsa lub nceeg vaj, Kuv yeej tseem tsis zam kom dhau Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, tab sis ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntxiv mus xwb. Nyob rau hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam, Kuv tau xaiv Ntxwgnyoog tej kev ua los ua Kuv tus qauv piv txwv. Qhov no tseem tsis yog qhov kev tshwm sim ntawm Kuv lub tswv yim thiab lod? Qhov no tsis yog kiag qhov kev phim hwj txog ntawm Kuv tes hauj lwm thiab lod? Nyob rau lub sij hawm uas to taub qhov tseeb txog Tiam Lub Nceeg Vaj, tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb yeej raug hloov tag nrho lawm, thiab lawv npaj ua kev zoo siab rau thiab zoo siab heev. Nej tseem txawv thiab lod? Nyob rau hauv leej twg lub siab es thiaj yuav tsis muaj qhov qab zib ntawm zib ntab? Leej twg thiaj tsis zoo siab mas? Leej twg thiaj tsis dhia zoo siab hlo? Leej twg thiaj tsis hais cov lus qhuas mas?

Koj puas to taub tej hom phiaj thiab lub hauv paus ntawm tag nrho tej uas Kuv tau hais txog thiab tham txog nyob rau saum toj no, los koj tsis to taub li? Yog Kuv tsis nug qhov no, ces neeg feem coob yuav xav hais tias Kuv ces tsuas npais ncauj tsis paub kawg li xwb, thiab yuav tsis muaj peev xwm to taub txog lub hauv paus ntawm Kuv cov lus li. Yog nej muab ua twb zoo xav txog tej lus ntawd, nej yuav paub lawv qhov tseem ceeb. Koj yuav paub zoo los mus ua twb zoo nyeem: Kuv cov lus twg ho tsis muaj nuj nqis rau koj? Cov twg yog cov uas ho tsis npaj pab kom koj lub neej txoj sia loj hlob tuaj? Cov twg yog cov uas tsis hais txog qhov tseeb ntawm sab yeeb ceeb? Neeg feem coob mas ntseeg hais tias Kuv cov lus mas tsis muaj suab sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li, hais tias lawv tsis muaj kev ua twb zoo piav qhia thiab kev tshab txhais rau li. Ua Kuv cov lus ces tsuas tshwm sim hauv txoj kev xav nkaus xwb thiab yeej tsis muaj peev xwm paub txog li los ua cas? Nej puas yuav zwm rau Kuv cov lus tiag? Nej puas lees txais Kuv cov lus tiag? Nej tsis saib cov lus ntawd li tej khoom ua si lod? Nej yeej tsis siv lawv coj los hnav li tej ris tsho coj los npog nej tej kev phem dab tuag li lod? Nyob rau hauv lub ntiaj teb uas loj dav heev no, leej twg tus kheej kiag ho raug Kuv muab ntsuam xyuas lawm? Leej twg tus kheej kiag tau hnov tej lus ntawm Kuv tus Ntsujplig lawm? Muaj neeg coob heev uas tsuab thiab nrhiav nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj; muaj coob heev thov nyob rau lub sij hawm muaj kev txom nyem; muaj coob heev, tshaib nqhis thiab no, saib yam cia siab lug; thiab muaj coob heev uas raug Ntxwgnyoog cuab khi; tab sis muaj coob heev uas tsis paub yuav tig rau sab twg, muaj coob heev uas ntxeev siab rau Kuv nyob rau thaum lawv muaj kev zoo siab, muaj coob heev uas tsis nco txiaj nco ntsig, thiab muaj coob heev uas ua lub siab ncaj rau Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag. Leej twg ntawm nej uas yog Yauj? Leej twg yog Petus? Vim li cas Kuv pheej ho hais txog Yauj tas li? Vim li cas Kuv pheej hais txog Petus ntau zaus ua luaj li? Nej puas tau ua kom paub tseeb hais tias Kuv tej kev cia siab rau nej yog dab tsi? Nej yuav tsum siv sij hawm ntau zog los ua twb zoo xav txog tej yam no.

Petus muaj lub siab ncaj rau Kuv tau ntau lub xyoo, tab sis nws yeej tsis yws los sis tsis cem dab tsi li; txawm yog Yauj kiag los yeej tsis nrog nws sib txig sib luag li, thiab, thoob plaws txhua tiam, cov neeg dawb huv tag nrho yeej caum tsis cuag Petus li. Nws tsis yog nrhiav kev paub Kuv xwb, tab sis kuj tseem los paub Kuv rau lub sij hawm thaum Ntxwgnyoog tab tom siv nws tej tswv yim ntxias dag. Qhov no coj Petus los ua dej num rau Kuv tau ntau lub xyoo, yeej ib txwm ua raws nraim li Kuv txoj kev xav, thiab yog vim li no, nws thiaj li tsis raug Ntxwgnyoog ntxias siv tau li. Petus rub tej kev kawm tawm los ntawm Yauj txoj kev ntseeg, tab sis kuj pom meej meej txog tej yam uas Yauj ua tsis tau thiab. Txawm hais tias Yauj yeej muaj txoj kev ntseeg loj, los nws tsis muaj txoj kev paub txog tej xwm txheej nyob rau sab yeeb ceeb, yog li ntawd nws tau hais ntau lo lus uas tsis yog raws li qhov uas muaj tiag; qhov no qhia tau hais tias Yauj qhov kev paub mas ntiav ntiav xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog li ntawd, Petus thiaj ib txwm tsi ntsees rau kev nrhiav kom tau ib qho kev to taub txog tus ntsujplig, thiab ib txwm ua twb zoo saib tej kev sib hloov mus los nyob rau sab yeeb ceeb. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas nws tsis yog muaj cuab kav paub tseeb txog tej yam ntawm Kuv txoj kev ntshaw nkaus xwb, tab sis kuj muaj kev paub me me txog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag thiab. Yog vim ntawm qhov no, nws qhov kev paub txog Kuv thiaj li loj hlob tuaj mus ntau tshaj txhua tus neeg li thoob plawg txhua tiam.

Los ntawm Petus qhov kev ntsib kev pom, nws yeej tsis yog ib qho nyuab kom pom hais tias yog tib neeg xav paub Kuv, lawv yuav tsum tsi ntsees rau kev ua twb zoo xav nyob rau hauv lawv tej ntsujplig. Kuv tsis hais kom koj “tseg” ib qho npaum li cas rau Kuv nyob rau sab nraud; qhov no yog qhov kev txhawj txog thib ob lawm. Yog koj tsis paub Kuv, ces tag nrho txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ncaj uas koj hais txog ces tsuas yog tej nyuag duab cuav ntis qhov muag xwb; lawv tsuas yog tej nyuag lus piav pem me me uas tsis tseem ceeb xwb, thiab koj ces yeej yuav rais mus ua ib tug uas tsuas lam khav txiv ntawm Kuv xub ntiag xwb tab sis twb tsis paub nws tus kheej li. Zoo li ntawd, koj yuav rov qab mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab dua thiab tsis muaj peev xwm yuav nti dim koj tus kheej li; koj yuav rais mus ua ib tug tub ntawm txoj kev raug txim thiab ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm li cas los xij, yog koj yog ib tug neeg uas nyob txias to thiab tsis quav ntsej txog Kuv tej lus, ces koj yeej tawm tsam Kuv tiag tiag li. Qhov no muaj tseeb laiv, thiab koj yuav ua tau zoo yog los saib ntawm lub rooj vag mus rau hauv sab yeeb ceeb los saib cov ntsujplig coob coob thiab sib txawv uas raug Kuv qhuab ntuas. Lawv tus twg, thaum ntsib Kuv tej lus, es tsis nyob twj ywm, tsis quav ntsej txog dab tsi li, thiab tsis kam txais yuav li? Lawv tus twg uas tsis sim nrhiav kev txhaum rau Kuv tej lus li? Lawv tus twg uas yuav tsis npaj nrhiav kom pom tej yam tsis zoo nyob rau hauv Kuv tej lus li? Lawv tus twg uas tsis siv Kuv cov lus ua “riam phom tiv thaiv” coj los mus “tiv thaiv” lawv tus kheej li? Lawv tsis siv tej ntsiab lus ntawm Kuv cov lus coj los ua ib txoj kev los paub Kuv, tab sis tsuas lam siv ua khoom ua si coj los ua si xwb. Nyob rau qhov no, ua tseem tsis yog lawv tawm tsam Kuv ncaj qha thiab lod? Leej twg yog Kuv tej lus? Leej twg yog Kuv tus Ntsujplig? Kuv tau nug nej tej lus nug no ntau zaus heev lawm, tab sis nej puas tau teb tau kom siab zog thiab to taub kom meej txog tej ntawd li mas? Nej puas tau paub txog tej ntawd tiag tiag mas? Kuv rov ceeb toom rau nej ib zaug ntxiv tias: Yog nej tsis paub Kuv cov lus, los sis tsis lees txais lawv, los sis tsis muab lawv coj los xyaum ua raws, ces nej yuav rais mus ua tej daim phiaj rau Kuv txoj kev qhuab ntuas yam zam tsis dhau hlo li! Nej yuav rais mus ua ib tug neeg raug Ntxwgnyoog tsim txom xwb xwb li!

Lub Ob Hlis Hnub Tim 29, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 6

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 10

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No