Tshooj 11

Txhua tus neeg hauv noob neej yuav tsum lees txais qhov kev raug soj ntsuam xyuas los ntawm Kuv tus Ntsujplig, yuav tsum ua twb zoo tshuaj xyuas lawv txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav tsum saib ntsoov rau Kuv tej kev ua uas phim hwj ntawd. Nej xav li cas thaum lub sij hawm lub nceeg vaj los txog rau hauv ntiaj teb? Thaum Kuv cov tub thiab cov neeg ntws yees los rau ntawm Kuv lub zwm txwv, Kuv pib kiag txoj kev txiav txim raws kev raws cai nyob ntawm xub ntiag ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Qhov no ces hais tias, thaum Kuv pib Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb ntawm tus tib neeg kiag, thiab thaum tiam ntawm kev txiav txim los yuav kawg, ces Kuv pib tig Kuv cov lus ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tso lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Los ntawm Kuv cov lus, Kuv yuav ntxuav kom tag nrho tib neeg thiab tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb kom huv si, es kom daim av tsis txhob qias neeg thiab liam sim, tab sis kom yog ib lub nceeg vaj dawb huv. Kuv yuav kho txhua yam tshiab, ces kom lawv thiaj li muab tau los rau Kuv siv, ces kom lawv thiaj li tsis tsw li daim av lawm, thiab kom thiaj li tsis muaj tsos qab li av lawm. Nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg tau xuas raug lub hom phiaj thiab lub hauv paus ntawm Kuv tej lus lawm, thiab tau soj ntsuam saib Kuv tej kev ua lawm, tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav tau paub txog lub hauv paus ntawm Kuv cov lus tiag tiag, thiab tsis muaj ib tug twg uas tau pom tej txuj ci phim hwj hauv Kuv tej kev ua tiag tiag li. Tsuas yog hnub no xwb, thaum uas Kuv tau los kiag rau hauv tib neeg thiab hais Kuv cov lus lawm, ces tib neeg thiaj muaj kev paub me me txog Kuv xwb, tshem tawm kiag qhov chaw uas “Kuv” nyob hauv lawv tej kev xav, thiab hloov qhov ntawd ces tsim kiag ib qho chaw rau tus Vajtswv uas muaj qab hau nyob rau hauv lawv qhov kev txawj xav. Tib neeg muaj kev xav phem thiab muaj kev xav paub xav pom puv npo; leej twg thiaj li yuav tsis xav pom Vajtswv? Leej twg thiaj li yuav tsis xav ntsib Vajtswv? Tab sis tib qho uas nyob rau hauv ib qho chaw ruaj khov hauv tib neeg lub siab ces yog tus Vajtswv uas tib neeg hnov zoo li pom tsis meej thiab muaj tsis ntxaws xwb. Leej twg yuav tig ras txog qhov no yog hais tias Kuv tsis qhia lawv kom yooj yooj yim? Leej twg yuav ntseeg tiag tiag, yam paub tseeb thiab tsis muaj ib qho me me yuav ua xyem xyav li, hais tias yeej muaj Kuv nyob tiag? Nws muaj ib qho kev txawv deb heev ntawm tus “Kuv” hauv tib neeg lub siab thiab tus “Kuv” ntawm qhov muaj tiag, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm muab ob qho ntawd coj los sib piv tau li. Yog Kuv tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj hnub paub Kuv li, thiab txawm hais tias lawv yuav los paub Kuv, los qhov kev paub zoo li ntawd tseem tsis yog ib qho kev xav phem xwb lod? Txhua hnub Kuv taug kev nrog cov neeg uas ntws los yam tsis tu ncua li, thiab txhua txhua hnub Kuv tau ua hauj lwm nyob rau hauv txhua tus neeg. Thaum tib neeg pom Kuv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj peev xwm paub Kuv nyob rau hauv Kuv tej lus, thiab yuav tuav tau to taub lub ntsiab uas Kuv hais nrog rau Kuv tej kev npaj siab tib si.

Thaum lub nceeg vaj los txog hauv ntiaj teb yam raws kev raws cai lawm, dab tsi, nyob rau hauv tag nrho txhua yam, yog yam uas tsis nyob ntsiag to? Leej twg, nyob rau hauv tag nrho txhua tus tib neeg, thiaj li tsis ntshai? Kuv taug kev rau txhua txhia qhov chaw thoob plaws lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb, thiab txhua yam yog Kuv tus kheej kiag npaj tag nrho. Nyob rau lub sij hawm no, leej twg thiaj li tseem tsis tau paub hais tias Kuv tej kev ua yog qhov zoo kawg nkaus li? Kuv ob txhais tes txhawb nqa txhua yam, tab sis Kuv kuj nyob siab tshaj li txhua yam lawm thiab. Hnub no, tsis yog Kuv qhov kev yug los ua neeg thiab qhov Kuv nrog kiag tib neeg nyob ua ke ntawd yog lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv txoj kev txo hwj chim thiab kev khiav nkaum lod? Nyob rau sab nraud, ces muaj neeg coob npuaj teg rau Kuv hais tias zoo thiab qhuas Kuv hais tias zoo nkauj, tab sis leej twg thiaj paub Kuv tiag tiag? Hnub no, vim li cas Kuv thiaj li kom nej paub Kuv? Kuv lub hom phiaj tsis yog yuav ua kom tus zaj loj liab ploog txaj muag lod? Kuv tsis xav quab yuam kom tib neeg qhuas Kuv, tab sis kom lawv paub Kuv, ces kom lawv thiaj li los hlub Kuv, thiab yog li ntawd qhuas Kuv. Tej lus qhuas ntawd mas yeej zoo tsim nyog nws lub npe, thiab tsis yog lus qhuav xwb; tsuas yog cov lus qhuas zoo li no xwb thiaj li mus txog Kuv lub zwm txwv thiab ya mus rau puag sau nruab ntug. Vim tib neeg tau raug Ntxwgnyoog ntxias thiab ua qias vuab tsuab lawm, vim lawv tau raug tej kev xav phem thiab kev xav muab mooj tau lawm, Kuv thiaj li rais los muaj cev nqaij daim tawv kom txeeb tau kiag noob neej tag nrho, kom qhia tshwm tag nrho tej kev xav phem ntawm tib neeg, thiab kom muab tib neeg txoj kev xav rhuav tawm kiag. Qhov tau los ntawd, ces tib neeg thiaj li tsis tab meeg taug kev rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, thiab thiaj tsis siv lawv tus kheej tej kev xav phem los ua dej num rau Kuv ntxiv lawm, thiab yog li ntawd tus “Kuv” nyob hauv tib neeg txoj kev xav phem thiaj li ploj mus tag nrho. Thaum lub nceeg vaj los, thawj qhov Kuv ua ces yog pib theem no ntawm tes hauj lwm, thiab Kuv ua li ntawd nyob rau ntawm Kuv cov neeg. Ua Kuv cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, ces yeej muaj tseeb hais tias tsis yog muaj ib qho me me, los sis ib qho, ntawm tus zaj loj liab ploog tej toj taug nyob rau hauv nej nkaus xwb. Yog li ntawd, theem no ntawm Kuv tes hauj lawm ces qhov tseem ceeb ces yog tsom ntsoov rau nej, thiab qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg nyob rau hauv Suav Teb. Cov neeg feem coob tsis muaj peev xwm to taub ib qho me me ntawm cov lus Kuv hais hlo li, thiab they lawv to taub, ces lawv qhov kev to taub twb plooj tag thiab feeb tsis meej tag li lawm. Qhov no yog ib qho chaw tig hloov nyob rau hauv txoj kab ke uas Kuv siv hais lus. Yog hais tias tag nrho tib neeg muaj peev xwm nyeem Kuv cov lus thiab to taub lawv tej ntsiab lus, ces leej twg ntawm tib neeg thiaj li yuav raug cawm, thiab tsis raug cuam mus rau hauv Ntuj Tawg mas? Thaum tib neeg paub Kuv thiab mloog Kuv lus, ces thaum ntawd yuav yog lub sij hawm uas Kuv so, thiab ntawd yuav yog kiag lub sij hawm uas tib neeg muaj cuab kav to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus. Hnub no, nej lub siab me dhau heev lawm—nws yuav luag me yam txaus tu siab kawg nkaus li, twb tsis tsim nyog raug txhawb lawm—tsis hais dab tsi txog nej qhov kev paub txog Kuv li.

Txawm Kuv hais tias cov tub txib qaum ntuj twb pib raug xa los saib xyuas Kuv cov tub thiab cov neeg lawm, los tsis muaj ib tug twg yuav muaj peev xwm to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus li. Thaum Kuv tus kheej los kiag nrog tib neeg nyob, cov tub txib qaum ntuj pib thooj txhij ua tes hauj lwm saib xyuas, thiab nyob rau thaum lub sij hawm ntawm cov tub txib qaum ntuj txoj kev saib xyuas ntawd, ces tag nrho cov tub thiab cov neeg tsis yog tau txais kev sim siab thiab kev saib xyuas xwb, tab sis kuj muaj peev xwm pom, nrog lawv tus kheej ob lub qhov muag, qhov kev tshwm sim ntawm txhua yam yog toog. Vim Kuv ua hauj lwm ncaj qha nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj, txhua yam nkag mus rau ib qho kev pib tshiab, thiab vim lub hwj chim qaum ntuj no ua hauj lwm ncaj qha, nws tsis muaj ib qho me me uas yuav raug txwv txiav tau los ntawm txoj kev ua neeg li, thiab rau tib neeg ces zoo li nws ua hauj lwm ywj siab lug nyob rau hauv tej xwm txheej tshaj ntuj tsim. Tab sis, rau Kuv, ces nws tsuas zoo li ib txwm muaj xwb (tib neeg ntseeg hais tias nws yog tej yam tshaj ntuj tsim vim lawv ib txwm tsis tau ntsib tau pom lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha li); nws tsis muaj ib qho ntawm tib neeg tej kev xav phem li, thiab tsis raug tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim li. Tib neeg tsuas yuav pom qhov no thaum lawv sawv daws nkag los mus rau txoj kev yog lawm xwb; vim tam sim no yog qhov pib xwb, ces thaum hais txog tib neeg txoj kev to taub ces tseem muaj ntau qhov tsis zoo, thiab tej qhov ua tsis tau thiab qhov kev ruam ces ntshe yuav zam tsis dhau li. Hnub no, vim Kuv tau coj nej los txog rau theem no lawm, Kuv muaj tej kev npaj uas tsim nyog lawm thiab muaj Kuv tus kheej tej hom phiam lawm. Yog Kuv qhia tej ntawd rau nej hnub no, ua nej puas yuav paub lawv tiag tiag mas? Kuv yeej paub zoo txog tej kev xav ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev ntshaw ntawm tib neeg lub siab lawm: Leej twg thiaj li ib txwm tsis nrhiav kev tawm rau lawv tus kheej mas? Leej twg thiaj li ib txwm tsis xav txog lawv tus kheej tej uas yuav tshwm sim tom ntej rau lawv mas? Tab sis txawm hais tias tib neeg yeej muaj tswv yim ntau thiab zoo heev, los leej twg thiaj li muaj peev xwm twv hais tias, tom qab tej tiam ntawd lawm, qhov tam sim no yuav zoo li no? Qhov no puas yog kev tawg paj txi txiv ntawm koj tus kheej tej kev siv dag siv zog tiag mas? Qhov no puas yog nqi zog rau koj txoj kev ua hauj lwm yam tsis paub nkees li mas? Qhov no puas yog daim duab zoo nkauj uas koj lub siab xav mas? Yog Kuv tsis coj tag nrho noob neej, leej twg thiaj yuav muaj peev xwm cais lawv tus kheej tawm ntawm Kuv tej kev npaj thiab nrhiav dua ib txoj kev tawm mas? Qhov no puas yog tej kev xav thiab kev ntshaw ntawm tib neeg uas tau coj lawv los rau hnub no mas? Coob tus neeg ces ua neej mus tag nrho lawv lub neej los lawv tej kev ntshaw yeej tsis tshwm sim li. Qhov no puas yog ib qho yuam kev nyob rau hauv lawv txoj kev xav tiag tiag mas? Coob tus neeg lub neej ces yeej muaj tej kev zoo siab thiab kev txaus siab puv npo yam tsis nco xav txog li. Qhov no puas yog vim lawv xav tau tsawg dhau heev lawm? Leej twg ntawm tag nrho noob neej uas tsis raug saib xyuas nyob rau ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntsia ntsoov? Leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev xaiv tseg ua ntej lawm? Tib neeg txoj kev ciaj thiab kev tuag tshwm sim raws li lawv tus kheej txoj kev xaiv lod? Tib neeg puas tswj lawv tus kheej txoj hmoo mas? Muaj coob tus neeg quaj nrhiav kev tuag, tab sis nws nyob deb ntawm lawv heev; coob tus neeg xav ua cov uas rauj khov nyob rau hauv txoj sia thiab ntshai txoj kev tuag, tab sis lawv tsis paub li hos, lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los ze lawm, muab lawv cuam sis mus rau lub qhov ntuj tob tob ntawm txoj kev tuag; coob tus ntsia saum ntuj thiab xyu heev li; coob tus quaj heev, quaj ncia; coob tus poob tsag rau hauv tej kev sim siab; thiab coob tus rais mus ua neeg raug txim rau txoj kev ntxias dag. Txawm hais tias Kuv tsis tshwm sim kiag ua ib tug neeg rau tib neeg pom Kuv tseeb tseeb, los coob tus yeej ntshai pom Kuv lub ntsej muag, ntshai kawg kiag hais tias Kuv yuav tsoo lawv ntog, hais tias Kuv yuav muab lawv tshuab tuag kiag. Tib neeg puas paub Kuv tiag, los sis lawv tsis paub? Tsis muaj leej twg yuav hais tau kom paub tseeb li. Tsis yog li ntawd lod? Nej ces ntshai Kuv thiab Kuv qhov kev rau txim tib si, tab sis nej kuj tseem sawv los thiab tab meeg tawm tsam Kuv thiab txiav txim rau Kuv. Tsis yog li no lod? Hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis paub Kuv vim lawv yeej ib txwm tsis pom Kuv lub ntsej muag los sis hnov Kuv lub suab li. Yog li ntawd, txawm hais tias Kuv yuav nyob rau hauv tib neeg lub siab, los puas muaj ib qho nyob rau hauv ib tug twg lub siab uas Kuv yuav tsis pom plooj thiab pom tsis meej li? Puas muaj ib tug twg uas hauv nws lub siab mas Kuv yeej pom tseeb tseeb li? Kuv tsis xav kom cov uas yog Kuv cov neeg pom Kuv tsis meej thiab pom tsaus tsaus, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li pib tes hauj lwm loj no.

Kuv los ntsiag to los nyob xyaw tib neeg, thiab tom qab ntawd ces Kuv txav mus lawm. Puas tau muaj ib tug twg pom Kuv li? Lub hnub puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog nws tus nplaim cig hlob ntawd? Lub hli puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog nws qhov pom kev ntsa paug ntawd? Cov hnub qub puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog lawv tej chaw nyob saum ntuj? Thaum Kuv los, tib neeg tsis paub li, thiab txhua yam yeej tsis paub txog li, thiab thaum Kuv ncaim mus, tib neeg yeej tseem tsis paub li thiab. Leej twg thiaj li muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Kuv? Puas yog cov lus qhuas ntawm cov tib neeg hauv ntiaj teb? Puas yog tej paj qos dej uas tawg paj tom hav zoov? Puas yog tej noog ya saum nruab ntug? Puas yog tej tsov ntxhuav nyooj laws tim tej toj roob? Tsis muaj ib tug twg pom Kuv tag nrho li! Tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua li! Txawm hais tias lawv ua kiag tes hauj lwm no, los nws ho yuav muaj qhov meem txheej com dab tsi thiab? Txhua hnub Kuv soj ntsuam txhua txoj kev ua ntawm coob tus neeg, thiab txhua hnub Kuv tshawb nrhiav tej siab ntsws ntawm coob tus neeg; yeej ib txwm tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txoj kev txiav txim, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav rho tau lawv tus kheej tawm ntawm qhov muaj tiag ntawm Kuv txoj kev txiav txim li. Kuv sawv siab tshaj lub ntuj thiab saib mus pom deb heev: Tib neeg suav tsis txheeb tau raug Kuv tsoo ntog, tab sis, ib yam nkaus li thiab, muaj neeg suav tsis txheeb li yeej ua neej nyob rau hauv Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo. Tsis yog nej los yeej nyob rau hauv tej xwm txheej li ntawd thiab lod?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 5, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Ntxiv Mus: Tshooj 12

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No