Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 12

Thaum xob laim Sab Hnub Tuaj tuaj, uas kuj yog lub sij hawm zoo uas Kuv pib hais Kuv cov lus tawm thiab—thaum xob laim tuaj, tag nrho lub qab ntuj khwb tau raug qhia kom paub qhov tseeb, thiab ib txoj kev hloov pauv tau tshwm sim rau saum txhua lub hnub qub. Tag nrho haiv tib neeg zoo li tau raug cais tawm lawm. Nyob rau hauv qab cov duab ci ntawm tus ncej ntawm txoj kev kaj uas tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, txhua tus noob neej yuav raug nthuav tawm txog lawv lub cev qub, lawv ob lub qhov muag plooj nplas, tsis paub tseeb tias yuav ua dab tsi, thiab haj yam tsis paub tseeb tias yuav npog lawv tus yam ntxwv li cas. Lawv kuj zoo li cov tsiaj uas khiav tawm ntawm Kuv txoj kev kaj thiab mus nrhiav chaw nkaum nyob rau pem tej roob tej qhov tsua—txawm li ntawd los tsis muaj lawv ib tug twg tuaj yeem raug tshem tawm kom tsis txhob nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj li. Txhua tus noob neej xav tsis thoob li, txhua tus tab tom tos ntsoov, txhua tus tab tom saib ntsoov; rau Kuv txoj kev kaj uas yuav los txog no, txhua tus zoo siab nyob rau hnub lawv yug los, thiab ib yam nkaus li ntawd txhua tus foom tsis zoo rau hnub uas lawv yug los thiab. Tej kev xav uas cov nyom yog yam uas ua txuas ntxiv mus tsis tau; tej kua muag ntawm kev tsim txom yus-tus kheej yuav dhau los ua tej dej ntws, thiab tau raug tshem tawm mus kom deb los ntawm tus dej muaj zog, ploj mus tam sim ntawd yam tsis muaj lw li. Ib zaug ntxiv, Kuv hnub tau nias kaw rau txhua tus noob neej lawm, ib zaug ntxiv kev tsa noob neej kom sawv, ua rau noob neej muaj lwm txoj kev pib dua tshiab. Kuv lub siab dhia thiab, mus raws li txoj kev dhia ntawm Kuv lub siab, tej toj roob dhia paj paws rau kev xyiv fab, tej dej ntws seev cev nrog kev xyiv fab, thiab tej nthwv dej nplawm nyob rau saum tej pob zeb uas zoo nkauj. Nws yog ib qho nyuaj uas los hais qhia txog yam uas nyob hauv Kuv lub siab. Kuv xav ua kom txhua yam uas tsis dawb huv raug hlawv mus kom ciaj tshauv raws li Kuv txoj kev xav; Kuv xav ua kom tag nrho cov tub uas tsis mloog lus ploj ntawm Kuv ob lub qhov muag mus, kom tsis txhob muaj nyob ntxiv li lawm. Tsis yog hais tias Kuv tsuas tau tsim ib txoj kev pib nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog xwb, Kuv kuj tau pib ua txoj hauj lwm tshiab rau hauv lub qab ntuj khwb thiab. Tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav rais los ua Kuv lub teb chaws; tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav tso tseg tsis muaj nyob mus ib txhis vim ntawm Kuv lub teb chaws, vim hais tias Kuv twb tau ua tiav kev muaj yeej lawm, vim hais tias Kuv twb tau rov qab los nrog kev muaj yeej lawm. Tus zaj loj liab ploog tau ua rau txhua txoj kev uas nkag siab tau nkees tag txhais tau hais tias yog los tab kaum Kuv txoj kev npaj ntag, cia siab ntsoov los tshem tawm Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv lub ntiaj teb, tiam sis Kuv puas tuaj yeem muaj kev poob siab los ntawm nws tej tswv yim dag ntxias? Kuv puas tuaj yeem ntshai tsam tsis muaj kev ruaj siab los ntawm nws tej kev hawv? Yeej tsis tau muaj ib yam dab tsi uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb uas Kuv tsis tau tuav nyob rau hauv Kuv xib teg li; ntau npaum li cas uas qhov tseeb ntawm tus zaj loj liab ploog no, cov cuab yeej no uas ua dej num yam li ib tug qauv piv txwv rau Kuv? Puas yog nws kuj tsis yog ib qho khoom yuav raug coj los siv rau hauv Kuv ob txhais tes thiab?

Thaum lub sij hawm Kuv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, noob neej tau los, nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia, yam tsis paub dab tsi los txog rau hnub no thiab tau los yam tsis paub dab tsi los paub Kuv. Tiam sis, hais txog yuav taug txoj kev uas nyob tom hauv ntej li cas, ces tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev paub me me li, tsis muaj leej twg ceeb txog li—thiab haj yam tsawg dua uas tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev nkag siab txog tias txoj kev twg uas yuav coj tau lawv mus. Tsuas yog los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tab tom saib rawv lawv xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm taug txoj kev ntawd mus txog qhov kawg; tsuas yog raug coj los ntawm qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm hla dhau lub rooj vag uas coj mus rau Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv tib neeg, yeej tsis tau muaj ib tug twg uas tau pom Kuv lub ntsej muag kiag li, ib tug uas tau pom qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj li; tsawg npaum li cas uas tau muaj ib tug tau hnov tej kev hais lus tawm los ntawm Kuv lub zwm txwv? Qhov tseeb tiag, puag thaum ub, tsis muaj ib tug noob neej twg li uas tau los ntsib Kuv tus tib neeg ncaj qha li; tsuas yog hnub no xwb, tam sim no uas Kuv tau los rau hauv lub ntiaj teb lawm, tib neeg thiaj li muaj ib lub cib fim los pom Kuv. Tiam sis tab txawm tam sim no kiag los, tib neeg tseem tsis tau paub Kuv, tsuas yog zoo li lawv tsuas saib tuaj rau Kuv lub ntsej muag thiab tsuas yog hnov Kuv lub suab xwb tiam sis tsis nkag siab txog Kuv lub ntsiab lus li. Txhua tus noob neej puav leej zoo li no. Kev ua ib tug ntawm Kuv haiv neeg, puas yog nej tsis muaj plhus heev thaum nej pom Kuv lub ntsej muag los? Thiab puas yog nej tsis txaj muag vim nej tsis paub Kuv? Kuv taug kev nyob rau hauv noob neej thiab Kuv nyob rau hauv noob neej, vim Kuv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab Kuv tau los rau hauv noob neej lub ntiaj teb lawm. Kuv lub hom phiaj tsis yog tsuas los pab noob neej kom saib Kuv sab cev nqaij daim tawv xwb; qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws yog los pab noob neej kom paub Kuv. Dab tsi ntxiv thiab, Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, rau txim rau noob neej txog lawv tej kev txhaum; Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg, kov yeej tus zaj loj liab ploog thiab rhuav tshem nws lub qhov nkaum.

Txawm hais tias cov noob neej uas nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj coob npaum li cov hnub qub los, Kuv paub lawv txhua tus meej npaum nkaus li Kuv tus kheej lub xib teg. Thiab, txawm hais tias cov noob neej uas “hlub” Kuv mas suav tsis txheeb npaum li cov xuab zeb tom hiav txwv xwb los, tsuas muaj ob peb leeg thiaj li raug Kuv xaiv xwb: tsuas yog cov uas caum txoj kev kaj uas ci ntsa iab xwb, thiaj li yog cov uas nrug deb ntawm cov uas “hlub” Kuv. Kuv tsis ntau muab tib neeg saib siab dhau lawm, los sis Kuv tsis tau muab nws saib qis dhau lawm; tiam sis, Kuv tsuas xav tau qee yam los ntawm tib neeg raws li nws txoj kev muaj peev xwm xwb, thiab yog li yam uas Kuv cheem tsum yog ib hom tib neeg uas nrhiav Kuv los ntawm lub siab dawb paug, kom Kuv thiaj li ua tiav Kuv lub hom phiaj ntawm kev xaiv tib neeg. Muaj tej tsiaj qus uas suav tsis txheeb nyob saum tej roob, tiam sis lawv puav leej zoo li tus yaj rau ntawm Kuv xub ntiag xwb; tej kev zais uas xav tsis txog nyob hauv qab tej nthwv dej ntas, tiam sis lawv qhia lawv tus kheej rau Kuv meej npaum nkaus li txhua yam uas nyob rau ntawm daim npoo av ntawm lub ntiaj teb; nyob rau saum lub ntuj saud yog sab ntsujplig uas tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag, txawm li ntawd los Kuv mus tau yam ywj pheej heev hauv sab ntsujplig uas tsis muaj leej twg mus tau. Tib neeg yeej tsis txeev lees paub Kuv hauv txoj kev kaj li, tiam sis tsuas yog tau pom Kuv hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev tsaus ntuj xwb. Puas yog nej tsis nyob rau hauv tib tug xwm txheej hnub no? Nws yog nyob rau ntawm theem uas siab tshaj plaws ntawm tus zaj loj liab ploog tej kev npau taws Kuv thiaj li tau los yug ua cev nqaij daim tawv yam raws cai los ua Kuv txoj hauj lwm. Thaum tus zaj loj liab ploog tau nthuav tawm nws lub cev tiag tiag ua thawj zaug, Kuv ua tim khawv rau Kuv lub npe. Thaum Kuv tau taug tej kev ntawm noob neej, tsis muaj ib tug twg los sis ib tug tib neeg tau poob siab rau hauv kev ras xeev los, thiab yog li thaum Kuv tau los yug ua neeg rau hauv noob neej lub ntiaj teb lawm, tsis muaj leej twg paub txog li. Tiam sis thaum, nyob hauv Kuv lub cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg, Kuv tau pib los ua Kuv txoj hauj lwm, noob neej tau ras thiab tau poob siab txog lawv tej kev npau suav los ntawm Kuv lub suab nroo, thiab los ntawm lub sij hawm no, lawv tau pib lawv lub neej raws li Kuv txoj kev coj qhia lawm. Nyob rau hauv Kuv haiv neeg, Kuv tau rov qab pib dua txoj hauj lwm tshiab lawm. Kev tau hais tias Kuv txoj hauj lwm hauv lub ntiaj teb tsis tau tiav ces twb txaus los qhia lawm tias Kuv haiv neeg uas Kuv tau hais lus rau tsis yog cov uas Kuv cheem tsum hauv Kuv lub siab, tiam sis txawm li cas los xij, Kuv yeej tseem xaiv qee tus uas nyob rau hauv lawv thiab. Nws meej los ntawm qhov no lawm tias Kuv tsis yog tsuas yog tab tom ua kom Kuv haiv neeg los paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tiam sis kuj yog tab tom yaug lawv kom dawb huv thiab. Vim yog txoj kev ua nruj ua tsiv ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm, ib feem ntau ntawm cov tib neeg thiaj li tseem nyob rau hauv kev phom sij uas yuav raug Kuv muab ntiab tawm mus. Tshwj tias yog koj siv zog los saib xyuas koj tus kheej, los txo koj tus kheej lub cev xwb—tshwj tias koj ua qhov no, koj thiaj li yuav ruaj siab tias yuav tsis dhau los ua ib yam khoom uas Kuv ntxub thiab tsis lees paub, kom tsis txhob raug pov mus rau hauv ntuj tawg, zoo ib yam li Povlauj tau txais kev rau txim ncaj qha los ntawm Kuv ob txhais tes, los ntawm qhov uas tsis muaj kev khiav dim li. Nej puas khaws tau qee yam los ntawm Kuv cov lus thiab? Raws li yav dhau los, nws yog Kuv qhov kev npaj siab los yaug pawg ntseeg kom dawb huv, los ntxuav cov tib neeg uas Kuv xav tau txuas ntxiv kom dawb huv, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv-txhua yam thiab dawb huv. Kuv yuav ua Kuv lub tuam tsev tsis yog tias tsuas muaj ntau hom kob yam li tus duab zaj xwb, tiam sis kuj du lug huv si, nrog rau sab hauv kom phim nws sab nraud thiab. Nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, nej, ib leeg thiab txhua tus, yuav tsum xav rov qab txog yam uas nej tau ua yav dhau los lawm, thiab txiav txim seb hnub no nej puas tuaj yeem txiav txim siab muab txoj kev txaus siab uas zoo tshaj plaws hauv Kuv lub siab rau Kuv los tsis tuaj yeem.

Tib neeg tsis yog hais tias tsuas tsis paub Kuv hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv xwb; ntau tshaj qhov ntawd, nws tseem tsis tau nkag siab txog nws tus kheej uas nyob rau hauv lub cev sab cev nqaij daim tawv thiab. Tau ntau lub xyoo lawm, uas noob neej tau dag ntxias Kuv, saib Kuv zoo li ib tug qhua sab nraud xwb. Muaj ntau zaus, lawv tau muab Kuv kaw rau sab nraum “tej qhov rooj uas los rau hauv lawv tej tsev”; muaj ntau zaus, lawv tau, sawv nres nrees ntawm Kuv xub ntiag, tsis mloog Kuv lus; muaj ntau zaus uas lawv tau tso Kuv tseg thaum tab tom nrog lwm tus tib neeg; muaj ntau zaus, lawv tau tsis lees paub Kuv rau ntawm tus dab phem lub xub ntiag; thiab muaj ntau zaus, lawv tau tawm tsam Kuv los ntawm lawv tej qhov ncauj sib cav. Txawm li ntawd los Kuv tsis suav tib neeg tej kev qaug zog, thiab Kuv tsis, suav nws txoj kev tsis mloog lus, uas hniav pauj hniav. Txhua yam uas Kuv tau ua lawm puav leej yog muab tshuaj rau nws tus mob, kom kho tau nws tej mob uas tsis muaj peev xwm kho tau, yog li ntawd rov qab kho nws kom noj qab nyob zoo, nws thiaj li yuav los paub Kuv. Tsis yog txhua yam uas Kuv tau ua lawm yog vim txhawm rau noob neej txoj kev ciaj sia, yog vim txhawm rau kev muab ib lub cib fim rau noob neej kom tau txoj sia lov? Muaj ntau zaus Kuv tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, tiam sis tib neeg tsis, vim Kuv tau ua Kuv tus kheej tus tib neeg los rau hauv lub ntiaj teb, quav ntsej Kuv li; tiam sis, txhua tus tau ua dej num raws li nws tau pom tias tsim nyog thiab tau nrhiav ib txoj kev tawm rau nws tus kheej. Lawv paub me me tias txhua txoj kev uas nyob hauv qab ntuj yog los ntawm Kuv ob txhais tes los! Lawv paub me me tias txhua yam uas nyob hauv qab ntuj yog nyob rau ntawm Kuv txoj kev tsa! Nej leej twg muaj peev xwm los zais txoj kev tsis txaus siab rau hauv lawv lub siab? Nej leej twg muaj peev xwm maj mam los rau ib txoj kev sib haum? Kuv nyuam qhuav tau mus yam ntsiag to txog Kuv txoj hauj lwm nyob rau hauv noob neej—tas li ntawd xwb. Yog tias, thaum lub sij hawm ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg, Kuv tsis tau hlub tshua txog tib neeg txoj kev qaug zog, ces noob neej txhua tus yuav, suav tias nyob ib leeg ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg, uas tau ntshai heev txog ntawm lawv tej tswv yim thiab, raws li qhov tshwm los, yuav tau poob mus rau hauv Dab Teb. Nws tsuas yog vim tias Kuv tau txo Kuv Tus Kheej lub hwj chim thiab tau nkaum Kuv Tus Kheej kom deb tias noob neej twb khiav dim txoj kev puas tsuaj, uas los ntawm Kuv txoj kev rau txim lawm, thiab, nyob hauv txoj kev no, thiaj tau los txog rau hnub no. Nco ntsoov tias nyuaj npaum li cas nws thiaj tau los txog rau hnub no, puas tsim nyog nej tsis mob siab rau txhua yam uas tag kis tseem yuav los?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 8, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Ntxiv Mus: Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No