Tshooj 13

Ib co ntawm Kuv tej kev npaj siab mas raug muab zais rau hauv Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm lawm, tiam sis tib neeg yeej tsis paub thiab tsis to taub ib yam dab tsi txog tej no li; lawv tas zog txais Kuv cov lus los sab nraud los thiab caum raws cov lus ntawd los sab nraud los xwb, thiab lawv tsis tuaj yeem to taub Kuv lub siab los sis nkag siab Kuv lub siab nyiam nyob rau hauv Kuv cov lus li. Txawm hais tias Kuv hais Kuv cov lus meej los xij, muaj leej twg thiaj li yuav to taub cov lus ntawd? Kuv tau nqis saum roob Xi-oo los rau hauv tib neeg ntiaj teb. Vim Kuv tau muab qhov kev ua neeg thiab noob neej daim tawv coj los rau Kuv Tus Kheej hnav lawm, ces tib neeg tsuas lam paub Kuv qhov kev tshwm sim sab nraud xwb—tiam sis lawv tsis paub txoj sia uas nyob rau hauv Kuv, los sis lawv tsis lees paub Vajtswv ntawm tus Ntsujplig, thiab tsuas paub tus tib neeg ntawm sab cev nqaij daim tawv xwb. Tus tseem Vajtswv Tus Kheej puas tuaj yeem tsis tsim nyog nej txoj kev ua txhua yam kom los paub Nws? Tus tseem Vajtswv Tus Kheej puas tuaj yeem tsis tsim nyog nej siv lub zog los “soj ntsuam” Nws? Kuv ntxub txoj kev qias vuab tsuab ntawm txhua tus noob neej, tiam sis Kuv khuv leej rau qhov lawv ua tsis tau zoo. Kuv kuj tau saib xyuas tus yeeb yam qub ntawm txhua tus noob neej lawm thiab. Yog Kuv ib co neeg nyob rau hauv Suav Teb, nej tsis yog ib feem ntawm noob neej thiab lov? Nyob rau ntawm Kuv cov neeg txhua tus, thiab nyob rau ntawm Kuv cov tub txhua tus, qhov ntawd yog, nyob rau ntawm cov uas Kuv tau xaiv tawm ntawm txhua tus noob neej los, nej yog pab uas qis tshaj plaws tug. Vim qhov laj thawj no, Kuv thiaj li tau siv dag zog ntau tshaj plaws rau nej, lub zog uas loj tshaj plaws. Nej tseem tsis nyiam lub neej tau koob hmoov uas nej xyiv fab hnub no thiab lov? Puas yog nej lub siab tseem tawv los ntxeev siab tawm tsam Kuv thiab ua raws li nej tus kheej tej kev npaj tseg xwb? Yog tias nws tsis yog vim Kuv txoj kev pheej hlub tshua thiab kev hlub, ces tag nrho txhua tus tib neeg twb poob mus raug Ntxwgnyoog kaw thiab mus ua “cov zaub mov qab qab” hauv nws lub qhov ncauj ntev los lawm. Niaj hnub no, nyob rau hauv txhua tus tib neeg, cov uas siv lawv tus kheej rau Kuv tiag tiag thiab hlub Kuv tiag tiag yeej tseem tsis tshua txaus xuas ntiv tes ntawm ib sab tes suav. Niaj hnub no, lub npe ntawm “Kuv cov neeg” puas tuaj yeem yog nej tus kheej ntiag tug? Puas yog koj txoj kev txawj xav cia li txias li dej khov lawm? Koj puas tsim nyog los ua cov neeg uas Kuv cheem tsum tiag tiag? Xav rov qab mus rau yav dhau los, thiab rov saib dua niaj hnub no—yam twg uas koj tau ua zoo raws li Kuv lub siab? Yam twg uas koj tau qhia txoj kev txhawj xeeb tiag tiag rau Kuv tej kev npaj siab lawm? Yog Kuv tsis tau ua kom nej ras, ces nej yeej tseem tsis tau xeev los li, tiam sis ntshe yuav nyob zoo li khov tag lawm, thiab rov hais dua tias, yuav zoo li chev ua tib pob lawm xwb.

Thaum tab tom muaj tej nthwv dej nphau nphwv los, tib neeg pom Kuv txoj kev npau taws; thaum muaj huab dub tsaus nti los, tib neeg poob siab thiab ntshai, thiab tsis paub xyov yuav khiav mus rau qhov twg, ntshai tias tsam xob nthe thiab nag yuav los muab lawv kuav mus. Ces, tom qab kob khaub zeeg cua daj cua dub uas yog daus xib daus npu ntawd dhau mus lawm, lawv txoj kev xav thiaj li zoo thiab sib thaum lawv zoo siab rau tej toj roob hauv pes uas zoo nkauj heev ntawd. Tiam sis, thaum lub sij hawm zoo li ntawd, leej twg ntawm lawv thiaj li tau ntsib tau pom txoj kev hlub tsis paub kawg uas Kuv muaj rau noob neej? Nyob rau hauv lawv lub siab tsuas muaj Kuv lub cev xwb, tiam sis tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm Kuv tus Ntsujplig: Tsis yog tib neeg tab meeg tawm tsam Kuv lov? Thaum cov cua daj cua dub ntawd tau tshuab dhau mus lawm, txhua tus tib neeg ntiaj teb zoo li hloov pauv dua tshiab tag nrho lawm; zoo li yog, tom qab kev lim tib neeg kom dawb huv los ntawm tej kev ceeb laj txom nyem, lawv rov tau txais txoj kev kaj thiab txoj sia lawm. Tsis yog nej kuj muaj txoj hmoov zoo nyob los txog niaj hnub no, tom qab tiv dhau tej cua daj cua dub uas Kuv tso los lawm thiab lov? Tiam sis, thaum hnub no dhau mus lawm es tag kig los txog, nej puas yuav muaj peev xwm tuav txoj kev dawb huv uas raws kob nag xob nag cua ntawd qab los? Nej puav muaj peev xwm tuav txoj kev mob siab uas raws nej txoj kev lim tib neeg kom dawb huv qab los? Nej puas muaj peev xwm tuav txoj kev mloog lus ntawm niaj hnub no? Nej txoj kev mob siab puas tuaj yeem nyob ruaj khov li qub thiab tsis hloov pauv li? Qhov no puas yog ib qho kev quab yuam uas dhau qhov tib neeg muaj peev xwm ua kom tau tiav lawm? Kuv nrog tib neeg ntiaj teb nyob txhua hnub, thiab nrog tib neeg ntiaj teb ua ua ke, nyob rau hauv lawv, tiam sis yeej tsis muaj ib tug twg paub qhov no li. Yog tias tsis yog vim Kuv tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, tag nrho txhua tus noob neej, leej twg thiaj li tseem muaj nyob rau tiam tam sim no? Thaum Kuv hais tias Kuv nyob thiab ua nrog tib neeg ua ke, puas yog Kuv hais tshaj dhau lawm? Yav dhau los, Kuv tau hais tias “Kuv tsim noob neej, thiab coj tag nrho txhua tus noob neej, thiab txib tag nrho txhua tus noob neej”; qhov no tsis yog li ntawd lov? Nws puas yuav muaj hnub uas nej txoj kev ntsib kev pom txog tej no tsis txaus li? Lo lus uas hais tias “tus neeg ua Vajtswv tes dej num” nkaus xwb twb ua rau nej siv tag nrho lub neej txoj sia los mus piav qhia lawm. Yog tsis muaj txoj kev ntsib kev pom tiag tiag, ib tug tib neeg yeej yuav tsis los paub Kuv li—lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm los paub Kuv los ntawm Kuv cov lus. Txawm li cas los xij, hnub no, Kuv tus kheej twb tau los nrog nej nyob lawm—qhov no yuav tsis muaj txiaj ntsig ntau rau nej txoj kev to taub lov? Puas yog Kuv txoj kev yug los ua neeg kuj tsis yog txoj kev cawm dim rau nej thiab? Yog tias Kuv tsis tau nqis los rau hauv tib neeg ntiaj teb los ntawm Kuv tus kheej, ces tag nrho txhua tus noob neej twb raug tej kev xav phem haub ntxias los ntev lawm, uas yog dhau los ua Ntxwgnyoog tug lawm, vim yam koj ntseeg tsuas yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv xwb thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv Tus Kheej hlo li. Qhov no tsis yog Kuv txoj kev cawm dim lov?

Thaum Ntxwgnyoog los rau ntawm Kuv lub xub ntiag, Kuv tsis tau txav deb ntawm nws txoj kev lim hiam, los sis Kuv ntshai vim nws txoj kev txaus ntshai: Kuv cia li tsis quav ntsej nws xwb. Thaum Ntxwgnyoog sim Kuv siab, Kuv pom tshab plaws nws lub tswv yim dag, ua rau nws khiav mus yam ntsiag to txaj muag thiab poob ntsej muag heev. Thaum Ntxwgnyoog tawm tsam nrog Kuv thiab sim los txeeb cov neeg uas Kuv tau xaiv tseg mus, Kuv ua rog nrog nws ntawm Kuv sab cev nqaij daim tawv; thiab nyob rau hauv Kuv cev nqaij daim tawv Kuv txhawb thiab saib xyuas Kuv cov neeg kom lawv thiaj li yuav tsis ntog los sis ploj mus yooj yim, thiab Kuv coj lawv txhua kauj ruam ntawm txoj kev. Thiab thaum Ntxwgnyoog swb lawm, Kuv yuav tau txais yeeb koob los ntawm Kuv cov neeg, thiab Kuv cov neeg yuav ua tim khawv yam zoo heev thiab nrov heev rau Kuv. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yuav coj cov qauv piv txwv hauv Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg mus thiab muab lawv pov rau hauv lub qhov ntuj tob tob ib zaug kom tag nrho. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj; qhov no yog Kuv tes hauj lwm. Nyob rau hauv nej lub neej, tej zaum yuav muaj ib hnub uas koj yuav ntsib ib qho xwm txheej zoo li no: Koj puas yuav txaus siab hlo cia koj tus kheej poob mus raug Ntxwgnyoog kaw, los sis koj yuav cia Kuv muab koj? Qhov no yog koj tus kheej txoj hmoo, thiab koj yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov ntawd.

Lub neej uas nyob rau hauv lub nceeg vaj yog lub neej ntawm cov tib neeg thiab Vajtswv Tus Kheej xwb. Txhua tus noob neej puav leej nyob hauv Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, thiab txhua tus puav leej koom tes tawm tsam tus zaj loj liab ploog kom mus txog qhov tuag. Yuav kom kov yeej kob tsov rog zaum kawg no, yuav kom rhuav tshem tau tus zaj loj liab ploog, txhua tus tib neeg yuav tsum muab lawv tus kheej fij tag nrho rau Kuv hauv Kuv lub nceeg vaj. Lub “nceeg vaj” uas hais txog ntawm no yog hais txog lub neej uas nyob rau hauv txoj kev tswj hwm ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, uas Kuv saib xyuas rau txhua tus tib neeg ntiaj teb, tus uas lees txais Kuv txoj kev cob qhia ncaj qha, kom lawv lub neej, txawm hais tias tseem nyob rau hauv ntiaj teb no los xij, zoo li nyob rau saum ntuj ceeb tsheej lawm—ib txoj kev paub tseeb txog lub neej nyob rau saum lub ntuj ceeb tsheej theem peb. Txawm hais tias Kuv nyob rau hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv los xij, Kuv tsis raug tej kev txwv ntawm lub cev nqaij daim tawv tsim txom. Muaj ntau zaus uas Kuv tau los nrog tib neeg nyob los mloog lawv tej lus thov, thiab muaj ntau zaus Kuv tau, taug kev nrog tib neeg, xyiv fab rau lawv tej lus qhuas; txawm hais tias tib neeg tsis tau paub txog qhov Kuv muaj nyob los xij, Kuv yeej tseem mus ua Kuv tes hauj lwm li no. Nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob, uas yog qhov chaw Kuv nkaum—txawm li cas los xij, nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv twb tau kov yeej tag nrho Kuv cov yeeb ncuab lawm; nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv twb tau txais txoj kev ntsib kev pom ntawm txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no tseeb lawm; nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv tab tom soj ntsuam tib neeg txhua lo lus thiab txoj kev ua, thiab tab tom saib ntsoov thiab coj tag nrho txhua tus noob neej huv si. Yog tias noob neej tuaj yeem txhawj xeeb txog Kuv tej kev npaj siab, uas yog ua tau zoo raws li Kuv lub siab thiab ua rau Kuv zoo siab, ces Kuv yeej yuav foom koob hmoov rau txhua tus tib neeg ntiaj teb xwb xwb li. Qhov no tsis yog qhov Kuv npaj siab rau noob neej lov?

Thaum tib neeg ntiaj teb tsis paub dab tsi li lawm, mas tsuas yog Kuv lub suab xob nthe xwb thiaj li yuav tsa tau lawv sawv ntawm lawv cov npau suav los. Thiab thaum lawv rua lawv ob lub qhov muag, cov cua txias no ua rau mob ntau lub ntawm lawv cov qhov muag, vim li ntawd lawv thiaj li plam lawv txoj kev to taub txog txoj xub ke, thiab tsis paub tias lawv los qhov twg los los sis lawv yuav mus qhov twg li lawm. Tib neeg feem coob raug cov kab teeb ci ntaus thiab vau rau hauv qab kawg nkaus ntawm cov cua daj cua dub ntawd lawm, lawv tej cev raug cov nthwv dej ceev muab tshoob mus lawm, tsis tseg ib txoj lw cia rau tom qab li. Nyob rau hauv txoj kev kaj, cov dim thaum kawg muaj peev xwm pom Kuv lub ntsej muag meej meej, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav los paub qee yam txog Kuv qhov kev tshwm sim sab nraud, vim li ntawd lawv thiaj li tsis muaj cuab kav los ntsia Kuv lub ntsej muag ncaj qha ntxiv lawm, ntshai heev tsam ces Kuv siv Kuv txoj kev rau txim thiab kev foom phem rau lawv sab cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv. Muaj coob tus tib neeg quaj thiab los kua muag yam tu siab heev; muaj coob leej tag kev cia siab; muaj coob leej muab lawv cov ntshav mus ua tej dej ntws; muaj coob leej dhau los ua cov cev tuag, raug rub mus rau ub rau no yam tsis muaj hom phiaj; muaj coob tus tib neeg, nrhiav chaw nyob rau hauv txoj kev kaj rau lawv tus kheej, hnov zoo li cia li mob siab tam sim ntawd thiab poob kua muag vim lawv txoj kev tsis kaj siab los tau ntau xyoo lawm. Muaj coob tus tib neeg, raug txoj kev kaj quab yuam, kom lees txim hloov dua siab tshiab txog lawv txoj kev tsis dawb huv thiab txiav txim siab los hloov pauv lawv tus kheej. Muaj coob tus tib neeg, uas dig muag lawm, twb tsis muaj kev xyiv fab rau txoj kev ua neej nyob lawm thiab yam uas yuav los raug rau lawv yeej tsis quav ntsej txog cov lus ceeb toom ntawm txoj kev kaj li, yog vim li ntawd lawv thiaj li pheej nyob twj ywm tos ntsoov lawv qhov kawg lawm xwb. Thiab muaj coob tus tib neeg tab tom txhawb nqa tej kev coj ntawm lub neej txoj sia thiab, nyob rau hauv txoj kev kaj qhov kev coj, npaj tos ntsoov lawv hnub tag kig lawm xwb. … Hnub no, tib neeg ntiaj teb leej twg tsis muaj tus yam ntxwv no? Leej twg tsis nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Tab txawm hais tias koj khov los xij, los sis txawm hais tias tej zaum koj tsis khov los xij, koj yuav ua li cas zam dhau qhov uas Kuv txoj kev kaj yuav los?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 10, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 12

Ntxiv Mus: Tshooj 14

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No