Tshooj 14

Thoob plaws txhua tiam, tsis tau muaj tib neeg tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj li, thiab yog li ntawd tsis muaj leej twg tau xyiv fab rau txoj hmoov hlub ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj los sis tau pom tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj li. Txawm hais tias nyob rau hauv qab ntawm txoj kev qhuab qhia kom paub qhov tseeb ntawm Kuv tus Ntsujplig mas muaj coob tus kuj tau hais lus faj lem txog lub nceeg vaj qhov kev zoo nkauj, los lawv tsuas paub txog qhov sab nraud xwb, thiab tsis yog qhov tseem ceeb sab hauv. Hnub no, thaum lub nceeg vaj tau tshwm sim yam raws kev raws cai nyob rau hauv ntiaj teb lawm, feem coob ntawm noob neej tseem tsis tau paub hais tias yuav tsum ua dab tsi tiag tiag kom tiav hlo los sis thaj chaw twg yog qhov uas thaum kawg tib neeg yuav raug coj los rau nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Kuv ntshai hais tias tsam txhua tus muaj tus yam ntxwv feeb tsis meej txog qhov no. Vim hais tias hnub uas lub nceeg vaj tshwm sim muaj tiav hlo ntawd tseem tsis tau los txog kom puv npo, tag nrho tib neeg tseem feeb tsis tau meej thiab tsis muaj cuab kav to taub txog nws kom meej meej. Kuv tes hauj lwm hauv lub hwj chim qaum ntuj yeej pib yam raws kev raws cai nrog rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, thiab nws yog nrog qhov kev pib yam raws kev raws cai ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj uas Kuv tus moj yam pib tshwm sim nws tus kheej zuj zus tuaj rau noob neej. Yog li ntawd, nws yog nyob rau lub sij hawm no kiag uas lub raj dawb huv pib nrov yam raws kev raws cai, tshaj tawm rau tag nrho sawv daws. Thaum Kuv tuav lub hwj chim yam raws kev raws cai thiab kav ua tus Vajntxwv nyob rau hauv lub nceeg vaj lawm, ces tag nrho Kuv cov neeg yuav, thaum sij dhau mus, raug Kuv ua kom muaj txhua yam. Thaum txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb raug cuam tshuam, thaum ntawd ces yog kiag thaum uas Kuv lub nceeg vaj yuav raug tsim tsa thiab tsim kom muaj, nrog rau thaum Kuv yuav hloov thiab tig mus rau lub qab ntuj khwb tag nrho. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho tib neeg yuav pom Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob ntsa paug thiab pom kiag Kuv lub ntsej muag tseeb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, txij thaum Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg los txog ntua rau qhov uas lawv qias vuab tsuab niaj hnub no, mas nws yog vim lawv tej kev qias vuab tsuab uas Kuv thiaj li tau, los ntawm lawv kis pom, nkaum zuj zus thiab rais mus ua qhov uas lawv xav tsis txog zuj zus lawm. Noob neej yeej tsis tau pom dua Kuv lub ntsej muag tseeb thiab yeej tsis tau cev ncauj cev lus ncaj qha nrog Kuv ib zaug li. Tsuas yog nyob rau hauv lus paj lus cua thiab hauv kwv huam xwb mas thiaj muaj ib tug “Kuv” nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab. Kuv thiaj li cia tib neeg qhov kev xav hauv nruab siab no—ntawd ces yog, nrog rau tib neeg tej kev xav phem—sib tsoo nrog tus “Kuv” nyob hauv tib neeg lub siab, ces tej zaum Kuv yuav hloov tus yam ntxwv ntawm “Kuv” uas lawv tau muab tuav tseg los tau ntau xyoo heev lawm. Qhov no yog qhov keeb laj fai ntawm Kuv tes hauj lwm. Tsis muaj ib tug neeg kiag li uas yuav muaj peev xwm paub nws tshab thiab thoob plaws li. Txawm hais tias tib neeg yeej tau pw nyo hau rau Kuv thiab los rau ntawm Kuv xub ntiag los pe hawm Kuv, los Kuv tsis xyiv fab rau tej tib neeg ua ntawd, vim nyob rau hauv lawv lub siab, tib neeg yeej tsis muaj Kuv daim duab li, tab sis tsuas yog ib daim duab uas tsis yog Kuv li xwb. Yog li ntawd, vim lawv tsis muaj ib qho kev to taub txog Kuv tus moj yam, tib neeg thiaj li tsis paub Kuv lub ntsej muag tseeb. Yog vim li ntawd, ces yog thaum lawv ntseeg hais tias lawv tau tawm tsam Kuv los sis ua txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm lawm, los Kuv tseem yuav ua ntsej lag muag dig—thiab yog li ntawd, nyob rau hauv lawv tej cim xeeb, ces Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua rau tib neeg tshaj qhov kev rau txim rau lawv, los sis yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsis ntaus nqi li qhov Nws hais. Tag nrho tej no ces tsuas yog kev xav hauv nruab siab uas tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav xwb, thiab lawv tsis raws li qhov tseeb.

Ib hnub dhau ib hnub, Kuv sawv soj ntsuam xyuas lub qab ntuj khwb, thiab Kuv muab Kuv Tus Kheej nkaum yam txo hwj chim ntxiag rau hauv Kuv lub chaw nyob, tau ntsib tau pom tib neeg lub neej thiab ua twb zoo kawm tib neeg txhua txhua txoj kev ua. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muab lawv tus kheej cob fij rau Kuv tiag tiag; tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav nrhiav qhov tseeb. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav txawj xav rau Kuv li los sis cog lus txiav txim siab ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag thiab ua raws li lawv tes dej num li. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav cia Kuv nyob rau hauv lawv li, los sis saib Kuv muaj nuj nqis li tib neeg saib lawv tus kheej txoj sia li. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas tau pom, nyob rau hauv qhov tseeb uas tiag pom tau, tag nrho tej uas yog Kuv lub hwj chim qaum ntuj li; tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav txaus siab ntsiab kiag tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej kiag. Thaum dej nyab tib neeg tag nrho, Kuv cawm lawv tawm los ntawm cov dej teeg ntawd thiab muab ib lub cib fim rau lawv los pib lub neej tshiab dua. Thaum tib neeg tag kev ruaj siab ua neej nyob lawm, Kuv rub lawv tes tawm ntawm lub qhov tuag los, muab txoj kev siab loj siab tawv rau lawv ua neej ntxiv mus kom lawv muaj cuab kav siv Kuv ua lub hauv paus keeb cag rau lawv txoj kev ua neej nyob. Thaum tib neeg tsis mloog Kuv lus, Kuv ua rau lawv paub Kuv nyob rau hauv lawv txoj kev tsis mloog lus. Muab xav los ntawm tib neeg tus yeeb yam qub, thiab muab xav los ntawm Kuv txoj kev hlub tshua, dua li qhov muab neeg txhub rau txoj kev tuag, Kuv cia lawv hloov siab lees txim thiab pib dua lub neej tshiab. Thaum lawv tshaib nqhis, txawm hais tias lawv tsuas tshuav tib nthwv pa hauv lawv lub cev lawm xwb, los Kuv rub rhe lawv tawm ntawm txoj kev tuag los, txwv tsis pub lawv mag ntxiab rau Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag. Ntau zaus heev uas tib neeg tau pom Kuv txhais tes, ntau zaus heev uas lawv tau pom kiag Kuv lub ntsej muag uas siab dawb siab zoo thiab lub ntsej muag luag ntxhi, thiab ntau zaus heev uas lawv tau pom Kuv lub hwj chim vajntxwv thiab txoj kev npau taws lawm. Txawm hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis tau paub Kuv li, los Kuv yeej tsis tau siv lawv qhov kev tsis ruaj khov ntawd ua lub cib fim los txhob txwm twv lawv li. Tau ntsib tau pom kiag noob neej tej kev txom nyem tau ua rau Kuv pab hlub txog tib neeg qhov kev tsis ruaj khov kawg li. Nws tsuas yog ib qho kev teb rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab kev nrauj txiaj nrauj ntsig xwb uas Kuv thiaj li muab ntau qib kev rau txim rau lawv xwb.

Kuv zais Kuv Tus Kheej thaum tib neeg tsis khoom, thiab nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau lawv lub sij hawm khoom. Tib neeg xav hais tias Kuv paub txhua yam; lawv xam hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas kam ua li txhua qhov kev thov. Feem coob, yog li ntawd, thiaj los rau ntawm Kuv xub ntiag los thov Vajtswv qhov kev pab, tsis yog vim xav paub Kuv hlo li. Thaum muaj mob hnyav heev, tib neeg thov kom Kuv pab ceev kawg li. Thaum muaj kev nyuaj siab, lawv tham lawv tej kev nyuaj siab qhia Kuv tag nrho lawv lub zog, kom muab lawv tej kev txom nyem tshem kiag pov tseg. Txawm li ntawd los xij, tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas muaj peev xwm hlub Kuv nyob rau thaum muaj kev kaj siab; tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav ncav tes los nyob rau lub sij hawm thaum muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, es kom Kuv ho tau koom lawv txoj kev xyiv fab li. Thaum lawv tsev neeg me me zoo siab thiab noj qab nyob zoo, tib neeg tau muab Kuv xyeeb hlo rau ib sab los sis kaw qhov rooj rau Kuv, txwv tsis pub Kuv nkag los es kom lawv thiaj li zoo xyiv fab rau lawv tsev neeg qhov kev zoo siab los ntawm tej koob hmoov uas tau txais ntawd. Tib neeg lub siab nqaim dhau heev lawm; nws nqaim tsis txaus cia ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub, siab dawb siab zoo, thiab ntsib tau yooj yim li Kuv no nyob rau li. Muaj ntau zaus heev uas Kuv raug tib neeg tsis lees txais thaum lawv muaj kev xyiv fab luag zom zaws; muaj ntau zaus heev uas Kuv tau raug pheeb rau li ib tug pas nrig rau tib neeg thaum lawv ntog; muaj ntau zaus heev uas Kuv raug yuam ua tej dej num ntawm tus kwv kho mob los ntawm cov neeg uas raug txom nyem los ntawm kev mob kev nkeeg los. Cas tib neeg yuav siab phem ua luaj li! Lawv ces yeej tsis muaj laj thawj thiab tsis dawb huv li. Txawm yog kiag qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog muaj los yeej tsis pom muaj nyob rau hauv lawv hlo li; lawv ces yuav luag tsis muaj ib qho lw ntawm txoj kev ua neeg hlo li. Ua twb zoo xav txog yav tag los, thiab muab nws piv rau tam sim no: Puas muaj tej qho kev hloo tshwm sim nyob rau hauv nej li? Nej puas tau muab qee yam yav tag los tso pov tseg li? Los sis yav tag los puas tau raug hloov li?

Kuv tau ncig mus thoob plaws tej toj roob hauv pes thiab tej kwj ha, tau ntsib tau pom qhov zoo thiab qhov phem ntawm tib neeg lub ntiaj teb lawm. Kuv tau mus ua si nrog lawv, thiab Kuv tau nrog lawv nyob ua ke rau ntau qhov chaw rau ib xyoos, tab sis zoo li noob neej tus moj yam tsuas hloov me me xwb. Thiab zoo nkaus li tib neeg tus yeeb yam qub tau nrhau cag thiab tuaj kaus rau hauv lawv lawm. Yeej tsis muaj ib zaug uas lawv yuav muaj cuab kav hloov tus yeeb yam qub ntawd li; lawv tsuas tsim kho nws me me nyob rau nws lub hauv paus chiv thawj ntawd xwb. Raws li tib neeg hais, lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis tau hloov li, tab sis lub cev tau hloov lawm ntau. Tib neeg sawv daws ces zoo nkaus li npaj dag Kuv thiab ntxias Kuv, es kom lawv thiaj li ntxias tau thiab tau txais Kuv qhov kev txaus siab xwb. Kuv tsis qhuas los sis tsis quav ntsej txog tib neeg txoj kev dag ntxias. Tab sis tsis yog yuav cia li npau taws hos, Kuv siv tus cwj pwm uas ntsia tab sis tsis pom. Kuv npaj yuav zam kev dav me ntsis rau noob neej thiab, tom qab ntawd, mam saib xyuas tib neeg tag nrho ua ke. Vim tib neeg yog ib co neeg phem tsis muaj nuj nqis uas tsis hlub lawv tus kheej li, thiab cov uas tsis saib lawv tus kheej muaj nuj nqis hlo li, vim li cas, tom qab ntawd, es lawv ho xav kom Kuv muaj kev hlub tshua thiab kev hlub dua ib zaug ntxiv thiab mas? Yam tsis muaj kev zam hlo li, tib neeg yeej tsis paub lawv tus kheej li, los sis lawv yeej tsis paub hais tias lawv muaj nqis ntau npaum li cas li. Lawv tsim nyog muab lawv tus kheej tso saum rab teev luj. Tib neeg yeej tsis quav ntsej txog Kuv li, yog li ntawd Kuv thiaj tsis saib lawv tseem ceeb, ib yam nkaus li thiab. Lawv tsis quav ntsej txog Kuv, ces Kuv tsis tas yuav ua hauj lwm hnyav tshaj rau lawv li. Qhov no tsis yog qhov zoo tshaj rau ob tog thiab lod? Qhov no tsis yog piav txog nej lod, Kuv cov neeg? Leej twg ntawm nej uas tau cog lus ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag thiab muab tej ntawd pov tseg tom qab ntawd lawm mas? Leej twg muaj kev cog lus ruaj khov kom ntev ntev ntawm Kuv xub ntiag hloov chaw rau qhov uas pheej nquag nquag npaj siab rau yam ub yam no xwb mas? Tag mus li xwb, tib neeg mas cog lus ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag thaum muaj kev yooj yim xwb, thiab tom qab ntawd ces muab tej ntawd tshem pov tseg tag nrho thaum muaj kev nyuaj siab; ces, tom qab ntawd, lawv rov khaws lawv tej kev txiav tsim siab ruaj khov ntawd rov los thiab muab coj los tso rau ntawm Kuv xub ntiag dua. Kuv puas yog tsis txaus hwm npaum li ntawd es Kuv yuav lam lees txais qhov khoom seem txeej no uas noob neej tau khaws hauv pawg khoom seem txeej rov los no mas? Muaj tib neeg tsawg tsawg xwb uas tuav lawv tej kev cog lus ruaj khov no khov kho cia, tsawg tus thiaj dawb huv, thiab tsawg tus thiaj muab tej khoom uas muaj nuj nqis rau lawv coj los fij rau Kuv xwb. Tag nrho nej sawv daws tsis zoo ib yam lod? Yog nej tsis muaj peev xwm tuav nej tej dej num li ib co tswv cuab ntawm Kuv cov neeg hauv lub nceeg vaj, ces nej yuav raug ntxub thiab tsis lees txais los ntawm Kuv!

Lub Peb Hlis Hnub Tim 12, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 13

Ntxiv Mus: Tshooj 15

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No