Tshooj 25

Sij hawm dhau mus, thiab tib ntsais muag xwb, lub sij hawm tam sim no twb los txog lawm. Nyob hauv txoj kev coj ntawm Kuv tus Ntsujplig, tib neeg sawv daws nyob rau hauv Kuv qhov kev kaj, thiab tsis muaj leej twg xav txog yav tag los ntxiv lawm los sis quav ntsej txog nag hmo ntxiv lawm. Leej twg tsis tau nyob rau los sis tsis muaj nyob rau lub sij hawm tam sim no? Leej twg tsis tau siv ntau hnub thiab ntau lub hlis zoo zoo nyob rau hauv lub nceeg vaj? Leej twg tsis tau nyob rau hauv qab lub hnub? Txawm hais tias lub nceeg vaj twb tau nqis los nrog tib neeg lawm, los yeej tsis tau muaj leej twg uas yuav tau ntsib tau pom kiag nws txoj kev sov tiag tiag li; tib neeg tsuas xav txog nws sab nraud tuaj xwb, tsis nkag siab nws lub ntsiab tseeb. Nyob rau lub sij hawm uas Kuv lub nceeg vaj raug tsim tsa, leej twg thiaj li tsis zoo siab rau nws mas? Cov teb chaws hauv ntiaj teb puas khiav dim mas? Tus zaj loj liab ploog puas yuav muaj peev xwm khiav dim vim nws txoj kev txawj dag ntawd tiag mas? Kuv tej kev cai tswj fwm raug tshaj tawm thoob plaws lub qab ntuj khwb, lawv ua Kuv lub hwj chim nyob nrog tib neeg sawv daws lawm, thiab lawv yeej siv tau thoob plaws qab ntuj khwb; txawm li ntawd los xij, tib neeg yeej tseem tsis tau paub qhov no tiag tiag li. Thaum Kuv txoj kev cai tswj fwm raug nthuav tawm rau lub qab ntuj khwb, thaum ntawd ces kuj yog lub sij hawm uas Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb tab tom yuav txog qhov ua tiav hlo lawm thiab. Thaum Kuv kav thiab tuav lub hwj chim nrog tib neeg sawv daws thiab thaum Kuv raug lees paub ua tib tug Vajtswv Tus Kheej kiag lawm, ces Kuv lub nceeg vaj yuav nqis los puv nkaus rau ntiaj teb lawm. Hnub no, tib neeg sawv daws muaj ib qho kev pib taug ib txoj kev tshiab lawm. Lawv tau pib ib lub neej tshiab lawm, tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav tau ntsib tau pom dua ib lub neej nyob rau hauv ntiaj teb uas zoo nkaus li saum ntuj ceeb tsheej li. Nej puas tau ua neej nyob rau hauv Kuv qhov kev kaj tiag tiag? Nej puas tau ua neej nyob rau hauv Kuv cov lus tiag tiag? Leej twg thiaj li tsis xav txog lawv tus kheej tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej? Leej twg thiaj li tsis ntxhov siab txog lawv tus kheej txoj hmoo? Leej twg thiaj li tsis rau siab ntso peem kom dhau qhov nyob rau hauv lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem? Leej twg thiaj li tsis xav tso kom lawv tus kheej dim? Tej koob hmoov ntawm lub nceeg vaj puas yog muab pauv rau tib neeg txoj kev khwv nyob rau hauv ntiaj teb? Tag nrho tib neeg tej kev ntshaw puas yuav muaj tshwm sim tau raws li qhov lawv ntshaw? Kuv twb tau muab daim duab uas zoo nkauj heev ntawm lub nceeg vaj qhia rau tib neeg saib ib zaug lawm, tab sis lawv tsuas lam ntsia ua qhov muag qauj les nrog rau txoj kev siab hlob xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug li uas yuav npaj siab tiag xav nkag mus rau hauv. Kuv twb “hais qhia” txog qhov xwm txheej tseeb nyob hauv ntiaj teb rau tib neeg ib zaug lawm, tab sis lawv yeej tsis ua dab tsi tshaj li qhov uas mloog xwb, thiab yeej tsis ntsia cov lus uas tawm hauv Kuv lub qhov ncauj los nrog rau lawv lub siab li; Kuv twb qhia rau tib neeg txog tej xwm txheej uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ib zaug lawm, tab sis lawv tsuas saib Kuv cov lus zoo li tej dab neeg uas zoo zoo xwb, thiab yeej tsis lees txais tej uas Kuv lub qhov ncauj piav tiag tiag li. Hnub no, tej duab ntawm lub nceeg vaj ci laim txias rau tib neeg, tab sis puas muaj leej twg yuav “hla toj roob hauv pes” mus nrhiav nws li? Yog tsis muaj Kuv tej lus nqua hu, tib neeg yeej tseem tsis tau tsim hauv lawv tus dab ntub npau suav los li. Puas yog lawv yeej raug lub neej hauv ntiaj teb no muab lawv mooj tau lawm tiag tiag li? Yeej tsis muaj ib qho qauv quag siab twg uas nyob rau hauv lawv lub siab li lod?

Cov uas Kuv tau xaiv tseg ua Kuv cov neeg lawm ces yeej muaj peev xwm muab lawv tus kheej cob fim rau Kuv thiab ua neej nyob sib haum xeeb nrog Kuv kawg nkaus. Kuv pom tias lawv yog cov muaj nuj nqis, thiab ci ntsa txoj kev hlub rau Kuv nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj. Nyob rau hauv cov tib neeg ntawm niaj hnub no, leej twg thiaj li ua tau tej yam ntxwv ntawd? Leej twg muaj peev xwm ua tau raws li Kuv tej kev cheem tsum? Puas yog Kuv tej kev cheem tsum tsim teeb meem rau tib neeg tiag mas? Puas yog Kuv txhob txwm ua kom lawv ua yuam kev mas? Kuv twb zam lub txheej rau tib neeg sawv daws lawm, thiab pab lawv kawg kiag lawm. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog ua rau Kuv cov neeg nyob rau hauv Suav Teb xwb. Tsis yog hais tias Kuv saib tsis taus nej, los sis tsis yog hais tias Kuv tsis ntseeg nej, tab sis qhov ntawd ces Kuv tsuas yog coj raws li qhov siv tau thiab qhov muaj tiag rau nej xwb. Tib neeg yeej zam tsis dhau kev swb nyob hauv lawv lub neej li, txawm yog yuav hais txog lawv tsev neeg xwb los sis yog lub ntiaj teb dav los xij. Tab sis leej twg qhov kev txom nyem uas yog lawv tus kheej txhais tes twb tau tsim muaj lawm? Tib neeg tsis muaj cuab kav paub Kuv li. Lawv tau los to taub txog Kuv qhov sab nraud xwb, tab sis lawv tsis paub txog Kuv lub ntsiab tseeb; lawv tsis paub txog tej khoom sib tov ntawm tej zaub mov lawv noj li. Leej twg muaj cuab kav ua twb zoo saib kom paub txog Kuv lub siab? Leej twg muaj cuab kav to taub tseeb tseeb txog Kuv txoj kev xav nyob rau ntawm Kuv xub ntiag kiag? Thaum Kuv los rau hauv ntiaj teb, nws raug vov tag nrho rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab tib neeg “tsaug zog heev lawm.” Kuv taug kev rau txhua txhia qhov chaw, thiab tag nrho tej Kuv pom ces yog tej ntuag tag thiab puas tag thiab tsis zoo ntsia hlo li xwb. Nws zoo nkaus li tib neeg ces tsuas lam xav siv xwb, tab sis tsis xav saib xyuas “tej yam uas los sab nraud los li.” Tib neeg sawv daws tsis paub xwb, Kuv yeej soj ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, tab sis Kuv tsis pom ib qho tawg uas yuav muaj lub neej txoj sia li. Ncaj qha mus lawm, ces Kuv taws teeb cig lam lug thiab tso cua sov rau thiab saib lub ntiaj teb los ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb. Txawm hais tias tus duab ci yeej ntsa kaj lug thoob ntiaj teb thiab tej cua sov yeej nthuav dav mus thoob plaws rau nws, los zoo li tsuas yog tus duab ci thiab tej cua sov thiaj li zoo siab xwb; lawv tsa tsis tau dab tsi kom sawv nyob rau hauv tib neeg, cov uas lom zem xauv npo yam kaj siab lug li. Pom qhov no, ces Kuv thiaj li muab kiag tus “qws” uas Kuv tau npaj ntawd rau tib neeg tam sim ntawd. Thaum tus qws nrov nphoov los ces tus duab ci thiab cov cua sov thiaj li txaws lug ploj zuj zus mus lawm thiab lub ntiaj teb cia li qhuav qhawv thiab tsaus ntuj nti—thiab vim yog txoj kev tsaus ntuj ntawd, tib neeg thiaj li khaws xyeem nyob xyiv fab hlo rau lawv tus kheej. Tib neeg yeej paub me me yam ploj loog txog qhov uas Kuv tus qws los txog ntawd, tab sis lawv yeej tsis ua dab tsi li, thiab rau siab ntso xyiv fab rau lawv tej “koob hmoov hauv ntiaj teb” xwb. Ntxiv mus, Kuv lub qhov ncauj tshaj tawm txog txoj kev rau txim rau tib neeg sawv daws, thiab cov neeg thoob plaws qab ntuj khwb thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rov quav. Thaum Kuv qhov kev rau txim los txog, tib neeg mas tshee laim dais rau lub suab ntawm tej toj roob hauv pes nphau thiab qhov lub ntiaj teb tawg rhe ntawd, tom qab uas lawv ceeb ib plhaw tsim dheev los lawm. Yoob tag thiab ntshai dhau heev lawm, ces lawv xav khiav mus kiag, tab sis nws lig dhau heev lawm. Thaum uas Kuv qhov kev rau txim poob los, Kuv lub nceeg vaj nqis los rau hauv ntiaj teb kiag thiab txhua lub teb chaws raug tsoo tawg ntsoog mos nyoos ua tej dwb daim, ploj kiag mus yam tsis seem ib qho lw li lawm thiab tsis muaj dab tsi tso tseg tom qab li lawm.

Txhua hnub Kuv saib lub ntsej muag ntawm lub qab ntuj khwb, thiab txhua hnub Kuv ua Kuv tes hauj lwm tshiab nrog tib neeg. Tab sis tib neeg sawv daws plam lawv tus kheej rau hauv lawv tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg quav ntsej txog lub zog ntawm Kuv tes hauj lwm los sis pom txog tus yam ntxwv ntawm tej yam uas nyob dhau ntawm lawv mus lawm. Zoo nkaus li yog tib neeg nyob rau hauv ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab uas lawv tus kheej tsim kiag, thiab tsis xav kom lwm tus mus cuam tshuam li. Lawv sawv daws ua tes hauj lwm ntawm txoj kev xyiv fab rau lawv tus kheej, thiab qhuas lawv tus kheej thaum lawv ua lawv tej “kev xyaum qoj ib ce.” Yeej tsis muaj ib qho chaw hauv tib neeg lub siab rau Kuv tiag li lod? Kuv yeej tsis muaj peev xwm ua tau tus Kav tib neeg lub siab li lod? Tib neeg tus ntsujplig yeej ncaim lawv mus lawv tiag li lod? Leej twg tau ua twb zoo xav cov lus los ntawm Kuv lub qhov ncauj lod? Leej twg thiaj tau pom txoj kev ntshaw ntawm Kuv lub siab? Tib neeg lub siab yeej raug lwm yam muab txeeb tau lawm tiag li lod? Muaj ntau lub sij hawm uas Kuv tau quaj qw rau tib neeg lawm, tab sis puas muaj leej twg paub txog txoj kev khuv leej li? Puas muaj leej twg tau nyob rau hauv txoj kev ua neeg li? Tib neeg mas tej zaum yuav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, tab sis lawv yeej tsis muaj txoj kev ua neeg li. Puas yog lawv yug nyob rau hauv tej tsiaj lub nceeg vaj? Los sis puas yog lawv yug nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab muaj hwj chim qaum ntuj? Kuv muaj Kuv qhov kev cheem tsum rau tib neeg, tab sis zoo nkaus li lawv tsis to taub Kuv cov lus li, cuag nkaus li Kuv yog ib tug dab uas txav tsis tau ti li uas txawv txawv rau lawv. Muaj ntau zaus heev uas Kuv tau tag kev cia siab rau tib neeg, muaj ntau zaus heev uas Kuv tau npau taws heev rau lawv tej kev ua tsis tau zoo hlo li, thiab muaj ntau zaus heev uas Kuv tau tus siab rau rau lawv qhov kev tsis ruaj kho. Vim li cas Kuv thiaj li tsis muaj peev xwm tsa tau qhov kev xav sab ntsujplig hauv tib neeg lub siab? Vim li cas Kuv thiaj tsis muaj peev xwm tshoov siab kom muaj kev hlub nyob rau hauv tib neeg lub siab? Vim li cas tib neeg thiaj tsis kam saib Kuv zoo li lawv lub ntsiab muag? Tib neeg lub siab tsis yog lawv tus kheej li lod? Puas yog muaj lwm yam los nyob rau hauv lawv tus ntsujplig lawm? Vim li cas tib neeg pheej yuav quaj tsis ntsiag li? Vim li cas lawv yuav tu siab ua luaj li? Vim li cas, thaum lawv tu siab heev, lawv puas tsis quav ntsej txog qhov muaj Kuv nyob? Puas yog Kuv tau nkaug lawv lawm? Puas yog tias Kuv tau txhob txwm muab lawv tso pov tseg lawm?

Nyob rau hauv Kuv ob lub qhov muag, tib neeg yog cov kav tag nrho txhua yam. Kuv tau muab hwj chim tsis yog tsawg rau lawv li, cia lawv tswj txhua yam hauv ntiaj teb—tej nyom saum tej toj roob hauv pes, tej tsiaj hauv tej hav zoov, thiab tej ntses hauv dej. Tab sis tsis tias yuav zoo siab rau tej no hos, tib neeg haj tseem ntxhov siab xwb. Tag nrho lawv lub neej ces tsuas muaj kev nyuaj siab thiab kev khwv, muaj kev lom zem ntxiv rau qhov khoob lug tsis muaj dab tsi hlo li xwb; nyob hauv tag nrho lawv lub neej yeej tsis muaj kev tsim tej yam tshiab thiab ua tau tej yam tshiab li. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm daws tau lawv tus kheej tawm ntawm lub neej khoob lug no li, tsis muaj leej twg yuav tshawb nrhiav tau ib lub neej kom muaj qab hau, thiab tsis muaj leej twg yuav tau ntsib tau pom ib lub neej tiag tiag li. Txawm hais tias cov neeg ntawm niaj hnub no puav leej ua neej nyob rau hauv qab Kuv tus duab ci, los lawv yeej tsis paub dab tsi txog lub neej nyob saum ntuj ceeb tsheej li. Yog Kuv tsis hlub tshua tib neeg thiab tsis cawm noob neej, ces tib neeg sawv daws yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li, lawv lub neej nyob hauv ntiaj teb ces tsis muaj qab hau, thiab lawv yuav ncaim mus yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li, yam tsis muaj ib yam dab tsi kom tsim nyog zoo siab rau li. Cov tib neeg ntawm txhua txoj kev ntseeg, txhua sab ntawm meem xeeb coj, txhua lub teb chaw, thiab txhua pab ntseeg sawv daws puav leej paub qhov khoob lug tsis muaj dab tsi nyob rau hauv ntiaj teb, thiab lawv sawv daws nrhiav Kuv thiab tos Kuv rov los—tab sis leej twg thiaj muaj cuab kav paub Kuv thaum Kuv los txog? Kuv tsim txhua yam, Kuv tsim noob neej, thiab hnub no Kuv tau nqis los nrog tib neeg nyob lawm. Tib neeg, txawm li cas los xij, rov ntaus Kuv, thiab pauj kev chim siab rau Kuv. Tes hauj lwm uas Kuv ua rau tib neeg yeej tsis muaj ib qho txiaj ntsim rau lawv li lod? Kuv yeej tsis muaj peev xwm ua kom tib neeg txaus siab li lod? Vim li cas tib neeg ho tsis lees txais Kuv? Vim li cas tib neeg thiaj li ua lub siab txias txias thiab tsis quav ntsej Kuv li? Vim li cas lub ntiaj teb thiaj li muaj tej cev tuag puv nkaus? Qhov no puas yog qhov xwm txheej ntawm lub ntiaj teb uas Kuv tsim rau tib neeg tiag? Vim li cas es Kuv twb muab kev nplua nuj yam tsis muaj dab tsi piv tau kiag li rau tib neeg lawm, tab sis lawv tsuas muab ob txhais tes qhuav rov qab rau Kuv xwb? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis hlub Kuv tiag? Vim li cas lawv thiaj li tsis los rau ntawm Kuv xub ntiag li? Tag nrho Kuv cov lus ces yeej tsis muaj dab tsi li lod? Kuv cov lus cia li ploj kiag lawm zoo yam li qhov kub ploj kiag ntawm tej dej mus lawm lod? Vim li cas tib neeg thiaj tsis kam koom tes nrog Kuv li? Puas yog qhov Kuv hnub los txog ntawd yog lub sij hawm ntawm tib neeg txoj kev tuag tiag? Kuv puas muaj cuab kav muab tib neeg rhuav tshem tiag tiag rau lub sij hawm thaum Kuv lub nceeg vaj raug tsim tsa? Vim li cas, nyob rau thaum tag nrho Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg, es ho tsis muaj ib tug twg uas to taub Kuv qhov kev npaj siab ua li? Vim li cas, tsis tias saib tej lus hais tawm hauv Kuv qhov ncauj los kom muaj nuj nqis hos, tib neeg tseem ntxub thiab tsis lees txais lawv thiab? Kuv tsis tau teem txim rau ib tug twg li, tab sis tsuas ua kom tib neeg sawv daws rov nyob tus yees thiab ua tes hauj lwm tig rov saib-tus kheej xwb.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 27, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 24

Ntxiv Mus: Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No