Tshooj 24

Kuv txoj kev rau txim los rau txhua tus tib neeg, tiam sis nws kuj tseem nyob deb ntawm txhua tus tib neeg thiab. Txhua tus tib neeg lub neej txoj sia mas muaj kev hlub thiab kev ntxub Kuv puv nkaus, thiab yeej tsis muaj leej twg txeev paub Kuv li—yog li ntawd tib neeg tus cwj pwm coj rau Kuv mas hloov pauv tas li xwb, thiab tsis muaj peev xwm nyob li qub li. Tiam sis Kuv yeej ib txwm saib xyuas thiab tiv thaiv tib neeg tas li, thiab nws tsuas yog vim lawv lub hlwb khiav qeeb xwb lawv thiaj li tsis muaj peev xwm pom tag nrho Kuv tej dej num thiab to taub Kuv tej kev npaj siab uas kub siab lug. Kuv yog tus Coj txhua haiv neeg, thiab Kuv yog tus Muaj Hwj Chim Tshaj txhua tus tib neeg; nws tsuas yog tias tib neeg tsis paub Kuv xwb. Kuv twb tau nrog tib neeg nyob los tau ntau lub xyoo lawm thiab tau ntsib tau pom tib neeg lub neej hauv lub ntiaj teb no lawm, tiam sis lawv yeej ib txwm tsis quav ntsej Kuv thiab saib Kuv zoo li ib tug neeg uas los sab nraud los xwb. Vim li ntawd, yog vim tus moj yam thiab hom lus hais sib txawv, tib neeg thiaj li saib Kuv zoo li ib tug neeg txawv ntsej muag uas nyob rau tom kev xwb. Kuv cov khaub ncaws, los kuj zoo li txawv heev li thiab, yog vim li ntawd tib neeg thiaj li tsis ruaj siab los cuag Kuv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li hnov tag kev cia siab rau txoj kev ua neej nrog tib neeg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li to taub txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tib neeg lub ntiaj teb. Kuv taug kev los mus dhau, los mus soj ntsuam lawv txhua lub ntsej muag. Nws zoo li lawv tab tom ua neej nyob nrog ib tug mob, ib tug mob uas ua rau lawv lub ntsej muag ntshaus ntsho; thiab nws zoo li lawv tab tom ua neej nyob nrog kev rau txim, uas ua rau lawv lub siab tsis nqig li. Tib neeg xauv lawv tus kheej xwb, thiab qhia txog txoj kev txo hwj chim. Tib neeg feem coob lam ua txuj nyiam nyiam nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag kom Kuv thiaj li yuav npuaj teg rau lawv xwb, thiab tib neeg feem coob txhob txwm ua zoo li lawv tus kheej txaus hlub heev nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag kom lawv thiaj li yuav tau txais Kuv txoj kev pab. Nyob tom Kuv nrab qaum mas, txhua tus tib neeg puav leej dag thiab tsis mloog Kuv lus. Kuv hais tsis yog lov? Qhov no tsis yog tib neeg lub tswv yim kom thiaj li ciaj sia nyob lov? Leej twg uas txeev cia Kuv nyob rau hauv lawv lub neej? Leej twg uas txeev txhawb nqa Kuv mus rau qhov chaw siab tshaj lwm tus? Leej twg uas txeev raug khi rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag? Leej twg uas txeev sawv khov kho hais lus tim khawv rau Kuv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag? Leej twg uas txeev muab txoj kev tseeb ntxiv rau “txoj kev ncaj ncees” uas lawv muaj rau Kuv? Leej twg uas txeev raug tus zaj loj liab ploog ntawd muab ntiab tawm vim yog Kuv? Tib neeg tau koom tes nrog Ntxwgnyoog ces tam sim no lawv thiaj li tau nrog nws da pas hawv; lawv yog cov neeg uas txawj tawm tsam Kuv tshaj plaws li, lawv yog cov tsim kev tawm tsam Kuv, thiab lawv yog “cov tub kawm txawj” rau hauv lawv tej kev pheej rhuav tshem Kuv. Txhawm rau lawv tus kheej txoj hmoo, tib neeg thiaj li tshawb nrhiav rau ub rau no nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab thaum Kuv co tes rau lawv, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm hnov txog Kuv txoj kev muaj nqis li, thiab tas zog muaj “kev ntseeg” nyob rau hauv lawv txoj kev cia siab rau lawv tus kheej xwb, tsis kam ua ib lub “nra” rau lwm tus li. Tib neeg “tej kev ntshaw” mas muaj nuj nqis heev, tiam sis yeej ua tsis tiav leej twg tej kev ntshaw kom puv nthoob li: Lawv txhua tus puav leej puas ntsoog tag rau ntawm Kuv lub xub ntiag, cia li ntog ntsiag to lawm.

Kuv hais lus txhua txhua hnub, thiab ib hnub twg Kuv ua tej yam tshiab. Yog tias tib neeg tsis siv kom tag nrho lawv lub zog, ces lawv yuav hnov Kuv lub suab mas nyuaj, thiab lawv yuav nrhiav kom pom Kuv lub ntsej muag mas nyuaj. Tus neeg ntxim hlub tej zaum tsis ua li cas, thiab Nws cov lus hais mas zoo tshaj plaws li, tiam sis tib neeg tsis muaj peev xwm los pom Nws lub ntsej muag uas ci ntsa iab thiab hnov Nws lub suab. Thoob plaws txhua txhua tiam, yeej tsis muaj leej twg tau pom Kuv lub ntsej muag yam yooj yooj yim li. Kuv tau hais lus rau Petus thiab “tshwm” los rau Povlauj pom ib zaug, tiam sis yeej tsis muaj leej twg ntxiv li lawm—tsuas yog cov neeg Yixayee nkaus xwb—thiaj li txeev pom Kuv lub ntsej muag tiag tiag. Hnub no, Kuv tus kheej twb tau los rau hauv tib neeg los nrog lawv nyob ua ke kiag lawm. Nws puas yuav yog tias qhov no zoo li tsis txawv thiab muaj nuj nqis rau nej? Nej tsis xav siv nej lub sij hawm kom muaj nqis tshaj plaws lov? Nej puas xav cia nws dhau mus zoo li no? Lub sij hawm puas tuaj yeem cia li nres nyob rau hauv tib neeg lub siab tam sim ntawd? Los sis sij hawm puas tig tau rov qab? Los sis tib neeg puas tuaj yeem rov qab hluas dua? Lub neej uas tau koob hmoov hnub no puas tuaj yeem rov qab los dua? Kuv tsis muab ib qho “nqi zog” kom tsim nyog rau tib neeg vim lawv “tsis muaj nuj nqis.” Kuv tsuas yog mob siab rau txoj kev ua Kuv tes hauj lwm xwb, tsis ua lwm yam li, thiab tsis cheem lub sij hawm li vim tib neeg khwv heev, los sis vim lawv lub suab quaj. Twb tau ob peb txhiab xyoo lawm, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm faib tau Kuv lub zog, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los cuam tshuam Kuv thawj txoj kev npaj li. Kuv yuav mus kom dhau qhov chaw, thiab nthuav caij nyoog, thiab pib qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev npaj tag nrho qhov nyob saud thiab nyob rau hauv txhua yam huv si. Yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas muaj peev xwm tau txais kev saib xyuas tshwj xeeb los ntawm Kuv los sis “nqi zog” los ntawm Kuv ob txhais tes los li, tab txawm lawv rua lawv lub qhov ncauj thov txog tej no los xij, thiab tab txawm lawv cev lawv ob txhais tes tuaj, thiab hnov qab txhua yam, es thov kom tau tej no ntawm Kuv xwb los xij. Yeej tsis muaj ib tug ntawm cov tib neeg no uas txeev ua rau Kuv muaj siab li, thiab lawv txhua tus puav leej raug Kuv “lub siab uas tsis muaj kev hlub” lub suab thawb ntiag rov qab mus lawm xwb. Tib neeg feem coob yeej tseem ntseeg tias lawv tseem “hluas heev,” yog li ntawd lawv thiaj li tos kom Kuv qhia txoj kev hlub tshua uas loj, kom khuv leej lawv rau zaum ob, thiab lawv thov kom Kuv tso cai rau lawv nkag lub qhov rooj tag los. Tiam sis Kuv yuav ua li cas cuam tshuam tau rau Kuv txoj kev npaj qee zaus? Kuv puas cheem tau lub ntiaj teb qhov kev tig kom tib neeg hluas, kom lawv ua tau neej nyob ob peb xyoos ntxiv hauv lub ntiaj teb? Tib neeg lub hlwb mas nyuaj heev, tiam sis nws zoo li tias kuj muaj tej yam uas nws tsis muaj thiab. Vim li ntawd, nyob rau hauv tib neeg lub siab thiaj li pheej zoo li tshwm “ntau txoj kev uas zoo kawg nkaus” uas txhob txwm los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm xwb.

Txawm hais tias muaj ntau zaus uas Kuv tau zam txim rau lawv tej kev txhaum rau tib neeg thiab qhia lawv tshwj xeeb vim qhov lawv ua tsis tau zoo, thiab kuj muaj ntau zaus uas Kuv tau saib xyuas lawv kom tsim nyog vim lawv txoj kev tsis paub dab tsi los xij. Nws tsuas yog qhov tias tib neeg yeej ib txwm tsis paub xyov yuav ua tsaug rau Kuv txoj kev siab zoo li cas xwb, xws li tias lawv tau poob mus rau hauv lawv qhov xwm txheej tam sim no lawm: lawv raug hmoov av npog tag nrho lawm, lawv tej khaub ncaws ntuag ntuag lawm, lawv cov plaub hau npog lawv lub taub hau zoo ib yam li tej nroj tsuag loj hlob tuaj, lawv lub ntsej muag qias neeg tag, lawv ob txhais ko taw ua pob tag, lawv ua khau rau lawv tus kheej rau, lawv ob txhais tes zoo ib yam li tus dav tuag cov rau taw uas dai yam tsis muaj zog rau ntawm lawv ib sab. Thaum Kuv rua Kuv ob lub qhov muag saib, nws zoo li tib neeg nyuam qhuav nce tawm ntawm lub qhov ntuj tob tob ntawd los xwb. Kuv tswj tsis tau Kuv thiaj li npau taws: Kuv yeej ib txwm zam rau tib neeg, tiam sis Kuv yuav ua li cas tso cai tau rau tus dab phem ntawd mus mus los los raws li nws nyiam rau ntawm Kuv lub nceeg vaj dawb huv? Kuv yuav ua li cas tso cai tau rau ib tug neeg thov khawv los noj mov dawb rau hauv Kuv tsev neeg? Kuv yuav ua li cas zam cia muaj ib tug dab tsis dawb huv los ua ib tug qhua nyob rau hauv Kuv tsev neeg? Tib neeg yeej ib txwm “ua nruj rau lawv tus kheej” thiab “zam lwm tus,” tiam sis lawv yeej ib txwm coj yam tsis paub cai rau Kuv ib qho me me li, vim Kuv yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, yog li ntawd lawv thiaj li coj txawv txawv rau Kuv, thiab yeej ib txwm tsis muaj txoj kev hlub Kuv ib qho me me li. Nws zoo li tib neeg ob lub qhov muag mas ntse tshwj xeeb: Kiag thaum lawv ntsib Kuv lawm, lawv lub ntsej muag hloov pauv kiag tam sim ntawd thiab lawv ntxiv me ntsis kev nthuav tawm txog lawv tus mob, kom ntshaus ntsho. Kuv tsis tau rau txim rau tib neeg kom tsim nyog vim lawv tus cwj pwm coj rau Kuv, tiam sis tsuas lam ntsia sab saum lub qab ntuj khwb tuaj rau saum ntuj thiab tom qab ntawd ces ua Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb mus lawm xwb. Nyob rau hauv tib neeg tej kev nco tau, mas Kuv yeej ib txwm tsis tau ua siab zoo rau ib tug tib neeg twg li, tiam sis Kuv kuj tsis tau ua zoo rau leej twg li thiab. Vim tib neeg tsis tseg ib “lub rooj zaum” rau Kuv hauv lawv lub siab, thaum Kuv tsis ceev faj thiab nyob rau hauv lawv, lawv muab Kuv yuam pes ntiag tawm mus, ces tom qab ntawd siv tej lus mos lus muag thiab lus qhuas los thov kev zam txim, hais tias lawv mas nim tsis muaj peev xwm los muab lawv tus kheej ua kom Kuv muaj kev xyiv fab. Thaum lawv hais lus, mas lawv lub ntsej muag dub nciab npaum li “cov huab dub” xwb, zoo li kev puas tsuaj yuav los raug rau tib neeg lub sij hawm twg los tau. Tiam sis lawv yeej tseem thov kom Kuv tawm mus, yam tsis xav txog tias yuav muaj kev phom sij los cuam tshuam li. Tab txawm Kuv muab Kuv cov lus thiab txoj kev sov siab ntawm Kuv lub xub ntiag rau tib neeg los xij, zoo li lawv yeej tsis hnov li, yog li ntawd lawv thiaj li tsis cuab pob ntseg mloog Kuv lub suab ib qho me me li, tiam sis pos rawv lawv lub taub hau tawm ceev ceev mus lawm xwb. Kuv me ntsis tu siab thaum ncaim tib neeg mus lawm, tiam sis kuj me ntsis npau taws thiab. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg cia li raug cua daj cua dub thiab tej nthwv dej loj loj ntaus ploj kiag mus tam sim ntawd lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, lawv quaj thov Kuv, tiam sis yuav ua li cas lawv thiaj li cheem tau kob cua thiab cov nthwv dej ntawd? Tib neeg txhua txoj lw cia li maj mam ploj mus, txog ntua thaum nrhiav tsis pom lawv li lawm.

Ua ntej txhua tiam, Kuv tuaj saum lub qab ntuj khwb ntsia tuaj rau hauv txhua thaj av. Kuv tau npaj ib txoj hauj lwm tseem ceeb heev rau hauv lub ntiaj teb: txoj kev tsim ib tug tib neeg ntiaj teb uas ua raws li Kuv tus kheej lub siab, thiab txoj kev tsim ib lub nceeg vaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas zoo ib yam li lub nyob saum ntuj ceeb tsheej, cia Kuv lub hwj chim mus puv nkaus rau saum ntuj thiab Kuv lub tswv yim nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb tag nrho. Yog li ntawd hnub no, ntau txhiab xyoo tom qab, Kuv yeej tseem ua raws li Kuv txoj kev npaj txuas ntxiv. Tiam sis yeej tsis muaj leej twg paub txog Kuv txoj kev npaj los sis txoj kev cawm tib neeg hauv lub ntiaj teb li, thiab lawv haj yam tsis pom Kuv lub nceeg vaj hauv ntiaj teb li. Vim li no, tib neeg thiaj li caum raws cov duab ntxoo, thiab los rau ntawm Kuv lub xub ntiag los dag Kuv, xav los them ib tug “nqi ntsiag to” rau Kuv tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej. Vim li ntawd, lawv thab kom Kuv npau taws ces Kuv thiaj li coj kev txiav txim los rau lawv, tiam sis lawv yeej tseem tsis tsim dheev los li. Nws zoo li lawv tab tom ua hauj lwm rau hauv nruab av, tsis paub txog qhov uas nyob saum npoo av uas yog lawv caum lawv tus kheej tej kev cia siab nkaus xwb tsis caum dab tsi li. Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg mas, Kuv yeej ib txwm tsis pom ib tug twg uas nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj uas ci ntsa iab li. Lawv nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsaus ntuj nti, thiab saib zoo li lawv nyob swm rau hauv qhov kev tsaus ntuj ntawd lawm. Thaum txoj kev kaj los ces lawv txav deb deb lawm, thiab nws zoo li txoj kev kaj tab kaum lawv tes hauj lwm; yog li ntawd, thiaj li zoo li lawv meem txom me ntsis, zoo li txoj kev kaj ua rau lawv tsis muaj kev thaj yeeb tag nrho thiab ua rau lawv tsis tau zoo pw tsaug zog li. Vim li ntawd, tib neeg thiaj li siv tag nrho lawv lub zog los ntiab txoj kev kaj ntawd tawm mus. Txoj kev kaj los saib zoo li tsis muaj kev paub ib yam nkaus thiab, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg sawv hauv nruab dab ntub los, thiab thaum tib neeg tsim dheev los lawm, lawv qi lawv ob lub qhov muag, yam npau taws heev. Lawv tsis tshua txaus siab rau Kuv, tiam sis nyob hauv Kuv lub siab Kuv paub lub ntsiab lawm. Kuv maj mam ntxiv txoj kev kaj, kom ua rau txhua tus tib neeg nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, xws li tias kom tsis ntev lawv swm txoj kev kaj, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom txhua tus saib txoj kev kaj ntawd muaj nuj nqis. Lub sij hawm no, Kuv lub nceeg vaj twb los rau ntawm tib neeg lawm, txhua tus tib neeg seev cev nrog kev xyiv fab thiab ua kev zoo siab, lub ntiaj teb cia li muaj kev zoo siab npuv nkaus tam sim ntawd, ces qhov txoj kev kaj los txog ntawd tau ua rau txoj kev nyob ntsiag to los tau ob peb txhiab xyoo lawm ntawd ploj mus lawm …

Lub Peb Hlis Hnub Tim 26, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 23

Ntxiv Mus: Tshooj 25

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No